Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Mércores, 10 de marzo de 2021 Páx. 14059

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Monte da Croa, nos concellos de Dumbría e Vimianzo (expediente IN408A 2019/105).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia ese crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental (modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia); no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicacións, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante: Villar Mir Energía, S.L.U. (CIF: B85253888).

Domicilio social: Paseo de la Castellana, 259 D, andar 46, Madrid.

Denominación do proxecto: parque eólico Monte da Croa.

Municipios afectados/lugar: concellos de Vimianzo e Dumbría (A Coruña).

Lugares de Fonte dos Paxariños, Matacáns, Brañas do Cristo e Croa do Peteiro.

Potencia evacuable: 27 MW.

Núm. de aeroxeradores que se van instalar: 7 unidades.

Produción neta anual estimada/Horas anuais equivalentes: 94,27 GWh/3.491 horas.

Orzamento total (execución material): 27.426.233,20 €.

Prazo de execución: 12 meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico Monte da Croa
(Vimianzo e Dumbría)

Vértice poligonal

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

a

492.960

4.764.940

b

495.870

4.770.765

c

496.770

4.771.760

d

498.310

4.771.760

e

498.310

4.769.760

f

496.230

4.766.070

g

496.230

4.761.560,

h

492.960

4.761.560

Aeroxerador

ETRS89

UTM29N-X

UTM29N-Y

MC01

497.329

4.770.418

MC02

497.494

4.770.050

MC03

497.649

4.769.691

MC04

495.166

4.768.045

MC05

494.592

4.766.086

MC06

494.839

4.765.804

MC07

494.973

4.765.504

Torre meteorolóxica

ETRS89

Concellos

UTM29N-X

UTM29N-Y

Torre 1

494.263

4.765.917

Vimianzo

Centro de control/seccionamento

ETRS89

Concellos

UTM29N-X

UTM29N-Y

494.209

4.765.847

Vimianzo

SET

ETRS89

Concellos

UTM29N-X

UTM29N-Y

495.480

4.761.900

Dumbría

Características técnicas básicas das instalacións:

– 7 aeroxeradores, dos cales 5 son de 4,2 MW de potencia nominal unitaria, cunha altura ata a buxa de 112 m e un diámetro de rotor de 136 m e 2 de 3,45 MW cunha altura ata a buxa de 112 m e un diámetro de rotor de 126 m.

– 7 centros de transformación en cada aeroxerador con transformadores de 4.500 kVA e 3.700 kVA, en correspondencia coa potencia dos aeroxeradores, e relación de transformación 0,69/30 kV.

– Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e o centro de control/seccionamento, composta por 2 circuítos e de interconexión entre o centro de control/seccionamento e a SET de evacuación do parque.

– Centro de control/seccionamento do parque eólico, onde se instalarán as correspondentes celas de media tensión de entrada dos circuítos de interconexión cos aeroxeradores e saída á subestación de evacuación, así como os elementos de protección, manobra e medida.

– Subestación de evacuación do parque eólico de 2 niveis de tensión (30/220 kV), onde se instalarán os correspondentes elementos de control, mando e protección, composta polos seguintes elementos principais:

• Trafo de potencia intemperie, trifásico, de baño en aceite, de potencia nominal aparente 30/35 MVA ONAN/ONAF, relación de transformación 220/30 kV e grupo de conexión YNd11.

• Parque de 220 kV de intemperie de tecnoloxía convencional.

• Parque de 30 kV con celas metálicas prefabricadas de interior.

– A evacuación da enerxía á rede proxéctase mediante a interconexión da SET de evacuación do propio parque coa LAT DC 220KV Dumbría-Regoelle (IN407A 2014/196-1) proxectada, nas proximidades do apoio 154N proxectado, con condutor LA-455.

– 1 torre meteorolóxica de 112 m de altura.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

– Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (decembro 2020-visado 3.12.2020).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. Relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura nos anexos que se insiren neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (decembro 2019-asinado 4.12.2020).

3. O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico (decembro 2020-visado 3.12.2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.8 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental (modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia), para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran nas relacións anexas a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, nº 2-2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 23), así como nos concellos de Vimianzo e Dumbría (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/monte-da-croa

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A Coruña, 3 de marzo de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO I

Anexo á relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Monte da Croa nos Concellos de Vimianzo e Dumbría (A Coruña)

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eolico

Predio

núm.

Titular/es

Datos
catastrais

Lugar

Uso

Nº aero

Afeccións (m²)

Ocup. temp.

Serv. forestal

Pleno dominio

Serv. paso

Serv.

voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

Centro secc.

T. met.

Vieiro

Gabia

Concello de Vimianzo

1

Pérez Fernández, José

46

314

Foxo de Arriba

Matogueira

MC-7

183

500

2

Fernández Caamaño, Elvira

46

315

Foxo de Arriba

Matogueira

MC-7

271

381

3

Rodríguez Mouzo, José

46

316

Foxo de Arriba

Matogueira

MC-7

131

159

341

4

Fernández Caamaño, Elvira

46

317

Foxo de Arriba

Matogueira

MC-7

180

123

341

5

Barrientos Corbal, Manuel

46

318

Foxo de Arriba

Matogueira

MC-7

17

271

61

263

6

Trillo Antelo, Avelino

46

319

Foxo de Arriba

Matogueira

MC-7

621

35

69

4

7

Lemus Pérez, Fernanda

46

320

Foxo de Arriba

Matogueira

MC-7

342

28

87

118

8

Costa Díaz, Carmen

46

321

Foxo de Arriba

Matogueira

MC-7

623

49

37

586

9

Descoñecido

46

322

Foxo de Arriba

Matogueira

MC-7

581

43

260

10

Barrientos Corbal, Manuel

46

323

Costa do Foxo

Matogueira

1.792

142

11

Rodríguez Mouzo, José

46

325

Costa do Foxo

Prado

2.631

216

12

Pérez Fernández, José

46

313

Trozo Canle Bacaro

Eucaliptos

MC-7

835

553

154

877

588

13

Pereira Ogando, Montserrat

46

312

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-7

1.419

496

88

370

420

14

Descoñecido

46

311

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-7

289

1.255

540

101

861

509

15

Pereira Ogando, Montserrat

46

310

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-7

111

362

301

275

1.501

450

16

Barrientos Corbal, Manuel

46

309

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-7

316

41

2.448

756

17

Pérez Barrientos, Ermelinda

46

308

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-6, MC-7

3.097

9.092

18

Caamaño Barrientos, Manuel

46

307

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-6

1.002

1.470

161

3.713

921

19

Fernández Caamaño, Elvira

46

306

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-6

407

2.810

1.060

150

5.376

1.905

20

Soto Ogando, Andrés

46

305

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-6

219

61

7

445

181

21

Soto Ogando, Dolores Fe Andrea

46

304

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-6

266

80

8

555

228

22

Soto Ogando, María

46

303

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-6

208

66

8

448

214

23

Soto Ogando, Isaura

46

302

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-6

223

80

10

483

191

24

Soto Ogando, José

46

301

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

MC-6

230

124

24

573

282

25

Rodríguez Pérez, José

46

263

Trozo Canle Bacaro

Piñeiral madeireiro

MC-6

1.637

2.283

351

2.981

4.190

26

Pérez Barrientos José

46

261

Trozo Canle Bacaro

Piñeiral madeireiro

1.773

385

27

Descoñecido

46

260

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

1.181

166

28

Trillo Antelo, Avelino

46

259

Fonte da Poza

Piñeiral madeireiro

380

38

29

Lemus Pérez, Fernanda

46

258

Trozo Canle Bacaro

Piñeiral madeireiro

395

45

30

Rodríguez Pazos, Ramón
Costa Díaz, Carmen

46

257

Trozo Canle Bacaro

Piñeiral madeireiro

407

55

31

Villar Paz, José
Villar Paz, Manuel
Villar Paz, Celestino
Villar Paz, Purificación
Villar Paz, Rosa

46

256

Trozo Canle Bacaro

Piñeiral madeireiro

2.919

533

32

Nogueira Paz, Romualdo

46

255

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

27

247

33

Costa Díaz, Carmen
Rodríguez Pérez, José

46

254

Braña do Couso

Piñeiral madeireiro

1.229

226

34

Fernández Caamaño, Elvira

46

253

Braña do Couso

Piñeiral madeireiro

226

43

35

Costa Díaz, Carmen
Rodríguez Pérez, José

46

252

Braña do Couso

Piñeiral madeireiro

985

192

36

Martínez Pazos, Manuel

46

251

Braña do Couso

Matogueira

237

97

37

Ogando Fernández, Manuel José

46

250

Braña do Couso

Matogueira

73

27

38

Fernández Caamaño, Elvira

46

249

Braña do Couso

Matogueira

28

39

Fernández Caamaño, Elvira

46

277

Estivada

Prado

15

40

Ogando Fernández, Manuel José

46

278

Estivada

Prado

110

65

41

Trillo Antelo, Manuel

46

279

Estivada

Matogueira

1.320

520

760

117

42

Barrientos Pérez, José

46

661

Arriba Estivadiñas

Matogueira

9

5

43

Concello de Vimianzo

46

9003

Camiño As Custodias

Vía comunicación

86

6.377

2.715

133

44

Costa Díaz, Carmen
Rodríguez Pérez, José

46

245

Braña do Couso

Matogueira e prados

2.485

1.957

785

5.030

45

Trillo Antelo, Manuel

46

244

Gándara Vella

Matogueira

862

515

1.944

46

Concello de Vimianzo

46

9002

Estrada Berdoias

Vía comunicación

560

47

Fernández Fernández, María Luz

38

564

Escavadas

Prados

12

48

Fernández Pérez, José Antonio

38

564

Escavadas

Prados

167

49

Fernández Pérez, Estrella

38

563

Escavadas

Prados

488

50

Fernández Pérez, Carmen

38

562

Escavadas

Prados

641

51

Fernández Pérez, José Antonio

38

561

Escavadas

Prados

344

52

Andrade Caamaño, Paulina

38

24

Agra do Carballoso

Prados e piñeiral madeireiro

1.445

53

Concello de Vimianzo

38

9004

Camiño Vilaseco

Vía comunicación

111

54

Andrade Caamaño, Paulina

38

22

Praro Carballoso

Piñeiral madeireiro

104

55

Andrade Caamaño, Paulina

38

21

Prado Carballoso

Piñeiral madeireiro

4.210

56

Fernández Pérez, Jesús

38

41

Monte de Arriba

Piñeiral madeireiro

MC-4

84

240

51

1.737

4.446

57

Piñeiros Sánchez, Julia

38

20

Costa deo Jadrón

Piñeiral madeireiro e pastos

448

58

Fernández Fernández, María Luz

38

556

Monte de Riba

Matogueira

MC-4

1.806

931

367

4.285

836

59

Concello de Vimianzo

38

235

Matacáns

Pastos

MC-4

407

5.948

4.506

61

10.428

6.421

60

Blanco Pérez, Mª Dolores

38

555

Monte de Riba

Matogueira

MC-4

291

1.043

61

Xunta de Galicia
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade-AXI

40

9005

C-552

Estr.Coruña-Fisterra

Vía comunicación

1.719

62

Talleres Lema Rodríguez, S.L.

40

442

Prado da Cova

Eucaliptos

410

63

Pérez Martínez, Rogelio

40

366

Prado da Cova

Prado

719

64

Rodríguez Cambeiro Aurea

59

573

Devesa Vella

Piñeiral madeireiro

2.339

65

Riveiro Mouzo, María

59

572

Agriña Nova

Piñeiral madeireiro

112

66

Castiñeira Oreiro, Clotilde

59

210

Devesa do Rei

Piñeiral madeireiro

606

67

Castiñeira Oreiro Andrés

59

209

Devesa do Rei

Piñeiral madeireiro

534

68

Castiñeira Oreiro, Clotilde

59

208

Devesa do Rei

Piñeiral madeireiro

565

69

Pazos Vidal, Modesto

59

207

Devesa do Rei

Piñeiral madeireiro

456

70

Castiñeira Oreiro, Andrés

59

206

Devesa do Rei

Piñeiral madeireiro

720

71

Castiñeira Oreiro, Clotilde

59

205

Devesa do Rei

Piñeiral madeireiro

611

72

Caamaño Gándara, Carmen

59

204

Prado Novo

Piñeiral madeireiro

641

73

Concello de Vimianzo

501

9079

Pista a Costa

Vía comunicación

258

74

Concello de Vimianzo

59

9006

Camiño As Salqueiras

Vía comunicación

62

75

Pérez Alvite, Manuela

501

1448

Prado Gacio

Matogueira

3.882

76

Concello de Vimianzo

59

9007

Pista a Rasamonde

Vía comunicación

196

4.966

77

Concello de Vimianzo

501

1447

Prado Gacio

Prados

439

78

Concello de Vimianzo

501

9079

Pista a Costa

Vía comunicación

112

79

Soto Lema, Andrés

501

1460

Seixo

Uso agrario

80

80

Vázquez Mouzo, Amparo

59

202

Reberitado

Piñeiral madeireiro

5.723

81

Lema Bermúdez, Jesús Manuel

59

246

Reberitado

Piñeiral madeireiro

1.481

82

Antelo Mouzo, Manuela

59

415

Reberitado de Atrás

Piñeiral madeireiro

174

83

Domínguez Rial, Francisco

59

413

Reberitado

Piñeiral madeireiro

51

84

Hdros. Manuel Lema Antelo
Rpte.: Manuel Lema Lema

59

416

Reberitado

Piñeiral madeireiro

246

85

Hdros. Manuel Lema Antelo
Rpte.: Manuel Lema Lema

59

414

Reberitado

Piñeiral madeireiro

804

86

Soto Ogando, Isaura

59

1622

Salqueira

Piñeiral madeireiro

306

87

Mouzo Castiñeira, María

59

239

Salqueira

Piñeiral madeireiro e matogueira

3.442

88

Mouzo Castiñeira, María

59

421

Salqueira

Piñeiral madeireiro

476

89

Pérez Alvite, Gema

59

419

Reberitado

Piñeiral madeireiro

624

94

90

Carballo Pérez, Francisco

59

420

Reberitado

Piñeiral madeireiro

1.730

334

91

Pérez Rodríguez, Aurea

59

423

Reberitado

Piñeiral madeireiro

1.242

266

92

Caamaño Sanmartín, María

59

433

Pedriñas dos Bois

Piñeiral madeireiro

1.714

344

93

Carballo Hermida, Domingo

59

434

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

40

94

Suárez Andrade, Ricardo

59

651

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

257

78

95

Hdros. Manuel Pose Calo

59

677

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

206

96

Rioboo Caamaño, Aurora

59

671

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

509

98

97

Rioboo Caamaño, Manuel

59

670

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

152

74

1.539

98

Rioboo Caamaño, Faustino

59

669

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

59

35

1.067

862

99

Riveiro Rioboo, Alejandro

59

668

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

458

879

100

Lema Bermúdez, Jesús Manuel

59

680

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

14

1.910

314

53

3.478

401

101

Hdros. Jesús Valiña Albores

59

681

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

392

1.357

455

180

3.956

449

102

Martínez Gándara, Manuel

59

685

Estivada Padróns

Piñeiral madeireiro

MC-1

322

2.373

103

Santos Rioboo, Mercedes

59

683

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

10

524

92

1.864

584

104

Gándara López, Teresa

59

1623

Prado de Atrás

Eucaliptos

MC-1

1.321

1.625

368

82

105

Lema Bermúdez, Jesús Manuel

59

687

Estivada Padróns

Piñeiral madeireiro

383

1.047

86

106

Gándara López, Teresa

59

692

Prado da Mina

Piñeiral madeireiro

MC-2

992

1.965

298

1.794

1.289

107

Gándara Santos, Marcos

59

693

Fonte Barrosa

Eucaliptos

MC-2

785

42

403

13.405

7.516

108

Mouzo Castiñeira, José

59

714

Mina

Piñeiral madeireiro

MC-2

25

23

344

1.781

109

Riveiro Santos, Manuel

59

742

Minas

Piñeiral madeireiro

MC-2

213

10

465

1.679

110

Pereira Pérez, Manuel

59

741

Estivada Grande

Matogueira

MC-2

1.927

196

239

416

111

Calo Senra, Manuel

59

743

Minas

Piñeiral madeireiro

MC-2

418

112

Pose Rioboo, Manuel

59

684

Fonte Barrosa

Piñeiral madeireiro

525

113

Domínguez Rial, Ricardo

59

678

Alto Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

729

114

Mouzo Martínez, José

59

740

Estivada Grande

Matogueira

MC-2

152

115

Insua Mouzo, Carmen

59

1588

Minas

Matogueira

MC-3

156

1.425

204

1.981

2.803

116

Pérez Andrade, Estrella

59

746

Minas

Matogueira

MC-3

61

294

41

1.271

117

Salgado Valiña, José

59

761

Tras do Pío

Prado

MC-3

253

337

80

4

1.492

118

Pérez Costa, Manuel

59

1352

Estivada Tras do Pío

Matogueira

MC-3

141

191

62

262

671

119

Caamaño Caamaño, Dolores

59

1353

Estivada Tras do Pío

Matogueira

MC-3

206

1.818

34

293

895

2.194

120

Lema Vilar, Pilar

59

1354

Estivada Tras do Pío

Piñeiral madeireiro

MC-3

9

36

33

1.277

1.125

121

Blanco López, Mónica

59

1355

Estivada Tras do Pío

Piñeiral madeireiro

MC-3

1.279

2.615

122

Blanco Caamaño, Francisco

41

85

Fonte Paxariños

Piñeiral madeireiro

MC-3

556

203

123

Hdros. María Rioboo Casais

59

1589

Minas

Matogueira

MC-3

2.469

1.115

125

Mourelle Ramos, Manuel

5

146

Tras da Croa

Piñeiral madeireiro

MC-7

34

796

126

Villar Villar, Marina

5

143

Tras da Croa

Piñeiral madeireiro

MC-7

34

133

Xunta de Galicia
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade-Augas de Galicia

501

9231

Río de Lambeda

Hidrografía natural, rio

410

134

Concello de Vimianzo

38

9005

Estr.Vilaseco-Lavandeira

Vía comunicación

847

2.164

135

Pena González, Ricardo

59

747

Detrás do Pío

Piñeiral madeireiro

875

210

136

Insua Andrade, Manuela
Rpte.: Manuel Insua Andrade

59

752

Tras do Prado

Piñeiral madeireiro

68

30

137

Caamaño Valiña, Celestino

59

753

Detrás do Pico

Piñeiral madeireiro

MC-3

1

10

11

138

Hermida Tomé, Pedro

59

755

Tras do Pío

Piñeiral madeireiro

MC-3

64

36

160

139

Arcebispado de Santiago

59

759

Tras do Pío

Piñeiral madeireiro

MC-3

91

20

358

140

Descoñecido

59

760

Tras do Pío

Piñeiral madeireiro

MC-3

13

98

21

345

147

Lemus Pérez, Fernanda

46

268

Trozo Canle Bacaro

Piñeiral madeireiro

MC-5

139

73

219

1.569

1.415

148

Costa Díaz, Carmen
Rodríguez Pérez, José

46

269

Trozo Canle Bacaro

Piñeiral madeireiro

MC-5

407

3.187

767

392

7.323

2.073

149

Villar Paz, José

Villar Paz, Manuel

Villar Paz, Celestino

Villar Paz, Purificación

Villar Paz, Rosa

46

270

Trozo Canle Bacaro

Piñeiral madeireiro

MC-5

48

2.504

198

1.315

1.169

150

Nogueira Paz, Romualdo

46

271

Canle Bacaro

Eucaliptos

MC-5

450

259

6.484

7.029

151

Pérez Fernández, José

46

272

Trozo Canle Bacaro

Matogueira

220

152

Rodríguez Pérez, José

46

273

Estivada

Prado

528

153

Pazos Caamaño, Alejandro

46

274

Estivada

Labradío secaño

78

80

154

Caamaño Sanmartín, María

59

679

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

1.051

1.094

197

3.227

3.524

155

Martínez Gándara, Manuel

59

691

Fonte Barrosa

Piñeiral madeireiro

MC-2

219

878

156

Pereira Blanco, Ramiro

59

1738

Estivada Grande

Eucaliptos

MC-2

897

346

276

1.371

157

Santos Rioboo, Manuela

59

682

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

584

96

2.363

886

158

Riboo Caamaño, Erundina

59

667

Alto das Gándaras

Matogueira

MC-1

4

639

159

Concello de Vimianzo

59

9009

Camiño Cubes

Vía comunicación

MC-3

87

165

41

598

582

160

Hdros. María Rioboo Casais

59

674

Alto das Gándaras

Piñeiral madeireiro

MC-1

13

64

161

Concello de Vimianzo

38

9005

C-552 Coruña-Fisterra

Vía comunicación

72

162

Costa Díaz, María Mercedes
Pazos Rodríguez, Ramón Vicente

46

247

Braña do Couso

Matogueira

75

186

163

Descoñecido

46

248

Braña do Couso

Matogueira

6

165

Concello de Vimianzo

38

42

Monte da Serra

Pastos

970

166

Concello de Vimianzo

38

9007

Camiño de Lavandeira

Vía comunicación

2.478

168

Concello de Vimianzo

38

9012

Pista a Lavisa

Vía comunicación

39

169

Pedreira Olveira, Cándido

38

130

Monte da Serra

Matogueira

38

170

Rial Longueira, Dolores

38

49

Estivada

Matogueira

234

171

Concello de Vimianzo

38

9006

Camiño da Estivada

Vía comunicación

1.073

172

Concello de Vimianzo

44

9002

Pista a Roalo

Vía comunicación

236

173

Concello de Vimianzo

44

9005

Camiño dos Pozos

Vía comunicación

2.343

174

Concello de Vimianzo

44

9001

Estr. Casadas-Baiñas

Vía comunicación

32

175

Concello de Vimianzo

45

9007

Camiño de Fonte Feal

Vía comunicación

859

176

Concello de Vimianzo

38

54

Pallagueira

Pastos

124

177

Guindáns Pazos, Carmen
Pazos Rey, Dolores

45

245

Braña do Couso

Prados-pradarías

3

178

Hermida Castiñeira, Carmen

46

246

Braña do Couso

Matogueira/pastos

573

232

CMV Cabral-Baíñas
Rpte.: Manuel Quintáns Calo

46

534

Fonte Salto

PD Prados ou pradarías

26

233

Concello de Vimianzo

46

9010

LC-441 A Berdoias

VT Vía de comunicación de dominio público

109

234

Concello de Vimianzo

47

9001

Camiño de Monte

“Os Medi”

VT Vía de comunicación de dominio público

234

235

CMV Cabral-Baíñas
Rpte.: Manuel Quintáns Calo

47

85

Prado Vello

EU Eucaliptos

2.285

236

Concello de Vimianzo

47

9001

Camiño de Monte

“Os Medi”

VT Vía de comunicación de dominio público

3.879

236-1

Xunta de Galicia
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade-AXI

47

1035

Acceso a estación de control marítimo Chan das Lagoas

Estrada

330

254

Blanco Caamaño, Francisco

59

754

Tras do Prado

Piñeiral madeireiro

MC-3

193

255

Valiña Pérez, Juan

59

756

Tras do Pío

Piñeiral madeireiro

MC-3

334

256

Blanco Caamaño, Francisco

59

757

Tras do Prado

Piñeiral madeireiro

MC-3

233

257

Pérez Andrade, Estrella

59

758

Tras do Pío

Piñeiral madeireiro

MC-3

23

258

Martínez Sendón, Mercedes

59

1339

Riba do Muiño

Matogueira

MC-3

7

259

Salgado Valiña, José

59

1340

Riba do Muiño

Matogueira

MC-3

19

260

Vázquez Gándara, Salvador

59

1341

Riba do Muiño

Matogueira

MC-3

38

261

Salgado Valiña, José

59

1342

Riba do Muiño

Piñeiral madeireiro

MC-3

4

262

Descoñecido

46

266

Trozo Canle Bacaro

Eucaliptos

MC-5

820

263

Trillo Antelo, Avelino

46

267

Fonte da Moza

Matogueira

MC-5

51

1.494

264

Salgado Valiña, José

41

116

Ft Paxariños

Prados ou pradarías

MC-3

244

265

Pérez Costa, Manuel

41

118

Fonte dos Paxariños

Piñeiral madeireiro

MC-3

47

266

Oanes Parga, Manuel

5

153

Cabana

Labor ou labradío secaño

MC-7

205

Concello de Dumbría

124

García Costa, Francisco

5

147

Tras da Croa

Eucaliptos

MC-7

221

699

127

Villar Villar, Josefa Palmira

5

149

Tras da Croa

Piñeiral madeireiro

MC-7

30

94

128

Villar Villar, Josefa Palmira

5

150

Tras da Croa

Piñeiral madeireiro

MC-7

42

123

129

Villar Pérez, Daniel

5

151

Tras da Croa

Piñeiral madeireiro

MC-7

78

316

130

Villar Villar, Celestino

5

152

Tras da Croa

Piñeiral madeireiro

MC-7

14

120

131

Descoñecido

5

334

Tras da Croa

Eucaliptos

MC-7

4

388

132

Concello de Vimianzo

59

9009

Camiño de Cubes

Vía comunicación

72

173

59

12

179

Lema Trillo, Obdulia Clarisa

5

3

Braña do Couso

Prados ou pradarías

117

180

Pazos Caamaño, Alejandro

5

4

Braña do Couso

Prados ou pradarías

6

181

Vázquez Lema, Mercedes Eugenia

5

59

Crisco

Prados ou pradarías

42

182

Villar Vázquez, Aquilina

5

58

Crisco

Prados ou pradarías

165

183

Grille Díaz, Manuel

5

57

Pallagueira

Prados ou pradarías

31

184

Díaz Villar, Josefa Manuela

5

58

Pallagueira

Eucaliptos

235

185

Santabaya Suárez, Jesús

5

77

Pallagueira

Labor ou

labradío secaño

84

186

Hermida Castiñeira, Carmen

5

78

Pallagueira

Labor ou

labradío secaño

55

187

González López, Emilio Manuel

5

79

Pallagueira

Labor ou

labradío secaño

168

188

Concello de Dumbría

5

9014

Camiño sen nome

VT Vía de comunicación de dominio público

9

189

Santos Costa, Carmen Felisa

5

85

Pedreiras

Matogueira

107

190

García Costa, Rosalino

5

84

Pedreiras

Matogueira

75

191

Concello de Dumbría

5

9015

Camiño sen nome

Vía de comunicación de dominio público

12

192

Caamaño Castreje, Josefa Gema

5

94

Pedreiras

Matogueira

37

193

García Costa, Rosalino

5

95

Pedreiras

Matogueira

22

194

López Vázquez, Santiago

5

96

Pedreiras

Matogueira

12

195

Pose Pérez, Carmen Belén

5

97

Pedreiras

Matogueira

16

196

García Costa, Rosalino

5

98

Pedreiras

Matogueira

17

197

Castiñeira López, María

5

99

Pedreiras

Matogueira

19

198

Mouzo López, Manuela

5

100

Pedreiras

Matogueira

49

199

Rama López, Adorico Tarsicio

5

101

Pedreiras

Matogueira

19

200

Pérez Lado, Raúl

5

102

Pedreiras

Matogueira

11

201

Mourelle Ramos, Florinda

5

103

Pedreira de Canle

Pastos

66

202

Mourelle Ramos, Jesús

5

105

Pedreira de Canle

Matogueira

199

203

Villar Vázquez, Aquilina

5

104

Pedreira de Canle

Matogueira

27

204

Pérez Lado, Raúl

5

106

Pedreira de Canle

Matogueira

72

205

Villar Vázquez, Aquilina

5

107

Pedreira de Canle

Matogueira

290

206

Trillo Díaz, Cristalina

5

108

Arriba de Agra

Eucaliptos

94

207

Costa Rodríguez, María

5

109

Arriba de Agra

Piñeiral madeireiro

124

208

González López, Emilio Manuel

5

110

Arriba de Agra

Matogueira/pastos

178

209

Rodríguez Mourelle, Manuel

5

111

Arriba de Agra

Piñeiral madeireiro/matogueira

164

210

Díaz Villar, Josefa Manuela

5

112

Arriba de Agra

Matogueira/pastos

261

211

Villar Vázquez, Aquilina

5

154

Diante da Croa

Eucaliptos

659

212

Mourelle Ramos, Jesús

5

155

Diante da Croa

Pastos/eucaliptos

408

213

Concello de Dumbría

5

9011

Estrada sen nome

Vía de comunicación de dominio público

57

214

Mourelle Ramos, Jesús

5

299

Diante da Croa

Matogueira

140

215

Lema Trillo, Obdulia Clarisa

5

156

Diante da Croa

Piñeiral madeireiro

266

216

Pazos Caamaño, Alejandro

5

170

Diante da Croa

Matogueira

48

217

Caamaño Novo, Dorinda

5

171

Diante da Croa

Matogueira/pastos

29

218

Franco García, Preciosa Estrella

5

172

Diante da Croa

Matogueira

26

219

Franco García, José

5

328

Diante da Croa

Matogueira

54

220

Santos Trillo, Marina

5

173

Diante da Croa

Matogueira/pastos

155

221

Caamaño Castreje, Primitivo

5

174

Diante da Croa

Matogueira

311

222

García Costa, María

5

175

Diante da Croa

Matogueira

28

223

Díaz Villar, Jesús

5

176

Diante da Croa

Matogueira

98

224

Costa Díaz, Isolino

5

326

Diante da Croa

Matogueira

54

225

Costa Díaz, Carolina

5

330

Diante da Croa

Matogueira

51

226

Costa Díaz, Carmen

5

178

Diante da Croa

Matogueira

39

227

Costa Díaz, José

5

331

Diante da Croa

Matogueira

12

228

Costa Díaz, Estrella

5

332

Diante da Croa

Matogueira

26

229

Maceiras Costa, Jesús

5

333

Diante da Croa

Matogueira

23

230

Maceiras Pérez, José

5

179

Diante da Croa

Matogueira

24

231

Maceiras Pérez, Jesús

5

180

Diante da Croa

Matogueira

24

237

Concello de Dumbría

6

9022

Camiño sen nome

Vía de comunicación de dominio público

2.192

238

Concello de Dumbría

9

9002

Camiño de

Vilar-Caseta

Vía de comunicación de dominio público

398

307

239

Canosa García, Manuel

9

334

Vao de Laxiñas

Matogueira

606

180

240

Caamaño Alvela, Antonio

9

333

Vao de Laxiñas

Matogueira

507

241

Trillo Lema, Alejandro

9

14

Marmuirazo

Matogueira/pastos

1.473

255

242

Liñares Trillo, Jesús

9

15

Marmuirazo

Matogueira/pastos

717

50

243

Trillo Lourido, Genoveva

9

16

Marmuirazo

Matogueira

298

37

244

Moreira Santos, Ramiro

9

17

Marmuirazo

Matogueira

345

43

245

Hermida Baña, María del Carmen

9

18

Marmuirazo

Matogueira

359

47

246

Canosa García, Manuel

9

19

Marmuirazo

Matogueira

32

333

40

247

Canosa Rodríguez, J. Jesús

9

20

Marmuirazo

Matogueira

89

260

31

248

Trillo Conde, Manuela

9

21

Marmuirazo

Matogueira

73

231

29

249

Trillo Antelo María Concepción

9

22

Marmuirazo

Matogueira

632

34

4

321

250

Caamaño Alvela Antonio

9

23

Marmuirazo

Matogueira

1.670

1.070

251

Fernández Suárez Marina

9

24

Marmuirazo

Pastos

2.207

957

252

Trillo Antelo José

9

25

Marmuirazo

Pastos

1.915

573

253

Fernández Liñares Manuel

9

26

Marmuirazo

Pastos

1.358

912

Afeccións en metros cadrados (m²):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.

– Faixa biomasa: segundo o artigo 20.bis da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

ANEXO II

Anexo á relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Monte da Croa nos concellos de Vimianzo e Dumbría (A Coruña)

Relación de bens e dereitos afectados pola LAT de conexión

Tramo aéreo

Predio núm.

Titular/es

 

Afeccións

Datos catastrais

Lugar

Uso

Apoio

Voo

Vieiro de acceso

Ocupac.

temporal
apoio

Núm.

(%)

Superficie
(m²)

Lonxitude
(m)

Superficie
total (m²)

Faixa xestión biomasa (m²)

Voo

(m²)

Superficie
(m²)

Superficie
(m²)

Pol.

Parc.

Concello de Dumbría

246

Canosa García, Manuel

9

19

Marmuirazo

Matogueira

 

 

15

371

192

179

 

15

247

Canosa Rodríguez, J. Jesús

9

20

Marmuirazo

Matogueira

1 (100 %)

19

23

538

155

383

 

50

248

Trillo Conde, Manuela

9

21

Marmuirazo

Matogueira

 

 

19.5

593

200

393

 

 

249

Trillo Antelo, María Concepción

9

22

Marmuirazo

Matogueira

 

 

2

40

17

23

 

 

Afeccións tramo aéreo:

• Superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados:

– Apoio: expropiación total en metros cadrados (m²).

• Servidume de paso:

– Vieiro de acceso: servidume de paso temporal dos vieiros polos que circularán os transportes durante a construción da liña, así como durante a súa etapa de mantemento, en metros cadrados (m²).

• Servidume de voo:

– Voo: servidume de voo en metros lineais (ml) e metros cadrados (m²).

• Ocupación temporal apoio: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante as obras, en metros cadrados (m²).

• Faixa biomasa: segundo o artigo 20.bis da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.