Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 2 de marzo de 2021 Páx. 12637

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Campo das Rosas, sito nos concellos da Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro, da provincia de Pontevedra (IN408A 2017/05).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o fondo de compensación ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; e nas demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante: Naturgy Renovables, S.L.U.

Denominación do proxecto: parque eólico Campo das Rosas.

Concellos afectados: A Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Pontevedra).

Potencia que se vai instalar: 27,6 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 8×3.450 MW de potencia nominal unitaria.

Produción de enerxía media neta ou vertida á rede: 91.582 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 23.224.383,2 euros.

Localización: (coordenadas UTM).

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértice

UTM-X

UTM-Y

1

542.000,00

4.709.809,00

2

542.000,00

4.711.500,00

3

544.350,00

4.716.600,00

4

546.870,00

4.716.600,00

5

546.870,00

4.715.485,98

6

547.270,00

4.715.231,66

7

547.270,00

4.714.940,06

8

547.041,64

4.714.821,97

9

546.870,00

4.714.821,97

10

546.870,00

4.713.600,00

11

544.150,00

4.709.809,00

Esta poligonal ocupa unha superficie rectangular duns 8 km de lonxitude por un largo de 3 km, aproximadamente.

Coordenadas dos aeroxadores, do centro de seccionamento, estacións anemométricas e da subestación:

Aeroxerador

UTM-X

UTM-Y

CR-01

544.649,00

4.716.195,00

CR-02

545.559,00

4.715.613,00

CR-03

545.119,00

4.715.279,00

CR-04

545.863,00

4.715.021,00

CR-05

542.505,00

4.710.719,00

CR-06

543.410,00

4.711.146,00

CR-07

543.712,00

4.710.898,00

CR-08

543.641,00

4.710.326,00

Centro de seccionamento

UTM-X

UTM-Y

A

543.908,00

4.712.086,00

B

543.896,00

4.712.045,00

C

543.869,00

4.712.053,00

D

543.881,00

4.712.094,00

Estacións anemométricas

UTM-X

UTM-Y

TM1

545.144,00

4.714.453,00

TM2

543.450,00

4.710.050,00

Subestación Quireza

UTM-X

UTM-Y

A

543.602,00

4.713.633,00

B

543.602,00

4.713.703,00

C

543.633,00

4.713.703,00

D

543.633,00

4.713.633,00

Características técnicas recollidas no proxecto:

– 8 aeroxeradores de 3.450 kW de potencia nominal unitaria, 138 m de diámetro de rotor e altura da buxa de 94 metros, correspondente co modelo Enercon-138 EP3, ou similar, xunto cos seus correspondentes centros de transformación con potencia unitaria de 4.000 kVA, grupo de conexión Dyn5 e tensión 0,65/30 kV, situados no seu interior.

– 2 estacións anemométricas, equipadas con torres autosoportadas de 94 m de altura, equipadas con 5 anemómetros a 94, 90, 70, 50 e 30 m e 3 cataventos a 90, 70 e 80 m.

– 2 liñas soterradas a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores ata o centro de seccionamento, denominadas Circuíto I (4 aeroxeradores; CR-01 a CR-04) e Circuíto II (CR-05 a CR-08).

– Centro de seccionamento do parque eólico Campo das Rosas con celas blindadas de interior en 30 kV. Cabe destacar que no dito centro de seccionamento se enlaza a liña de evacuación de Porto Vidros cunha potencia de 10,35 MW.

– Unha liña aerosoterrada de 30 kV, de 1,7 km, que parte do centro de seccionamento e finaliza nunha nova subestación elevadora 220/30 kV Quireza, que se divide en tres tramos:

• Liña soterrada entre centro de seccionamento e o apoio nº 1 de paso aerosoterrada de 79 m.

• Liña aérea entre os apoios nº 1 e nº 8 de paso aerosoterrada de 1.363 m.

• Liña soterrada entre o apoio nº 8 de paso aerosoterrada e subestación elevadora 220/30 kV de 418 m.

– Subestación elevadora 220/30 kV Quireza, verterá á rede a enerxía xerada polos parques eólicos Campo das Rosas e Porto Vidros. Será convencional de exterior en 220 kV e blindada de interior con illamento en hexafluoruro de xofre (SF6) en 30 kV. O sistema de 220 kV estará constituído por unha posición de liña-transformador, un transformador de potencia 220/30 kV. O sistema de 30 kV estará constituído por dúas posicións de liña, unha posición de transformador de potencia e unha posición de servizos auxiliares con medida.

A posición de liña-transformador de 220 kV estará equipada coa seguinte aparellaxe: un interruptor automático tripolar, un seccionador tripolar xiratorio con coitelas de posta a terra, tres transformadores de intensidade, tres transformadores de tensión indutivos, seis autoválvulas-pararraios e un armario de protección de liña e transformador.

A transformación levarase a cabo mediante un transformador trifásico de illamento en aceite de 70 MVA, 220/30 kV.

O sistema de 30 kV estará composto por: dúas celas de liña, unha cela de secundario de transformador e unha cela de servizos auxiliares con medida e os seus correspondentes dispositivos de proteccións e medida (no interior) e unha reactancia de posta á terra, en baño de aceite, de 500 A 30 seg, conectado no lado de baixa do transformador de potencia 220/30 kV-70 MVA, tres autoválvulas e un seccionador tripolar sen coitela de posta á terra (á intemperie)

– Liña aérea 220 kV de 77,6 m, que parte da posición a 220 kV da SET 220/30 kV Quireza e finaliza no apoio nº 1 da LAT 220 kV Tibo-Pico Touriñán. Esta liña, en unión á que se atopa en proceso de tramitación, dará lugar á LAT 220 kV SET-Quireza-Tibo.

O obxecto da información pública será o proxecto de execución das instalacións, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e a declaración de utilidade pública (RBDA e planos parcelarios).

A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa. A relación de bens e dereitos afectados (RBDA) figura no anexo que se xunta con esta resolución.

O que se fai público para coñecemento xeral e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos poidan presentar as alegacións, no prazo de trinta (30) días a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución ou a partir da correspondente notificación individual aos afectados.

Atendendo ás medidas preventivas fronte ao coronavirus COVID-19, a consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación:
https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 51.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (avenida Mª Vitoria Moreno, 43, 5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como ás dependencias dos concellos da Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro.

Pontevedra, 19 de febreiro de 2021

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto do parque eólico Campo das Rosas,
nos concellos da Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Pontevedra)

ID

Catastro

Datos

identificativos

Parque eólico (pleno dominio)

Parque eólico (servidume)

Parque eólico
(ocupación temporal)

Cimentación

Plataforma

Vías

Sub/CS

Voo aero

Gabias MT

Vías

Sub/CS

Gabias

MT

Concellos

Nº de predio Naturgy

Tipoloxía

Pol.

Parc.

Lugar

Titular/organismo

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

A Estrada

1

Matogueira

204

1014

Pedra Longa

José Juan Iglesias Picallo

CR-01

162,83

A Estrada

2

Matogueira

204

1015

Pedra Longa

Edelmira Cortés Picallo

Teresa Cortés Picallo

CR-01

294,62

A Estrada

3

Matogueira

204

1016

Pedra Longa

Hros. Manuel Caramés Eiriz

CR-01

931,77

A Estrada

4

Pastos

204

1017

Pedra Longa

Juan Manuel González Cerviño

CR-01

379,82

CR-01

3.187,59

CR-01

4.437,97

161,44

4,91

A Estrada

5

Vía de

comunicación de dominio público

203

9001

Camiño rural

Concello da Estrada

318,19

CR-01

1.062,94

135,83

5,24

A Estrada

6

Matogueira

203

706

Mucosas

Josefa Gómez Pereiras

CR-01

136,60

A Estrada

7

Matogueira

203

705

Mucosas

Pacífica Pereiras Gómez

Delio Gómez Pereiras

CR-01

1.416,04

A Estrada

8

Matogueira

203

676

Outeiro do Corvo

Concello da Estrada

CR-01

262,76

A Estrada

9

Matogueira

203

667

Queimas

Teresa Elvira Gómez Gómez

CR-01

2.208,02

A Estrada

10

Matogueira

204

1018

Rega dos Dous

Filomena García Rodríguez

CR-01

1.103,42

157,64

218,62

A Estrada

11

Matogueira

204

1021

Outeiro da Devesa

Carmen Álvarez

CR-01

534,72

CR-01

53,18

41,99

56,22

A Estrada

12

Matogueira

204

1022

Outeiro da Devesa

Francisco Fraiz Garrido

CR-01

366,04

47,81

34,04

44,92

A Estrada

13

Matogueira

204

1023

Outeiro da Devesa

Juan González Gómez

CR-01

117,69

112,19

19,86

2,06

26,51

A Estrada

14

Vía de

comunicación de dominio público

204

9002

Camiño rural

Concello da Estrada

CR-01

40,37

51,02

8,00

2,71

10,70

A Estrada

15

Pastos

204

1025

Portos

Manuel Basteiro Ruzo

CR-01

192,13

757,67

118,62

145,77

156,64

A Estrada

16

Matogueira

204

484

Portos

Hros. Benito Porta Eiriz

196,48

33,14

44,62

45,29

A Estrada

17

Matogueira

204

485

Portos

Dolores Caramés Eiriz

121,86

20,66

27,85

28,23

A Estrada

18

Matogueira

204

486

Portos

Teresa Elvira Gómez Gómez

94,54

16,87

21,76

23,20

A Estrada

19

Matogueira

204

487

Portos

Delio Gómez Pereiras

Pacífica Pereiras Gómez

223,71

38,25

49,01

52,51

A Estrada

20

Matogueira

204

488

Portos

María Angélica Bugallo Porta

178,57

26,69

37,79

36,10

A Estrada

21

Matogueira

204

489

Portos

Manuela Gutiérrez Verdura

160,17

26,56

38,63

35,60

A Estrada

22

Matogueira

204

490

Portos

Teresa Nieves Gago Picallo

76,02

12,10

18,62

16,30

A Estrada

23

Matogueira

204

491

Portos

Hros. José Puente Gómez

86,72

13,70

9,50

18,60

A Estrada

24

Matogueira

204

492

Portos

Manuela Fernández Ruzo

217,45

43,03

0,31

58,26

A Estrada

25

Matogueira

204

493

Portos

Juan José Iglesias Picallo

43,83

13,48

18,25

A Estrada

26

Matogueira

204

494

Portos

Virtudes Souto Rivas

27,68

12,03

15,97

A Estrada

27

Matogueira

204

495

Portos

Hros. Benito Porta Eiriz

14,40

16,67

3,26

39,56

A Estrada

28

Matogueira

204

496

Portos

Dolores Caramés Eiriz

5,41

A Estrada

29

Matogueira

204

497

Portos

Teresa Elvira Gómez Gómez

A Estrada

30

Matogueira

204

991

Queimas

Descoñecido-Fiscalía Provincial de Pontevedra

3,84

A Estrada

31

Matogueira

204

990

Queimas

Edelmira Cortés Picallo

Teresa Cortés Picallo

1,82

24,04

A Estrada

32

Matogueira

204

989

Queimas

Virtudes Souto Rivas

17,52

19,61

A Estrada

33

Matogueira

204

988

Queimas

Leonora Basteiro Ruzo

44,98

2,86

A Estrada

34

Matogueira

204

987

Queimas

Manuela Fernández Ruzo

31,27

A Estrada

35

Matogueira

204

986

Queimas

Julia Gómez Rivas

41,98

A Estrada

36

Matogueira

204

985

Queimas

Juan José Iglesias Picallo

27,10

15,68

0,67

A Estrada

37

Matogueira

204

984

Queimas

Juan Manuel González Cerviño

6,98

27,67

A Estrada

38

Matogueira

204

983

Queimas

Teresa Nieves Gago Picallo

0,23

19,13

A Estrada

39

Matogueira

204

982

Queimas

Hros. Benito Porta Eiriz

10,20

A Estrada

40

Matogueira

203

658

Queimas

Manuela Fernández Ruzo

A Estrada

41

Matogueira

203

657

Queimas

Julia Gómez Rivas

2,62

9,26

A Estrada

42

Matogueira

203

656

Queimas

Rosalía Picallo Picallo

17,32

17,33

28,71

A Estrada

43

Matogueira

203

655

Queimas

Juan Manuel González Cerviño

62,07

20,05

27,19

A Estrada

44

Matogueira

203

654

Queimas

Teresa Nieves Gago Picallo

86,61

18,82

25,71

A Estrada

45

Matogueira

203

653

Queimas

Benito Porta Eiriz

108,22

18,09

24,49

A Estrada

46

Matogueira

203

652

Queimas

Dolores Quiven Fraiz

113,88

16,40

0,54

22,39

A Estrada

47

Matogueira

203

651

Gallardo

María Angélica Bugallo Porta

55,43

7,77

3,16

10,67

A Estrada

48

Matogueira

203

650

Gallardo

José Jerpe Picallo

74,58

9,99

10,58

13,55

A Estrada

49

Matogueira

203

649

Gallardo

Manuela Gutiérrez Verdura

146,13

20,29

28,01

27,64

A Estrada

50

Matogueira

203

648

Gallardo

Pacífica Pereiras Gómez

Delio Gómez Pereiras

125,96

17,65

24,74

23,97

A Estrada

51

Matogueira

203

647

Gallardo

Teresa Elvira Gómez Gómez

126,37

18,16

24,63

24,78

A Estrada

52

Matogueira

203

646

Gallardo

María Ángeles Fernández Gómez

José Pelayo Gómez Eiriz

133,53

19,25

26,39

26,23

A Estrada

53

Matogueira

203

645

Gallardo

Manuel Caramés Eiriz

130,55

18,74

25,76

25,51

A Estrada

54

Matogueira

203

644

Gallardo

Manuela Gutiérrez Verdura

149,52

21,06

29,41

28,65

A Estrada

55

Matogueira

203

643

Gallardo

Dolores Severina Souto Rey

123,26

18,65

25,49

25,46

A Estrada

56

Matogueira

203

642

Gallardo

Leonora Basteiro Ruzo

111,14

16,85

22,70

23,01

A Estrada

57

Matogueira

203

641

Gallardo

Manuela Fernández Ruzo

114,61

17,23

23,33

23,52

A Estrada

58

Matogueira

203

640

Gallardo

Leonora Basteiro Ruzo

145,39

21,66

29,76

29,52

A Estrada

59

Matogueira

203

639

Gallardo

Dolores García Iglesias

137,34

20,53

27,33

28,13

A Estrada

60

Matogueira

203

638

Gallardo

Juan Manuel González Cerviño

252,78

35,85

50,61

48,51

A Estrada

61

Matogueira

203

637

Gallardo

Teresa Nieves Gago Picallo

268,83

36,43

53,56

49,03

A Estrada

62

Matogueira

203

636

Gallardo

María Ángeles Bugallo Porta

256,49

33,40

49,07

45,05

A Estrada

63

Matogueira

203

635

Gallardo

Dolores Quiven Fraiz

251,80

34,45

50,16

46,63

A Estrada

64

Matogueira

203

575

Gallardo

José Jerpe Picallo

102,72

14,72

22,03

19,87

A Estrada

65

Matogueira

203

574

Gallardo

Antonio García Gutiérrez

90,44

13,59

19,91

18,37

A Estrada

66

Matogueira

203

573

Gallardo

Pacífica Pereiras Gómez

Delio Gómez Pereiras

88,70

13,74

20,00

18,57

A Estrada

67

Matogueira

203

572

Gallardo

Teresa Elvira Gómez Gómez

79,36

12,55

17,88

17,01

A Estrada

68

Matogueira

203

571

Gallardo

María Ángeles Fernández Gómez

José Pelayo Gómez Eiriz

87,24

13,90

19,75

18,83

A Estrada

69

Matogueira

203

570

Gallardo

Descoñecido-Fiscalía Provincial de Pontevedra

79,09

12,54

18,00

16,96

A Estrada

70

Matogueira

203

569

Gallardo

Descoñecido-Fiscalía Provincial de Pontevedra

92,02

14,26

20,53

19,26

A Estrada

71

Matogueira

203

568

Gallardo

Virtudes Souto Rivas

80,87

12,23

17,57

16,54

A Estrada

72

Matogueira

203

567

Gallardo

Leonora Basteiro Ruzo

94,08

13,83

19,76

18,73

A Estrada

73

Matogueira

203

566

Gallardo

Manuela Fernández Ruzo

87,03

12,46

17,70

16,89

A Estrada

74

Matogueira

203

565

Gallardo

Ramiro Gómez Ulla

97,39

13,51

19,49

18,28

A Estrada

75

Matogueira

203

564

Gallardo

Rosalía Picallo Picallo

99,42

13,55

19,43

18,36

A Estrada

76

Matogueira

203

563

Gallardo

Antonio González Gómez

126,68

17,12

24,26

23,22

A Estrada

77

Matogueira

203

562

Gallardo

María Quiben Fraiz

192,59

25,74

36,80

34,88

A Estrada

78

Matogueira

203

561

Gallardo

Hros. Benito Porta Eiriz

175,69

24,43

34,88

33,15

A Estrada

79

Matogueira

203

560

Gallardo

María Elena Ulla Quiben

190,29

28,11

40,08

38,10

A Estrada

80

Matogueira

203

559

Gallardo

Dolores Severina Souto Rey

1.684,74

259,39

394,60

347,53

A Estrada

81

Matogueira

203

558

Tras Campo Pelado

María Quiben Fraiz

118,63

21,47

29,88

29,17

A Estrada

82

Matogueira

203

557

Tras Campo Pelado

Hros. Benito Porta Eiriz

111,48

19,78

27,44

26,88

A Estrada

83

Matogueira

203

556

Tras Campo Pelado

Teresa Nieves Gago Picallo

93,68

16,70

23,10

22,73

A Estrada

84

Matogueira

203

555

Tras Campo Pelado

Manuela Otilia Gómez González

109,52

19,63

26,87

26,75

A Estrada

85

Matogueira

203

554

Tras Campo Pelado

Rosalía Picallo Picallo

103,33

18,28

24,85

24,94

A Estrada

86

Matogueira

203

553

Tras Campo Pelado

Rosalía Basteiro Gómez

143,47

25,16

33,94

34,35

A Estrada

87

Matogueira

203

552

Tras Campo Pelado

Manuela Fernández Ruzo

120,76

20,67

28,00

28,17

A Estrada

88

Matogueira

203

551

Tras Campo Pelado

María Jesús Mato Basteiro

135,85

22,79

30,83

31,08

A Estrada

89

Matogueira

203

550

Tras Campo Pelado

Virtudes Souto Rivas

125,16

20,76

27,71

28,37

A Estrada

90

Matogueira

203

549

Tras Campo Pelado

Dolores Caramés Eiriz

147,27

24,02

32,34

32,80

A Estrada

91

Matogueira

203

548

Tras Campo Pelado

Manuela Caramés Eiriz

258,61

40,53

54,34

55,33

A Estrada

92

Matogueira

203

547

Tras Campo Pelado

María Ángeles Fernández Gómez

José Pelayo Gómez Eiriz

220,65

32,92

44,55

44,90

A Estrada

93

Matogueira

203

546

Tras Campo Pelado

Teresa Elvira Gómez Gómez

258,93

39,24

52,90

53,65

A Estrada

94

Matogueira

203

545

Tras Campo Pelado

Pacífica Pereiras Gómez

Delio Gómez Pereiras

193,42

28,89

41,05

39,18

A Estrada

95

Matogueira

203

544

Tras Campo Pelado

Antonio García Gutiérrez

192,39

29,96

40,85

40,89

A Estrada

96

Matogueira

203

543

Tras Campo Pelado

José Jerpe Picallo

141,81

22,60

31,01

30,84

A Estrada

97

Matogueira

203

542

Tras Campo Pelado

María Angélica Bugallo Porta

160,96

26,40

35,76

36,10

A Estrada

98

Matogueira

203

981

Pena Cebral

Arcebispado de Santiago de Compostela

265,53

50,42

68,95

68,31

A Estrada

99

Matogueira

203

982

Tras Campo Pelado

José Antonio Picallo Suárez

217,70

40,69

57,58

55,11

A Estrada

100

Matogueira

203

983

Tras Campo Pelado

Francisco José Lorenzo Tojo

237,96

46,28

62,68

63,17

A Estrada

101

Matogueira

203

984

Tras Campo Pelado

Teresa Cerviño Gómez

248,67

48,91

67,84

66,48

A Estrada

102

Matogueira

203

940

Pedra Furada

Dolores Pillado Tato

132,32

26,35

37,04

35,75

A Estrada

103

Matogueira

203

922

Pedra Furada

Nonila Álvarez Rodríguez

121,38

22,54

24,71

31,04

A Estrada

104

Matogueira

203

962

Pedra Furada

Rosalía Taboada Arán

José Taboada Arán

5,80

11,86

26,58

A Estrada

105

Matogueira

203

963

Pedra Furada

Dolores Eirín Picallo

María del Carmen López Eirín

42,64

17,09

23,32

A Estrada

106

Matogueira

203

964

Pedra Furada

Modesto Eiras Picallo

104,99

35,27

54,23

A Estrada

107

Matogueira

203

966

Pedra Furada

Modesto Eiras Picallo

213,19

22,41

45,30

24,41

A Estrada

108

Matogueira

203

967

Pedra Furada

Felícitas Eiras García

CR-03

288,30

288,42

54,09

34,16

74,52

A Estrada

109

Matogueira

203

969

Monteria

Narciso Souto Lorenzo

CR-03

306,83

1,24

22,45

30,58

A Estrada

110

Matogueira

203

971

Monteria

José Souto Cerviño

CR-03

540,29

83,37

139,52

A Estrada

111

Matogueira

203

973

Monteria

Jaime Picallo Souto

CR-03

373,99

CR-03

39,29

49,51

37,72

A Estrada

112

Matogueira

203

975

Monteria

José Souto Lorenzo

CR-03

442,68

CR-03

128,12

23,04

0,40

A Estrada

113

Matogueira

203

977

Monteria

Sabino Cerviño Ulla

CR-03

405,31

CR-03

116,53

22,30

A Estrada

114

Matogueira

203

976

Monteria

Sabino Cerviño Ulla

CR-03

859,74

CR-03

567,76

45,90

A Estrada

115

Matogueira

203

972

Monteria

Jaime Picallo Souto

CR-03

127,53

A Estrada

116

Matogueira

203

974

Monteria

José Souto Lorenzo

CR-03

155,10

A Estrada

117

Matogueira

203

979

Monteria

Amparo Souto Ulla

CR-03

1.580,35

CR-03

1.731,71

76,24

A Estrada

118

Matogueira

203

990

Pena Cebral

Nonila Álvarez Rodríguez

CR-03

74,47

0,33

16,22

A Estrada

119

Matogueira

203

992

Pena Cebral

Amparo Souto Ulla

CR-03

82,33

A Estrada

120

Matogueira

203

993

Pena Cebral

Narciso Souto Lorenzo

CR-03

689,59

A Estrada

121

Matogueira

203

994

Pena Cebral

Modesto Eiras Picallo

CR-03

990,35

A Estrada

122

Matogueira

203

995

Pena Cebral

Felícitas Eiras García

CR-03

67,71

CR-03

1.033,99

A Estrada

123

Matogueira

203

996

Pena Cebral

Rosalía Taboada Arán

José Taboada Arán

CR-03

17,52

CR-03

188,84

CR-03

793,69

A Estrada

124

Matogueira

203

997

Pena Cebral

Dolores Eirín Picallo

María del Carmen López Eirín

CR-03

268,17

CR-03

101,47

CR-03

729,83

A Estrada

125

Matogueira

203

998

Pena Cebral

María Divina Picallo Bao

CR-03

94,12

CR-03

91,83

CR-03

401,59

A Estrada

126

Matogueira

203

999

Pena Cebral

José Antonio Picallo Suárez

CR-03

139,87

280,85

CR-03

1.001,51

38,70

A Estrada

127

Matogueira

203

1000

Pena Cebral

Manuel Picallo Tato

354,77

CR-03

597,46

42,74

A Estrada

128

Matogueira

203

1001

Pena Cebral

María del Carmen Iglesias Cachafeiro

293,32

CR-03

434,76

39,57

14,72

A Estrada

129

Matogueira

203

1002

Pena Cebral

Jaime García Picallo

307,37

CR-03

297,38

49,91

61,37

44,01

A Estrada

130

Matogueira

203

1003

Pena Cebral

Nazario Picallo Penela

222,02

39,60

51,93

54,66

A Estrada

131

Matogueira

203

1004

Pena Cebral

Adolfo Caeiro García

449,79

80,58

108,09

109,93

A Estrada

132

Matogueira

203

1007

Carbelo

Luz Divina Darriba Eiras

384,43

76,42

102,29

104,34

A Estrada

133

Matogueira

203

1010

Carbelo

Alfonso Fernández Porta

141,21

20,17

43,15

22,27

A Estrada

134

Matogueira

203

1009

Carbelo

Alfonso Fernández Porta

86,64

15,53

23,37

22,63

A Estrada

135

Matogueira

203

1011

Carbelo

Dolores Eirín Picallo

María del Carmen López Eirín

1,10

A Estrada

136

Matogueira

203

1012

Carbelo

María del Carmen López Eirín

Dolores Eirín Picallo

0,63

A Estrada

137

Matogueira

203

1013

Carbelo

José Taboada Arán

Rosalía Taboada Arán

11,10

28,80

A Estrada

138

Vía de comunicación de dominio público

202

9003

Camiño rural

Concello da Estrada

CR-02

386,56

295,28

CR-02

76,43

54,10

75,97

73,86

A Estrada

139

Matogueira

202

620

Carbelo

Alfonso Fernández Porta

616,70

118,43

153,88

163,77

A Estrada

140

Matogueira

202

621

Carbelo

Dolores Eirín Picallo

429,98

81,77

94,34

112,37

A Estrada

141

Matogueira

202

622

Carbelo

Rosalía Taboada Arán

José Taboada Arán

228,46

66,89

99,79

A Estrada

142

Matogueira

202

623

Carbelo

José Alfonso Bara Cerviño

Alberto Bara Cerviño

923,62

283,82

43,42

423,17

A Estrada

143

Matogueira

202

624

Carbelo

Jaime Picallo Suárez

1.187,47

115,53

424,05

126,19

A Estrada

144

Matogueira

202

590

Foxo Vello

Descoñecido-Fiscalía Provincial de Pontevedra

85,85

57,50

A Estrada

145

Matogueira

202

630

Monteria

José Souto Cerviño

9,91

20,97

47,59

A Estrada

146

Matogueira

202

629

Monteria

Jaime Picallo Souto

67,17

27,05

36,19

A Estrada

147

Matogueira

202

628

Monteria

Esther Rivas Souto

107,10

22,93

7,59

30,94

A Estrada

148

Matogueira

202

627

Monteria

José Souto Lorenzo

109,80

25,01

32,75

37,29

A Estrada

149

Matogueira

202

626

Monteria

Sabino Cerviño Ulla

191,56

42,69

51,01

54,53

A Estrada

150

Matogueira

202

625

Monteria

Aida Rivas Souto

Amparo Souto Ulla

592,45

89,54

131,98

119,02

A Estrada

151

Matogueira

202

588

Foxo Vello

Manuel Eirín Gago

86,97

77,31

A Estrada

152

Matogueira

202

617

Cerrada de Quintas

María Ángeles Penela Teira

592,57

83,65

155,88

94,26

A Estrada

153

Matogueira

202

589

Foxo Vello

Eduardo Ventín Pallín

José Manuel Ventín Pallín

869,26

161,99

180,33

224,81

A Estrada

154

Matogueira

202

594

Foxo Vello

Esther Rivas Souto

249,26

55,50

71,86

76,89

A Estrada

155

Matogueira

202

595

Foxo Vello

Manuel Silva Romar

214,15

42,80

58,04

58,61

A Estrada

156

Matogueira

202

596

Foxo Vello

José Ignacio Ramón Taboada Suárez

489,05

93,56

125,79

128,05

A Estrada

157

Matogueira

202

597

Foxo Vello

Manuel Silva Romar

293,11

42,29

97,17

49,51

A Estrada

158

Eucaliptos

202

600

Foxo Vello

José Manuel Pérez Rey

María del Carmen Pérez Rey

CR-02

175,94

A Estrada

159

Matogueira

202

601

Lomba

María Carmen García Quiveo

CR-02

335,28

A Estrada

160

Matogueira

202

458

Foxo Vello

Luis Castro Rodríguez

CR-02

32,30

A Estrada

161

Matogueira

202

702

Lomba

Manuel Quiveo García

CR-02

138,65

A Estrada

162

Matogueira

202

701

Lomba

Manuel Quiveo García

CR-02

137,24

A Estrada

163

Matogueira

202

656

Lomba

María Carmen García Quiveo

CR-02

2.827,63

CR-02

2.637,98

A Estrada

164

Matogueira

202

655

Foxo Vello

José Manuel Pérez Rey

María del Carmen Pérez Rey

CR-02

379,82

CR-02

2.350,92

CR-02

1.483,10

26,46

A Estrada

165

Matogueira

202

654

Foxo Vello

María Cristina Barros García

CR-02

141,55

124,75

CR-02

1.477,07

52,82

A Estrada

166

Matogueira

202

700

Foxo Vello

María del Pilar Gómez Barros

CR-02

37,49

CR-02

506,91

A Estrada

167

Matogueira

202

653

Foxo Vello

Manuel Silva Romar

336,38

CR-02

1.938,38

91,55

21,02

52,83

A Estrada

168

Matogueira

202

648

Pedra Furada

Manuel Castro Novoa

CR-02

15,71

A Estrada

169

Matogueira

202

649

Pedra Furada

Adolfo Caeiro García

CR-02

245,86

A Estrada

170

Matogueira

202

650

Pedra Furada

María del Rosario Darriba Souto

CR-02

848,99

A Estrada

171

Matogueira

202

651

Pedra Furada

Lorenzo Rey Brea

CR-02

532,06

A Estrada

172

Matogueira

202

657

Lomba

Dolores Eirín Picallo

María del Carmen López Eirín

CR-02

3,66

Cerdedo-Cotobade

173

Piñeiral madeirable

1

1777

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

8.213,49

1.369,36

2.297,88

1.927,07

Cerdedo-Cotobade

174

Vía de

comunicación de dominio público

1

9002

Camiño rural

Concello de Cerdedo-Cotobade

CR-04

25,17

25.844,12

CR-04

96,50

1.617,24

1.890,69

1.318,64

Cerdedo-Cotobade

175

Piñeiral madeirable

1

1774

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

CR-04

379,82

CR-04

6.725,58

12.238,08

CR-04

9.709,69

264,98

4.685,72

188,92

Cerdedo-Cotobade

176

Matogueira

1

1861

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

6.208,19

2.484,07

Cerdedo-Cotobade

177

Piñeiral madeirable

29

49

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

652,18

281,89

Cerdedo-Cotobade

178

Piñeiral madeirable

29

50

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

4.008,01

2.395,86

Cerdedo-Cotobade

179

Vía de

comunicación de dominio público

29

9002

Camiño rural

Concello de Cerdedo-Cotobade

5.407,49

451,12

Cerdedo-Cotobade

180

Piñeiral madeirable

29

52

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

2.956,98

2.007,64

Cerdedo-Cotobade

181

Matogueira

1

1860

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

3.167,14

967,72

699,78

1.663,11

Cerdedo-Cotobade

182

Piñeiral madeirable

1

1778

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

13.977,00

1.810,59

5.079,70

415,63

467,12

12.718,78

Cerdedo-Cotobade

183

Matogueira

1

1859

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

386,74

244,12

Cerdedo-Cotobade

184

Matogueira

1

1862

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

8.414,13

311,81

3.171,26

399,14

Cerdedo-Cotobade

185

Matogueira

1

1745

Fontiña

María Valiñas Fernández

81,30

79,04

Cerdedo-Cotobade

186

Matogueira

1

1744

Lama

Preciosa Garrido Paz

174,56

8,34

104,87

3,53

Cerdedo-Cotobade

187

Matogueira

1

1743

Fonteíña

Manuel García Garrido

340,56

26,96

107,61

21,04

Cerdedo-Cotobade

188

Matogueira

1

1858

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

4.177,28

359,88

1.536,16

567,68

Cerdedo-Cotobade

189

Matogueira

1

1717

Cobas

Eudosia Fernández Insua

47,52

91,41

Cerdedo-Cotobade

190

Matogueira

1

1718

Cobas

Esclavitud Pérez López

1.413,42

170,25

117,01

537,29

Cerdedo-Cotobade

191

Cobas

1

1715

Cobas

CMVMC de Quireza-Montouto

852,38

91,24

184,11

206,70

Cerdedo-Cotobade

192

Matogueira

1

1857

Monte Montouto

Veciños de Quireza

1.149,26

145,94

197,91

446,35

Cerdedo-Cotobade

193

Matogueira

1

1711

Cobas

Francisco Ferreiro Álvarez

133,77

46,87

143,47

Cerdedo-Cotobade

194

Matogueira

1

1710

Cobas

José Barreiro Ferreiro

869,52

106,72

113,06

152,36

Cerdedo-Cotobade

195

Matogueira

1

1709

Cobas

José Barreiro Ferreiro

157,12

80,29

Cerdedo-Cotobade

196

Matogueira

1

1855

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

422,25

228,21

Cerdedo-Cotobade

197

Matogueira

1

1854

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

35,66

12,53

Cerdedo-Cotobade

198

Matogueira

1

1853

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

422,96

0,45

214,71

Cerdedo-Cotobade

199

Matogueira

1

1850

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

15.050,29

1.060,58

5.587,25

1.674,61

Cerdedo-Cotobade

200

Matogueira

1

1851

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

3.092,41

1.011,12

2.220,32

Cerdedo-Cotobade

201

Prado ou pradaría

1

1690

Devesa

CMVMC de Quireza-Montouto

616,34

79,81

135,53

131,56

Cerdedo-Cotobade

202

Matogueira

1

1677

Devesa

María Luisa Maceda Fernández

20,22

Cerdedo-Cotobade

203

Matogueira

1

1848

Monte Montouto

Veciños de Quireza

95,99

32,10

2,01

47,72

Cerdedo-Cotobade

204

Pasteiro

4

901

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

CR-06/07

759,65

CR-06/07/08

11.873,65

11.890,45

CR-06/07

20.919,75

2.692,23

2.643,33

3.184,22

Campo Lameiro

205

Piñeiral madeirable

7

273

Xusto de Riba

CMVMC de Caneda

3.205,41

578,94

788,24

802,69

Campo Lameiro

206

Pasteiro

7

935

Monte. 36119

CMVMC de Caneda

CR-05

379,82

CR-05/06

7.186,35

20.871,55

CR-05

9.742,03

3.966,70

4.857,67

5.994,03

Campo Lameiro

207

Piñeiral madeirable

8

166

Monte veciñal

CMVMC de San Isidro

CR-08

379,82

CR-08

7.652,57

23,22

CR-08

9.117,06

323,54

17,40

280,74

ID

Catastro

Datos

identificativos

Liñas de evacuación
(pleno dominio)

Liñas de evacuación (servidume)

Liñas de evacuación (ocupación temporal)

Apoios

Sub.
enlace/Col

Voo da liña eléctrica

Accesos apoios

LAT interconex. entre SET Col e conexión

Liñas soterradas de AT

Gabias AT

Liña eléctrica: círculo de afección de apoios

Subest. colectora

Concello

Nº de predio Naturgy

Tipoloxía

Pol.

Parc.

Lugar

Titular/organismo

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Cerdedo-Cotobade

174

Vía de comunicación de dominio público

1

9002

Camiño rural

Concello de Cerdedo-Cotobade

844,49

Cerdedo-Cotobade

182

Piñeiral madeirable

1

1778

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

AP.1-AP.3-AP.4-AP.5-AP.6-AP.7-AP.8

164,18

3.998,00

18.882,58

2.294,82

977,30

1.185,08

1.176,51

8.795,27

820,00

Cerdedo-Cotobade

199

Matogueira

1

1850

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

90,40

Cerdedo-Cotobade

200

Matogueira

1

1851

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

AP.2

28,68

6.241,36

174,91

1.256,47

ID

Catastro

Datos

identificativos

Outras figuras de ocupación

Torre

meteorolóxica

Acceso torre

meteorolóxica

Gabias

MT

Ocupacións
temporais

Concello

Nº de predio

Tipoloxía

Pol.

Parc.

Lugar

Titular/organismo

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Sup.
(m2)

Cerdedo-Cotobade

173

Piñeiral

1

1777

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

380,56

594,47

Cerdedo-Cotobade

174

Vía de

comunicación

de dominio público

1

9002

Camiño rural

Concello de Cerdedo-Cotobade

680,46

96,83

859,56

Cerdedo-Cotobade

181

Matogueira

1

1860

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

3.918,80

1.201,82

4.588,36

Cerdedo-Cotobade

182

Piñeiral

1

1778

Monte Montouto

CMVMC de Quireza-Montouto

100,00

399,94

97,05

498,37

Campo Lameiro

207

Piñeiral

8

166

Monte veciñal

CMVMC de San Isidro

100,00

2.731,33

798,68

4.787,93