Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Luns, 19 de abril de 2021 Páx. 19867

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 29 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e rexeitadas tramitadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 14, do 22 de xaneiro).

O día 22 de xaneiro de 2021, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, persoa beneficiaria e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 13 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación, as persoas beneficiarias serán informadas de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 1, concorrencia non competitiva.

De conformidade co establecido no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do Programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

A publicación do contido da Resolución do 29 de marzo de 2021 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0, CP 2016 00207, e tamén daquelas rexeitadas, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014, da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada por España á Comisión Europea e publicada na páxina web da Comisión (http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43021) o 20 de outubro de 2015, coa clave SA.43021 (2015/XA).

A orde estableceu unha liña de axuda obxecto de subvención, a cal se corresponde coa medida 8.1 (establecemento e mantemento de superficies forestais), prioridade 5 do PDR 2014-2020:

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II presenta aquelas axudas rexeitadas coa indicación das causas da rexeitamento. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1. Presentar cada ano (2021, 2022 e 2023) coa solicitude única da política agraria común (orde anual pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control) a solicitude de pagamento e a xustificación dos traballos, xunto coa seguinte documentación deberá achegar, segundo o disposto no artigo 15 da devandita orde de axudas:

A) Os xustificantes de gasto (factura) e o pagamento (xustificante de pagamento) de acordo co indicado no anexo VII da orde.

B) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación de cesión do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo V desta orde. No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha CMVMC, o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar o certificado do secretario da comunidade en que indique que a Asemblea Xeral autorizou, expresamente, o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

C) Declaración de non ter concedidas ou solicitadas outras axudas ou de ter a indicación de cales son.

2. A prima definitiva será a resultante da comprobación final realizada por funcionarios da consellería competente no medio rural. A raíz desa comprobación, deberase modificar á baixa a cantidade aprobada inicialmente sempre que se realizase un menor número de unidades de obra das aprobadas.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Lista de axudas concedidas

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19150001/2021

*** 4673 **

Sociedade de Montes Sostibles de Cuns, S.L. (Sofor 005)

8.797,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,21

2.947,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,21

2.925,10

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,21

2.925,10

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

15:57:0:0:29:453:1

2017

0,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:57:0:0:29:454:1

2017

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:57:0:0:29:455:1

2017

0,23

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

15:57:0:0:29:456:1

2017

0,31

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

15:57:0:0:29:457:1

2017

0,11

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

15:57:0:0:29:458:1

2017

0,23

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

15:57:0:0:29:459:1

2017

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

15:57:0:0:29:460:1

2017

0,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

15:57:0:0:29:461:1

2017

0,10

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

15:57:0:0:29:462:1

2017

0,25

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

15:57:0:0:29:465:1

2017

0,11

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

15:57:0:0:29:466:1

2017

0,19

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

15:57:0:0:29:467:1

2017

0,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

15:57:0:0:29:468:1

2017

0,21

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

15:57:0:0:29:469:1

2017

0,18

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

15:57:0:0:29:470:1

2017

0,11

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

15:57:0:0:29:471:1

2017

0,22

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

15:57:0:0:29:472:1

2017

0,06

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

15:57:0:0:29:479:1

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

15:57:0:0:29:480:1

2017

0,11

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

15:57:0:0:29:481:1

2017

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

15:57:0:0:29:482:1

2017

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

31

15:57:0:0:29:489:1

2017

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

32

15:57:0:0:29:490:1

2017

0,13

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

33

15:57:0:0:29:491:1

2017

0,18

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

34

15:57:0:0:29:492:1

2017

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

35

15:57:0:0:29:493:1

2017

0,09

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

36

15:57:0:0:29:494:1

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

37

15:57:0:0:29:495:1

2017

0,07

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

38

15:57:0:0:29:496:1

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

39

15:57:0:0:29:497:1

2017

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

41

15:57:0:0:29:500:1

2017

0,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

43

15:57:0:0:29:502:1

2017

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

44

15:57:0:0:29:503:1

2017

0,21

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

45

15:57:0:0:29:504:1

2017

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

47

15:57:0:0:29:507:1

2017

0,23

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

49

15:57:0:0:29:509:1

2017

0,10

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

50

15:57:0:0:29:510:1

2017

0,19

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

51

15:57:0:0:29:511:1

2017

0,23

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

52

15:57:0:0:29:512:1

2017

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

53

15:57:0:0:29:513:1

2017

0,21

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

54

15:57:0:0:29:514:1

2017

0,24

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

55

15:57:0:0:29:515:1

2017

0,37

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

56

15:57:0:0:29:516:1

2017

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

57

15:57:0:0:29:517:1

2017

0,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

58

15:57:0:0:29:646:1

2017

0,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

59

15:57:0:0:29:648:1

2017

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

60

15:57:0:0:29:649:1

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

61

15:57:0:0:29:650:1

2017

0,13

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

63

15:57:0:0:29:662:1

2017

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

66

15:57:0:0:29:665:1

2017

0,44

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

67

15:57:0:0:29:666:1

2017

0,59

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

68

15:57:0:0:29:734:1

2017

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19150002/2021

*** 5438 **

CMVMC Aido, Cornes e A Pontenova

5.832,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,70

1.504,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

1,10

440,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,70

1.504,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,10

440,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,70

1.504,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,10

440,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

15:75:0:0:153:135:1

2017

4,69

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

15:75:0:0:153:135:2

2017

0,01

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

15:75:0:0:153:135:5

2017

0,10

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

4

15:75:0:0:153:135:1

2017

1,00

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19150003/2021

*** 2821 **

CMVMC Oleiros

2.918,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

3,04

972,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,04

972,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,04

972,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

15:74:0:0:938:1556:1

2018

3,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19270001/2021

*** 4887 **

CMVMC Castrelo e Espiña

45.168,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo II (frondosas)

37,64

15.056,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

37,64

15.056,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

37,64

15.056,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

27:4:0:0:11:548:1

2018

3,26

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

27:4:0:0:11:548:1

2018

0,00

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

27:4:0:0:21:428:3

2018

0,00

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

4

27:4:0:0:21:428:1

2018

4,26

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

5

27:4:0:0:21:332:1

2018

0,00

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

6

27:4:0:0:21:369:1

2018

8,05

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

7

27:4:0:0:21:367:1

2018

0,80

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

8

27:4:0:0:21:332:1

2018

20,99

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

9

27:4:0:0:21:369:1

2018

0,28

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19270002/2021

*** 6783 **

Manuel Saavedra López

9.580,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,98

3.193,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,98

3.193,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,98

3.193,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

27:18:0:0:274:33:1

2015

9,98

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19270003/2021

*** 1443 **

CMVMC Abeledo

33.744,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

35,15

11.248,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

35,15

11.248,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

35,15

11.248,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

27:1:0:0:18:493:1

2018

6,20

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

27:1:0:0:18:493:2

2018

0,00

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

3

27:1:0:0:18:382:1

2018

15,79

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

27:1:0:0:71:242:1

2018

0,20

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

5

27:1:0:0:71:241:1

2018

2,05

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

27:1:0:0:71:260:1

2018

8,66

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

7

27:1:0:0:71:243:1

2018

2,25

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19270007/2021

*** 2579 **

CMVMC San Martiño das Cañadas

9.139,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,52

3.046,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,52

3.046,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,52

3.046,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

27:12:0:0:131:152:1

2018

0,24

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:12:0:0:131:123:1

2018

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:12:0:0:131:123:2

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:12:0:0:131:125:1

2018

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:12:0:0:131:126:1

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:12:0:0:131:127:1

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:12:0:0:131:128:1

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:12:0:0:131:133:2

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:12:0:0:131:134:1

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

27:12:0:0:131:150:1

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:12:0:0:131:151:1

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

27:12:0:0:131:158:1

2018

1,92

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

27:12:0:0:131:158:1

2018

6,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

27:12:0:0:131:159:1

2018

0,19

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

27:12:0:0:131:175:1

2018

0,49

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

27:12:0:0:131:211:1

2018

0,39

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19270008/2021

*** 1844 **

CMVMC Bazal, Cascaxide, Piuca, Torre, Torrón e Vilamirón

3.993,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,16

1.331,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,16

1.331,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,16

1.331,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

27:41:0:0:67:297:1

2018

0,01

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:41:0:0:67:298:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:41:0:0:67:300:1

2018

0,48

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

27:41:0:0:67:301:1

2018

0,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

27:41:0:0:67:302:1

2018

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

27:41:0:0:67:303:1

2018

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

27:41:0:0:67:304:1

2018

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

27:41:0:0:67:305:1

2018

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

27:41:0:0:67:306:1

2018

0,19

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

27:41:0:0:67:307:1

2018

0,26

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

27:41:0:0:67:308:1

2018

0,36

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

27:41:0:0:67:309:1

2018

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

27:41:0:0:67:310:1

2018

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

27:41:0:0:67:311:1

2018

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

27:41:0:0:67:920:1

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

27:41:0:0:67:1059:1

2018

1,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

27:41:0:0:67:1554:1

2018

0,70

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19270009/2021

*** 1664 **

CMVMC Burgo de San Xiao de Castelo

4.113,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

4,285

1.371,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

4,285

1.371,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

4,285

1.371,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

27:13:0:0:33:76:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

27:13:0:0:33:76:3

2018

4,23

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

27:13:0:0:33:76:2

2018

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320001/2021

*** 3326 **

CMVMC Parroquias de Casoio (San Xulián), A Portela do Trigal (Santa Ana), Pusmazán (San Mateo), Riodolas (Santa María) e Soutadoiro (Santa Isabel)

49.310,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

44,54

14.252,80

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,46

2.184,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

44,54

14.252,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,46

2.184,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

44,54

14.252,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,46

2.184,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1583:1

2018

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:46:1973:1

2018

1,95

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:18:0:0:46:1974:1

2018

0,53

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:18:0:0:46:1985:1

2018

1,37

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:18:0:0:46:1986:1

2018

1,64

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:18:0:0:46:1988:1

2018

2,90

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:18:0:0:46:1989:1

2018

0,05

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:18:0:0:46:1990:1

2018

0,17

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

32:18:0:0:46:1991:1

2018

0,15

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:18:0:0:46:1992:1

2018

32,51

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

32:18:0:0:46:1992:1

2018

5,46

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

12

32:18:0:0:46:1999:1

2018

1,57

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

13

32:18:0:0:46:2001:1

2018

1,32

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

14

32:18:0:0:46:2003:1

2018

0,25

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

15

32:18:0:0:46:9127:1

2018

0,05

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320003/2021

*** 2717 **

Isabel Rodríguez Pérez

1.507,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

1,57

502,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

1,57

502,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

1,57

502,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:77:0:0:97:32:1

2018

1,57

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320004/2021

*** 3691 **

CMVMC Orosa

12.864,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

13,40

4.288,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,40

4.288,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

13,40

4.288,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:36:0:0:17:1076:1

2018

13,39

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:36:0:0:17:1076:17

2018

0,01

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320005/2021

*** 4111 **

CMVMC Parroquia de Manín (San Salvador)

6.888,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,74

2.296,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,74

2.296,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,74

2.296,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:43:0:0:93:691:1

2018

1,70

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madereira (Prunus avium L.)

2

32:43:0:0:93:692:1

2018

1,16

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madereira (Prunus avium L.)

3

32:43:0:0:93:692:1

2018

1,17

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

4

32:43:0:0:99:1013:1

2018

1,19

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

5

32:43:0:0:99:1014:1

2018

0,52

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320006/2021

*** 4597 **

CMVMC Lousadiño

8.025,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

8,36

2.675,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

8,36

2.675,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

8,36

2.675,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:36:0:0:19:492:1

2018

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:36:0:0:19:493:1

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:36:0:0:19:494:1

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:36:0:0:19:495:1

2018

0,35

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:36:0:0:19:496:1

2018

0,11

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:36:0:0:19:497:1

2018

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:36:0:0:19:498:1

2018

0,29

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:36:0:0:19:499:1

2018

0,39

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:36:0:0:19:500:1

2018

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:36:0:0:19:501:1

2018

0,18

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:36:0:0:19:502:1

2018

0,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:36:0:0:19:567:1

2018

1,40

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:36:0:0:19:568:1

2018

0,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:36:0:0:19:569:1

2018

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:36:0:0:19:570:1

2018

0,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:36:0:0:19:571:1

2018

0,13

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:36:0:0:19:572:1

2018

0,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:36:0:0:19:573:1

2018

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

32:36:0:0:19:574:1

2018

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

32:36:0:0:19:575:1

2018

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

32:36:0:0:19:576:1

2018

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

22

32:36:0:0:19:577:1

2018

0,18

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

23

32:36:0:0:19:578:1

2018

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

24

32:36:0:0:19:579:1

2018

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

25

32:36:0:0:19:580:1

2018

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

26

32:36:0:0:19:581:1

2018

0,18

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

27

32:36:0:0:19:582:1

2018

0,10

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

28

32:36:0:0:19:583:1

2018

0,07

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

29

32:36:0:0:19:584:1

2018

0,25

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

30

32:36:0:0:19:585:1

2018

0,36

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

31

32:36:0:0:19:586:1

2018

0,01

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

32

32:36:0:0:19:587:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

33

32:36:0:0:19:588:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

34

32:36:0:0:19:589:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

35

32:36:0:0:19:590:1

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

36

32:36:0:0:19:591:1

2018

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

37

32:36:0:0:19:592:1

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

38

32:36:0:0:19:593:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

39

32:36:0:0:19:594:1

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

40

32:36:0:0:19:595:1

2018

0,06

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

41

32:36:0:0:19:1032:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

42

32:36:0:0:19:1034:1

2018

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

43

32:36:0:0:19:1035:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

44

32:36:0:0:19:1036:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

45

32:36:0:0:19:1038:1

2018

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

46

32:36:0:0:19:1039:1

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

47

32:36:0:0:19:1040:1

2018

0,09

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

48

32:36:0:0:19:1041:1

2018

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

49

32:36:0:0:19:1042:1

2018

0,11

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

50

32:36:0:0:19:1045:1

2018

0,07

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

51

32:36:0:0:19:1046:1

2018

0,09

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

52

32:36:0:0:19:1047:1

2018

0,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

53

32:36:0:0:19:1048:1

2018

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

54

32:36:0:0:19:1049:1

2018

0,07

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

55

32:36:0:0:19:1053:1

2018

0,11

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

56

32:36:0:0:19:1054:1

2018

0,36

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

57

32:36:0:0:19:1071:1

2018

0,31

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320007/2021

*** 1999 **

CMVMC Oímbra

9.465,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,86

3.155,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,86

3.155,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,86

3.155,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

2

32:54:0:0:39:333:1

2017

7,89

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:54:0:0:39:333:2

2017

1,97

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320008/2021

*** 2153 **

CMVMC Corvelle

15.014,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

15,64

5.004,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

15,64

5.004,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

15,64

5.004,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:7:0:0:114:581:1

2018

2,94

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:7:0:0:114:581:3

2018

0,24

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:7:0:0:114:582:1

2018

12,46

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320009/2021

*** 3344 **

CMVMC Parroquia de Soutadoiro (Santa Isabel)

49.440,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

44,00

14.080,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

6,00

2.400,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

44,00

14.080,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

6,00

2.400,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

44,00

14.080,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

6,00

2.400,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1919:1

2017

2,33

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:46:1943:1

2017

13,97

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:18:0:0:46:1943:1

2017

5,21

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

4

32:18:0:0:46:1944:1

2017

1,81

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:18:0:0:46:1958:1

2017

1,36

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:18:0:0:46:1958:1

2017

0,04

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

7

32:18:0:0:46:1959:1

2017

5,06

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:18:0:0:46:1959:1

2017

0,75

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

9

32:18:0:0:46:2279:1

2017

17,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:18:0:0:46:2280:1

2017

2,47

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320010/2021

*** 1534 **

CMVMC Bascois, Carballeda e Santa Cruz

49.423,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

44,07

14.102,40

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,93

2.372,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

44,07

14.102,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,93

2.372,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

44,07

14.102,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,93

2.372,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:18:0:0:42:114:1

2018

0,21

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:42:116:1

2018

0,39

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:18:0:0:42:376:1

2018

5,93

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

4

32:18:0:0:42:376:1

2018

2,82

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:18:0:0:42:377:1

2018

5,37

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:18:0:0:42:384:1

2018

0,14

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:18:0:0:42:400:1

2018

0,72

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:18:0:0:42:402:1

2018

0,02

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

32:18:0:0:42:406:1

2018

2,81

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:18:0:0:42:407:1

2018

3,95

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

32:18:0:0:42:408:1

2018

19,50

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

32:18:0:0:42:411:1

2018

0,88

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

13

32:18:0:0:42:415:1

2018

0,65

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

14

32:18:0:0:42:430:1

2018

5,92

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

15

32:18:0:0:44:1156:1

2018

0,69

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320011/2021

*** 1142 **

CMVMC San Vicente de Leira a A Ferrería

49.706,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

39,74

12.716,80

2021

Especies do anexo II (frondosas)

9,63

3.852,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

39,74

12.716,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,63

3.852,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

39,74

12.716,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

9,63

3.852,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:89:0:0:26:3010:1

2018

15,96

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:89:0:0:26:3012:1

2018

4,00

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

3

32:89:0:0:26:3014:1

2018

3,00

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

4

32:89:0:0:26:3015:1

2018

2,63

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

5

32:89:0:0:27:3768:1

2018

3,11

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:89:0:0:27:3774:1

2018

3,81

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:89:0:0:27:3776:1

2018

16,86

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320012/2021

*** 3344 **

CMVMC Parroquia de Soutadoiro (Santa Isabel)

44.668,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

38,88

12.441,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

6,12

2.448,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

38,88

12.441,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

6,12

2.448,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

38,88

12.441,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

6,12

2.448,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:18:0:0:46:1791:1

2018

0,15

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

2

32:18:0:0:46:1845:1

2018

2,67

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:18:0:0:46:1846:1

2018

0,74

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:18:0:0:46:1857:1

2018

0,32

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:18:0:0:46:1858:1

2018

7,81

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:18:0:0:46:1868:1

2018

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:18:0:0:46:1868:1

2018

0,98

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

8

32:18:0:0:46:1871:1

2018

0,19

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

32:18:0:0:46:1872:1

2018

0,66

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:18:0:0:46:1872:1

2018

0,32

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

11

32:18:0:0:46:1873:1

2018

0,55

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

32:18:0:0:46:1874:1

2018

0,79

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

13

32:18:0:0:46:1875:1

2018

0,05

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

14

32:18:0:0:46:1913:1

2018

2,75

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

15

32:18:0:0:46:1915:1

2018

13,36

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

16

32:18:0:0:46:1916:1

2018

0,06

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

17

32:18:0:0:46:1918:1

2018

0,05

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

18

32:18:0:0:46:1944:1

2018

2,05

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

19

32:18:0:0:46:1944:3

2018

0,09

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

20

32:18:0:0:46:2191:1

2018

3,44

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

21

32:18:0:0:46:2269:1

2018

0,39

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

22

32:18:0:0:46:2277:1

2018

0,82

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

23

32:18:0:0:46:2279:1

2018

0,07

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

24

32:18:0:0:46:2279:3

2018

6,61

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320013/2021

*** 2213 **

CMVMC Parroquias da Fraga (San Bartolomeu), Parada (Santa Eufemia) e San Xes de Vilariño (San Xes)

9.600,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

10,00

3.200,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

10,00

3.200,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

10,00

3.200,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:42:0:0:4:41:1

2018

0,81

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:42:0:0:4:42:1

2018

9,19

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320014/2021

*** 4379 **

CMVMC Parroquias de Candeda (San Bernabeu) e Domiz (San Bernabeu)

49.713,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

42,86

13.715,20

2021

Especies do anexo II (frondosas)

7,14

2.856,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

42,86

13.715,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

7,14

2.856,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

42,86

13.715,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

7,14

2.856,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:18:0:0:38:1706:1

2018

1,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:38:1707:1

2018

2,56

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:18:0:0:38:1737:1

2018

1,37

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:18:0:0:42:327:1

2018

0,56

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:18:0:0:42:329:1

2018

2,79

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:18:0:0:42:330:1

2018

2,12

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

7

32:18:0:0:42:330:1

2018

16,54

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:18:0:0:42:331:1

2018

5,02

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

9

32:18:0:0:42:333:1

2018

6,51

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:18:0:0:42:337:1

2018

6,11

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

32:18:0:0:42:339:1

2018

0,68

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

32:18:0:0:42:386:1

2018

4,74

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320015/2021

*** 2080 **

CMVMC Parroquia de Amiudal (Santiago)

29.440,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

13,33

4.265,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

13,87

5.548,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

13,33

4.265,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

13,87

5.548,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

13,33

4.265,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

13,87

5.548,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:5:0:0:26:66:1

2018

4,79

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

2

32:5:0:0:26:66:1

2018

0,12

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

3

32:5:0:0:92:263:2

2018

0,00

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

32:5:0:0:92:263:2

2018

0,00

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

5

32:5:0:0:92:265:3

2018

1,07

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

6

32:5:0:0:92:265:3

2018

0,15

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

7

32:5:0:0:83:313:1

2018

1,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

8

32:5:0:0:83:313:1

2018

0,15

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

9

32:5:0:0:83:308:4

2018

4,18

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

10

32:5:0:0:83:308:4

2018

0,37

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

11

32:5:0:0:83:308:1

2018

12,76

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madereira (Prunus avium L.)

12

32:5:0:0:84:37:1

2018

1,41

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

13

32:5:0:0:84:37:1

2018

0,21

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

14

32:5:0:0:84:31:1

2018

0,56

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

15

32:5:0:0:84:31:1

2018

0,08

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

16

32:5:0:0:84:32:1

2018

0,31

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

17

32:5:0:0:84:32:1

2018

0,03

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320016/2021

*** 4605 **

CMVMC Moialde

29.145,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

30,36

9.715,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

30,36

9.715,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

30,36

9.715,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:92:0:0:94:94:1

2018

10,80

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:92:0:0:94:78:1

2018

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:92:0:0:94:94:2

2018

0,88

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:92:0:0:94:96:1

2018

5,64

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:92:0:0:97:272:1

2018

1,73

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:92:0:0:97:272:2

2018

0,25

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:92:0:0:97:283:1

2018

2,77

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:92:0:0:97:478:5

2018

2,27

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

32:92:0:0:97:478:6

2018

1,96

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:92:0:0:97:478:3

2018

1,43

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

32:92:0:0:97:478:8

2018

0,41

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

32:92:0:0:97:478:1

2018

2,22

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320018/2021

*** 1224 **

CMVMC Parroquia de Río Caldo (Santa María)

9.336,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo II (frondosas)

7,78

3.112,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

7,78

3.112,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

7,78

3.112,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:43:0:0:58:401:1

2018

0,21

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

2

32:43:0:0:58:401:1

2018

0,01

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

3

32:43:0:0:58:401:2

2018

1,76

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

4

32:43:0:0:86:594:1

2018

0,56

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

5

32:43:0:0:86:596:1

2018

2,60

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

6

32:43:0:0:118:747:1

2018

0,08

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

7

32:43:0:0:118:747:1

2018

1,02

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

8

32:43:0:0:118:749:1

2018

1,54

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320019/2021

*** 3923 **

CMVMC Parroquias de Araúxo (San Martiño), Lobios (San Miguel), e San Paio de Araúxo (agás O Puxedo e Guende)

10.884,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo II (frondosas)

9,07

3.628,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,07

3.628,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

9,07

3.628,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:43:0:0:64:26:1

2018

2,27

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

32:43:0:0:64:26:1

2018

0,39

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

32:43:0:0:64:29:1

2018

2,09

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

4

32:43:0:0:64:30:1

2018

4,32

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320022/2021

*** 0264 **

CMVMC Casas Vellas, Portela, Fontao, Guxinde, Ferreiros de Arriba, Queguas, Venceáns e Vilar

7.632,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

7,95

2.544,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,95

2.544,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,95

2.544,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:31:0:0:66:257:1

2015

1,30

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:31:0:0:67:159:1

2015

0,37

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:31:0:0:67:180:1

2015

1,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:31:0:0:67:181:1

2015

3,60

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:31:0:0:70:347:1

2015

1,60

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320023/2021

*** 2012 **

CMVMC Candeda, Carballeda, Casoio, Domiz, Pusmazán, Riodolas, Robledo, Santa Cruz, Soutadoiro, Ricosende e Viladequinta, Alixo, Raxoá e Millarouso

49.418,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

44,09

14.108,80

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,91

2.364,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

44,09

14.108,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,91

2.364,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

44,09

14.108,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,91

2.364,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:18:0:0:41:733:1

2018

0,11

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:18:0:0:42:421:1

2018

0,18

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:18:0:0:42:437:1

2018

1,11

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:18:0:0:44:1279:1

2018

4,59

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:18:0:0:44:1279:1

2018

1,36

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

6

32:18:0:0:46:1908:1

2018

12,63

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:18:0:0:46:1928:1

2018

23,66

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:18:0:0:46:1928:1

2018

4,55

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

9

32:18:0:0:46:2155:1

2018

1,81

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320024/2021

*** 1849 **

CMVMC Campobecerros

36.854,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

38,39

12.284,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

38,39

12.284,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

38,39

12.284,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:22:0:0:130:117:3

2017

6,42

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:22:0:0:127:227:1

2017

1,91

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:22:0:0:127:228:3

2017

0,16

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:22:0:0:127:228:3

2017

6,15

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

5

32:22:0:0:127:228:3

2017

4,84

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:22:0:0:127:228:3

2017

0,65

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:22:0:0:127:228:2

2017

2,19

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:22:0:0:127:228:2

2017

2,28

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

32:22:0:0:127:228:2

2017

1,63

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:22:0:0:127:228:3

2017

8,38

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

32:22:0:0:127:228:3

2017

2,74

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

32:22:0:0:127:228:3

2017

0,69

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

13

32:22:0:0:127:228:2

2017

0,35

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320025/2021

*** 2114 **

CMVMC A Xironda

30.451,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

31,72

10.150,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

31,72

10.150,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

31,72

10.150,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

2

32:29:0:0:502:2063:1

2017

2,88

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:29:0:0:502:2063:2

2017

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:29:0:0:502:1932:1

2017

3,73

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:29:0:0:502:2385:1

2017

7,30

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:29:0:0:46:3:2

2017

0,04

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:29:0:0:46:857:1

2017

0,30

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:29:0:0:46:859:1

2017

4,92

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

32:29:0:0:46:851:1

2017

0,02

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:29:0:0:46:854:1

2017

1,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

11

32:29:0:0:46:854:2

2017

1,64

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

32:29:0:0:46:858:1

2017

0,11

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

13

32:29:0:0:46:858:2

2017

3,85

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

14

32:29:0:0:46:858:5

2017

0,27

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

15

32:29:0:0:46:858:6

2017

0,86

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

16

32:29:0:0:46:858:7

2017

0,03

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

17

32:29:0:0:46:863:1

2017

1,37

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

18

32:29:0:0:46:863:4

2017

0,25

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

19

32:29:0:0:502:1932:1

2017

1,40

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

32:29:0:0:502:1932:1

2017

1,75

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320026/2021

*** 2332 **

CMVMC Parroquia de Loña do Monte (San Salvador)

14.390,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

14,99

4.796,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

14,99

4.796,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,99

4.796,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:53:0:0:102:323:14

2017

1,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:53:0:0:102:323:1

2017

6,91

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:53:0:0:102:323:14

2017

0,07

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:53:0:0:111:213:1

2017

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:53:0:0:111:215:1

2017

0,09

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:53:0:0:111:216:1

2017

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:53:0:0:111:218:1

2017

1,63

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:53:0:0:111:219:1

2017

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:53:0:0:111:220:2

2017

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:53:0:0:111:221:1

2017

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:53:0:0:111:222:2

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:53:0:0:111:223:1

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:53:0:0:111:224:1

2017

0,69

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:53:0:0:111:226:1

2017

3,86

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320027/2021

*** 2740 **

CMVMC Carracedo da Serra

38.400,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:35:0:0:29:615:1

2017

40,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320028/2021

*** 1879 **

CMVMC Correchouso

38.246,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

39,84

12.748,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

39,84

12.748,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

39,84

12.748,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:40:0:0:139:180:2

2017

1,02

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:40:0:0:139:183:1

2017

28,51

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:40:0:0:141:150:1

2017

10,31

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320029/2021

*** 1991 **

CMVMC Herosa

35.184,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

36,65

11.728,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

36,65

11.728,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

36,65

11.728,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:35:0:0:30:397:9

2017

18,72

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:35:0:0:30:397:9

2017

2,40

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:35:0:0:30:397:6

2017

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:35:0:0:30:398:1

2017

5,10

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:35:0:0:30:397:9

2017

0,60

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:35:0:0:30:397:9

2017

0,43

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:35:0:0:30:397:9

2017

1,33

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:35:0:0:30:397:13

2017

0,41

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:35:0:0:30:397:9

2017

0,41

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:35:0:0:30:397:6

2017

0,90

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:35:0:0:30:397:9

2017

0,40

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:35:0:0:30:398:1

2017

0,30

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:35:0:0:30:398:1

2017

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:35:0:0:30:398:1

2017

0,13

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:35:0:0:30:397:13

2017

0,53

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:35:0:0:30:397:9

2017

0,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:35:0:0:30:397:13

2017

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:35:0:0:30:398:1

2017

4,50

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320030/2021

*** 2903 **

CMVMC Parroquias de Quins (Santa María)

e Melón (Santa María)

29.635,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

30,87

9.878,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

30,87

9.878,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

30,87

9.878,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:47:0:0:40:4387:1

2018

27,87

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:47:0:0:40:4389:1

2018

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:47:0:0:40:4388:1

2018

3,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:47:0:0:40:4387:2

2018

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320031/2021

*** 2334 **

CMVMC Parroquias de Casaio (Santa María) e Lardeira (San Tirso)

42.235,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

37,52

12.006,40

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,18

2.072,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

37,52

12.006,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,18

2.072,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

37,52

12.006,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,18

2.072,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:18:0:0:48:480:1

2018

12,91

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

2

32:18:0:0:48:490:1

2018

0,61

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

3

32:18:0:0:48:477:7

2018

1,50

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

4

32:18:0:0:48:491:1

2018

0,34

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

5

32:18:0:0:48:465:1

2018

0,20

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

6

32:18:0:0:48:489:1

2018

1,96

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

7

32:18:0:0:48:464:1

2018

0,16

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

8

32:18:0:0:48:465:1

2018

2,44

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

9

32:18:0:0:48:480:1

2018

3,42

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

10

32:18:0:0:48:490:1

2018

0,03

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

11

32:18:0:0:48:491:1

2018

0,00

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

12

32:18:0:0:48:491:1

2018

0,33

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

13

32:18:0:0:48:464:1

2018

0,23

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

14

32:18:0:0:48:480:1

2018

0,00

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

15

32:18:0:0:48:490:1

2018

1,41

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

16

32:18:0:0:48:489:1

2018

3,02

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

17

32:18:0:0:48:462:1

2018

0,92

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

18

32:18:0:0:48:453:1

2018

7,06

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

19

32:18:0:0:48:486:1

2018

4,72

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

20

32:18:0:0:48:481:3

2018

0,08

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

21

32:18:0:0:48:481:2

2018

0,51

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

22

32:18:0:0:48:481:1

2018

0,85

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320032/2021

*** 2237 **

CMVMC Santa Baia de Montes

36.220,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

37,73

12.073,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

37,73

12.073,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

37,73

12.073,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:29:0:0:205:52:5

2018

4,88

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:29:0:0:205:52:7

2018

5,27

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:29:0:0:199:171:1

2018

6,18

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:29:0:0:200:137:1

2018

21,40

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320033/2021

*** 2230 **

CMVMC Vilanova

48.000,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

50,00

16.000,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

50,00

16.000,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

50,00

16.000,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:84:0:0:85:279:1

2018

7,80

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

2

32:84:0:0:85:279:1

2018

35,15

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:84:0:0:85:279:1

2018

7,05

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320034/2021

*** 1834 **

CMVMC Bouza, Pexeiros, Solbeira e Vilardemilo

44.131,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

45,97

14.710,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

45,97

14.710,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

45,97

14.710,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:87:0:0:62:11:1

2018

0,01

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

2

32:87:0:0:62:169:1

2018

3,53

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

3

32:87:0:0:62:168:1

2018

8,45

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

4

32:87:0:0:62:167:1

2018

0,62

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

5

32:87:0:0:62:169:3

2018

1,43

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

6

32:87:0:0:120:466:2

2018

11,03

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

7

32:87:0:0:62:169:1

2018

1,79

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

8

32:87:0:0:62:170:1

2018

1,76

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

9

32:87:0:0:64:966:1

2018

10,66

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

10

32:87:0:0:64:966:1

2018

6,69

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320035/2021

*** 1866 **

CMVMC O Pereiro

44.064,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

45,90

14.688,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

45,90

14.688,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

45,90

14.688,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:49:0:0:47:96:1

2018

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

32:49:0:0:47:82:1

2018

14,64

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:49:0:0:47:96:1

2018

0,52

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:49:0:0:47:82:1

2018

2,37

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

5

32:49:0:0:47:82:1

2018

4,47

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

6

32:49:0:0:47:82:3

2018

0,76

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

7

32:49:0:0:47:67:1

2018

0,42

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

8

32:49:0:0:47:70:3

2018

1,03

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

9

32:49:0:0:47:9011:1

2018

0,14

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

10

32:49:0:0:47:82:1

2018

6,19

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

11

32:49:0:0:47:82:1

2018

14,91

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

12

32:49:0:0:47:69:1

2018

0,45

A4 - Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320036/2021

*** 1829 **

CMVMC Córgomo, A Portela e Baxeles

42.564,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

38,00

12.160,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,07

2.028,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

38,00

12.160,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,07

2.028,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

38,00

12.160,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,07

2.028,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:89:0:0:25:1560:1

2018

7,65

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

2

32:89:0:0:24:867:12

2018

12,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

32:89:0:0:25:1560:1

2018

3,60

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

4

32:89:0:0:24:866:1

2018

1,87

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

5

32:89:0:0:24:867:2

2018

0,90

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

6

32:89:0:0:25:1560:1

2018

2,30

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

7

32:89:0:0:25:1560:1

2018

13,15

A5 - Piñeiro laricio (Pinus nigra)

8

32:89:0:0:24:867:12

2018

1,60

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320037/2021

*** 1373 **

CMVMC Doade

12.115,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

12,62

4.038,40

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,62

4.038,40

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,62

4.038,40

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:12:0:0:40:895:1

2017

2,95

A3 - Piñeiro insigne

2

32:12:0:0:40:895:1

2017

6,35

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:12:0:0:40:903:1

2017

0,50

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:12:0:0:40:902:7

2017

1,86

A3 - Piñeiro insigne

5

32:12:0:0:40:895:11

2017

0,65

A3 - Piñeiro insigne

6

32:12:0:0:40:895:20

2017

0,31

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19320038/2021

*** 1892 **

CMVMC A Gudiña

38.400,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

40,00

12.800,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

32:35:0:0:27:690:40

2017

0,07

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

32:35:0:0:27:690:41

2017

2,67

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

32:35:0:0:27:690:1

2017

14,50

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

32:35:0:0:32:624:1

2017

15,39

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

32:35:0:0:32:624:1

2017

0,06

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

32:35:0:0:32:624:2

2017

0,23

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

32:35:0:0:32:624:5

2017

0,28

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

32:35:0:0:32:624:3

2017

0,23

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

32:35:0:0:32:624:4

2017

1,39

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

32:35:0:0:27:690:40

2017

0,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

32:35:0:0:27:690:41

2017

2,07

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

32:35:0:0:27:690:42

2017

0,33

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

32:35:0:0:27:690:46

2017

0,26

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

32:35:0:0:27:690:52

2017

0,10

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

32:35:0:0:27:690:54

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

32:35:0:0:32:624:1

2017

0,43

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

32:35:0:0:32:624:1

2017

0,43

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

32:35:0:0:32:624:1

2017

1,34

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360001/2021

*** 0031 **

CMVMC Sanguiñedo

18.043,20

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

16,47

5.270,40

2021

Especies do anexo II (frondosas)

1,86

744,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

16,47

5.270,40

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,86

744,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

16,47

5.270,40

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,86

744,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:16:0:0:354:707:1

2018

4,68

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:16:0:0:354:707:1

2018

0,18

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

3

36:16:0:0:354:705:2

2018

11,79

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:16:0:0:354:705:2

2018

1,68

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360002/2021

*** 1012 **

CMVMC Loureiro

6.850,11

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

7,52

2.283,37

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,52

2.283,37

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,52

2.283,37

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:12:0:0:45:1:1

2017

7,52

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360003/2021

*** 1012 **

CMVMC Loureiro

22.758,90

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

12,14

3.884,80

2021

Especies do anexo II (frondosas)

9,26

3.701,50

2022

Especies do anexo I (coníferas)

12,14

3.884,80

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,26

3.701,50

2023

Especies do anexo I (coníferas)

12,14

3.884,80

2023

Especies do anexo II (frondosas)

9,26

3.701,50

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:12:0:0:54:771:1

2018

3,25

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:12:0:0:54:771:2

2018

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:12:0:0:47:81:1

2018

3,38

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:12:0:0:47:81:1

2018

3,86

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

5

36:12:0:0:47:81:5

2018

5,07

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:12:0:0:47:81:5

2018

5,20

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

7

36:12:0:0:47:81:6

2018

0,27

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:12:0:0:47:81:6

2018

0,20

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360004/2021

*** 1579 **

CMVMC San Xurxo de Sacos (menos Fentáns)

9.107,19

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,91

3.035,73

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,91

3.035,73

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,91

3.035,73

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:12:0:0:29:642:9

2017

0,15

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:12:0:0:29:642:10

2017

2,26

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:12:0:0:29:642:16

2017

0,32

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:12:0:0:31:591:1

2017

0,69

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:12:0:0:31:591:3

2017

1,21

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:12:0:0:31:596:1

2017

0,67

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:12:0:0:31:596:9

2017

4,53

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:12:0:0:31:596:12

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360005/2021

*** 3020 **

CMVMC Campo

26.613,03

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

28,17

8.871,01

2022

Especies do anexo I (coníferas)

28,17

8.871,01

2023

Especies do anexo I (coníferas)

28,17

8.871,01

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:13:0:0:210:22:1

2017

20,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:13:0:0:210:23:3

2017

1,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:13:0:0:110:430:1

2017

2,34

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:13:0:0:110:433:1

2017

4,39

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:13:0:0:502:40666:3

2017

0,24

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360006/2021

*** 1312 **

CMVMC Santo André de Xeve

15.317,79

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

16,76

5.105,93

2022

Especies do anexo I (coníferas)

16,76

5.105,93

2023

Especies do anexo I (coníferas)

16,76

5.105,93

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:900:0:0:259:2:2

2017

2,14

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:900:0:0:259:2:3

2017

0,70

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:900:0:0:259:2:4

2017

0,11

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:900:0:0:259:2:5

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:900:0:0:259:2:6

2017

0,82

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:900:0:0:260:55:4

2017

2,30

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:900:0:0:260:55:6

2017

7,29

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:900:0:0:282:16:1

2017

0,19

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

36:900:0:0:282:16:2

2017

3,19

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360007/2021

*** 1564 **

CMVMC Covelo

6.492,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo II (frondosas)

5,41

2.164,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

5,41

2.164,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

5,41

2.164,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:25:0:0:25:1062:1

2018

5,41

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360008/2021

*** 1922 **

CMVMC Aranza

5.383,14

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,11

1.794,38

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,11

1.794,38

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,11

1.794,38

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:53:0:0:6:127:1

2018

4,52

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:53:0:0:6:489:1

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:53:0:0:6:505:1

2018

0,82

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:53:0:0:6:506:1

2018

0,74

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360009/2021

*** 1651 **

CMVMC Escuadra

5.553,90

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.851,30

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.851,30

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,00

1.851,30

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:25:0:0:16:1220:1

2017

1,25

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:25:0:0:29:1027:22

2017

4,75

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360010/2021

*** 1326 **

CMVMC Freixo

3.417,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

3,56

1.139,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,56

1.139,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,56

1.139,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:14:0:0:22:172:1

2018

3,56

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360012/2021

*** 1035 **

CMVMC Maceira

9.588,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo II (frondosas)

7,99

3.196,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

7,99

3.196,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

7,99

3.196,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:13:0:0:32:583:1

2018

1,91

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

2

36:13:0:0:32:586:2

2018

6,08

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360013/2021

*** 2172 **

CMVMC Lamosa

30.604,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

31,88

10.201,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

31,88

10.201,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

31,88

10.201,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:9:0:0:55:1:1

2017

0,24

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

36:13:0:0:15:20116:1

2017

0,40

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

3

36:13:0:0:15:116:22

2017

5,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:13:0:0:14:289:28

2017

0,30

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:13:0:0:15:116:22

2017

0,92

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:13:0:0:15:116:35

2017

0,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:13:0:0:15:116:43

2017

0,74

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:13:0:0:15:116:1

2017

0,65

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

36:13:0:0:15:116:43

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

36:13:0:0:15:116:1

2017

0,38

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

36:13:0:0:15:116:1

2017

0,38

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

36:13:0:0:15:116:37

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

36:13:0:0:14:289:13

2017

3,28

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

14

36:13:0:0:14:289:44

2017

0,02

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

15

36:13:0:0:15:116:1

2017

1,30

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

16

36:13:0:0:15:116:37

2017

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

17

36:13:0:0:14:289:28

2017

1,88

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

18

36:13:0:0:14:289:32

2017

0,12

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

19

36:13:0:0:15:116:24

2017

1,29

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

20

36:13:0:0:15:116:33

2017

0,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

21

36:13:0:0:15:20116:1

2017

0,54

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

22

36:13:0:0:15:30116:1

2017

3,77

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

23

36:13:0:0:15:30116:4

2017

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

24

36:13:0:0:15:30116:5

2017

1,65

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

25

36:13:0:0:15:30117:4

2017

0,00

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

26

36:13:0:0:15:20116:1

2017

1,97

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

27

36:13:0:0:15:20116:3

2017

0,01

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

28

36:13:0:0:15:30116:1

2017

0,50

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

29

36:13:0:0:15:116:1

2017

0,01

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

30

36:13:0:0:15:116:43

2017

0,16

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

31

36:13:0:0:15:116:1

2017

3,98

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

32

36:13:0:0:15:116:37

2017

0,41

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

33

36:13:0:0:14:289:13

2017

0,43

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

34

36:13:0:0:14:289:13

2017

0,52

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

35

36:13:0:0:14:289:44

2017

0,43

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

36

36:13:0:0:14:289:13

2017

0,19

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360014/2021

*** 1162 **

CMVMC Ponte Sampaio

3.336,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

3,15

1.008,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,26

104,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,15

1.008,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,26

104,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,15

1.008,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,26

104,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:900:0:0:411:4:3

2017

0,09

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

2

36:900:0:0:411:4:11

2017

2,30

A1 - Piñeiro do país

3

36:900:0:0:411:4:18

2017

0,85

A1 - Piñeiro do país

4

36:900:0:0:411:4:26

2017

0,17

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360015/2021

*** 1841 **

CMVMC A Lama

23.260,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

24,23

7.753,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

24,23

7.753,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

24,23

7.753,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:25:0:0:11:499:1

2018

2,54

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:25:0:0:11:499:2

2018

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:25:0:0:14:661:1

2018

3,84

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:25:0:0:11:691:2

2018

0,09

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:25:0:0:11:691:1

2018

2,80

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:25:0:0:11:723:1

2018

1,20

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:25:0:0:5:1051:1

2018

13,75

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:25:0:0:5:1053:35

2018

0,01

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360016/2021

*** 1027 **

CMVMC Burgueira

22.900,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

23,43

7.497,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,34

136,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

23,43

7.497,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,34

136,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

23,43

7.497,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,34

136,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:36:0:0:35:390:1

2015

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:36:0:0:35:392:1

2015

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:36:0:0:35:393:1

2015

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:36:0:0:35:394:1

2015

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:36:0:0:35:397:1

2015

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:36:0:0:35:398:1

2015

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:36:0:0:35:399:1

2015

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

8

36:36:0:0:35:400:1

2015

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

9

36:36:0:0:35:606:1

2015

0,00

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

10

36:36:0:0:36:1080:1

2015

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

11

36:36:0:0:36:1090:1

2015

0,04

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

36:36:0:0:36:1219:5

2015

23,36

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

13

36:36:0:0:36:1219:5

2015

0,33

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

14

36:36:0:0:36:1219:25

2015

0,01

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360017/2021

*** 1157 **

CMVMC Calvelo e Río Tenorio

3.792,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo II (frondosas)

3,16

1.264,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,16

1.264,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

3,16

1.264,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:12:0:0:35:971:1

2018

1,66

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

2

36:12:0:0:36:168:1

2018

0,24

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

3

36:12:0:0:36:168:1

2018

1,26

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360018/2021

*** 2843 **

CMVMC Cimadevila e Laxeira

7.574,40

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

7,89

2.524,80

2022

Especies do anexo I (coníferas)

7,89

2.524,80

2023

Especies do anexo I (coníferas)

7,89

2.524,80

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:7:0:0:4:97:1

2018

0,89

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:15:0:0:81:438:1

2018

1,49

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:7:0:0:4:1033:1

2018

5,48

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:7:0:0:4:1035:6

2018

0,03

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360019/2021

*** 6835 **

CMVMC Mañufe

5.224,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,28

1.689,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,13

52,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,28

1.689,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,13

52,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,28

1.689,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,13

52,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:21:0:0:122:1:2

2018

0,05

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:21:0:0:122:5:2

2018

1,61

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:21:0:0:122:6:2

2018

0,17

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:21:0:0:115:101:11

2018

3,45

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:21:0:0:115:101:11

2018

0,13

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360020/2021

*** 1017 **

CMVMC Hío

4.996,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

3,08

985,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

1,70

680,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

3,08

985,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

1,70

680,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

3,08

985,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

1,70

680,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:8:0:0:7:680:1

2017

3,08

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:8:0:0:9:7:1

2017

1,70

B1 - Ameneiro (Almus glutinosa (L.) Gaertn)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360022/2021

*** 0632 **

CMVMC Sixto

9.444,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

9,55

3.056,00

2021

Especies do anexo II (frondosas)

0,23

92,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

9,55

3.056,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

0,23

92,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

9,55

3.056,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

0,23

92,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:18:0:0:400:1046:6

2017

1,43

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:18:0:0:400:1046:9

2017

0,76

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:18:0:0:400:1049:1

2017

7,36

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

4

36:18:0:0:500:409:1

2017

0,23

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360023/2021

*** 1859 **

CMVMC Moscoso

3.648,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo II (frondosas)

3,04

1.216,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

3,04

1.216,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

3,04

1.216,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:37:0:0:45:838:2

2017

1,00

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

2

36:37:0:0:45:839:1

2017

2,04

B20 - Carballo americano (Quercus rubra L.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360024/2021

*** 1015 **

CMVMC Viso

8.068,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

5,28

1.689,60

2021

Especies do anexo II (frondosas)

2,50

1.000,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

5,28

1.689,60

2022

Especies do anexo II (frondosas)

2,50

1.000,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

5,28

1.689,60

2023

Especies do anexo II (frondosas)

2,50

1.000,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:45:0:0:7:126:7

2017

0,23

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

2

36:45:0:0:7:126:7

2017

1,86

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:45:0:0:7:126:2

2017

0,05

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

4

36:45:0:0:8:18:3

2017

3,42

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:45:0:0:8:18:3

2017

0,48

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

6

36:45:0:0:7:126:2

2017

0,80

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

7

36:45:0:0:7:126:3

2017

0,94

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360025/2021

*** 0555 **

CMVMC Calvos

5.964,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo II (frondosas)

4,97

1.988,00

2022

Especies do anexo II (frondosas)

4,97

1.988,00

2023

Especies do anexo II (frondosas)

4,97

1.988,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:19:0:0:1:9:4

2018

2,07

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

2

36:19:0:0:1:10:3

2018

2,90

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea x hybrida)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360026/2021

*** 0902 **

CMVMC Monte do Carrio

18.273,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,86

2.195,20

2021

Especies do anexo II (frondosas)

9,74

3.896,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,86

2.195,20

2022

Especies do anexo II (frondosas)

9,74

3.896,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,86

2.195,20

2023

Especies do anexo II (frondosas)

9,74

3.896,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:24:0:0:194:316:1

2018

0,00

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

2

36:24:0:0:194:1359:1

2018

2,44

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

3

36:24:0:0:194:1359:1

2018

0,31

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

4

36:24:0:0:194:1359:1

2018

5,19

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:24:0:0:194:1597:1

2018

0,74

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

6

36:24:0:0:194:1597:2

2018

1,66

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

7

36:24:0:0:194:1598:1

2018

2,25

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

8

36:24:0:0:194:1599:1

2018

0,08

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

9

36:24:0:0:194:80020:1

2018

1,81

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

10

36:24:0:0:194:80021:1

2018

0,45

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

11

36:24:0:0:194:80021:1

2018

1,67

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

12

36:24:0:0:194:80025:3

2018

0,00

B7 - Castiñeiro (Castanea sativa Mill.)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360027/2021

*** 1457 **

CMVMC Sendelle

5.808,00

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

6,05

1.936,00

2022

Especies do anexo I (coníferas)

6,05

1.936,00

2023

Especies do anexo I (coníferas)

6,05

1.936,00

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:14:0:0:22:337:1

2018

4,78

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:14:0:0:22:335:1

2018

1,27

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360028/2021

*** 1117 **

CMVMC Achas

28.252,80

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

29,43

9.417,60

2022

Especies do anexo I (coníferas)

29,43

9.417,60

2023

Especies do anexo I (coníferas)

29,43

9.417,60

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:9:0:0:56:752:1

2017

8,91

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

2

36:9:0:0:54:1:6

2017

0,59

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

3

36:9:0:0:54:1:1

2017

3,31

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

4

36:9:0:0:54:1:5

2017

0,94

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

5

36:9:0:0:54:1:7

2017

5,55

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

6

36:9:0:0:16:638:1

2017

9,44

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

7

36:9:0:0:16:638:2

2017

0,69

A1 - Piñeiro do país (Pinus pinaster)

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total
aprobada

19360029/2021

*** 1117 **

CMVMC Achas

13.833,60

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

Especies do anexo I (coníferas)

14,41

4.611,20

2022

Especies do anexo I (coníferas)

14,41

4.611,20

2023

Especies do anexo I (coníferas)

14,41

4.611,20

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie
actuación

Especie

1

36:9:0:0:12:2:1

2018

5,83

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

2

36:9:0:0:13:1:1

2018

8,58

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

ANEXO II

Lista de axudas desestimadas

Expediente

CIF/NIF

Solicitante

Motivo desestimación

19270004/2021

***4307**

Seragrivifor, S.L.

A solicitante non é propietaria dos terreos. A solicitante do expediente orixe é unha comunidade de montes

19270005/2021

***2660**

Blanca Vázquez Pájaro

Renuncia por petición propia

19270006/2021

***4499**

María del Carmen Nélida Vázquez Pájaro

No cumpre los requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19320002/2021

***3326**

CMVMC Parroquias de Casoio (San Xulián), A Portela do Trigal (Santa Ana), Pusmazán (San Mateo), Riodolas (Santa María) e Soutadoiro (Santa Isabel)

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19320017/2021

***2606**

CMVMC Vilela

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19320020/2021

***3923**

CMVMC Parroquias de Araúxo (San Martiño), Lobios (San Miguel) e San Paio de Araúxo (agás O Puxedo e Guende)

Renuncia por petición propia

19320021/2021

***1623**

CMVMC Xordos

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19320011/2021

***1102**

CMVMC de Santiago de Oliveira

Non cumpre os requisitos como beneficiaria para a súa tramitación (artigo 3)

19360021/2021

***2633**

CMVMC O Salgueiral

Renuncia por petición propia