Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 24 de febreiro de 2021 Páx. 11547

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, convocado pola Resolución do 21 de maio de 2019, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

A base oitava da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm 103, do 3 de xuño), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria do Servizo Galego de Saúde, dispón que, contra os resultados da baremación provisional, os/as aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación ante o propio tribunal no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Á vista das reclamacións presentadas ou apreciado de oficio polo órgano de selección algún erro material na baremación provisional asignada aos/ás aspirantes, o tribunal practicará as oportunas correccións e aprobará as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados/as, pola orde de puntuación alcanzada nas diferentes quendas de acceso, e elevará esta relación á autoridade convocante para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Na base novena da citada resolución disponse, ademais, que os/as aspirantes definitivamente seleccionados/as disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación para a presentación da documentación preceptiva exixida na convocatoria.

De conformidade co anteriormente exposto, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) os acordos dos tribunais relativos á puntuación definitiva da fase de concurso obtida polas persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, convocado pola Resolución do 21 de maio de 2019.

Cada aspirante poderá consultar, ademais, o detalle da puntuación obtida nas distintas epígrafes do baremo, no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Segundo. Publicar, como anexo desta resolución, a relación dos/das aspirantes seleccionados/as neste proceso, segundo a orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso, de conformidade co número de prazas convocadas e a previsión contida na base 1.4.3 da resolución de convocatoria.

Terceiro. De conformidade coa base II) e 9.1) da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación para presentar a seguinte documentación:

a) Declaración, baixo a súa responsabilidade, de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ter sido separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais, dependente do Ministerio de Xustiza, de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.

e) Os/as aspirantes seleccionados/as que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar neste prazo, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lles recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.

De conformidade coa base 9.2 da Resolución do 21 de maio de 2019, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Cuarto. Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade poderán solicitar á autoridade convocante, no prazo que se indica no punto terceiro desta resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

Quinto. A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Sexto. Esta resolución poderá ser impugnada nos termos previstos na base XI da Resolución de convocatoria do proceso, do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño).

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021

Ana Mª Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Odontólogo/a de atención primaria.

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota
OPE

Formación

Experiencia

Docencia, investigación e innovación sanitaria

Total

1

***6187**

NOGUEIRAS CABEZAS, BORJA

LI

53,375

8,000

9,600

1,633

72,608

2

***7555**

LAGO MENDEZ, LUCIA

LI

46,125

8,000

13,600

4,000

71,725

3

***5032**

GARCIA CORTES, ROSALIA

LI

35,375

6,432

28,000

0,200

70,007

4

***4193**

OBISPO MARTINEZ, MARINA

LI

35,750

3,675

23,800

0,000

63,225

5

***6923**

CASARES GANDARA, MARIA DEL MAR

LI

37,250

3,739

21,400

0,000

62,389

6

***6228**

RODRIGUEZ RENTORIA, ANA MARIA

LI

46,500

4,906

10,700

0,000

62,106

7

***6643**

FERREIROS FERNANDEZ, JUAN CARLOS

LI

39,250

8,000

13,400

0,000

60,650

Pediatra de atención primaria.

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota
OPE

Formación

Experiencia

Docencia, investigación e innovación sanitaria

Total

1

***0076**

SOLE MESALLES, CRISTINA

DI

32,000

9,322

0,812

0,000

42,134

1

***1599**

REPARAZ PEREIRA, ANA

LI

53,750

14,000

19,450

0,000

87,200

2

***8855**

LOPEZ PICO, EVA

LI

53,750

14,000

19,350

0,100

87,200

3

***9592**

LORENZO MARTINEZ, MARTA

LI

55,000

14,000

14,800

1,603

85,403

4

***3957**

SANCHEZ ARANGO, DAVID

LI

51,875

14,000

17,970

0,668

84,513

5

***3906**

MANEIRO FREIRE, MERCEDES

LI

48,875

14,000

19,800

0,400

83,075

6

***2379**

HERMIDA VERGARA, LUCIA

LI

50,000

14,000

17,550

0,795

82,345

7

***8306**

DIAZ GONZALEZ, RAQUEL MARIA

LI

52,000

10,467

19,400

0,000

81,867

8

***5152**

GONZALEZ CERRATO, SILVIA ALEJANDRA

LI

46,875

13,515

19,400

1,099

80,889

9

***1986**

LAMAS ALONSO, ANA

LI

54,375

14,000

11,760

0,100

80,235

10

***1414**

TAMAMES REDONDO, MARIA DEL CARMEN

LI

51,375

14,000

14,550

0,000

79,925

11

***3881**

GONZALEZ GONZALEZ, SILVIA

LI

53,375

14,000

11,500

0,858

79,733

12

***1810**

GARCIA CAMIÑAS, MARIA ISABEL

LI

45,250

14,000

20,000

0,200

79,450

13

***2334**

CORTES OSORIO, BEATRIZ

LI

49,125

14,000

15,400

0,644

79,169

14

***8056**

JUNCOS CLEMENTE, MARIA

LI

50,375

14,000

14,000

0,400

78,775

15

***0634**

PORTELA TABOAS, CARLA

LI

49,750

14,000

14,963

0,000

78,713

16

***4505**

LOPEZ MUINELO, CRISTINA

LI

52,875

14,000

11,600

0,000

78,475

17

***9507**

FERNANDEZ PEREZ, LORETO LIDIA

LI

49,375

14,000

14,630

0,019

78,024

18

***1050**

LOPEZ SOUSA, MARIA

LI

51,875

14,000

7,700

3,871

77,446

19

***7950**

NOVOA GARCIA, ESTHER

LI

50,000

14,000

12,650

0,669

77,319

20

***0788**

RODRIGUEZ VIDAL, ADRIANA

LI

55,000

14,000

7,510

0,728

77,238

21

***3629**

GONZALEZ FERNANDEZ, ANTIA MELBA

LI

53,750

14,000

9,200

0,038

76,988

22

***8291**

COBELAS COBELAS, MARIA CONSUELO

LI

55,000

14,000

5,652

2,201

76,853

23

***3427**

ROMARIS BARCA, ROSA MARIA

LI

53,125

14,000

5,650

3,856

76,631

24

***9935**

CACHARRON CARAMES, MARIA TERESA

LI

48,000

14,000

14,400

0,200

76,600

25

***0096**

SEOANE REINO, MIRIAM ANDREA

LI

47,125

14,000

14,800

0,376

76,301

26

***6068**

DIAZ PEDROUZO, ALDARA

LI

50,750

14,000

11,353

0,100

76,203

27

***4293**

FERNANDEZ REY, ALBA MARIA

LI

50,125

14,000

12,000

0,000

76,125

28

***8932**

DOSIL GALLARDO, SILVIA

LI

50,000

14,000

7,850

4,000

75,850

29

***5198**

MORENO ARES, DAVINIA

LI

46,625

14,000

14,860

0,000

75,485

30

***4624**

MOTA LIÑARES, CRISTINA PILAR

LI

53,125

14,000

7,200

0,801

75,126

31

***4156**

SABORIDO FIAÑO, REBECA

LI

53,125

14,000

4,800

3,079

75,004

32

***5322**

PEREZ FEAL, ALEJANDRA

LI

53,125

14,000

7,400

0,400

74,925

33

***6866**

MARTINON TORRES, NAZARETH

LI

51,875

14,000

5,050

4,000

74,925

34

***0554**

GONZALEZ GARCIA, ESTHER

LI

41,125

14,000

19,200

0,400

74,725

35

***7077**

BOCANEGRA LOPEZ, MARIA

LI

48,125

14,000

12,416

0,000

74,541

36

***7789**

BATTIKHI PRECEDO, NATALIA

LI

55,625

14,000

4,800

0,100

74,525

37

***0454**

AMADO GUTIERREZ, ADRIAN PABLO

LI

52,500

14,000

7,200

0,555

74,255

38

***6320**

ARES PAREDES, RAQUEL

LI

45,625

14,000

14,600

0,000

74,225

39

***6085**

BARRIGA BUJAN, REBECA

LI

53,125

14,000

6,500

0,500

74,125

40

***3700**

INGERTO DOCAMPO, SHEILA

LI

49,500

14,000

10,586

0,000

74,086

41

***3919**

VAZQUEZ TUÑAS, PILAR

LI

46,625

14,000

13,100

0,100

73,825

42

***9170**

FERNANDEZ PEREIRA, LAURA

LI

49,875

14,000

9,800

0,000

73,675

43

***3850**

FERNANDEZ CAAMAÑO, BEATRIZ

LI

51,250

14,000

3,700

4,000

72,950

44

***4583**

IGLESIAS DEUS, ALICIA

LI

50,000

14,000

5,750

2,487

72,237

45

***2636**

GARCIA ARUFE, DAYANA

LI

45,625

14,000

12,000

0,175

71,800

46

***7028**

PAZ VILAR, ARMANDO MANUEL

LI

48,125

14,000

8,855

0,801

71,781

47

***8508**

FERNANDEZ PEREZ, PAULA

LI

50,000

12,230

9,000

0,166

71,396

48

***7021**

TALLON GARCIA, MARIA

LI

48,750

14,000

6,050

2,401

71,201

49

***0917**

GARCIA MONJE, MARIA JOSE

LI

51,875

14,000

3,500

1,761

71,136

50

***8564**

RIVAS ARRIBAS, LUCIA

LI

51,250

14,000

3,900

1,903

71,053

51

***2503**

NOVOA CARBALLAL, REYES

LI

50,500

14,000

4,200

2,274

70,974

52

***0549**

MUINELO SEGADE, ALBA

LI

49,500

14,000

7,200

0,200

70,900

53

***8453**

RIAL HERMIDA, LUCIA

LI

51,875

14,000

4,800

0,000

70,675

54

***8050**

MORENO ALVAREZ, ANA

LI

47,000

14,000

5,400

4,000

70,400

55

***3584**

CRUJEIRAS MARTINEZ, VANESA

LI

47,750

14,000

4,450

4,000

70,200

56

***8100**

VERDE DE LA TORRE, MARIÑA

LI

51,375

14,000

4,800

0,000

70,175

57

***5529**

FLORES RODRIGUEZ, CRISTINA

LI

41,625

14,000

14,200

0,200

70,025

58

***1610**

VAZQUEZ MENDEZ, MARTA

LI

45,625

14,000

10,350

0,000

69,975

59

***6687**

RODRIGUEZ TORRES, PAULA

LI

48,250

10,025

11,600

0,000

69,875

60

***1621**

MUÑOZ GARCIA, GEMA MARIA

LI

48,250

14,000

6,400

1,175

69,825

61

***1597**

DACRUZ ALVAREZ, DAVID

LI

49,250

11,750

6,000

2,701

69,701

62

***8819**

CARIDE LOPEZ, LAURA

LI

49,000

14,000

6,700

0,000

69,700

63

***4198**

CANTERO REY, RAQUEL

LI

49,500

14,000

4,200

1,614

69,314

64

***7452**

CEREIJO CRESPO, EMMA

LI

50,625

14,000

3,451

1,027

69,103

65

***7816**

GUITIAN MEDIERO, LUCIA MERCEDES

LI

45,125

14,000

9,600

0,000

68,725

66

***1688**

MARCOS ALONSO, SONIA

LI

43,250

14,000

7,250

4,000

68,500

67

***4419**

SANTAMARINA GONZALEZ, ZAIDA

LI

47,000

14,000

7,050

0,300

68,350

68

***8151**

ANLLO LAGO, JUAN

LI

46,875

14,000

7,400

0,000

68,275

69

***8090**

BUSTO CUIÑAS, MARIA DE LAS MERCEDE

LI

45,625

14,000

5,900

2,501

68,026

70

***8087**

PARDO GARCIA, LORENA

LI

44,750

14,000

8,650

0,479

67,879

71

***1364**

NOVOA GOMEZ, GEMMA

LI

41,750

13,199

9,050

3,768

67,767

72

***7542**

SERANTES LOURIDO, MARTA

LI

53,250

14,000

0,000

0,400

67,650

73

***5047**

LOPEZ PEREZ, PAULA

LI

50,125

12,800

4,600

0,100

67,625

74

***8396**

MELCON CRESPO, CRISTINA

LI

44,250

14,000

6,450

2,901

67,601

75

***3294**

OCAMPO FONTANGORDO, LUIS

LI

47,625

7,575

11,734

0,626

67,560

76

***8094**

JUSTICIA GRANDE, ANTONIO JOSE

LI

47,125

14,000

2,350

3,750

67,225

77

***3109**

GRANJA MARTINEZ, MARIA CRISTINA

LI

44,375

14,000

8,100

0,385

66,860

78

***9501**

DEL CAMPO GARCIA, AIDA

LI

49,000

14,000

2,550

1,200

66,750

79

***9833**

ALVAREZ DEMANUEL, DIANA

LI

47,125

14,000

4,050

1,354

66,529

80

***5927**

GONZALEZ RODRIGUEZ, LORENA

LI

49,000

12,300

4,758

0,326

66,384

81

***1218**

SANCHEZ CASTRO, ANGELA

LI

41,500

12,890

11,800

0,004

66,194

82

***7284**

GONZALEZ DURAN, MARIA LUISA

LI

41,375

14,000

7,050

3,651

66,076

83

***5955**

DIAZ AGEITOS, MARIA JESUS

LI

47,750

6,045

12,012

0,000

65,807

84

***3809**

REGUEIRO GARCIA, ALEXANDRA

LI

46,250

14,000

3,050

2,404

65,704

85

***6979**

PRAT ROIBAS, MIRIAM

LI

43,000

11,511

10,400

0,705

65,616

86

***0101**

CARBALLEIRA GONZALEZ, IRIA

LI

43,875

14,000

4,250

3,025

65,150

87

***2282**

RODRIGUEZ PEREZ, EVA

LI

50,625

9,640

4,800

0,000

65,065

88

***1489**

VAZQUEZ CANCELA, MARIA

LI

46,375

14,000

3,908

0,553

64,836

89

***9557**

ALVAREZ GONZALEZ, PATRICIA

LI

47,500

14,000

3,100

0,000

64,600

1

***3578**

BOUZON ALEJANDRO, MARTA

PI

52,500

14,000

6,950

4,000

77,450

2

***6317**

GOMEZ LADO, MARIA DEL CARMEN

PI

42,500

13,495

9,050

4,000

69,045

3

***3172**

REY GARCIA, SUSANA MARIA

PI

40,125

14,000

8,640

2,489

65,254

Acceso: DI: DISCAPACIDADE XERAL; LI: LIBRE; PI: PROMOCIÓN INTERNA.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.