Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 65 Xoves, 8 de abril de 2021 Páx. 18337

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2019/55 AT).

Visto o expediente para outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación eléctrica que a seguir se describe:

Peticionaria: Begasa.

Domicilio social: rúa Aller Ulloa, Ramón María, nº 9, 27003 Lugo.

Denominación: soterramento de liñas aéreas de media tensión para NS 35351 na urbanización Saamasas UA norte I.

Situación: concello de Lugo.

Visado: si, Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia con número de visado 20191995 con data do 29 de xullo de 2019.

Características técnicas principais:

• Liña aérea de media tensión a 20 kV Tablicia tramo 1-2, con orixe nunha conversión soterrada a aérea situada no apoio existente P-1 e final no apoio proxectado P-2 tipo C-9000-26 da liña aérea de media tensión Tablicia, cunha lonxitude de 79 metros en condutor tipo LA-280.

• Liña aérea de media tensión a 20 kV a centro de transformación piragüismo 1625, con orixe no apoio existente P-4 da liña aérea de media tensión Tablicia e final no centro de transformación existente piragüismo 1625, cunha lonxitude de 59 metros en condutor tipo LA-56.

• Liña soterrada de media tensión a 20 kV Tablicia, con orixe nunha conversión aérea a soterrada situada no apoio proxectado P-2 tipo C-9000-26 e final nunha conversión no apoio P-3 da LMT Tablicia, cunha lonxitude de 560 metros en condutor tipo RHZ1-400.

• Liña soterrada de media tensión a 20 kV Gapsa, con orixe nunha conversión aérea a soterrada situada nun apoio proxectado por UFD tipo 2xC-7000-22 (expediente 07/2020-AT) punto 5, e final nunha conversión no apoio proxectado por UFD tipo 2xC-9000-16 na LMT Gapsa punto 10, cunha lonxitude de 600 metros en condutor tipo RHZ1-240.

Finalidade da instalación: soterramento de instalacións por execución de urbanización.

Documentación complementaria:

• Separata para o Concello de Lugo.

• Separata para a Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

• Separata para o Ministerio de Fomento.

• Separata para a Deputación Provincial de Lugo.

Esta xefatura territorial, de acordo coas competencias que resultan do Decreto 230/2020, do 23 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da consellería, y tendo en conta o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:

En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción ás ditas instalacións sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a execución da obra por parte doutros órganos da Administración, condicionado ao cumprimento das seguintes condicións:

Primeira. As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución, debendo realizarse a dirección de obra por técnico competente.

Segunda. A peticionaria asegurará o mantemento e vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade.

Terceira. En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en particular, canto establece a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas da alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, e o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias.

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que considere pertinente ao seu dereito.

Lugo, 30 de marzo de 2021

Gustavo José Casasola de Cabo
Xefe territorial de Lugo