Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Martes, 23 de febreiro de 2021 Páx. 11297

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 974/2020 MDM).

Eu, María Isabel Freire Corzo, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza da Coruña, fago saber que no procedemento recurso de suplicación 974/2020 desta sección, seguidos por instancia de Instituto Nacional da Seguridade Social, María Rosa Tomás Paz contra Sergas, Ader Recursos Humanos Empresa de Traballo Temporal, Asepeyo, sobre accidente, se ditou resolución con data do 2 de outubro de 2020, cuxa parte dispositiva é a seguinte:

«Decidimos: que desestimamos o recurso de suplicación presentado pola letrada da Administración da Seguridade Social, actuando en nome e representación do Instituto Nacional da Seguridade Social, así como o presentado pola avogada Verónica Mendoza Enríquez, actuando en nome e representación de María Rosa Tomás Paz, ambos interpostos contra a sentenza de data dezanove de xullo de dous mil dezanove, ditada polo Xulgado do Social número 1 de Vigo, en autos 481/2019, seguidos por instancia da Mutua Asepeyo contra as recorrentes e contra Sergas e a empresa Ader Recursos Humanos Empresa de Traballo Temporal, S.A. sobre determinación de continxencia de incapacidade temporal, polo que debemos de confirmar e confirmamos na súa integridade a resolución recorrida. Sen custas.

Notifíquese a presente resolución ás partes e ao Ministerio Fiscal.

Modo de impugnación: faise saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que se debe preparar mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social, deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co nº 1552 0000 37 seguida de catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 no canto do 37 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou Concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

Unha vez firme, expídase certificación para constancia no rolo que se arquivará neste tribunal incorporándose o orixinal ao correspondente libro de sentenzas, logo de devolución dos autos ao xulgado do social de procedencia.

Así, por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que sirva de notificación en legal forma a Ader Recursos Humanos Empresa de Traballo Temporal, en ignorado paradoiro, expido a presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese ao destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 29 de xaneiro de 2021

A letrada da Administración de xustiza