Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Xoves, 25 de marzo de 2021 Páx. 16331

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Sanidade

ORDE do 9 de marzo de 2021 pola que se dispón o nomeamento dos membros do Consello para a Innovación en Materia Sanitaria.

O Decreto 22/2013, do 24 de xaneiro, polo que se crea o Consello para a Innovación en Materia Sanitaria e se establece a súa composición, organización e funcionamento, regula no seu artigo 4 a composición do dito consello e indica que entre os seus membros existen membros natos, que ocupan a praza en virtude do seu cargo, e membros electos, dos cales un máximo de tres serán nomeados por proposta da persoa titular da Consellería de Sanidade e un máximo de cinco o serán por proposta da persoa titular da Xerencia do Servizo Galego de Saúde.

Así mesmo, o número 5 do citado artigo 4 do Decreto 22/2013, do 24 de xaneiro, establece que «As persoas titulares da Vicepresidencia e da Secretaría serán designadas pola titular da Presidencia do Consello de entre os seus membros».

Ademais, o Decreto 22/2013, do 24 de xaneiro, sinala no seu artigo 7.1 que «Os vogais electos do Consello para a Innovación en Materia Sanitaria serán nomeados e cesados pola persoa titular da Consellería de Sanidade» e o número 2 do mesmo artigo indica que os vogais electivos serán nomeados por un período de tres anos, renovables por un período igual, sen prexuízo das causas de cesamento e substitución establecidas no artigo seguinte do decreto. Neste momento, e dado que xa transcorreu o tempo para o cal foron nomeados os membros electos do Consello para a Innovación en Materia Sanitaria, cómpre efectuar un novo nomeamento.

Por todo o exposto, conforme o establecido no Decreto 22/2013, do 24 de xaneiro, e de acordo coas facultades que me atribúen os artigos 34.6 e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Primeiro. Nomear membros electos do Consello para a Innovación en Materia Sanitaria as persoas que se relacionan no anexo desta orde.

Segundo. Designar a persoa titular da Xerencia do Servizo Galego de Saúde, que forma parte do Consello como membro nato, segundo o establecido no artigo 4.4 do Decreto 22/2013, do 24 de xaneiro, polo que se crea o Consello para a Innovación en Materia Sanitaria e se establece a súa composición, organización e funcionamento, persoa titular da súa Vicepresidencia.

Terceiro. Designar a José María Romero Fidalgo, membro electo do Consello para a Innovación en Materia Sanitaria, persoa titular da súa Secretaría.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2021

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Membros electos do Consello para a Innovación en Materia Sanitaria

– Por proposta da persoa titular da Consellería de Sanidade:

– Miguel Ángel Máñez Ortiz, licenciado en Económicas. Experto en xestión e tecnoloxías sanitarias. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares.

– Marta Piñeiro Sotelo. Xefa do Servizo de Control e Auditorías. Consellería de Sanidade.

– Benigno Rosón Calvo. Subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información. Consellería de Sanidade.

– Por proposta da persoa titular da Xerencia do Servizo Galego de Saúde:

– Alejandro Ávila Álvarez. Subdirector de Hospitalización e Urxencias. Área Sanitaria da Coruña e Cee.

– María Blanca Cimadevila Álvarez. Xefa do Servizo de Integración Asistencial. Servizo Galego de Saúde.

– Javier Quiles del Río. Subdirector de Sistemas e Tecnoloxías da Información. Área Sanitaria de Ferrol.

– María del Pilar Rodríguez Ledo. Subdirectora de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía. Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos.

– José María Romero Fidalgo. Director da Área de Desenvolvemento e Innovación Sanitaria. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde. Asumirá a Secretaría.