Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 20 de xaneiro de 2021 Páx. 3359

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Redondela

ANUNCIO da oferta de emprego público para o ano 2020.

A alcaldesa ditou a Resolución número 2020-3141, con data do 17 de decembro de 2020, pola que aprobou a oferta de emprego público do Concello de Redondela, e dispuxo que se publique no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOPPO). En cumprimento da citada resolución, publicouse a oferta de emprego público do Concello de Redondela para o ano 2020 no BOPPO número 247, do 23 de decembro de 2020, cuxas prazas ofertadas son as seguintes:

– Quenda libre:

A) Persoal funcionario.

Prazas

Denominación

Escala

Subescala

Clase

Categoría

Grupo-subgrupo

1

Administrativo/a

Admón. xeral

Administrativa

-

-

C1

3*

Ordenanzas de instalacións municipais

Admón. xeral

Subalterna

-

-

Disp. adic. 6.ª

* 1 praza reservada para persoas con diversidade funcional.

B) Persoal funcionario, a tempo parcial.

Prazas

Denominación

Escala

Subescala

Clase

Categoría

Grupo-subgrupo

1

Auxiliar da Administración xeral

Admón. xeral

Auxiliar

-

-

C2

C) Persoal laboral fixo.

Prazas

Denominación

Categoría

Grupo-subgrupo

1

Operario/a de servizos varios

Operario/a

Disp. adic. 6.ª

– Quenda de promoción interna:

A) Persoal funcionario.

Prazas

Denominación

Escala

Subescala

Clase

Categoría

Grupo-subgrupo

1

Inspector/a principal

Executiva

Servizos especiais

Insp. principal

Insp. principal

A2

1

Encargado/a xeral de obras e servizos

Admón. especial

Servizos especiais

Persoal de oficios

Encargado/a

C1

2

Administrativo/a

Admón. xeral

Administrativa

-

-

C1

O prazo máximo para a execución dos correspondentes procesos selectivos será de 3 anos, contados desde a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra.

Recursos:

Contra o acordo de aprobación da oferta de emprego público, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor o recurso potestativo de reposición ante a Alcaldía, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOPPO, ao abeiro do establecido no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao desta publicación, consonte o disposto nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xuño, da xurisdición contencioso-administrativa.

No caso de interporse o recurso potestativo de reposición, deberase resolver e notificar no prazo dun mes segundo establece o artigo 124.2 da dita Lei 39/2015, e entenderase desestimado o recurso de reposición polo transcurso do dito prazo sen resolución expresa notificada, de conformidade co establecido na Lei 39/2015. Poderán entón as persoas interesadas interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de seis meses contados desde o día seguinte a aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado o recurso de reposición interposto, consonte o establecido no artigo 46.1) e 4) da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, tamén se poderá interpor calquera outro recurso que as persoas interesadas consideren procedente conforme dereito.

Redondela, 28 de decembro de 2020

Digna Rosa Rivas Gómez
Alcaldesa