Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Venres, 26 de febreiro de 2021 Páx. 12349

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

EDICTO do 5 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, polo que se notifican as resolucións ditadas no procedemento BS403B (expediente 2020-00000832 e vinte e seis máis).

Logo de tentar en tempo e forma a práctica da notificación do acto que se relaciona no anexo sen que fose posible por causas non imputables á Administración, e tendo en conta que a publicación do seu contido íntegro pode lesionar dereitos e intereses lexítimos, e en virtude do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícase a través deste edicto a resolución ditada no procedemento establecido na Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas cales se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nadas/os no ano 2020 (DOG núm. 12, do 20 de xaneiro de 2020).

Para os efectos, emprázanse as persoas interesadas que figuran no anexo, por si ou a través dos seus representantes legais, para que comparezan no prazo máximo de dez días contados desde o día seguinte á publicación deste edicto no Boletín Oficial del Estado, no Servizo de Conciliación Familiar da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, tendo á súa disposición os expedientes para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica.

Se a persoa interesada non comparece no dito prazo, a notificación entenderase producida o día do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Así mesmo, este edicto publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Advírtese que as resolucións recaídas neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, pode interpoñerse o recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte á notificación, practicada por comparecencia. Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, poderá interpoñerse recurso de reposición ante a conselleira de Política Social, no prazo dun mes a partir do día seguinte á notificación, practicada por comparecencia.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2021

Jacobo Rey Sastre
Director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

ANEXO

Resolución denegatoria (procedemento BS403B)

DNI/NIE/pasaporte

Núm. de expediente

Acto que se notifica e data

32944217Y

BS403B-2020-00000832

Resolución do 4.11.2020

35488394S

BS403B-2020-00000836

Resolución do 4.11.2020

33545878X

BS403B-2020-00000849

Resolución do 4.11.2020

Y0827704V

BS403B-2020-00001582

Resolución do 2.7.2020

AV133591

BS403B-2020-00002666

Resolución do 23.12.2020

76729223G

BS403B-2020-00003126

Resolución do 10.9.2020

49243349G

BS403B-2020-00003230

Resolución do 4.11.2020

45860937H

BS403B-2020-00004820

Resolución do 10.12.2020

X4641852S

BS403B-2020-00005305

Resolución do 10.12.2020

44471355G

BS403B-2020-00005482

Resolución do 10.12.2020

35485023W

BS403B-2020-00005503

Resolución do 10.12.2020

32925858R

BS403B-2020-00005594

Resolución do 19.11.2020

Y2233910A

BS403B-2020-00005631

Resolución do 10.12.2020

76730112L

BS403B-2020-00005730

Resolución do 4.11.2020

46897336Z

BS403B-2020-00006151

Resolución do 10.12.2020

Y0991927C

BS403B-2020-00006490

Resolución do 10.12.2020

44475939B

BS403B-2020-00007209

Resolución do 4.11.2020

45860102B

BS403B-2020-00007351

Resolución do 4.11.2020

33352.1Z

BS403B-2020-00007638

Resolución do 4.11.2020

Y7725019T

BS403B-2020-00007953

Resolución do 10.12.2020

79328130A

BS403B-2020-00008017

Resolución do 4.11.2020

78802123Y

BS403B-2020-00009619

Resolución do 19.11.2020

34628978V

BS403B-2020-00009629

Resolución do 10.12.2020

76928423R

BS403B-2020-00010049

Resolución do 19.11.2020

Y0448321L

BS403B-2020-00011018

Resolución do 10.12.2020

47356511V

BS403B-2020-00011556

Resolución do 10.12.2020

Y7078182S

BS403B-2020-00011820

Resolución do 10.12.2020