Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Martes, 19 de xaneiro de 2021 Páx. 2959

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 28 de decembro de 2020 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria das axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2020/21.

Por Orde do 16 de setembro de 2020 (DOG do 28 de setembro) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2020/21.

De acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria, desde o día 26 de novembro ao 11 de decembro de 2020 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo as persoas interesadas puideron formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora, a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería,

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder as axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso académico 2020/21 ao alumnado que se relaciona na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda para a matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada por la persoa interesada.

Artigo 3

Denegar a axuda ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na orde de convocatoria do 16 de setembro de 2020 constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro, total ou parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2020

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO I

Listaxe de axudas concedidas

Núm. exp.

Solicitante

DNI

Univ.

Máster universitario

Contía

adxudicada (€)

2020/000084-0

Abajo Vega, Noemí

***2990**

UDC

Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas

591

2020/000137-0

Abal Silva, Alberto

***2764**

UVIGO

Dirección de Arte en Publicidade

591

2020/000042-0

Albacete Castro, Lorena

***5427**

UDC

Xestión e Dirección Laboral

591

2020/000035-0

Aleixo Draghi, Nazeli Aparecida

***0532**

USC

Neurociencia

835,8

2020/000090-0

Alonso Fernández, José Luis

***6941**

UVIGO

Xestión e Dirección Laboral

591

2020/000136-0

Álvarez Albarenga, Lucía

***8134**

UVIGO

Avogacía

591

2020/000014-0

Álvarez Pérez, Andrea

***6148**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000078-0

Andión Sousa, María Tamara

***7299**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000110-0

Barreiro Uzcátegui, Juan Facundo

***5852**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000044-0

Bugallo Rouco, Ángela

***0924**

UVIGO

Xestión Empresarial do Deporte

591

2020/000114-0

Calo Lapido, Renata

***8439**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000006-0

Calvo Álvarez, Carlos

***5517**

UVIGO

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

835,8

2020/000047-0

Calvo Dartigues, David

***1655**

USC

Acuicultura

835,8

2020/000126-0

Cánovas Mateos, Eloisa Remedios

***5441**

UDC

Edificación Sostible

835,8

2020/000012-0

Capdevila Bernal, Sergio

***1440**

UDC

Dirección Integrada de Proxectos

835,8

2020/000049-0

Chao Pérez, Luca

***5086**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000032-0

Clemente Vicen, Adrián

***7991**

UDC

Dirección Integrada de Proxectos

835,8

2020/000071-0

Daban Losada, Paula

***6971**

UVIGO

Bioloxía Mariña

835,8

2020/000009-0

De Dios Flores

Iria

***7951**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000063-0

Díaz Vázquez, Beatriz

***8292**

USC

Psicoloxía Xeral Sanitaria

835,8

2020/000029-0

Durán Lusquiños, Ismael

***9340**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

835,8

2020/000134-0

Edreira Tato, Carlos

***6171**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000039-0

Estévez Seara, Lorena

***8395**

UVIGO

Comercio Internacional

591

2020/000129-0

Fathallah Gamousse, Hicham

***4811**

UVIGO

Xestión e Dirección Laboral

591

2020/000076-0

Fernández Costas, Estefanía

***8862**

UVIGO

Comercio Internacional

591

2020/000013-0

Fernández Fernández, Alexandre

***9442**

UVIGO

Xestión Empresarial do Deporte

591

2020/000118-0

Fernández López, Mónica Elena

***1211**

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sostible

835,8

2020/000028-0

Figueiredo Palacios, Pablo

***6318**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000125-0

Fontán Alende, María Elena

***6067**

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sostible

835,8

2020/000001-0

García Álvarez, María Luisa

***8389**

UVIGO

Industria 4.0

835,8

2020/000099-0

García Fernández, Daniel

***6237**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000002-0

Garrote Andujar, Silvia Adela

***0572**

UVIGO

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

591

2020/000102-0

Gómez García,

Salvador

***7492**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000127-0

Gómez García, Virginia

***5350**

UDC

Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

835,8

2020/000083-0

Graña Collazo, José Ángel

***1979**

USC

Investigación Química e Química Industrial

835,8

2020/000003-0

Gutiérrez Arnillas, Esther

***3759**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000038-0

Lago González, María de La Paz

***4036**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000132-0

Ledo Ferreiro, Carlos

***7825**

UVIGO

Dirección Integrada de Proxectos

835,8

2020/000100-0

León Rodríguez, Noelia

***8456**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591

2020/000040-0

Lizarza Pecoraro, Paula

***4633**

UDC

Bioloxía Mariña

835,8

2020/000036-0

Llorca Loureiro, Iria

***0623**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000124-0

López Alonso, Cristina

***8044**

UVIGO

Comercio Internacional

591

2020/000096-0

López Figueiras, Alma

***1467**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000064-0

Lorenzo Atanes, Tamara

***4857**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

591

2020/000048-0

Losada Enríquez, Tania

***9503**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

835,8

2020/000058-0

Loureiro Bouzón, Elena

***9761**

UDC

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

835,8

2020/000045-0

Louzao Boado, Ánxela

***4694**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000016-0

Molinero Fernández, José Alberto

***8410**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000095-0

Monterroso Dopico, Luciano

***4038**

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

591

2020/000087-0

Moreu Badia, Ignacio

***0854**

UVIGO

Acuicultura

835,8

2020/000070-0

Moure Silva, Lorena

***9319**

UDC

Dirección, Xestión e Innovación de Institucións Escolares

591

2020/000046-0

Mujico Sanmartín, Lorena

***0980**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000057-0

Pérez Díaz, María Ángela

***7144**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000112-0

Pérez Saavedra, Borja

***8801**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000108-0

Pesqueira Recamán, Alberto

***1106**

UDC

Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

835,8

2020/000094-0

Prado Muñiz,

Alexandre

***8983**

UVIGO

Mecatrónica

835,8

2020/000098-0

Puñal Riobóo, Diana

***3222**

UVIGO

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

591

2020/000010-0

Quintas Santiso, Olga Patricia

***3788**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000011-0

Quiñones Vila, José

***7881**

UVIGO

Dirección e Innovación da Cadea de Subministración

835,8

2020/000004-0

Rajoy Sanromán, Eliezer

***9416**

UVIGO

Comercio Internacional

591

2020/000033-0

Ramos Martínez, Diana

***0442**

UDC

Discapacidade e Dependencia

835,8

2020/000053-0

Ramos Muguerza, Eduardo

***7385**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000091-0

Rebolo de Castro, David Enrique

***6865**

UVIGO

Dirección Integrada de Proxectos

835,8

2020/000138-0

Rivas González,

Jennifer

***2593**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000123-0

Rodríguez Losada, Diego

***9230**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000054-0

Roibás Díaz, Andrea

***2709**

UDC

Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas

591

2020/000082-0

Salazar Nieto, Jone

***6799**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

835,8

2020/000030-0

Salgado López, Sila

***4916**

USC

Xerontoloxía

835,8

2020/000107-0

Salvado Recarey, Olaya

***7183**

USC

Nanociencia e Nanotecnoloxía

835,8

2020/000130-0

San Martín Vázquez, Javier Manuel

***0702**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000037-0

Santiso Becerra, Pablo

***6683**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000062-0

Sendón Formoso, Sergio

***9234**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000015-0

Soto Méndez, Fabio

***9132**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

835,8

2020/000023-0

Taboada del Cerro, Patricia

***2898**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000021-0

Valverde Fraga, Lorena

***8582**

USC

Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

835,8

2020/000022-0

Vaquero Prieto, Silvia

***5685**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

591

2020/000131-0

Varela Vidal, María

***8448**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

835,8

2020/000043-0

Vázquez Blanco, Lucía

***1567**

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

591

2020/000024-0

Vázquez Martínez, Alia

***0676**

UDC

Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas

591

2020/000085-0

Vera Torres, Peter Francisco

***5870**

UVIGO

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

591

2020/000019-0

Vigo Varela, José Antonio

***6130**

UVIGO

Mecatrónica

835,8

2020/000005-0

Vila Posada, Leticia

***8869**

UVIGO

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

591

2020/000050-0

Vilariño Villar, Rebeca

***1819**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

835,8

2020/000052-0

Villares Piñón, Lucía

***7951**

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

591

2020/000077-0

Yáñez Castro, Alberto

***6139**

UDC

Enxeñaría Naval e Oceánica

835,8

Listaxe de axudas denegadas

Núm. exp.

Solicitante

DNI

Univ.

Máster universitario

Motivo de denegación

2020/000026-0

Álvarez Bugarín, Eliseo

***0053**

USC

Márketing Dixital e Xestión Comercial (máster propio)

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000135-0

Ares Balea, Ilian

***5963**

UVIGO

Oceanografía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000093-0

Arias Diaz, Noelia

***5026**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000116-0

Bargiela Casasnovas, Mar

***9499**

UVIGO

Tradución para a Comunicación Internacional

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000115-0

Brañas Cano, María Paula

***6544**

UVIGO

Comercio Internacional

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000101-0

Brun Miranda, Noemi

***0848**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000025-0

Camello Martínez, Talia

***7458**

UVIGO

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000104-0

Campos Otero, José Manuel

***5992**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000073-0

Cobelas Codias, Javier

***5972**

UVIGO

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000018-0

Cordeiro Martínez, Helena

***6071**

UVIGO

Tradución Multimedia

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000128-0

Corral Castromil, Andrea

***9895**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000027-0

Costas Ríos, Pablo

***9717**

UVIGO

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000069-0

Devesa Melón, Sandra

***6213**

UVIGO

Acuicultura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000133-0

Dos Reis Alves, Yenny

***2287**

USC

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000092-0

Durán Blanco, María Antia

***1067**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000008-0

Fernández Conde, Pilar

***5876**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000086-0

Fernández Freiría, Iván

***8960**

UDC

Loxística e Transporte (Máster propio)

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000055-0

Galiana Vázquez, Abril

***7656**

UVIGO

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000075-0

García Currás, Julia

***8408**

UDC

Bioinformática para as Ciencias da Saúde

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000051-0

García Maseda, Melissa

***8286**

USC

Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000097-0

García Nogueiras, Pablo

***9591**

UVIGO

Mecatrónica

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000120-0

González Arnejo, Inés

***4881**

USC

Innovación en Nutrición Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000041-0

González Fernández, Eva

***0055**

USC

Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000121-0

González Martinez, Raquel

***0966**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000074-0

González Regal, Antía

***5795**

UVIGO

Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000105-0

González Rojo, Laura Sofía

***0664**

UDC

Psicoloxía Aplicada

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000111-0

Gutiérrez Ramírez, Maria

***2167**

UVIGO

Ciencia e Tecnoloxía Agroaliamentaria e Ambiental

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000103-0

Iglesias Rodríguez, Xeila

***2973**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000122-0

López Seco, Natalia

***2095**

UVIGO

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000007-0

Márquez Caamaño, Paula

***4794**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000080-0

Martínez Campos, Brais

***4136**

USC

Desenvolvemento Económico e Innovación

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000056-0

Martínez García, Lúa

***5949**

UVIGO

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000109-0

Martínez Rial, Abril

***5195**

UVIGO

Tradución Multimedia

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000066-0

Martínez Sierra, Sara

***9705**

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000139-0

Mota Morcillo, Luna

***5193**

UVIGO

Prevención de Riscos Laborais

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000067-0

Navarro Campos, Fabio

***6391**

UDC

Enxeñaría Naval e Oceánica

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000079-0

Ordóñez Tobío, Raquel

***5909**

UVIGO

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000106-0

Ozores Omil, Manuel Florencio

***7047**

UDC

Ciberseguridade

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000031-0

Pena Riveiro, Sabela

***7687**

UVIGO

Dirección de Pequenas e medianas Empresas (PEMES)

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000020-0

Peral López, Daniel

***1274**

UVIGO

Xestión Empresarial do Deporte

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000065-0

Pérez Hermida, Cristina

***5939**

UDC

Asistencia e Investigación Sanitaria

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000017-0

Pérez Toro, Marina

***6022**

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000034-0

Pesquera Lorenzo, Juan Carlos

***8931**

UVIGO

Xestión Empresarial do Deporte

Incompatibilidade: ser beneficiario doutra axuda concedida para a mesma finalidade

2020/000117-0

Quijada González, Isabel

***1630**

USC

Avogacía

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000081-0

Rey Baliña, Paula Antía

***5363**

USC

Estudos da Literatura e da Cultura

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000089-0

Rodríguez Pérez, Mónica

***8139**

UVIGO

Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000068-0

Romero Castillo, Jorge

***4251**

UDC

Neurociencia

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000119-0

Sáez Rodríguez, Germán Humberto

***8061**

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000072-0

San Martín Alonso, Alicia

***7997**

USC

Innovación en Nutrición Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000061-0

Silva Lamy, Lea Emilia

***3449**

USC

Investigación Química e Química Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000059-0

Soage Portas, Juan Ramon

***2131**

UVIGO

Investigación Química e Química Industrial

Non se axusta ás bases da convocatoria

2020/000060-0

Vaquero Espinosa, Pablo

***5702**

UVIGO

Xestión do Desenvolvemento Sostible

Non se axusta ás bases da convocatoria