Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 65 Xoves, 8 de abril de 2021 Páx. 18314

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Porto Vidros, sito nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro, da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2017/14).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante: Naturgy Renovables, S.L.U.

Denominación do proxecto: parque eólico Porto Vidros.

Concellos afectados: Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Pontevedra).

Potencia para instalar: 10,35 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 3 × 3,450 MW de potencia nominal unitaria.

Produción de enerxía media neta ou vertida á rede: 37.424 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 8.956.731,32 €.

Localización: (coordenadas UTM).

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértice

UTM-X

UTM-Y

1

546.090,00

4.708.625,00

2

547.750,00

4.708.625,00

3

547.750,00

4.707.895,00

4

548.870,00

4.707.895,00

5

548.870,00

4.705.905,00

6

546.090,00

4.705.905,00

7

546.090,00

4.708.258,00

8

546.065,00

4.708.294,00

9

546.065,00

4.708.589,00

Esta poligonal ocupa unha superficie en forma de L duns 2,7 km de lonxitude por un largo de 2,5 km, aproximadamente. A superficie comprendida no contorno poligonal é de aproximadamente 675 Ha.

Coordenadas dos aeroxadores, do centro de seccionamento (CS) e da estación anemométrica:

Aeroxerador

UTM-X

UTM-Y

T4-01

546.728,00

4.707.192,00

T4-02

547.356,00

4.707.066,00

T4-03

547.383,00

4.706.385,00

Centro de

seccionamento

UTM-X

UTM-Y

A

547.107,00

4.707.008,00

B

547.114,00

4.706.999,00

C

547.106,00

4.706.993,00

D

547.099,00

4.707.003,00

Estación

anemométrica

UTM-X

UTM-Y

Estación

546.926,00

4.706.965,00

Características técnicas recollidas no proxecto:

– 3 aeroxeradores de 3.450 kW de potencia nominal unitaria, 138 m de diámetro de rotor e altura de buxa de 81 metros o aeroxerador T4-02 e 94 metros de altura de buxa para os aeroxeradores T4-01 e T4-03, modelo Enercon-138, ou similar, xunto cos seus correspondentes centros de transformación con potencia unitaria de 4.000 kVA, grupo de conexión Dyn5 e tensión 0,65/30 kV, sitos no seu interior.

– Unha estación anemométrica, equipada con torre autosoportada de 94 m de altura, equipada con 5 anemómetros a 94, 90, 81, 70, 50 e 30 m e 3 cataventos a 90, 81 e 70 m.

– 1 circuíto de 30 kV de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores ata o centro de seccionamento (CS), dividido en dous subcircuítos denominados subcircuíto 1 (2 aeroxeradores T4-02 e T4-03) e subcircuíto 2 (1 aeroxerador T4-01).

– Centro de seccionamento (CS) do PE Porto Vidros con celas blindadas de interior en 30 kV, desde onde partirá unha liña de evacuación de MT de 30 kV, ata o CS do parque eólico Campo das Rosas, que se detalla a seguir.

– Unha liña aéreo-soterrada de 30 kV, de 6.634 m, que discorre entre o CS Porto Vidros ata o CS Campo das Rosas, e que se divide en tres tramos:

• Liña soterrada de 30 kV entre o CS do parque eólico Porto Vidros e o apoio nº 1 de paso aéreo-soterrada, de 20 m.

• Liña aérea de 30 kV entre o apoio nº 1 da LAMT e o apoio nº 33 PAS da LAMT, de 6.593 m.

• Liña soterrada de 30 kV entre o apoio nº 33 PAS da LAMT e o CS do parque eólico Campo das Rosas, de 21 m.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.d) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

O obxecto da información pública será o proxecto de execución das instalacións, o estudo de impacto ambiental, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e a declaración de utilidade pública (RBDA e planos parcelarios).

A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa. A relación de bens e dereitos afectados (RBDA) figura no anexo que se xunta con esta resolución.

O que se fai público para coñecemento xeral e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as alegacións, no prazo de trinta (30) días a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución ou a partir da correspondente notificación individual aos afectados.

Atendendo ás medidas preventivas fronte ao coronavirus COVID-19, a consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 51.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (avda. Mª Victoria Moreno, 43, 5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como ás dependencias dos concellos de Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro.

Pontevedra, 24 de marzo de 2021

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto do parque eólico Porto Vidros,
nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro (Pontevedra)

Parque eólico (pleno dominio)

Parque eólico (servidume)

Parque eólico

(ocupación temporal)

ID

Catastro

Titular

Cimentación

Plataforma

Vías

CS

Voo aéreo

Gabias MT

Vías

CS

Gabias MT

Concello

Nº de predio Naturgy

Tipoloxía

Polígono

Parcela

Lugar

Nome do titular

Sup. (m2)

Sup.

(m2)

Sup.

(m2)

Sup. (m2)

Sup.

(m2)

Sup. (m2)

Sup.

(m2)

Sup. (m2)

Sup.

(m2)

Cerdedo-Cotobade

1

Labor ou labradío secaño

73

115

Piñeiro

Hros. Divina Gandós García

0,07

Cerdedo-Cotobade

2

Labor ou labradío secaño

7

279

Gavión

Dolores Gandós Barros

8,08

Cerdedo-Cotobade

3

Labor ou labradío secaño

7

280

Gavión

Landino Gandariz Gamallo

18,52

Cerdedo-Cotobade

4

Labor ou labradío secaño

7

281

Parias

Hros. Servando Humia Alende

15,14

Cerdedo-Cotobade

5

Labor ou labradío secaño

7

284

Crevas

Gumersinda Fentanes Paz

22,25

81,07

Cerdedo-Cotobade

6

Labor ou labradío secaño

7

287

Parias

Hros. María del Socorro Dora Sieiro Díaz

23,45

Cerdedo-Cotobade

7

Labor ou labradío secaño

7

288

Gavión

Francisco Peleteiro Gondariz

31,26

40,75

Cerdedo-Cotobade

8

Labor ou labradío secaño

7

289

Carballeira

Hros. María del Socorro Dora Sieiro Díaz

0,31

21,87

Cerdedo-Cotobade

9

Labor ou labradío secaño

7

290

Carballeira

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

46,94

36,7

Cerdedo-Cotobade

10

Piñeiral madeireiro

7

693

Alarguiño

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

3,02

49,81

Cerdedo-Cotobade

12

Matogueira

73

147

Raposeira

Esmeralda Fentares Monteagudo

275,66

143,04

Cerdedo-Cotobade

13

Carballeira

73

148

Raposeira

Amelia Ramos Garrido

207,53

128,52

Cerdedo-Cotobade

15

Labor ou labradío secaño

73

116

Piñeiro

Hros. Carmen Fentanes Moreira

1,24

24,99

Cerdedo-Cotobade

16

Labor ou labradío secaño

73

117

Piñeiro

Manuel Iglesias Garrido

20,8

49,62

Cerdedo-Cotobade

17

Improdutivo

73

130

Matogueira

Concello de

Cerdedo-Cotobade

72,18

Cerdedo-Cotobade

18

Labor ou labradío secaño

73

129

Potos

José Luis García Sieiro

11,85

33,95

Cerdedo-Cotobade

21

Matogueira

73

138

Yusiria

Blandina Paz Peleteoiro

1,07

Cerdedo-Cotobade

22

Matogueira

73

139

Potos

José Camba Gondariz

4,11

Cerdedo-Cotobade

25

Matogueira

73

142

Matogueira

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

0,55

Cerdedo-Cotobade

26

Piñeiral madeireiro

73

236

Monte de Pedre

CMVMC de Pedre

575,5

267,69

Cerdedo-Cotobade

27

Piñeiral madeireiro

73

230

Monte de Pedre

CMVMC de Pedre

2.390,46

1.070,13

Cerdedo-Cotobade

30

Matogueira

73

228

Raposeira

Hros. María del Socorro Dora Sieiro Díaz

337,85

158,6

Cerdedo-Cotobade

31

Piñeiral madeireiro

73

251

Monte de Pedre

CMVMC de Pedre

422,77

296,07

Cerdedo-Cotobade

32

Matogueira

73

217

Cerdedo

Sara Barros Bouzas

994,2

381,07

Cerdedo-Cotobade

33

Matogueira

73

218

Caramelo

Milagros Souto Pulleiro

544,12

203,48

Cerdedo-Cotobade

34

Matogueira

73

216

Caramelo

Antonio Paz Peleteiro

273,38

126,6

Cerdedo-Cotobade

35

Matogueira

73

219

Caronela

Eluina Bouzas Barros

637,3

244,2

Cerdedo-Cotobade

36

Matogueira

73

202

Caramelo

Josefa Gandós García

509,76

174,74

Cerdedo-Cotobade

37

Matogueira

73

225

Laceiras

Hros. Josefa García Bouzas

11,52

Cerdedo-Cotobade

38

Matogueira

73

226

Laceiras

José e Dorinda Martínez Fentanes

41,76

61,72

Cerdedo-Cotobade

39

Matogueira

73

227

Laceiras

José Barros Castro

130,96

60,76

Cerdedo-Cotobade

40

Piñeiral madeireiro

73

201

Laceiras

María Pilar Barreiro García

406,4

104,58

Cerdedo-Cotobade

41

Piñeiral madeireiro

73

200

Laceiras

José Camba Gondariz

449,39

153,63

Cerdedo-Cotobade

42

Piñeiral madeireiro

73

199

Laceiras

Hros. María Socorro Dora Sieiro Díaz

523,5

191,76

Cerdedo-Cotobade

43

Piñeiral madeireiro

73

198

Laceiras

Hros. Carmen Fentanes Moreira

237,96

87,79

Cerdedo-Cotobade

44

Piñeiral madeireiro

73

197

Laceiras

María Carmen Fentanes Souto

207,32

76,83

Cerdedo-Cotobade

45

Piñeiral madeireiro

73

183

Laceiras

Clarita Gondariz Peleteiro

145,89

53,98

Cerdedo-Cotobade

46

Piñeiral madeireiro

73

182

Laceiras

Dolores Gondariz Bouzas

263,87

111,29

Cerdedo-Cotobade

47

Piñeiral madeireiro

73

185

Laceiras

Lino Barros Fentanes

102,7

44,64

Cerdedo-Cotobade

48

Piñeiral madeireiro

73

184

Laceiras

Clarita Gondariz Peleteiro

144,44

47,73

Cerdedo-Cotobade

49

Carballeira

73

187

Laceiras

Rosa Garrido Rivas

64,06

16,55

Cerdedo-Cotobade

50

Piñeiral madeireiro

73

190

Laceiras

María Soledad García Sieiro

73,2

30,86

Cerdedo-Cotobade

51

Piñeiral madeireiro

73

189

Laceiras

Hros. Carmen Fentanes Moreira

18,39

35,91

Cerdedo-Cotobade

53

Matogueira

73

194

Laceiras

Josefa Bouza Barros

141,85

102,82

Cerdedo-Cotobade

55

Piñeiral madeireiro

73

229

Darriba

Concello de

Cerdedo-Cotobade

9,97

Cerdedo-Cotobade

56

Matogueira

73

196

Laceiras

María Pilar Barreiro García

650,16

218,51

Cerdedo-Cotobade

57

Matogueira

73

252

Laceiras

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

383,22

148,91

Cerdedo-Cotobade

58

Matogueira

73

195

Laceiras

María Pilar Barreiro García

964,91

297,11

Cerdedo-Cotobade

59

Matogueira

69

174

Monte de San Bernabé

CMVMC de San Bernabé

T4-01

379,82

T4-01

4.409,38

376,2

168

T4-01

8.091,34

1.108,22

96,54

89,64

2.366,12

Cerdedo-Cotobade

61

Piñeiral madeireiro

69

168

Monte Casa das Minas e Bernabé

CMVMC de Limeres

T4-02

379,82

T4-02

6.511,28

7.133,73

T4-02

10.317,31

1.807,01

1.669,32

2.751,63

Cerdedo-Cotobade

63

Piñeiral madeireiro

68

225

Monte de San Bernabé

CMVMC de San Bernabé

290,13

351,68

Cerdedo-Cotobade

64

Piñeiral madeireiro

68

226

Monte Casa das Minas e Bernabé

CV Chamadoira

T4-03

379,83

T4-03

4.794,22

516,61

T4-03

6.118,55

363,67

113,32

428,84

Cerdedo-Cotobade

65

Matogueira

14

55

Laceria

Josefa Garrido Ricoy

136,2

125,21

Cerdedo-Cotobade

66

Carballeira

14

56

Laceria

Gumersinda Sueiro Peleteiro

758,07

215,64

Cerdedo-Cotobade

67

Eucaliptos

14

278

Porto

CMVMC de Santa María de Sacos

3.115,81

12.68,67

Cerdedo-Cotobade

68

Eucaliptos

14

109

Saparizos

CMC de

Corredoira-Coto

10.942,86

4.831,05

Cerdedo-Cotobade

70

Matogueira

14

271

Fortosas

CMVMC de

Corredoira-Coto

T4-02

3.010,99

21.705,21

T4-01

751,92

145,95

9.460,66

274,65

Cerdedo-Cotobade

73

Matogueira

16

50

Monte de Redonda

CMVMC de

Corredoira-Coto

T4-03

1.181,19

898,4

T4-03

3.725,06

164,22

383,86

381,69

Liñas de evacuación (pleno dominio)

Liñas de evacuación (servidume)

Liñas de evacuación

(ocupación temporal)

ID

Catastro

Titular

Apoios

Voo da liña eléctrica

Accesos a cada un dos apoios

Liñas soterradas de AT

Gabias AT

Liña eléctrica: círculo de afección de apoios

Concello

Nº predio

Tipoloxía

Polígono

Parcela

Lugar

Nome do titular

Sup. (m2)

Sup. (m2)

Sup. (m2)

Sup. (m2)

Sup. (m2)

Sup. (m2)

Cerdedo-Cotobade

10

Piñeiral madeireiro

7

693

Alarguiño

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

600,02

Cerdedo-Cotobade

12

Matogueira

73

147

Raposeira

Esmeralda Fentares Monteagudo

189,83

Cerdedo-Cotobade

26

Piñeiral madeireiro

73

236

Monte de Pedre

CMVMC de Pedre

1.147

Cerdedo-Cotobade

27

Piñeiral madeireiro

73

230

Monte de Pedre

CMVMC de Pedre

1.205,39

83,25

266,98

Cerdedo-Cotobade

28

Piñeiral madeireiro

73

145

Raposeira

Fernando García Fortes

118

Cerdedo-Cotobade

29

Piñeiral madeireiro

73

146

Raposeira

Benito Ricoy

512,84

Cerdedo-Cotobade

30

Matogueira

73

228

Raposeira

Hros. María del Socorro Dora Sieiro Díaz

AP.10

16,83

1.134,17

47,47

989,49

Cerdedo-Cotobade

31

Piñeiral madeireiro

73

251

Monte de Pedre

CMVMC de Pedre

1.829,71

Cerdedo-Cotobade

32

Matogueira

73

217

Cerdedo

Sara Barros Bouzas

5,33

Cerdedo-Cotobade

59

Matogueira

69

174

Monte de San Bernabé

CMVMC de San Bernabé

AP.1-AP.2-AP.3-AP.4-AP.5

95,74

13.888,38

2.280,22

13,28

87,77

6.383,84

Cerdedo-Cotobade

75

Matogueira

69

157

Monte de Pedre

CMVMC de Pedre

AP.6-AP.9

59,86

6.695,15

114,95

2.220,41

Cerdedo-Cotobade

76

Matogueira

69

176

Monte de Pedre

CMVMC de Pedre

AP.7-AP.8

37,03

3.829,74

74,27

2.133,39

Cerdedo-Cotobade

77

Piñeiral madeireiro

73

205

Caramelo

Lisardo Paz Peleteiro

651,33

Cerdedo-Cotobade

78

Matogueira

73

203

Pousada

María Alicia Sieiro Souto

512,46

Cerdedo-Cotobade

79

Matogueira

73

204

Pousada

María Alicia Sieiro Souto

695,33

Cerdedo-Cotobade

80

Matogueira

73

214

Outeriño

Luis Iglesias Garrido

821,03

Cerdedo-Cotobade

81

Labor ou labradío secaño

73

212

Caramelo

Dolores Gandariz Bouzas

11,41

Cerdedo-Cotobade

82

Matogueira

73

215

Caramelo

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

15,98

Cerdedo-Cotobade

83

Piñeiral madeireiro

73

144

Raposeira

Domino Camba Peleteiro

67,55

Cerdedo-Cotobade

84

Piñeiral madeireiro

73

143

Raposeira

Gumersindo Garrido Bouzas

8,42

Cerdedo-Cotobade

85

Matogueira

7

260

Alarguiño

Generosa Bouzas Fraguas

4,43

Cerdedo-Cotobade

86

Matogueira

7

261

Alarguiño

Manuel Iglesias Garrido

111,64

Cerdedo-Cotobade

88

Labor ou labradío secaño

7

262

Potos

Manuel Fentanes Blanco

320,06

Cerdedo-Cotobade

89

Prado ou pradeira de regadío

7

263

Alarguiño

Luis Enrique García Sieiro

161,91

Cerdedo-Cotobade

90

Prado ou pradeira de regadío

7

264

Alarguiño

José Figueroa Garrido

120,79

Cerdedo-Cotobade

91

Labor ou labradío secaño

7

204

Parias

Constantino Doval Doval

69,41

Cerdedo-Cotobade

92

Labor ou labradío secaño

7

265

Alarguiño

Amable Fernández Gamallo

69,82

Cerdedo-Cotobade

93

Labor ou labradío secaño

7

205

Alarguiño

Lino Barros Fontanés

230,69

Cerdedo-Cotobade

94

Labor ou labradío secaño

7

266

Alarguiño

Hros. Avelina Gandós Barros

298,47

Cerdedo-Cotobade

95

Labor ou labradío secaño

7

206

Naval

Hros. Divina Gandós García

330,46

Cerdedo-Cotobade

96

Labor ou labradío secaño

7

267

Alarguiño

María Luz Divina Ramos Garrido

31,99

Cerdedo-Cotobade

97

Labor ou labradío secaño

7

207

Gabian

Hros. María del Socorro Dora Sieiro Díaz

632,52

Cerdedo-Cotobade

98

Labor ou labradío secaño

7

268

Alarguiño

Josefa Gandós García

7,7

Cerdedo-Cotobade

99

Labor ou labradío secaño

7

269

Alarguiño

Digna Gandós García

0,03

Cerdedo-Cotobade

100

Matogueira

7

208

Matogueira

José Camba Gandariz

405,17

Cerdedo-Cotobade

102

Matogueira

7

685

Matogueira

Manuel Gandariz Fraguas

73,4

Cerdedo-Cotobade

103

Matogueira

7

686

Matogueira

José Camba Gandariz

0,13

Cerdedo-Cotobade

104

Labor ou labradío secaño

7

684

Matogueira

Unión Fenosa Distribución

18,24

Cerdedo-Cotobade

105

Matogueira

7

209

Matogueira

Francisca e María Fraguas Rodríguez

46,66

Cerdedo-Cotobade

106

Labor ou labradío secaño

7

210

Matogueira

Unión Fenosa Distribución

368,81

Cerdedo-Cotobade

107

Matogueira

7

211

Matogueira

Serafín Barros Fortes

446,62

51,31

Cerdedo-Cotobade

108

Labor ou labradío secaño

7

272

Matogueira

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

71,35

Cerdedo-Cotobade

109

Matogueira

7

212

Parias

Gumersindo Garrido Bouzas

197,5

74,55

118,19

Cerdedo-Cotobade

110

Labor ou labradío secaño

7

278

Matogueira

Unión Fenosa Distribución

48,19

Cerdedo-Cotobade

111

Labor ou labradío secaño

7

683

Matogueira

Dolores Gandós Barros

41,37

Cerdedo-Cotobade

112

Labor ou labradío secaño

7

273

Cavadora

Precisosa e Remigio Garrido Gandós

2,4

Cerdedo-Cotobade

113

Matogueira

7

213

Fardiñas

Blandina Paz Peleteiro

58,73

9,76

91,85

Cerdedo-Cotobade

114

Labor ou labradío secaño

7

303

Carballeira

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

1,8

Cerdedo-Cotobade

115

Matogueira

7

214

Sanguiño

María del Carmen Fentanes Souto

75,65

13,04

140,13

Cerdedo-Cotobade

116

Labor ou labradío secaño

7

302

Carballeira

Clemente Martínez Bouzas

44,06

Cerdedo-Cotobade

117

Labor ou labradío secaño

7

301

Carballeira

Blandina Paz Peleteiro

44,33

Cerdedo-Cotobade

118

Matogueira

7

215

Garcia

Felisa Bouzas Barros

AP.11

32,35

195,44

9,3

302,87

Cerdedo-Cotobade

119

Labor ou labradío secaño

7

291

Carballeira

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

0,59

Cerdedo-Cotobade

120

Labor ou labradío secaño

7

306

Carballeira

Delfina Bouzas Barros

50,97

Cerdedo-Cotobade

121

Labor ou labradío secaño

7

304

Carballeira

Telesforo Nieto Gandós

41,78

Cerdedo-Cotobade

122

Labor ou labradío secaño

7

292

Carballeira

Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana
Subdirección Xeral de Planificación, Rede Transeuropea e Loxística

34,14

Cerdedo-Cotobade

123

Labor ou labradío secaño

7

293

Carballa

Subdirección Xeral de Planificación, Rede Transeuropea e Loxística

48,33

Cerdedo-Cotobade

124

Labor ou labradío secaño

7

294

Carballeira

José Gandariz Peleteiro

58,76

Cerdedo-Cotobade

125

Labor ou labradío secaño

7

295

Carballeira

Preciosa Garrido Gandós

14,83

Cerdedo-Cotobade

126

Labor ou labradío secaño

7

296

Carballeira

Adelino Fernández Paz

43,58

Cerdedo-Cotobade

127

Labor ou labradío secaño

7

300

Carballeira

Manuel Campa Peleteiro

0,43

Cerdedo-Cotobade

128

Labor ou labradío secaño

7

305

Carballeira

María de los Ángeles García Sieiro

5,74

Cerdedo-Cotobade

129

Labor ou labradío secaño

7

400

Picape

Hdos. Florinda Paz Vidal

46,36

Cerdedo-Cotobade

131

Labor ou labradío secaño

7

399

Picape

Francisco Fernández Fernández

51,85

Cerdedo-Cotobade

132

Labor ou labradío secaño

7

401

Picafus

Ricardo Araujo Rodríguez

5,13

Cerdedo-Cotobade

133

Matogueira

7

216

Matogueira

José Gandariz Fernández

AP.11

8,6

174,08

332,21

Cerdedo-Cotobade

134

Matogueira

7

185

Toxas

Isabel Gandariz Fraguas

12,52

Cerdedo-Cotobade

135

Matogueira

7

217

Garcia

Manuel Iglesias Garrido

148,09

Cerdedo-Cotobade

136

Matogueira

7

186

Toxas

Landino Bouzas Sieiro

10,53

Cerdedo-Cotobade

137

Matogueira

7

187

Toxas

Belarmina Bouzas Landariz

26,17

14,28

Cerdedo-Cotobade

138

Matogueira

7

188

Toxal

Teresa Camba Iglesias

279,24

24,67

Cerdedo-Cotobade

139

Matogueira

7

189

Toxas

Isabel Gandariz Fraguas

209,82

20,76

Cerdedo-Cotobade

140

Labor ou labradío secaño

7

191

Toxos

José Fentanes Blanco

23,31

18,85

Cerdedo-Cotobade

141

Labor ou labradío secaño

7

181

Toxas

Obdulia Garrido Gandaria

78,59

Cerdedo-Cotobade

142

Matogueira

7

190

Toxos

Basilia Ricoy Sierra

216,54

21,53

Cerdedo-Cotobade

143

Labor ou labradío secaño

7

180

Toxas

Unión Fenosa Distribución

71,54

Cerdedo-Cotobade

145

Labor ou labradío secaño

7

163

Toxas

Solmira Peleteiro Peleteiro

44,52

Cerdedo-Cotobade

146

Labor ou labradío secaño

7

108

Coido

Dolores Gandariz Bouzas

96,38

Cerdedo-Cotobade

147

Labor ou labradío secaño

7

125

Riadoasas

José Barros Castro

694,53

Cerdedo-Cotobade

148

Labor ou labradío secaño

7

124

Riacosas

Dolores e Obdulia Garrido Gandariz

48,34

Cerdedo-Cotobade

149

Labor ou labradío secaño

7

126

Riodosos

Remigio Garrido Bouzas

1.026,04

Cerdedo-Cotobade

150

Vía de comunicación de dominio público

6

9002

Río Lérez

Augas de Galicia

1.426,04

Cerdedo-Cotobade

151

Labor ou labradío secaño

7

127

Radosas

Carolina Barros Sieiro

264,88

Cerdedo-Cotobade

152

Carballeira

6

430

Freixa

Modesto Collazo Piñeiro

436,89

Cerdedo-Cotobade

153

Matogueira

6

431

Freixa

Hros. Casimiro Piñeiro Fernández

699,42

Cerdedo-Cotobade

154

Matogueira

6

478

Oucedas

Luciano García Ventín

1.148,15

Cerdedo-Cotobade

155

Carballeira

6

432

Freixa

Alicia Barros Barros

71,73

Cerdedo-Cotobade

156

Carballeira

6

433

Freixa

Francisco Garrido Iglesias

29,53

Cerdedo-Cotobade

157

Matogueira

6

473

Oucedo

Digna Gandós García

379,51

Cerdedo-Cotobade

158

Matogueira

6

474

Oucedas

Josefa Gandós García

334,59

Cerdedo-Cotobade

159

Matogueira

6

471

Oncedos

José Fernández Torres

139,17

Cerdedo-Cotobade

160

Carballeira

6

470

Oncedos

Francisco Garrido Iglesias

337,67

Cerdedo-Cotobade

161

Piñeiral madeireiro

6

492

Oucedo

Pilar Fernández Suárez

88,52

Cerdedo-Cotobade

162

Matogueira

6

472

Oucedo

Máximo Fraguas Paz

147,41

Cerdedo-Cotobade

164

Piñeiral madeireiro

6

488

Oucedo

Palmira Gamallo Romero

187,44

170,62

Cerdedo-Cotobade

165

Piñeiral madeireiro

6

486

Anceros

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

AP.12

1,86

191,18

106,95

Cerdedo-Cotobade

166

Piñeiral madeireiro

6

485

Oncedo

Generosa Barros García

AP.12

14,64

717,04

207,97

269,8

Cerdedo-Cotobade

167

Matogueira

6

475

Oucedo

Gerardo Gandós García

325,05

Cerdedo-Cotobade

168

Piñeiral madeireiro

6

489

Oncedos

Mercedes Ovelleiro Romero

11,9

Cerdedo-Cotobade

169

Piñeiral madeireiro

6

487

Oucedo

Máximo Fraguas Paz

AP.12

0,34

315,52

88,19

Cerdedo-Cotobade

170

Piñeiral madeireiro

6

490

Oncedo

Serafín Romero Verdomar

101,5

Cerdedo-Cotobade

171

Matogueira

6

481

Oucedes

Consuelo Fernández Torres

52,79

Cerdedo-Cotobade

172

Matogueira

10

205

Laceiras

Mercedes Obelleiro Romero

183,06

33,45

Cerdedo-Cotobade

173

Piñeiral madeireiro

6

484

Oucedo

Eliseo Gamallo Meijeiro

348,28

3,95

209,91

Cerdedo-Cotobade

174

Carballeira

6

483

Oncedos

Francisco Garrido Iglesias

156,28

Campo Lameiro

175

Matogueira

10

204

Laceiras

Ventura Obelleiro Romero

109,31

20,73

143,03

Campo Lameiro

176

Matogueira

10

203

Monte Oucedo

Hros. Dolores Fentanes Barros

103,35

20,26

233,68

Campo Lameiro

177

Matogueira

10

202

Oucedo

Carmen Obelleiro Castro

AP.13

18,92

141,23

28,64

358,45

Campo Lameiro

178

Matogueira

10

201

Lonceiro

Josefa Moldes Rivas

503,71

94,06

521,3

Campo Lameiro

179

Matogueira

10

221

Oucedo

Serafina Obelleiro Barreiro

1.780,31

264,58

55,57

Campo Lameiro

180

Matogueira

10

943

Laceiras

Carmen Obelleiro Fentanes

58,71

Campo Lameiro

181

Carballeira

10

200

Laceiras

Francisco Fentanes Barros

579,68

98,69

Campo Lameiro

182

Matogueira

10

222

Oucedo

José Fentanes Fraguas

AP.14

0,62

674,24

136,54

506,38

Campo Lameiro

183

Carballeira

10

273

Campo do Bargo

Mónica Fentanes Barros

AP.14

14,18

158,63

32,08

185,75

Campo Lameiro

184

Prados ou pradarías

10

269

Campo do Bargo

Carmen Obelleiro Barreiro

4,24

Campo Lameiro

185

Carballeira

10

270

Campo do Bargo

Consuelo Peleteiro Fernández

18,41

Campo Lameiro

186

Carballeira

10

271

Campo do Bargo

Gerardo Gamallo

36,06

Campo Lameiro

187

Carballeira

10

272

Campo do Bargo

Máximo Fernández García

30,52

Campo Lameiro

188

Carballeira

10

274

Campo do Bargo

Pedro Monteagudo Garrido

AP.14

1

488,19

92

297,41

Campo Lameiro

189

Piñeiral madeireiro

10

275

Campo do Bargo

Gumersindo Obelliro Fentanes

622,01

102,7

122,14

Campo Lameiro

190

Carballeira

10

276

Campo do Bargo

Josefa Moldes Rivas

1.366,19

167,41

Campo Lameiro

191

Carballeira

10

288

Peza do Medio

Carmen Obelleiro Fentanes

1.442,56

11,68

Campo Lameiro

192

Carballeira

10

287

Peza do Medio

Hros. Carmen Peleteiro Barreiro

97,32

197,85

Campo Lameiro

193

Carballeira

10

286

Peza do Medio

José Manuel Barreiro Valiñas

0,62

24,94

Campo Lameiro

194

Carballeira

10

289

Maceiras

Hros. Carmen Peleteiro Barreiro

181,87

Campo Lameiro

195

Labor ou labradío secaño

10

65

Codeseira

Isolina Garrido Iglesias

77,55

Campo Lameiro

196

Matogueira

10

284

Peza do Medio

Manuel Gandós García

171,67

48,53

Campo Lameiro

197

Labor ou labradío secaño

10

290

Peza do Medio

Francisco Fentanes Barros

1

Campo Lameiro

198

Carballeira

10

66

Codeseira

Francisco Fentanes Barros

51,12

Campo Lameiro

199

Matogueira

10

283

Peza do Medio

Hros. Divina Gandós García

216,85

20,42

Campo Lameiro

200

Piñeiral madeireiro

10

81

Suices

Baltasar García Piñeiro

10,01

Campo Lameiro

201

Prado ou pradeira de regadío

10

282

Peza do Medio

Argimiro Barros Barros

306,74

52,56

196,87

Campo Lameiro

202

Labor ou labradío secaño

10

82

Suices

Satirio Fernández Fernández

4,89

Campo Lameiro

203

Piñeiral madeireiro

10

85

Suices

Valeriano Fernández Monteagudo

2,92

Campo Lameiro

204

Piñeiral madeireiro

10

87

Xuíces

Noelia Obelleiro Cortizo

41,18

Campo Lameiro

205

Piñeiral madeireiro

10

86

Xuíz da Cancela

Carmen Obelleiro Fentanes

2,65

Campo Lameiro

206

Matogueira

10

317

Campo do Bargo

José Barreiro Ferreiro

76,44

28,69

220,09

Campo Lameiro

207

Matogueira

10

318

Campo do Bargo

Isolina Garrido Iglesias

AP.15

15,61

391,03

178,86

597,63

Campo Lameiro

208

Eucalipto

10

316

Campo do Bargo

Francisco Fentanes Barros

23,13

241,88

Campo Lameiro

209

Eucalipto

10

78

Codeseira

Francisco Barreiro Romero

6,94

Campo Lameiro

210

Prado ou pradeira de regadío

10

951

Veiga da Santas

CMVMC de Purrido e Coto

0,03

Campo Lameiro

211

Eucalipto

10

68

Xuíz

Hdos. Carmen Peleteiro Barreiro

84,22

Campo Lameiro

212

Eucalipto

10

69

Codeseira

Isolina Garrido Iglesias

3,11

Campo Lameiro

213

Labor ou labradío secaño

10

113

Naval

Francisco Fentanes Barros

23,95

Campo Lameiro

214

Labor ou labradío secaño

10

88

Xuíces

Daniel de la Fuente Barreiro

14,21

Campo Lameiro

215

Labor ou labradío secaño

10

108

Naval

Edelmiro Obelleiro Romero

10,01

Campo Lameiro

217

Carballeira

10

319

Campo do Bargo

Ventura Obelleiro Romero

184,85

53,13

Campo Lameiro

218

Labor ou labradío secaño

10

114

Naval

José Fentanes Fraguas

7,86

Campo Lameiro

219

Labor ou labradío secaño

10

115

Naval

Avelina Barreiro Torres

15,65

Campo Lameiro

220

Labor ou labradío secaño

10

109

Naval

Francisco Gutiérrez

0,12

Campo Lameiro

221

Eucalipto

10

71

Codeseira

Francisco Fentanes Barros

205,09

Campo Lameiro

222

Carballeira

10

320

Campo do Bargo

Francisco Fentanes Barros

53,73

Campo Lameiro

223

Eucalipto

10

72

Codeseira

Hros. Carmen Peleteiro Barreiro

465,3

Campo Lameiro

224

Carballeira

10

321

Campo do Bargo

Daniel de la Fuente Barreiro

0,02

Campo Lameiro

225

Eucalipto

10

79

Suices

Severino Garrido Piñeiro

8,93

314,85

Campo Lameiro

226

Carballeira

10

325

Campo do Bargo

Antonio Garrido Iglesias

427,52

75,59

483,25

Campo Lameiro

227

Carballeira

10

326

Campo do Bargo

María Teresa Ramos Fernández

123,14

22,22

Campo Lameiro

228

Carballeira

10

327

Campo do Bargo

Dosinda Fentanes Barros

120,69

22,63

89,17

Campo Lameiro

229

Carballeira

10

328

Campo do Bargo

Antonio Garrido Iglesias

63,56

12,2

127,29

Campo Lameiro

230

Carballeira

10

329

Campo do Bargo

Hros. Carmen Peleteiro Barreiro

40,96

8,01

94,83

Campo Lameiro

231

Carballeira

10

330

Campo do Bargo

Gumersindo Ovelleiros Fentanes

35,55

7,06

86,71

Campo Lameiro

232

Carballeira

10

169

Balteiro

Francisco Fentanes Barros

131,85

Campo Lameiro

233

Carballeira

10

331

Campo do Bargo

Carmen Barreiro Suares

42

8,4

96,23

Campo Lameiro

234

Carballeira

10

332

Campo do Bargo

Daniel de la Fuente Barreiro

AP.16

14,79

73,51

3,53

192

Campo Lameiro

235

Carballeira

10

333

Campo do Bargo

Mercedes Ovelleiro Romero

AP.16

2,43

1.709,14

438,39

Campo Lameiro

236

Carballeira

10

360

Estivada

Daniel de la Fuente Barreiro

424,99

Campo Lameiro

237

Prado ou pradeira de regadío

10

358

Estivada

Carlos Obelleiros Fernández

318,15

Campo Lameiro

238

Prado ou pradeira de regadío

10

359

Estivada

Francisco Fentanes Barros

371,55

Campo Lameiro

239

Prado ou pradeira de regadío

10

357

Cachadio

Alicia Barros Barros

1.020,3

Campo Lameiro

240

Prado ou pradeira de regadío

10

356

Cachadio

Avelina Moldes Roivas

497,14

Campo Lameiro

241

Matogueira

10

355

Estivada

Pilar Piñeiro Ovelleiro

605

Campo Lameiro

242

Matogueira

10

378

Costa Darca

Josefina Moldes Rivas

719,49

Campo Lameiro

243

Matogueira

10

354

Cachadio

Carmen Barreiro Suares

82,92

Campo Lameiro

244

Carballeira

10

393

Monte comunal 36117

CMVMC de Purrido e Coto

AP.17

67,85

3.578,36

347,31

1.256,47

Campo Lameiro

246

Piñeiral madeireiro

9

3

Cortiñas

CMVMC de Purrido e Coto

AP.18-AP.19-AP.20-AP.21- AP.22

80,11

10.862,92

3.016,53

6.282,33

Cerdedo-Cotobade

247

Piñeiral madeireiro

5

177

Soutiño

Concello de

Cerdedo-Cotobade

341,87

Campo Lameiro

248

Piñeiral madeireiro

9

2

Cortiñas

CMVMC de Purrido e Coto

1.718,27

Cerdedo-Cotobade

250

Matogueira

5

183

Monte Purrido e Xestas

CMVMC de Bugarín

AP.23-AP.24

31,26

6.531,29

683,51

2.391,16

Cerdedo-Cotobade

251

Matogueira

5

182

Monte Montouto

CMVMC de Quireza

616,62

Cerdedo-Cotobade

253

Piñeiral madeireiro

4

890

Monte Montouto

CMVMC de Quireza

AP.25

14,81

5.360,26

789,1

1.491,82

Cerdedo-Cotobade

255

Eucaliptos

4

574

Recobas

Remigio Valiñas Peleteiro

332,17

314,85

Cerdedo-Cotobade

256

Carballeira

4

596

Resolos

Félix Rodríguez Paz

AP.26

14,43

1.693,77

4,28

483,25

Cerdedo-Cotobade

257

Prados ou pradarías

4

915

Recobos

Dolores Carmen Barreiro Penelo

1.630,19

Cerdedo-Cotobade

258

Labor ou labradío secaño

4

589

Porto

Luisa Touriño Sueiro

42,63

Cerdedo-Cotobade

259

Labor ou labradío secaño

4

588

Porta

Celsa Aren Monteira

195,32

Cerdedo-Cotobade

260

Labor ou labradío secaño

4

587

Porta

Carmen Barreiro Penelas

146,49

Cerdedo-Cotobade

261

Labor ou labradío secaño

4

586

Porto

Sabino Espiña Ares

AP.27

16,44

228,58

54,08

Cerdedo-Cotobade

262

Labor ou labradío secaño

4

585

Porte

Julio Portos Eiroa

259,59

88,25

Cerdedo-Cotobade

264

Labor ou labradío secaño

4

584

Porta

Sara Penelas García

156,34

Cerdedo-Cotobade

266

Labor ou labradío secaño

4

583

Porta

José Vidal Serrapio

124,52

Cerdedo-Cotobade

268

Labor ou labradío secaño

4

629

Campos

Luisa Touriño Sueiro

342,73

Cerdedo-Cotobade

269

Labor ou labradío secaño

4

628

Campos

Manuel Bouzas Fernández

557,02

Cerdedo-Cotobade

270

Carballeira

4

630

Campos

Pilar Porto Penelas

112,45

Cerdedo-Cotobade

271

Labor ou labradío secaño

4

626

Campos

Manuela Pardiñas Monteira

496,23

Cerdedo-Cotobade

272

Carballeira

4

631

Campos

Enriqueta Perfecta Ares Monteira

26,37

Cerdedo-Cotobade

273

Labor ou labradío secaño

4

613

Ferreira

Hros. Perfecto Penela Ventín

6,22

Cerdedo-Cotobade

274

Labor ou labradío secaño

4

602

Ferreiro

Alfredo Vázquez González

0,43

Cerdedo-Cotobade

275

Prados ou pradarías

4

614

Ferreiro

Manuel Vázquez Ares

88,07

Cerdedo-Cotobade

276

Matogueira

4

30622

Campos

Perfecto Penela Venfión

169,08

Cerdedo-Cotobade

277

Labor ou labradío secaño

4

627

Campos

José Pardiñas Monteira

285,26

Cerdedo-Cotobade

278

Matogueira

4

692

Pena

Sabino Espiña Ares

1

Cerdedo-Cotobade

279

Prados ou pradarías

4

615

Ferreiro

Manuel Vázquez González

69,18

Cerdedo-Cotobade

280

Labor ou labradío secaño

4

623

Campos

Pilar Porto Penelas

273,41

Cerdedo-Cotobade

281

Matogueira

4

622

Campos

Celia Paredes Caramés

AP.28

17,21

1.134,01

Cerdedo-Cotobade

282

Labor ou labradío secaño

4

616

Ferreiro

Sabino Espiña Ares

7,09

Cerdedo-Cotobade

283

Labor ou labradío secaño

4

621

Ferreiro

Sabina Bouzas Barros

8,42

168,96

Cerdedo-Cotobade

284

Labor ou labradío secaño

4

620

Ferreiro

David Monteira Espiña

4,01

66,24

Cerdedo-Cotobade

285

Labor ou labradío secaño

4

618

Ferreiro

Ramiro Bouzas Touriño

403,29

Cerdedo-Cotobade

286

Labor ou labradío secaño

4

637

Campos

Isabel Monteagudo Eirín

707,18

Cerdedo-Cotobade

287

Labor ou labradío secaño

4

690

Pena

Lidia Quintáns Ares

1

Cerdedo-Cotobade

289

Matogueira

4

902

Monte Montouto

CMVMC de Quireza

AP.29-AP.30

31,28

10.742,74

1.067,65

2.659,38

Cerdedo-Cotobade

290

Labor ou labradío secaño

4

677

Pena

Manuela Pardiñas Monteira

335,95

Cerdedo-Cotobade

291

Prados ou pradarías

4

683

Penas

Enriqueta Perfecta Ares Monteira

50,54

Cerdedo-Cotobade

292

Matogueira

4

810

Jeiros

Sarina Bouzas Barros

AP.31

14,07

2.688,6

447,03

1.110,03

Cerdedo-Cotobade

293

Matogueira

4

10807

Fardiñas

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

AP.32

17,22

1.910,41

730,23

1.256,47

Cerdedo-Cotobade

294

Matogueira

4

898

Monte Montouto

CMVMC de Quireza

3.357,94

Cerdedo-Cotobade

296

Matogueira

3

102

Resadas

Concello de

Cerdedo-Cotobade

560,06

Cerdedo-Cotobade

297

Carballeira

1

1692

Cobelo

José Fernández Reigosa

4,76

203,65

Cerdedo-Cotobade

298

Vía de comunicación de dominio público

1

9004

Regueiro de Ponte Faroxo

Augas de Galicia

123,12

Cerdedo-Cotobade

299

Carballeira

1

1691

Cobelo

Francisco Janeiro García

411,54

214,98

Cerdedo-Cotobade

300

Carballeira

1

1694

Cobelo

Concello de

Cerdedo-Cotobade

616,21

Cerdedo-Cotobade

301

Matogueira

1

1636

Cobelo

José Fernández Reigosa

900,9

346,2

Cerdedo-Cotobade

302

Matogueira

1

1638

Cobelo

Benjamín García Ventín

47,41

5,95

Cerdedo-Cotobade

303

Matogueira

1

1635

Cobelo

Francisco Janeiro García

165,09

112,49

Cerdedo-Cotobade

304

Matogueira

1

1634

Cobelo

Ramira García Castro

306,09

7,56

Cerdedo-Cotobade

305

Matogueira

1

1637

Cobelo

Carmen Janeiro Fernández

653,05

Cerdedo-Cotobade

307

Matogueira

1

1850

Monte Montouto

CMVMC de Quireza

4.118,91

Cerdedo-Cotobade

308

Piñeiral madeireiro

1

1778

Monte Montouto

CMVMC de Quireza

AP. 33

29, 16

535,6

3,53

21,31

1.256,47

Outras figuras de ocupación

ID

Catastro

Titular

Torre meteorolóxica

Acceso torre

meteorolóxica

Gabias MT

Ocupacións temporais

Concello

Nº de predio Naturgy

Tipoloxía

Polígono

Parcela

Lugar

Nome do titular

Sup. (m2)

Sup. (m2)

Sup. (m2)

Sup. (m2)

Cerdedo-Cotobade

59

Matogueira

69

174

Monte de San Bernabé

CMVMC de San Bernabé

56,17

154,46

Cerdedo-Cotobade

70

Matogueira

14

271

Fortosas

CMVMC de Corredoira-Coto

100

355,14

82,10

634,30