Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Luns, 12 de abril de 2021 Páx. 18755

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 11 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Penas Boas, nos concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2018/35).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia ese crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia e demais normas vixentes de aplicacións, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotor: Greenalia Wind Power, S.L.U. NIF B70501473.

Domicilio social: Praza María Pita, 10, 1º andar, 15001 A Coruña.

Denominación do proxecto: parque eólico Penas Boas.

Concellos afectados: concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña).

Potencia a instalar: 16,80 MW.

Núm. aerogeneradores que se van instalar: 4×4,2 MW de potencia nominal unitaria.

Produción neta: 60.267 Mwh/ano.

Prazo de execución: 5 meses.

Orzamento total (execución material): 14.050.494,19 €.

Localización (área de afección):

Vértice poligonal

Parque eólico Penas Boas

(Oza-Cesuras e Aranga)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

1

571.709

4.784.783

2

572.332

4.783.428

3

577.057

4.782.541

4

577.057

4.784.906

5

575.236

4.784.904

6

575.223

4.784.541

7

574.546

4.784.452

Aeroxerador

Parque eólico Penas Boas

(Aranga)

ETRS89 H29

Concello

UTM-X

UTM-Y

AE 1

576.036

4.784.333

Aranga

AE 2

576.133

4.783.874

Aranga

AE 3

576.151

4.783.496

Aranga

AE 4

576.541

4.783.408

Aranga

Centro de seccionamento e control

Parque eólico Penas Boas

(Oza-Cesuras e Aranga)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

1

576.140

4.784.178

Torre meteorolóxica

Parque Eólico Penas Boas

(Oza-Cesuras e Aranga)

ETRS89 H29

UTM-X

UTM-Y

1

575.820

4.784.652

Características técnicas das instalacións:

– 4 aeroxeradores de 4,2 MW de potencia unitaria, con velocidade e paso variable, altura ata o buxe de 123 m e un diámetro de rotor de 150 m.

– 4 centros de transformación montados en góndola, de potencia unitaria de 4.700 kVA e relación de transformación de 0,72/30 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.

– Rede eléctrica enterrada a 30 kV composta por:

• 2 circuítos colectores con condutores tipo RHZ1 18/30 kV de 1x240 mm2 en sistema trifásico, circuíto 1, de 212 metros de lonxitude, entre o centro de transformación do aeroxerador 01 e o centro de control e seccionamento/colector do parque eólico; e circuíto 2, de 1.522 metros, que une os aeroxeradores 02, 03 e 04 e o centro de control e seccionamento/colector do parque eólico.

• 1 circuíto de saída, circuíto de evacuación, con condutor de 7.180 m de lonxitude, tipo RHZ1 18/30 kV de 1x500 mm2 en sistema trifásico, con orixe no centro colector proxectado e final na SET Gato proxectada no expediente do parque eólico Gato (IN408A 2017/04, en fase de tramitación). O último tramo do cableado desta liña irá por gabia proxectada no devandito parque eólico Gato.

– Centro de control e seccionamento/colector en envolvente prefabricada que conterá un trafo para servizos auxiliares de 50 kVA e 5 celas coa seguinte configuración: cela protección servizos auxiliares, cela de entrada (circuíto 1), cela de entrada (circuíto 2), cela de protección xeral e cela de medida e saída de evacuación.

– Rede de terras xeral con condutor Cu-50mm2, de maneira que as instalacións electromecánicas e o centro de control/colector do parque eólico forman un conxunto equipotencial.

Torre meteorolóxica de 123 m de altura.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

– O proxecto de execución (febreiro 20-visado o 20.11.2020).

– A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados (RBDA-febreiro 20-asinado 17.2.2020), que figura no anexo a este acordo.

• Planos individuais dos predios afectados (outubro 2020).

– O estudo de impacto ambiental (EIA) (febreiro 20-asinado 9.12.2020).

– O proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) (febreiro 20-visado o 20.11.2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.8 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental (modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia), para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran nas relacións anexas a este acordo, e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada, e no seu caso, presentar as alegacións ou observacións que estimen oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará a disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 23), así como nos concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través del seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/penas-boas

O estudo de impacto ambiental estará tamén dispoñible, durante o mesmo prazo, nas dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

A Coruña, 11 de marzo de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Penas Boas (IN408A 2018/35)
nos concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña)

Relación de bens e dereitos afectados

Ocup.temp

Faixa biomasa

Predio

Titular(es)

Datos catastrais

Paraxe

Uso

Nº aero

Afeccións (m2)

Pleno dominio

Serv. paso

Serv.voo

Pol.

Parc.

Cim.

Plat.

Centro secc.

T. met.

Vieiro

Gabia

Concello de Aranga

1

Brañas Abad, Manuel (A)

14

104

Revolta de Cha

Matogueira

AE 04

1

2

Descoñecido

14

105

Revolta de Cha

Matogueira

AE 04

63

3

Descoñecido

14

110

Revolta de Cha

Matogueira

AE 04

216

4

Descoñecido

14

111

Revolta de Cha

Matogueira

AE 04

455

5

Brañas Abad, María José

14

116

Revolta de Cha

Eucaliptal

AE 04

563

6

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

117

Revolta de Cha

Matogueira

AE 04

458

7

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

119

Revolta de Cha

Matogueira

AE 04

398

8

Comesaña del Palacio, Ramón Juan
Cuervo Méndez, Rosa María

14

001200100NH78D

Silva

Matogueira

AE 04

296

9

Abad Falcón, Encarnación

14

173

Revolta do Corvo

Matogueira

AE 04

499

2181

28

6980

10

Peteiro Peteiro, Gloria

14

276

Chousa dos Corvos

Matogueira

AE 04

48

851

11

Abad Falcón, Encarnación

14

275

Chousa dos Corvos

Matogueira

AE 04

114

12

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

77

Revolta da Cha

Matogueira

AE 04

734

13

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

76

Corza

Matogueira

AE 04

53

74

636

14

Rodríguez Vázquez, Francisca

14

75

Corza

Piñeiral

AE 04

252

50

292

15

Abad Roca, Carmen

14

74

Revolta da Cha

Eucaliptal

AE 04

1933

173

200

16

López Sante, María Josefa
Roca López, María Ángeles

14

73

Corza

Matogueira

AE 04

420

40

82

17

Abad Roca, María

14

72

Corza Sur

Matogueira

AE 04

888

410

155

197

18

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

176

Revolta do Corvo

Matogueira

 

47

19

Roca Vázquez, José

14

271

Revolta do Corvo

Matogueira

 

182

20

Roca Vázquez, José

14

272

Revolta do Corvo

Piñeiral

 

1

21

Descoñecido

14

283

Revolta do Corvo

Piñeiral

 

47

22

Roca Vázquez, Ángela
Otero Roca, María José
Otero Roca, Ramón

14

273

Revolta do Corvo

Piñeiral

 

320

23

García López, Felicita María Carmen

14

270

Revolta do Corvo

Matogueira

 

756

24

Piñeiro Piñeiro, Emilio (hdros.)

14

195

Tras los Castros

Prado

 

925

25

Roca Vázquez, Ángela
Otero Roca, María José
Otero Roca, Ramón

14

196

Corza

Eucaliptal

AE 04

92

1894

479

26

Martínez Ventureira, Ángel Manuel (hdros.)
Rpte: Ángel Martínez Ventureira

14

71

Corza

Prado

AE 04

804

461

147

27

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

70

Cano das Trampas

Matogueira

 

30

28

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

69

Penedo do Castro

Matogueira

 

151

26

29

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

68

Castelo

Matogueira

 

174

59

30

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

67

Revolta da Corza

Matogueira

 

155

72

31

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

66

Penedo

Matogueira

 

120

64

32

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

65

Penedo

Matogueira

 

98

47

33

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

64

Castelo

Matogueira

AE 03

134

74

152

34

Díaz Freire, Eduardo
Díaz Golpe, María Carmen (hdros.)

14

63

Revolta do Castelo

Matogueira

AE 03

249

120

472

35

Collazo Mato, Manuel

14

62

Penedo

Matogueira

AE 03

316

114

212

36

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

61

Castelo

Matogueira

AE 03

200

51

423

37

Roca Carro, José (hdros.)

14

60

Penedo

Matogueira

AE 03

74

37

449

38

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

59

Penedo

Matogueira

AE 03

80

41

527

39

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

58

Penedo

Matogueira

AE 03

265

111

1180

40

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

57

Penedo

Matogueira

AE 03

340

41

Falcón Calvo, Emilio (hdros.)

14

53

Lestedo

Matogueira

AE 03

7

228

42

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

55

Revolta da Cha

Matogueira

AE 03

5

15

43

Descoñecido

14

54

Revolta da Cha

Matogueira

 

6

44

Falcón Calvo, Emilio (hdros.)

14

53

Lestedo

Matogueira

 

6

45

Descoñecido

14

52

Revolta da Cha

Matogueira

 

36

46

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

49

Penedo

Matogueira

 

36

47

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

48

Penedo

Matogueira

 

3

29

48

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

284

Chousa do Castelo

Matogueira

 

29

64

49

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

47

Chousa do Castelo

Matogueira

 

39

63

50

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

46

Castelo

Matogueira

 

8

35

238

51

Roca Vázquez, Ángela
Otero Roca, María José
Otero Roca, Ramón

14

45

Castelo

Matogueira

 

298

52

Piñeiro, José

14

44

Castelo

Matogueira

 

2

121

53

Carro Mosquera, Manuel Antonio

14

294

Castelo

Matogueira

 

1

54

Descoñecido

14

35

Castelo

Matogueira

AE 02

40

29

45

55

Descoñecido

14

34

Castelo

Matogueira

AE 02

479

1

56

Descoñecido

14

33

Castelo

Matogueira

AE 02

354

110

57

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

32

Castelo

Matogueira

AE 02

21

18

58

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

Peteiro Peteiro, Andrés

14

31

Castelo

Matogueira

AE 02

81

69

59

Brañas Abad, Manuel (A)

14

30

Castelo

Matogueira

AE 02

56

73

60

Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.

14

29

Castelo

Matogueira

AE 02

106

142

61

Dafonte Pérez, María

14

274

Castelo

Matogueira

AE 02

111

134

62

Dafonte Pérez, Josefa

14

26

Castelo

Matogueira

AE 02

78

105

63

Abad Pérez, Obdulio

14

25

Castelo

Matogueira

AE 02

241

369

64

Suánces Viñas, Mercedes
Camarero Cuervo, Guillermo (hdros.)
Camarero Suánzes, Miguel Ángel
Camarero Suánces, Guillermo Ramón Saturnino (hdros.)
Camarero Suánzes, Maria Carmen
Camarero Suánzes, Ángel
Camarero Suánzes, Fernando Jesús
Camarero Suánzes, Antonio
Camarero Suánzes, María Josefa
De la Calzada Núñez del Cañal, Manuel Ignacio
Camarero Suánzes, María Mercedes (hdros.)
Naya Seoane, Pablo
Camarero Suánzes, María Caridad
Camarero Suánces, María Covadonga
Galcerán García, Ignacio Jerónimo Segundo

14

279

Penas Boas

Piñeiral

AE 02

175

569

241

2402

65

MVMC do Gato, de Pena Branca e Pena Fondoira, da Cantarela, Penas Boas e Penas do Castelo
Rpte: Rafael Sánchez Sánchez

14

24

Alto da Pena

Piñeiral- Matogueira

AE 02 - AE 03

998

11995

4806

797

14997

123

66

Suánces Viñas, Mercedes
Camarero Cuervo, Guillermo (Hdros)
Camarero Suánzes, Miguel Ángel
Camarero Suánces, Guillermo Ramón Saturnino (hdros.)
Camarero Suánzes, María Carmen
Camarero Suánzes, Ángel
Camarero Suánzes Fernando Jesús
Camarero Suánzes, Antonio
Camarero Suánzes, María Josefa
De la Calzada Núñez del Cañal, Manuel Ignacio
Camarero Suánzes, María Mercedes (hdros.)
Naya Seoane, Pablo
Camarero Suánzes, María Caridad
Camarero Suánces, María Covadonga
Galcerán García, Ignacio Jerónimo Segundo

14

7

Penas Boas

Eucaliptal

 

805

422

67

Ares Fernández, José

14

8

Castelo

Eucaliptal

 

103

1234

76

68

Rivas Martínez, Modesta
Rivas Martínez, María Isabel

7

191

Castelo

Eucaliptal

AE 01

1623

654

256

395

69

Bellagona Cedeira, Juan Enrique

7

190

Castelo

Matogueira

AE 01

431

4580

160

306

4714

70

Rivas Rodríguez, José Manuel

7

194

Zanca

Piñeiral

AE 01

293

71

Domínguez Marcote, Manuel

7

196

Revolta

Prado

AE 01

1161

72

Martínez Sánchez, Esperanza
Martínez Sánchez, Jesús (hdros.)

7

188

Cantarela

Piñeiral

AE 01

67

151

315

528

5157

73

Castro Castelos, Josefa (Hdros .)

7

189

Cantarela

Piñeiral

AE 01

1575

1006

891

74

Sánchez Martínez, Aurelio Ángel
Sánchez Martínez, Pilar
Sánchez Martínez, Elena
Sánchez Martínez, Celia
Sánchez Martínez, Visitación

7

104

Cantarela

Piñeiral

 

22

75

Sánchez Carro, Benilde (hdros.)

7

105

Cantarela

Piñeiral

 

32

376

12

76

MVMC do Gato, de Pena Branca e Pena Fondoira, da Cantarela, Penas Boas e Penas do Castelo
Rpte: Rafael Sánchez Sánchez

7

186

Chouselo

Matogueira

 

2

77

Martínez Sánchez, Esperanza
Martínez Sánchez, Jesús (hdros.)

7

106

Cantarela

Matogueira

 

15

38

78

Castro Castelos, Josefa (hdros.)

7

107

Cantarela

Matogueira

 

26

79

Sánchez Carro, Benilde (Hdros .)

7

108

Cantarela

Matogueira

 

19

28

138

80

Sánchez Martínez, Aurelio Ángel
Sánchez Martínez, Pilar
Sánchez Martínez, Elena
Sánchez Martínez, Celia
Sánchez Martínez, Visitación

7

109

Cantarela

Matogueira

 

20

81

Castro Fernández, María José

14

9

Castelo

Eucaliptal

 

72

82

Latorre Fernández, Antonio

14

10

Castelo

Eucaliptal

 

66

83

Fernández Castrillón, Eduardo (hdros.)

14

11

Castelo

Eucaliptal

 

84

84

Bermúdez Sánchez, Consuelo (hdros.)

Rpte: Elisa Estraviz Bermúdez

14

12

Castelo

Matogueira

 

292

85

Sánchez Peña, Ángel Antonio

14

13

Castelo

Matogueira

 

544

86

Domínguez Marcote, Manuel

14

15

Castelo

Prado

 

214

87

Rivas Campos, Andrés

14

16

Chousa Abaixo

Prado

 

972

88

Sánchez Martínez, Aurelio Ángel
Sánchez Martínez, Pilar
Sánchez Martiínez, Elena
Sánchez Martínez, Celia
Sánchez Martínez, Visitación

14

17

Lomba Cheda

Eucaliptal

 

389

89

Bermúdez Sánchez Consuelo (hdros.)

Rpte: Elisa Estraviz Bermúdez

14

18

Lomba Cheda

Prado

 

519

90

Álvarez Pérez, José
Álvarez Pérez, Pedro

13

342

Chousa Afora

Matogueira

 

263

91

Felpeto Rielo, Alicia

14

278

Lomba Cheda

Eucaliptal

 

86

92

Guerra Sánchez, Josefa
Vázquez Sánchez, Raimundo (hdros.)

14

205

Detrás Chousas

Prado
Eucaliptal

 

628

93

Calvo Sánchez, Abelardo

14

206

Castelo

Piñeiral

 

164

94

Vázquez Guerra, Alberto Estéban
Golpe Marcote, María Belén

14

291

Chousa Entrada

Prado

 

113

95

Sante Castelos, José (hdros.)

14

208

Pradello

Prado

 

138

96

García Pérez, Alfredo (hdros.)

14

209

Milreo

Matogueira

 

248

97

MVMC do Gato, de Pena Branca e Pena Fondoira, da Cantarela, Penas Boas e Penas do Castelo
Rpte: Rafael Sánchez Sánchez

14

210

Castelo

Matogueira

 

291

98

MVMC do Gato, de Pena Branca e Pena Fondoira, da Cantarela, Penas Boas e Penas do Castelo
Rpte: Rafael Sánchez Sánchez

14

211

Castelo

Matogueira

 

199

99

Sánchez Fiaño, María Dolores
Sánchez Fiaño, María Consolación Sagrario

13

283

Sobre da Casa

Eucaliptal

 

281

100

Sánchez Lata, Carmen (hdros.)

13

284

Mimo

Prado

 

87

101

Sánchez Sánchez, Claudino

13

274

Terreo Arriba

Prado

 

651

102

Sánchez Lata, Jesús (hdros.)

13

001600200NH78D

Milreo

 

191

103

Sánchez Álvarez, Aníbal
Ares Fernández, Carmen

12

001600400NH78D

Milreo

 

387

104

Sánchez Sánchez, Rafael
Vilas Mesías, María Sagrario

12

002000200NH78C

Milreo

 

209

105

Calvo Sánchez, Abelardo
Calvo Sánchez, Josefina

10

002000100NH78C

Mireu

 

55

106

Calvo Sánchez, Abelardo
Ponte Castelo, María del Pilar

10

219

Milreo

 

194

107

Calvo Sánchez, Abelardo

13

66

Mato

Matogueira

 

194

108

Tarroeira, S. L.

13

65

Grita

Matogueira

 

213

109

Sánchez Sánchez, Constantino

13

64

Saída

Eucaliptal

 

488

110

Sánchez Martínez, Aurelio Ángel
Sánchez Martínez, Pilar
Sánchez Martínez, Elena
Sánchez Martínez, Celia
Sánchez Martínez, Visitación

13

62

Pena Redonda

Piñeiral

 

220

111

Vázquez Freire, María

13

56

Grita

Matogueira

 

230

112

Falcón Saa, Consuelo (hdros.)

13

55

Chosa Penedo

Eucaliptal

 

230

113

Barral Sánchez, Ricardo (hdros.)

13

54

Campo do Cobo

Matogueira

 

69

114

Vázquez Freire, María

13

53

Grita

Matogueira

 

142

115

Corredoiras Naveira, María Dolores

13

52

Mato

Matogueira

 

64

116

Sánchez Espiño, Virgilio

13

443

Coto Branco

Matogueira

 

46

117

Barral Abad, María Teresa

13

51

Campo do Cobo

Matogueira

 

234

118

Espiño Novo, Beatriz

13

49

Mato

Matogueira

 

285

119

Sánchez Espiño, Virgilio

13

1

Chousa Pequena

Matogueira

 

201

120

Sánchez Espiño, José

8

289

Prado Paredes

Matogueira

 

64

121

Sánchez Espiño, José

8

288

Prado da Fonte

Prado

 

84

122

Pérez Fernández, José (hdros.)

8

287

Prado Paredes

Prado

 

16

123

Sánchez Espiño, Genoveva

8

286

Prado de Manuel

Prado

 

136

124

Falcón Rendal, Raimundo

8

285

Pena da Lebre

Prado

 

437

125

Falcón Calvo, Alfredo (hdros.)

9

343

Cal da Fonte

Matogueira

 

102

126

Piñeiro Seoane, Luis

9

739

Porcalleira

Prado

 

34

127

Falcón Rendal, Raimundo

9

345

Porcalleira

Prado

 

181

128

Falcón Novo, Josefa

9

001400100NH78C

Carballeira

 

119

129

Falcón Rendal, Raimundo

9

362

Corvo

Prado

 

80

130

Falcón Rendal, Raimundo

9

360

Roca

Prado

 

290

131

Falcón Novo, Josefa

9

363

Roca

Labradío

 

57

132

Vázquez Falcón, Alfonso

9

001400500NH78C

Carballeira

 

6

133

Falcón Novo, Josefa

9

354

Coitío

Prado

 

220

134

Falcón Domínguez, Alfredo Joaquín

9

366

Cubela

Prado

 

216

135

Falcón Novo, Josefa

9

367

Conzado

Prado

 

89

136

Falcón Novo, Josefa

9

370

Prado Grande

Carballeira

 

325

137

Pérez Martínez, Víctor Manuel
Pérez Martínez, María Gloria

9

376

Prado dos Puzos

Piñeiral

 

264

138

Pérez Martínez, Víctor Manuel
Pérez Martínez, María Gloria

9

375

Prado dos Puzos

Piñeiral

 

6

139

Vilariño García, José Manuel

9

394

Puzo

Eucaliptal

 

84

140

Seoane Pérez, Antonio (hdros.)

9

395

Puzo de Riba

Prado

 

184

141

Pérez Martínez, Víctor Manuel
Pérez Martínez, María Gloria

9

409

Cruz

Piñeiral

 

634

142

Sánchez Barral, Antonio

9

407

Corballa Branca

Piñeiral

 

7

143

Marcote Barral, María (hdros.)

9

420

Fervencedo

Prado

 

16

144

Piñeiro Seoane, Dolores (hdros.)

9

421

Fervencedo

Prado

 

306

145

Marcote Barral, María (hdros.)

9

422

Fervencedo

Prado

 

56

146

MVMC do Gato, de Pena Branca e Pena Fondoira, da Cantarela, Penas Boas e Penas do Castelo
Rpte: Rafael Sánchez Sánchez

9

220

Silvares de Abaixo

Piñeiral

 

228

147

Seoane Pérez, Antonio (hdros.)

9

219

Fraga Correndiño

Piñeiral

 

148

148

Mosquera Pérez, José Antonio

9

221

Silvares de Abaixo

Piñeiral

 

385

149

MVMC do Gato, de Pena Branca e Pena Fondoira, da Cantarela, Penas Boas e Penas do Castelo
Rpte: Rafael Sánchez Sánchez

9

217

Cal da Nogueira

Matogueira

 

1467

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros nos que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup.temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como amoreamento de materiais, montaxe de guindastres, acopio de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.

– Faixa biomasa: segundo o artigo 20 bis da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.