Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Luns, 15 de marzo de 2021 Páx. 14698

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se modifica a composición do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.

Mediante a Orde do 30 de xaneiro de 2017 (DOG do 8 de febreiro), fíxose pública a composición do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.

A Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, establece que o Consello Social estará integrado por un máximo de trinta e unha persoas membros.

A Lei 6/2013, no seu artigo 77.3, establece que a representación dos intereses sociais no Consello Social corresponde a personalidades da vida cultural, profesional, económica, laboral ou social, de acordo coa seguinte distribución: o presidente ou presidenta do Consello Social; seis membros designados polo Parlamento de Galicia; seis membros designados pola Xunta de Galicia; un membro designado por cada un dos sindicatos máis representativos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia; catro membros designados polas organizacións empresariais máis representativas dos sectores estratéxicos da economía galega na área de influencia da universidade; un membro designado polas corporacións dos municipios en que se sitúan os campus; un membro designado pola asociación de antigos alumnos de cada unha das universidades, un membro designado polos colexios profesionais, a través da súa entidade asociativa máis representativa, vinculados coa oferta formativa de cada unha das universidades.

Con data do 12 de febreiro de 2021, o Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela comunica á Consellería de Cultura, Educación e Universidade a designación de Juan Mariñas Liste como representante de CC.OO. no Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela, en substitución de Emilio Crespo Correa, e a designación de Ramón Lois Lorenzo como representante da Asociación de Antigos Alumnos da Universidade de Santiago de Compostela en substitución de Ángel López Conde. Xúntase declaración xurada de compatibilidade dos novos membros.

O artigo 77.4 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, establece que os acordos de designación de membros do Consello Social serán comunicados á persoa titular da consellería competente en materia de universidades, quen procederá ao seu nomeamento mediante orde da súa consellería.

Por todo iso,

DISPOÑO:

Artigo 1

Nomear a Juan Mariñas Liste como representante de CC.OO. no Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela en substitución de Emilio Crespo Correa.

Artigo 2

Nomear a Ramón Lois Lorenzo como representante da Asociación de Antigos Alumnos da Universidade de Santiago de Compostela no Consello Social da citada universidade en substitución de Ángel López Conde.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade