Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Xoves, 18 de febreiro de 2021 Páx. 10516

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Sanidade

ORDE do 8 de febreiro de 2021 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de dous postos de persoal directivo na Área Sanitaria de Vigo.

Mediante a Orde desta consellería, do 7 de xaneiro de 2021 (DOG nº 10, do 18 de xaneiro), convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos directivos na Área Sanitaria de Vigo.

De conformidade co establecido no artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e en exercicio das competencias que ten atribuídas esta consellería,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada mediante a Orde desta consellería, do 7 de xaneiro de 2021 (DOG nº 10, do 18 de xaneiro), para os efectos previstos no número 2 do artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Segundo. Seleccionar e nomear, para o desempeño do posto de subdirector/a da Área de Recursos Humanos, a persoa que figura no anexo desta orde.

Declarar deserto o posto de subdirector/a médico/a de Atención á Cronicidade, ao non se ter presentado ningunha solicitude para este.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso administrativo de reposición, ante este órgano directivo, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Posto: subdirector/a da Área de Recursos Humanos.

Nome e apelidos: María Belén Baltar Trabazo.

DNI (*): ***6235**

* O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.