Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Martes, 19 de xaneiro de 2021 Páx. 2943

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se resolve a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2019 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Con data do 26 de agosto de 2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 12 de agosto de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2019 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria, desde o 30 de outubro ao 12 de novembro de 2020 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada.

Rematado o prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

Tendo en conta o anteriormente exposto e atendendo á proposta elaborada pola citada comisión, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder o premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia ao alumnado universitario que rematou os seus estudos no ano 2019 nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que se relaciona no anexo I da presente orde. O alumnado premiado recibirá unha contribución en metálico de 3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Artigo 2

Denegar o premio ás persoas solicitantes que figuran relacionadas no anexo II desta orde, polas causas que no anexo se sinalan.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 12 de agosto de 2020 constituirá causa determinante de revogación do premio e do seu reintegro, total ou parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2020

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO I

Listaxe de persoas premiadas

01: Administración e Dirección de Empresas.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000155

***6572**

Botello Rodríguez, Elsa

UVIGO

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500,00

2020-00000105

***0751**

García Bande, Cristina

USC

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500,00

2020-00000068

***8936**

García Vidal, Nerea

UVIGO

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500,00

2020-00000126

***3680**

Penín Villamarín, Iván

UVIGO

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500,00

2020-00000045

***9664**

Rivas López, Lucía

UDC

Grao en Administración e Dirección de Empresas

3.500,00

02: Arquitectura.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000165

***8432**

López Álvarez de Neyra, Paula

UDC

Grao en Arquitectura

3.500,00

03: Belas Artes.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000065

***8182**

Fernández López, Carlos

UVIGO

Grao en Belas Artes

3.500,00

04: Bioloxía.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000166

***5781**

López Seijas, Junquera

UDC

Grao en Bioloxía

3.500,00

2020-00000004

***8378**

Martínez Domínguez, Sergio

UVIGO

Grao en Bioloxía

3.500,00

05: Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000221

***7609**

Botana Rodríguez, Ana Isabel

UVIGO

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

3.500,00

06: Ciencia Política e da Administración.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000074

***9425**

González Gómez, Álvaro

USC

Grao en Ciencia Política e da Administración

3.500,00

07: Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000128

***2095**

Pires Filgueira, Alba

UVIGO

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

3.500,00

08: Ciencias da Cultura e Difusión Cultural.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000087

***9250**

Pin Díaz, Mª Araceli

USC

Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

3.500,00

09: Comunicación Audiovisual.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000043

***9156**

Cancela López, Nuria

USC

Grao en Comunicación Audiovisual

3.500,00

10: Dereito.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000075

***9844**

Falagán Gómez, Elena

UVIGO

Grao en Dereito

3.500,00

2020-00000084

***9462**

Gamallo Carballude, Paula

UVIGO

Grao en Dereito

3.500,00

2020-00000057

***0519**

Lampón Sánchez, Eduardo

UDC

Grao en Dereito

3.500,00

2020-00000132

***5593**

Neira Prieto, Silvia

UDC

Grao en Dereito

3.500,00

11: Economía.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000012

***8616**

Rodríguez Soto, Belén

USC

Grao en Economía

3.500,00

12: Educación Infantil.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000191

***0257**

Barbadillo Vázquez, Leticia

UDC

Grao en Educación Infantil

3.500,00

2020-00000005

***3321**

Moure Acuña, Patricia

USC

Grao en Mestre de Educación Infantil

3.500,00

2020-00000044

***0934**

Pérez Lorenzo, Sandra Beatriz

UVIGO

Grao en Educación Infantil

3.500,00

2020-00000061

***6064**

Teniente Barrada, Julia

UVIGO

Grao en Educación Infantil

3.500,00

13: Educación Primaria.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000047

***8691**

Abalde González, Paula

UVIGO

Grao en Educación Primaria

3.500,00

2020-00000150

***9514**

Bacelo González, Vanesa

UVIGO

Grao en Educación Primaria

3.500,00

2020-00000122

***3223**

Carreira Pacoret, Carolina

UDC

Grao en Educación Primaria

3.500,00

2020-00000139

***9574**

Iglesias Fernández, Cristian

UVIGO

Grao en Educación Primaria

3.500,00

2020-00000076

***7713**

Rivas Losada, Sabela

UVIGO

Grao en Educación Primaria

3.500,00

14: Educación Social.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000140

***1551**

Castelo Veiga, Noemí

UVIGO

Grao en Educación Social

3.500,00

15: Enfermaría.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000222

***8757**

García Rivera, Sandra

USC

Grao en Enfermaría

3.500,00

2020-00000063

***8869**

Guillade Alonso, Laura

UVIGO

Grao en Enfermaría

3.500,00

2020-00000127

***1900**

Miño Rodríguez, Adrián

USC

Grao en Enfermaría

3.500,00

2020-00000214

***9195**

Rey Villameá, Thania

USC

Grao en Enfermaría

3.500,00

16: Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000080

***4593**

Vázquez Maceiras, Mateo

UDC

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

3.500,00

17: Enxeñaría Forestal.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000037

***8189**

Bustelo Otero, Javier

UVIGO

Grao en Enxeñaría Forestal

3.500,00

18: Enxeñaría Informática.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000009

***5944**

Casas Ramos, Jacobo

USC

Grao en Enxeñaría Informática

3.500,00

2020-00000216

***4771**

Fernández Pichel, Marcos

USC

Grao en Enxeñaría Informática

3.500,00

19: Enxeñaría Eléctrica.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000186

***3704**

Golpe Mantiñan, Santiago

UDC

Grao en Enxeñaría Eléctrica

3.500,00

20: Enxeñaría Mecánica.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000053

***0029**

Cuartero Mariño, Santiago

UVIGO

Grao en Enxeñaría Mecánica

3.500,00

21: Enxeñaría Química.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000115

***2049**

González Picallo, Daniel

USC

Grao en Enxeñaría Química

3.500,00

22: Enxeñaría da Enerxía.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000002

***6220**

Larrañaga Janeiro, Ana

UVIGO

Grao en Enxeñaría da Enerxía

3.500,00

23: Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000103

***1959**

Fernández Menduíña, Samuel

UVIGO

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

3.500,00

24: Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000067

***1569**

Gato Martínez, María

UDC

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

3.500,00

25: Enxeñaría en Organización Industrial.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000024

***7995**

González Romero, Iria

UVIGO

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

3.500,00

26: Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000201

***1779**

Rubinos Sicre, Álvaro

UVIGO

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

3.500,00

27: Farmacia.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000144

***6205**

Cajade Pascual, Francisco

USC

Grao en Farmacia

3.500,00

28: Física.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000030

***6180**

Cano Vila, Juan Manuel

USC

Grao en Física

3.500,00

29: Fisioterapia.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000119

***6354**

López Díaz, Patricia

UVIGO

Grao en Fisioterapia

3.500,00

30: Historia da Arte.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000131

***6458**

Gil Martínez, María

USC

Grao en Historia da Arte

3.500,00

31: Lingua e Literatura Inglesas.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000136

***7277**

López López, María Isabel

USC

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

3.500,00

32: Lingua e Literatura Españolas.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000011

***9747**

Cavadas Docampo, Miguel

USC

Grao en Lingua e Literatura Españolas

3.500,00

33: Linguas e Literaturas Modernas.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000086

***1378**

Rivas Couce, Roberto

USC

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

3.500,00

34: Logopedia.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000152

***5487**

Rivadas López, Noelia

UDC

Grao en Logopedia

3.500,00

35: Medicina.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000020

***4329**

Fernández Barge, Tatiana

USC

Grao en Medicina

3.500,00

2020-00000034

***1353**

Martínez Fernández, Sandra

USC

Grao en Medicina

3.500,00

2020-00000121

***5240**

Trincado Ave, Mauro

USC

Grao en Medicina

3.500,00

36: Odontoloxía.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000006

***9955**

Balseiro Legaspi, Inés

USC

Grao en Odontoloxía

3.500,00

37: Óptica e Optometría.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000048

***0646**

Beiro Moreda, Enrique

USC

Grao en Óptica e Optometría

3.500,00

38: Pedagoxía.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000007

***9285**

González Villa, Ángela

USC

Grao en Pedagoxía

3.500,00

39: Psicoloxía.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000149

***3977**

Vellón Nogueira, María Lourdes

USC

Grao en Psicoloxía

3.500,00

40: Publicidade e Relacións Públicas.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000098

***8095**

Juncal Vidal, Sabela

UVIGO

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

3.500,00

41: Química.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000195

***0908**

Pintor Labandeira, Antía

UDC

Grao en Química

3.500,00

42: Relacións Laborais e Recursos Humanos.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000179

***0967**

Martínez Sánchez, Rut

UDC

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

3.500,00

2020-00000035

***8397**

Rodríguez Gay, Nerea

USC

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

3.500,00

43: Socioloxía.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000093

***9939**

Vidal Blanco, Raquel

UDC

Grao en Socioloxía

3.500,00

44: Tecnoloxía da Enxeñaría Civil.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000169

***7522**

Edreira Marzoa, Laura

UDC

Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

3.500,00

45: Terapia Ocupacional.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000038

***0459**

Vázquez Quintana, Marta

UDC

Grao en Terapia Ocupacional

3.500,00

46: Traballo Social.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000016

***9162**

Alonso Cividanes, Mónica

USC

Grao en Traballo Social

3.500,00

47: Tradución e Interpretación.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000151

***4978**

Ferrón Martínez, María Raquel

UVIGO

Grao en Tradución e Interpretación

3.500,00

48: Turismo.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000094

***0687**

Vieites Rodríguez, Marta

UDC

Grao en Turismo

3.500,00

49: Veterinaria.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000199

***5488**

Lamas Francis, Elena

USC

Grao en Veterinaria

3.500,00

50: Xeografía e Historia.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000015

***5939**

López Verísimo, Rubén

UVIGO

Grao en Xeografía e Historia

3.500,00

51: Xeografía e Ordenación do Territorio.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000160

***0767**

Boga González, Rubén

USC

Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

3.500,00

52: Xornalismo.

Núm. exped.

DNI

Solicitante

Univ.

Titulación

Contía adxudicada

2020-00000069

***2002**

Gesto Louro, Alejandro

USC

Grao en Xornalismo

3.500,00

ANEXO II

Listaxe de persoas non premiadas

Núm. exp.

Solicitante

Univ.

Titulación

Motivo de denegación

2020-00000154

Albo Martínez, Diego

UVIGO

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000049

Alfonso Seijas, Sara

USC

Grao en Traballo Social

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000033

Alonso Méndez, Aitor

USC

Grao en Bioloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000173

Álvarez Álvarez, Martín

UDC

Grao en Arquitectura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000022

Álvarez Fernández, Andrea

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000164

Álvarez Losada, Juan Antonio

USC

Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000062

Álvarez Rodríguez, Adrián

USC

Grao en Ciencia Política e da Administración

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000177

Antela Castro, Anabel

UVIGO

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000050

Antelo Pérez, Ainoa

UVIGO

Grao en Tradución e Interpretación

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000194

Arcos Sendón, Sara

USC

Grao en Enfermaría

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000135

Arjones Alfaya, Miriam

USC

Grao en Lingua e Literatura Españolas

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000106

Arjones Fernández, Belén

UVIGO

Grao en Química

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000223

Ayarza Molinero, Haritz

UVIGO

Grao en Ciencias do Mar

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000111

Bao Alegría, Alicia Natalia

UVIGO

Grao en Linguas Estranxeiras

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000112

Bao Alegría, Silvia Carolina

UVIGO

Grao en Linguas Estranxeiras

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000042

Barandela Carballo, Melanie

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000220

Barreiro Cotelo, Álvaro

UDC

Grao en Economía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000089

Betes Figueiras, Miguel

UVIGO

Grao en Educación Social

Non se axusta ás bases da convocatoria

20200-00000091

Boullosa Fraga, Adrián

USC

Grao en Filoloxía Clásica

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000039

Caamaño Sieira, Leticia

UVIGO

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000217

Carballo Torres, Andrea

UVIGO

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000101

Castro Carballeira, Clara

USC

Grao en Medicina

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000188

Castro Pérez, Iria

UVIGO

Grao en Enxeñaría da Enerxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000206

Catoira Acín, Laura

UDC

Grao en Estudos de Arquitectura

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000092

Celard Pérez, Pedro

UVIGO

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000134

Cochón Barral, Sara

UDC

Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000171

Conde Ordóñez, María del Carmen

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000209

Corral Fachal, Laura

UDC

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000056

Cortiñas Lorenzo, Betty

UVIGO

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000026

Covelo Pascual, Joshua

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000207

Dalama Corbeira, Laura

UVIGO

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000117

De Torres Riveiro, Sara

USC

Grao en Dereito

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000202

Del Río Gegunde, Andrea

USC

Grao en Psicoloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000198

Díaz Freire, Fátima María

USC

Grao en Pedagoxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000218

Díaz Paz, Sofía

USC

Grao en Psicoloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000003

Domínguez Pereira, Nuria

USC

Grao en Traballo Social

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000054

Estévez Villanueva, María

UVIGO

Grao en Enfermaría

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000102

Fernández Berrocal, Ana María

UVIGO

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000226

Fernández Fuertes, Alba

USC

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000211

Fernández Guaza, Jesús

UVIGO

Grao en Enxeñaría Mecánica

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000185

Fernández Iglesias, Antía

USC

Grao en Bioloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000159

Fernández Méndez, Inés

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000025

Fernández Vilas, Samuel

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000046

Fernández Zás, María

UDC

Programa simultaneidade: Inglés, Estudos Lingüísticos e Literarios//Galego Portugués Estudos Lingüísticos e Literarios

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000032

Fernández-Arruti Gallego, Ángel

UVIGO

Grao en Fisioterapia

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000120

Ferreiro Díaz, Miguel

UVIGO

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000114

García Díaz, Noelia

USC

Grao en Lingua e Literatura Galegas

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000010

García López, Sara

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000167

García Penas, Abel

USC

Grao en Enxeñaría Química

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000219

García Romero, José Manuel

UDC

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000023

Gil Álvarez, Héctor

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000100

Gil Cedillo, Rodrigo

UDC

Grao en Educación Social

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000019

Gómez Alcalde, M. Rosario

USC

Grao en Mestre de Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000081

Gómez Bouzó, Uxía

UVIGO

Grao en Química

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000146

Gómez Castro, Carla

UDC

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000210

Gómez Cebey, Rubén

USC

Grao en Ciencia Política e da Administración

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000174

Gómez Ces, Fabián

UVIGO

Grao en Comunicación Audiovisual

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000124

Gómez Gómez, Cristina

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000212

Gómez Pazos, Rocío

UVIGO

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000133

Gómez Rivero, Lourdes

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000182

González Álvarez, Leticia

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000187

González Bautista, Antonio

UVIGO

Grao en Enxeñaría Forestal

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000203

González Bernárdez, Felipe

UVIGO

Grao en Economía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000028

González Regal, Antía

UVIGO

Grao en Mestre de Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000029

González Sieiro, Jesús

UVIGO

Grao en Enxeñaría da Enerxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000129

Harriswangler Harriswangler, Charlene María

UDC

Grao en Química

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000175

Iglesias Carballido, Carla

UDC

Grao en Podoloxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000181

Iglesias Comesaña, Andrea

UDC

Grao en Enfermaría

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000200

Iglesias Fente, Alba

UDC

Grao en Bioloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000072

Iglesias Fernández, Antía

UVIGO

Grao en Belas Artes

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000123

Jiménez Escudero, Laura

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000118

Lage Beceiro, Yolanda María

USC

Grao en Enfermaría

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000157

Lagoa Núñez, Andrea

UVIGO

Grao en Bioloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000183

Llácer Baladrón, Natalia

USC

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000178

López Castro, Roberto

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000060

López Cernadas, Nerea

UDC

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000184

López López, Silvia

USC

Grao en Xornalismo

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000137

López Prieto, Miguel Ángel

UVIGO

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000021

López-Riobóo Botana, Íñigo Luis

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000096

López-Riobóo Botana, María Dolores

UDC

Grao en Estudos de Arquitectura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000051

Louzao Neira, Iván

UVIGO

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000027

Louzao Pereiro, Carlos

USC

Grao en Odontoloxía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000225

Macías Ventureira, Raquel

UDC

Grao en Enfermaría

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000070

Martínez Blanco, Adrián

USC

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000073

Martínez Estévez, Iván

UVIGO

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000013

Martínez Graña, Pablo

UVIGO

Grao en Economía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000055

Martínez Martínez, Sara

USC

Grao en Bioloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000208

Martínez Paz, Patricia

USC

Grao en Medicina

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000142

Martínez Vázquez, Candela

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000052

Mascuñana Mejuto, María

UDC

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000077

Meis Santiago, Laura

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000082

Méndez Ferreiro, Claudia

USC

Grao en Bioloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000172

Míguez Pérez, María Elena

UVIGO

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000205

Mol Pena, Álvaro

UVIGO

Grao en Enxeñaría Mecánica

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000110

Montero Oronoz, Daniel

UVIGO

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000018

Nicolás Ballesteros, Iago

UVIGO

Grao en Tradución e Interpretación

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000059

Nodar Carro, Enrique

UDC

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000141

Novo González, Paula

USC

Grao en Farmacia

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000213

Oliveira Pérez, Olivia

UDC

Grao en Dereito

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000041

Otero Freijeiro, David

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000095

Otero Rodríguez, Lucía

UVIGO

Grao en Tradución e Interpretación

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000204

Paleo Paz, Héctor

USC

Grao en Historia

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000168

Pardo Loureiro, Martín

UVIGO

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000162

Peña Alborés, Marta

USC

Grao en Mestre de Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000147

Pérez Barcia, Álvaro

UVIGO

Grao en Química

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000085

Pérez Bergantiños, Darío

UDC

Grao en Dereito

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000116

Pérez Martínez, Andrés Manuel

USC

Grao en Dereito

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000064

Pérez Murado, Daniel

USC

Grao en Historia da Arte

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000090

Piñeiro Varela, Paula

UVIGO

Grao en Química

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000083

Piñeiro Vidal, Ariadna

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000143

Prado Rocha, Guillermo

UVIGO

Grao en Administración e Dirección de Empresas

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000130

Puente Blanco, Alberto

USC

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000170

Ramiro Fernández, Carolina

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000040

Ramos Fernández, Zeltia

USC

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000001

Reino Reigosa, Fátima

USC

Grao en Mestre de Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000113

Rey Rey, Natalia

UVIGO

Grao en Linguas Estranxeiras

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000088

Ribeiro Garrido, Yasmine

UVIGO

Grao en Dereito

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000014

Rielo Quintela, Sara

USC

Grao en Mestre de Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000156

Rodríguez Álvarez, Laura

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000197

Rodríguez Bastos, Jennifer

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000153

Rodríguez Dorado, Jorge Alberto

USC

Grao en Linguas e Literaturas Modernas

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000071

Rodríguez González, Jonathan

UVIGO

Grao en Belas Artes

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000145

Rodríguez González, Laura

UVIGO

Grao en Ciencias Ambientais

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000109

Rodríguez Lois, Elena

UVIGO

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000190

Rodríguez Martínez, Beatriz

USC

Grao en Enxeñaría Química

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000180

Rodríguez Rodríguez, Marina

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000138

Rojas González, Helena María

USC

Grao en Mestre de Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000224

Román Rodríguez, María Cristina

UVIGO

Grao en Ciencias do Mar

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000104

Romero Martelo, Verónica Isabel

USC

Grao en Economía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000097

Roura Blanco, Ignacio

USC

Grao en Psicoloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000066

Santos Negreira, Brais

UVIGO

Grao en Enxeñaría Informática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000058

Sarmiento Fuentes, Axel

USC

Grao en Química

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000108

Sevilla Martín, Jana

UVIGO

Grao en Enxeñaría Informática

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000192

Silva Muñiz, Diego

UVIGO

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000017

Soler García, Miguel

USC

Grao en Bioloxía

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000125

Solla Alonso, Alejandro Enrique

UVIGO

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000176

Soria López, Antón

UVIGO

Grao en Ciencias Ambientais

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000079

Suárez García, Sofía

UVIGO

Grao en Enxeñaría Mecánica

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000148

Taboada Martínez, Sabela

UVIGO

Grao en Educación Primaria

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000008

Tajuelo López, Paula

USC

Grao en Traballo Social

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000158

Tato Sánchez, Sara

USC

Grao en Dereito

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000163

Toledano Franco, Saínza

UDC

Grao en Enxeñaría Informática

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000107

Trillo Mariño, Eduardo

USC

Grao en Medicina

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000036

Valtierra Veiga, Carlos

UVIGO

Programa simultaneidade: Administración e Dirección de Empresas/Dereito

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000031

Varela Hernani, Javier

USC

Grao en Medicina

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000189

Vargas Carrión, Anndreina Mitsai

USC

Grao en Enxeñaría Civil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000099

Vázquez Castaño, María

USC

Grao en Lingua e Literatura Inglesas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020-00000161

Vereda Gorgé, Javier

UVIGO

Grao en Enxeñaría Mecánica

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000196

Vilarinho Fernández, Rocío

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada

2020-00000193

Wibbelink Tapia, María del Pilar

UVIGO

Grao en Educación Infantil

Nota inferior á persoa premiada