Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2021 Páx. 5336

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

LEI 3/2021, do 28 de xaneiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Exposición de motivos

I

Os orzamentos de 2021 veñen marcados por unha situación de crise sanitaria a nivel mundial motivada pola irrupción do virus COVID-19. O 12 de marzo do 2020, o día seguinte á declaración pola Organización Mundial da Saúde da situación de pandemia internacional, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Acordo do Consello da Xunta de Galicia polo que se adoptaban as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. O 13 de marzo do 2020 declarouse o estado de emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia, e o 14 dese mesmo mes decrétase o estado de alarma en todo o Estado. Esta serie de acontecementos derivaron en importantes restricións da mobilidade e implicaron o confinamento a nivel nacional co gallo de frear a expansión da pandemia e evitar a saturación das instalacións sanitarias.

Antes de xurdir esta pandemia, Galicia e España levaban unha senda ininterrompida de crecemento de seis anos; no ano 2019 o crecemento da economía española moderouse, medrando precisamente un dous por cento fronte ao 2,4 por cento do ano 2018. Os países da nosa contorna tamén experimentaron esta moderación, en concreto as economías da área do euro tiveron un crecemento menor da súa economía. Se ben é certo que dentro da senda da economía mundial se prevía unha desaceleración progresiva, a chegada da COVID-19 supuxo unha muda total, orixinando un abrupto parón da actividade económica e a conseguinte caída do produto interior bruto (PIB).

Na actualidade, a epidemia segue a estender os seus efectos por todo o mundo, tendo consecuencias devastadoras tanto no eido da saúde como da economía. As últimas estimacións sinalan unha caída do PIB real dun 11,2 por cento no conxunto do territorio nacional e na nosa comunidade prevese un descenso algo menor, e calcúlase unha porcentaxe de minoración do PIB do 9,7 por cento. Porén, para o ano 2021 as previsións económicas estiman unha importante recuperación da economía, pois sitúan un ascenso do PIB arredor do oito por cento. Este panorama require que o orzamento, principal instrumento do Goberno galego para o desenvolvemento da súa política económica, sexa a canle principal para o retorno á senda de crecemento estable na que nos atopabamos antes da irrupción nas nosas vidas desta pandemia.

Co fin de paliar os efectos desta crise, creouse un Comité de Expertos Económicos de Galicia para estudar e propoñer as medidas que se debían adoptar para superar a gravísima situación existente. O traballo en grupo deste comité deu lugar a catro documentos –en materia de propostas de apoio á liquidez, propostas sobre o emprego, propostas sobre a solvencia e o fortalecemento financeiro e propostas de impulso e dinamización da economía galega–, encamiñados a formular propostas de aplicación inmediata para contrarrestar os efectos da pandemia no eido económico e no mercado de traballo.

Hogano, cando estamos a controlar os efectos da segunda onda pandémica, sabemos que a súa evolución é de difícil predición e o seu impacto na actividade económica anda arredor de dous díxitos de produto nacional.

Por iso, a prioridade asignativa das contas do ano 2021 segue a reforzar a atención sociosanitaria e a saúde pública, apostando por unhas infraestruturas sanitarias modernas e ben dotadas e polas políticas preventivas en primaria e saúde pública.

Como toda crise económica, esta implicará un axuste de rendas e prezos, e as contas para o 2021 potencian as políticas de gasto destinadas a paliar os efectos dela nos máis desfavorecidos e nos que perderon os seus traballos e as súas empresas ou viron minguados fortemente os seus ingresos.

Por último, os orzamentos do 2021 vehiculan os recursos financeiros precisos para apoiar a reactivación económica con forza e apostan por modernizar e impulsar unha serie de procesos de reformas estruturais na nosa economía que a fagan máis resistente e competitiva, adaptándose aos requirimentos das transicións verde e dixital.

Os recursos que sustentarán as políticas de gasto recollidas nas contas do 2021 van ter unhas características especiais motivadas pola realidade que conforma esta crise sanitaria. Nas actuais circunstancias é previsible unha minoración da recadación tributaria como consecuencia do antedito axuste de rendas e prezos que resulta do impacto no eido produtivo da crise sanitaria que ocasionou a pandemia.

Así, ante a evidencia de que o sistema de financiamento autonómico non está previsto para enfrontar perturbacións extraordinarias como a presente, no vindeiro exercicio o Goberno de España transferirá un fondo extraordinario de 13.486 millóns de euros destinado ao saneamento das contas públicas das comunidades autónomas. Deste importe cóidase que lle corresponderán a Galicia 684,9 millóns de euros.

Ademais, a Comisión Europea tamén aprobou un importante paquete de apoio financeiro, do que as comunidades autónomas xestionarán unha importante parte. Polo miúdo, as contas autonómicas recollen 430 millóns de euros procedentes da Axuda á recuperación para a cohesión e os territorios de Europa, REACT-EU, un novo instrumento que segue a lóxica do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e do Fondo Social Europeo (FSE) para financiar proxectos de impacto contra os efectos da crise.

No que refire ao financiamento procedente do resto dos fondos europeos, acelérase a súa execución ao rematar toda a programación do Marco 2014-2020 nestes orzamentos.

Ademais, como consecuencia da extraordinaria situación, a Comisión Europea comunicou a activación da cláusula xeral de salvagarda do Pacto de estabilidade e crecemento. A cláusula, tal como se recolle no artigo 5, alínea 1, no artigo 6, alínea 3, no artigo 9, alínea 1, e no artigo 10, alínea 3, do Regulamento (CE) nº 1466/97 e no artigo 3, alínea 5, e no artigo 5, alínea 2, do Regulamento (CE) nº 1467/97, facilita a coordinación das políticas orzamentarias en tempos de grave recesión económica. Na súa comunicación, a Comisión compartía a opinión do Consello de que, tendo en conta a grave recesión económica que se provía como consecuencia da pandemia de COVID-19, as condicións actuais permiten a activación da cláusula para o 2020 e o 2021. A activación da cláusula xeral de salvagarda permite unha desviación temporal respecto da traxectoria de axuste cara ao obxectivo orzamentario no mediano prazo, sempre que esta non poña en perigo a sustentabilidade orzamentaria a medio prazo.

En aplicación desta, o Consello de Ministros do pasado 6 de outubro aprobou a suspensión das regras fiscais para os anos 2020 e 2021, co obxecto de paliar a deterioración que produce esta crise sanitaria, que se substitúen por unhas taxas de referencia ao déficit e á débeda pública.

O teito do gasto do Estado ascende ata os 196.097 millóns de euros, incluíndo transferencias extraordinarias ás comunidades autónomas e á Seguridade Social e tamén fondos europeos por un importe de 27.436 millóns de euros, dos cales unha boa parte serán xestionados polas comunidades autónomas a través das correspondentes convocatorias ou comisións sectoriais.

Na nosa comunidade, o 29 de outubro deste ano, aprobouse o Acordo polo que se fixa o límite máximo de gasto non financeiro da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, ao cal se refire o artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, modificado polo artigo 92 da Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Este acordo establece o límite do gasto para o Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia en 11.664 millóns de euros. Este límite de gasto supón un incremento respecto do ano 2020 de 1.642 millóns de euros, co que resulta un instrumento fundamental para o financiamento das actuacións de gasto que posibiliten as medidas de control da pandemia e a reactivación económica.

A Xunta de Galicia non reparará en medios para mobilizar todos os recursos dispoñibles que acheguen a suficiente masa crítica financeira para impulsar as políticas de gastos que permitan superar esta crise. O punto de partida dunhas finanzas saneadas e rigorosas e unha débeda moderada facilitarán esta achega extraordinaria de recursos.

A evidencia cuantitativa desta aposta é o importante aumento do gasto total previsto en comparación coas contas consolidadas da Comunidade Autónoma no 2020, cuxo volume total medra 1.575 millóns de euros, ata os 13.397 millóns de euros.

Ademais de realizar unha achega extraordinaria de recursos, a Xunta esta a emprender diferentes actuacións de reestruturación, modernización administrativa, dixitalización e revisión de procedementos que fagan posible executar estes recursos con eficacia.

A planificación para unha xestión encamiñada a resultados dos recursos non cesou durante a pandemia, impulsando un Plan de reactivación e dinamización 2020-2021, reprogramando os fondos europeos do Marco 2014-2020 e preparando os novos programas operativos do Marco 2021-2027, así como do REACT-UE. No vindeiro ano tamén está prevista a aprobación do novo Plan estratéxico de Galicia 2021-2030, que está a adaptarse ao novo punto de partida condicionado pola irrupción da pandemia. Con todo, as liñas mestras do actual plan, 2015-2020, que ten como obxectivo o impulso do crecemento económico de Galicia partindo dun modelo baseado na innovación e o capital humano, que colabore a acadar unha Galicia moderna e cohesionada social e territorialmente e que permita diminuír o desemprego, aumentar a produtividade e a renda dos galegos e das galegas, colaborando a retomar a senda do crecemento demográfico, xa apostaban pola innovación, a dixitalización, a internacionalización e a transición verde como pancas de cambio, polo que mantén a súa vixencia en tanto non se peche a estratexia para o período 2021-2030.

O Plan estratéxico de Galicia 2021-2030 fundamentará a estratexia de crecemento de Galicia arredor de catro eixes de actuación: a dinamización demográfica e o benestar, a transición ecolóxica, a competitividade e a cohesión social.

Xa, por último, débese salientar que no próximo ano se celebrará o Xacobeo 2021; posiblemente o primeiro acontecemento poscovid importante no eido da cultura e do lecer que debe colaborar á recuperación dos sectores do turismo, a hostalaría e a cultura, especialmente impactados pola crise, apoiando a recuperación en V da economía galega. Declarouse como un acontecemento de «excepcional interese público» na Lei 6/2018, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, na súa disposición adicional octoxésima sétima. O Xacobeo constitúe un acontecemento de singular importancia para a nosa comunidade que volve ter lugar once anos despois, e o seu desenvolvemento marcará unha forma de organizar grandes eventos culturais na era poscovid e para promocionar a nosa comunidade como destino turístico seguro e atractivo.

II

Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, dezaseis disposicións adicionais, tres disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.

A parte esencial da Lei de orzamentos recóllese no título I, relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, por canto no seu capítulo I, baixo a rúbrica «Aprobación dos créditos e do seu financiamento», se aproban os ingresos e gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta –que, para os efectos orzamentarios, teñen a consideración de organismos autónomos–, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e os das fundacións.

Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a tipoloxía das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dentro deste capítulo detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase así mesmo o importe das subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais, autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.

O capítulo II deste título, «Das modificacións orzamentarias», regula os principios e as competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias, as regras de vinculación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza de créditos ampliables, entre os que se inclúen os créditos que financien a gratuidade na educación infantil de 0 a 3 anos para o segundo fillo ou filla e sucesivos, e as limitacións aplicables ás transferencias de créditos.

O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.

O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, establece a evolución da masa salarial en función do que regule a normativa básica do Estado na materia, recollendo as previsións que figuran no Proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado.

Así mesmo, recolle que para o ano 2021 só se poderá proceder, no sector público, á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e aos requisitos establecidos na normativa básica estatal. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral temporal, de persoal funcionario interino e de persoal vinculado ás encomendas de xestión.

O capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», establece que as retribucións do presidente, dos vicepresidentes e dos conselleiros e conselleiras, así como as dos órganos estatutarios e un dos órganos de consulta e asesoramento e determinados postos de persoal directivo, non experimentarán ningún incremento respecto das vixentes o 31 de decembro do ano 2020.

As retribucións dos restantes altos cargos e outro persoal directivo, así como as das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, o persoal funcionario, o persoal laboral, o persoal ao servizo das institucións sanitarias e o persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza experimentarán un incremento do 0,9 por cento en relación coas vixentes o 31 de decembro do 2020. Tal e como se establece na disposición adicional oitava, estes incrementos serán aplicables no momento en que se habilite pola normativa da Administración xeral do Estado.

O capítulo III, dedicado a «Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo», recolle que para o ano 2021 as relacións de postos de traballo deberán modificarse para as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal, sen que se poidan prover aqueles postos para os cales non estea prevista dotación, e mais que no anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen créditos para dotacións de postos de traballo, substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos.

O resto do capítulo regula os requisitos para a determinación ou modificación das retribucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores e as profesoras de corpos docentes e o persoal eventual e de gabinete.

O capítulo IV, dedicado ás «Universidades», fixa o límite máximo dos custos de persoal das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a obriga de comunicación mensual da provisión de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables. Así mesmo, establécese que as universidades poderán aplicar a taxa de reposición prevista na normativa básica estatal, con respecto ás dispoñibilidades orzamentarias dotadas no capítulo I.

O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítulos, relativos ás operacións de crédito e ao afianzamento por aval.

No primeiro destes capítulos establécese que para o ano 2021 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderá incrementarse na contía máxima do 1,1 por cento do PIB rexional. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de tesouraría, a formalización doutras operacións financeiras e o endebedamento das entidades instrumentais do sector público. No tocante ao endebedamento das entidades instrumentais do sector público, a única excepción refírese ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), recollendo a posibilidade, para os préstamos directos, de que se poidan formalizar entre as entidades financeiras e os adxudicatarios ou as adxudicatarias que, estando en réxime de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao IGVS e para as execucións de hipotecas de vivendas de promoción pública da adxudicación ou cesión de remate delas a prol do IGVS.

No capítulo II, relativo ao «Afianzamento por aval», en canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para o 2021 a contía máxima dos avais que pode conceder o Instituto Galego de Promoción Económica, cun importe de cincocentos millóns de euros.

No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á intervención limitada, á fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma, á fiscalización dos nomeamentos ou dos contratos de substitución do persoal, á identificación dos proxectos de investimento, á autorización do Consello da Xunta para a tramitación de determinados expedientes de gasto, á regulación das transferencias de financiamento, ás subvencións nominativas, á concesión directa de axudas e subvencións, á acreditación do cumprimento das obrigas tributarias, ao pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, ao informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda e Administración Pública, que, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e mais aos expedientes de dotación artística e ao módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados. Neste establécese a posibilidade da aceptación por parte da Administración autonómica de pagamentos á conta para as retribucións do persoal docente do colectivo de empresas do ensino privado, desde o 1 de xaneiro ata o momento en que se asinen as táboas salariais para o ano 2021.

O título V, dedicado ás «Corporacións locais», estrutúrase en dous capítulos.

O primeiro deles, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas entidades, detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma a través do Fondo de Cooperación Local. En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, e desagrégase esta en fondo base, para recoller a mesma contía que se establece no ano 2011, e en fondo adicional, para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III da Administración xeral desde aquel ano ata o 2021. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e os concellos para o fondo base, de maneira que estes recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no ano 2011. Non obstante, no ano 2021, as entregas á conta do fondo adicional sofren unha lixeira mingua con respecto ao establecido no orzamento do ano 2020; este feito é consecuencia da caída dos capítulos I, II e III dos ingresos da Administración xeral no orzamento do ano 2021 verbo do inicial do ano pasado. O fondo adicional repartirase no ano 2021 conforme o acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local. Entre os criterios aprobados para a repartición destacan os concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal, os concellos de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade, as prazas en conservatorios municipais de grao medio, os concellos resultantes dun proceso de fusión en cumprimento do sinalado na Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia, os concellos que teñen que asumir o financiamento dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal e os concellos que teñen que asumir o financiamento das redes de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios.

O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de débedas dos concellos contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local de maneira similar ao ano 2020.

No título VI, relativo ás «Normas tributarias», inclúese un único precepto para establecer os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico.

O contido desta Lei de orzamentos complétase coas disposicións adicionais, transitorias e derradeiras referidas, nas cales se recollen uns preceptos de índole moi variada.

Entre as disposicións adicionais regúlase a información ao Parlamento; o orzamento inicial e os requisitos de creación para as axencias que se poidan constituír neste exercicio; a autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación; a obriga de adecuar os estados financeiros das entidades instrumentais ás transferencias efectivamente aprobadas nesta lei; as normas para a remisión de información económico-financeira e o control desta, coa finalidade de recoller as obrigas en relación co inventario das entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia e, doutra banda, para adaptar as normas sobre a competencia da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia á normativa vixente, en relación coas axencias e cos consorcios adscritos á Comunidade Autónoma que deben auditar as súas contas anuais; as porcentaxes de gastos xerais de estrutura que hai que aplicar nos contratos de obra; a venda de solo empresarial por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo; as prestacións extraordinarias para as persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos, e no relativo aos gastos de persoal, a autorización para a modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde, o persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional, as medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral, as normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público, e no caso dos centros concertados, de se aprobar algunha variación nas contías dos módulos estatais de distribución de fondos públicos para o seu sostemento, aplicarase a mesma variación porcentual aos módulos vixentes o 31 de decembro de 2020 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Regúlase ademais o dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos euros, a razón de cen euros mensuais, a través da Tarxeta Benvida para todas as familias que teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena menor dun ano no 2021. Adicionalmente, para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil euros a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou a nena cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos. A contía das axudas para as familias con estas rendas será de seiscentos euros por ano, a razón de cincuenta euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o primeiro; de mil douscentos euros por ano, a razón de cen euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o segundo, e de dous mil catrocentos euros por ano, a razón de douscentos euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos. Para as familias que residan no rural e para as que teñan o terceiro fillo ou a terceira filla e sucesivos, a axuda incrementarase nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.

A última das disposicións adicionais establece un mecanismo para axilizar a xestión orzamentaria para dar cobertura de xeito eficaz ás necesidades novas ou non previstas que poidan xurdir por mor da COVID-19.

As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais e a dotación gradual do Fondo de Continxencia de Execución Orzamentaria que xa se prevían na Lei de orzamentos do ano 2020.

As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a entrada en vigor da lei.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome do rei a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

TÍTULO I

Aprobación dos orzamentos e réxime das modificacións de crédito

CAPÍTULO I

Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento

Artigo 1. Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais

O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2021, nos que se integran:

a) Os orzamentos da Administración xeral, na cal se incorporan os órganos estatutarios e consultivos.

b) Os orzamentos dos organismos autónomos.

c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, terán a consideración de organismos autónomos para os efectos orzamentarios.

d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.

e) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que fai referencia o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

f) Os orzamentos de explotación e capital dos consorcios autonómicos a que fai referencia o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

g) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que fai referencia o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que fai referencia o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

i) En todo caso, os orzamentos das demais entidades que estean clasificadas como administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas normas do Sistema europeo de contas, agás as universidades públicas.

Artigo 2. Orzamentos da Administración xeral, dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas

Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por un importe de 13.396.505.623 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Cap. I-VII

Gastos
non financeiros

Cap. VIII
Activos
financeiros

Cap. IX
Pasivos
financeiros

Total

Administración xeral

5.888.344.835

111.433.750

1.574.428.206

7.574.206.791

Organismos autónomos

4.629.744.800

1.190.000

 

4.630.934.800

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

2.224.618

 

 

2.224.618

Axencias públicas autonómicas

1.042.639.959

131.000.000

15.499.455

1.189.139.414

Total

11.562.954.212

243.623.750

1.589.927.661

13.396.505.623

As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias públicas representan 5.583.546.521 euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:

Orixe

Destino

Organismos
autónomos

Entidades públicas
instrumentais de consulta ou asesoramento

Axencias
públicas
autonómicas

Total

Administración xeral

4.433.907.759

2.224.618

1.124.681.727

5.560.814.104

Organismos autónomos

 

 

22.732.417

22.732.417

Total

4.433.907.759

2.224.618

1.147.414.144

5.583.546.521

Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira:

Funcións

Importe

11 Alta dirección da Comunidade Autónoma

39.948.493

12 Administración xeral

77.471.353

13 Xustiza

161.278.080

14 Administración local

17.259.490

15 Normalización lingüística

13.062.113

16 Procesos electorais e órganos de representación política
e institucións democráticas

3.387.465

21 Protección civil e seguridade

30.344.225

31 Acción social e promoción social

946.877.078

32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

371.342.104

33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento

7.448.433

41 Sanidade

4.582.606.799

42 Educación

2.632.504.273

43 Cultura

91.165.284

44 Deportes

32.474.216

45 Vivenda

85.000.760

46 Outros servizos comunitarios e sociais

112.642.057

51 Infraestruturas

335.265.998

52 Ordenación do territorio

16.648.826

53 Promoción de solo para actividades económicas

11.053.596

54 Actuacións ambientais

199.108.296

55 Actuacións e valorización do medio rural

171.717.827

56 Investigación, desenvolvemento e innovación

227.512.441

57 Sociedade da información e do coñecemento

155.121.968

58 Información estatística básica

4.845.150

61 Actuacións económicas xerais

28.716.330

62 Actividades financeiras

243.662.987

71 Dinamización económica do medio rural

356.791.892

72 Pesca

126.180.281

73 Industria, enerxía e minaría

69.193.462

74 Desenvolvemento empresarial

308.418.043

75 Comercio

23.744.605

76 Turismo

112.476.981

81 Transferencias a entidades locais

129.450.335

91 Débeda pública

1.671.784.382

Total

13.396.505.623

Tres. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue:

Capítulos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Parlamento

10.431.175

6.573.137

 

2.419.395

 

1.052.603

490

106.900

 

20.583.700

Consello de Contas

6.197.637

1.082.011

 

23.705

 

508.039

 

36.061

 

7.847.453

Consello da Cultura Galega

1.727.482

912.800

 

26.200

 

116.500

 

 

 

2.782.982

Presidencia da Xunta de Galicia

10.816.561

8.580.523

 

59.292.901

 

12.559.146

164.276.235

103.228.478

526.104

359.279.948

Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

141.112.975

39.814.575

80.930

71.631.708

 

34.463.733

97.553.733

40.000

 

384.697.654

Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

15.831.588

1.120.901

 

31.648.440

 

13.534.026

422.586.658

 

 

484.721.613

Consellería de Facenda e Administración Pública

23.010.150

699.408

3.000

22.492.388

 

2.071.929

2.029.100

1.122.311

 

51.428.286

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

31.628.122

6.211.381

 

27.526.582

 

25.371.193

112.360.771

 

 

203.098.049

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

10.047.470

70.043.750

 

25.594.076

 

45.672.808

309.250.286

 

 

460.608.390

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

1.558.353.768

180.847.504

34.177

697.241.271

 

136.872.735

122.969.388

 

1.617.720

2.697.936.563

Consellería de Emprego e Igualdade

46.486.099

18.288.765

 

325.101.616

 

4.744.858

6.210.781

 

 

400.832.119

Consellería de Sanidade

50.529.499

11.743.323

 

3.963.479.161

 

30.146.638

322.381.511

 

 

4.378.280.132

Consellería de Política Social

155.314.633

241.818.409

 

463.808.626

 

23.609.108

10.667.326

 

 

895.218.102

Consellería do Medio Rural

146.647.922

6.566.008

 

28.454.166

 

125.285.511

272.270.819

4.500.000

 

583.724.426

Consellería do Mar

32.874.988

3.150.083

 

3.997.545

 

42.034.226

105.562.857

2.400.000

 

190.019.699

Consello Consultivo de Galicia

1.739.896

294.927

 

 

 

101.000

 

 

 

2.135.823

Transferencias a corporacións locais

 

 

 

127.057.910

 

 

 

 

 

127.057.910

Débeda pública da Comunidade Autonóma

 

 

99.500.000

 

 

 

 

 

1.572.284.382

1.671.784.382

Gastos de diversas consellarías

3.910.000

22.920.239

27.000

2.922.925

13.500.000

169.703.500

 

 

 

212.983.664

Administración Xeral

2.246.659.965

620.667.744

99.645.107

5.852.718.615

13.500.000

667.847.553

1.948.119.955

111.433.750

1.574.428.206

13.135.020.895

Academia Galega de Seguridade Pública

845.244

2.138.376

178.038

3.161.658

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

5.173.195

753.545

164.867

663.657

24.000

6.779.264

Escola Galega de Administración Pública

1.225.686

1.591.503

595.461

635.000

4.047.650

Instituto Galego de Estatística

3.081.422

328.924

1.170.600

4.580.946

Instituto de Estudos do Territorio

2.224.192

87.509

37.975

959.820

346.500

3.655.996

Instituto Galego da Vivenda e Solo

9.832.547

4.605.458

11.177.360

32.860.086

37.038.905

540.000

96.054.356

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

5.425.992

654.842

471.901

6.552.735

Servizo Galego de Saúde

1.906.620.023

1.352.360.070

870.805.524

31.917.175

317.471.502

5.670.450

650.000

4.485.494.744

Fondo Galego de Garantía Agraria

4.687.055

459.300

1.967.996

36.225.517

43.339.868

Organismos autónomos

1.939.115.356

1.362.979.527

882.781.187

31.917.175

356.378.600

79.305.372

1.190.000

4.653.667.217

Consello Económico e Social de Galicia

660.497

185.415

153.246

1.000

1.000.158

Consello Galego de Relacións Laborais

706.700

436.880

42.000

38.880

1.224.460

Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

1.367.197

622.295

195.246

39.880

2.224.618

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

18.431.932

14.248.699

873.000

148.611.949

4.070.886

7.835.920

194.072.386

Axencia Turismo de Galicia

11.344.005

7.066.681

12.033.575

52.369.062

29.663.658

112.476.981

Axencia Galega de Emerxencias

501.826

152.633

61.796

7.481.120

8.197.375

Axencia Galega de Innovación

5.119.554

465.692

120.039

5.866.625

21.537.870

87.154.476

1.950.000

4.493.089

126.707.345

Axencia Galega da Industria Forestal

1.043.305

374.059

673.179

1.986.081

19.433.804

23.510.428

Instituto Galego de Promoción Económica

6.491.520

2.092.550

40.000

3.739.023

15.084.523

102.609.999

129.050.000

3.160.000

262.267.615

Instituto Enerxético de Galicia

1.650.053

345.903

64.385

916.000

35.698.469

38.674.810

Axencia Tributaria de Galicia

13.270.609

2.247.725

210.000

15.728.334

Axencia Galega de Infraestruturas

13.272.073

1.030.575

100.000

1.493.160

225.902.220

12.940.242

254.738.270

Axencia Galega das Industrias Culturais

2.742.444

633.750

1.165.053

11.600.000

5.800.000

21.941.247

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

1.939.281

945.951

8.000

614.755

3.507.987

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

11.528.849

15.393.903

480.000

27.402.752

Axencia Galega de Servizos Sociais

12.050.767

2.396.500

200.000

14.647.267

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

3.399.283

701.726

5.643.000

30.850.727

40.594.736

Instituto Galego de Calidade Alimentaria

13.653.858

2.618.586

224

1.068.917

16.832.305

6.628.510

10.446

40.812.846

Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia

2.320.115

642.934

930.786

3.893.835

Axencias públicas autonómicas

118.759.474

51.357.867

260.263

27.046.713

510.399.671

334.850.771

131.000.000

15.499.455

1.189.174.214

Total do orzamento bruto

4.305.901.992

2.035.627.433

99.905.370

6.762.741.761

45.417.175

1.534.665.704

2.362.276.098

243.623.750

1.589.927.661

18.980.086.944

Total das transferencias internas

22.732.417

4.166.908.867

1.393.940.037

5.583.581.321

Total do orzamento consolidado

4.305.901.992

2.012.895.016

99.905.370

2.595.832.894

45.417.175

1.534.665.704

968.336.061

243.623.750

1.589.927.661

13.396.505.623

Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 13.396.505.623 euros, distribuídos da seguinte forma:

 

Cap. I-VII
Ingresos
non financeiros

Cap. VIII
Activos
financeiros

Cap. IX
Pasivos
financeiros

Total

Administración xeral e órganos estatutarios

10.772.286.734

2.212.758

2.360.521.403

13.135.020.895

Organismos autónomos

219.069.458

690.000

 

219.759.458

Axencias públicas autonómicas

19.517.754

22.207.516

 

41.725.270

Total

11.010.873.946

25.110.274

2.360.521.403

13.396.505.623

Cinco. Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comunidade Autónoma considéranse en 1.985.453.000 euros, dos que 1.737.059.000 euros corresponden á normativa estatal e 248.394.000 euros á normativa autonómica, consonte o seguinte detalle:

– imposto sobre sucesións e doazóns: 158.970.000 euros

– imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa autonómica): 27.738.000 euros

– imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: 177.550.000 euros

– imposto sobre o patrimonio: 183.087.000 euros

– imposto sobre o xogo: 3.665.000 euros

– imposto sobre o valor engadido: 1.226.925.000 euros

– imposto sobre hidrocarburos: 73.628.000 euros

– imposto sobre o alcol e as bebidas derivadas: 133.890.000 euros.

Os beneficios fiscais das taxas establecidas en virtude do disposto na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, estímanse en 3.465.165 euros e, en cumprimento do establecido no artigo 55.2 da dita lei, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 219.866.569 euros.

Artigo 3. Orzamento das entidades instrumentais do sector público autonómico con orzamento estimativo

Un. Entidades públicas empresariais

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Dous. Consorcios autonómicos

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital dos consorcios a que se refire a alínea f) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Tres. Sociedades mercantís públicas autonómicas

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Catro. Fundacións do sector público autonómico

Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que se refire a alínea h) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.

Cinco. Aprobación de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas

Autorízanse as dotacións de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei e das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 dela, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo II. No caso de que se teñan que superar tales contías máximas, a consellaría competente en materia de facenda dará conta ao Parlamento de Galicia das razóns que xustifican tal aumento.

Seis. A Xunta de Galicia dará conta, trimestralmente, ao Parlamento de Galicia da relación, porcentaxe e clase de participación que manteña en calquera sociedade mercantil non pertencente ao sector público autonómico.

CAPÍTULO II

Das modificacións orzamentarias

Artigo 4. Réxime xeral das modificacións orzamentarias

Un. As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os requisitos establecidos no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.

Dous. As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias afectadas, e recollerán adecuadamente os motivos que as xustifican, tanto os relativos á realización do novo gasto proposto como, se é o caso, á suspensión da actuación inicialmente prevista.

Á comunicación a que se refire a disposición adicional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os motivos que a xustifican en relación co novo gasto proposto e a súa repercusión, se é o caso, sobre os obxectivos do programa afectado con respecto aos inicialmente previstos.

Artigo 5. Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias

Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle á persoa titular da Consellería de Facenda e Administracións Pública competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias:

a) Para incorporar os créditos de exercicios anteriores que correspondan a actuacións financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea, de acordo co previsto nos regulamentos do período de programación 2014-2020 que resulten aplicables, así como para as reasignacións destes créditos a que se refire o punto dous do artigo 9.

b) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a contaminación atmosférica.

c) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos créditos xerados, con destino ao financiamento de gastos derivados da realización de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30, «Taxas administrativas».

d) Para incorporar o crédito de exercicios anteriores que non acadase a fase de recoñecemento da obriga no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración xeral ou, se é o caso, nos dos organismos autónomos e das axencias, no suposto previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, sobre o tratamento dos créditos para as provisións de riscos non executados.

e) Para xerar crédito polo importe que corresponda pola maior recadación das taxas e dos prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen para as distintas seccións orzamentarias no anexo III desta lei, sempre que quede garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no artigo 9.

f) Para xerar crédito polo importe que corresponda polos maiores ingresos pola prestación do servizo de recadación executiva a outros entes, do subconcepto 399.04, do orzamento de ingresos.

g) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, pola contía igual ao importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.

h) Para xerar crédito na sección 14, Consellería do Medio Rural, polo importe que corresponda ao produto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais e provinciais, con destino aos fins previstos na disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996, e na disposición adicional cuarta da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. Para tal fin, por pedimento da consellaría interesada, a Consellería de Facenda e Administración Pública tramitará o oportuno expediente de desafectación, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 24 e seguintes do seu regulamento de execución.

i) Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do orzamento de ingresos do Servizo Galego de Saúde:

– 30, «Taxas administrativas»

– 37, «Ingresos por ensaios clínicos»

– 36, «Prestacións de servizos sanitarios», e 39, «Outros ingresos», computados conxuntamente

– 353, «De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma»

– 354, «De fundacións públicas autonómicas».

j) Para xerar crédito no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», por un importe igual á diferenza que poida existir entre as entregas á conta que, con carácter definitivo, se establecerán para o exercicio 2021, a liquidación de exercicios anteriores correspondente aos distintos recursos do sistema de financiamento das comunidades autónomas do réxime común, as transferencias do Estado provenientes do Fondo de Compensación Interterritorial e as cantidades consignadas no estado de ingresos por estes conceptos.

k) Para xerar crédito nos capítulos VIII e IX de gastos cos ingresos do capítulo IX procedentes das operacións a que se refiren o parágrafo terceiro do punto un e o punto dous do artigo 37 desta lei.

l) Para xerar crédito nas entidades públicas instrumentais polos ingresos que se produzan nelas cando resulten beneficiarias das ordes de convocatorias de axudas realizadas por calquera administración que non estivesen orzadas inicialmente.

m) Para xerar crédito, por solicitude motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión ou, se é o caso, das autoridades de xestión dos programas operativos, co obxecto de garantir a completa execución do Marco financeiro de fondos comunitarios 2014-2020 e dos fondos do mecanismo extraordinario do instrumento Next Generation EU (Próxima Xeración UE).

Así mesmo, unha vez aprobados os programas operativos correspondentes aos fondos europeos do Marco financeiro 2021-2027, poderá xerar crédito financiado con eles.

n) Para xerar crédito no programa 312D, «Atención á dependencia», a partir do momento en que se publique a norma xurídica que estableza unha suba das contías do nivel mínimo de protección garantido pola Administración xeral do Estado para cada persoa beneficiaria do Sistema para a autonomía e atención á dependencia.

A esta xeración de crédito non lle resultarán aplicables as limitacións establecidas no artigo 69.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

ñ) Para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuar os créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito e a súa baixa en contabilidade.

No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superen o importe real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección de que se trate.

o) Para introducir as variacións que sexan necesarias nos programas de gasto das entidades públicas instrumentais co fin de reflectir as repercusións que neles teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias internas dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

p) Para realizar as adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan como consecuencia de reorganizacións administrativas, da posta en marcha de organismos autónomos e axencias públicas autonómicas, ou do traspaso de competencias nas cales estean implicadas outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire aos dous primeiros supostos, poida orixinarse un incremento de gasto.

q) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma consellaría, cando teñan por obxecto cofinanciar incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores correspondentes ao financiamento condicionado.

r) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma ou de distinta consellaría, cando teñan por obxecto redistribuír remanentes de crédito do capítulo I.

s) Autorizar transferencias de crédito entre os diferentes programas vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia.

t) Autorizar transferencias de crédito derivadas de convenios ou acordos de colaboración para o desempeño conxunto de tarefas comúns, entre as distintas seccións orzamentarias.

u) Autorizar transferencias de crédito desde a sección 23 aos distintos programas de gasto.

v) Autorizar as transferencias de crédito dos remanentes de crédito de fondos propios existentes no pechamento ao programa 621B.

Artigo 6. Vinculación de créditos

Un. Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán vinculados ao nivel establecido no artigo 56 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a seguir, que serán vinculantes co grao de vinculación que se indica:

– 120.20, «Substitucións de persoal non docente»

– 120.21, «Substitucións de persoal docente»

– 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente»

– 120.26, «Substitucións de persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza»

– 121.07, «Sexenios»

– 130.02, «Complemento de perigosidade, penosidade e toxicidade»

– 130.10, «Segunda actividade dos bombeiros e das bombeiras forestais»

– 131, «Persoal laboral temporal»

– 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal»

– 132, «Persoal laboral temporal (profesorado de Relixión)»

– 133, «Persoal laboral temporal indefinido»

– 136, «Persoal investigador en formación»

– 226.01, «Atencións protocolarias e representativas»

– 226.02, «Publicidade e propaganda»

– 226.06, «Reunións, conferencias e cursos»

– 226.13, «Gastos de funcionamento dos tribunais de oposicións e de probas selectivas»

– 227.06, «Estudos e traballos técnicos»

– 228, «Gastos de funcionamento dos centros e servizos sociais»

– 229, «Gastos de funcionamento dos centros docentes non universitarios».

A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación 13.04.312E.227.65, «Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal», así como os créditos correspondentes á aplicación 09.A1.512B.600.3, «Expropiacións en materia de estradas».

O concepto 160, «Cotas sociais», vinculará a nivel de sección, agás ás entidades con personalidade xurídica de seu, as cales vincularán a nivel de servizo.

Os conceptos 480, «Transferencias correntes a familias», e 481, «Transferencias correntes a institucións sen fin de lucro», por unha parte, e os conceptos 780, «Transferencias de capital a familias», e 781, «Transferencias de capital a institucións sen fin de lucro», pola outra, serán vinculantes entre si. A mesma consideración terán os créditos dos subconceptos 221.07, «Comedores escolares», e 223.08, «Transporte escolar», da sección 10, que vincularán entre eles.

Así mesmo, terán carácter vinculante, co nivel de detalle económico co que aparezan nos estados de gastos, as transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico, agás para as axencias públicas autonómicas, nas que haberá que aterse ao nivel de vinculación existente nelas.

Igualmente, serán vinculantes entre si os créditos correspondentes ás aplicacións orzamentarias 09.02.512A.223.06, «Servizo regular integrado», e 09.02.423A.223.08, «Transporte escolar», da Dirección Xeral de Mobilidade.

Dous. As transferencias a que se refire o artigo 67 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser autorizadas pola persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Tres. Agás o previsto no artigo 7.un.r), no Servizo Galego de Saúde serán vinculantes entre si os créditos destinados a gastos de funcionamento autorizados no mesmo concepto, na mesma estrutura organizativa de xestión integrada e en distinto programa.

Tamén serán vinculantes entre si os créditos destinados a gastos de funcionamento autorizados no mesmo concepto e programa e en distinta estrutura organizativa de xestión integrada.

As redistribucións destes créditos serán autorizadas pola persoa titular do Servizo Galego de Saúde.

Catro. Sen prexuízo do disposto no artigo 83.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos autorizados nos estados de gasto comprenderán, dentro do nivel de vinculación existente, todos os programas que xestiona cada axencia pública.

Artigo 7. Créditos ampliables

Un. Con independencia dos supostos previstos na alínea 1 do artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán excepcionalmente a condición de ampliables os créditos seguintes:

a) Os incluídos nas aplicacións 07.A2.621A.227.07 e 07.A2.621A.227.08, destinados ao cumprimento dos convenios para a xestión e liquidación, e os premios de cobranza autorizados pola recadación na vía executiva, así como nas transferencias da sección 07 que as financian.

b) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de cambio variable, pola diferenza existente entre o tipo de cambio previsto e o seu importe real no momento do pagamento.

c) Os destinados ao pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación materializarase a través da sección orzamentaria á cal figuren adscritos.

d) Os créditos destinados ao pagamento dos premios de cobranza e as participacións en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares, locais e edificacións complementarias correspondentes ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como os referidos aos traballos de facturación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de acordo coas cifras recadadas no período voluntario.

e) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas ata o importe dos remanentes da tesouraría que resulten como consecuencia da súa xestión.

f) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.460.2, con destino ao pagamento da liquidación de exercicios anteriores, que corresponde ao Fondo de Cooperación Local.

g) Os créditos vinculantes incluídos nos subconceptos 120.20, «Substitucións de persoal non docente», e 120.21, «Substitucións de persoal docente», que se considerarán ampliables unicamente con retencións noutros créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria ou do organismo autónomo.

h) Os créditos incluídos na aplicación 11.02.313D.480.0, destinados ao pagamento de axudas directas a mulleres vítimas de violencia de xénero, e os incluídos na aplicación 11.02.313D.480.1, con destino ao pagamento das indemnizacións previstas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

i) Os incluídos na aplicación 23.03.621A.890.00, destinados ao Fondo de Garantía de Avais.

Esta ampliación financiarase con baixa nas dotacións da aplicación 06.01.741A.732.05 e das correspondentes ao Instituto Galego de Promoción Económica.

j) Os créditos da sección 10, «Consellería de Cultura, Educación e Universidade», a que se refire o artigo 54 desta lei.

k) Os créditos destinados ao pagamento do complemento autonómico ás pensións non contributivas, de xeito que permitan dar cobertura a todas as persoas beneficiarias delas que cumpran os requisitos exixidos pola administración.

l) Os créditos destinados ao pagamento da renda de inclusión social de Galicia (Risga).

m) Os créditos destinados ao pagamento das bolsas a estudantes universitarios e en formación.

n) As transferencias de financiamento dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas na medida en que se autoricen ampliacións de créditos financiados por eles.

ñ) Os gastos de receitas médicas.

o) As dotacións da aplicación 04. A1.571A para o cumprimento do Acordo polo que se establece o modelo de sustentabilidade da dixitalización dos servizos públicos.

p) Os créditos destinados á atención das obrigas derivadas de expedientes de expropiacións. Esta ampliación financiarase con baixas nos programas doutras seccións ou da mesma sección.

q) Os créditos incluídos na aplicación 04.30.312C.480.2, destinados ao pagamento das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.

r) Os créditos dos subconceptos orzamentarios 221.06, 221.15, 221.16 e 221.19 do programa 412A, que serán vinculantes a nivel da súa estrutura organizativa de xestión integrada.

s) Os créditos incluídos na aplicación 13.02.312B.470.2 que financien a gratuidade na educación infantil de 0 a 3 anos para o segundo fillo ou filla e os sucesivos.

Dous. Para os efectos do previsto no artigo 64.1.g) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán a consideración de seccións orzamentarias as secretarías xerais da Presidencia.

Tres. O financiamento das ampliacións de crédito, ademais de por medio dos mecanismos previstos no artigo 64.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderá tamén realizarse con baixas de crédito noutros conceptos orzamentarios.

Artigo 8. Transferencias de crédito

Un. Con independencia das limitacións a que se refire o artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto na alínea 3 do citado artigo, non poderán tramitarse expedientes de transferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive un incremento do gasto corrente.

Esa restrición non será aplicable:

a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter excepcional, logo da declaración polo Consello da Xunta de Galicia da situación excepcional, catastrófica ou de análoga natureza.

b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais.

c) Aos incrementos do capítulo I derivados do cumprimento de sentenzas xudiciais firmes ou autos de obrigada execución.

d) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto catro do artigo 13 desta lei.

e) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto sete do artigo 15 desta lei.

f) Excepcionalmente, cando as características das actuacións que se deban executar para o cumprimento da finalidade do programa orzamentario previsto exixan a adecuación da natureza económica do gasto.

g) Cando teñan por obxecto atender as obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sempre que se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo ao gasto corrente.

h) As transferencias para atender xuros de mora cando se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo ao gasto corrente.

Dous. Polo que se refire á función 42 da sección 10, «Consellería de Cultura, Educación e Universidade», función 41 da sección 12, «Consellería de Sanidade», e función 31 da sección 13, «Consellería de Política Social», a limitación indicada no punto anterior unicamente será aplicable unha vez superado o cinco por cento das dotacións iniciais dos capítulos VI e VII en termos consolidados.

No caso de que as transferencias realizadas baixo este suposto incrementaren os créditos do capítulo I destinados ao asinamento de contratos de duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade de contratación sexa de realización de obra ou servizo recollida na alínea a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia dun informe previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da modalidade de contratación que se pretende.

Tres. Sen prexuízo do disposto no resto dos puntos deste artigo, as transferencias de crédito axustaranse ás seguintes regras:

a) Só poderán incrementarse os créditos das aplicacións orzamentarias dos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente», mediante transferencias de crédito cun límite máximo de oitenta mil euros, en cada unha das consellarías, organismos autónomos ou axencias públicas autonómicas, consideradas de forma independente. A superación deste límite deberá ser autorizada polo Consello da Xunta de Galicia por proposta do departamento solicitante e cun informe previo da Intervención Xeral e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

b) Non se incrementarán os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias dos subconceptos 226.02, «Publicidade e propaganda», 227.06, «Estudos e traballos técnicos», 226.01, «Atencións protocolarias», e 226.06, «Reunións, conferencias e cursos».

A limitación de non incrementar o subconcepto 226.02 non afectará a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo nin o Servizo Galego de Saúde cando a transferencia teña por causa medidas de seguridade en materia de protección civil derivadas de riscos non previstos ou de medidas sanitarias para a saúde pública.

c) Non se poderán diminuír os créditos consignados no programa 312D, «Servizos sociais de atención ás persoas dependentes», agás cando financien créditos que teñan a condición de ampliables consonte o previsto na alínea l) do artigo 7 desta lei.

d) Non se poderán tramitar transferencias de crédito do capítulo VIII aos restantes capítulos do orzamento.

e) Non se poderán incrementar os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Catro. As limitacións sobre as transferencias de crédito contidas nas alíneas b) e c) do artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non afectarán as transferencias de crédito que se refiran ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico nin aos centros concertados de educación.

Cinco. Para os efectos de facilitar a xestión entre diferentes centros de gasto dentro dunha mesma sección, as transferencias de crédito que afecten os gastos de funcionamento (221, 222, 227.00, 227.01 e 229) serán autorizadas pola súa persoa titular.

Seis. As limitacións establecidas nos puntos anteriores deste artigo e as establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non serán aplicables:

– aos créditos vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia, sempre que se realicen en cumprimento dos acordos adoptados polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Comisión de Seguimento do Plan

– aos créditos do proxecto 201800112 do Plan especial contra a violencia de xénero

– aos créditos do programa 331A vinculados aos proxectos que van desenvolver no exterior os axentes galegos de cooperación para o desenvolvemento

– ás transferencias do artigo 5, alíneas t), u) e v)

– ás transferencias de fondos propios para financiar incorporacións de créditos comprometidos de exercicios anteriores.

Sete. Cando nas subvencións outorgadas en réxime de concorrencia pública con cargo aos orzamentos da Xunta de Galicia resulten beneficiarias algunhas das entidades incluídas nos orzamentos consolidados, ás transferencias aos artigos 41, 43, 44, 71, 73 ou 74 que procedan non lles serán aplicables as limitacións establecidas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, nin tampouco as establecidas nos restantes puntos deste artigo.

Artigo 9. Adecuación de créditos

Un. Para facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento para o ano 2021, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán experimentar os axustes necesarios para acomodar o seu importe ao dos recursos, na medida en que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.

Sen prexuízo do indicado na alínea ñ) do artigo 5 desta lei, o Consello da Xunta de Galicia adoptará, por proposta da Consellería de Facenda e Administración Pública, os acordos de non-dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para cumprir o previsto no parágrafo anterior.

Dous. Para conseguir o máximo grao de execución posible dos fondos procedentes da Unión Europea, os créditos que non amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos poderán ser reasignados a outras actuacións, da mesma ou distinta consellaría ou organismo, con suxeición aos respectivos plans financeiros e ás disposicións dos programas operativos e da normativa que os regula, por proposta motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión dos respectivos programas, ou da autoridade de xestión no caso do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Así mesmo, poderá efectuarse a dita reasignación en relación cos créditos financiados co Fondo de Compensación Interterritorial, por proposta motivada da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

As intervencións susceptibles de seren cofinanciadas no marco dos programas operativos Feder (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) e FSE (Fondo Social Europeo) Galicia 2014-2020 e do Programa operativo de emprego xuvenil precisarán da autorización da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos nos termos establecidos nos correspondentes sistemas de xestión e control dos programas.

Artigo 10. Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría

Os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais transferirán ao orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.

A Consellería de Facenda e Administración Pública poderá xerar crédito con este importe no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», unha vez analizada a súa repercusión e os seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria.

Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a Consellería de Facenda e Administración Pública poderá limitar os libramentos de fondos a estas entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.

As axencias públicas autonómicas para a incorporación do remanente de tesouraría non afectado aplicarán o disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. De non se realizar a incorporación procederase conforme o disposto neste artigo para os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais.

TÍTULO II

Gastos de persoal

CAPÍTULO I

Dos gastos do persoal ao servizo do sector público

Artigo 11. Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal

Un. Para os efectos do establecido neste título, constitúen o sector público da Comunidade Autónoma:

a) Os órganos estatutarios e consultivos de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.

c) As entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento a que se refire a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

d) As axencias públicas autonómicas e as entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

e) As entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia.

f) As entidades públicas empresariais a que se refire o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

g) Os consorcios autonómicos a que se refire o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

h) As sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

i) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da Comunidade Autónoma a que se refire o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Dous. No ano 2021 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán experimentar un incremento global superior ao 0,9 por cento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2020, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

Así mesmo, conforme a normativa básica, os gastos de acción social, en termos globais, non poderán experimentar ningún incremento verbo do ano anterior. A este respecto, considérase que os gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos ou melloras distintos ás contraprestacións polo traballo realizado, cuxa finalidade é satisfacer determinadas necesidades como consecuencia de circunstancias persoais dos traballadores e das traballadoras.

Tres. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior deberán experimentar a oportuna adecuación, resultando inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento. En todo caso, suspéndese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior para o ano 2021, sen prexuízo dos acordos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia durante os anos 2017 a 2020.

Ademais, mantense a suspensión da aplicación do punto décimo oitavo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Catro. O disposto nos puntos precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos seus obxectivos.

Cinco. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.

Seis. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo de anticipos reintegrables ao persoal funcionario, entenderanse feitas ás retribucións básicas e complementarias que perciba este nos seus importes líquidos.

Artigo 12. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal

Un. Durante o ano 2021 só se poderá proceder no sector público delimitado no artigo anterior, e no marco do disposto ao respecto na lexislación básica estatal, á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica que se estableza ao respecto, e en particular no referente á taxa de reposición de efectivos, respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos.

Dous. Para dar cumprimento aos obxectivos sobre a estabilización do persoal no emprego público, dentro dos acordos asinados pola Administración xeral do Estado e pola Administración xeral da Comunidade Autónoma, aplicaranse as disposicións que se establezan na normativa básica do Estado.

Tres. Para a aplicación do disposto neste artigo, a oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal adaptarase aos límites e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal.

Catro. Durante o ano 2021 a cobertura de postos de persoal nalgunha das entidades do sector público autonómico incluídas no artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, estará suxeita ás limitacións e aos requisitos establecidos na normativa básica.

Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no sector público autonómico e conforme dispón a normativa básica, as mencionadas entidades instrumentais do sector público autonómico poderán efectuar a cobertura de postos con persoal funcionario de carreira con destino nas consellarías ou nos organismos públicos do sector público autonómico que dispoña da titulación requirida para o desempeño do posto, garantindo en todo caso a publicidade e libre concorrencia. Esta mobilidade xerará o dereito a seguir percibindo e consolidando, desde a data da toma de posesión no ente, o complemento de antigüidade e a retribución adicional ao complemento de destino na mesma contía que se viña percibindo ou que se teña dereito a percibir no posto de procedencia, así como o cumprimento dos requirimentos e das prescricións contidas nos artigos 58 e 59 da citada lei.

A dita adscrición terá unha duración de dous anos prorrogables, será voluntaria e a persoa funcionaria continuará en activo no seu posto de orixe.

Cinco. A oferta de emprego público, no ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.un desta lei, aprobaraa o Consello da Xunta de Galicia, por proposta do centro directivo competente en materia de función pública ou, se é o caso, das consellarías competentes na materia, e co informe favorable da dirección xeral competente en materia de orzamentos.

Seis. Durante o ano 2021 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no artigo anterior á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de funcionarios interinos, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos sectores, ás funcións e ás categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais.

No ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.un desta lei será precisa a previa e expresa autorización das direccións xerais competentes en materia de función pública e orzamentos, sen prexuízo do establecido nos artigos seguintes. Para estes efectos, o departamento ou a entidade solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa de que a cobertura do posto non se pode realizar mediante outro sistema e de que resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo.

Artigo 13. Contratación de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino no ámbito da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2021, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.un desta lei, poderán proverse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto seis do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos existentes, postos vacantes mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal funcionario interino dos seguintes ámbitos:

a) Persoal docente, non docente e persoal laboral das categorías 65, 99 e 104 do grupo III, categorías 4 e 5 do grupo IV e categorías 1 e 11 do grupo V do V Convenio colectivo para o persoal laboral da Xunta, de centros docentes.

Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.

e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

f) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

g) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

h) Persoal que presta servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.

As devanditas contratacións e os correspondentes nomeamentos adecuaranse estritamente ás necesidades do servizo, e aquelas estarán sempre vinculadas á existencia dun posto de traballo vacante e dotado orzamentariamente.

As direccións xerais competentes remitirán á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, con periodicidade mensual, a relación de todas as contratacións de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino realizados con base nesta excepción. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Dous. Durante o ano 2021, no ámbito determinado neste artigo, poderán atenderse os excesos ou as acumulacións de tarefas mediante a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a unha praza, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, e de acordo cos límites que se establecen na alínea a) do artigo 8.tres desta lei. O gasto derivado destas contratacións imputarase necesariamente aos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».

Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa da actividade que motiva a contratación, que esta resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo e que non puido ser atendida coas dotacións de persoal existentes ou mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos dispoñibles.

Tres. Durante o ano 2021, no ámbito determinado neste artigo, poderán acordarse as substitucións transitorias, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sempre que non poidan ser atendidas mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes e dentro das limitacións orzamentarias previstas, e que, unha vez valorada polos responsables de xestión a duración prevista da devandita situación, resulten absolutamente imprescindibles para o funcionamento do servizo.

Esta autorización conxunta non será necesaria nas seguintes substitucións:

a) Persoal docente, non docente e persoal laboral das categorías 65, 99 e 104 do grupo III, categorías 4 e 5 do grupo IV e categorías 1 e 11 do grupo V do V Convenio colectivo para o persoal laboral da Xunta, de centros docentes.

Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.

b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.

c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.

d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.

e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.

f) Persoal veterinario que preste os seus servizos en matadoiros e lonxas ou nos servizos de Sanidade e Produción Animal dependentes das consellarías competentes en materia de medio rural e de mar.

g) Persoal administrativo que preste os seus servizos nas oficinas de rexistro unificadas da Administración da Comunidade Autónoma.

h) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

i) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.

j) Persoal que se encontre en situación de permiso por parto, adopción ou acollemento ou permiso de paternidade, así como na situación de excedencia por coidado de familiares ou fillos ou fillas menores.

k) Persoal laboral de remuda substituto do xubilado parcial ou especial, independentemente da natureza xurídica do posto que este desempeñe.

l) Persoal que presta servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.

Catro.

1. Durante o ano 2021, no ámbito determinado neste artigo, poderá efectuarse o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal, segundo o previsto no artigo 23.2.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, cos seguintes requisitos:

a) O financiamento debe proceder ou ben de fondos da Unión Europea ou da Administración estatal, ou ben doutros ingresos con financiamento afectado.

b) O nomeamento non poderá ter unha duración superior á de execución do programa, que, en todo caso, non superará os tres anos previstos na normativa básica, ampliables ata doce meses máis de o xustificar a duración do correspondente programa.

2. Poderanse realizar contratos de duración determinada por unha obra ou un servizo determinado para a execución de programas de actuación específica cando o servizo que constitúa o seu obxecto deba ser desempeñado necesariamente por persoal pertencente a unha das categorías do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia e concorran, ademais, as seguintes circunstancias:

a) Que o servizo teña autonomía e substantividade propia dentro da actividade laboral da consellaría ou do órgano encargado da execución do programa.

b) Que a execución do programa sexa de duración incerta, pero teña unha clara natureza temporal.

c) Que no contrato se especifique con precisión e claridade o obxecto do servizo que as persoas contratadas deban desempeñar.

d) O financiamento debe proceder de ingresos con financiamento afectado.

e) Xunto coa solicitude de autorización conxunta, acompañarase unha copia do instrumento mediante o que se aprobe o programa de actuación específica e unha proposta da cláusula específica do contrato de traballo que se pretenda formalizar, na cal se precise de forma clara e concreta o obxecto do contrato, previamente informada polos servizos xurídicos da consellaría ou do organismo, no que tamén se manifestará sobre a adecuación da modalidade contractual.

3. Non se poderá ocupar en ningún caso as persoas contratadas ao amparo da execución destes programas de carácter específico en tarefas distintas das que constitúa o obxecto do programa nin por máis tempo do que requira a execución do programa.

4. Nin o persoal funcionario interino nin o persoal laboral contratado ao amparo destes programas ocupará prazas da relación de postos de traballo, axustándose a súa selección e nomeamento ao procedemento establecido polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia ou norma que o substitúa.

5. Os nomeamentos ou as contratacións para a execución destes plans requirirán unha autorización conxunta dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e función pública. Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa e unha valoración económica.

Artigo 14. Contratación de persoal estatutario temporal no ámbito da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas

Un. Durante o ano 2021 non se procederá ao nomeamento de persoal estatutario temporal no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.un desta lei, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que afecten o funcionamento dos servizos públicos.

Dous. Estes nomeamentos non requirirán autorización previa da dirección xeral competente en materia de orzamentos. Porén, deberán ser comunicados con carácter mensual á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.

Tres. De conformidade co establecido neste artigo, a aplicación dos pactos e acordos que prevexan medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións transitorias do persoal. En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias os que, atendendo ás necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para manter a cobertura asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de responsabilidade na xestión do gasto e de eficiencia na asignación e o emprego dos recursos públicos, atendendo a situación económica e o cumprimento do principio de sustentabilidade financeira, consonte o preceptuado na Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Artigo 15. Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos

Un. Durante o ano 2021, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.un desta lei, así como nas entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderán formalizarse contratacións de persoal de carácter temporal para realizar obras ou servizos, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:

a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras pola administración de acordo co disposto na lexislación de contratos do sector público, ou a realización de servizos que teñan a natureza de investimentos.

b) Que tales obras ou servizos correspondan a investimentos previstos e aprobados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

c) Que pola natureza das obras ou dos servizos non poidan ser executados por persoal fixo.

d) Que se refiran a obras e proxectos concretos.

Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.

Dous. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre os contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Tres. A realización destes contratos será obxecto de fiscalización previa nos casos en que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 ao 117 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada do departamento ou órgano equivalente certificará, despois da proposta fundamentada do xestor, que existe crédito adecuado e abondo na aplicación orzamentaria que corresponda, computado sempre na súa proxección anual.

Catro. A contratación poderá exceder o exercicio orzamentario cando se trate de obras ou servizos que pasen máis alá do devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Cinco. O servizo xurídico do departamento ou organismo emitirá un informe sobre os contratos con carácter previo á súa formalización, e en especial pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos e das formalidades exixidos pola lexislación laboral.

Seis. Durante o ano 2021, no ámbito a que se refire o punto un, requirirán un informe favorable da dirección xeral competente en materia de avaliación e reforma administrativa e mais unha autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos as contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos e os contratos de persoal investigador de carácter laboral baixo algunha das modalidades específicas recollidas no artigo 20 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como baixo a modalidade de proxectos específicos de investigación científica e técnica consonte o artigo 15.1.a) do Estatuto dos traballadores.

Sete. O gasto xerado polas contratacións reguladas neste artigo, incluído o das suxeitas normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asociado a proxectos de investigación, imputarase ao concepto correspondente dos artigos 13 e 16 no programa e na consellaría ou organismo de que se trate, sen prexuízo de que se financie con cargo aos respectivos créditos de investimentos, para cuxos efectos poderán realizarse as modificacións de crédito correspondentes.

Artigo 16. Contratación de persoal temporal no ámbito das restantes entidades públicas instrumentais

Un. Durante o ano 2021, no ámbito a que se refiren as alíneas c), f), g), h) e i) do artigo 11.un desta lei, poderán realizarse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto seis do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante uns procesos de reestruturación dos efectivos existentes, contratacións de novo persoal laboral temporal e nomeamentos de persoal funcionario interino para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano 2021 nos seguintes ámbitos:

a) Persoal que preste servizo nas unidades asistenciais das sociedades sanitarias e fundacións sanitarias.

b) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.

Dous. Durante o ano 2021, no ámbito determinado no punto un, poderanse realizar, con carácter excepcional, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, tras a debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible e de que a necesidade non pode ser satisfeita mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes, as seguintes contratacións:

– contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de obra ou servizo determinado

– contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de acumulación de tarefas.

Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa da necesidade da contratación solicitada e da adecuación da modalidade contractual. Así mesmo, incluirase unha memoria económica en que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude e da forma de financiamento.

Tres. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre os contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Catro. Con periodicidade mensual deberase remitir á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a información referida a todas as contratacións realizadas durante o período pola entidade, independentemente da modalidade contractual e da súa duración.

Artigo 17. Contratación de persoal vinculado a encomendas de xestión

Durante o ano 2021 as encomendas de xestión que realicen a Administración da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos ou as axencias públicas ás entidades a que se refiren as alíneas f), h) e i) do artigo 11.un desta lei non poderán supoñer a contratación de persoal temporal por parte das ditas entidades con cargo ás contías recibidas como contraprestación da realización das encomendas de xestión.

Quedan exceptuadas do disposto no parágrafo anterior as contratacións de persoal temporal que estiveren previstas no programa de actuación, investimento e financiamento.

Esta limitación non será aplicable a proxectos financiados con fondos finalistas do Estado e da Unión Europea.

CAPÍTULO II

Dos réximes retributivos

Artigo 18. Retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo

Un. No ano 2021 as retribucións do presidente, vicepresidente e conselleiros e conselleiras non experimentarán ningún incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade e dunha contía equivalente á retribución adicional ao complemento de destino que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente, polo que quedan establecidas nas seguintes contías:

– presidente da Xunta de Galicia: 78.089,88 euros

– vicepresidente e conselleiros e conselleiras: 68.154,24 euros.

Dous. No ano 2021 as retribucións dos altos cargos non experimentarán un incremento superior ao 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade e dunha contía equivalente á retribución adicional ao complemento de destino que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente, polo que quedan establecidas nas seguintes contías:

– secretarios e secretarias xerais, secretarios e secretarias xerais técnicos, directores e directoras xerais, delegados e delegadas territoriais e asimilados: 60.287,90 euros.

Tres. No ano 2021 as retribucións dos membros do Consello de Contas non experimentarán un incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

– conselleiro ou conselleira maior: 72.528,60 euros

– conselleiros e conselleiras: 68.154,24 euros.

Catro. No ano 2021 as retribucións dos membros do Consello Consultivo de Galicia non experimentarán un incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

– presidente ou presidenta: 72.528,60 euros

– conselleiros e conselleiras: 68.154,24 euros.

Cinco. No ano 2021 as retribucións dos membros do Consello da Cultura Galega non experimentarán un incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:

– presidenta ou presidente: 72.528,60 euros.

Seis. No ano 2021 as retribucións do persoal directivo a que se refire o artigo 7 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, daqueles postos clasificados como nivel 1 e 2 do grupo 1 e os clasificados como nivel 1 do grupo 2, en aplicación do dito decreto, e mais as retribucións do presidente ou da presidenta da entidade pública Consello Económico e Social non experimentarán ningún incremento con respecto ás retribucións vixentes o 31 de decembro de 2020.

Para os efectos da aplicación do previsto no parágrafo anterior, as sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, deberán mediante un acordo do seu consello de administración dar efectividade a esta disposición.

As retribucións do persoal directivo a que se refire o artigo 7 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, das entidades do sector público autonómico, do restante persoal previsto nese decreto e as dos altos cargos das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento, non incluídos no primeiro parágrafo deste punto, non experimentarán un incremento superior ao 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020.

Sete. Agás aqueles supostos en que, por estar así previsto na normativa reguladora da entidade, sexan nomeados por un decreto do Consello da Xunta de Galicia, a provisión de postos directivos das entidades instrumentais do sector público autonómico que non deban ser cubertos necesariamente por persoal funcionario requirirán da autorización conxunta dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e función pública. Para estes efectos, deberase achegar un borrador do contrato que se vai formalizar.

Artigo 19. Complemento persoal

O persoal designado para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu nomeamento manteña unha relación de empregado público con algunha administración pública non poderá percibir unhas retribucións inferiores ás que tiña asignadas no posto de procedencia.

Cando se produza esa circunstancia, e durante o tempo que permaneza nela, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións do mesmo carácter que lle correspondan polo posto que ocupe na Administración autonómica galega.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada caso pola Dirección Xeral da Función Pública.

Artigo 20. Retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

As retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior para o ano 2021 quedan establecidas nas seguintes contías, sen prexuízo do dereito ás indemnizacións, ás axudas de custo e á aplicación de coeficientes por razón de servizo que poidan corresponderlles por residencia no estranxeiro:

– delegado ou delegada da Xunta de Galicia en Bos Aires: 60.287,90 euros

– delegado ou delegada da Xunta de Galicia en Montevideo: 51.211.94 euros.

Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios que poidan ter recoñecidos como persoal funcionario e persoal ao servizo das administracións públicas.

Artigo 21. Criterios retributivos en materia de persoal funcionario

Un. As retribucións que percibirá no ano 2021 o persoal funcionario da Comunidade Autónoma no ámbito de aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, nos termos da disposición derradeira cuarta do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, que desempeñe postos de traballo para os que o Goberno da Comunidade Autónoma aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita lei, serán as seguintes:

a) O soldo e os trienios, nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2021, que correspondan ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria, coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Grupo/subgrupo

Real decreto lexislativo 5/2015

Soldo

Trienio

A1

14.572,68

560,88

A2

12.600,72

457,44

B

11.014,68

401,28

C1

9.461,04

346,20

C2

7.874,16

235,68

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

(Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro)

7.206,96

177,36

b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano e se percibirán de acordo co previsto no artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para 1989. O importe de cada unha destas pagas será a suma do soldo e dos trienios establecidos a continuación e dunha mensualidade de complemento de destino:

Grupo/subgrupo

Real decreto lei 5/2015

Soldo

Trienio

A1

749,38

28,85

A2

765,83

27,79

B

793,33

28,92

C1

681,43

24,91

C2

650,20

19,44

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

(Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro)

600,58

14,78

Cando o persoal funcionario preste unha xornada de traballo reducida durante os seis meses anteriores aos meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente redución proporcional.

c) O complemento de destino correspondente ao nivel do posto de traballo que se desempeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:

Nivel

Importe

30

12.729,24

29

11.417,52

28

10.937,76

27

10.457,16

26

9.174,48

25

8.139,72

24

7.659,48

23

7.179,96

22

6.699,36

21

6.219,96

20

5.777,76

19

5.482,92

18

5.187,84

17

4.892,64

16

4.598,28

15

4.302,72

14

4.008,24

13

3.712,80

12

3.417,60

11

3.122,40

10

2.827,80

d) O complemento específico anual que, se é o caso, estea fixado ao posto que se desempeñe. Este complemento específico anual percibirase en catorce pagas iguais, das que doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro, respectivamente.

e) A retribución adicional ao complemento de destino, que corresponda ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria.

f) O complemento de produtividade que, se é o caso, se destine a retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou a iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos na disposición transitoria décima da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

O complemento de produtividade establecerase de acordo con criterios obxectivos que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría correspondente e logo do informe da Dirección Xeral da Función Pública, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, unha vez escoitados os órganos de representación do persoal. Os complementos de produtividade débense facer públicos nos centros de traballo.

As contías asignadas polo complemento de produtividade durante un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

g) As gratificacións por servizos extraordinarios.

Estas gratificacións serán concedidas logo da autorización do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría respectiva, cando a súa contía exceda, para todo o exercicio 2021, de oitenta mil euros, considerando de forma conxunta cada consellaría e os seus organismos e axencias. No caso contrario, a súa autorización corresponderá á consellaría.

En todo caso, as devanditas gratificacións terán carácter excepcional e soamente poderán ser recoñecidas polos servizos extraordinarios prestados fóra da xornada normal de traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na súa contía nin periódicas na súa devindicación.

Tamén terán tal consideración as compensacións económicas a que se refire o artigo 137.2.d) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

h) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 1989.

Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2021, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso os trienios, a retribución adicional, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios para estes efectos.

Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das retribucións se manterá o complemento persoal transitorio fixado ao se producir a aplicación do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.

Dous. O persoal funcionario interino incluído no ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, percibirá a totalidade das retribucións básicas, incluídos os trienios e as pagas extraordinarias, e a totalidade das retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o cal sexa nomeado, excluído o que estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Tres. O complemento de produtividade poderáselles atribuír, se é o caso, ao persoal funcionario interino ao que se refire o punto anterior, así como ao persoal funcionario en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do devandito complemento ao persoal funcionario que desempeñe análogos postos de traballo, agás que ese complemento estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.

Catro. Na Administración da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas, nos casos de adscrición durante o ano 2021 de persoal funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscribe, o devandito persoal funcionario percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a Dirección Xeral da Función Pública por proposta das consellarías interesadas.

Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Dirección Xeral da Función Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do persoal funcionario.

A Dirección Xeral da Función Pública comunicará estas autorizacións á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o seu coñecemento.

Artigo 22. Criterios retributivos en materia de persoal laboral

Un. A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican no punto un do artigo 11 desta lei, e que se adecuará ao establecido no seu punto dous, estará integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais devindicadas polo dito persoal no ano 2021.

Exceptúanse en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.

b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.

c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos.

d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que teña que realizar o traballador ou a traballadora, agás sentenza xudicial que así o determine.

e) Os gastos de acción social, que, conforme a normativa básica, en termos globais, non poderán experimentar ningún incremento verbo do ano anterior. A este respecto, considérase que os gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos ou melloras distintos ás contraprestacións polo traballo realizado, cuxa finalidade é satisfacer determinadas necesidades como consecuencia de circunstancias persoais dos traballadores e das traballadoras.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do persoal laboral e antigüidade deste como ao réxime privativo de traballo, xornada legal ou contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, co que se computarán, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á variación de tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2021 deberase satisfacer a totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas dos convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2021 e todas as que se produzan ao longo do exercicio, agás as que lle corresponde devindicar ao devandito persoal no citado ano polo concepto de antigüidade.

As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar un crecemento con respecto ao ano 2020.

Dous. As retribucións do persoal laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto un do artigo 11 desta lei non experimentarán un incremento global superior ao 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020.

Artigo 23. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia

Un. En aplicación do previsto na disposición transitoria sexta.1.a) da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos retributivos nas alíneas a), b) e c) do artigo 21.un.

O importe anual das retribucións correspondentes ao complemento específico, ao complemento de produtividade fixa, ao complemento de atención continuada e ao complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade e mais á carreira profesional que, se é o caso, lle corresponda ao referido persoal experimentarán un incremento do 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020.

A contía individual do complemento de produtividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2.tres.c) e mais na disposición transitoria terceira do Real decreto lei 3/1987 e no artigo 43.2 da Lei 55/2003, así como nas demais normas ditadas para o seu desenvolvemento.

Dous. As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non experimentarán un incremento superior ao 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020.

Tres. Nos supostos de pactos e acordos que establezan a asignación de conceptos retributivos ligados á prestación dunha xornada complementaria ou adicional á fixada nos propios acordos como xornada ordinaria, o aboamento dos ditos conceptos requirirá a acreditación da prestación efectiva dos servizos.

Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións económicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada, gardas ou concepto equivalente cando non exista unha prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente recollidos nunha norma con rango de lei.

Catro. Os requisitos para a modificación das retribucións do persoal a que se refire este artigo serán os establecidos no artigo 29 desta lei.

Artigo 24. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza

Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións que se determinen na Lei de orzamentos xerais do Estado e na demais normativa que lle sexa aplicable.

Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias verbo deste persoal non experimentarán un incremento superior ao 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020, sen prexuízo dos acordos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia no ano 2020.

Artigo 25. Criterios retributivos aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores

Un. No ano 2021 as retribucións básicas e as complementarias de carácter fixo e periódico do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores experimentarán un incremento do 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020, sen prexuízo, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesario para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente coa súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade e penosidade.

Dous. O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, experimentará un incremento do 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020, sen prexuízo das modificacións que deriven da variación do número de efectivos asignados a cada programa, do grao de consecución dos obxectivos fixados para aquel e do resultado individual da súa aplicación.

Tres. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto nesta lei.

Catro. As indemnizacións por razón do servizo rexeranse pola súa normativa específica.

Cinco. As prestacións familiares establecidas pola normativa específica do réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da Administración de xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinado persoal funcionario da Comunidade Autónoma, liquidaránselles ás persoas beneficiarias conforme o que determinen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que as regule.

Artigo 26. Complemento persoal das vítimas de violencia de xénero

O persoal ao que lle sexa adxudicado provisionalmente un posto de traballo noutra administración pública por razón de violencia de xénero non poderá percibir retribucións inferiores ás que teña asignadas no posto de traballo que desempeñaba na Xunta de Galicia.

Cando se produza esta circunstancia, o persoal terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións que lle correspondan polo posto que ocupe na administración de destino.

O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento realizarao en cada caso a Dirección Xeral da Función Pública, e será aboado pola consellaría en que desempeñaba o posto de traballo desde o que se traslada.

CAPÍTULO III

Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo

Artigo 27. Prohibición de ingresos atípicos

O persoal comprendido dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daquel sometido ao réxime de arancel, non poderá percibir ningunha participación nos tributos, nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que correspondan á administración ou a calquera poder público como contraprestación de calquera servizo ou xurisdición, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estean normativamente atribuídas a el, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do disposto na normativa específica sobre o gozo de vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado.

Artigo 28. Relacións de postos de traballo

Un. As relacións de postos de traballo poderanse modificar para executar as sentenzas xudiciais firmes de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir os afectados a un posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto preexistente deberá ser acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación coas funcións asignadas pola sentenza xudicial firme para poder adscribir a el o persoal afectado.

Con carácter xeral, os postos de traballo de carácter administrativo da Administración da Comunidade Autónoma serán creados como de persoal funcionario, agás que pola natureza das súas funcións teñan que ser creados para ser desempeñados por persoal laboral, de acordo co que establece a normativa de función pública.

A súa creación propoñerase no prazo máximo de tres meses, contados a partir da data de firmeza da sentenza xudicial, e, logo de se crear o posto, adscribirase provisionalmente a el a persoa afectada pola sentenza e procederase seguidamente á súa cobertura mediante os sistemas de selección e provisión legalmente establecidos.

Malia o anterior, as consellarías e os seus organismos dependentes poderán propoñer mediante a correspondente modificación da relación de postos de traballo a amortización daqueles postos de traballo que consideren que non son necesarios para o cumprimento das funcións que teñen asignadas.

Dous. As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2021 deberanse modificar para as axustar ás previsións orzamentarias que se deducen do anexo de persoal desta lei, sen que mentres tanto se poidan prover, provisional ou definitivamente, aqueles postos para os que non estea prevista dotación no dito anexo. Mentres non se realicen as mencionadas adaptacións, os códigos de liña orzamentaria do anexo de persoal só poderán ter asignados créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos específicos.

Artigo 29. Requisitos para a determinación ou modificación das retribucións do persoal laboral e non funcionario

Un. Será necesario un informe favorable, emitido conxuntamente pola Dirección Xeral da Función Pública e pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, para determinar ou modificar as condicións retributivas do persoal non funcionario e laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto un do artigo 11 desta lei.

Dous. Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2021, deberase solicitar da Consellería de Facenda e Administración Pública a correspondente autorización de masa salarial, que cuantifique o límite máximo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos ditos pactos, achegando para o efecto a certificación das retribucións salariais satisfeitas e devindicadas durante o ano 2020.

Cando como consecuencia de convenios ou acordos colectivos resulte a obriga de recoñecementos de complementos persoais de carácter transitorio, deberase establecer que estes complementos serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza nos exercicios sucesivos, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso o complemento de antigüidade, o complemento de produtividade nin as horas extraordinarias para estes efectos.

Cando se trate de persoal non suxeito a un convenio colectivo cuxas retribucións veñan determinadas en todo ou en parte mediante un contrato individual, deberanse comunicar á Consellería de Facenda e Administración Pública as retribucións satisfeitas e devindicadas durante o ano 2020.

Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación abastará coa emisión do informe a que se refire o punto un deste artigo.

Tres. Para os efectos dos puntos anteriores, entenderanse por determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal non funcionario as seguintes actuacións:

a) A determinación das retribucións dos postos de nova creación.

b) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados no punto un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

c) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.

d) A fixación de retribucións mediante un contrato individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por un tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte mediante un convenio colectivo.

e) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.

f) A determinación das retribucións correspondentes ao persoal contratado no exterior.

Catro. Co fin de emitir o informe sinalado no punto un deste artigo, as consellarías, os organismos e os entes remitirán á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos o correspondente proxecto, con carácter previo ao seu acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto coa achega da valoración de todos os seus aspectos retributivos.

Cinco. O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se contarán desde a data da recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 2021 como para exercicios futuros, e especialmente no que se refire á determinación da masa salarial correspondente e ao control do seu crecemento.

Seis. Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ao que determinen as futuras leis de orzamentos.

Sete. Non se poderán autorizar gastos derivados da aplicación das retribucións para o ano 2021 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.

Artigo 30. Persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma

Un. Nos contratos laborais do persoal de alta dirección das entidades a que se refire este artigo non se poderán fixar indemnizacións, por razón da extinción da relación xurídica coa entidade correspondente, de contía superior á fixada na lexislación reguladora desta relación laboral de carácter especial.

Dous. As persoas titulares dos órganos executivos, a dirección ou a secretaría xeral, ou os cargos asimilados das entidades instrumentais sinaladas no artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, serán nomeadas e separadas libremente entre persoas que reúnan a cualificación necesaria para o cargo, segundo se determine no estatuto de cada entidade, agás naqueles supostos en que sexan nomeados por un decreto do Consello da Xunta de Galicia, por estar así previsto na normativa reguladora da entidade instrumental.

Tres. En tanto non se estableza o réxime xurídico específico do persoal directivo, o persoal funcionario de carreira ou estatutario fixo que desempeñe un posto de persoal directivo profesional nas entidades instrumentais do sector público autonómico, configurado como tal nas relacións de postos de traballo, e sempre que reúna os requisitos establecidos para cada posto, estará na situación administrativa que corresponda segundo o réxime xurídico que lle sexa aplicable.

O sistema de provisión para a cobertura dos ditos postos será a libre designación con convocatoria pública, de conformidade cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade; todo iso de acordo coa normativa de función pública.

Cando o nomeamento deste persoal para desempeñar un posto directivo nunha entidade instrumental do sector público autonómico non modifique a súa situación administrativa, a asimilación retributiva será a que lle corresponda conforme as contías previstas no anexo do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, sen prexuízo das que lle correspondan pola antigüidade a que teña dereito na súa condición de empregada ou empregado público en situación de servizo activo.

O nivel de complemento de destino que se tomará como referencia para a consolidación do grao persoal do persoal funcionario que desempeñe postos directivos profesionais será o que lle corresponda en función do cadro anexo á Orde da Consellería de Facenda do 19 de xuño de 2014, de conformidade coa clasificación da entidade e o nivel de responsabilidade do posto directivo.

Artigo 31. Nomeamento de profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesorado interino con horarios de traballo inferiores aos establecidos con carácter xeral, que percibirá as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade tratará de completar o horario docente do persoal interino, coa compartición, de ser necesario, de varios centros de ensino, para minimizar deste xeito o número de prazas ofertadas segundo o parágrafo anterior.

No caso de ser necesario o nomeamento para prazas a tempo parcial, daráselle preferencia para optar a estas ao profesorado que voluntariamente queira acceder a elas, sobre todo a aquelas persoas que aleguen necesidades de conciliación da vida familiar e laboral.

Artigo 32. Profesores e profesoras de corpos docentes

Sen prexuízo do establecido con carácter xeral no artigo 129 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e atendendo as peculiaridades do persoal docente, recoñecidas polo artigo 6.2 da referida lei, o profesorado do corpo docente previsto no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Universidade poderá percibir ata o total das súas retribucións, tanto básicas como complementarias, cando sexa autorizado para o gozo de licenzas por estudos durante o curso escolar, nos supostos, os termos, os prazos e as condicións que determine a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, co informe favorable da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Artigo 33. Persoal eventual e de gabinete

Un. O persoal eventual de gabinete da Administración da Xunta de Galicia unicamente poderá ser adscrito aos departamentos en que figuren as persoas que formen parte do Consello do Goberno galego.

Dous. Prohíbese a contratación de persoal de gabinete por calquera das entidades instrumentais dependentes da Xunta de Galicia, así como por parte das súas delegacións territoriais.

CAPÍTULO IV

Universidades

Artigo 34. Custos de persoal máximos das universidades de Galicia

Un. Consonte o establecido no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos, autorízanse para o ano 2021 os custos do persoal docente e investigador e de administración e servizos das universidades do Sistema universitario de Galicia nas seguintes contías, expresadas en miles de euros:

 

Masa salarial

Seguridade Social

Total

Santiago de Compostela

139.854

21.784

161.638

A Coruña

88.815

13.312

102.127

Vigo

93.486

14.255

107.741

Total

322.156

49.351

371.507

Este importe da masa salarial máxima inclúe o importe previsto para a aplicación, se é o caso, dun incremento global do 0,9 por cento no momento en que o habilite a normativa da Administración xeral do Estado.

Nas anteriores contías non está incluído o custo do persoal investigador de proxectos e contratos de investigación, nin o do persoal técnico de apoio contratado con cargo a eses proxectos e contratos.

Dous. As retribucións anuais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia non experimentarán un incremento global superior ao do 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020.

Artigo 35. Retribucións adicionais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia

O importe das retribucións adicionais correspondentes aos complementos retributivos autonómicos vinculados ao recoñecemento ao labor docente, ao labor investigador, polos cargos de xestión e á excelencia curricular docente e investigadora que, se é o caso, lle correspondan ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor non experimentarán un incremento global superior ao 0,9 por cento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020.

Artigo 36. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia

Un. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, aplicarán a taxa de reposición máxima establecida na normativa básica ditada ao respecto e con suxeición aos límites e requisitos establecidos para os corpos de catedráticos e catedráticas de universidade e de profesores e profesoras titulares de universidade e mais ás prazas de persoal de administración e servizos.

As correspondentes convocatorias deberaas autorizar a Consellería de Facenda e Administración Pública, logo de acreditar que a oferta de emprego público das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a correspondente universidade nin dos demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Dous. Dentro das contías máximas autorizadas no artigo 34 desta lei e de acordo co que dispón a normativa básica en materia de taxa de reposición de efectivos, as universidades do Sistema universitario de Galicia poderán proceder excepcionalmente á contratación de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables.

Substitúese o réxime de autorización previa conxunta polo de comunicación mensual que determinen as consellarías competentes en materia de universidades e orzamentos. Mediante unha resolución destes centros directivos poderase volver ao sistema anterior no caso de que non se realicen as mencionadas comunicacións ou se incumpran as condicións recollidas no parágrafo anterior para a subscrición destes contratos.

TÍTULO III

Operacións de endebedamento e garantía

CAPÍTULO I

Operacións de crédito

Artigo 37. Operacións de endebedamento por un prazo superior a un ano

Un. A posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderase incrementar durante o ano 2021 nunha contía máxima equivalente ao 1,1 por cento do produto interior bruto da comunidade autónoma.

Para estes efectos, tomarase a posición neta debedora de todos os organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais.

Co obxecto de optimizar a carga financeira global da Comunidade Autónoma, a posición neta debedora da Administración xeral poderá incrementarse coa finalidade de amortizar préstamos dos organismos, os entes e as sociedades indicados no parágrafo precedente, no mesmo importe que se amortice.

Dous. A posición neta debedora será efectiva ao termo do exercicio, poderá ser excedida no curso deste e quedará automaticamente revisada:

a) Polas desviacións que poidan xurdir entre as previsións de ingresos contidas nesta lei e a súa evolución real.

b) Nas contías necesarias para financiar as adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos no punto 1.b) do artigo 2 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que poidan xurdir ao longo do exercicio.

c) Nas contías asumidas en concepto de débeda polas variacións na composición do sector da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, nos termos do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, como consecuencia de que entes que estaban nel considerados pasan a deixar de o estar ou viceversa, así como polo importe dos créditos comerciais e outras contas pendentes de pagamento financiadas mediante operacións de factoring sen recurso que deban rexistrarse contablemente como débeda financeira.

d) Na contía máxima do endebedamento autorizado na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia do último exercicio que non fose utilizado, sempre que estea dentro dos límites de endebedamento autorizados polos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira.

e) Polos anticipos reintegrables ou préstamos concertados con outras administracións públicas para o financiamento de investimentos incluídos en plans ou programas conxuntos.

f) Polos importes adicionais que se amparen nos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira en materia de endebedamento.

Tres. No ámbito da Administración xeral, autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública para formalizar as operacións de endebedamento a que se refire este artigo. A formalización poderá realizarse de maneira fraccionada, en función das necesidades de financiamento da Comunidade Autónoma. Estas operacións poderán instrumentarse mediante a emisión de débeda pública, a concertación de créditos ou calquera outro instrumento financeiro dispoñible no mercado.

Igualmente, facúltase para, de acordo coas respectivas normas de emisión ou contratación, ou de mutuo acordo cos acredores, acordar operacións de troco, conversión, amortización anticipada total ou parcial, substitución, refinanciamento ou modificar ou renegociar as operacións de endebedamento xa formalizadas, co obxecto de conseguir a xestión máis adecuada do conxunto do endebedamento da Comunidade Autónoma.

Así mesmo, poderá acordar operacións con instrumentos financeiros derivados que permitan xestionar o risco ou a carga financeira da Comunidade Autónoma.

Cando co obxecto de optimizar a carga financeira derivada da débeda da Comunidade Autónoma se formalicen operacións de endebedamento que teñan por finalidade a amortización total ou parcial de operacións vivas contratadas con anterioridade, a contía das ditas amortizacións anticipadas non computará para os efectos do cálculo do límite a que se refire o artigo 30.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Catro. A Axencia Galega de Infraestruturas subrogarase na posición debedora da Sociedade Pública de Investimentos desde o momento da súa liquidación.

Artigo 38. Débeda da tesouraría

Un. A Comunidade Autónoma, para a atención de necesidades da Administración xeral, poderá concertar ou emitir operacións de débeda de tesouraría, por un prazo inferior a un ano, conforme o disposto no artigo 31 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un importe que non supere o quince por cento da consignación que figura no orzamento da Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo como tal a suma dos capítulos I, II e III e mais o concepto 400.

Dous. Autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública a determinar as condicións concretas e a formalizar estas operacións de crédito ou emisión de débeda pública en calquera das súas modalidades.

Tres. Non obstante, atribúeselle ao director ou á directora xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos a facultade de acordar a disposición e o reembolso das operacións a que se refire este artigo.

Artigo 39. Endebedamento das entidades instrumentais do sector público

Un. Para que os organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas e as demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poidan concertar ou renovar calquera tipo de operación de endebedamento ou de cobertura sobre ela, ou modificar as condicións financeiras de operacións de endebedamento vixentes, deberán contar coa autorización da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Independentemente do anterior, no caso de operacións para atender necesidades transitorias de tesouraría, o seu saldo vivo o 31 de decembro de 2021 non poderá superar o saldo vivo o 31 de decembro do exercicio anterior, agás autorización expresa da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Dous. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, como medida para facilitar o acceso á vivenda, poderá concertar coas entidades financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ao financiamento de actuacións en materia de vivenda de promoción pública, sen que poidan establecerse cláusulas das cales deriven responsabilidades do referido instituto unha vez realizada a subrogación, sen prexuízo da previsión nos procedementos de execución hipotecaria, da cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

Así mesmo, no suposto de préstamos directos para a adquisición de vivendas concertadas entre as entidades financeiras e os adquirentes de vivendas de promoción pública ao abeiro dos convenios de financiamento asinados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e as ditas entidades, poderá establecerse, para os supostos de execución hipotecaria, a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.

Tamén poderá establecerse a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo nos préstamos directos que se poidan formalizar entre as entidades financeiras e os adxudicatarios e as adxudicatarias que, estando en réxime de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao Instituto Galego da Vivenda e Solo por parte das entidades financeiras e pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A. (Sareb), co obxecto de lles facilitar o acceso á propiedade ás actuais persoas adxudicatarias.

O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2021 non poderá superar en ningún caso os vinte e catro millóns de euros, tendo en conta ademais que o volume da débeda viva na fin do exercicio non excederá o do 31 de decembro do ano anterior, agás con autorización expresa da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Tres. O réxime de autorización establecido nos puntos anteriores realizarase a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

As mencionadas entidades dependentes da Comunidade Autónoma deberán remitir á Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da referida dirección xeral, nos primeiros quince días de cada trimestre, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a seguinte información relativa á fin do trimestre inmediato anterior:

a) O detalle da situación de endebedamento, coa desagregación de cada operación financeira.

b) O detalle das operacións financeiras activas.

Así mesmo, as citadas entidades estarán obrigadas a remitir calquera outra información requirida pola Consellería de Facenda e Administración Pública co obxecto de cumprir coas obrigas de subministración de información que veñan establecidas polo Estado e a Unión Europea.

Artigo 40. Outras operacións financeiras

A formalización de calquera operación de carácter financeiro non referida nos artigos precedentes, como instrumentos de leasing, factoring e outros, por parte dos órganos da Administración xeral e de calquera das entidades públicas instrumentais deberá contar coa correspondente autorización da Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.

CAPÍTULO II

Afianzamento por aval

Artigo 41. Avais

Un. Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2021 será de trinta millóns de euros.

Dous. Adicionalmente, poderase avalar o puntual e íntegro cumprimento de todas as obrigas financeiras e pecuniarias do Instituto Galego de Promoción Económica que puideren derivar dos contratos de financiamento asinados co Banco Europeo de Investimentos.

Nos primeiros quince días de cada trimestre, o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa ás disposicións, aplicacións e amortizacións efectuadas das operacións avaladas ante o Banco Europeo de Investimentos.

Tres. Consonte o disposto no artigo 45 do mesmo texto legal, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder durante o ano 2021 avais en contía que non supere en ningún momento o saldo efectivo vixente de cincocentos millóns de euros.

Co obxecto de atender proxectos de axuda ao desenvolvemento no exterior, e dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá avalar operacións de crédito ata trinta millóns de euros.

Por cada operación de aval e por cada liña ou programa de avais dotarase unha provisión para atender posibles falidos na contía que determine a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, ben en relación co importe da operación individual, ben en consideración ao montante total da liña ou do programa. O importe destas provisións destinarase ao Fondo de Garantía de Avais de acordo co sinalado na alínea i) do artigo 7 desta lei.

Nos primeiros quince días de cada trimestre o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda e Administración Pública, a través da referida dirección xeral, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa aos avais existentes á fin do trimestre inmediato anterior.

Catro.

a) O Consello da Xunta de Galicia, por proposta conxunta da persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública e da consellaría a que estea adscrito o Instituto Galego de Promoción Económica, poderá acordar, por instancia motivada do Instituto Galego de Promoción Económica e logo do pedimento dos interesados e do informe da consellaría correspondente por razón da materia, a novación das obrigas de reintegro derivadas da execución e do pagamento dos avais do Instituto Galego de Promoción Económica e mais a suspensión do exercicio das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, corresponden á Comunidade Autónoma, cando se cumpran as seguintes condicións:

1ª) O exercicio da acción de regreso regulada no artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, afecta grave ou substancialmente o mantemento da actividade produtiva ou empresarial a que estean afectos os bens tomados en contragarantía dos avais, e a valoración que se efectúe da viabilidade económica da empresa permite considerar que a continuación da explotación é máis vantaxosa para a administración, por lle permitir recuperar nun maior grao o importe dos seus créditos.

2ª) A parte debedora deberá ofertar un calendario de pagamentos para o reintegro das cantidades debidas e garantir estes pagamentos con iguais garantías que as constituídas inicialmente conforme o previsto na normativa aplicable. O Instituto Galego de Promoción Económica poderá exixir garantías adicionais no suposto de que as inicialmente constituídas resulten insuficientes.

3ª) A novación xustificarase en atención á capacidade económica e as previsións de ingresos do titular dos bens, ao mantemento da actividade produtiva ou empresarial e do emprego vinculado a esta e mais ao valor actualizado dos bens dados en contragarantía. Complementariamente, teranse en conta circunstancias tales como a promoción de formas asociativas laborais ou outras consideracións socioeconómicas relevantes, que deberán ser debidamente motivadas. Esta novación poderá incluír a quitación ou a minoración do importe debido, ademais do adiamento do pagamento. A novación establecerá compromisos determinados en materia de mantemento de actividade e emprego, a cargo do beneficiario ou da beneficiaria.

b) O incumprimento do calendario de pagamentos establecido ou dos compromisos asumidos en materia de mantemento de actividade e emprego supoñerá a ineficacia do pacto novatorio e a obriga de reintegro á Administración autonómica do importe total inicialmente debido máis os xuros de mora correspondentes. Poderán establecerse, ademais, penalidades por incumprimento.

O incumprimento supoñerá tamén a incoación das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994 corresponden á Comunidade Autónoma.

TÍTULO IV

Xestión orzamentaria

Artigo 42. Intervención limitada

A contía a que se refire o artigo 97.1.a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda establecida no importe fixado para ter a consideración de contratos menores de subministración na lexislación reguladora da contratación do sector público.

Artigo 43. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma

A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, comprobándose o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o gasto.

Artigo 44. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal

A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e abondo.

Artigo 45. Proxectos de gasto

Un. A Consellería de Facenda e Administración Pública poderá agregar as partidas de gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos de lles asignar obxectivos orzamentarios.

Dous. As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 46. Autorización do Consello da Xunta de Galicia para a tramitación de determinados expedientes

Un. Requirirá unha autorización previa por parte do Consello da Xunta de Galicia a tramitación de expedientes de contratación e de encomendas de xestión cando o valor estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a catro millóns de euros.

Dous. A tramitación de expedientes que comporte a modificación de convenios que fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta de Galicia requirirá autorización previa do mesmo órgano. Porén, non será precisa esta autorización cando a modificación non supoña unha alteración do obxecto nin comporte un incremento do importe total das obrigas de contido económico asumidas polas entidades do sector público autonómico ou no número de exercicios orzamentarios aos que se imputan as ditas obrigas, sempre que a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que fai referencia o artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 47. Transferencias de financiamento

Un. Teñen a consideración de transferencias de financiamento as achegas en diñeiro nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da Administración da Comunidade Autónoma destinadas a financiaren global ou parcialmente a súa actividade con carácter indiferenciado.

Dous. As achegas de natureza corrente deberanse librar con carácter mensual por doceavas partes, agás que mediante un convenio se regule outro réxime diferente de pagamento. Este convenio deberase someter ao informe da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma sobre a adecuación do réxime de libramento proposto ao ritmo de execución do gasto corrente da entidade.

A vixencia destes convenios circunscribirase ao exercicio orzamentario.

Tres. As achegas de capital libraranse atendendo o ritmo de execución do gasto de capital da entidade.

Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento non precisarán da autorización previa do Consello da Xunta de Galicia.

Cinco. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará a correcta aplicación destas achegas mediante o uso das técnicas de fiscalización e auditoría previstas no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e mais nas normas que a desenvolven.

Artigo 48. Subvencións nominativas

Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.

Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións nominativas regularán así mesmo o réxime de xustificación, pagamentos e anticipos que, se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización previa do Consello da Xunta de Galicia cando de xeito excepcional, logo da xustificación da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento á conta ou un anticipo superior aos permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

Artigo 49. Concesión directa de axudas e subvencións

A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter excepcional se realicen ao abeiro do disposto nos artigos 19.4.c) e 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta de Galicia cando a súa contía supere o importe de seis mil dez euros por beneficiario ou beneficiaria e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan globalmente os sesenta mil cen euros no exercicio, exceptuadas as que vaian ser formalizadas mediante un convenio ou instrumento bilateral, ás cales lles será aplicable o réxime xeral previsto no artigo 26.3 da devandita Lei 9/2007. Os importes elevaranse a doce mil euros e cento vinte mil trescentos euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10, Secretaría Xeral da Presidencia.

Artigo 50. Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social

De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a obrigación de presentar a certificación que acredita o cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos seguintes casos:

a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de mil cincocentos euros.

b) As concedidas aos beneficiarios e ás beneficiarias para a mellora da condición de financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.

c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.

d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.

Artigo 51. Exoneración da obriga de constituír garantías para os beneficiarios e as beneficiarias de axudas e subvencións

De acordo co previsto no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, quedan exoneradas da constitución de garantía as universidades públicas e as entidades vinculadas ou dependentes delas.

Artigo 52. Pagamento das axudas e subvencións

O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas físicas beneficiarias directas, destinadas expresamente a financiaren estudos e investigación en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición ao establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 53. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma

Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro xestor do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda e Administración Pública para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.

O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e, atendendo as devanditas consideracións, determinará a procedencia da concesión das operacións propostas.

No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.

Dous. As persoas beneficiarias dos préstamos deberán acreditar que se encontran ao corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.

Corresponde ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro xeito, unha declaración responsable da persoa beneficiaria ou unha certificación do órgano competente de este ser unha administración pública.

Tres. Mediante unha orde da Consellería de Facenda e Administración Pública poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.

Artigo 54. Expedientes de dotación artística

Para a aplicación do previsto no artigo 119 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, a porcentaxe correspondente ao ano 2021 será do dous por cento, quedando excluídas da base de aplicación desta porcentaxe as obras por uns importes inferiores a cento vinte mil euros.

Artigo 55. Módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados

Un. De acordo co establecido nas alíneas 2 e 3 do artigo 117 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para os efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento dos centros concertados para o ano 2021, é o fixado no anexo IV desta lei.

Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de 2021, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para o 2021 do Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos. A Administración autonómica poderá aceptar pagamentos á conta, logo de solicitude expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e de consulta coas sindicais, ata o momento en que se produza o asinamento das correspondentes táboas, considerándose que estes pagamentos á conta terán efecto desde o 1 de xaneiro de 2021.

As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais, serán aboadas directamente pola administración, mediante o pagamento delegado, sen prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.

A administración só aboará as categorías funcionais directivas de director ou directora e xefe ou xefa de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías. Non aboará ningunha outra categoría funcional directiva, e singularmente as denominadas «xefaturas de departamento», aínda que iso figure expresamente recollido no convenio colectivo vixente. No ano 2021 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por antigüidade na empresa prevista no Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario» terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2021.

As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o correspondente exercicio económico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.

As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se aboarán mensualmente, e os centros deberán xustificar estes importes ao remate do exercicio económico e separadamente do módulo de «Outros gastos».

Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de orientación educativa. Esta dotación realizarase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa do ou da profesional axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco horas por centro. Os custos da persoa orientadora, que se incluirán na nómina do pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade escolar do primeiro e segundo cursos ou do terceiro e cuarto cursos de educación secundaria obrigatoria, respectivamente.

Catro. Facúltase o Consello da Xunta de Galicia para fixar as relacións profesor ou profesora por unidade concertada adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor ou profesora con vinte e cinco horas semanais.

A Administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo IV desta lei.

Cinco. A relación profesor ou profesora por unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total de profesorado afectado polas medidas de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se atopen en pagamento delegado.

TÍTULO V

Corporacións locais

CAPÍTULO I

Financiamento e cooperación económica coas corporacións locais

Artigo 56. Créditos asignados ás corporacións locais

O montante total dos créditos que se asignan ás corporacións locais nos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, derivados da súa participación no Fondo de Cooperación Local e da subscrición de convenios e da concesión de subvencións, ascende a 407.864.257 euros, coa distribución funcional que figura no anexo V.

Artigo 57. Dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local

Un. Consonte o indicado na disposición adicional quinta da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida no 2,3200880 por cento para o exercicio de 2021.

O índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado ese exercicio, é positivo con respecto á de 2011, que é utilizada na determinación da porcentaxe de participación sinalada.

En consecuencia, no ano 2021 repartirase un fondo adicional entre os concellos, e a porcentaxe de participación desagrégase da forma seguinte:

a) O 2,1498845 por cento corresponde ao fondo base.

b) O 0,1702035 por cento corresponde ao fondo adicional.

Dous. O crédito orzamentario inicial destinado ao pagamento das entregas á conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma ascende a 121.916.713 euros, dos cales 112.972.806 euros corresponden ao fondo base e 8.943.907 euros ao fondo adicional.

Tres. Con anterioridade á repartición do fondo base deducirase un importe de seiscentos mil euros anuais, que se destinarán aos gastos de mantemento propios da Federación Galega de Municipios e Provincias. A cantidade restante será obxecto de distribución entre todos os concellos de Galicia, conforme os coeficientes que se establecen no anexo VI.

Catro. Consonte o acordo acadado na Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local, con anterioridade á repartición do fondo adicional deducirase un importe de 268.907 euros, que se destinará á Federación Galega de Municipios e Provincias, co obxecto de actualizar as dotacións financiadoras dos seus gastos de funcionamento. O resto da dotación deste fondo repartirase en función dos seguintes criterios:

– cento corenta e cinco mil euros aos concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal

– dous millóns douscentos trinta mil euros aos concellos de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade

– novecentos mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento dos custos de mantemento dos conservatorios de grao medio

– un millón cincocentos mil euros aos concellos resultantes dun proceso de fusión, en cumprimento do sinalado no artigo 13.un, alíneas a) e f), da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia. A repartición deste importe realizarase nas condicións que estableza a consellaría competente en materia de Administración local

– un millón douscentos mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal

– un millón cincocentos mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento das redes de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios

– un millón douscentos mil euros aos concellos integrados no Plan de retirada sistemática de niños do tártago negro de patas amarelas (Vespa velutina nigrithorax).

Mediante un acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local determinaranse tanto as variables que se van utilizar na repartición de cada un dos bloques sinalados neste punto como os módulos unitarios que se van considerar en relación con cada unha desas variables, e sinalarase a contía que corresponde a cada concello polo fondo adicional de 2021.

Para o caso dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal, das redes de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios e do Plan de retirada sistemática de niños do tártago negro de patas amarelas (Vespa velutina nigrithorax), a Administración autonómica poderá optar, de conformidade co acordado coa Federación Galega de Municipios e Provincias, por asumir directamente a xestión das actuacións. Neste suposto, as dotacións antes expresadas e precisas para o seu financiamento adscribiranse ás correspondentes aplicacións do orzamento de gastos das consellarías competentes, polo que non se precisará a súa repartición entre os concellos.

Cinco. O disposto nos puntos un e tres será aplicable na distribución da entrega á conta e da liquidación definitiva do exercicio 2021.

No caso do fondo adicional, se a diferenza entre o importe total da liquidación definitiva e o correspondente ás entregas á conta realizadas é positiva, esta distribuirase exclusivamente entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes, de acordo cos seguintes criterios de ponderación: habitantes, cincuenta e cinco por cento; maiores de sesenta e cinco anos, dez por cento; superficie, quince por cento; núcleos de poboación, vinte por cento. Os datos considerados para a aplicación dos criterios previstos nos puntos anteriores serán os oficialmente dispoñibles o 1 de xaneiro do ano 2021.

As cantidades asignadas a cada concello na repartición deste resto do fondo adicional, conforme os criterios precedentes, modularanse mediante a aplicación, con efectos redistributivos e unha ponderación do cinco por cento, da variable esforzo fiscal, co que se obteñen así as participacións finais de cada concello.

O índice de esforzo fiscal municipal obterase mediante a aplicación da seguinte fórmula:

EFM = (RM/RG) – (PM/PG)

na que:

– EFM é o índice de esforzo fiscal municipal

– RM é a recadación dos capítulos I, II e III do concello, excluídos os tributos cedidos polo Estado

– RG é a recadación dos capítulos I, II e III de todos os concellos, excluídos os tributos cedidos polo Estado

– PM é a poboación do concello o 1 de xaneiro do ano considerado para a recadación

– PG é a poboación de todos os concellos na mesma data.

Os datos de recadación para considerar no cálculo do índice de esforzo fiscal son os correspondentes ao último exercicio dispoñible polo Consello de Contas o 1 de xaneiro de 2021 que resulten da liquidación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da respectiva entidade local, obtidos a partir das contas rendidas no prazo e na forma, de conformidade co exixido pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.

No caso de que o concello non tivese efectuada a rendición de contas no prazo e na forma, atribuiráselle a recadación que resulte de aplicar á súa poboación a menor recadación per cápita dos concellos que a presentasen.

Seis. Para determinar a liquidación definitiva de 2019 tomarase a recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado como definitivas para ese exercicio.

No que se refire ao fondo base, a distribución desta liquidación definitiva realizarase aplicando a cada concello o coeficiente de repartición e as regras de distribución que lle corresponderon na entrega á conta do exercicio que se liquida.

No caso do fondo adicional, a diferenza entre a liquidación definitiva que lle corresponde e o importe da entrega á conta distribuirase entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes, conforme os criterios establecidos para estes concellos no artigo 57.cinco da Lei 2/2018, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Sete. Cando no transcurso do exercicio se poña fin a procedementos de fusión ou de incorporación de concellos, o concello resultante da fusión ou incorporación percibirá a suma das entregas á conta correspondentes a cada concello fusionado ou incorporado e, se é o caso, as liquidacións definitivas que para cada un deles se satisfagan no ano 2021. Do mesmo xeito, o concello resultante destes procedementos terá dereito a percibir a suma das liquidacións que polo exercicio 2021 correspondan aos concellos fusionados ou incorporados.

Artigo 58. Transferencias derivadas de convenios ou subvencións

As transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da subscrición de convenios ou da concesión de subvencións, que figuran recollidas nos diferentes programas dos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, ascenden a 280.806.347 euros, coa distribución funcional que figura no anexo VII.

CAPÍTULO II

Procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local

Artigo 59. Débedas obxecto de compensación

Un. As cantidades que correspondan a cada concello como participación no Fondo de Cooperación Local serán susceptibles de compensación coas débedas vencidas, líquidas e exixibles que teñan contraídas coa Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas.

Dous. En particular, poderán ser obxecto de compensación as cantidades vencidas, líquidas e exixibles debidas á Administración da Comunidade Autónoma e ás entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas, como danos e perdas derivados do incumprimento de convenios administrativos de colaboración.

Para estes efectos, entenderase que son líquidas as cantidades que a Comunidade Autónoma aboase a terceiros como consecuencia do incumprimento do convenio pola entidade local. Estas cantidades comunicaranse ao concello, coa achega das facturas ou doutros documentos que acrediten os gastos realizados, e tras a audiencia deste aprobaranse por unha resolución motivada.

Tres. Ademais, poderán ser obxecto de compensación coa participación no Fondo de Cooperación Local as achegas dos concellos que, ao abeiro dun convenio coa Xunta de Galicia e as súas entidades instrumentais, teñan a condición de vencidas, líquidas e exixibles.

Catro. Por último, poderán ser obxecto de retención as cantidades que as entidades locais municipais deban satisfacer ás mancomunidades a que pertenzan de acordo co disposto na lexislación da Administración local. Tamén as que deban satisfacerse a outras mancomunidades, concellos e consorcios que xestionen servizos en común, como consecuencia da súa obriga de participar no financiamento e mantemento destes servizos e sempre que así se estableza de xeito expreso no instrumento regulador asinado entre as partes, e que este instrumento sexa comunicado, con carácter previo ao seu asinamento, á consellería competente en materia de facenda para que autorice a utilización do procedemento de compensación.

Artigo 60. Procedemento para a compensación das débedas e posterior retención nas entregas á conta

Un. No caso de débedas vencidas, líquidas e exixibles coa Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos, as axencias públicas e as demais entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio de potestades administrativas, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do órgano ao que lle corresponde a competencia no procedemento executivo de recadación da débeda, quen previamente terá ditado o oportuno acordo de compensación desta e o terá notificado ao concello debedor.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas á conta do fondo que se deban realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente como na liquidación definitiva anual deste que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas nos supostos de concorrencia.

Dous. O procedemento previsto no punto anterior tamén se aplicará ás débedas incluídas no punto tres do artigo 59. Porén, cando o propio convenio estableza expresamente a posibilidade de realizar a retención no Fondo de Cooperación Local, o procedemento limitarase ao sinalado respecto do acordo de retención.

Tres. No caso de débedas con entidades locais que non dependen da Comunidade Autónoma, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do alcalde ou da alcaldesa ou do presidente ou da presidenta da entidade local acredora da débeda, que axuntará a esta solicitude a certificación do seu responsable de recadación, na cal se faga constar a denominación, o concepto e o importe da débeda cuxa retención se solicita e mais a data en que se produciu o vencemento do período de pagamento comunicado para a facer efectiva. Ademais, á solicitude incorporaráselle unha copia compulsada do documento (estatutos da entidade, convenio de prestación de servizos ou calquera outro) do que dimane a vinculación xurídica entre as partes e ampare a obrigatoriedade da débeda reclamada, así como tamén se achegará o plan de pagamentos que se propón.

Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas á conta do fondo que se deben realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente como na liquidación definitiva anual que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas en supostos de concorrencia.

Artigo 61. Orde de prelación na concorrencia de débedas

Un. Cando concorran varias débedas que deba satisfacer o mesmo concello, a retención practicarase tendo en conta a seguinte orde de prelación:

1) a débeda correspondente á liquidación anual do Fondo de Cooperación Local, cando esta tiver carácter negativo

2) as restantes débedas previstas no artigo 59.

Dous. No caso de que a liquidación anual do Fondo de Cooperación Local ao concello teña carácter negativo, procederase á súa retención, por partes iguais nas entregas á conta correspondentes ás catro mensualidades inmediatamente seguintes ao coñecemento da liquidación, podendo alcanzar ata o cen por cento da contía asignada a cada entrega á conta.

Se a contía desta liquidación negativa supera o importe desas catro mensualidades, continuará a practicarse a retención, conforme as condicións anteriormente sinaladas, nas mensualidades sucesivas ata que se extinga a débeda.

Tres. Cando o importe que haxa da liquidación anual de carácter negativo o permita e no acordo de retención concorran outras débedas previstas no artigo 59, a retención, ata a extinción total das débedas, poderá alcanzar ata o cen por cento da contía asignada, tanto en cada entrega á conta como na liquidación definitiva anual correspondente á participación no fondo, ao respectivo concello. Esta retención aplicarase ás débedas seguindo estritamente a orde de prelación establecida neste artigo.

Catro. Se no acordo de retención existe a concorrencia das débedas previstas no grupo 2 do punto un deste artigo, e cando a contía de todas elas supere a cantidade máxima susceptible de retención, esta ratearase entre aquelas en función dos seus importes.

Cinco. A contía que haxa que reter no conxunto do exercicio poderase reducir cando se xustifique a existencia de graves desfasamentos de tesouraría xerados pola prestación daquelas obrigas relativas:

– ao cumprimento regular das obrigas de persoal

– á prestación dos servizos públicos obrigatorios en función do número de habitantes do municipio

– á prestación de servizos sociais, protección civil e extinción de incendios, para cuxa realización non se exixa ningunha contraprestación en forma de prezo público ou taxa equivalente ao custo do servizo realizado.

Non se poderá establecer en ningún caso unha porcentaxe de retención para o conxunto das restantes débedas previstas no punto un deste artigo inferior ao cincuenta por cento da entrega á conta ou da liquidación definitiva anual correspondente ao concello.

Nos procedementos de redución da porcentaxe de retención, o órgano xestor do Fondo de Cooperación Local ditará a resolución correspondente, tendo en conta a situación financeira da entidade e a necesidade de garantir a prestación dos servizos públicos obrigatorios.

Para iso, a entidade local deberá achegar, con carácter imprescindible e non exclusivo:

– un certificado expedido polos órganos de recadación das entidades acredoras no cal se acredite que se atendeu o pagamento das obrigas correntes nos doce meses precedentes ao mes inmediato anterior á data da solicitude da certificación

– un informe da situación financeira actual subscrito polo interventor ou a interventora local, o cal inclúa o cálculo do remanente de tesouraría na data de solicitude da redución da porcentaxe de retención e poña de manifesto os termos en que a dita situación afecta o cumprimento das obrigas recollidas no parágrafo primeiro deste punto

– un plan de saneamento, aprobado polo pleno, que inclúa o exercicio en curso.

Na resolución fixarase o período de tempo en que a porcentaxe de retención deberá ser reducida, sen que caiba a extensión deste máis alá da finalización do exercicio económico. En todo caso, tal redución estará condicionada á aprobación pola entidade local dun plan de saneamento ou á verificación do cumprimento doutro en curso.

Seis. As débedas obxecto de retención nun exercicio que non se extinguisen ao termo deste recibirán, dentro do grupo a que se refire o punto un deste artigo, un tratamento preferente para o exercicio seguinte, de maneira que as débedas pertencentes ao mesmo grupo, cuxa compensación se solicite nese exercicio, concorrerán con aquelas só cando a aplicación dos límites porcentuais que, en cada caso, prevexa este artigo o permita.

Sete. As resolucións en que se declara a extinción das débedas con cargo ás cantidades que se retivesen corresponderán, en cada caso, ao órgano legalmente competente que teña atribuída a xestión recadatoria, de acordo coa normativa específica aplicable, e producirán os seus efectos, na parte concorrente da débeda, desde o momento en que se efectuou a retención.

TÍTULO VI

Normas tributarias

CAPÍTULO I

Tributos propios

Artigo 62. Criterios de afectación de determinados tributos

Un. A totalidade dos ingresos previstos polo imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada, establecido pola Lei 15/2008, do 19 de decembro, financiará actuacións comprendidas nos programas 541B, 541D e 551B, en concreto os gastos de investimento destinados ao saneamento, á protección e á mellora do medio natural, así como a realización de transferencias para levar a cabo obras e servizos hidráulicos.

Dous. A metade da dotación anual, que cos recursos do canon eólico corresponde ao Fondo de Compensación Ambiental, establecido pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, financiará os gastos de investimento consignados nos programas 541B, 541D, 551B e 733A, así como neste último programa os gastos correspondentes co sinalado no artigo 13.catro.c).

Disposición adicional primeira. Información ao Parlamento

Un. A Consellería de Facenda e Administración Pública facilitará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun soporte informático apto para o tratamento dos datos, a información referida ás seguintes actuacións:

a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma.

b) As operacións de endebedamento por un prazo superior a un ano, formalizadas pola Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas ou as restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, conforme as autorizacións contidas nesta lei.

c) Os avais amortizados, os pagamentos efectuados por falidos, os importes recuperados e o risco acumulado, tanto no que respecta aos avais concedidos pola Comunidade Autónoma como aos concedidos polas entidades instrumentais do sector público autonómico, tales como o Instituto Galego de Promoción Económica, XesGalicia ou Sodiga.

d) A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou axudas autorizadas polo Consello da Xunta de Galicia a que se refire o artigo 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Dous. A Consellería de Facenda e Administración Pública facilitará trimestralmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun soporte informático apto para o tratamento dos datos, a información referida á seguinte actuación:

a) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen o incremento do índice de prezos ao consumo.

Tres. A Consellería de Facenda e Administración Pública comunicará á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de trinta días:

a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizadas consonte o previsto na alínea p) do artigo 5 desta lei.

b) As modificacións efectuadas conforme o indicado no artigo 9.

c) Os orzamentos dos organismos autónomos, das axencias públicas autonómicas, das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas que poidan entrar en funcionamento ao longo de 2021.

Catro. A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., ou a entidade que se subrogue na súa posición, comunicará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os plans económico-financeiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.

Disposición adicional segunda. Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación

Un. Para as axencias públicas que se poidan constituír ata o 31 de decembro do ano 2021 e asuman funcións doutros centros directivos, organismos ou entidades, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública e por iniciativa da consellaría de que dependa a axencia pública, establecerá as dotacións do seu orzamento inicial, que se deberán remitir para o seu coñecemento ao Parlamento de Galicia.

O orzamento financiarase mediante a minoración dos créditos que teña atribuídos o centro, o organismo ou a entidade cuxas funcións asuma, sen que supoña un incremento do gasto público, e terá a vinculación orzamentaria establecida para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Dous. Con todo, cando a axencia que se constitúa asuma na súa totalidade funcións dun organismo autónomo, procederase á adaptación do orzamento do organismo ao previsto para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de conformidade co seguinte:

a) A vinculación do orzamento a partir da entrada en vigor do estatuto da axencia será a prevista para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

b) Para incorporar ao orzamento do organismo os recursos e as dotacións correspondentes ás operacións comerciais que, de ser o caso, realice, tramitarase un expediente de modificación orzamentaria que autorizará a persoa titular da Consellería de Facenda e Administración Pública, manténdose o equilibrio orzamentario.

Tres. No caso de que polas datas de aprobación dos estatutos ou por calquera outra circunstancia que dificulte a aplicación do disposto nos puntos anteriores se considere procedente non alterar durante o ano 2021 a estrutura e o réxime orzamentario dos centros ou organismos afectados, esta circunstancia farase constar no decreto polo que se aprobe o correspondente estatuto.

Disposición adicional terceira. Autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Facenda e Administración Pública, a aprobar os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2021, e tales orzamentos deberanse remitir ao Parlamento de Galicia.

Disposición adicional cuarta. Adecuación dos estados financeiros das entidades instrumentais

Os órganos de goberno das entidades públicas empresariais, das sociedades mercantís públicas autonómicas, das fundacións do sector público autonómico e das demais entidades con orzamento estimativo incluídas no ámbito de aplicación desta lei deberán adecuar os orzamentos de explotación e capital e os demais estados financeiros ás transferencias de financiamento consignadas nos estados de gastos desta lei, no prazo dun mes desde a entrada en vigor desta norma.

Disposición adicional quinta. Remisión e control de información económico-financeira

Un. Todas as entidades pertencentes ao sector público autonómico, segundo a definición que realiza a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e mais todas as entidades clasificadas como «administracións públicas», segundo a definición que realiza o Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010), están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información prevista na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como na súa normativa de desenvolvemento, nos termos e prazos que lles sexan requiridos por esta.

As entidades non incluídas no parágrafo anterior, calquera que sexa a súa forma e natureza xurídica, que teñan a súa sede na comunidade autónoma de Galicia están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información que esta lles requira para os efectos de analizar a súa posible clasificación como «administración pública», segundo os criterios fixados no Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010).

Dous. Para os efectos de garantir a exactitude e a coordinación da información económico-financeira subministrada pola Administración xeral e os organismos autónomos, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará mediante técnicas de auditoría que os datos e a información con transcendencia económica proporcionados polos órganos xestores como soporte da información contable reflictan razoablemente as operacións derivadas da súa actividade. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma establecerá o procedemento, o alcance e a periodicidade das actuacións que se deban desenvolver.

As auditorías das contas anuais das axencias públicas autonómicas e dos consorcios adscritos á Comunidade Autónoma realizaraas a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de conformidade co procedemento previsto no título V do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Para a execución das auditorías de contas anuais, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá, no caso de insuficiencia de medios propios dispoñibles, solicitar a colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán axustarse ás normas e instrucións que determine aquela. A contratación da colaboración nos traballos de auditoría de contas anuais das axencias e dos consorcios que en cada caso se sinale realizaraa a Consellería de Facenda e Administración Pública.

Toda contratación de empresas privadas de auditoría, no ámbito sinalado anteriormente, deberá ir precedida, con carácter anual, dunha orde por parte da Consellería de Facenda e Administración Pública, na cal se especificará a insuficiencia dos servizos da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma que xustifique a dita contratación.

Os auditores e as auditoras que sexan contratados non poderán selo mediante contratacións sucesivas para a realización de traballos sobre unha mesma entidade por máis de dez anos. Posteriormente non poderán ser contratados de novo ata transcorridos dous anos desde a finalización do período anterior. Transcorridos cinco anos desde o contrato inicial, será obrigatoria para as sociedades de auditoría ou os auditores contratados a rotación dos auditores responsables principais dos traballos contratados, que non poderán intervir na realización de traballos sobre a entidade ata que transcorran tres anos desde a finalización do período de cinco anos antes referido, no caso en que siga vixente o período máximo de contratación.

As sociedades de auditoría ou os auditores e as auditoras de contas individuais concorrentes en relación con cada traballo para adxudicar non poderán ser contratados cando, no ano anterior a aquel en que van desenvolver o seu traballo ou nese mesmo ano, realizasen ou realicen outros traballos para a entidade, sobre áreas ou materias respecto das cales deba pronunciarse o auditor ou a auditora no seu informe.

No exercicio das súas funcións de control, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá acceder aos papeis de traballo que servisen de base aos informes de auditoría de contas do sector público da Comunidade Autónoma realizados por auditores e auditoras privados.

Disposición adicional sexta. Porcentaxes de gastos xerais de estrutura de contrato de obra

En virtude da previsión establecida no artigo 131.1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, determínase, con carácter uniforme para todos os contratos de obra que concerten os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público, a seguinte distribución dos gastos xerais de estrutura que sobre eles inciden:

a) O trece por cento en concepto de gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais (imposto sobre o valor engadido excluído), taxas da administración, que inciden sobre o custo das obras, e os demais derivados das obrigas do contrato.

b) O seis por cento en concepto de beneficio industrial do contratista.

Disposición adicional sétima. Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo, nos supostos de alleamento de terreos destinados á creación de solo industrial e residencial, así como a parcelas ou a polígonos empresariais ou residenciais terminados que se realicen a favor das sociedades públicas con participación maioritaria polo anterior organismo, para que o alleamento se poida efectuar con pagamento aprazado non superior a dez anos e sen repercusión de xuros.

Disposición adicional oitava. Adaptación do título II desta lei ao establecido na normativa básica estatal

Un. As retribucións do persoal do sector público recollidas no anexo de persoal para o ano 2021, agás para determinados supostos establecidos no artigo 18, recollen a previsión dun incremento retributivo do 0,9 por cento; porén, este importe non será aplicable ata que o habilite a normativa da Administración xeral do Estado.

A consellaría competente en materia de facenda levará a cabo as xestións necesarias para facer efectivo os aumentos retributivos, no seu límite máximo, habilitados pola normativa básica estatal como máximo no mes seguinte, que se contará desde a notificación da autorización estatal que a faculte para implantalos.

Dous. A aplicación do disposto no artigo 12 desta lei en relación coa oferta pública de emprego ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal será efectiva no momento en que entre en vigor a correspondente normativa da Administración xeral do Estado.

Disposición adicional novena. Retribucións dos consellos de administración

No ano 2021 as retribucións dos consellos de administración das sociedades mercantís públicas ou das entidades públicas empresariais non experimentarán un incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2020.

As retribucións dos membros do Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., deberán axustarse ao establecido no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xaneiro de 2016.

Disposición adicional décima. Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde

Corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización das modificacións, dentro de cada centro de xestión, dos cadros de persoal estatutario, de persoal MIR/EIR (persoal médico e enfermeiro interno residente en formación) e de calquera outro tipo de persoal de institucións sanitarias dependentes do organismo non incluído nas relacións de postos de traballo, sempre que a modificación acordada non supoña un incremento dos créditos do artigo correspondente do devandito centro.

En idénticas condicións corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización da modificación prevista no parágrafo anterior dos cadros de persoal funcionario sanitario pertencentes ás clases de médicos e médicas, practicantes e comadróns e comadroas titulares.

En todo caso, darase conta á Consellería de Facenda e Administración Pública logo de se tramitar a correspondente modificación.

Disposición adicional décimo primeira. Medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e co Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia

Durante o ano 2021 quedará suspendida a aplicación do artigo 19 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Ademais, durante as épocas de perigo baixo, quedará suspendido o primeiro parágrafo do punto 3.3.8 do Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia.

Disposición adicional décimo segunda. Centros concertados

Un. No ámbito do ensino privado concertado mantense a suspensión do Acordo do 24 de abril de 2008 polo que se autoriza o asinamento do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, as organizacións patronais e as organizacións sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre condicións laborais e a calidade do ensino, publicado mediante a Resolución do 15 de maio de 2008, no relativo ao establecido na súa cláusula terceira sobre o incremento interanual do dous por cento no complemento retributivo da Comunidade Autónoma e o incremento de corenta e cinco euros brutos mensuais para todo o profesorado en pagamento delegado e xornada completa.

Dous. No caso dos centros concertados, os módulos económicos para o seu sostemento, que se publican como anexo IV desta lei, recollen un incremento do 0,9 por cento con respecto aos vixentes o 31 de decembro de 2020. Porén, este incremento non será aplicable ata que se aproben os módulos estatais de distribución de fondos públicos para o sostemento dos centros concertados para o ano 2021. Se os módulos estatais establecen unha variación porcentual distinta aplicarase a mesma porcentaxe aos módulos vixentes o 31 de decembro de 2020.

Se durante o exercicio 2021 se aplicar calquera outra variación adicional dos módulos estatais tamén se aplicará aos módulos vixentes nese momento na Comunidade Autónoma de Galicia.

Estas variacións non serán aplicables ao incremento de trinta euros por mes por profesor ou profesora, en catorce mensualidades, no complemento retributivo da Comunidade Autónoma, establecidos na Resolución do 30 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de novembro de 2018 polo que se aproba o Acordo acadado o 5 de novembro de 2018 entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as organizacións patronais CECE-Galicia, Educación e Xestión (Escolas Católicas), ACES-Galicia e as organizacións sindicais FSIE-Galicia, CCOO-Ensino, UGT-Galicia e USO sobre incremento salarial do persoal docente do ensino concertado en réxime de pagamento delegado.

Disposición adicional décimo terceira. Normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público

De acordo co disposto na disposición adicional decimo terceira da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, no exercicio económico 2021 procederase ao pagamento da segunda metade das actualizacións dos prezos aplicables aos contratos, convenio e demais expedientes de gasto que dan soporte aos recursos educativos do ensino público galego.

Este pagamento derivado das variacións positivas e negativas dos prezos ao consumo (IPC galego) realizarase ás empresas que teñan dereito a el con cargo á partida orzamentaria 10.10.423A.223.08 do orzamento de gastos do exercicio 2021 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, de acordo coas formalidades económico-administrativas que o dito departamento determine, ata un máximo de 3.102.213,28 euros, como contía global inclusiva de todos os pagamentos que haxa que realizar nese exercicio económico.

Os prezos dos contratos no 2021 serán actualizados, nunha nómina ordinaria ou extraordinaria, coa porcentaxe da alteración a que ascenda a taxa de variación anual do IPC galego de 2020, para aplicar sobre os prezos base do exercicio 2020 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual que resulte aplicable, multiplicada polos días de prestación do servizo durante o ano 2021, prezos que, en todo caso, serán os existentes o 31 de decembre de 2020.

Disposición adicional décimo cuarta. Prestacións extraordinarias para persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos

No ano 2021 as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, de pensións do Fondo de Asistencia Social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única non superior a douscentos dez euros, nas condicións que estableza o Consello da Xunta de Galicia por proposta da consellaría con competencias en materia de benestar social.

Disposición adicional décimo quinta. Prestación de axuda económica a través da Tarxeta Benvida

As familias que no ano 2021 teñan un fillo ou filla ou adopten un neno ou nena terán dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos euros durante un ano nas condicións que estableza a consellaría con competencia en materia de benestar social. No caso de adopción ou garda con fins adoptivos, o dereito á percepción da axuda producirase desde o mes en que se emita a resolución administrativa ou xudicial.

Para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil euros, a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou a nena cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.

A axuda ampliarase nas seguintes contías:

a) Seiscentos euros por ano, a razón de cincuenta euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o primeiro.

b) Mil douscentos euros por ano, a razón de cen euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o segundo.

c) Dous mil catrocentos euros por ano, a razón de douscentos euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos.

Para as familias que residan no rural e para as que teñan o terceiro fillo ou filla e sucesivos, a axuda incrementarase nas condicións que estableza a Consellería de Política Social.

Disposición adicional décimo sexta. Habilitación para efectuar modificacións orzamentarias

Autorízase a Consellería de Facenda e Administración Pública para:

1) Efectuar as modificacións precisas para adaptar as partidas orzamentarias financiadas con fondos REACT-EU á natureza das actuacións de gasto que finalmente se recollan nos proxectos do programa operativo.

2) Xerar crédito con base nos importes efectivamente asignados á Administración autonómica, financiados polos novos fondos recollidos no instrumento Next Generation EU (Próxima Xeración UE), xestionados pola Administración xeral do Estado ou directamente pola Comisión Europea.

3) Realizar as retencións de crédito que sexan precisas nas diferentes seccións orzamentarias e transferir o seu importe ao programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», para o caso de novos episodios de emerxencia sanitaria.

4) Para os efectos do cálculo do límite de compromisos de gasto para exercicios futuros a que se refire a alínea 3 do artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, non formará parte do crédito inicial que haxa que considerar a parte financiada coas modalidades 1013, 1016, 4190 e 4390 dos fondos extraordinarios COVID-19 e REACT-UE.

Disposición transitoria primeira. Adecuación das entidades públicas instrumentais

O disposto nesta lei para as entidades incluídas no punto cinco da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aplicarase ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación das súas normas estatutarias de organización e funcionamento.

Disposición transitoria segunda. Dotación do fondo de continxencia

A dotación do fondo de continxencia de execución orzamentaria a que se refire o artigo 55 bis do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, realizarase gradualmente durante o período de consolidación orzamentaria. Para o ano 2021, a dotación será de 45.417.175 euros e poderá empregarse para financiar necesidades inaprazables non previstas no orzamento inicial en calquera capítulo do orzamento consolidado.

Disposición transitoria terceira. Fondo consenso

Para os efectos de pechar un modelo consensuado de saída da crise, créase un fondo na sección 23, dotado co importe equivalente ao un por cento do gasto non financeiro primario, destinado a financiar proxectos de investimento que colaboren a impulsar a recuperación económica compatibles co modelo de crecemento que deseña o Plan estratéxico de Galicia, a partir das transicións ecolóxica e dixital, a innovación e a cohesión social e territorial, que se formulen no seo da Comisión non permanente especial de estudo sobre a reactivación económica, social e cultural de Galicia pola crise da COVID-19, no marco do Dialogo social de Galicia ou polo Comité de Expertos Económicos de Galicia.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da lei

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.

Disposición derradeira segunda. Vixencia

As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2021.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, agás o artigo 11, o capítulo II e o capítulo IV do título II e o artigo 55, que terán efectos económicos desde o día 1 de xaneiro de 2021.

Santiago de Compostela, vinte e oito de xaneiro de dous mil vinte e un

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

ANEXO I

Artigo 3.un

Entidades públicas empresariais

Explotación

Capital

Portos de Galicia

17.048

18.442

Augas de Galicia

33.481

95.418

Total

50.528

113.859

(Miles de euros)

Artigo 3.dous

Consorcios autonómicos

Explotación

Capital

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

3.852

1.983

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

88.884

4.496

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

1.299

22

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia

838

54

Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela

386

 

Consorcio Casco Vello de Vigo

475

2.583

Consorcio Local dos Peares

71

4

Total

95.805

9.142

(Miles de euros)

Artigo 3.tres

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Explotación

Capital

Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.

8.595

500

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

3.611

1.810

Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.

1.006

 

XesGalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.

2.230

20

Galicia Calidade, S.A.

774

6

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

1.507

53

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

6.261

 

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

16.438

 

Xenética Fontao, S.A.

3.942

380

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

15.334

4.055

Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

101.363

17.935

Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.

31.957

12

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

101.512

8.839

Total

294.532

33.610

(Miles de euros)

Artigo 3.catro

Fundacións do sector público autonómico

Explotación

Capital

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía

1.279

74

Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia

7.868

9.400

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061

74.336

 

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

4.800

1.425

Fundación Galicia Europa

759

4

Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas

1.295

5

Fundación Semana Verde de Galicia

2.904

 

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño

684

5

Fundación Centro Tecnolóxico Supercomputación de Galicia

2.462

23.002

Fundación Exposicións e Congresos da Estrada

206

 

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo

520

29

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

1.315

30

Instituto Feiral da Coruña

420

 

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

2.255

450

Fundación Pública Galega Rof Codina

1.921

10

Fundación Deporte Galego

3.990

10

Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

4.097

 

Fundación Galega Formación para o Traballo

627

1

Fundación Camilo José Cela

289

2

Total

112.028

34.446

(Miles de euros)

ANEXO II

Artigo 3.cinco

Entidades públicas empresariais

Subvencións
de explotación

Subvencións
de capital

Portos de Galicia

0

8.351

Augas de Galicia

0

68.927

Total

0

77.278

(Miles de euros)

Sociedades mercantís públicas autonómicas

Subvencións
de explotación

Subvencións
de capital

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

0

10.566

Galicia Calidade, S.A.

395

220

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

628

545

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.

5.869

0

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

0

7.750

Xenética Fontao, S.A.

150

0

Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

15.589

3.000

Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A.

20

8.000

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

0

250

Total

22.650

30.331

(Miles de euros)

ANEXO III

Artigo 5.e)

Distribución de taxas e prezos (euros)

Seccións

Taxas

Prezos

Total

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

2.172.460

85.000

2.257.460

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

3.117.445

1.750.000

4.867.445

Consellería de Facenda e Administración Pública (Selección

persoal)

102.102

102.102

Consellería de Facenda e Administración Pública (Outras)

73.522

73.522

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

2.582.625

221.500

2.804.125

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

3.737.712

3.737.712

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

1.970.684

8.447.300

10.417.984

Consellería de Emprego e Igualdade

44.409

44.409

Consellería de Sanidade

2.708.837

2.708.837

Consellería de Política Social

41.075

17.147.858

17.188.933

Consellería do Medio Rural (Produtos e aproveitamentos forestais)

1.000.000

1.000.000

Consellería do Medio Rural (Outros)

1.182.211

206.000

1.388.211

Consellería do Mar

982.605

166.781

1.149.386

Total

18.715.687

29.024.439

47.740.126

ANEXO IV

Artigo 55

Conforme o disposto nese artigo, os importes anuais e a desagregación dos módulos económicos por unidade escolar nos centros concertados dos distintos niveis e modalidades educativas quedan establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de decembro de 2021, do seguinte xeito:

• Educación infantil:

(Ratio profesor/a/unidade: 1,08: 1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

34.206,84

Gastos variables

4.423,03

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

7.737,48

Outros gastos

6.646,80

Importe total anual

53.014,15

• Educación primaria:

Centros de ata seis unidades de primaria

(Ratio profesor/a/unidade: 1,40: 1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

44.342,19

Gastos variables

5.733,56

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

10.030,06

Outros gastos

6.646,80

Importe total anual

66.752,61

Centros de máis de seis unidades de primaria

(Ratio profesor/a/unidade: 1,36: 1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

43.075,28

Gastos variables

5.569,75

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

9.743,50

Outros gastos

6.646,80

Importe total anual

65.035,33

• Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):

I. Educación básica primaria:

(Ratio profesor/a/unidade: 1,12: 1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

35.473,77

Gastos variables

4.586,85

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

8.024,03

Outros gastos

7.086,36

Importe total anual

55.171,01

Persoal complementario (logopedistas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo/a-pedagogo/a, traballador/a social, mestre/a especialidade de Audición e Linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

21.911,38

Autistas ou problemas graves de personalidade

25.304,02

Auditivos

20.387,67

Plurideficientes

25.304,02

II. Programas de formación para a transición á vida adulta

(Ratio profesor/a/unidade: 2: 1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

63.345,98

Gastos variables

5.373,51

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

14.328,64

Outros gastos

9.973,23

Importe total anual

93.021,36

Persoal complementario (logopedistas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo/a-pedagogo/a, traballador/a social, mestre/a especialidade de Audición e Linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:

Psíquicos

34.984,55

Autistas ou problemas graves de personalidade

38.902,38

Auditivos

27.106,09

Plurideficientes

38.902,38

Educación secundaria obrigatoria:

I. Primeiro e segundo cursos:

Centros de ata catro unidades de ESO

(Ratio profesor/a/unidade: 1,56: 1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

58.022,41

Gastos variables

10.583,96

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

14.218,61

Outros gastos

8.624,60

Importe total anual

91.449,58

Centros de máis de catro unidades de ESO

(Ratio profesor/a/unidade: 1,52: 1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

56.534,64

Gastos variables

10.312,60

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)

13.854,05

Outros gastos

8.624,60

Importe total anual

89.325,89

II. Terceiro e cuarto cursos:

Centros de ata catro unidades de ESO

(Ratio profesor/a/unidade: 1,84: 1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

68.436,70

Gastos variables

12.483,63

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

13.427,21

Outros gastos

9.513,73

Importe total anual

103.861,27

Centros de máis de catro unidades de ESO

(Ratio profesor/a/unidade: 1,66: 1)

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

61.741,81

Gastos variables

11.262,44

Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

12.113,69

Outros gastos

9.513,73

Importe total anual

94.631,67

Ciclos formativos:

(Ratio profesor/a/unidade grao medio: 1,52: 1)

(Ratio profesor/a/unidade grao superior: 1,52: 1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

55.189,59

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

55.189,59

Segundo curso

55.189,59

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

55.189,59

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

55.189,59

Segundo curso

55.189,59

II. Gastos variables:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

7.080,07

Segundo curso

0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso

7.080,07

Segundo curso

7.080,07

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso

7.620,43

Segundo curso

0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso

7.620,43

Segundo curso

7.620,43

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais:

Ciclos formativos de grao medio

11.092,05

Ciclos formativos de grao superior

11.092,05

IV. Outros gastos:

Grupo 1. Ciclos formativos de:

Animación turística

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

Estética persoal decorativa

Hixiene bucodental

Química ambiental

Primeiro curso

11.199,39

Segundo curso

2.606,59

Grupo 2. Ciclos formativos de:

Coidados auxiliares de enfermaría

Comercio

Curtidos

Documentación sanitaria

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns

Laboratorio de imaxe

Laboratorio

Mergullo a media profundidade

Muiñaría e industrias cerealistas

Procesos de ennobrecemento téxtil

Secretariado

Servizos ao consumidor

Xestión comercial e márketing

Primeiro curso

13.605,27

Segundo curso

2.606,59

Grupo 3. Ciclos formativos de:

Industrias de proceso de pasta e papel

Operacións de ennobrecemento téxtil

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos

Operacións de transformación de plásticos e caucho

Plástico e caucho

Transformación de madeira e cortiza

Primeiro curso

16.181,87

Segundo curso

2.606,59

Grupo 4. Ciclos formativos de:

Calzado e marroquinaría

Encadernados e manipulados de papel e cartón

Fabricación e transformación de produtos de vidro

Fundición

Impresión en artes gráficas

Operacións de fabricación de vidro e transformados

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada

Procesos téxtiles de teceduría de punto

Produción de fiadura e teceduría de calada

Produción de tecidos de punto

Tratamentos superficiais e térmicos

Primeiro curso

18.713,45

Segundo curso

2.606,59

Grupo 5. Ciclos formativos de:

Animación sociocultural

Asesoría de imaxe persoal

Integración social (plan vello)

Radioterapia

Realización e plans de obra

Primeiro curso

11.199,39

Segundo curso

4.215,16

Grupo 6. Ciclos formativos de:

Aceite de oliva e viños

Actividades comerciais

Administración de aplicacións multiplataforma

Administración de sistemas informáticos en rede

Administración de sistemas informáticos

Administración e finanzas

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

Anatomía patolóxica e citoloxía

Animación sociocultural e turística

Aproveitamento e conservación do medio natural

Asesoría de imaxe persoal e corporativa

Asistencia á dirección

Atención a persoas en situación de dependencia

Atención sociosanitaria

Audioloxía protésica

Axencias de viaxes e xestión de eventos

Calzado e complementos de moda

Caracterización e maquillaxe profesional

Caracterización

Comercio internacional

Condución de vehículos de transporte por estrada

Construción

Coordinación de emerxencias e protección civil

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Desenvolvemento de aplicacións web

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas

Deseño e produción de calzado e complementos

Deseño técnico en téxtil e pel

Dietética

Dirección de cociña

Dirección de servizos de restauración

Documentación e administración sanitarias

Educación infantil

Elaboración de produtos alimenticios

Electromedicina clínica

Emerxencias e protección civil

Emerxencias sanitarias

Estética e beleza

Estética integral e benestar

Estética

Estilismo e dirección de perrucaría

Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns

Fabricación e ennobrecemento de produtos téxtiles

Farmacia e parafarmacia

Gandería e asistencia en sanidade animal

Guía de información e asistencia turísticas

Hixiene bucodental

Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear

Imaxe para o diagnóstico

Integración social

Interpretación da lingua de signos

Laboratorio de diagnóstico clínico e biomédico

Laboratorio de diagnóstico clínico

Laboratorios de análises e de control de calidade

Márketing e publicidade

Mediación comunicativa

Navegación e pesca do litoral

Navegación, pesca e transporte marítimo

Obras de albanelaría

Obras de formigón

Operación e mantemento de maquinaria de construción

Operacións de laboratorio

Óptica de anteollaría

Organización e control de obras de construción

Ortoprotésica

Ortoproteses e produtos de apoio

Paisaxismo e medio rural

Panadería, repostaría e confeitaría

Perrucaría estética e capilar

Perrucaría

Pesca e transporte marítimo

Planta química

Prevención de riscos profesionais

Produción de audiovisuais e espectáculos

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos

Promoción de igualdade de xénero

Proxectos de edificación

Proxectos de obra civil

Química e saúde ambiental

Química industrial

Radiodiagnóstico e densitometría

Saúde ambiental

Servizos en restauración

Termalismo e benestar

Traballos forestais e de conservación do medio natural

Transporte e loxística

Transporte marítimo e pesca de altura

Vestiario á medida e de espectáculos

Xardinaría e floraría

Xestión administrativa

Xestión de aloxamentos turísticos

Xestión de vendas e espazos comerciais

Xestión do transporte

Xestión e organización de empresas agropecuarias

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos

Xestión forestal e do medio natural

Primeiro curso

10.091,81

Segundo curso

12.179,73

Grupo 7. Ciclos formativos de

Acabados de construción

Automatización e robótica industrial

Centrais eléctricas

Cociña e gastronomía

Confección e moda

Desenvolvemento de produtos electrónicos

Educación e control ambiental

Enerxías renovables

Equipos electrónicos de consumo

Instalacións de telecomunicacións

Instalacións eléctricas e automáticas

Mantemento aeromecánico de avións con motor de pistón

Mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina

Mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de pistón

Mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina

Mantemento de aviónica

Mantemento de embarcacións de recreo

Mantemento de estruturas de madeira e mobiliario de embarcacións de recreo

Mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos de aeronaves

Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións

Mantemento electrónico

Montaxe de estruturas e instalacións de sistemas aeronáuticos

Obras de interior, decoración e rehabilitación

Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque

Operacións subacuáticas e hiperbáricas

Organización e mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

Patronaxe e moda

Produción agroecolóxica

Produción agropecuaria

Próteses dentais

Sistemas de regulación e control automáticos

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Sistemas microinformáticos e redes

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque

Primeiro curso

12.416,89

Segundo curso

14.165,72

Grupo 8. Ciclos formativos de:

Acondicionamento físico

Actividades ecuestres

Animación de actividades físicas e deportivas

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

Artista falleiro e construción de escenografías

Automoción

Carpintaría e moble

Carrozaría

Conformado por moldeo de metais e polímeros

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos

Deseño e amoblamento

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

Deseño e produción editorial

Deseño e xestión da produción gráfica

Deseño en fabricación mecánica

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Electromecánica de maquinaria

Electromecánica de vehículos automóbiles

Ensinanza e animación sociodeportiva

Escavacións e sondaxes

Fabricación á medida e instalación de madeira e moble

Guía no medio natural e tempo libre

Iluminación, captación e tratamento da imaxe

Imaxe

Instalación e amoblamento

Instalacións de produción de calor

Instalacións frigoríficas e de climatización

Mantemento aeromecánico

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

Pedra natural

Produción de madeira e moble

Produción en industrias de artes gráficas

Produción por fundición e pulvimetalurxia

Programación da produción en fabricación mecánica

Programación da produción en moldeo de metais e polímeros

Realización de audiovisuais e espectáculos

Realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos

Redes e estacións de tratamento de augas

Sistemas de telecomunicación e informáticos

Son en audiovisuais e espectáculos

Son

Vídeo, disc-jockey e son

Xestión de augas

Primeiro curso

14.594,93

Segundo curso

16.186,87

Grupo 9. Ciclos formativos de:

Acuicultura

Construcións metálicas

Cultivos acuícolas

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos

Fabricación de produtos cerámicos

Impresión gráfica

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas

Mantemento de equipo industrial

Mantemento de material rodante ferroviario

Mantemento electromecánico

Mantemento ferroviario

Mecanizado

Mecatrónica industrial

Postimpresión e acabados gráficos

Preimpresión dixital

Preimpresión en artes gráficas

Procesos de calidade na industria alimentaria

Produción acuícola

Soldadura e caldeiraría

Vitivinicultura

Xoiaría

Primeiro curso

16.873,79

Segundo curso

18.089,85

Formación profesional básica:

(Ratio profesor/a/unidade: 1,44: 1)

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais

52.284,88

II. Gastos variables

6.707,44

III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais

10.578,87

IV. Outros gastos (primeiro e segundo cursos):

Acceso e conservación de instalacións deportivas

9.473,54

Actividades agropecuarias

10.643,87

Actividades de panadaría e pastelaría

10.643,87

Actividades domésticas e limpeza de edificios

10.643,87

Actividades pesqueiras

13.124,91

Agroxardinaría e composicións florais

10.643,87

Aloxamento e lavandaría

9.982,03

Aproveitamentos forestais

10.643,87

Arranxo e reparación de artigos téxtiles e de pel

9.473,54

Artes gráficas

12.253,54

Carpintaría e moble

11.556,72

Cociña e restauración

10.643,87

Electricidade e electrónica

10.643,87

Fabricación de elementos metálicos

11.556,72

Fabricación e montaxe

13.124,91

Industrias alimentarias

9.473,54

Informática de oficinas

11.967,59

Informática e comunicacións

11.967,59

Instalacións electrotécnicas e mecánicas

10.643,87

Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

11.556,72

Mantemento de vehículos

11.556,72

Mantemento de vivendas

10.643,87

Perrucaría e estética

9.473,54

Reforma e mantemento de edificios

10.643,87

Servizos administrativos

10.027,62

Servizos comerciais

10.027,62

Tapizaría e cortinaxe

9.473,54

Vidraría e olaría

13.124,91

(*) O importe do complemento retributivo da Comunidade Autónoma do profesorado licenciado de primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria axustarase, de xeito que a suma do salario, complemento de equiparación de licenciados e CRCA sexa igual ao salario e CRCA do profesorado de terceiro e cuarto de ESO.

ANEXO V

Artigo 56

Créditos asignados ás corporacións locais

12

Administración xeral

591.736

13

Xustiza

815.908

14

Administración local

13.490.174

15

Normalización lingüística

350.000

21

Protección civil e seguridade

300.000

31

Acción social e promoción social

115.711.158

32

Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo

56.814.108

41

Sanidade

5.017.621

42

Educación

900.178

43

Cultura

7.145.213

44

Deportes

2.207.480

45

Vivenda

2.592.800

51

Infraestruturas

3.037.539

52

Ordenación do territorio

4.786.668

53

Promoción de solo para actividades económicas

100.000

54

Actuacións ambientais

8.107.032

55

Actuacións e valoración do medio rural

20.007.042

56

Investigación, desenvolvemento e innovación

308.000

57

Sociedade da información e do coñecemento

995.250

71

Dinamización económica do medio rural

18.269.827

73

Industria, enerxía e minaría

9.561.630

75

Comercio

1.390.500

76

Turismo

5.914.058

81

Transferencias a entidades locais

129.450.335

Total

407.864.257

ANEXO VI

Artigo 57. Coeficientes fondo base

Concello

Coeficiente

Concello

Coeficiente

Abadín

0,2067100

 

Cabana de Bergantiños

0,2383138

Abegondo

0,2479098

 

Cabanas

0,1517693

Agolada

0,2207326

 

Caldas de Reis

0,3230698

Alfoz

0,1469580

 

Calvos de Randín

0,1331193

Allariz

0,2919105

 

Camariñas

0,2218404

Ames

0,7217843

 

Cambados

0,4482263

Amoeiro

0,1426595

 

Cambre

0,6719665

Antas de Ulla

0,1606026

 

Campo Lameiro

0,1229686

Aranga

0,1629145

 

Cangas

0,6634023

Arbo

0,1957850

 

Cañiza (A)

0,2508672

Ares

0,2114099

 

Capela (A)

0,1257712

Arnoia (A)

0,1310605

 

Carballeda de Avia

0,1288474

Arteixo

0,8392101

 

Carballeda de Valdeorras

0,2004554

Arzúa

0,2792102

 

Carballedo

0,1919363

Avión

0,1853746

 

Carballiño (O)

0,4213130

Baiona

0,3736793

 

Carballo

1,0189948

Baleira

0,1686745

 

Cariño

0,1979143

Baltar

0,1301123

 

Carnota

0,2179250

Bande

0,1694552

 

Carral

0,2350158

Baña (A)

0,2529409

 

Cartelle

0,2028462

Baños de Molgas

0,1590171

 

Castrelo de Miño

0,1507406

Baralla

0,1922172

 

Castrelo do Val

0,1423348

Barbadás

0,2828940

 

Castro Caldelas

0,1581306

Barco de Valdeorras (O)

0,4301403

 

Castro de Rei

0,2526847

Barreiros

0,1684317

 

Castroverde

0,2111839

Barro

0,1506496

 

Catoira

0,1627668

Beade

0,0786331

 

Cedeira

0,2937099

Beariz

0,1252191

 

Cee

0,2849336

Becerreá

0,2118851

 

Celanova

0,2824090

Begonte

0,1901471

 

Cenlle

0,1205109

Bergondo

0,2648589

 

Cerceda

0,2839626

Betanzos

0,3707458

 

Cerdedo-Cotobade

0,3932569

Blancos (Os)

0,1139576

 

Cerdido

0,1217594

Boborás

0,2002334

 

Cervantes

0,2205991

Boimorto

0,1754150

Cervo

0,1849849

Boiro

0,6212726

 

Chandrexa de Queixa

0,1597812

Bola (A)

0,1312506

 

Chantada

0,3446127

Bolo (O)

0,1406423

Coirós

0,1277721

Boqueixón

0,1991911

 

Coles

0,1710474

Bóveda

0,1631081

Corcubión

0,1055991

Brión

0,3149912

 

Corgo (O)

0,2202468

Bueu

0,3480399

 

Coristanco

0,3444762

Burela

0,2791427

 

Cortegada

0,1236633

Concello

Coeficiente

Concello

Coeficiente

Coruña (A)

5,7223532

 

Lobeira

0,1288513

Cospeito

0,2266415

 

Lobios

0,1865623

Covelo

0,1836211

 

Lourenzá

0,1376373

Crecente

0,1518362

 

Lousame

0,1987286

Cualedro

0,1536004

 

Lugo

2,5333955

Culleredo

0,7511051

 

Maceda

0,1907220

Cuntis

0,2313623

 

Malpica de Bergantiños

0,2395000

Curtis

0,2110332

 

Manzaneda

0,1534856

Dodro

0,1478049

 

Mañón

0,1393901

Dozón

0,1461331

 

Marín

0,6390407

Dumbría

0,2163445

 

Maside

0,1783268

Entrimo

0,1343366

 

Mazaricos

0,2667398

Esgos

0,1264033

 

Meaño

0,2107086

Estrada (A)

0,9562726

 

Meira

0,1250533

Fene

0,4883731

 

Meis

0,1878341

Ferrol

1,4033745

 

Melide

0,3006759

Fisterra

0,1932941

 

Melón

0,1342874

Folgoso do Courel

0,1775662

 

Merca (A)

0,1512802

Fonsagrada (A)

0,3394342

 

Mesía

0,1744095

Forcarei

0,2473005

 

Mezquita (A)

0,1360767

Fornelos de Montes

0,1459411

 

Miño

0,2151889

Foz

0,3709426

 

Moaña

0,4842483

Frades

0,1727013

 

Moeche

0,1231947

Friol

0,2882335

 

Mondariz

0,2156130

Gomesende

0,1079040

 

Mondariz-Balneario

0,0796895

Gondomar

0,3970006

 

Mondoñedo

0,2125114

Grove (O)

0,3569587

 

Monfero

0,1813243

Guarda (A)

0,2949532

 

Monforte de Lemos

0,6520722

Gudiña (A)

0,1633406

 

Montederramo

0,1569510

Guitiriz

0,3119907

 

Monterrei

0,1783445

Guntín

0,1943199

 

Monterroso

0,2084054

Illa de Arousa

0,1693188

 

Moraña

0,1916877

Incio (O)

0,1833191

 

Mos

0,4022970

Irixo (O)

0,2078820

 

Mugardos

0,1947774

Irixoa

0,1396301

 

Muíños

0,1680190

Lalín

0,9982437

 

Muras

0,1772240

Lama (A)

0,1983302

 

Muros

0,3453491

Láncara

0,1758728

 

Muxía

0,2706001

Laracha (A)

0,4560195

 

Narón

0,9974763

Larouco

0,0845254

 

Navia de Suarna

0,2212575

Laxe

0,1581089

 

Neda

0,2321002

Laza

0,1930750

 

Negreira

0,2813109

Leiro

0,1383458

 

Negueira de Muñiz

0,1197787

Concello

Coeficiente

Concello

Coeficiente

Neves (As)

0,2542056

 

Pontenova (A)

0,1822977

Nigrán

0,5058670

 

Pontes de García Rodríguez (As)

0,4372170

Nogais (As)

0,1356073

 

Pontevedra

1,8681825

Nogueira de Ramuín

0,1630665

 

Porqueira

0,1116060

Noia

0,4612592

 

Porriño (O)

0,4597799

Oia

0,1657653

 

Portas

0,1305640

Oímbra

0,1379582

 

Porto do Son

0,3665155

Oleiros

0,9481761

 

Portomarín

0,1577170

Ordes

0,4395715

 

Punxín

0,1010716

Oroso

0,2453703

 

Quintela de Leirado

0,0993316

Ortigueira

0,4264662

 

Quiroga

0,2921735

Ourense

2,3097628

 

Rábade

0,1055933

Ourol

0,1769400

 

Rairiz de Veiga

0,1471563

Outeiro de Rei

0,2399189

 

Ramirás

0,1624678

Outes

0,2940857

 

Redondela

0,7225794

Oza-Cesuras

0,3195057

 

Rianxo

0,4083984

Paderne

0,1487551

 

Ribadavia

0,2011900

Paderne de Allariz

0,1371535

 

Ribadeo

0,3782688

Padrenda

0,1513969

 

Ribadumia

0,1766549

Padrón

0,3296071

 

Ribas de Sil

0,1254150

Palas de Rei

0,2459084

 

Ribeira

0,7736127

Pantón

0,2128593

 

Ribeira de Piquín

0,1232201

Parada de Sil

0,1172362

 

Riós

0,1745836

Paradela

0,1531719

 

Riotorto

0,1293748

Páramo (O)

0,1358236

 

Rodeiro

0,2182113

Pastoriza (A)

0,2194690

 

Rois

0,2334656

Pazos de Borbén

0,1428540

 

Rosal (O)

0,2516182

Pedrafita do Cebreiro

0,1410910

 

Rúa (A)

0,1860883

Pereiro de Aguiar (O)

0,2566432

 

Rubiá

0,1480093

Peroxa (A)

0,1567819

 

Sada

0,5214888

Petín

0,1003707

 

Salceda de Caselas

0,2820813

Pino (O)

0,2582749

 

Salvaterra de Miño

0,3643964

Piñor

0,1451013

 

Samos

0,1684774

Pobra de Trives (A)

0,1629020

 

San Amaro

0,1293733

Pobra do Brollón (A)

0,1865164

 

San Cibrao das Viñas

0,1953176

Pobra do Caramiñal (A)

0,3261184

 

San Cristovo de Cea

0,1943198

Poio

0,4483062

 

San Sadurniño

0,1788866

Pol

0,1541515

 

San Xoán de Río

0,1338677

Ponte Caldelas

0,2526736

 

Sandiás

0,1283188

Ponteareas

0,6334176

 

Santa Comba

0,4360316

Ponteceso

0,2787591

 

Santiago de Compostela

3,1499361

Pontecesures

0,1277450

 

Santiso

0,1255453

Pontedeume

0,2807872

 

Sanxenxo

0,6310835

Pontedeva

0,0820633

 

Sarreaus

0,1405659

Concello

Coeficiente

Concello

Coeficiente

Sarria

0,4774302

Verea

0,1514325

Saviñao (O)

0,2543443

 

Verín

0,4558821

Silleda

0,3386039

 

Viana do Bolo

0,2706319

Sober

0,1822770

 

Vicedo (O)

0,1482499

Sobrado

0,1592228

 

Vigo

5,5167858

Somozas (As)

0,1481358

 

Vila de Cruces

0,3158629

Soutomaior

0,2145708

 

Vilaboa

0,1987554

Taboada

0,2127435

 

Vilagarcía de Arousa

1,0356627

Taboadela

0,1331254

 

Vilalba

0,8180374

Teixeira (A)

0,0940781

 

Vilamarín

0,1412373

Teo

0,5681940

 

Vilamartín de Valdeorras

0,1403873

Toén

0,1459673

 

Vilanova de Arousa

0,2946715

Tomiño

0,4233385

 

Vilar de Barrio

0,1546345

Toques

0,1333309

 

Vilar de Santos

0,0957600

Tordoia

0,2273073

 

Vilardevós

0,1824825

Touro

0,2510451

 

Vilariño de Conso

0,1573604

Trabada

0,1389962

 

Vilarmaior

0,1144978

Trasmiras

0,1311433

 

Vilasantar

0,1344608

Trazo

0,2010742

 

Vimianzo

0,3596027

Triacastela

0,1181743

 

Viveiro

0,4734862

Tui

0,4561952

 

Xermade

0,1864818

Val do Dubra

0,1944456

 

Xinzo de Limia

0,3506220

Valadouro (O)

0,1725363

 

Xove

0,2105751

Valdoviño

0,2572379

 

Xunqueira de Ambía

0,1506371

Valga

0,2063086

 

Xunqueira de Espadanedo

0,1042797

Vedra

0,2422174

 

Zas

0,2614845

Veiga (A)

0,2162933

 

 

Total

100,00

ANEXO VII

Artigo 58

CONVENIOS E SUBVENCIÓNS CON ENTIDADES LOCAIS

121A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

146.200

05.21.121A.760.0

PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO DOS ENTES LOCAIS

146.200

122B-FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

445.536

07.81.122B.460.1

SUBVENCIÓNS A CORPORACIÓNS LOCAIS PARA FORMACIÓN

445.536

131A-ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

815.908

05.22.131A.461.0

SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS XULGADOS DE PAZ

565.908

05.22.131A.461.1

AXUDAS A CORPORACIÓNS LOCAIS. SECRETARÍAS XULGADOS DE PAZ

250.000

141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL

13.490.174

05.23.141A.460.0

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

70.000

05.23.141A.460.1

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL E ENTIDADES LOCAIS MENORES

75.000

05.23.141A.461.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

3.782.587

05.23.141A.461.1

FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. CONVENIOS GRUPOS EMERXENCIA

1.030.000

05.23.141A.760.2

CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE SERVIZOS LOCAIS BÁSICOS

4.000.000

05.23.141A.761.0

ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE

3.932.587

05.23.141A.761.1

OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE

600.000

151A-FOMENTO DA LINGUA GALEGA

350.000

10.50.151A.460.0

TRANSFERENCIAS CORRENTES A CORPORACIÓNS LOCAIS

350.000

212A-PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

300.000

05.25.212A.460.1

SUBVENCIÓNS Á FEGAMP PARA FUNCIONAMENTO DOS GES

300.000

312A-PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

36.000

13.03.312A.460.0

AXUDAS EXTRAORDINARIAS E DE INCLUSIÓN. PLAN SOCIAL CONTRA A DESIGUALDADE ECONÓMICA

36.000

312B-PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA

3.812.000

13.02.312B.460.01

GASTOS EXTRAORDINARIOS COVID-19

2.700.000

13.02.312B.760.0

ACTUACIÓNS EN CENTROS DE ATENCIÓN Á 1ª INFANCIA 0-3 ANOS E CASAS NIÑO

1.112.000

312C-SERVIZOS SOCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS

345.000

13.03.312C.460.0

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

345.000

312D-PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

83.649.595

13.05.312D.460.0

PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

83.649.595

312E-PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE E AS PERSOAS MAIORES

3.714.904

13.04.312E.460.0

TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS

645.567

13.04.312E.460.1

FSE PO 2014-2020, SERVIZOS E RECURSOS DA REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

1.755.868

13.04.312E.460.1

GASTOS EXTRAORDINARIOS COVID-19

1.313.469

312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE

165.000

13.06.312F.460.0

ACTUACIÓNS DE FOMENTO DO VOLUNTARIADO

165.000

312G-APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL E OUTROS SERVIZOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

1.517.240

11.02.312G.460.1

RECURSOS E PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

42.240

11.02.312G.460.1

FOMENTO DA CONCILIACIÓN E DA CORRESPONSABILIDADE

1.475.000

313A-SERVIZOS Á XUVENTUDE

404.973

13.06.313A.460.0

PROGRAMA GALEUROPA. CONVOCATORIA COORDINA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL

404.973

313B-ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA MULLER

4.110.973

11.02.313B.460.0

ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA PARA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

3.610.973

11.02.313B.460.0

ACCIÓNS DE PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO PARA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS

500.000

313C-SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

15.499.457

13.03.313C.460.0

SERVIZOS SOCIOCOMUNITARIOS

663.112

13.03.313C.460.0

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA PARA A CONCILIACIÓN

758.065

13.03.313C.460.1

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

500.000

13.03.313C.460.1

PLAN DESENVOLVEMENTO XITANO

28.412

13.03.313C.460.2

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

2.549.959

13.03.313C.460.2

PLAN CONCERTADO DE PRESTACIÓNS SOCIAIS BÁSICAS

10.999.909

313D-PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

2.456.016

11.02.313D.460.0

DESENVOLVEMENTO DA LEI INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO - CENTROS DE ACOLLIDA

232.000

11.02.313D.460.1

PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

2.224.016

322A-MELLORA E FOMENTO DA EMPREGABILIDADE

35.459.045

11.05.322A.460.1

ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD

547.500

11.05.322A.460.2

ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD

22.820.161

11.05.322A.460.2

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DE MOZOS MENORES, EIXE 1

6.957.947

11.05.322A.460.3

PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO

2.433.437

11.05.322A.460.4

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO

2.700.000

322C-PROMOCIÓN DO EMPREGO, DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUSIVO

18.398.398

11.04.322C.460.1

AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

2.200.000

11.04.322C.460.2

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPREGADOS

1.500.000

11.04.322C.460.3

PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA

7.698.398

11.04.322C.460.5

FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)

7.000.000

323A-FORMACIÓN PROFESIONAL DOS DESEMPREGADOS

2.876.665

11.05.323A.460.1

FORMACIÓN PRIORITARIA DOS DESEMPREGADOS

2.876.665

324C-PROMOCIÓN DA ECONOMÍA SOCIAL

80.000

11.04.324C.460.0

REDE EUSUMO

80.000

412B-ATENCIÓN PRIMARIA

300.000

12.80.412B.760.0

REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE DE TITULARIDADE MUNICIPAL

300.000

413A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

4.717.621

12.02.413A.460.1

PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS

737.821

12.80.413A.460.0

CONVENIO COA FEGAMP PARA A ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

3.979.800

423A-SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DO ENSINO

900.178

10.10.423A.460.0

TRANSPORTE E COMEDORES ESCOLARES

640.054

10.10.423A.460.1

CONVENIO CONCELLOS CPIS E SERVIZO LIMPEZA PROPIO

260.124

432A-BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS

873.000

10.40.432A.760.0

ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN, XESTIÓN, ADQUISICIÓN E DIRECCIÓN DE ARQUIVOS

110.000

10.40.432A.760.1

LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - REDE BIBLIOTECAS DE GALICIA

12.000

10.40.432A.760.1

GASTOS EXTRAORDINARIOS COVID-19

350.000

10.40.432A.760.2

GASTOS EXTRAORDINARIOS COVID-19

200.000

10.40.432A.760.3

ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DO LIBRO E DA LECTURA

201.000

432B-FOMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS

6.172.213

10.40.432B.460.0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

75.000

10.40.432B.460.1

TRANSFERENCIAS CORRENTES AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA

2.700.000

10.40.432B.760.0

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

2.753.499

10.40.432B.760.1

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL

205.000

10.A1.432B.460.0

AXUDAS EN MATERIA CULTURAL

238.714

10.A1.432B.760.0

AXUDAS EN MATERIA CULTURAL

200.000

433A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL

100.000

10.41.433A.760.0

AXUDAS E CONVENIOS PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL

100.000

441A-PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA

2.207.480

04.40.441A.760.0

SUBVENCIÓNS PARA INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS

2.207.480

451A-FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA

2.570.000

08.81.451A.460.0

PROGRAMA REXURBE

100.000

08.81.451A.760.0

INFRAVIVENDA

370.000

08.81.451A.760.1

REHABILITACIÓN DAS ANTIGAS VIVENDAS DE MESTRES E OUTROS COLECTIVOS

2.100.000

451B-ACCESO Á VIVENDA

22.800

08.81.451B.760.0

PROGRAMA DE FOMENTO DO PARQUE DE VIVENDAS EN ALUGAMENTO. PXE

22.800

512A-ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DO TRANSPORTE

663.117

09.02.512A.760.0

ESTACIÓN INTERMODAL EN VIGO (INTEGRACIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES)

663.117

512B-CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

2.374.422

09.A1.512B.760.0

CONVENIOS CON CORPORACIÓNS LOCAIS

1.805.087

09.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO CERDEDO/COTOBADE, VIAL CERDEDO-CAROI

75.585

09.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO A PEROXA, VARIANTE DA PEROXA

150.000

09.A1.512B.760.0

CONVENIO CONCELLO CERDEDO/COTOBADE, TRAVESÍA DE TENORIO

343.750

521A-URBANISMO

4.786.668

08.04.521A.760.0

AXUDAS PARA A REDACCIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO

3.223.998

08.04.521A.762.0

AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS EN CONTORNOS URBANOS - PLAN HURBE

1.562.670

531A-PROMOCIÓN DE SOLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

100.000

08.81.531A.760.0

AXUDAS PARQUES EMPRESARIAIS LOCAIS

100.000

541B-CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN VALOR DO MEDIO NATURAL

3.229.530

08.03.541B.460.0

ACTUACIÓNS VINCULADAS COA PROTECCIÓN DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA ABANDONADOS

400.000

08.03.541B.760.0

AXUDAS PARA A CONSERVACIÓN DAS ÁRBORES SENLLEIRAS

40.000

08.03.541B.760.0

INFRAESTRUTURAS DE SANEAMIENTO, PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE

150.000

08.03.541B.760.0

AXUDAS NATURA 2000 E ESPAZOS NATURAIS

1.688.000

08.03.541B.760.0

CONSERVACIÓN E SENSIBILIZACIÓN VINCULADAS AO DESENVOLVEMENTO RURAL

923.546

08.03.541B.760.2

AXUDAS PARQUE NATURAL ILLAS ATLÁNTICAS

27.984

541D-CONTROL AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS

2.281.119

08.02.541D.760.1

AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA O FOMENTO DA RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUOS

2.281.119

541E-COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE

2.596.383

08.02.541E.760.1

ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NOS INSTRUMENTOS DE XESTIÓN E PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

2.249.883

08.80.541E.760.00

DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN DA ESTRATEXIA DA PAISAXE GALEGA

346.500

551A-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS NO MEDIO RURAL

42.500

14.05.551A.760.0

CONVENIO CON CONCELLOS EN MATERIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

42.500

551B-ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL

19.964.542

14.02.551B.760.0

CONVENIOS COS CONCELLOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

11.572.445

14.02.551B.760.0

PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES

8.392.097

561A-PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

308.000

06.A2.561A.760.0

GALICIA TRANSFIRE

308.000

571A-FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

995.250

04.A1.571A.460.0

DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

813.000

04.A1.571A.760.0

AXUDAS PARA A DIXITALIZACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

182.250

712A-FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL

18.103.827

14.A1.712A.760.0

IMPLEMENTACIÓNS DE OPERACIÓNS LEADER

2.224.100

14.A1.712A.760.0

MELLORA DE CAMIÑOS

13.619.727

14.A1.712A.760.0

ACTUACIÓNS SENLLEIRAS DE MELLORA DO PATRIMONIO RURAL

800.000

14.A1.712A.760.0

INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS Á POBOACIÓN RURAL

860.000

14.A1.712A.760.0

APOIO Á COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUTOS GALEGOS: MERCADOS SINGULARES E PLATAFORMAS DIXITAIS DE VENDA

600.000

713B-ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS

100.000

14.03.713B.760.0

ESTABLECEMENTO E MANTEMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTAIS

50.000

14.03.713B.760.0

INVESTIMENTOS EN TRABALLOS SILVÍCOLAS PARA AUMENTAR A RESILIENCIA E O VALOR AMBIENTAL DOS ECOSISTEMAS FORESTAIS

20.000

14.03.713B.760.0

SILVICULTURA PREVENTIVA PARA A PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES

30.000

713D-MELLORA DA CALIDADE NA PRODUCIÓN AGROALIMENTARIA

48.000

14.A2.713D.760.0

CONTROL DA CALIDADE

48.000

713E-BENESTAR ANIMAL E SANIDADE VEXETAL

18.000

14.04.713E.460.1

DEFENSA SANITARIA GANDEIRA

18.000

731A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE INDUSTRIA

12.000

06.01.731A.460.1

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO

12.000

732A-REGULACIÓN E SOPORTE DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL

6.840.000

06.02.732A.760.0

MELLORA DE INFRAESTRUTURAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

2.683.161

06.02.732A.760.0

REFORZO DE LIÑAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN EN POLÍGONOS INDUSTRIAIS

3.373.161

06.02.732A.760.1

CREACIÓN DE VIVEIROS INDUSTRIAIS DE EMPRESAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

1.000.000

06.02.732A.760.2

CONVENIO COA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, OFICINAS REINDUSTRIALIZACIÓN

150.000

733A-EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES

2.526.469

06.A3.733A.760.1

MELLORA DA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS

500.000

06.A3.733A.760.2

ECOBARRIO DE ELVIÑA - CONCELLO DA CORUÑA

510.000

06.A3.733A.760.3

ECOBARRIO DE ELVIÑA - CONCELLO DA CORUÑA

60.000

06.A3.733A.760.5

AXUDAS A PROXECTOS DE BIOMASA - FEDER 2014-2020

740.000

06.A3.733A.760.8

AXUDAS A ENERXÍAS RENOVABLES DE XERACIÓN ELÉCTRICA - FEDER 2014-2020

200.000

06.A3.733A.760.9

CONVENIOS EN MATERIA DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA E DAS ENERXÍAS RENOVABLES

516.469

751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

1.390.500

06.03.751A.761.2

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

10.500

06.03.751A.761.3

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

1.000.000

06.03.751A.761.5

ACTUACIÓNS EN ARTESANÍA E PROMOCIÓN DA MARCA «ARTESANÍA DE GALICIA»

80.000

06.03.751A.761.6

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS

300.000

761A-POTENCIACIÓN E PROMOCIÓN DO TURISMO

5.914.058

05.A2.761A.460.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

603.600

05.A2.761A.460.0

XACOBEO 2021

36.400

05.A2.761A.760.0

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

573.058

05.A2.761A.760.0

MELLORA E FOMENTO DO TURISMO NAS ZONAS RURAIS

1.500.000

05.A2.761A.760.0

AXUDAS PARA ACCIÓNS DE EMBELECEMENTO: GALICIA PARABÉNS

600.000

05.A2.761A.760.0

XACOBEO 2021

1.150.000

05.A2.761A.760.1

AXUDAS PARA FESTAS DE INTERESE TURÍSTICO E OUTRAS ACCIÓNS PROMOCIONAIS

851.000

05.A2.761A.760.3

PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO

600.000

811C-OUTROS SOPORTES FINANCEIROS ÁS ENTIDADES LOCAIS

2.392.425

23.01.811C.460.0

TRANSFERENCIAS PARA SUFRAGAR OS GASTOS OCASIONADOS POLA CONDICIÓN DE CAPITALIDADE DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

2.392.425

TOTAL

280.806.347

RESUMO XERAL DE GASTOS

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file