Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Xoves, 18 de febreiro de 2021 Páx. 10518

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2021 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de traballo vacantes no cadro de persoal funcionario de administración e servizos.

Mediante a Resolución da Xerencia, do 3 de decembro de 2020 (DOG nº 251, do 15 de decembro), convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, dos postos de traballo que se relacionan no anexo desta resolución.

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no 19 do Regulamento de mobilidade de persoal de administración e servizos da USC, a Xerencia, a Reitoría, a Vicerreitoría de Investigación e Innovación e a Vicerreitoría de Profesorado emitiron informes motivados en relación cos postos convocados. Nos ditos informes especifícanse tanto os criterios de interese xeral considerados como prioritarios para decidir os nomeamentos como os méritos e as capacidades que as candidatas propostas reúnen para o desempeño dos postos de traballo.

Unha vez acreditada a observancia do procedemento, así como o cumprimento por parte das candidatas dos requisitos e especificacións exixidos na convocatoria, o xerente, no exercicio das competencias delegadas que se lle recoñecen mediante a Resolución reitoral do 30 de abril de 2020,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, efectuada mediante a Resolución da Xerencia, do 3 de decembro de 2020, e adxudicar os postos convocados ao persoal funcionario que se relaciona no anexo desta resolución.

Segundo. Os destinos adxudicados serán irrenunciables, agás que antes de rematar o prazo de toma de posesión se obtivese outro destino mediante convocatoria pública, caso en que as persoas interesadas quedarán obrigadas a comunicarllo á Xerencia no prazo de tres días.

Terceiro. O prazo para tomar posesión do novo destino será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. No caso de que a persoa adxudicataria do posto reingrese ao servizo activo, o prazo para a toma de posesión será dun mes.

Cuarto. O prazo para tomar posesión empezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Quinto. O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando finalicen os permisos ou licenzas de maternidade ou paternidade concedidos á persoa interesada. Igual tratamento terán os supostos de incapacidade temporal, en que o cómputo do prazo posesorio se iniciará a partir da correspondente alta.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, perante o órgano que a ditou. Neste caso, non se poderá interpoñer o dito recurso contencioso-administrativo mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro do artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2021

Antonio Javier Ferreira Fernández
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Denominación do posto: responsable da Unidade de Xestión Administrativa. Xerencia.

Número de praza: PF000967.

Subgrupo: A2/C1/C2.

Nivel: 22.

Complemento específico: 11.953,06.

Quenda: mañá.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Milmanda Cajaraville, María de la Paz.

DNI: ***7433**.

Denominación do posto: Secretaría da Reitoría.

Número de praza: PF000273.

Subgrupo: C1/C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 9.455,32.

Quenda: mañá.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Pernas Abad, Alejandra.

DNI: ***9516**.

Denominación do posto: Secretaría de Dirección da Vicerreitoría de Investigación e Innovación.

Número de praza: PF000276.

Subgrupo: C1/C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 9.455,32.

Quenda: mañá.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Abelenda Pensado, María Sonia.

DNI: ***9455**.

Denominación do posto: Secretaría de Dirección da Vicerreitoría de Profesorado.

Número de praza: PF000894.

Subgrupo: C1/C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 9.455,32.

Quenda: mañá.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Domínguez González, Virginia.

DNI: ***9683**.