Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Venres, 5 de marzo de 2021 Páx. 13389

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR362A).

Galicia conta cunha moi ampla oferta gastronómica de excepcional calidade, froito da transmisión de xeración en xeración do saber facer tradicional e da existencia dunhas materias primas de gran valor culinario.

Para a protección destes produtos típicos dun territorio e a súa promoción foron creadas as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protexidas. Este sistema de protección, que inicialmente foi deseñado para os viños, tivo nas últimas dúas décadas un importante desenvolvemento en toda a Unión Europea e actualmente acolle un gran repertorio de produtos de todo o ámbito alimentario.

Estes indicativos de calidade constitúen unha importante ferramenta no desenvolvemento rural por múltiples razóns. Por unha parte, delimitan unha zona concreta do territorio onde se pode producir e elaborar o produto acollido, coincidindo coa zona en que tradicionalmente se viña facendo, o que favorece que todo o valor engadido e a riqueza xerada quede nesa zona. Por outra parte, o seu recoñecemento impide que a denominación poida ser empregada por aqueles operadores que non teñen dereito ao seu uso, ademais de prestixiar e dar a coñecer a zona de produción e de potenciar outras actividades económicas que se desenvolvan nese territorio.

Socialmente, as denominacións de calidade obrigan a ter unha organización de produtores e industrias que favorece o dinamismo da zona e potencia o traballo integrador de todo o sector. Por último, hai que sinalar que a través da elaboración destes produtos diferenciados e do uso dunha marca ou contramarca conxunta, pódense facer viables producións que, polo seu escaso volume, doutro xeito terían moito máis difícil o acceso aos mercados.

En resumo, o establecemento dunha denominación de calidade nunha zona pode considerarse como unha oportunidade que se abre para dar viabilidade a certos tipos de producións agroalimentarias e permite o desenvolvemento ou a consolidación da agricultura e a agroindustria da zona facilitando a xeración de riqueza e dinamismo social nela.

En Galicia existen actualmente 34 denominacións de orixe e indicacións xeográficas no ámbito agroalimentario, ás cales habería que engadir, como outro réxime de calidade, as producións ecolóxicas certificadas na nosa comunidade autónoma. A importancia económica e social destas denominacións de calidade queda de manifesto tanto polo valor total da produción certificada, próxima aos 500 millóns de euros, como polo número de produtores implicados, preto de 25.000, e o de industrias, próximo a 1000.

A política da Comunidade Autónoma respecto destes indicativos de calidade foi sempre de claro apoio, xa que son o baluarte da produción alimentaria galega. Por iso, no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015, e modificado por última vez mediante a Decisión de execución da Comisión C (2020) 8432 final, do 25 de novembro de 2020, recolleuse unha submedida, a submedida 3.10, destinada a financiar os gastos en que incorran os agricultores como consecuencia da súa incorporación a estes réximes de calidade. Esta submedida púxose en marcha a través da Orde do 22 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

Coa creación da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) mediante o Decreto 52/2018, do 5 de abril, dáse un novo impulso á política de protección da calidade alimentaria ao unificar nun único organismo as competencias de formación, investigación, promoción e protección da calidade diferencial alimentaria no ámbito galego. Deste xeito, para o exercicio 2020, mediante a Resolución da Agacal do 16 de decembro de 2019, aprobáronse unhas novas bases reguladoras xunto coa convocatoria para ese ano.

Unha vez iniciado o exercicio orzamentario 2021 é preciso realizar algunhas modificacións puntuais nas bases reguladoras e realizar a convocatoria correspondente a este ano. Para unha maior seguranza xurídica e para facilitar o manexo da norma aos interesados, óptase pola publicación, xunto coa convocatoria, dunhas novas bases reguladoras que recollan estes cambios.

En consecuencia, de acordo co disposto no artigo 30.I.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, así como proceder á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2021 (código de procedemento MR362A).

CAPÍTULO I

Bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en
réximes de calidade

Artigo 2. Definicións

1. Para os efectos desta resolución, establécense as seguintes definicións:

a) Agricultor/a: a persoa física ou xurídica, titular dunha explotación agraria inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) e que cumpra coa condición de agricultor activo segundo o establecido no artigo 9 do Regulamento (UE) núm. 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

b) Réximes de calidade: os establecidos nos seguintes regulamentos europeos:

1º. Produción agrícola ecolóxica, regulada a través do Regulamento (CE) núm. 834/2007 do Consello, do 28 de xuño de 2007, sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos, e polo que se derroga o Regulamento (CEE) núm. 2092/91.

2º. Denominacións de orixe protexidas (DOP), indicacións xeográficas protexidas (IXP) e especialidades tradicionais garantidas (ETG) reguladas polo Regulamento (UE) núm. 1151/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de novembro de 2012, sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios.

3º. Denominacións de orixe protexidas (DOP) e indicacións xeográficas protexidas (IXP) de viños, reguladas na parte II, título II, capítulo I, sección 2 do Regulamento (UE) núm. 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se crea a OCM dos produtos agrarios.

4º. Indicacións xeográficas de bebidas espirituosas reguladas no Regulamento (CE) núm. 2019/787 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de abril de 2019, sobre a definición, designación, presentación e etiquetaxe das bebidas espirituosas, a utilización dos nomes das bebidas espirituosas na presentación e etiquetaxe doutros produtos alimenticios, a protección das indicacións xeográficas das bebidas espirituosas e a utilización de alcohol etílico e destilados de orixe agrícola nas bebidas alcohólicas, e polo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 110/2008.

5º. Indicacións xeográficas de produtos vitivinícolas aromatizados reguladas no Regulamento (UE) núm. 251/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre a definición, descrición, presentación, etiquetaxe e protección das indicacións xeográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados e polo que se derroga o Regulamento (CEE) núm. 1601/91 do Consello.

2. Nestes réximes de calidade inclúense tamén os correspondentes ás denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas que aínda non están definitivamente inscritas no correspondente rexistro comunitario, pero que teñen xa enviada á Comisión Europea a documentación para a inscrición e contan xa coa protección nacional transitoria.

Artigo 3. Persoas beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias que cumpran a condición de agricultor activo conforme o establecido no artigo 9 do Regulamento (UE) núm. 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, e que participen por primeira vez nalgún dos réximes de calidade dos produtos agroalimentarios definidos na letra b) do artigo 2 e recollidos no PDR de Galicia 2014-2020. En todo caso, a data da alta no réxime de calidade ten que ser posterior ao 18 de novembro de 2015, data de aprobación do PDR de Galicia 2014-2020 e anterior á data límite do período subvencionable que se defina en cada convocatoria.

2. No caso do programa de calidade relativo á produción ecolóxica, tamén terá a consideración de nova participación aquela que se refira a agricultores/as que, tendo previamente actividade no dito programa, inicien a actividade de produción ecolóxica con destino ao mercado en relación con algunha nova orientación produtiva. En todo caso, esta nova orientación produtiva debe ter unha dimensión económica suficiente para superar a consideración de actividade de autoconsumo. Para estes efectos, no anexo III recóllense, para distintas orientacións produtivas, os valores que se deben superar para considerar que a actividade ten vocación comercial e, polo tanto, está por riba dos valores do mero autoconsumo.

Artigo 4. Gastos subvencionables e contía das axudas

1. Serán subvencionables os custos fixos ocasionados pola inscrición nun réxime de calidade e a cota anual de participación no dito réxime, incluídos, de ser o caso, os custos dos controis necesarios para comprobar o cumprimento do prego de condicións do réxime. Non se considerarán subvencionables os custos internos ou de autocontrol.

No caso das persoas beneficiarias por comezaren nunha nova orientación produtiva dentro da produción ecolóxica, os gastos deberán estar relacionados con esa nova orientación produtiva.

2. A contía da axuda será do 100 % dos gastos subvencionables realizados, sen superar os 3.000 euros anuais por explotación, durante un período máximo de cinco anos.

3. Non se tramitarán expedientes cuxa contía non supere os 50 €.

Artigo 5. Réxime de concesión e criterios de selección das axudas

1. A concesión das axudas para fomentar a participación dos/das agricultores/as en réximes de calidade realízase en réxime de concorrencia competitiva.

2. Os criterios de selección das solicitudes e a puntuación que se lles outorga son os seguintes:

a) Tipoloxía do réxime de calidade.

De acordo con este criterio, outorgaranse as seguintes puntuacións:

1º. Agricultores/as que se incorporen por vez primeira ao réxime da agricultura ecolóxica ou que incorporen por primeira vez novas orientacións produtivas nese réxime de calidade: 30 puntos.

2º. Agricultores/as que se incorporen por primeira vez a algunha DOP ou IXP das reguladas no Regulamento (UE) núm. 1151/2012 ou a algunha DOP das recollidas na parte II, título II, capítulo I, sección 2 do Regulamento (UE) núm. 1308/2013: 20 puntos.

3º. Agricultores/as que se incorporen a calquera dos restantes réximes de calidade obxecto de axudas: 10 puntos.

b) Novidade do réxime de calidade (5 puntos):

Segundo este criterio concederanse cinco puntos no caso de nova participación de agricultores/as en réximes de calidade con menos de 10 anos de antigüidade. Non se outorgará ningún punto en caso contrario.

Para o cálculo da antigüidade do réxime de calidade terase en conta a data de constitución do correspondente consello regulador nos réximes de calidade para os cales exista. Para os réximes para os cales non exista un consello regulador tomarase a data de inscrición do réxime nos diferentes rexistros europeos de denominacións de orixe protexidas, indicacións xeográficas protexidas e especialidades tradicionais garantidas.

c) Participación en máis dun réxime de calidade (5 puntos):

De acordo con este criterio outorgaranse cinco puntos aos/ás agricultores/as inscritos/as en máis dun réxime de calidade subvencionable e ningún punto aos que non cumpran a condición.

d) Situación en zona de montaña (5 puntos):

Segundo este criterio obterán cinco puntos os/as agricultores/as cuxa explotación se atope en zona de montaña definida segundo o establecido na medida 13 do PDR 2014-2020. Os que non cumpran este requisito non obterán ningún punto.

e) Muller (5 puntos):

En aplicación deste criterio obterán cinco puntos as persoas físicas que teñan a condición de muller e ningún punto os restantes solicitantes.

f) Agricultor/a mozo/a (5 puntos):

Conforme este criterio obterán cinco puntos as persoas físicas que non teñan máis de corenta anos no momento en que se incorporan ao réxime de calidade. Os solicitantes que non cumpran esta condición non obterán ningún punto de acordo con este criterio.

3. Para a preparación da proposta de resolución, as solicitudes ordenaranse de maior a menor puntuación, e quedarán excluídas as que non acaden a puntuación mínima de vinte puntos. A puntuación máxima que se pode acadar é de 50 puntos, xa que os expedientes que levan 30 puntos polo primeiro criterio (agricultura ecolóxica) non levan ningún punto conforme o segundo criterio (novidade do programa). En caso de igualdade na puntuación, seleccionaranse os expedientes que obteñan maior puntuación no criterio de valoración «novidade do réxime de calidade». De persistir o empate, seleccionaranse os expedientes que teñan a puntuación máis alta en cada un dos restantes criterios segundo a seguinte orde:

a) Participación en máis dun réxime de calidade.

b) Situación en zona de montaña.

c) Muller.

d) Agricultor/a mozo/a.

Se aínda así persistir o empate, seleccionaranse os expedientes correspondentes ás persoas solicitantes de menor idade.

Artigo 6. Solicitudes e prazo de presentación

1. As solicitudes presentaranse anualmente en formulario dirixido á Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) conforme o anexo I desta orde, acompañado da documentación complementaria que se indica no artigo 7.

2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que foi realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

3. O prazo de presentación de solicitudes será o que se estableza na convocatoria anual correspondente.

Artigo 7. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) No caso de solicitantes persoas xurídicas, documentación acreditativa da condición de representante da persoa que asina a solicitude.

b) Certificación do consello regulador correspondente que acredite que se trata dun agricultor que participa por primeira vez no réxime de calidade e indique a data de incorporación ao dito réxime. Poderase utilizar o modelo de certificación que figura no anexo II.

c) No caso de agricultores que solicitan a axuda por iniciar a actividade nunha nova orientación produtiva en agricultura ecolóxica, certificación do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) conforme esta nova orientación produtiva acada a dimensión mínima que se establece no anexo III. Poderase utilizar o modelo de certificación que figura no anexo IV.

d) No caso de solicitantes que participan nalgún outro réxime de calidade, certificación do consello regulador correspondente que acredite a súa inscrición. Poderase utilizar o modelo de certificación que figura no anexo V.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puideean obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que for realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se vai presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou reña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 8. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) Estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

d) Estar ao día nas obrigas coa Seguridade Social.

e) Estar ao día nas obrigas coa Facenda autonómica.

f) Documentación fiscal que acredite os ingresos agrarios percibidos no período impositivo dispoñible máis recente.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A aplicación e verificación da figura de agricultor activo realizarase segundo o establecido no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para obter da Axencia Estatal da Administración Tributaria a información fiscal necesaria. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamente o consentimento, caso en que deberá presentar a documentación fiscal que acredite os ingresos agrarios no período impositivo dispoñible máis recente e toda aquela outra documentación que for necesaria para acreditar a dita condición. No caso particular de solicitantes persoas xurídicas, sempre se deberá declarar na solicitude o total de ingresos agrarios percibidos no período impositivo dispoñible máis recente. O órgano xestor, despois de verificar os datos declarados, solicitará, se o considera necesario, a documentación xustificativa dos ingresos declarados.

Artigo 9. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificacións electrónicas de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpran a súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e entenderanse rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 10. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar após a presentación da solicitude, deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 11. Obrigas tributarias, coa Seguridade Social, coa Facenda autonómica e outros requisitos para ter a condición de beneficiario

Non poderán ter a consideración de beneficiarios aqueles solicitantes que non cumpran os requisitos que se establecen para eles no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. En particular, non se concederán nin pagarán subvencións a solicitantes ou beneficiarios que non estean ao día nas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, ou que teñan débedas pendentes de pagamento coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia (Consellería de Facenda).

De acordo co establecido no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2021 e co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a acreditación do cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser realizada mediante unha declaración responsable do solicitante no caso de que as axudas que se concedan non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de 1.500 euros.

Artigo 12. Instrución e resolución

1. Corresponde a Área de Calidade Alimentaria da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) a instrución do procedemento. Se a solicitude non reunir os requisitos establecidos nesta resolución, a dita axencia requirirá a persoa interesada para que a repare no prazo máximo e improrrogable de dez días e indicaralle que, se non o fixer, se terá por desistida da súa solicitude, logo dunha resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. O exame e valoración das solicitudes levaraos a cabo unha comisión de valoración constituída do seguinte xeito:

Presidente: o xefe da Área de Calidade Alimentaria.

Vogais: dous/dúas funcionarios/as do Departamento de Promoción da Calidade Alimentaria.

Secretario/a: un/unha funcionario/a do dito departamento, que actuará con voz e voto.

3. A Comisión de Valoración, aplicando os criterios establecidos no artigo 5 desta resolución, examinará as solicitudes presentadas e emitirá un informe en que se concretará o resultado da avaliación efectuada. De acordo co dito informe, a Área de Calidade Alimentaria da Agacal elaborará a proposta de resolución e elevaraa ao órgano competente para resolver. A proposta deberá conter unha relación dos solicitantes para os cales se propón a axuda, a contía desta e os criterios de valoración seguidos para efectuala.

4. A persoa titular da dirección da Agacal resolverá as solicitudes no prazo máximo de 5 meses contados desde o día seguinte á data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Se transcorre o prazo máximo para resolver sen que se dite resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

5. A resolución de concesión de axuda establecerá o prazo máximo de xustificación dos investimentos, que será improrrogable e polo menos posterior en dez días á finalización do período subvencionable e, en calquera caso, anterior á data límite do 15 de decembro.

6. Todas as resolucións de concesión ou denegación das axudas serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Nesta notificación, conforme o establecido no punto 1.5 do anexo III (Notificación da concesión da axuda) do Regulamento de execución (UE) núm. 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, informarase de que o gasto se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader incluído dentro da medida 3 (réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios), prioridade 3 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a finalidade da subvención outorgada, a cantidade concedida o prazo máximo para a realización e xustificación dos gastos soportados, que será polo menos posterior en quince días á finalización da realización do gasto subvencionado, así como a indicación das causas da desestimación, e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e prazo para interpoñelos.

Artigo 13. Tramitación do pagamento das axudas

1. Realizados os gastos presentarase ante a Agacal a seguinte documentación:

– Solicitude de pagamento, conforme o formulario do anexo VI.

– Xustificantes dos gastos efectuados: facturas ou documento de valor probatorio equivalente, cunha relación numerada delas, así como a documentación que acredite o seu pagamento.

2. A xustificación económica dos gastos e pagamentos por entrega de bens e prestacións de servizos axustarase ao establecido no artigo 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. De acordo co establecido no parágrafo 3 do citado artigo, poderase aceptar a xustificación de pagamentos mediante recibo do provedor para gastos de escasa contía por importes inferiores a 1.000 euros.

3. O órgano encargado da tramitación poderá ter en conta a solicitude de pagamento e os xustificantes dos gastos efectuados, se estes xa foron presentados polo beneficiario no momento da solicitude.

Artigo 14. Seguimento e control

1. Calquera modificación que afecte substancialmente a realización dos gastos aprobados deberá ser previamente comunicada á Agacal. No caso de redución da contía dos gastos realizados, e sempre que se manteñan os obxectivos iniciais e se cumpran os requisitos recollidos no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e de conformidade co artigo 14, letra m), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a subvención verase reducida na contía proporcional correspondente.

2. A Agacal realizará as comprobacións e inspeccións que considere oportunas, co fin de comprobar a veracidade dos datos e da documentación presentada, así como o axeitado seguimento e control das axudas concedidas. Ademais da documentación complementaria que durante a tramitación do procedemento lles poidan exixir os órganos correspondentes da Agacal, os beneficiarios deberán someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro das entidades competentes e, en particular, da Consellería do Medio Rural, da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) e do Consello de Contas, e as que sexan realizadas por calquera órgano comunitario de inspección ou control.

3. De acordo co establecido no artigo 71 do Regulamento (UE) núm. 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, os beneficiarios destas axudas quedan obrigados a proporcionar á autoridade de xestión, aos avaliadores designados ou a outros organismos en que dita autoridade delegase a realización de tarefas, toda a información necesaria para poder realizar o seguimento e avaliación do programa, en particular en relación co cumprimento de determinados obxectivos e prioridades.

4. Seralles de aplicación ás axudas previstas nesta orde o referido a controis administrativos, sobre o terreo e a posteriori, así como o réxime de controis, reducións e exclusións reguladas no Regulamento de execución (UE) núm. 809/2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade, modificado polo Regulamento de execución (UE) núm. 2017/1242 da Comisión, do 10 de xullo de 2017.

5. Conforme o disposto no artigo 66.1.c) do Regulamento (UE) núm. 1305/2013, o beneficiario da axuda deberá levar un sistema de contabilidade separado ou ben un código contable axeitado para todas as transaccións relativas á operación subvencionada.

Artigo 15. Modificación da resolución, incumprimento e reintegro

1. Unha vez ditada a resolución de concesión, o beneficiario poderá solicitar a modificación do seu contido sempre que non se alteren esencialmente a natureza e os obxectivos da axuda aprobada, non se produzan danos en dereitos de terceiros e, en todo caso, non se incumpran as condicións recollidas polo artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Así mesmo, a obtención concorrente de subvencións outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión. A dita solicitude de modificación deberá ser presentada antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade e será resolta pola persoa titular da Dirección da Agacal.

2. Se o beneficiario da axuda cumpre as condicións establecidas na resolución de concesión executando e xustificando todos os conceptos dos gastos aprobados nos prazos establecidos, e cumpre co resto dos requisitos da resolución de concesión, procederá a aboarse a totalidade da subvención concedida. No caso contrario existirá un incumprimento en que se aplicarán os seguintes criterios:

a) Cando o beneficiario non realice e xustifique nos prazos establecidos ningunha das actuacións obxecto da axuda, existirá un incumprimento total e non se pagará ningunha axuda.

b) Cando o beneficiario realice parcialmente e xustifique nos prazos establecidos as actuacións obxecto da axuda, aboarase a subvención proporcional correspondente sempre que estea relacionada con actuacións finalizadas e se cumpra o resto das condicións establecidas, sen prexuízo da aplicación do establecido no artigo 63 do Regulamento de execución (UE) núm. 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade.

3. En calquera caso, procederá o reintegro total ou parcial das axudas concedidas ao abeiro desta orde e dos xuros de demora correspondentes no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión e, en xeral, nos casos establecidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Para estes efectos, os xuros de demora calcularanse en función do tempo transcorrido entre a finalización do prazo de pagamento para o beneficiario indicado na orde de recuperación, que non poderá fixarse en máis de 60 días, e a data de reembolso ou dedución.

4. Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, aos beneficiarios das axudas reguladas nesta orde seralles de aplicación o réxime de reintegro e infraccións e sancións previstos nos títulos II e IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 16. Cumprimento da normativa comunitaria sobre axudas públicas

As axudas reguladas por esta orde ampáranse no disposto no Regulamento (UE) núm. 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello; no Regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 e (CE) núm. 485/2008 do Consello; no Regulamento delegado (UE) núm. 807/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, que completa o Regulamento (UE) núm. 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e introduce disposicións transitorias; no Regulamento de execución (UE) núm. 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1305/2013; e no Regulamento de execución núm. 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade.

Artigo 17. Compatibilidade

1. Estas axudas son compatibles ata o 100 % dos gastos subvencionables con calquera outra para o mesmo fin que non teña financiamento total ou parcial do Feader ou doutros fondos da Unión Europea, sen superar os 3.000 € anuais por explotación.

2. O beneficiario ten a obriga de comunicar de inmediato ao órgano que concede a axuda calquera subvención, axuda ou ingreso que, para a mesma finalidade e de calquera procedencia, solicitase ou lle fose concedida ou pagada.

Artigo 18. Medidas informativas e publicitarias das axudas cofinanciadas polo Feader

As axudas que recolle esta orde están cofinanciadas con fondos da Unión Europea, a través do Feader, cunha participación do 75 %, así como con fondos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e da Xunta de Galicia, cunha participación do 7,50 % e do 17,50 %, respectivamente. Nos instrumentos de información e difusión que utilice a Consellería do Medio Rural farase constar que, á marxe doutras fontes de financiamento público, concorre o financiamento con fondos Feader.

Artigo 19. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquelas das obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Darase publicidade das subvencións concedidas na páxina web oficial e no Diario Oficial de Galicia con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención, segundo o establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 20. Base de datos nacional de subvencións

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 21. Réxime de recursos

As resolucións expresas ou presuntas ditadas en aplicación desta resolución non porán fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse recurso de alzada perante o presidente da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produzan os efectos do silencio administrativo.

CAPÍTULO II

Convocatoria das axudas para o ano 2021

Artigo 22. Convocatoria das axudas

Convócanse para o exercicio orzamentario 2021 as axudas reguladas por esta resolución. As solicitudes, documentación, condicións e procedemento de xestión das axudas serán os establecidos con carácter xeral nos artigos anteriores.

Artigo 23. Prazo de presentación

O prazo para a presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 18 de maio de 2021.

Artigo 24. Gastos atendibles na convocatoria de 2021

Para a convocatoria de 2021 serán atendibles os gastos imputados á campaña que comprende o período que vai do 1 de maio de 2020 ata o 30 de abril de 2021.

Artigo 25. Financiamento das axudas

1. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos da Agacal para o ano 2021, na aplicación orzamentaria 14.A2.713D.770.1, código de proxecto 2016.00192, cunha dotación de douscentos mil euros (200.000,00 €).

2. Os importes establecidos nesta resolución poderanse incrementar nos supostos previstos no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional única. Réxime xurídico

En todas aquelas cuestións non previstas nesta resolución haberá que aterse ao disposto no Regulamento (UE) núm. 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello; no Regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 e (CE) núm. 485/2008 do Consello; no Regulamento delegado (UE) núm. 807/2014 da Comisión do 11 de marzo de 2014, que completa o Regulamento (UE) núm. 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e introduce disposicións transitorias; no Regulamento de execución (UE) núm. 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1305/2013; e no Regulamento de execución núm. 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da citada lei.

Disposición derradeira primeira. Instrucións para a aplicación desta resolución

A Dirección da Axencia Galega da Calidade Alimentaria ditará as instrucións que sexan necesarias para a aplicación desta resolución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2021

José Luis Cabarcos Corral
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO II

Modelo de certificación do consello regulador en relación coa data de incorporación ao réxime de calidade

D/Dª ________________________________________ con NIF ___________________

en calidade de secretario/a do Consello Regulador _____________________________,

CERTIFICO,

Que _________________________________________________________________

titular da explotación co código Reaga___________, situada en __________________

iniciou a súa actividade neste réxime de calidade* con data do_____________________

E para que así conste para os efectos das axudas á nova participación en réximes de calidade, asino a presente certificación en ______________, ___ de ________ de _____

Asinado:

*No caso do réxime de calidade da agricultura ecolóxica, tamén ten a consideración de nova participación o inicio da actividade en relación con novas orientacións produtivas con destino ao mercado.

ANEXO III

Dimensión mínima das novas orientacións produtivas en agricultura ecolóxica para ter a consideración de actividade comercial

Orientación produtiva

Dimensións

Horta en invernadoiro

>250 m2

Horta aire libre

>500 m2

Patacas

>1.000 m2

Viña

>2.500 m2

Froiteiras

>2.500 m2

Castiñeiros e froitos secos

>5.000 m2

Vacún de leite

>2 vacas (e as súas crías)

Vacún de carne

>4 vacas

Porcino

>2 reprodutoras (coas súas crías para cebar) ou

>5 porcos de ceba

Avícola carne

>210 quilos en equivalente de peso vivo de ave ao ano

Avícola posta

>15 poñedoras

Cunicultura

>5 reprodutoras

Ovino-cabrún

>10 cabezas

Equino

>5 cabezas

Apicultura

>15 colmeas

As orientacións produtivas non tabuladas serán obxecto de estudo particular.

ANEXO IV

Certificación de inicio de nova orientación produtiva en agricultura ecolóxica

D/Dª ______________________________________ con NIF _____________________

como secretario/a do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia,

CERTIFICO,

Que ______________________, titular da explotación co código Reaga ___________,

situada en ____________________________________________________________

está inscrito/a nos rexistros deste consello regulador, con actividade nas seguintes orientacións produtivas _____________________________________________________

Que inicia con data do _____________ a actividade de produción ecolóxica na seguinte nova orientación produtiva __________________________________________________

Que esta nova orientación produtiva, de acordo co establecido no artigo 3.2 das bases reguladoras e no seu anexo III, acada unha dimensión suficiente para non ter a consideración de autoconsumo.

E para que así conste para os efectos das axudas á nova participación en réximes de calidade, asino a presente certificación en _____________, ___de _________de _____.

Asinado:

ANEXO V

Modelo de certificación de inicio de participación noutros réximes de calidade

D/Dª______________________________________________, con NIF_____________

como secretario/a do Consello Regulador ___________________________________,

CERTIFICO,

Que _________________________________________________________________,

titular da explotación co código Reaga ________, situada en ____________________________________________________________________________________________,

está inscrito/a nos rexistros deste consello regulador.

E para que así conste para os efectos das axudas á nova participación en réximes de calidade, asino a presente certificación en __________, ____ de _________ de _______.

Asinado:

missing image file