Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Xoves, 11 de marzo de 2021 Páx. 14282

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2021 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Xestión Dixital de Información e Documentación.

O grao en Xestión Dixital de Información e Documentación obtivo a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia e a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa implantación. O carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) estableceuse por Acordo do Consello de Ministros do 18 de outubro de 2019, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 28 de outubro de 2019 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 6 de novembro.

Polo exposto, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril,

RESOLVO:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Xestión Dixital de Información e Documentación pola Universidade da Coruña, que se estrutura segundo consta no anexo.

A Coruña, 2 de marzo de 2021

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Xestión Dixital de Información e Documentación pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 2503887.

Plan de estudos que se inicia no curso 2019/20.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: artes e humanidades.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de disciplina:

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica (FB)..........................................

Obrigatorias (OB)..................................................

Optativas (OP)......................................................

Prácticas externas (PE)........................................

Traballo fin de grao (TFG).....................................

Total.......................................................................

60

114

48

12

6

240

3. Mencións do título.

O título de graduado ou graduada en Xestión Dixital de Información e Documentación pódese obter sen mención ou coas mencións que se indican a seguir:

– Biblioteconomía e arquivística.

– Información para a ciencia e a tecnoloxía.

4. Contido do plan de estudos.

4.1. Créditos de formación básica: distribución por materias e ramas de coñecemento.

Rama de coñecemento

Materia

Disciplina

Créditos ECTS

Curso

Artes e humanidades

Historia

Fundamentos da información e a documentación

6

Historia da cultura

6

Mundo contemporáneo e globalización

6

Socioloxía

Socioloxía na era da información

6

Filosofía

Sistema do coñecemento: filosofía, ciencia e tecnoloxía

6

Ética

Ética e deontoloxía profesional

6

Enxeñaría e arquitectura

Informática

Informática para o tratamento e xestión da información

6

Sistemas de información para a xestión documental

6

Ciencias sociais e xurídicas

Estatística

Fundamentos estatísticos

6

Ciencia de datos

6

4.2. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Información e documentación

Fundamentos da información e a documentación

FB

6

Fontes de información e recursos dixitais

OB

6

Organización e xestión do coñecemento

OB

6

Biblioteconomía

OB

6

Comportamento informacional

OB

6

Planificación e xestión dos servizos de información

OB

6

Representación e recuperación dixital da información I

OB

6

Arquivística

OB

6

Xestión da información dixital

OB

6

Metodoloxía da investigación en información e documentación

OB

3

Xestión electrónica de documentos

OB

6

Xestión e industria cultural

OB

3

Representación e recuperación dixital da información II

OB

6

Servizos de apoio á investigación

OB

6

Conservación e preservación da información na era dixital

OB

6

Xestión e planificación de arquivos

OP

6

Xestión e planificación de bibliotecas

OP

6

Latín práctico para arquivos e bibliotecas

OP

6

Ciencias e técnicas historiográficas

OP

6

Recursos de información especializada

OB

6

Mundo editorial e industrias culturais

OP

6

Introdución á codicoloxía

OP

6

Márketing dixital de servizos de información

OP

6

Tecnoloxías da información

Informática para o tratamento e xestión da información

FB

6

Sistemas de información para a xestión documental

FB

6

Ciencia de datos

FB

6

Estudos métricos da información

OB

6

Deseño e xestión de sitios web

OP

6

Linguaxes de programación, análise e consulta para a xestión de información

OP

6

Minaría de datos

OP

6

Recuperación de información

OP

6

Ciberseguridade

OP

6

Edición de contidos dixitais

OP

6

Linguaxes de descrición de información dixital

OP

6

Tratamento de datos masivos

OP

6

Novas tecnoloxías para o almacenamento, xestión e tratamento da información

OB

6

Coñecementos fundamentais

Historia da cultura

FB

6

Mundo contemporáneo e globalización

FB

6

Socioloxía na era da información

FB

6

Fundamentos estatísticos

FB

6

Sistema do coñecemento: filosofía, ciencia e tecnoloxía

FB

6

Ética e deontoloxía profesional

FB

6

Historia das institucións

OP

6

Historia do libro

OP

6

Museoloxía e museografía

OP

6

Coñecementos complementarios

Aspectos xurídicos da xestión da información

OB

3

Taller de habilidades informacionais e dixitais: avaliación, análise e calidade da información

OB

3

Taller de habilidades informacionais e dixitais: xestión, publicación e promoción de contidos dixitais

OB

3

Taller de habilidades informacionais e dixitais: representación gráfica e visualización dixital da información

OB

3

Taller de habilidades informacionais e dixitais: técnicas de comunicación e divulgación científica

OB

3

Taller de habilidades informacionais e dixitais: técnicas documentais aplicadas ao traballo fin de grao

OB

3

Prácticas externas

Prácticas externas

PE

12

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

TFG

6

4.3. Contido do plan de estudos por curso académico.

Primeiro curso:

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Fundamentos da información e a documentación

FB

6

Informática para o tratamento e xestión da información

FB

6

Historia da cultura

FB

6

Mundo contemporáneo e globalización

FB

6

Socioloxía na era da información

FB

6

Fontes de información e recursos dixitais

OB

6

Organización e xestión do coñecemento

OB

6

Sistemas de información para a xestión documental

FB

6

Fundamentos estatísticos

FB

6

Sistema do coñecemento: filosofía, ciencia e tecnoloxía

FB

6

Segundo curso:

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Biblioteconomía

OB

6

Comportamento informacional

OB

6

Planificación e xestión dos servizos de información

OB

6

Representación e recuperación dixital da información I

OB

6

Aspectos xurídicos da xestión da información

OB

3

Taller de habilidades informacionais e dixitais: avaliación, análise e calidade da información

OB

3

Arquivística

OB

6

Xestión da información dixital

OB

6

Metodoloxía da investigación en información e documentación

OB

3

Ciencia de datos

FB

6

Ética e deontoloxía profesional

FB

6

Taller de habilidades informacionais e dixitais: xestión, publicación e promoción de contidos dixitais

OB

3

Terceiro curso:

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Xestión electrónica de documentos

OB

6

Xestión e industria cultural

OB

3

Representación e recuperación dixital da información II

OB

6

Servizos de apoio á investigación

OB

6

Estudos métricos da información

OB

6

Taller de habilidades informacionais e dixitais: representación gráfica e visualización dixital da información

OB

3

Conservación e preservación da información na era dixital

OB

6

Xestión e planificación de arquivos

OP

6

Xestión e planificación de bibliotecas

OP

6

Latín práctico para arquivos e bibliotecas

OP

6

Ciencias e técnicas historiográficas

OP

6

Deseño e xestión de sitios web

OP

6

Linguaxes de programación, análise e consulta para a xestión de información

OP

6

Minaría de datos

OP

6

Recuperación de información

OP

6

Historia das institucións

OP

6

Cuarto curso:

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Recursos de información especializada

OB

6

Mundo editorial e industrias culturais

OP

6

Introdución á codicoloxía

OP

6

Márketing dixital de servizos de información

OP

6

Ciberseguridade

OP

6

Edición de contidos dixitais

OP

6

Linguaxes de descrición de información dixital

OP

6

Tratamento de datos masivos

OP

6

Historia do libro

OP

6

Museoloxía e museografía

OP

6

Novas tecnoloxías para o almacenamento, xestión e tratamento da información

OB

6

Taller de habilidades informacionais e dixitais: técnicas de comunicación e divulgación científica

OB

3

Taller de habilidades informacionais e dixitais: técnicas documentais aplicadas ao traballo fin de grao

OB

3

Prácticas externas

PE

12

Traballo fin de grao

TFG

6

En 3º e 4º curso débense elixir, en cada un deles, 24 créditos optativos de entre os 54 ofertados cada curso académico.

Para obter as mencións, débense cursar e superar de obrigado cumprimento, como créditos optativos, as seguintes disciplinas:

Mención

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Biblioteconomía e arquivística

Xestión e planificación de arquivos

OP

6

Xestión e planificación de bibliotecas

OP

6

Mundo editorial e industrias culturais

OP

6

Márketing dixital de servizos de información

OP

6

Información para a ciencia e a tecnoloxía

Deseño e xestión de sitios web

OP

6

Recuperación de información

OP

6

Edición de contidos dixitais

OP

6

Linguaxes de descrición de información dixital

OP

6

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral e en cada curso existe un equilibrio de créditos entre o 1º e o 2º cuadrimestre.

5. Condicións de terminación.

O alumnado, para obter o título de graduado ou graduada en Xestión Dixital de Información e Documentación pola Universidade da Coruña, deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2 e respectando a elección de créditos optativos por curso académico sinalada no punto 4.3.