Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Luns, 19 de abril de 2021 Páx. 19860

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 24 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (Diario Oficial de Galicia número 14, do 22 de xaneiro de 2021).

O día 22 de xaneiro de 2021, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario ao que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 13 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.2 do PDR de Galicia e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 1, concorrencia non competitiva.

De conformidade co establecido no artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais reflectirá que a medida subvencionase en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ACORDA:

A publicación do contido da Resolución do 24 de marzo de 2021 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713 B.770.0, CP 2016 00208 e tamén daquelas desestimadas, ao amparo da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada por España á Comisión Europea e publicada na páxina web da Comisión (http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43021) o 20 de outubro de 2015, con clave SA.43021 (2015/ XA)

A orde estableceu unha liña de axuda obxecto de subvención, a cal se corresponde coa medida 8.2 (establecemento e mantemento de sistemas agroforestais), prioridade 4 do PDR 2014-2020:

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas e o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1. Presentar cada ano (2021, 2022 e 2023) coa solicitude única da Política Agraria Común (Orde anual, pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandería e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control), a solicitude de pagamento e a xustificación dos traballos, xunto coa seguinte documentación deberá achegar, segundo o disposto no artigo 15 da dita orde de axudas:

A. Os xustificantes de gasto (factura) e pago (xustificante de pagamento) de acordo co indicado no anexo V da orde.

B. No caso de cesión do dereito de cobranza da axuda cun terceiro:

– Comunicación de cesión do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo V desta orde. No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha CMVMC, o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade pero deberá constar o certificado do secretario da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado este deberá estar asinado electrónicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

C. Declaración de non ter concedidas ou solicitadas outras axudas ou de telas indicación de cales son.

2. A prima definitiva será a resultante da comprobación final realizada por funcionarios da consellería competente no medio rural. Por mor desa comprobación deberase modificar á baixa a cantidade aprobada inicialmente sempre que se realizase un menor número de unidades de obra das aprobadas.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, conforme o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercitar calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2021

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listado de axudas concedidas

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17360018/2021

***2633**

CMVMC do Salgueiral

7.644,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

B28

6,37 ha

2.548,00 €

2022

B28

6,37 ha

2.548,00 €

2023

B28

6,37 ha

2.548,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

36900 00 00 144 00078 011

2016

3,19 ha

B28

2

36900 00 00 144 00078 014

2016

0,16 ha

B28

3

36900 00 00 144 00078 017

2016

0,04 ha

B28

4

36900 00 00 144 00078 020

2016

0,10 ha

B28

5

36900 00 00 144 00078 021

2016

0,74 ha

B28

6

36900 00 00 144 00078 023

2016

0,05 ha

B28

7

36900 00 00 144 00078 029

2016

0,03 ha

B28

8

36900 00 00 144 00078 030

2016

0,14 ha

B28

9

36900 00 00 146 00607 001

2016

1,75 ha

B28

10

36900 00 00 146 00607 003

2016

0,17 ha

B28

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17320032/2021

***0896**

Pereimos 2007, S.L.

11.436,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

B28

9,53 ha

3.812,00 €

2022

B28

9,53 ha

3.812,00 €

2023

B28

9,53 ha

3.812,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

32 064 00 00 017 00055 001

2016

2,39 ha

B28

2

32064 00 00 017 00055 002

2016

0,01 ha

B28

3

32064 00 00 017 00055 004

2016

0,27 ha

B28

4

32064 00 00 017 00055 005

2016

0,08 ha

B28

5

32064 00 00 017 00055 007

2016

0,12 ha

B28

6

32064 00 00 017 00055 008

2016

0,20 ha

B28

7

32064 00 00 017 00055 009

2016

0,21 ha

B28

8

32064 00 00 017 00055 012

2016

0,07 ha

B28

9

32064 00 00 017 00055 016

2016

2,33 ha

B28

10

32064 00 00 017 00055 019

2016

0,02 ha

B28

11

32064 00 00 016 00020 001

2016

2,57 ha

B28

12

32064 00 00 017 00042 001

2016

1,26 ha

B28

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270182/2021

***2660**

Blanca Vázquez Pájaro

8.724,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

B28

7,27 ha

2.908,00 €

2022

B28

7,27 ha

2.908,00 €

2023

B28

7,27 ha

2.908,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27040 00 00 122 00057 001

2016

0,39 ha

B28

2

27040 00 00 122 00060 003

2016

0,09 ha

B28

3

27040 00 00 122 00060 004

2016

0,90 ha

B28

4

27040 00 00 122 00061 001

2016

0,96 ha

B28

5

27040 00 00 122 00061 002

2016

0,04 ha

B28

6

27040 00 00 122 00064 001

2016

0,18 ha

B28

7

27040 00 00 122 00064 002

2016

2,41 ha

B28

8

27040 00 00 122 00064 006

2016

0,18 ha

B28

9

27040 00 00 122 00067 001

2016

0,16 ha

B28

10

27040 00 00 122 00067 002

2016

0,04 ha

B28

11

27040 00 00 122 00074 001

2016

0,24 ha

B28

12

27040 00 00 122 00075 001

2016

0,18 ha

B28

13

27040 00 00 122 00075 002

2016

0,03 ha

B28

14

27040 00 00 122 00077 001

2016

0,09 ha

B28

15

27040 00 00 122 00078 001

2016

0,20 ha

B28

16

27040 00 00 122 00081 001

2016

0,59 ha

B28

17

27040 00 00 122 00088 001

2016

0,10 ha

B28

18

27040 00 00 122 00089 001

2016

0,43 ha

B28

19

27040 00 00 122 00089 002

2016

0,06 ha

B28

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270183/2020

***0078**

Eduardo José Fernández Ares

888,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

B28

0,74 ha

296,00 €

2022

B28

0,74 ha

296,00 €

2023

B28

0,74 ha

296,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27023 00 00 101 00414 001

2016

0,65 ha

B28

2

27023 00 00 101 00414 002

2016

0,01 ha

B28

3

27023 00 00 101 00414 003

2016

0,02 ha

B28

4

27023 00 00 101 00414 004

2016

0,02 ha

B28

5

27023 00 00 101 00414 005

2016

0,03 ha

B28

6

27023 00 00 101 00414 006

2016

0,01 ha

B28

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

17270184/2020

***4499**

María del Carmen Nélida Vázquez Pájaro

5.784,00 €

Desagregación dos traballos aprobados

Ano

Especie

Superficie

Importe subvencionado

2021

B28

4,82 ha

1.928,00 €

2022

B28

4,82 ha

1.928,00 €

2023

B28

4,82 ha

1.928,00 €

Parcela

Referencia Sixpac

Campaña Sixpac

Superficie actuación

Especie

1

27040 00 00 122 00096 001

2016

0,27 ha

B28

2

27040 00 00 122 00099 001

2016

0,87 ha

B28

3

27040 00 00 122 00130 001

2016

1,89 ha

B28

4

27040 00 00 122 00130 007

2016

0,15 ha

B28

5

27040 00 00 122 00130 008

2016

0,38 ha

B28

6

27040 00 00 122 00130 009

2016

0,28 ha

B28

7

27040 00 00 122 00130 010

2016

0,08 ha

B28

8

27040 00 00 122 00130 011

2016

0,13 ha

B28

9

27040 00 00 122 00130 012

2016

0,21 ha

B28

10

27040 00 00 122 00130 015

2016

0,02 ha

B28

11

27040 00 00 122 00144 001

2016

0,21 ha

B28

12

27040 00 00 122 00144 005

2016

0,03 ha

B28

13

27040 00 00 122 00149 001

2016

0,21 ha

B28

14

27040 00 00 122 00149 002

2016

0,04 ha

B28

15

27040 00 00 122 00149 003

2016

0,05 ha

B28

ANEXO II

Listado de axudas desestimadas

Expediente

CIF/NIF

Solicitante

Motivo desestimación

17270164/2021

***1976**

Olga Álvarez González

Non cumpre cos requisitos establecidos para ser beneficiaria (artigo 3.1)