Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Xoves, 11 de marzo de 2021 Páx. 14276

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2021 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado ou graduada en Podoloxía.

O plan de estudos do título de graduado ou graduada en Podoloxía pola Universidade da Coruña foi publicado por Resolución do 9 de abril de 2010 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 26 de abril, unha vez establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 13 de novembro de 2009 no BOE do 5 de xaneiro de 2010.

A Universidade da Coruña presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos do grao en Podoloxía que obtivo o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, dispón no artigo 28 o procedemento para a modificación de plans de estudo conducentes á obtención de títulos xa verificados.

Polo exposto,

RESOLVO:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Podoloxía pola Universidade da Coruña coas modificacións aprobadas, que se estrutura segundo consta no anexo e con efectos desde o curso académico 2019/20.

A Coruña, 2 de marzo de 2021

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Podoloxía pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 2501011.

Este título habilita para o exercicio da profesión regulada de podólogo, de acordo coa Orde CIN/728/2009, do 18 de marzo, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio de tal profesión (BOE do 26 de marzo).

Plan de estudos que se inicia no curso 2019/20.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: ciencias da saúde.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de disciplina:

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica (FB)……………….

Obrigatorias (OB)……………………..

Optativas (OP)…..………………….…

Prácticas externas (PE)…….………...

Traballo fin de grao (TFG)…….…..…

Total…………………………………….

60

132

6

36

6

240

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Créditos de formación básica: distribución por materias e ramas de coñecemento.

Rama de coñecemento

Materia

Disciplina

Créditos ECTS

Curso

Ciencias da saúde

Fisioloxía

Fisioloxía humana

9

Patoloxía xeral aplicada en podoloxía

6

Anatomía humana

Anatomía xeral

6

Anatomía específica do membro inferior

6

Psicoloxía

Psicoloxía aplicada e saúde

6

Bioloxía

Física

Bases biolóxicas e físicas do movemento humano

6

Bioloxía

Microbioloxía e parasitoloxía

6

Estatística

Bases para a interpretación do coñecemento científico

9

Farmacoloxía

Materia básica xustificada pola Orde CIN/728/2009

Farmacoloxía

6

3.2. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Materia

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Formación básica

Fisioloxía

Fisioloxía humana

FB

9

Patoloxía xeral aplicada en podoloxía

FB

6

Anatomía humana

Anatomía xeral

FB

6

Anatomía específica do membro inferior

FB

6

Psicoloxía

Psicoloxía aplicada e saúde

FB

6

Bioloxía e física

Bases biolóxicas e físicas do movemento humano

FB

6

Bioloxía

Microbioloxía e parasitoloxía

FB

6

Estatística

Bases para a interpretación do coñecemento científico

FB

9

Farmacoloxía

Farmacoloxía

FB

6

Podoloxía xeral e biomecánica

Podoloxía xeral

Podoloxía xeral

OB

6

Biomecánica

Biomecánica do membro inferior

OB

6

Radioloxía e radioprotección

Diagnóstico por imaxe

OB

6

Ética e lexislación

Ética, lexislación e xestión en podoloxía

OB

6

Preventiva

Podoloxía preventiva

OB

6

Patoloxía podolóxica e tratamentos ortopodolóxicos, físicos e farmacolóxicos

Ortopodoloxía

Ortopodoloxía I

OB

6

Ortopodoloxía II

OB

6

Ortesioloxía dixital e calzadoterapia

OB

6

Ortopodoloxía clínica

OB

6

Patoloxía podolóxica

Patoloxía podolóxica I

OB

6

Patoloxía podolóxica II

OB

6

Podoloxía física

Podoloxía física

OB

6

Terapéutica farmacolóxica

Terapéutica farmacolóxica

OB

6

Podoloxía deportiva

Podoloxía deportiva

OB

6

Dermatoloxía

Dermatoloxía

OB

6

Quiropodoloxía e cirurxía podolóxica

Quiropodoloxía

Quiropodoloxía I

OB

6

Quiropodoloxía II

OB

6

Cirurxía podolóxica

Conceptos xerais de cirurxía

OB

6

Cirurxía podolóxica I

OB

6

Cirurxía podolóxica II

OB

6

Cirurxía podolóxica avanzada

OB

3

Pé de risco

Pé de risco

OB

6

Optativas

Optativas (elixir unha)

Reeducación funcional das afeccións podolóxicas

OP

6

Técnicas de anestesia e reanimación en podoloxía

OP

6

Innovación en diagnóstico e tratamento ortopodolóxico mediante técnicas de materiais

OP

6

Prácticum

Prácticum

Prácticum I

PE

12

Prácticum II

PE

12

Prácticum III

PE

12

Traballo fin de grao

Traballo fin de grao

Bases para a interpretación do coñecemento científico aplicadas

OB

3

Traballo fin de grao

TFG

6

3.3. Contido do plan de estudos por curso académico.

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Fisioloxía humana

FB

9

Bases para a interpretación do coñecemento científico

FB

9

Anatomía xeral

FB

6

Psicoloxía aplicada e saúde

FB

6

Bases biolóxicas e físicas do movemento humano

FB

6

Anatomía específica do membro inferior

FB

6

Microbioloxía e parasitoloxía

FB

6

Podoloxía xeral

OB

6

Conceptos xerais de cirurxía

OB

6

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Patoloxía xeral aplicada en podoloxía

FB

6

Farmacoloxía

FB

6

Biomecánica do membro inferior

OB

6

Ortopodoloxía I

OB

6

Quiropodoloxía I

OB

6

Diagnóstico por imaxe

OB

6

Ortopodoloxía II

OB

6

Ortesioloxía dixital e calzadoterapia

OB

6

Patoloxía podolóxica I

OB

6

Quiropodoloxía II

OB

6

Terceiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Podoloxía preventiva

OB

6

Ortopodoloxía clínica

OB

6

Patoloxía podolóxica II

OB

6

Dermatoloxía

OB

6

Cirurxía podolóxica I

OB

6

Podoloxía física

OB

6

Terapéutica farmacolóxica

OB

6

Cirurxía podolóxica II

OB

6

Prácticum I

PE

12

Cuarto curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Podoloxía deportiva

OB

6

Cirurxía podolóxica avanzada

OB

3

Pé de risco

OB

6

Bases para a interpretación do coñecemento científico aplicadas

OB

3

Prácticum II

PE

12

Ética, lexislación e xestión en podoloxía

OB

6

Reeducación funcional das afeccións podolóxicas

OP

6

Técnicas de anestesia e reanimación en podoloxía

OP

6

Innovación en diagnóstico e tratamento ortopodolóxico mediante técnicas de materiais

OP

6

Prácticum III

PE

12

Traballo fin de grao

TFG

6

No 4º curso débense elixir 6 créditos optativos de entre os 18 ofertados.

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral, a excepción de «Fisioloxía humana» e «Bases para a interpretación do coñecemento científico» que son anuais, e en cada curso existe un equilibrio de créditos entre o 1º e o 2º cuadrimestre, tendo en conta que as disciplinas anuais teñen unha distribución de créditos que así o permite.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de graduado ou graduada en Podoloxía pola Universidade da Coruña.