Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 24 de febreiro de 2021 Páx. 11536

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 21 de maio de 2019, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

A base oitava da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 103, do 3 de xuño), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria do Servizo Galego de Saúde, dispón que contra os resultados da baremación provisional os/as aspirantes que o consideren oportuno poderán presentar reclamación ante o propio tribunal no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Á vista das reclamacións presentadas ou apreciado de oficio polo órgano de selección algún erro material na baremación provisional asignada aos/ás aspirantes, o tribunal practicará as oportunas correccións e aprobará as puntuacións definitivas da fase de concurso e a relación de aspirantes seleccionados/as, pola orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso, e elevará esta relación á autoridade convocante para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Na base novena da citada resolución disponse, ademais, que os/as aspirantes definitivamente seleccionados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, para a presentación da documentación preceptiva exixida na convocatoria.

De conformidade co anteriormente exposto, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) o acordo do tribunal relativo á puntuación definitiva da fase de concurso obtida polas persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 21 de maio de 2019.

Cada aspirante poderá consultar, ademais, o detalle da puntuación obtida nas distintas epígrafes do baremo, no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Segundo. Publicar, como anexo desta resolución, a relación dos/das aspirantes seleccionados/as neste proceso, segundo a orde de puntuación acadada nas diferentes quendas de acceso de conformidade co número de prazas convocadas e a previsión contida na base 1.4.3 da resolución de convocatoria.

Terceiro. De conformidade coa base II) e 9.1) da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación, para presentar a seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.

e) Os/as aspirantes seleccionados/as que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar neste prazo, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola cal se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.

De conformidade coa base 9.2 da Resolución do 21 de maio de 2019, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación, ou do exame dela se deduza que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Cuarto. Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade poderán solicitarlle á autoridade convocante, no prazo que se indica no punto terceiro desta resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

Quinto. A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Sexto. Esta resolución poderá ser impugnada nos termos previstos na base XI da resolución de convocatoria do proceso, do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 103, do 3 de xuño).

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021

Ana Mª Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Docencia, investigación e innovación sanitaria

Total

1

***3269**

DE PRADO SAN JOSE, EVA MARIA

DI

35,625

14,000

22,000

0,594

72,219

2

***1069**

DOMENECH MIGUEL, VANESA

DI

28,625

14,000

3,250

0,000

45,875

1

***7926**

GESTIDO SANTOME, JOSE

LI

44,875

14,000

14,400

0,000

73,275

2

***6589**

RODRIGUEZ MEDEIROS, SILVIA

LI

34,625

14,000

22,000

0,874

71,499

3

***5302**

ARAGUNDE SANTOS, MARIA DEL CARMEN

LI

34,375

14,000

22,000

0,000

70,375

4

***7939**

MARTIN DOPICO, ROBERTO CARLOS

LI

38,250

14,000

17,930

0,000

70,180

5

***5339**

MON ALBA, NELIDA

LI

36,500

11,565

22,000

0,000

70,065

6

***0908**

VILLEGAS ALCAZAR, JOSE MANUEL

LI

34,000

13,130

22,000

0,000

69,130

7

***2379**

DIAZ-MALAGUILLA AGUSTIN, MARIA ELENA

LI

30,625

14,000

22,000

0,000

66,625

8

***4674**

MIRAS GARRIDO, IRIA

LI

43,625

14,000

8,980

0,000

66,605

9

***3217**

PARDAVILA GONZALEZ, JOSE ANGEL

LI

37,750

14,000

14,250

0,000

66,000

10

***2646**

CARRASCO CENDON, LAURA

LI

41,250

13,635

11,073

0,000

65,958

11

***4507**

IGLESIAS OTERO, MARIA

LI

44,625

14,000

7,051

0,100

65,776

12

***7822**

SOLE MARSA, MARIA LLUISA

LI

42,625

14,000

8,578

0,300

65,503

13

***5532**

HERNANDEZ GOMEZ, ANNIA

LI

29,500

14,000

22,000

0,000

65,500

14

***8457**

PITA PARDO, LIDIA

LI

40,250

14,000

11,046

0,150

65,446

15

***5234**

ABUNDANCIA DEL BARRIO, MARIA ISABEL

LI

37,125

8,604

19,356

0,000

65,085

16

***3829**

VARELA SANDA, TAMARA

LI

42,125

14,000

8,720

0,238

65,083

17

***8966**

TERCEIRO LOPEZ, DIEGO

LI

36,375

14,000

14,266

0,000

64,641

18

***0023**

PEÑA FERNANDEZ, MARIA ANGELES

LI

32,500

14,000

17,440

0,613

64,553

19

***8158**

RILO CASTELAO, ANA

LI

46,375

14,000

3,930

0,069

64,374

20

***2336**

TABOADA RODRIGUEZ, JOSE CARLOS

LI

41,500

14,000

8,850

0,000

64,350

21

***3501**

VILAR CAO, ZENAIDA

LI

40,375

14,000

8,900

0,550

63,825

22

***7930**

QUINTANS ARMENTAL, MIGUEL ANGEL

LI

42,625

14,000

7,050

0,000

63,675

23

***2834**

UBEIRA BAO, BEATRIZ

LI

40,250

14,000

8,814

0,400

63,464

24

***6608**

SANCHEZ BLANCO, BEATRIZ

LI

33,000

14,000

12,460

4,000

63,460

25

***8476**

NAVIA RUIZ, LOURDES

LI

36,375

14,000

12,600

0,000

62,975

26

***0284**

MAGARIÑOS ARES, DIANA

LI

41,250

14,000

7,636

0,000

62,886

27

***5920**

CARNICERO IGLESIAS, MARIA

LI

43,875

14,000

4,654

0,322

62,851

28

***0462**

GUEDE FERNANDEZ, CLARA

LI

39,500

14,000

8,316

0,800

62,616

29

***6561**

GOMEZ-ULLA ASTRAY, MARIA DOLORES

LI

37,375

14,000

10,852

0,200

62,427

30

***3492**

SANCHEZ ALLER, BEATRIZ

LI

39,375

14,000

8,755

0,100

62,230

31

***7233**

FLORES FUCIÑOS, LAURA MARIA

LI

44,250

13,419

4,541

0,000

62,210

32

***8684**

FERNANDEZ FERNANDEZ, ELENA

LI

42,625

14,000

4,682

0,800

62,107

33

***0243**

RODRIGUEZ PEREZ, TATIANA

LI

44,375

14,000

3,630

0,000

62,005

34

***8072**

SANCHEZ GRANDAL, EVA

LI

44,375

14,000

3,491

0,000

61,866

35

***0623**

TABOADA RIVAS, SANTIAGO

LI

45,250

14,000

1,919

0,600

61,769

36

***0336**

LORENZO PARAPAR, LUCIA

LI

38,000

14,000

9,731

0,000

61,731

37

***5225**

EXPOSITO CARBALLEIRA, MAITE

LI

45,625

14,000

1,800

0,300

61,725

38

***3230**

CHENLO BARROS, ROGELIO

LI

36,250

12,670

12,545

0,150

61,615

39

***0100**

LOPEZ CURBEIRA, YESICA

LI

43,250

14,000

3,630

0,633

61,513

40

***1323**

VILLAVERDE VAZQUEZ, VICTOR

LI

38,125

14,000

9,074

0,000

61,199

41

***7367**

LOPEZ LOPEZ, ALBA

LI

45,250

12,110

3,634

0,000

60,994

42

***0877**

BERROCAL DE PARTEARROYO, FLAVIA

LI

46,250

14,000

0,660

0,000

60,910

43

***4488**

TORRES VARELA, LORENA

LI

39,375

14,000

7,380

0,000

60,755

44

***6124**

GOMEZ GOMEZ, NATALIA

LI

43,500

14,000

2,480

0,733

60,713

45

***7682**

VARELA MANSO, MARIA

LI

34,625

14,000

11,942

0,100

60,667

46

***8818**

CONDE GUEDE, LEA

LI

42,750

14,000

3,212

0,600

60,562

47

***8208**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, VERONICA

LI

41,875

14,000

4,580

0,104

60,559

48

****2426*

DUARTE BERMUDEZ, BLANCA PAULINA

LI

40,000

14,000

6,530

0,000

60,530

49

***6942**

BERMO DOMINGUEZ, ALMUDENA

LI

37,250

14,000

8,750

0,400

60,400

50

***2392**

JAMARDO VARELA, SAUL

LI

33,500

4,820

22,000

0,000

60,320

51

***4147**

ALVAREZ IBAÑEZ, CARLOS

LI

36,375

14,000

9,400

0,500

60,275

52

***9777**

RODRIGUEZ MANGANA, NOELIA

LI

42,875

14,000

3,323

0,000

60,198

53

***8684**

DIEGUEZ DIEGUEZ, RAQUEL

LI

35,000

14,000

11,164

0,000

60,164

54

***2632**

GARCIA GONZALEZ, MARIA SOL

LI

36,125

14,000

10,001

0,000

60,126

55

***2948**

GONDELLE PAJARO, MARIA DEL MAR

LI

40,625

14,000

5,200

0,200

60,025

56

***6126**

REY MATEO, ANALIA

LI

34,375

14,000

11,506

0,000

59,881

57

***8222**

FERNANDEZ PAN, ALBA MARIA

LI

39,125

14,000

6,702

0,000

59,827

58

***8007**

RODRIGUEZ VAZ, BEATRIZ

LI

40,375

14,000

5,420

0,000

59,795

59

***8729**

RAMIRO BRAÑAS, IRIA

LI

39,375

11,570

8,850

0,000

59,795

60

***0227**

GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA

LI

39,375

14,000

6,376

0,000

59,751

61

***6817**

DEIRI FERNANDEZ, ISMAEL HAMUD

LI

37,125

14,000

8,620

0,000

59,745

62

***7682**

TEJADA FUENTES, JESSICA

LI

34,250

14,000

11,250

0,000

59,500

63

***6906**

CASTRILLON SANCHEZ, MARIA ASUNCION

LI

41,375

14,000

4,051

0,000

59,426

64

***6949**

MUÑOZ POSSE, MARIA

LI

37,875

14,000

7,091

0,060

59,026

65

***1702**

OLMEDO FEIJOO-MONTENEGRO, JULIA

LI

38,375

14,000

6,530

0,000

58,905

66

***7642**

PRADO GOMEZ, NELIDA ELSA

LI

39,875

14,000

4,738

0,117

58,730

67

***5196**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE

LI

33,250

7,070

18,231

0,000

58,551

68

***5165**

PEREZ OROZCO, ANTIA

LI

44,250

14,000

0,000

0,300

58,550

69

***9567**

QUINTAIROS VELOSO, OLALLA

LI

41,000

14,000

3,506

0,000

58,506

70

***7744**

COSTAS FERNANDEZ, TANIA

LI

39,625

14,000

4,800

0,000

58,425

71

***8617**

FERREIRO SERRANO, MARIA TERESA

LI

33,875

14,000

10,404

0,113

58,392

72

***8695**

CHAVES SERANTES, NOELIA

LI

44,375

14,000

0,000

0,000

58,375

73

***9309**

PRADO PENA, LAURA PILAR

LI

40,750

14,000

3,600

0,000

58,350

74

***3011**

BUSTO MIRAMONTES, ALICIA

LI

39,875

14,000

3,461

0,950

58,286

75

***1159**

BARREIRO ARAGUNDE, MARIA

LI

36,875

14,000

7,401

0,000

58,276

76

***4947**

ANTELO PAIS, PAULA

LI

42,500

14,000

1,251

0,500

58,251

77

***2079**

POSE VILARES, MARIA DE LOS ANGELES

LI

34,375

14,000

9,798

0,000

58,173

78

***7689**

COUCEIRO RODRIGUEZ, CATARINA

LI

42,125

14,000

1,710

0,300

58,135

79

***8336**

SANCHEZ GONZALEZ, ANTIA

LI

35,750

14,000

8,178

0,166

58,094

80

***6849**

FARIÑA REY, LAURA

LI

40,000

14,000

3,773

0,300

58,073

81

***4335**

EIRIS CASTRO, IVAN

LI

38,500

14,000

5,520

0,000

58,020

82

***4012**

QUINTAS VAZQUEZ, LAURA MARIA

LI

38,750

14,000

4,360

0,785

57,895

83

***3635**

SICRE ROMERO, INES

LI

38,375

4,090

15,289

0,000

57,754

84

***2182**

DIAZ SANCHEZ, ANTONIO

LI

35,625

14,000

8,000

0,100

57,725

85

***6872**

GESTOSO LAMAZARES, MARIA TERESA

LI

41,875

14,000

1,802

0,000

57,677

86

***7767**

CARRO FERREIRO, AGUEDA MARIA

LI

37,875

14,000

5,441

0,300

57,616

87

***0307**

MARTINEZ VARELA, ALEJANDRO

LI

41,875

12,200

3,450

0,000

57,525

88

***8012**

PEREZ PARDAL, MANUELA

LI

38,000

14,000

4,452

1,072

57,524

89

***2607**

MORAN GONZALEZ, DULCE CAROLINA

LI

35,750

14,000

7,652

0,100

57,502

90

***5577**

MAJANO PARADA, REYNA ISABEL

LI

35,000

13,494

8,710

0,200

57,404

91

***6873**

CAMINO TEJADA, JOSE RAMON

LI

41,250

11,000

5,116

0,000

57,366

92

***3945**

ROMERO CASTRO, SANDRA

LI

36,250

14,000

6,580

0,230

57,060

93

***6828**

DOPICO SANTAMARIÑA, LETICIA MARIA

LI

37,375

14,000

3,411

2,177

56,963

94

***9434**

FONTAO PARADELA, MIRIAN

LI

39,625

14,000

3,280

0,007

56,912

95

***3571**

CABANELA LOPEZ, JOSEFINA MARIA

LI

32,500

14,000

10,162

0,216

56,878

96

***4769**

SANCHEZ CORREDOIRA, ANA

LI

40,625

14,000

1,800

0,300

56,725

97

***5088**

RICO RODRIGUEZ, ELBA

LI

42,250

14,000

0,000

0,300

56,550

98

***4756**

TRILLO TABOADA DE ZUÑIGA, FELIPE

LI

38,750

12,440

5,318

0,000

56,508

99

***0928**

PIÑON GAMALLO, ANA BELEN

LI

35,125

14,000

7,080

0,300

56,505

100

***1095**

ESTRELLA MARTINEZ, VANESSA

LI

36,750

14,000

5,692

0,000

56,442

101

***3364**

PEREZ LOBATO, INES

LI

36,625

14,000

4,360

1,353

56,338

102

****1031*

FERRAZ FALCAO, JOEL RICARDO

LI

34,375

14,000

6,952

0,800

56,127

103

***2526**

GARCIA ALVAREZ, SHEILA MONICA

LI

36,375

14,000

4,782

0,936

56,093

104

***8352**

DOMINGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN

LI

38,375

14,000

3,146

0,550

56,071

105

***1794**

LEON LEON, PABLO ENRIQUE

LI

31,875

14,000

10,147

0,000

56,022

106

***7235**

GONZALEZ ARZA, LORENA

LI

40,125

14,000

1,878

0,000

56,003

107

***5973**

TEIJO VAZQUEZ, TANIA

LI

35,000

14,000

6,859

0,100

55,959

108

***5912**

ALBO MUÑOZ, PALOMA

LI

41,875

14,000

0,000

0,000

55,875

109

***2050**

TABOADA SANTOMIL, PEDRO

LI

37,625

14,000

3,804

0,400

55,829

110

***8628**

BEA GARCIA, FATIMA

LI

36,375

14,000

5,300

0,000

55,675

111

***4252**

CABANA RANCAÑO, VIOLETA

LI

35,625

14,000

6,010

0,000

55,635

112

***2921**

GARRIDO GONZALEZ, LAURA

LI

33,625

14,000

7,910

0,000

55,535

113

***3433**

JIMENEZ BERTOLO, MARIA TERESA

LI

31,625

8,190

14,950

0,700

55,465

114

***0135**

VILLANUEVA GARCIA, YOLANDA

LI

37,000

14,000

4,220

0,190

55,410

115

***1174**

FERNANDEZ GOMEZ, FATIMA

LI

36,375

14,000

4,852

0,000

55,227

116

***6053**

PORRAS RAMOS, ANTONIO

LI

31,750

14,000

9,426

0,000

55,176

117

***4331**

RIBADULLA NOGUEIRA, LUCIA

LI

41,000

12,820

1,350

0,000

55,170

118

***8283**

PEÑA RODRIGUEZ, MARTA

LI

35,750

14,000

5,405

0,000

55,155

119

***3058**

PUGA MOSTEIRO, LUCIA

LI

37,250

14,000

3,465

0,431

55,146

120

***2301**

ESCOBAR SEOANE, LISETT

LI

33,000

14,000

8,090

0,000

55,090

121

***3480**

RUA CASTRO, CRISTINA

LI

41,000

14,000

0,000

0,000

55,000

122

***8758**

PEREZ FERNANDEZ, ANA BELEN

LI

35,625

14,000

4,280

0,932

54,837

123

***6362**

PEREZ SANCHEZ, BEATRIZ

LI

40,750

14,000

0,000

0,000

54,750

124

***6138**

IGLESIAS OSORIO, PAULA IRIS

LI

40,250

12,510

1,926

0,000

54,686

125

***0748**

DE CASTRO SANTALLA, HELENA

LI

34,000

14,000

6,684

0,000

54,684

126

***6682**

CASTRO COUTO, FIDEL

LI

35,750

13,295

5,314

0,250

54,609

127

***1773**

LOPEZ FILLOY, MARTA

LI

35,125

14,000

5,272

0,200

54,597

128

***0186**

PEREZ ESPASANDIN, RAQUEL

LI

36,875

14,000

3,626

0,000

54,501

129

***8839**

DOCAMPO DAMEA, PAULA

LI

36,750

14,000

3,600

0,000

54,350

130

***5257**

RODRIGUEZ VILLALON, XIANA

LI

34,750

14,000

5,550

0,000

54,300

131

***6629**

LORENZO SAN MARTIN, ANA

LI

32,625

14,000

7,650

0,000

54,275

132

***8350**

LORENZO PEREIRA, ANA LUISA

LI

36,875

14,000

3,045

0,300

54,220

133

***9055**

RODRIGUEZ VALLADARES, IRIA

LI

34,125

14,000

6,084

0,000

54,209

134

***6937**

MIRELIS VILAR, SARA

LI

33,875

14,000

6,300

0,000

54,175

135

***3827**

RODRIGUEZ GAVINO, ALBA

LI

38,000

14,000

1,845

0,300

54,145

136

***6292**

GARZON GUITERIA, MARIA PILAR

LI

32,875

14,000

5,840

1,364

54,079

137

***4039**

FERNANDEZ GRANDAL, MONTSERRAT

LI

39,625

14,000

0,440

0,000

54,065

138

***0306**

FELPETE LOPEZ, PATRICIA

LI

37,875

14,000

1,976

0,200

54,051

139

***3439**

FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA

LI

33,125

14,000

6,710

0,200

54,035

140

***6226**

GARCIA LOPEZ, MARCOS GABRIEL

LI

38,375

14,000

1,650

0,000

54,025

141

***6900**

GONZALEZ FERMOSO, MARTA

LI

35,625

14,000

3,368

0,904

53,897

142

****7829*

LINCE CRUZ, ROSA ISABEL

LI

33,125

14,000

6,666

0,000

53,791

143

***1814**

MARTINEZ MULLOR, CRISTINA BELEN

LI

36,625

14,000

3,049

0,100

53,774

144

***1273**

BLANCO VAZQUEZ, CARLA

LI

39,750

14,000

0,000

0,000

53,750

145

***6931**

CAMARERO ARAGON, MARIA LORETO

LI

35,625

14,000

4,040

0,084

53,749

146

***5642**

BENITEZ PAREDES, RUBEN

LI

32,375

14,000

7,374

0,000

53,749

147

***7280**

BENET BENEDITO, ISABEL

LI

32,000

14,000

6,640

1,048

53,688

148

***4727**

GRANDIO GOMEZ, JONATHAN BENXAMIN

LI

38,125

14,000

1,560

0,000

53,685

149

***8010**

DOPICO GARCIA, ANGELA

LI

37,625

14,000

1,880

0,166

53,671

150

***7626**

PORTELA PEREZ, SILVIA

LI

39,625

14,000

0,000

0,000

53,625

151

***1806**

LEMA GONTAD, JOSE MANUEL

LI

35,750

14,000

3,673

0,150

53,573

152

***5348**

BARREIRO GONZALEZ, JOSE RAMON

LI

33,875

11,030

7,160

1,484

53,549

153

***8871**

RODRIGUEZ MEDEIROS, RUBEN

LI

33,750

14,000

5,132

0,645

53,527

154

***5280**

GARCIA VARELA, NOEMI

LI

37,625

14,000

1,800

0,046

53,471

155

***3998**

LOPEZ FERNANDEZ, TANIA

LI

35,500

14,000

3,020

0,850

53,370

156

***4215**

IGLESIAS PEIRO, PALOMA

LI

36,250

14,000

2,850

0,229

53,329

157

***6097**

LUEIRO GONZALEZ, NATALIA

LI

37,375

14,000

1,876

0,000

53,251

158

***8076**

REGO SIEIRA, MARIA ESTHER

LI

34,500

14,000

4,501

0,213

53,214

159

***1894**

BERROCOSO SANCHEZ, JUAN IGNACIO

LI

37,500

14,000

1,658

0,000

53,158

160

***1095**

TOSTON DOMINGUEZ, MARTHA MARIA

LI

35,750

11,240

6,074

0,000

53,064

161

***8165**

TEIJEIRO BLANCO, PILAR

LI

37,500

14,000

1,480

0,000

52,980

162

***1248**

ALONSO DEIBE, ELENA

LI

34,375

14,000

4,370

0,100

52,845

163

***2215**

VAZQUEZ RATON, MARIA DOLORES

LI

37,000

14,000

1,800

0,000

52,800

164

***9445**

RAMOS VAZQUEZ, MARTA

LI

38,500

14,000

0,292

0,000

52,792

165

***7327**

RIVAS VIDAL, MARIA DOLORES

LI

38,750

12,229

1,650

0,000

52,629

166

***8181**

FARIÑA VEREA, CARLOTA

LI

38,625

14,000

0,000

0,000

52,625

167

***8183**

ROBLES FERNANDEZ, JAVIER

LI

36,875

14,000

1,500

0,250

52,625

168

***4570**

CAPEANS GONZALEZ, BELEN

LI

35,000

14,000

3,602

0,000

52,602

169

****6308*

FOTHY, JULIO FRANCISCO

LI

33,750

14,000

3,800

1,000

52,550

170

***2632**

FIGUEIRA VAZQUEZ, MARIA ANDREA

LI

33,875

14,000

4,508

0,150

52,533

171

***5464**

CONDE-VALVIS FRAGA, SARA

LI

34,750

14,000

3,361

0,400

52,511

172

***9018**

GOMEZ ALONSO, ADRIAN

LI

36,875

11,520

4,100

0,000

52,495

173

***5721**

TRONCOSO RECIO, SARA

LI

32,500

14,000

4,560

1,385

52,445

174

***2818**

FUEGO LOMBARDERO, JUAN CARLOS

LI

31,250

14,000

7,180

0,000

52,430

175

***6672**

RIAL MOSTEIRO, CARMEN MARIA

LI

33,375

14,000

3,900

1,121

52,396

176

***4883**

COLMEIRO CORRAL, ALICIA

LI

37,750

11,845

2,750

0,000

52,345

177

***5560**

PEREIRA FERNANDEZ, LUCIA

LI

39,375

12,940

0,000

0,000

52,315

178

***1060**

LOPEZ CELA, TAMARA

LI

36,375

14,000

1,800

0,102

52,277

179

***4858**

CAMBA MATOS, SANDRA

LI

37,875

14,000

0,000

0,300

52,175

180

***7976**

GONZALEZ FERNANDEZ, IRIS

LI

40,000

12,165

0,000

0,000

52,165

181

***3436**

CARREIRA PEREIRO, JENNIFER

LI

34,125

14,000

3,958

0,046

52,129

182

***5238**

NEIRA ROJO, OFELIA

LI

34,250

14,000

3,616

0,100

51,966

183

***8142**

DOVAL OUBIÑA, LILIANA

LI

36,500

14,000

0,960

0,438

51,898

184

***3833**

RODRIGUEZ PEREIRO, MARIA MILAGROS

LI

38,500

13,395

0,002

0,000

51,897

185

***5540**

VAZQUEZ ALVAREZ, KATIA

LI

37,875

14,000

0,000

0,000

51,875

186

***1709**

MARTIN GONZALEZ, TINABUNA

LI

35,000

13,183

3,600

0,000

51,783

187

***4534**

FORMIGO COUCEIRO, FRANCISCO JAVIER

LI

36,875

14,000

0,000

0,900

51,775

188

***4110**

DIAZ GARCIA, BARBARA

LI

34,750

14,000

2,914

0,100

51,764

189

***4854**

HERMIDA GONZALEZ, LAURA

LI

36,250

13,900

1,527

0,000

51,677

190

***8116**

PROL NOGUEIRAS, CRISTINA

LI

35,750

13,375

2,452

0,000

51,577

191

***4734**

MATO RAPOSO, RAQUEL

LI

34,750

14,000

2,790

0,000

51,540

192

***1090**

SOUKI KADE, YOHAINA

LI

32,000

14,000

5,510

0,000

51,510

193

***3384**

CABANELAS POUSA, PAULA

LI

37,000

14,000

0,480

0,000

51,480

194

***8641**

MARTINEZ COUSELO, JUNIOR JESUS

LI

35,125

14,000

1,996

0,285

51,406

195

***9992**

GONZALEZ CRISTOBO, GLORIA

LI

36,875

13,775

0,000

0,700

51,350

196

***0191**

MARTINEZ LIÑARES, ROMINA

LI

37,500

13,640

0,200

0,000

51,340

197

***5177**

CAMPOS RIVAS, BEATRIZ

LI

33,250

14,000

3,452

0,600

51,302

198

***8305**

VILA NUÑEZ, REBECA

LI

35,875

12,045

3,352

0,000

51,272

199

***0654**

MENDEZ RIAL, SUSANA

LI

34,375

14,000

2,870

0,000

51,245

200

***6582**

CEREZO ALVAREZ, ANA

LI

38,750

12,327

0,000

0,000

51,077

201

***0934**

CARRIL CAAMAÑO, ISABEL

LI

36,875

14,000

0,000

0,000

50,875

202

***2331**

OTERO LEIRO, NOA

LI

33,375

14,000

3,500

0,000

50,875

203

***6307**

INSUA PEREZ, ALMUDENA

LI

36,250

12,928

1,650

0,000

50,828

204

***4892**

OTERO GONZALEZ, RUTH

LI

36,625

14,000

0,006

0,150

50,781

205

***8938**

AGUIAR RIOS, JOSE LUIS

LI

36,250

14,000

0,302

0,000

50,552

206

***8177**

LADO ARGIBAY, MANUEL

LI

32,500

14,000

3,003

0,939

50,442

207

****0676*

MARQUES BARBOSA, VANESSA

LI

34,625

14,000

1,650

0,100

50,375

208

***2658**

RECAREY MAYO, ALFONSO

LI

34,625

14,000

1,650

0,100

50,375

209

***3715**

PEREZ LORENZO, MARIA LUISA

LI

32,750

14,000

2,720

0,862

50,332

210

***5521**

DOMARCO FEIJOO, BEATRIZ

LI

34,875

12,500

2,858

0,000

50,233

211

***2066**

LOPEZ DEL PUEYO, MIGUEL

LI

33,125

14,000

2,955

0,000

50,080

212

***7270**

RODRIGUEZ RAMOS, RAQUEL

LI

35,750

14,000

0,000

0,300

50,050

213

***9155**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, IVAN

LI

36,000

14,000

0,000

0,000

50,000

214

***2516**

ROZAS PICHEL, JAVIER

LI

33,125

14,000

2,840

0,000

49,965

215

***5722**

VAZQUEZ FERNANDEZ, ANDRES

LI

35,250

13,125

1,274

0,300

49,949

216

***7113**

ALONSO GOMEZ, JUAN ENRIQUE

LI

35,375

13,920

0,480

0,000

49,775

217

***8014**

MENDEZ CASTRO, LAURA

LI

33,875

14,000

1,884

0,000

49,759

218

***6015**

LOSADA ZAPATERO, ALICIA

LI

34,875

13,221

1,400

0,000

49,496

219

***5753**

FERNANDEZ CERVERA FERNANDEZ HERRERIN, MARIA GABRIELA

LI

37,375

12,032

0,000

0,000

49,407

220

***6653**

ROCA BALSA, ANA MARIA

LI

35,125

14,000

0,270

0,000

49,395

221

****8189*

CETRARO, ANA MARIA

LI

31,125

12,650

5,560

0,000

49,335

222

***9231**

BIZARRO FERNANDEZ, MARIA

LI

34,750

12,750

1,828

0,000

49,328

223

***4414**

GONZALEZ GONZALEZ, LAURA

LI

34,250

14,000

0,660

0,341

49,251

224

***8066**

ARES VILA, SARA

LI

34,375

12,110

2,550

0,000

49,035

225

***8492**

NUÑEZ ESPERON, MARIA ELENA

LI

34,500

14,000

0,480

0,000

48,980

226

***8240**

ROMERO IGLESIAS, LIDIA

LI

34,750

14,000

0,000

0,200

48,950

227

***1580**

MAYO MARTINEZ, ANGELA

LI

34,375

13,225

1,300

0,000

48,900

228

***4531**

LOMBAO IGLESIAS, VANESA

LI

31,250

12,210

5,260

0,000

48,720

229

***0317**

TORRES ALONSO, TAMARA

LI

35,125

13,230

0,000

0,300

48,655

230

***7474**

FERNANDEZ ALVAREZ, IRIA

LI

33,250

14,000

0,602

0,708

48,560

231

***6199**

RUIDO TABOADA, ANA MARIA

LI

33,500

13,200

1,800

0,000

48,500

232

***9653**

GONZALEZ ALONSO, CARLA

LI

33,500

14,000

0,960

0,000

48,460

233

***0183**

LUNA PARDAL, CARLOS ALBERTO

LI

32,375

14,000

1,918

0,100

48,393

234

***8367**

LOUZAO ABELLAS, LARA

LI

34,750

13,240

0,000

0,300

48,290

235

***5009**

DIAZ FERNANDEZ, SILVIA

LI

34,375

13,235

0,000

0,300

47,910

236

***7091**

MARTINEZ SANTISO, LAURA

LI

36,875

11,000

0,000

0,000

47,875

237

***5398**

NOVO GARCIA, BRUNO

LI

33,750

12,304

1,750

0,000

47,804

238

***3156**

FRANCO OJEA, MARIA MONTSERRAT

LI

33,750

14,000

0,000

0,000

47,750

239

****6662*

CORONA, ANGEL DANIEL

LI

30,125

11,644

5,795

0,000

47,564

240

***1643**

CRESPO PARDO, ANTIA

LI

36,375

11,055

0,000

0,000

47,430

241

***6403**

CASTIELLA BAÑALES, JORGE

LI

32,375

14,000

0,924

0,000

47,299

242

***6119**

VALIÑO FERRACES, NOA

LI

32,500

13,900

0,440

0,300

47,140

243

***8232**

ALVAREZ SOBRADO, BEATRIZ

LI

32,375

14,000

0,000

0,300

46,675

244

***3479**

MARTIN GARCIA, SILVIA

LI

29,125

14,000

3,530

0,000

46,655

245

***5191**

FARIÑAS VAZQUEZ, JOSE ANGEL

LI

35,000

11,590

0,000

0,000

46,590

246

***1025**

DOPICO LORENZO, PAULA

LI

32,125

13,085

1,140

0,000

46,350

247

***6505**

LOPEZ AGREDA, FRANCISCO JAVIER

LI

30,250

12,928

3,074

0,000

46,252

248

***8896**

SOTELO PEREZ, MARIA

LI

32,250

14,000

0,000

0,000

46,250

249

****4532*

NAVARRO VELASQUEZ, HECTOR JULIO

LI

29,875

12,105

3,625

0,000

45,605

1

***3708**

SEGADE BUCETA, XOSE MANUEL

PI

35,875

12,350

22,000

4,000

74,225

2

***5982**

PEREZ HERBON, MONICA

PI

36,625

14,000

11,930

0,179

62,734

3

***0888**

SECO GONZALEZ, AMADEO XOSE

PI

36,000

14,000

9,766

1,000

60,766

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre; PI: promoción interna.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.