Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 15 de febreiro de 2021 Páx. 9616

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Sanidade

ORDE do 3 de febreiro de 2021 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión dun posto de persoal directivo na Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

Por Orde desta Consellería do 22 de decembro de 2020 (DOG núm. 7, do 13 de xaneiro de 2021) convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto directivo na Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

De conformidade co establecido no artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e en exercicio das competencias que ten atribuídas esta consellería,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada por Orde desta Consellería do 22 de decembro de 2020 (DOG núm. 7, do 13 de xaneiro de 2021) para os efectos previstos no punto 2 do artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Segundo. Seleccionar, para o desempeño do posto que se indica, a persoa que figura no anexo desta orde, para os efectos de que se proceda á súa vinculación mediante contrato laboral de alta dirección.

Terceiro. Contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso administrativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 3 de febreiro de 2021

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Posto: director/a do Distrito Sanitario de Monforte de Lemos.

Nome e apelidos: María Inmaculata Ramos.

DNI (*): ***6684**.

* O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.