Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Mércores, 10 de marzo de 2021 Páx. 14043

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico A Ruña III, no concello de Mazaricos (expediente IN408A 2017/43).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, (modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia); no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia e demais normas vixentes de aplicacións, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante: Eurus Desarrollos Renovables, S.L.U. (CIF: B70381090).

Domicilio para efectos notificación: rúa Carreira do Conde, nº 2, 1º B, 15701 Santiago de Compostela (A Coruña).

Denominación do proxecto: parque eólico A Ruña III.

Municipio afectado: concello de Mazaricos (A Coruña).

Potencia a instalar: 15 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 3×4 MW de potencia nominal unitaria mais 1×3 MW de potencia nominal unitaria.

Produción neta: 52.200 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 11.663.065,52 €.

Prazo de execución: 8 meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico A Ruña III

(Mazaricos)

Vértice poligonal

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

V1

495264

4756194

V2

495554

4756285

V3

496155

4756285

V4

496628

4755569

V5

496390

4754675

V6

495895

4753825

V7

495940

4752430

V8

496557

4751790

V9

497184

4750819

V10

497175

4750175

V11

497785

4750089

V12

497961

4749652

V13

497798

4750796

V14

498566

4750796

V15

498924

4749887

V16

498430

4748790

V17

497050

4748790

V18

496921

4750074

V19

496900

4750857

V20

496326

4751662

V21

495640

4752140

V22

495600

4753830

V23

495395

4754280

V24

494750

4754280

V25

494750

4755080

V26

495315

4755080

V27

495895

4754145

V28

496280

4754890

V29

495743

4755940

V30

495372

4755940

Aeroxerador

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

RIII-1

496129

4755961

RIII-2

498154

4750398

RIII-3

498338

4750152

RIII-4

498533

4749888

Torre meteorolóxica

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

T.M.

498477

4749645

Características técnicas básicas das instalacións:

– 4 aeroxeradores, 3 de 4,00 MW de potencia unitaria e 1 de 3,00 MW de potencia unitaria, con velocidade e paso variable, altura ata o buxa de 112 m e un diámetro de rotor de 136 m.

– 4 centros de transformación montados no interior do fuste, 3 de potencia unitaria de 4.000 kVA e relación de transformación de 0,72/30 kV e 1 de potencia unitaria de 3.000 kVA e relación de transformación de 0,65/30 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.

– Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación transformadora A Ruña 30/66 kV (obxecto de proxecto independente), composta por 2 circuítos con condutores tipo RHZ1-2OL 18/30 kV Al de diferentes seccións (150-400 mm²).

– Rede de terras xeral con condutor Cu-50 mm², de modo que as instalacións electromecánicas forman un conxunto equipotencial.

– 1 torre meteorolóxica de medición de 112 metros.

A enerxía producida evacuarase, conxuntamente con outras plantas eólicas da zona, a través da subestación colectora 30/66 kV A Ruña, mediante unha liña de 66 kV que conectará a mencionada subestación coa subestación colectora Lagoa 30-66/220 kV (autorizada no expediente IN407A 2016/3040-1), conectada pola súa vez coa rede de transporte no nó Regoelle 220 kV. A liña de evacuación forma parte do proxecto da subestación colectora 30/66 kV A Ruña en fase de tramitación (número de expediente IN408A 2018/31).

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (febreiro 2021).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (maio 2020-asdo. 28.5.2020).

3. O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico, maio 2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.8 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), así como no concello de Mazaricos (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/aruna-iii

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A Coruña, 3 de marzo de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Anexo á relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico A Ruña III no concello de Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2017/43)

Relación de bens e dereitos afectados

Predio nº

Titular(es)

Outros posibles interesados

Datos catastrais

Lugar

Uso

Afeccións (m²)

Pol.

Parc.

Subp.

Nº aerox.

Pleno dominio

Serv. paso

Serv. Voo

Ocup. Temp

Prot. Eólica

Cim.

Plat.

T. Met.

Vieiro

Gabia

– Concello de Mazaricos

1

Manuel González Grille

 

506

0595

Prado do Campo

Prado

3346,08

642,23

María González Grille

Dolores González Grille

2

Francisco Pais Lado

506

0593

Queimadas

Prado

601,32

236,41

3

Concello de

Mazaricos

 

506

9003

Pista da Xesteira

Vía de comunicación

119,58

29,47

4

Adoración Oreiro Gónzalez

 

029

0009

Riba da

Queimada

Prado

31,45

81,73

5

Francisco Pais Lado

 

029

0008

a

Riba da

Queimada

Prado

2.809,53

411,83

Blandina Estalote González

6

Francisco Pais Lado

 

029

0008

b

Riba da

Queimada

Piñeiral madeirable

195,32

54,08

Blandina Estalote González

7

Jesús Cives Lado

 

029

0007

a

Riba da

Queimada

Prado

20,38

15,15

8

Jesús Cives Lado

029

0007

b

Riba da

Queimada

Piñeiral madeirable

191,15

20,78

9

José Martínez Martínez

029

0006

Riba da

Queimada

Piñeiral madeirable

839,79

138,29

10

Florentina Martínez Lado

029

0005

b

Prado da Costa

Piñeiral madeirable

1904,92

535,52

11

Constantino Lado Lado

029

0002

Prado da Costa

Piñeiral madeirable

617,20

147,73

12

M.U.P. Nº 3295

Concello de

Mazaricos

029

0071

a

Pedraguda

Matogueira

1

346,36

6602,69

4736,96

75,07

6610,38

1842,04

13

Concello de

Mazaricos

028

9001

Camino Coba

Vía de comunicación

1

36,25

651,36

29,00

14

Concello de

Mazaricos

028

0020

Costa

Carballos

Matogueira

1

3871,70

3410,02

3097,38

15

Concello de

Mazaricos

031

9003

Estrada a Campelo

Vía de comunicación

65,86

189,38

16

José González Lema

031

0056

b

Plantío

Matogueira

965,57

633,98

17

Concello de Mazaricos

031

0057

c

Plantío

Matogueira

399,80

321,10

18

Concello de

Mazaricos

032

9001

 

Camiño Rego do Canle

Vía de comunicación

40,00

32,50

19

Concello de

Mazaricos

032

0010

a

Prado Parrulo

Matogueira

1.909,45

1.520,76

20

Concello de

Mazaricos

032

0010

b

Prado Parrulo

Prado

567,72

461,11

21

M.U.P. nº 3295 Concello de Mazaricos

Ventos e Terras Galegas, S.L.

032

0012

Prado Parrulo

Matogueira

9.085,32

7.211,80

Hrdros. de José María González Casáis

José Antonio González Cives

Manuel Caamaño Velo

José Velo Muíño

José Antonio Velo Ingilde

María Carmen Sueiro Grille

Fidel Caamaño Mayán

Antonio Caamaño Cambeiro

Antonio Caamaño Alvela

María Josefa Paris Santiago

Divina Caamaño Paris

Manuela Caamaño Paris

Ventura Lorenzo Caamaño Paris

Florinda Cives Casáis

José Ingilde Cives

Herminio González Paris

Estrella González González

Dominga González Lema

Manuel Prados Expósito

Estrella Lado Oureiro

Jesús Lourido Capelo

Manuela Fernández Lado

María Fernández Lado

Consuelo Fernández Lado

Hdros Constantino Núñez Casáis

José Núñez Cervan

Hdros Leocadia Alvela Maceiras

Margarita Alvela Maceiras

José Casáis Santos

José Gesto Lado

Rte Josefina Lado Rodríguez

22

Benito Cives Estalote

402

0337

Lombinas de Abaixo

Matogueira

461,54

369,07

23

M.U.P. nº 103-K

Concello de

Mazaricos

031

0063

Costa

Carballos

Matogueira

2.354,71

1.883,76

24

M.U.P. nº 3295

Concello de

Mazaricos

Ventos e Terras Galegas, S.L.

031

0063

Costa

Carballos

Matogueira

1.773,30

1.417,40

Hdros. de José María González Casáis

José Antonio González Cives

Manuel Rodríguez García

Silvestre Caamaño Casáis

25

Concello de

Mazaricos

033

9001

Camiño Chan Fieiro

Matogueira

323,25

300,51

26

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

033

0041

O Campo

Matogueira

561,76

445,92

27

Concello de

Mazaricos

055

9001

Estrada Colúns a Arcos

Vía de comunicación

187,95

103,13

144,39

28

Concello de

Mazaricos

054

9001

Estrada Colúns a Arcos

Vía de comunicación

15,38

28,45

29

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

054

0001

Prado da Basteira

Matogueira

4,75

46,11

30

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

055

0001

Lapedo

Matogueira

446,64

539,29

131,43

31

M.U.P. Nº 103-K

Concello de

Mazaricos

055

0001

Lapedo

Matogueira

2.590,94

1.866,73

1.236,28

32

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

032

0012

Prado Parrulo

Matogueira

942,11

32,57

303,47

33

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

055

0001

Lapedo

Matogueira

10.827,40

5.835,18

4.010,98

34

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

052

0105

c

Monte

comunal

Matogueira

1.528,83

7.360,17

4.035,07

35

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

052

0105

b

Monte

comunal

Improductivo

10.490,09

486,69

308,03

36

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

052

0105

a

Monte

comunal

Matogueira

3.020,86

2.662,74

37

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

057

0047

Monte forestal

Matogueira

14.094,31

4.294,91

3.938,31

38

MVMC Colúns

(Benito Cives Estalote)

057

0060

Fonte pequena

Matogueira

5.356,34

401,41

700,12

39

MVMC Beba-Agar

e Outeiro de Bois

057

0047

Monte forestal

Matogueira

1.435,69

497,31

551,10

40

Concello de

Mazaricos

057

0047

Monte forestal

Matogueira

6.327,39

2.439,10

2.117,59

41

Concello de

Mazaricos

412

9013

Estrada de Figueiras

Vía de comunicación

418,50

98,50

39,10

42

Concello de

Mazaricos

412

0263

Monte comunal

Matogueira

162,91

66,88

43

Josefa González Amallo

415

10801

Basedoiro

Matogueira

153,97

111,13

Manuela González Almallo

Carmen González Amallo

José Jesús González Almallo

Juan Manuel González Almallo

44

Josefa González Amallo

415

0801

Basedoiro

Matogueira

7,02

Manuela González Almallo

Carmen González Amallo

José Jesús González Almallo

Juan Manuel González Almallo

45

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

Concello de Mazaricos

415

9009

Pista

Vía de comunicación

13,04

220,70

103,12

46

Concello de

Mazaricos

057

9008

Estrada de Figueiras

Vía de comunicación

3.521,29

114,53

104,86

47

Augas de Galicia

057

9006

Regato Libreirón

Hidrografía natural

2,52

3,43

48

MVMC Beba-Agar

e Outeiro de Bois

057

0071

a

Fonte

Pequena

Matogueira

259,36

362,38

49

MVMC Beba-Agar

e Outeiro de Bois

415

0823

a

Forestal

Piñeiral madeirable

442,11

351,79

166,05

50

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

415

0823

a

Forestal

Piñeiral madeirable

860,77

480,07

599,02

51

MVMC Beba-Agar

e Outeiro de Bois

057

0071

b

Fonte

Pequena

Matogueira

2,00

52

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

Manuel Martínez Martínez

415

0827

b

Cova da Serva

Matogueira

7,48

20,38

53

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

Manuel Martínez Martínez

415

0827

a

Cova da Serva

Prado

413,89

827,80

382,17

54

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

057

0071

b

Fonte

Pequena

Matogueira

503,73

462,79

55

Concello de

Mazaricos

128

9001

 

Estrada de Arcos

Vía de comunicación

1.573,95

101,77

56

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

128

0088

f

Prado Simo-Alvela

Matogueira

731,18

1.142,88

538,40

57

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

128

0088

h

Prado Simo-Alvela

Prado

966,41

13,71

284,51

58

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

128

0088

a

Prado Simo-Alvela

Piñeiral madeirable

5.464,50

1.100,99

1.874,85

59

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

415

0825

Forestal

Matogueira

59,48

149,35

60

Concello de

Mazaricos

128

9005

Camiño

Vía de comunicación

648,92

27,68

61

MVMC Fornís E Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

128

0088

g

Prado Simo-Alvela

Piñeiral madeirable

163,65

176,84

62

MVMC Fornís E Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

128

0088

c

Prado Simo-Alvela

Prado

353,11

679,95

63

Hrdros. Manuel Martínez Martínez

128

0059

 

Pedra da Braña

Prado

185,66

137,31

116,93

64

Concello de Mazaricos

128

9002

 

Camino de Cubela

Vía de comunicación

1.324,43

162,78

65

Hrdros. Manuel Martínez Martínez

128

0051

 

As Covas

Matogueira

38,14

41,33

66

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

128

10088

 

Prado Simo-Alvela

Piñeiral madeirable

811,66

11,47

487,96

67

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

126

0138

c

Agro de Loureiro

Piñeiral madeirable

4

191,77

6073,55

111,21

5.040,00

2.555,43

4.235,38

2.700,56

68

MVMC Fornís e Loureiro

Juan Cambeiro Carreira

126

0138

d

Agro de Loureiro

Piñeiral madeirable

4

254,66

905,80

2.704,08

7.599,39

3.403,70

6.414,07

3.450,09

69

Santiago García Oreiro

126

0027

Prao do Cando

Matogueira

2.190,78

265,49

474,16

425,76

70

Santiago García Oreiro

126

0028

Campos do Cando

Matogueira

302,47

24,03

29,17

71

Santiago García Oreiro

126

0029

Campos do Cando

Matogueira

3

838,55

67,82

72

Santiago García Oreiro

126

0030

Campos do Cando

Matogueira

3

763,36

304,84

64,77

73

Santiago García Oreiro

126

0031

Campos do Cando

Matogueira

3

1.004,16

676,06

100,74

74

Santiago García Oreiro

126

0032

Prados do Castro

Matogueira

3

1.310,99

828,20

86,81

75

Manuela Alvela Cruz

126

0033

c

Castro

Piñeiral madeirable

3

183,67

686,10

2,00

9,69

3209,38

199,02

76

Manuela Alvela Cruz

126

0033

a

Castro

Prado

3

162,69

200,14

2793,41

618,81

3.364,90

1.363,16

77

Manuela Alvela Cruz

126

0033

b

Castro

Piñeiral madeirable

2

443,59

574,31

441,80

417,08

300,00

78

MVMC Beba-Agar

e Outeiro de Bois

126

0138

a

Agro de Loureiro

Matogueira

2

346,36

6127,82

63,38

10.618,89

641,44

14.744,22

Afeccións en metros cadrados (m²):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vía: dereito de paso polas vías en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (ocup.temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como acumulación de materiais, montaxe de guindastres, depósito de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.

– Protección eólica (prot. eólica): prohibición de situar obstáculos de altura superior a 10 m.