Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Luns, 1 de febreiro de 2021 Páx. 6388

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e denegadas para a reestruturación e reconversión da viña en Galicia, da convocatoria do ano 2020, ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1 punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, a persoa beneficiaria e a cantidade concedida.

Asemade, sen prexuízo da notificación ás persoas interesadas, a Consellería do Medio Rural publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas (http://www.mediorural.xunta.gal).

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR446A) que figuran como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2020

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015, DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Convocatoria: Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2020 (DOG núm. 28, do 11 de febreiro).

Código de procedemento: MR446A.

Aplicación orzamentaria: 14.04.713C.772.1.

A reestruturación e reconversión de viñas é unha das medidas admisibles do programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola que en Galicia son obxecto de financiamento da Unión Europea, na súa totalidade, a través do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga, 100 %).

Finalidade: o apoio para esta medida aplicarase ás viñas da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación e só poderá concederse para unha ou varias das actividades seguintes:

a) Reimplantación de viñas.

b) Reconversión varietal.

c) Mellora das técnicas de xestión de viñas.

«Resolución das solicitudes de axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia da convocatoria do ano 2020.

Examinadas as solicitudes de axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia que se presentaron na convocatoria do ano 2020 ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras destas axudas (DOG núm. 28, do 11 de febreiro) e verificado o cumprimento dos requisitos para a súa concesión, resulta o seguinte:

Antecedentes:

– O día 11.2/2020 publicáronse as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e abriuse o prazo de presentación das solicitudes destas axudas para a convocatoria do ano 2020.

– Os servizos territoriais de Explotacións Agrarias examinaron as 198 solicitudes presentadas e emitiron a relación das admisibles que cumpren todos os requisitos exixidos pola normativa reguladora para seren beneficiarias destas axudas: 166 solicitudes.

– O órgano colexiado informou da avaliación da proposta resultante, consonte a acta ao respecto do día 22.12.2020, logo de aplicar os criterios previstos no artigo 25 da dita orde, para a concesión destas axudas, en réxime de concorrencia competitiva.

Consideracións legais e técnicas:

1. Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axu das aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2020.

2. Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

3. Decreto 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.

4. Decreto 256/2011, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

5. Real decreto 1338/2018, polo que se regula o potencial de produción vitícola.

6. Real decreto 1363/2018, para a aplicación das medidas do programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola (PASVE 2019-2023).

7. OCM única (Regulamento (UE) Nº 1308/2013) con relación ao sector vitivinícola».

O 22.12.2020, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias propuxo:

«Con base no anterior,

PROPOÑO:

1. Aprobar axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia, ao abeiro da convocatoria de 2020, das 166 solicitudes que se detallan no anexo I desta proposta, segundo as operacións anuais ou bianuais, con ou sen anticipo, que en conxunto suman unha superficie vitícola total a reestruturar e/ou reconverter de 289,1577 ha cunha contía económica por un importe de subvención de dous millons novecentos noventa e catro mil setecentos setenta e sete euros con dezasete céntimos (2.994.777,17 €) nas seguintes condicións:

– O prazo máximo de execución e xustificación das medidas de reestruturación e reconversión da viña en Galicia solicitadas nesta convocatoria será o 31 de maio de 2021 para as operacións anuais e o 31 de maio de 2022 para as bianuais, de acordo co previsto no artigo 27 da Orde do 26 de decembro de 2019, da Consellería do Medio Rural.

– As persoas viticultoras ás cales o investimento lles exixa pagamentos inmediatos poderán solicitar un anticipo máximo do 80 % da axuda aprobada cando constitúan unha garantía por un importe polo menos igual ao do anticipo. Unha vez executadas as operacións relacionadas co anticipo, deberán achegar a correspondente declaración de gastos (anexo V) de acordo co artigo 29 da dita orde.

– Antes do pagamento das axudas, as persoas beneficiarias deberán acreditar de novo a xustificación de estaren ao día nas súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social e de que non teñen ningunha débeda pendente de pagamento coa Administración da Comunidade Autónoma, consonte o artigo 17 da dita orde así como o establecido no artigo 31.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Denegar as 32 solicitudes de axudas restantes, polos motivos que se indican para cada unha delas, segundo se detallan no anexo II».

De acordo coa dita proposta, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, o 30.12.2020, por delegación do conselleiro do Medio Rural, en virtude da Orde do 17.11.2015 (DOG nº 223, do 23.11.2015), resolveu:

«RESOLVO:

1. Aprobar as axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia, ao abeiro da convocatoria do ano 2020, das 166 solicitudes que se detallan no anexo I, nas condicións sinaladas na dita proposta, consonte as operacións anuais ou bianuais, con ou sen anticipo, que en conxunto suman unha superficie vitícola total a reestruturar e/ou reconverter de 289,1577 ha cunha contía económica por un importe de subvención total de dous millóns novecentos noventa e catro mil setecentos setenta e sete euros con dezasete céntimos (2.994.777,17 €).

2. Denegar as 32 solicitudes de axudas restantes, polos motivos que se indican para cada unha delas, segundo se detallan no anexo II.

Esta resolución notificarase á persoa interesada facéndolle saber que esgota a vía administrativa e que contra ela poderá interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses. Todo isto consonte o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro e 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Ambos os dous prazos computaranse desde o día seguinte ao da notificación desta resolución e sen prexuízo de que a persoa interesada poida exercer calquera outro que xulgue pertinente».

ANEXO I

Relación das solicitudes aprobadas das axudas de reestruturación e reconversión da viña en Galicia do ano 2020

ID

Expediente (prov-ano-nº)

Persoa beneficiaria

DNI/NIF

Operación

(anual/bianual)

Pretende solicitar anticipo

(Si/Non)

Superficie vitícola

(ha)

Axuda (€)

Anticipo (€)

%

1

15/2020/001

Rectoral do Umia S.A.

A32390304

Anual

N

9,9356

46.773,54

0,00

2

15/2020/002

Viñedos del Noroeste, S.L.

B32407314

Anual

N

9,8930

46.717,21

0,00

3

15/2020/003

Agroser Ulla, S.L.

B70342365

Bianual

N

1,4981

14.409,18

0,00

4

15/2020/004

Viñedos Altos de Torona, S.L.

B36381002

Bianual

N

10,0000

92.713,15

0,00

5

15/2020/005

Corbelle Suárez, Francisco Javier

***0735**

Anual

N

0,9763

7.008,71

0,00

6

15/2020/006

Suárez Penas, Juan Carlos

***0753**

Anual

N

0,8275

4.808,69

0,00

7

15/2020/007

Sinde Segovia, Jesús

***6685**

Bianual

S

1,3000

9.664,87

6.765,41

70 %

8

15/2020/008

Mar de Envero, S.L.

B70124375

Anual

N

3,2000

17.695,68

0,00

9

15/2020/009

Gondar Moldes, Antonio

***1838**

Bianual

S

1,2338

17.415,90

13.932,72

80 %

10

15/2020/010

Vázquez Picanes, Francisco

***1197**

Anual

N

0,3574

4.828,28

0,00

11

15/2020/011

Novoa Buceta, Raquel

***6343**

Anual

N

3,4200

34.584,73

0,00

12

15/2020/013

Bocaleón Ibérica, S.L.

B70003090

Bianual

N

9,0658

70.946,73

0,00

13

27/2020/002

López García, Antonio

***6666**

Bianual

N

0,2000

1.798,05

0,00

14

27/2020/005

Álvarez Blanco, José Antonio

***5264**

Anual

N

0,3973

2.567,17

0,00

15

27/2020/006

Grupo Peago, S.L.

B95149712

Anual

N

0,1758

2.563,53

0,00

16

27/2020/007

Torre Rodríguez, Humerto de la

***5746**

Anual

N

0,5721

4.074,81

0,00

17

27/2020/009

González Arza, Yelco

***7235**

Anual

N

0,1920

1.687,62

0,00

18

27/2020/011

López Fernández, Abel

***6173**

Anual

N

0,1694

1.851,60

0,00

19

27/2020/012

Miñosil, S.L.

B27417864

Anual

N

0,4272

3.286,27

0,00

20

27/2020/013

Marcos Fernández, Ramón

***5434**

Anual

N

1,8655

14.375,88

0,00

21

27/2020/015

Viñedos de Outeiro, S.L.

B27512870

Anual

N

9,9000

108.718,57

0,00

22

27/2020/016

Terrazas de Outeiro, S.L.

B27512888

Anual

N

6,0448

67.331,96

0,00

23

27/2020/017

Tourgalia Gestión, S.L.

B27459072

Anual

N

1,2893

14.897,76

0,00

24

27/2020/021

Montenegro Díaz, Amparo

***6139**

Anual

N

0,2000

2.381,40

0,00

25

27/2020/022

Álvarez Arias, Carmen

***5244**

Anual

N

0,2396

2.808,41

0,00

26

27/2020/023

Gallego Ramos, María Manuela

***1685**

Anual

N

0,2626

2.141,51

0,00

27

32/2020/001

Adega Melillas e Fillos, S.L.

B32407074

Anual

N

0,6452

10.008,65

0,00

28

32/2020/002

Agrogalir, S.L.

B32434458

Anual

N

5,0172

62.239,63

0,00

29

32/2020/003

A.Y.S.V. Menasa, S.L.

B32315657

Anual

N

3,2074

18.987,00

0,00

30

32/2020/004

Barrio Vázquez, Mª Jesús

***3194**

Anual

N

2,0465

24.724,78

0,00

31

32/2020/005

Barros Rivero, María Aranzazu

***1826**

Bianual

N

4,2408

41.373,03

0,00

32

32/2020/006

Bembibre García, Ricardo

***7938**

Anual

N

1,1000

12.922,35

0,00

33

32/2020/010

Gil Senra, Martín

***2705**

Anual

N

0,2857

3.546,28

0,00

34

32/2020/011

Hermanos López Rodríguez, C.B.

E32341901

Bianual

N

0,4089

4.948,84

0,00

35

32/2020/013

Méndez Arias, José Enrique

***8775**

Anual

N

1,7696

14.361,26

0,00

36

32/2020/014

Pago de los Capellanes, S.A.

A09222340

Anual

N

3,0900

20.043,27

0,00

37

32/2020/016

Rafael Palacios, S.L.

B32323271

Bianual

N

1,4921

10.047,61

0,00

38

32/2020/017

Rodríguez Escuredo, Ángel

***0978**

Anual

N

0,2023

3.761,07

0,00

39

32/2020/019

Santos Rodríguez, María Carmen

***2112**

Anual

N

1,3300

11.985,94

0,00

40

32/2020/020

Virgen de Galir, S.L.U.

B32278210

Anual

N

3,1271

33.077,90

0,00

41

32/2020/021

Adega da Pinguela S.L.

B32378010

Anual

N

0,3305

2.511,66

0,00

42

32/2020/022

Adega Avelina, S.A.T.

F32274516

Anual

N

0,8254

8.913,66

0,00

43

32/2020/023

Adegas Pazo das Tapias, S.L.

B32361941

Anual

N

5,5064

39.327,79

0,00

44

32/2020/024

Adegas Valdavia, S.L.

B32320160

Anual

N

3,0800

42.998,52

0,00

45

32/2020/026

Prada Baranga, Jesús

***9461**

Anual

N

0,2175

1.458,32

0,00

46

32/2020/028

Viñas de Seadur, S.L.

B70386263

Bianual

S

1,0905

10.871,88

8.697,50

80 %

47

32/2020/029

Alvar Parada, María del Carmen

***7137**

Anual

N

0,3300

2.928,35

0,00

48

32/2020/030

Álvarez Araújo, Josefa

***0745**

Anual

N

0,3715

2.417,73

0,00

49

32/2020/031

Bernabé Jiménez, S.A.

A32032161

Anual

N

0,3997

2.557,79

0,00

50

32/2020/033

Bodega Castro Rey, S.L.

B32301954

Anual

S

1,0000

14.404,13

7.202,07

50 %

51

32/2020/034

Bodegas Campante, S.A.

A32011843

Bianual

N

8,5998

67.300,42

0,00

52

32/2020/036

Boo Paradela, José Fernando

***2891**

Anual

N

0,3196

3.371,31

0,00

53

32/2020/037

Cajide Gulín, Antonio

***2213**

Anual

N

0,0573

569,81

0,00

54

32/2020/038

Carnero Salgado, José Luis

***1286**

Anual

N

0,1125

818,31

0,00

55

32/2020/040

Cibeira Estévez, Fernando

***8864**

Bianual

N

0,6713

9.272,06

0,00

56

32/2020/041

Cid González, Benita

***7329**

Anual

N

0,4297

2.749,69

0,00

57

32/2020/042

Construcciones Paco Límia e Hijos, S.

B32252041

Anual

N

0,9754

6.803,69

0,00

58

32/2020/043

Da Silva Pereira, José Antonio

***3322**

Anual

N

0,3920

4.597,48

0,00

59

32/2020/044

Delgado Bahamonde, Rosa del Pilar

***1910**

Anual

N

0,3791

2.411,92

0,00

60

32/2020/045

Diéguez Cid, David

***2926**

Anual

N

0,1118

724,81

0,00

61

32/2020/046

Domínguez Arias, José Miguel

***4851**

Anual

N

0,8288

9.968,86

0,00

62

32/2020/047

Estévez Abeledo, Javier

***1647**

Anual

N

0,3080

3.053,66

0,00

63

32/2020/048

Feijoo González, Jorge

***8889**

Anual

N

0,1302

580,83

0,00

64

32/2020/049

Fernández Fernández, Isolina

***5248**

Anual

S

0,1843

2.643,18

2.114,54

80 %

65

32/2020/050

Fernández Martínez, Celso

***0477**

Anual

N

0,1375

1.904,51

0,00

66

32/2020/051

Ferro Domínguez, Adrián

***9616**

Anual

N

0,1650

2.338,29

0,00

67

32/2020/053

Francisco Pérez, José Luis

***2429**

Anual

N

0,2844

2.344,66

0,00

68

32/2020/056

Gestión Vitivinícola, C.B.

E32413973

Anual

N

0,9952

12.609,37

0,00

69

32/2020/057

Gómez Vázquez, Alberto

***8448**

Anual

N

0,2833

4.005,69

0,00

70

32/2020/058

González Vázquez, Ángel

***8394**

Bianual

N

1,2584

17.679,25

0,00

71

32/2020/059

Justo López, José

***0635V

Anual

N

0,1851

1.189,48

0,00

72

32/2020/060

Mateu Rodríguez, Montserrat

***2161**

Anual

N

0,0765

710,59

0,00

73

32/2020/062

Quintela Senra, Javier

***1411**

Anual

S

0,4500

7.687,28

6.149,82

80 %

74

32/2020/063

Regueiro Cacheiro, Adrián

***6351**

Bianual

S

1,6022

17.337,88

13.870,30

80 %

75

32/2020/064

Ríos Mosquera, Benigno

***8825**

Anual

N

0,6442

8.374,35

0,00

76

32/2020/065

Rivero Pardo, Fausto

***6854**

Anual

N

0,6231

6.530,05

0,00

77

32/2020/066

Rodríguez Pérez, Julio

***0973**

Anual

N

0,2325

2.929,19

0,00

78

32/2020/067

Rúa Martínez, David Kevin

***3299**

Anual

N

0,0668

444,31

0,00

79

32/2020/068

Salgado Bello, José Antonio

***7783**

Anual

N

0,0768

471,49

0,00

80

32/2020/069

Santamaría Poutas, Casiano

***0041**

Anual

N

0,5404

13.446,78

0,00

81

32/2020/072

Vázquez Pateiro, Iván

***1656**

Anual

N

0,0740

1.085,26

0,00

82

32/2020/073

Vázquez Vázquez, Celsa

***9089**

Anual

N

0,1530

1.540,49

0,00

83

32/2020/074

Veiga Bella, S.L.

B32333536

Anual

N

1,0000

12.581,96

0,00

84

32/2020/075

Adega A Coroa, S.A.T.

F32281263

Anual

N

4,6674

44.574,67

0,00

85

32/2020/076

S.A.T. Alan

F32251738

Anual

N

0,4003

2.265,93

0,00

86

32/2020/078

Bodegas Godeval, S.L.

B32022477

Bianual

N

2,9798

31.483,79

0,00

87

32/2020/079

García Blanco, Francisco José

***6324**

Anual

N

0,5310

6.889,29

0,00

88

32/2020/080

García Fariñas, Rosa

***5862**

Anual

N

3,0028

22.854,96

0,00

89

32/2020/081

Guitián y Álvarez, S.C.

J32373250

Anual

N

1,0040

9.524,07

0,00

90

32/2020/082

López Rodríguez, Manuel Antonio

***1524**

Anual

N

0,4633

5.589,12

0,00

91

32/2020/083

Lorenzo Mariñas, Rebeca

***7949**

Anual

N

0,2654

3.338,27

0,00

92

32/2020/084

Pazo Blanco Núñez, S.L.

B61505830

Anual

N

9,9542

74.273,00

0,00

93

32/2020/085

Rodríguez Diéguez, Juan Luis

***1669**

Anual

N

0,4709

4.759,62

0,00

94

32/2020/086

Rodríguez García, Josefa

***7462**

Anual

N

1,2600

13.078,88

0,00

95

32/2020/087

Rodríguez López, Alfredo

***446**

Anual

N

0,2828

2.664,76

0,00

96

32/2020/088

Sierra López, Francisco

***2147**

Bianual

N

0,3536

3.766,51

0,00

97

32/2020/089

Arias Álvarez, Manuel Benito

***7747**

Anual

N

0,0600

807,90

0,00

98

32/2020/090

Asorey González, Manuel

***6833**

Anual

N

0,2985

3.970,99

0,00

99

32/2020/091

Iglesias Sendín, Javier

***1106**

Anual

N

0,0980

1.211,85

0,00

100

32/2020/092

Martínez Rodríguez, C.B.

E32327322

Anual

N

0,0874

643,08

0,00

101

32/2020/093

Méndez Cougil, María Luisa

***8769**

Anual

N

0,0609

765,35

0,00

102

32/2020/094

Pazos Placer, Óscar

***6392**

Anual

N

0,2163

2.895,00

0,00

103

32/2020/095

Sotelo Lorenzo, S.C.

J32507329

Bianual

N

0,1456

1.945,02

0,00

104

32/2020/096

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

Anual

N

1,9412

17.716,52

0,00

105

36/2020/003

Santiago Ruiz, S.A.U.

A36036325

Bianual

N

2,1675

18.458,00

0,00

106

36/2020/004

Cal Amorín, José

***6705**

Bianual

S

0,3307

5.190,70

4.152,56

80 %

107

36/2020/005

Veigas do Miño, S.L.

B94038056

Anual

S

1,2523

18.380,38

9.190,19

50 %

108

36/2020/006

Salgueiro Álvarez, Santiago

***0139**

Anual

N

0,4345

3.455,99

0,00

109

36/2020/007

Viñas e Terras do Pazo, S.L.

B94037561

Bianual

N

2,2375

19.283,37

0,00

110

36/2020/008

Pazos Casal, Alfonso

***0095**

Bianual

N

1,2287

20.097,36

0,00

111

36/2020/010

Troncoso Fernández, Begoña

***7221**

Anual

N

0,3707

5.098,98

0,00

112

36/2020/011

Martínez Pintos, Guillermo

***5329**

Anual

N

0,7010

10.534,95

0,00

113

36/2020/012

Tomé González, Pablo

***1316**

Anual

N

1,0500

15.287,30

0,00

114

36/2020/013

Bargiela Bargiela, Juan José

***6986**

Anual

N

0,3044

3.930,97

0,00

115

36/2020/014

Gándara Araujo, José Manuel

***7629**

Bianual

N

1,2437

17.285,96

0,00

116

36/2020/015

Bargiela Bienati, José Hernán

***7690**

Bianual

S

1,5764

25.143,66

20.114,93

80 %

117

36/2020/016

Bodegas As Laxas, S.A.

A36109775

Anual

S

2,2772

34.543,91

17.271,96

50 %

118

36/2020/017

Viñedos Chan de Vide, Sociedad Limi.

B94197597

Anual

N

6,9601

57.041,10

0,00

119

36/2020/018

Pena Besada, José

***0828**

Anual

N

0,5300

6.994,03

0,00

120

36/2020/019

Taboas Araújo, Rubén

***0472**

Bianual

N

2,3529

20.454,41

0,00

121

36/2020/020

Lojo de Paz, Miguel

***3048**

Anual

N

0,4814

6.350,60

0,00

122

36/2020/021

Vallejo Domínguez, Carlos

***1367**

Anual

N

0,3049

2.035,32

0,00

123

36/2020/022

Castro Campos, Jesús

***3458**

Anual

N

0,3703

4.499,54

0,00

124

36/2020/024

Bodegas Eidosela, S.C.G.

F36430106

Bianual

S

7,9100

41.964,91

33.571,93

80 %

125

36/2020/025

Viñas e Adegas Galegas, S.L.U.

B94055068

Bianual

N

10,0000

112.075,37

0,00

126

36/2020/026

Os Viñas, C.B.

E94008703

Bianual

N

1,1936

15.009,48

0,00

127

36/2020/027

Quintandona Viñedos, S.L.

B94179157

Bianual

N

3,4333

44.456,74

0,00

128

36/2020/028

Eladio Riveiro García Arquitectura

B36300697

Bianual

S

3,2780

39.441,29

31.553,03

80 %

129

36/2020/029

Gil Besada, Víctor Manuel

***0071**

Bianual

N

1,5190

23.430,25

0,00

130

36/2020/030

Viñas González, Francisco

***4175**

Bianual

S

0,5059

6.283,84

5.027,07

80 %

131

36/2020/031

Meis Martínez, Antonio

***6840**

Bianual

N

0,1670

2.091,44

0,00

132

36/2020/032

Varela Maquieira, Manuel

***5120**

Bianual

N

0,8903

12.333,63

0,00

133

36/2020/033

González Fernández, Emilio

***6362**

Bianual

N

0,7196

11.340,41

0,00

134

36/2020/034

Costa Fontán, Manuel Luis

***7697**

Anual

N

1,0416

15.169,08

0,00

135

36/2020/035

Explotación Ría de Barosa, S.L.

B36542751

Bianual

N

2,0848

28.975,88

0,00

136

36/2020/036

Docamende, C.B

E36574556

Bianual

S

2,0434

30.002,34

15.001,17

50 %

137

36/2020/037

Lagar de Fornelos, S.A.

A36626760

Bianual

N

7,3920

78.200,05

0,00

138

36/2020/038

Lagar da Condesa, S.L.

B36441525

Bianual

N

10,0000

135.435,34

0,00

139

36/2020/039

Viñedos y Bodega Veiga Serantes, S.L.

B94167871

Bianual

S

0,7540

10.774,84

8.619,87

80 %

140

36/2020/040

Blanco Silva, Manuel

***2492**

Bianual

S

0,7385

11.201,71

8.961,37

80 %

141

36/2020/041

Martínez Núñez, Raquel

***6438**

Anual

N

0,5900

10.196,46

0,00

142

36/2020/042

Abal y Abal 2018, S.L.

B94172830

Bianual

S

1,6005

21.949,65

17.559,72

80 %

143

36/2020/044

Pazo de Señoráns, S.L.

B36117513

Bianual

N

2,2653

32.728,38

0,00

144

36/2020/047

Vidal Barreiro, Gonzalo

***0481**

Bianual

S

0,1785

3.084,12

2.467,30

80 %

145

36/2020/048

Albariño Domínguez, C.B.

E94114444

Bianual

S

0,4768

5.995,15

4.796,12

80 %

146

36/2020/049

Suso e Mila, C.B.

E94075611

Anual

S

0,4577

6.296,08

5.036,86

80 %

147

36/2020/050

De Azevedo Machado, Aníbal

X1519921N

Bianual

N

0,3900

5.952,25

0,00

148

36/2020/051

Carballo Fernández, Nuria

***7236**

Anual

N

0,8400

11.664,66

0,00

149

36/2020/052

Alba Padín, Jorge

***6454**

Bianual

S

1,0882

14.276,09

11.420,87

80 %

150

36/2020/054

Carballal Vázquez Abal, S.L.

B94112927

Anual

N

1,1000

16.218,79

0,00

151

36/2020/055

Oubiña Núñez, Cesáreo

***8047**

Anual

N

0,1365

2.179,02

0,00

152

36/2020/056

Martínez González, Mª Jesusa

***0346**

Anual

N

0,0818

1.057,76

0,00

153

36/2020/057

Agro de Bazán, S.A.

A36034668

Bianual

S

4,1308

57.042,00

45.633,60

80 %

154

36/2020/058

Torres Vidal, Roberto

***1323**

Bianual

S

0,3866

5.735,46

4.588,37

80 %

155

36/2020/059

Campos Pérez 92, S.L.

B36764652

Anual

N

0,9862

6.021,26

0,00

156

36/2020/060

Bodega González Byass Jerez, S.L.U.

B11916509

Bianual

S

3,7680

32.333,23

25.866,58

80 %

157

36/2020/061

Noya Señoráns, Roberto Carlos

***6933**

Bianual

N

0,4510

6.063,60

0,00

158

36/2020/062

Leiro Oubiña, Ana Mª

***1181**

Bianual

N

0,2310

3.286,36

0,00

159

36/2020/063

Cayetano Fernández, Andrés

***8522**

Anual

N

0,9049

12.985,22

0,00

160

36/2020/064

Vázquez Abuín, Sara María

***8257**

Anual

N

0,5193

6.836,69

0,00

161

36/2020/065

Paz García, Fernando

***4139**

Anual

N

0,7800

10.331,29

0,00

162

36/2020/066

Señorío de Rubios, S.L.

B36418606

Bianual

S

10,0000

166.838,21

133.470,57

80 %

163

36/2020/067

Servicios Agrícolas San Juan de Rubios

B36452050

Bianual

N

5,2536

89.655,35

0,00

164

36/2020/069

Gesteira Vázquez, Esteban

***9150**

Bianual

N

0,2920

4.213,00

0,00

165

36/2020/070

Grupo Vinícola Marqués de Vargas, S.L

B26114868

Bianual

S

5,7775

53.594,83

42.875,86

80 %

166

36/2020/071

Sanmartín Lores, Adela

***0523**

Bianual

N

0,9773

12.424,99

0,00

Total aprobación: 166 persoas beneficiarias

110 A / 56 B

27 S / 139 N

289,1577

2.994.777,17

505.912,29

ANEXO II

Relación das solicitudes denegadas das axudas de reestruturación e reconversión da viña en Galicia do ano 2020

ID

Expediente
(prov-ano-nº)

DNI/NIF

Persoa beneficiaria

Nº/Plan

Motivo da denegación

Artigo*

1

27

2020

1

***8418**

Aldao Vázquez, Abel

0

Individual

Sup. inferior á mínima exixible (<0,2 ha)

6.1

2

27

2020

3

***0090**

García Iglesias, Matilde

0

Individual

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

3

27

2020

4

***5643**

López Nieves, Mariano

0

Individual

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

4

27

2020

8

***4932**

Serodio Lamas, Manuel

3

Ribeira Sacra Sur 2020.

Renuncia

5

27

2020

10

***4043**

Fernández Rodríguez, Manuel

3

Ribeira Sacra Sur 2020.

Renuncia

6

27

2020

14

***5792**

Blanco Marcos, Carmen

0

Individual

Renuncia

7

27

2020

18

***2282**

Gadín González, Ana María

0

Individual

Renuncia

8

27

2020

19

***1328**

Mendoza Teijeiro, Francisco Javier

0

Individual

Renuncia

9

27

2020

20

B70233945

Edv 2015, S.L.U.

0

Individual

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

10

32

2020

7

B32380396

Bodegas Tabu Slne

0

Individual

Renuncia

11

32

2020

8

F32337123

Cume do Avia S.C.G.

0

Individual

Renuncia

12

32

2020

9

***5562**

García Rodríguez, Ramón

0

Individual

Fóra de prazo

22

13

32

2020

12

***6887**

Mateo García, José Luis

0

Individual

Renuncia

14

32

2020

15

***0853**

Prada Prada, Antonio

0

Individual

Sup. inferior á mínima exixible (<0,2 ha)

6.1

15

32

2020

18

B85973071

Ronsel do Sil, S.L.

0

Individual

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

16

32

2020

25

B32488637

Hacienda Ucediños, S.L.

5

Asociación Agraria de Galicia

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

17

32

2020

27

***2358**

Sabin Fernández, Vicente

5

Asociación Agraria de Galicia

Desistencia por non contestar requirimento

18

32

2020

32

***2773**

Blanco Dijkhoff, Alexandro Ramón

6

Pequenos viticultores

Renuncia

19

32

2020

35

A36033009

Bodegas Martín Codax, S.A.U.

6

Pequenos viticultores

Renuncia

20

32

2020

39

***2815**

Chaves Justo, Gilberto

6

Pequenos viticultores

Renuncia

21

32

2020

52

***8867**

Ferro Mosquera, David

6

Pequenos viticultores

Non está ao día no pagamento de obrigas tributarias coa SS

24.i)

22

32

2020

54

B32483547

Frescofish Export, S.L.

6

Pequenos viticultores

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

23

32

2020

55

***1126**

Gago Rodríguez, Ciprián Pedro

6

Pequenos viticultores

Renuncia

24

32

2020

61

***1306**

Prieto Rodríguez, Francisco

6

Pequenos viticultores

Renuncia

25

32

2020

70

B32473373

Val dos Remedios, S.L.

6

Pequenos viticultores

Renuncia

26

32

2020

71

***1944**

Vaz Rodríguez, Josefa

6

Pequenos viticultores

Non está ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

24.h)

27

32

2020

77

***7293**

Álvarez López, M. Carmen

7

Valdeorras 2020

Renuncia

28

36

2020

23

***7323**

Otero Chantrero, Beatriz

4

Viña, vide, viño 2020

Superficie xa plantada na inspección inicial

10

29

36

2020

43

***6833**

Suárez Vázquez, Pablo

2

Agrotécnicas Rías Baixas

Non está ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

24.h)

30

36

2020

45

***8668**

Carlos Lorenzo Castro, José

2

Agrotécnicas Rías Baixas

Non está ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

24.h)

31

36

2020

53

***6002**

Acha López, David

2

Agrotécnicas Rías Baixas

Desistencia por non contestar requirimento

11.1

32

36

2020

68

***5579**

Calzado Domínguez, Manuel

0

Individual

Renuncia

* Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia para o ano 2020 (DOG núm. 28, do 11.2.2020)