Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Luns, 19 de abril de 2021 Páx. 19728

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

O sector da transformación e comercialización de produtos forestais está considerado como un dos sectores estratéxicos para o desenvolvemento económico da zona rural e para a consolidación e diversificación do seu tecido empresarial. As empresas de aproveitamentos forestais e primeira transformación de produtos forestais son empresas que traballan unicamente no rural, no sector forestal. O monte é unha parte importante da economía en Galicia, cunha poboación maioritariamente rural. A práctica totalidade das empresas de aproveitamentos forestais e primeira transformación de produtos forestais galegas están situadas no rural e traballan nos montes da zona, con persoal do contorno, con efectos positivos no marco da diversificación e dinamización da economía rural. En Galicia, a industria da serra ten unha grande importancia económica e social, e abastécese fundamentalmente de madeira dos montes galegos, ademais da industria de pasta para papel e taboleiros. Está en aumento tamén nos últimos anos o aproveitamento doutros produtos forestais, especialmente a biomasa para producir enerxía.

As axudas ás pemes para realizaren investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais están recollidas no Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, e foron comunicadas por España á Comisión Europea, e publicadas na páxina web da Comisión (http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43021) o 20 de outubro de 2015, coa clave SA.43021 (2015/XA).

Asemade, é de salientar que os programas financiados polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) quedan prorrogados ata o 31 de decembro de 2022, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2020/2020 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de decembro de 2020, polo que se establecen determinadas disposicións transitorias para as axudas do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) nos anos 2021 e 2022, e polo que se modifican os regulamentos (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 e (UE) nº 1307/2013 no que respecta aos seus recursos e á súa aplicación nos anos 2021 e 2022 e o Regulamento (UE) nº 1308/2013 no que respecta aos recursos e á distribución das ditas axudas nos anos 2021 e 2022.

A Xunta de Galicia, de acordo co establecido no artigo 27.10 do Estatuto de autonomía, ten competencia exclusiva en materia de montes e aproveitamentos forestais.

A disposición adicional sexta da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, autoriza a creación da Axencia Galega da Industria Forestal (en diante a Axencia) como axencia pública autonómica adscrita á consellería competente en materia de economía, que ten como fins xerais e obxectivos básicos actuar como un instrumento de xestión eficiente no exercicio de funcións relacionadas co impulso da actividade económica asociada ao sector forestal, coa mellora da competitividade e da innovación das empresas do sector e coa coordinación dos centros de investigación en materia forestal.

Conforme as competencias atribuídas á Axencia no Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos, a Axencia é o organismo competente para a xestión destas axudas.

A acción 4.1.3 da Axenda de impulso da industria forestal establece un programa de incentivos á mellora da competitividade da industria forestal galega no marco da cal pretende impulsar a innovación tecnolóxica dun dos sectores estratéxicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das facultades que confiren os artigos 7 e 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e de acordo co disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia e demais normativa concorrente,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais (código de procedemento IN500A) e proceder á súa convocatoria para o ano 2021 en réxime de concorrencia competitiva.

2. Estas axudas ampáranse nos artigos 21.1 e 26 do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello (DOUE do 20 de decembro de 2013, L347), e no establecido para as axudas para investimentos en tecnoloxías forestais e na transformación, mobilización e comercialización de produtos forestais, do Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda nos sectores agrícola e forestal e en zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (DOUE do 1 de xullo de 2014, L193).

3. Estas axudas convócanse de acordo co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015, modificado por última vez mediante a Decisión de execución da Comisión C(2020) 8432 final, do 25 de novembro de 2020, e se corresponden coa submedida 8.6 (axuda para os investimentos en tecnoloxías forestais e na transformación, mobilización e comercialización de produtos forestais) do programa.

4. De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

CAPÍTULO I

Bases reguladoras das axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)
no marco do PDR de Galicia 2014-2020

Artigo 2. Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios as microempresas, pequenas e medianas empresas (pemes) do sector forestal radicadas en Galicia en relación cos investimentos realizados en zonas rurais de acordo cos criterios de localización establecidos no ámbito territorial do PDR 2014-2020 e descritos no anexo XV. Tomarase a definición de peme incluída no anexo I do Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014. Segundo esta definición, pemes son aquelas empresas que ocupan menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede os 50 millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede os 43 millóns de euros.

2. Os solicitantes da axuda para acadar a condición de beneficiarios deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Acreditar a súa viabilidade económica mediante algunha das seguintes circunstancias:

1º. Dispoñibilidade de crédito bancario para o investimento, dun mínimo do 70 % do seu importe ou comunicación bancaria de estar en disposición de conceder o financiamento.

2º. Certificación bancaria de dispoñibilidade líquida en conta polo importe do investimento.

3º. Vendas por importe superior ao triplo do investimento (na declaración do IVE do último exercicio pechado na data de publicación da convocatoria-Modelo 390 ou Modelo 303 do último mes do ano, segundo proceda).

b) Deberán ter un seguro en vigor de responsabilidade civil para a actividade obxecto de axuda e, no suposto de ser exixible, un contrato de prevención de riscos laborais, en vigor na data de publicación da convocatoria.

c) Deberán estar inscritos no Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor) e cos datos actualizados, de acordo co artigo 102 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, de conformidade co Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

3. Así mesmo, os solicitantes con persoal contratado por conta allea nun número igual ou superior a tres traballadores deberán ter na data de publicación da convocatoria, polo menos, o 40 % do cadro de persoal da empresa con contratos por conta allea e tempo indefinido. Para as empresas de nova creación, entendendo como tales as creadas dentro dos 18 meses anteriores á data publicación da convocatoria, bastará o compromiso de acadar, como mínimo, o 40 % de estabilidade laboral ao remate do prazo concedido para xustificar o investimento.

O persoal en réxime de autónomos non se computará para os efectos do cálculo das porcentaxes de estabilidade de emprego recollidas nesta resolución.

Para os efectos do cálculo da porcentaxe de estabilidade de emprego recollida nesta resolución, o persoal contratado a tempo parcial computarase porcentualmente ao tempo que conste no contrato de traballo ou na vida laboral da empresa.

4. Non poderán acadar a condición de beneficiarios:

a) Aqueles solicitantes nos cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) Aquelas empresas que entren dentro da categoría de empresas en crise, de acordo coa definición do artigo 2, número 18 do Regulamento (UE) nº 651/2014 polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 y 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea.

Para verificar o cumprimento deste requisito, as empresas solicitantes deberán declarar na solicitude que non se atopan en situación de crise conforme a normativa comunitaria.

c) Aquelas empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarado unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

Artigo 3. Investimentos subvencionables

1. Os investimentos subvencionables deben ser novos e non se poden iniciar/usar antes de presentar a solicitude de axuda nin antes de que se realice a inspección correspondente, segundo proceda. As ditas inspeccións son aquelas a que se fai referencia no artigo 12.

2. Poderán ser subvencionables os investimentos relativos ás operacións de aproveitamento, transformación e comercialización dos produtos forestais (madeira, cogomelos, castañas, plantas aromáticas e medicinais, biomasa e outros produtos forestais), excepto os referidos no artigo 4.

3. Consideraranse con carácter exclusivo os seguintes investimentos elixibles:

a) Plans e ferramentas de xestión empresarial. Poderán ser obxecto de axuda a implementación de plans empresariais con criterios de xestión forestal sustentable e as cadeas de custodia dos sistemas de certificación forestal, excluída a adquisición de maquinaria. En concreto, serán elixibles as seguintes actuacións:

1º. Implantación e certificación, se procede, na empresa de ferramentas de xestión empresarial específicas da actividade forestal para o control de custos, calidade e mantemento.

2º. Implantación e certificación da cadea de custodia de madeira certificada e/ou normativas de calidade e plans de mellora de xestión empresarial.

b) Equipamentos de medición de masas forestais en número non superior á maquinaria de saca de madeira ou de biomasa. Enténdese como equipamentos de medición aqueles instrumentos de medición independentes, así como un conxunto deles sempre que realicen diferentes tipos de medición.

c) Acondicionamento e instalacións en parques intermedios de rolla ou biomasa.

d) Autocargadores, arrastradores forestais e tractocargadores completos, así como as súas adaptacións e implementos, que deberán instalarse en equipamentos propiedade do solicitante. Os tractocargadores deberán ter cabinas adaptadas para o xiro do operario sentado, proteccións forestais en cabina, rodas e baixos, e irán dotados de guindastre, cabrestante e remolque forestal de tracción. Estas adaptacións exixiranse tamén aos tractores orientados á recolla de biomasa.

e) Procesadoras, cortadoras e outros equipamentos de corta, así como as súas adaptacións e implementos, que deberán instalarse en equipamentos propiedade do solicitante.

f) Maquinaria específica, apeiros e implementos que permitan un aproveitamento comercial da biomasa forestal no monte, esteladoras con capacidade de recolla, empacadoras, colleitadoras ou procesadoras de biomasa.

g) Maquinaria e instalacións de primeira transformación de madeira.

h) Maquinaria e instalacións de primeira transformación para o procesamento da biomasa forestal: esteladura, almacenamento, clasificación, caracterización, secado e acondicionamento da biomasa forestal.

i) Bens de equipamento e instalacións en empresas de recolla, manexo, acondicionamento e comercialización de produtos forestais non madeireiros e non alimentarios (biomasa e outros produtos forestais). No caso de produtos forestais alimentarios poderanse subvencionar unicamente investimentos de recolla e manexo no monte.

j) Rozadoras e trituradoras forestais, en número non superior aos equipamentos de saca de madeira ou biomasa propiedade da empresa. O número de rozadoras propiedade da empresa xunto coas subvencionadas non poderá ser superior ao número de equipamentos de saca de madeira propiedade da empresa. Para os efectos desta orde, consideraranse subvencionables unicamente as rozadoras e trituradoras forestais instaladas como implementos ou apeiros de maquinaria forestal propiedade da empresa solicitante.

4. Para os efectos destas bases, consideraranse exclusivamente como implementos ou adaptacións aqueles elementos sen capacidade automotriz e que sexan instalados en equipamentos propiedade do solicitante.

5. Poderanse subvencionar investimentos financiados mediante arrendamento financeiro (leasing) ou calquera outra figura análoga, e, neste caso subvencionarase, unicamente o importe correspondente á opción de compra. A opción de compra deberá realizarse no prazo de execución do investimento.

6. De acordo co recollido no artigo 2, só serán subvencionables os investimentos que se realicen dentro do ámbito territorial do PDR 2014-2020 (anexo XV), por iso no anexo IV deberá recollerse a localización (parroquia e concello) de cada un dos investimentos que se soliciten, tendo en consideración o seguinte:

a) No caso de maquinaria fixa, instalacións e obra civil: localización en que vaian ser executados os investimentos.

b) Maquinaria móbil e equipamentos de medición: localización do domicilio social da empresa ou das instalacións da empresa onde se gardarán os bens.

c) Plans e ferramentas de xestión empresarial: localización do domicilio social da empresa.

Artigo 4. Investimentos non subvencionables

1. Non será subvencionable:

a) A adquisición de terreos, edificacións e mobiliario.

b) A adquisición de maquinaria usada.

c) A maquinaria de simple substitución. Neste senso non se considerará simple substitución de equipamentos cando se acade no novo investimento como mínimo un incremento da capacidade de produción ou da potencia nun 25 por cento ou cando o novo investimento vai traballar no sitio doutro similar pero supoña un cambio fundamental na natureza da produción, na tecnoloxía empregada ou nas prestacións do equipamento. Só se subvencionará a diferenza de custo entre o novo equipamento e o que vai ser substituído. O valor deste último será verificado pola Administración sobre a valoración do equipamento presentado pola empresa na memoria, que será acompañada dun informe de valoración asinado por un perito con atribucións profesionais na materia. No caso de que o solicitante considere que a maquinaria que se vai substituír non ten valor, deberá achegar un certificado de desmantelamento. No caso de que non se opte pola substitución, o equipamento non substituído deberá permanecer en propiedade da empresa durante os dous anos seguintes á data da realización do pagamento final ao beneficiario.

d) Ningún proceso que dea como resultado un produto de consumo final. Para os efectos desta resolución, enténdese por produtos de consumo final aqueles bens destinados ao comercio polo miúdo.

e) A obra civil, excepto a necesaria para o acondicionamento do parque de materia prima e produto (sempre que non se trate dun produto de consumo final) e para a instalación dos equipamentos de primeira transformación de madeira ou outros produtos forestais ou para almacenamento na propia industria. Non se subvencionarán naves illadas nin só naves en empresas de nova creación.

f) Os gastos de reparación e mantemento.

g) Os investimentos destinados á manipulación ou comercialización de produtos de países non comunitarios.

h) Investimentos destinados ao comercio polo miúdo.

i) Investimentos e actuacións con axudas financiadas con outros fondos comunitarios ou con fondos non comunitarios se a axuda total supera os límites sinalados no anexo II do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

j) Motoserras, rozadoras manuais e outras ferramentas manuais.

k) Rozadoras de brazo hidráulico articulado.

l) Os investimentos en materiais non duradeiros, tales como os equipamentos de protección individual e roupa para os traballadores forestais.

m) A construción de camiños e os procesos de comercialización ou transformación a grande escala. Non será subvencionable a produción de planta forestal, envases e embalaxes, mobles e carpintarías.

n) Os investimentos iniciados antes da solicitude de axudas ao abeiro da convocatoria en que se solicita a axuda e/ou sen constancia oficial de non terse iniciado con anterioridade á solicitude, no caso de investimentos en parques intermedios ou en instalacións de primeira transformación de produtos forestais.

ñ) Os investimentos para transporte estándar, nin os seus implementos nin adaptacións, entendéndose aqueles que teñen como finalidade o transporte de bens ou persoas pola vía pública: cabezas tractoras, góndolas, plataformas, etc.

o) O IVE.

Artigo 5. Importe das axudas

1. Os investimentos subvencionaranse cunha axuda do 40 % dos gastos elixibles.

2. De acordo co indicado no artigo 8 do Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, estas axudas poderán acumularse con calquera axuda estatal, sempre que as ditas medidas de axuda se refiran a custos subvencionables identificables diferentes, ou con calquera outra axuda estatal, en relación cos mesmos custos subvencionables, parcial ou totalmente superpostos, unicamente se tal acumulación non supera a intensidade de axuda ou o importe de axuda máis elevados aplicables á dita axuda en virtude de dito regulamento. En todo caso, o importe resultante da acumulación non poderá superar a intensidade máxima de axuda sinalada no anexo II do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

3. A axuda máxima por solicitante limitarase a 150.000 euros.

Artigo 6. Baremación dos investimentos

1. Para seleccionar os investimentos que se aproben establécese un baremo de puntuación de acordo coas puntuacións recollidas no documento de criterios de selección de operacións PDR Galicia 2014-2020. Para iso, ordénase cada un dos investimentos solicitados de maior a menor puntuación, de acordo co baremo que se indica a seguir. A puntuación resultante será a suma da aplicación dos baremos indicados nas alíneas a) e b). A puntuación máxima que pode acadar un investimento é de 540 puntos e a mínima de 150.

As puntuacións outorgaranse de acordo cos seguintes criterios:

a) Puntos segundo o obxecto de investimento:

1º. Plans e ferramentas de xestión empresarial: 200 puntos.

2º. Equipamentos de medición de masas forestais: 200 puntos.

3º. Acondicionamento e instalacións en parques intermedios de rolla ou biomasa: 150 puntos.

4º. Equipamentos tractocargadores completos, autocargadores, arrastradores e outros equipamentos de saca de madeira: 150 puntos.

5º. Procesadoras forestais e cortadoras: 150 puntos.

6º. Equipamentos completos e implementos que permitan un aproveitamento comercial da biomasa forestal no monte, esteladoras, empacadoras, colleitadoras ou procesadoras de biomasa: 150 puntos.

7º. Maquinaria e instalacións para primeira transformación de madeira ou biomasa: 150 puntos.

8º. Investimentos en bens de equipamento de empresas de aproveitamento de produtos silvícolas non madeireiros excepto maquinaria para aproveitamento comercial da biomasa forestal: 100 puntos.

9º. Rozadoras e trituradoras forestais (excluíndo as rozadoras manuais e as de brazo hidráulico articulado): 100 puntos.

10º. Implementos forestais de maquinaria de desembosque: 80 puntos.

b) Puntos segundo as características da empresa e a finalidade do investimento.

1º. Por número de empregados por conta allea e tempo indefinido en relación co total de empregados na data de publicación da convocatoria:

– Porcentaxe igual ou superior ao 80 %: 60 puntos.

– Porcentaxe igual ou superior ao 70 %: 40 puntos.

2º. Por cada curso de formación específico relacionado cunha actividade propia da empresa cunha duración mínima de 20 horas, realizado por traballadores da empresa desde o 1.1.2018 ata a data de publicación da convocatoria (máximo 3 cursos): 15 puntos.

3º. Empresas establecidas nas parroquias comprendidas na zona demarcada pola presenza no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia do organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodo do piñeiro), de acordo coas disposicións da autoridade competente en materia de sanidade vexetal, que conten con instalacións fixas para a primeira transformación de madeira ou biomasa ou con domicilio social na zona demarcada cunha antigüidade igual o superior a cinco anos contando desde a data da publicación da convocatoria: 40 puntos.

4º. Empresas establecidas nas parroquias comprendidas na zona demarcada pola presenza no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia do organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodo do piñeiro), de acordo coas disposicións da autoridade competente en materia de sanidade vexetal, que conten con instalacións fixas para a primeira transformación de madeira ou biomasa e cuxa finalidade de investimento sexa dotarse da tecnoloxía necesaria para a aplicación das medidas de control do nematodo do piñeiro, entre outras, secadoiros e esteladoras fixas: 20 puntos.

5º. Empresas con cadea de custodia certificada na data de publicación da convocatoria: 20 puntos por cada sistema de certificación de cadea de custodia (máx. 40 puntos).

6º. Empresas con muller xerente na data de publicación da convocatoria: 35 puntos.

7º. Empresas con xerente de idade inferior a 55 anos ou descendentes en activo na empresa, na data de publicación da convocatoria: 30 puntos.

8º. Investimentos en proxectos innovadores, entendendo como tales os que dan lugar a novos produtos inexistentes no mercado na data de publicación da convocatoria: 30 puntos.

9º. Por pertenza a unha asociación profesional do sector na data de publicación da convocatoria: 20 puntos.

10º. Cando o investimento carrexe o desbote ou desmantelamento do equipamento substituído: 20 puntos.

2. Para a valoración dos cursos de formación observaranse os seguintes criterios:

a) Deben ter un recoñecemento oficial.

b) Deben ter relación co sector forestal.

c) Os traballadores deberán estar en activo e estar vinculados á actividade forestal da empresa na data de realización do curso.

d) Non se contabilizarán os que teñan carácter obrigatorio dentro dos plans de seguridade laboral polo que o solicitante debe facer unha declaración responsable sobre a non obrigatoriedade do curso no anexo de solicitude.

Artigo 7. Selección dos investimentos que se aproben

Aprobaranse os investimentos por orde de maior a menor puntuación de acordo co baremo indicado no artigo anterior. En caso de empate na puntuación de corte e de que non haxa orzamento suficiente para conceder a axuda a todos os investimentos coa mesma puntuación, ordenaranse estes segundo a seguinte orde de prioridade ata esgotar o orzamento:

a) Primeiro. Menor importe de axuda de investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais concedidas ás empresas nos últimos tres anos contando desde a data de publicación da convocatoria.

b) Segundo. Solicitudes de axuda de investimentos de maior a menor importe.

c) Terceiro. Maior porcentaxe de mulleres por conta allea e tempo indefinido en relación co total de empregados da empresa na data de publicación da convocatoria.

d) Cuarto. Maior porcentaxe de empregados por conta allea e tempo indefinido en relación co total de empregados da empresa na data de publicación da convocatoria.

e) Quinto. Empresas que, cunha antigüidade igual ou superior a cinco anos contados desde a data de publicación da convocatoria, conten con instalacións fixas para a primeira transformación de madeira ou biomasa ou con domicilio social nas parroquias da zona demarcada pola presenza no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia do organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodo do piñeiro), de acordo coas disposicións da autoridade competente en materia de sanidade vexetal.

f) Sexto. Empresas con cadea de custodia certificada.

Artigo 8. Solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. Toda a información está dispoñible na Guía de procedementos e servizos no enderezo https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos.

3. Só se poderá presentar unha solicitude por beneficiario.

4. No formulario de solicitude (anexo I) incluiranse as seguintes declaracións responsables:

a) Declaración responsable do solicitante de todas as axudas solicitadas e concedidas para a mesma finalidade ou os mesmos custos, procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional.

b) Declaración responsable de que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

c) Declaración responsable de non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

d) Declaración responsable de non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

e) Declaración responsable de estar ao día do pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

f) Declaración responsable de que a empresa non está en crise, de acordo coa definición do artigo 2.18 do Regulamento (UE) nº 651/2014 polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea.

g) Declaración responsable de que a empresa non está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

h) Declaración responsable de que a empresa non está inmersa nun proceso de concurso de acredores.

i) Declaración responsable de que esta empresa cumpre coa normativa ambiental vixente.

j) Declaración responsable de que a distribución de traballadores na empresa é tal como se reflicte no cadro recollido no anexo I.

k) Declaración responsable de que a empresa posúe maquinaria de saca en propiedade (só no caso de solicitar subvención para investimentos cuxa elixibilidade estea supeditada a que a empresa teña maquinaria de saca en propiedade).

l) Declaración responsable de que ningún dos investimentos para os cales se solicita subvención ao amparo desta resolución vai dar lugar a un produto de consumo final.

m) Declaración responsable de que ningún dos provedores poderán estar asociados nin vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores, e que non concorre neles ningunha das prohibicións recollidas no artigo 27.7 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Artigo 9. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo IV: Memoria dos investimentos que se van realizar e das características da empresa para as cales solicita baremación. Neste sentido so serán consideradas aquelas características debidamente consignadas no anexo.

b) Memoria asinada pola persoa solicitante ou representante onde se desenvolvan os puntos relacionados no anexo IV da presente resolución. Na memoria indicarase obrigatoriamente a distribución por anualidades proposta polo solicitante.

c) Anexo V: Relación de maquinaria e instalacións con todos os datos completados. En todo caso, deberá recollerse toda aquela maquinaria e instalacións propiedade da empresa que teñen a mesma finalidade que as solicitadas, así como as exixidas para resolver a elixibilidade de determinados investimentos dos recollidos no artigo 3.

d) Anexo XII: Comprobación de datos de terceiras persoas.

e) Documentación xustificativa de acreditación de representación da empresa, no caso de que a solicitude non estea asinada por un representante legal.

f) Documentación acreditativa dos requisitos previos:

1. Escrituras sociais de constitución e modificacións posteriores no caso dunha sociedade e certificación de situación censual no caso de autónomos.

2. Declaración da condición de peme, segundo os anexos III.1, III.2 e III.3. Deberán estar completados todos os datos que sexan procedentes segundo o tipo de solicitante. Os datos económicos e de persoal serán referidos aos do último ano pechado.

3. No caso de empresas vinculadas ou asociadas coa empresa solicitante:

– Copia das contas anuais do último exercicio pechado de cada unha das empresas.

– Informe oficial da Seguridade Social de vida laboral dos 12 meses anteriores á data de publicación da convocatoria para todos os réximes en que figure dada de alta cada unha das empresas.

4. Documentación xustificativa da viabilidade da empresa, segundo o indicado no artigo 2:

– Dispoñibilidade de crédito bancario para o investimento, dun mínimo do 70 % do seu importe ou comunicación bancaria de estar en disposición de conceder o financiamento.

– Certificación bancaria de dispoñibilidade líquida en conta polo importe do investimento.

– Vendas por importe superior ao triplo do investimento (na declaración do IVE do último exercicio pechado na data de publicación da convocatoria-Modelo 390 ou Modelo 303 do último mes do ano, segundo proceda).

5. Copia da póliza do seguro de responsabilidade civil, recibo actualizado e xustificante de pagamento.

6. Copia do contrato dun servizo de prevención de riscos laborais, recibo actualizado e xustificante de pagamento, de ser o caso.

7. Informe oficial da Seguridade Social de vida laboral do solicitante dos doce meses anteriores á data de publicación da convocatoria en que solicite a axuda, tanto para o réxime xeral como para o agrario. No caso de que nalgún dos réximes non teña traballadores, debe presentar informe de encadramento do empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Copia da declaración do imposto de sociedades da empresa, no caso de contribuíntes por este imposto, do último exercicio pechado na data de publicación da convocatoria.

b) Documentación relativa aos investimentos obxecto de baremación:

1º. Contratos, orzamentos ou facturas pro forma (segundo sexa o caso) dos investimentos previstos de tres provedores distintos, con indicación do prazo de entrega, salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren. Os orzamentos desagregarán perfectamente os investimentos polos cales se solicita a axuda, co fin de que sexan claramente comparables entre eles, e cumprirán co disposto no artigo 10 desta resolución.

2º. No caso dos investimentos en plans e ferramentas de xestión empresarial: memoria asinada detallada do contido que se vai desenvolver.

3º. No caso de acondicionamento ou instalacións en parques intermedios:

– Plano asinado por técnico competente onde veña reflectida a situación do parque.

– Comunicación previa no concello.

4º. No caso de investimentos en maquinaria e instalacións para a primeira transformación de madeira ou biomasa:

– Para investimentos de maquinaria fixa ou instalacións, planos de localización da industria e plano de planta coa distribución de edificacións, maquinaria e instalacións, onde veñan reflectidos os investimentos que se van realizar. Os planos deberán estar asinados por un técnico competente.

– No caso de instalacións que así o requiran copia da presentación no concello da solicitude de licenza de obra ou comunicación previa segundo proceda.

– Acreditación da presentación no concello da comunicación previa do inicio de actividade ou apertura do establecemento establecida no artigo 24 da Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, con toda a documentación requirida, ou licenza de actividade para as solicitudes de licenza tramitadas antes da entrada en vigor da devandita lei.

5º. No caso de substitucións de investimentos: memoria razoada da necesidade e dos beneficios esperados pola substitución, que debe incluír unha valoración económica do equipamento que vai ser substituído, asinada por un perito con atribucións profesionais na materia. De acordo co establecido no artigo 4 da resolución, xustificarase a non consideración de simple substitución e, no caso de que se declare que o ben substituído carece de valor, deberase achegar declaración de que o equipamento substituído vai ser obxecto de desmantelamento.

6º. No caso de investimentos que teñan unha localización diferente da dirección do domicilio social da empresa, documentación xustificativa segundo o recollido no artigo 3.6.

7º. No caso de implementos ou apeiros, documentación da máquina base onde serán instalados coa acreditación de que a propiedade é da empresa solicitante. No caso de que a máquina base sexa adquirida con posterioridade á data de solicitude da axuda, achegarase declaración responsable con indicación do tipo de máquina.

h) Documentación acreditativa das características da empresa obxecto de baremación:

1º. Para a xustificación do criterio do artigo 6.1.b) 1º: Vida laboral dos doce meses anteriores á data de publicación da convocatoria en que solicite a axuda, tanto para o réxime xeral como para o agrario. No caso de que nalgún dos réximes non teña traballadores, debe presentar un informe de encadramento do empresario no sistema da Seguridade Social.

2º. Para a xustificación dos cursos de formación:

– Diploma acreditativo ou certificación emitida polo organismo que impartiu o curso.

– Documentación acreditativa do contido do curso.

– Declaración responsable de non obrigatoriedade do curso dentro dos plans de seguridade laboral.

3º. Para a xustificación de dispoñer de sistema/s de certificación de cadea de custodia na data de publicación da convocatoria: certificado de cadea de custodia e documentación acreditativa da súa vixencia.

4º. Para a xustificación de empresas con xerentes de idade inferior a 55 anos e/ou muller xerente: escrituras sociais ou contrato de traballo con funcións propias do cargo comunicado ao organismo público correspondente.

5º. Para a xustificación de empresas con descendentes da persoa xerente en activo na empresa: libro de familia e documentación de vinculación do traballador coa empresa (contrato de traballo, autónomo colaborador).

6º. Para a xustificación de investimentos en proxectos innovadores: memoria xustificativa da súa condición.

7º. Para a xustificación de pertencer a unha asociación profesional do sector: recibo e xustificante de pagamento da cota e certificado xustificativo de pertencer á asociación profesional do sector no momento da publicación das bases.

2. Para que unha solicitude sexa válida, debe achegarse a seguinte documentación mínima:

a) Solicitude de axuda (anexo I), debidamente completada.

b) Anexo IV, debidamente completado.

c) Contratos, orzamentos ou facturas pro forma (segundo sexa o caso) dos investimentos previstos de tres provedores distintos, segundo o disposto punto 1.g)1º do presente artigo.

As solicitudes que non conten co contido mínimo indicado anteriormente serán inadmitidas a trámite.

3. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán obtidos electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón deste.

6. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

7. Unha vez rematado o prazo de presentación das solicitudes recollido na respectiva convocatoria de axudas e ata que se dite a resolución do procedemento, non se admitirán modificacións relativas aos investimentos solicitados nin dos elementos que serán obxecto de baremación, sen prexuízo do dereito de desistencia.

Artigo 10. Moderación de custos

1. En todo caso, débese respectar a moderación de custos tal como establece o artigo 48.2.e) do Regulamento de execución (UE) 809/2014, da Comisión, de 17 de xullo de 2014. Para iso, para todos os gastos incluídos na solicitude de axuda deberanse solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores con carácter previo á contratación, e presentalas coa solicitude de axuda. As ofertas presentadas para cada gasto deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Deberán proceder de empresas que teñan como obxecto social a fabricación ou subministración dos bens ou servizos incluídos na oferta, salvo na compra de terreos e edificacións.

b) Non poderán proceder de empresas vinculadas entre elas, nin co solicitante, nos termos establecidos na lexislación de contratos do sector público.

c) Deberán incluír como mínimo o NIF, nome e enderezo da empresa oferente, o nome ou razón social da empresa solicitante da axuda, a data de expedición e unha descrición detallada dos conceptos ofertados. Para que a descrición dos conceptos se considere detallada deberá incluír:

1º. No caso de obra civil e instalacións: a relación pormenorizada e cuantificada das unidades de obra que inclúe.

2º. No caso de subministración de maquinaria e equipamentos: a súa marca e modelo, así como características técnicas.

3º. No caso de prestación de servizos, a descrición detallada destes.

2. Non se considerarán admisibles as ofertas presentadas que non reúnan estes requisitos, o que poderá dar lugar á exclusión como subvencionable do gasto xustificado con esa oferta.

3. A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía e debe xustificarse expresamente nunha memoria a elección, baseada nos criterios sinalados, cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa. No caso de non ser así, considerarase como importe máximo subvencionable para ese concepto o correspondente á proposta económica máis vantaxosa.

4. Excepcionalmente, no caso de conceptos subvencionables para os cales, polas súas especiais características, non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren, a moderación de custos poderá xustificarse alternativamente mediante un informe dun taxador, perito ou dun organismo público autorizado en que se determine xustificadamente o seu valor de mercado.

Artigo 11. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) NIF da entidade solicitante.

b) DNI/NIE da persoa solicitante.

c) IRPF da persoa solicitante.

d) DNI/NIE da persoa representante.

e) Alta no IAE ou certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

f) Certificados de estar ao día nas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social e coa Facenda da Xunta de Galicia.

g) Consulta de concesións de subvencións e axudas.

h) Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

i) Comprobación de datos de terceiras persoas (anexo XII): DNI/NIE da muller xerente, DNI/NIE da persoa xerente menor de 55 anos, DNI/NIE do descendente da persoa xerente en activo na empresa.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio (anexo I) e no anexo XII, se for o caso, así como achegar os devanditos documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. No caso de que o solicitante deba presentar estes certificados na fase de emenda, logo de que a consulta polo órgano xestor non obtivese resultado favorable, a data de expedición dos certificados pola Administración correspondente deberá ser posterior á data de consulta polo órgano xestor, o que se comunicará no requirimento de emenda da documentación.

Artigo 12. Inspección comprobatoria

1. No caso de investimentos en acondicionamento de parques intermedios ou instalacións neles, ou en instalacións ou maquinaria fixa en empresas de primeira transformación de madeira ou outros produtos forestais, o solicitante deberá solicitar a inspección de non inicio dos investimentos, a cal será realizada pola Axencia, que verificará in situ que os ditos investimentos non foron iniciados. No caso de que se comprobe que os investimentos xa foron comezados, tramitarase o correspondente procedemento de inadmisión da solicitude da axuda para ese investimento.

2. No caso de que se executen investimentos após a presentación da solicitude de axuda e se desexe empezar a usalos antes de que se dite a resolución da concesión ou antes de presentar a solicitude de pagamento da axuda, no caso de axudas xa concedidas para os ditos investimentos, o solicitante poderá requirir a inspección comprobatoria de execución dos investimentos, co obxecto de que a Axencia comprobe que o equipamento é novo, que se corresponde co investimento para o cal se solicitou a axuda e que non comezou a traballar, debendo xuntar a factura dos investimentos realizados. No caso de que se comprobe que o equipamento comezou a traballar ou que presente evidencias de que a máquina é usada, tramitarase o correspondente procedemento de inadmisión da solicitude de axuda ou de perda do dereito ao cobramento da subvención, segundo corresponda.

Artigo 13. Tramitación

1. A tramitación das axudas solicitadas en réxime de concorrencia competitiva axustarase aos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación.

2. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar após a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

3. A dirección da Axencia Galega da Industria Forestal convocará e resolverá as subvencións ditadas ao abeiro das presentes bases reguladoras, e será o órgano encargado da aplicación do réxime sancionador.

4. A área de promoción e calidade forestal da Axencia Galega da Industria Forestal será a encargada da instrución e do seguimento das subvencións, sen prexuízo das funcións de xestión administrativa recoñecidas á xerencia.

5. A xerencia da Axencia Galega da Industria Forestal será a encargada da xestión económica-orzamentaria deste programa e do seguimento da súa execución.

Artigo 14. Instrución do procedemento

1. Na fase de instrución realizaranse de oficio cantas actuacións sexan necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución, de acordo co establecido no artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Na fase de instrución verificarase a moderación dos custos propostos seguindo o indicado no artigo 48.2.e) do Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

3. Requiriranse os solicitantes que, no prazo máximo de dez días hábiles acheguen a documentación non presentada e, no caso de que as solicitudes conteñan defectos ou omisións, os corrixan, conforme se establece no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Ademais, neste requirimento indicarase que, se non se fixer, terase por desistido da súa petición, logo de notificación nos termos que se recollen no artigo 21 da citada Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Os expedientes que non cumpran as exixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na cal se indicarán as causas desta.

5. Unha vez revisadas as solicitudes e feitas as emendas, aqueles expedientes administrativos que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán remitidos á comisión de avaliación regulada no artigo 15 para a súa avaliación e valoración en réxime de concorrencia competitiva, conforme os criterios de adxudicación e valoración previstos nestas bases.

6. O feito de non axustarse aos termos da convocatoria, así como a ocultación de datos, a súa alteración ou calquera outra manipulación da información será causa de desestimación da solicitude, sen prexuízo dos disposto nos artigo 50 e seguintes da Lei 9/2007.

Artigo 15. Comisión de avaliación

1. A comisión de avaliación será o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes, conforme o procedemento e os criterios establecidos no artigo 6.

2. A composición da comisión de avaliación será a seguinte:

a) Presidencia: persoa titular da Xerencia da Axencia Galega da Industria Forestal ou persoa que a substitúa.

b) Tres vogalías nomeados pola Axencia Galega da Industria Forestal entre os seus membros.

c) Secretaría: persoal funcionario da Axencia que actuará con voz pero sen voto.

3. Os membros da comisión serán nomeados polo director da Axencia.

4. A comisión de avaliación elaborará unha relación ordenada de todos os investimentos solicitados que cumpren coas condicións administrativas e técnicas establecidas nas bases reguladoras, con indicación da puntuación outorgada a cada un deles.

Así mesmo, agrupará os investimentos por solicitante e proporá o importe da axuda aprobada e as fontes de financiamento tendo en conta o disposto no artigo 5.

De ser o caso, a comisión elaborará unha lista de espera coa relación de investimentos aprobados para os cales non se propón a concesión da subvención por esgotamento do orzamento dispoñible. A xerencia poderá acordar activar a lista de espera no suposto de que algunha persoa beneficiaria renuncie á subvención concedida ou decaia no dereito á percepción; neste caso, os créditos liberados poderán asignarse por orde decrecente de puntuación aos investimentos admitidos que non obtivesen subvención por esgotamento do crédito previsto.

5. A comisión de avaliación emitirá un informe final en que figurarán de forma individualizada e motivada os investimentos para os cales se propón a concesión da axuda, coa identificación da persoa beneficiaria e a puntuación obtida no proceso de baremación.

Artigo 16. Resolución

1. O órgano instrutor elevará a proposta de resolución e o informe emitido pola comisión de avaliación ao director da Axencia Galega da Industria Forestal.

2. Á vista da proposta formulada e segundo o que dispón o artigo 21.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ao non seren tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas que as aducidas polos interesados, o director da Axencia ditará as correspondentes resolucións definitivas de concesión ou denegación dos investimentos, que serán motivadas de acordo cos criterios de valoración establecidos.

3. O prazo límite para ditar resolución expresa e notificala será de tres meses, contado desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes. Segundo o establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e sen prexuízo da obriga legal da Administración de resolver, a persoa interesada poderá entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo se, transcorrido o prazo anterior, non se lle notificou resolución expresa.

Artigo 17. Notificación das resolucións do procedemento

1. Todas as resolucións notificaranse aos interesados nos termos establecidos nos artigos 40 e 41 da Lei 39/2015. A notificación farase exclusivamente a través de medios electrónicos.

Nas notificacións indicarase de modo expreso que a subvención se concede ao abeiro da submedida 8.6 do PDR de Galicia 2014-2020 e que esa actuación se enmarca na prioridade 8 do desenvolvemento rural da Unión Europea.

2. A resolución de concesión expresará o importe total da axuda que corresponde a cada beneficiario, así como a súa distribución por anualidades.

3. Notificada a resolución, e sen prexuízo dos recursos que procedan, se transcorridos dez días hábiles desde a notificación, a persoa interesada non comunica expresamente a súa renuncia á subvención (anexo VI) entenderase que a acepta tacitamente e desde ese momento adquire a condición de beneficiaria.

No caso de renuncia á subvención por algún dos beneficiarios, o órgano concedente acordará, sen necesidade dunha nova convocatoria, a concesión da subvención ao investimento ou investimentos seguintes pola orde da súa puntuación, coa condición de que coa renuncia dalgún dos beneficiarios se liberará crédito suficiente para atender, polo menos, un dos investimentos aprobados e denegados por insuficiencia de crédito.

Presentar a renuncia total ás axudas fóra do devandito prazo ou non presentar a renuncia nos casos de incumprimento total do investimento subvencionado, tal como queda definido o incumprimento total no artigo 21.9, suporá que a empresa non poderá solicitar axudas para os investimentos recollidos nesta resolución nas dúas seguintes convocatorias.

4. Contra as resolucións ditadas ao abeiro desta convocatoria, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que coiden procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou en calquera momento contado desde o día seguinte a aquel en que se produzan os efectos do silencio administrativo perante o presidente da Axencia segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 18. Modificación da resolución

1. Logo da notificación da resolución de concesión, se o beneficiario precisa introducir calquera tipo de modificación sobre os investimentos subvencionados, solicitará autorización da Axencia utilizando o modelo normalizado (anexo VII), xustificando as razóns do cambio e acompañándoo da oportuna actualización do expediente que conteña as variacións respecto dos investimentos solicitados. O prazo para solicitar a modificación dos investimentos subvencionados será ata un (1) mes anterior á finalización do prazo para a xustificación final dos investimentos no caso de subvencións cunha única anualidade. No caso de dúas anualidades, o prazo será ata un (1) mes anterior á finalización do prazo para xustificar a primeira anualidade.

2. Poderanse modificar os investimentos inicialmente aprobados, sempre que os novos investimentos propostos e circunstancias que motivan a modificación cumpran cos criterios de selección aplicados para a concesión das axudas, sen que poida supor discriminación de terceiros na modificación da puntuación obtida pola aplicación dos criterios de selección.

3. A autorización ou denegación da modificación realizarase mediante resolución da Dirección da Axencia por proposta do órgano instrutor, logo de instrución do correspondente expediente de modificación.

4. A modificación da resolución estará suxeita ás seguintes condicións:

a) As modificacións consideraranse de xeito independente por investimento. Deste xeito, aquelas que supoñan incrementos do importe dun investimento subvencionable non carrexarán un incremento do importe da subvención concedida.

No caso de modificacións que supoñan a redución do importe subvencionable dun investimento, o importe reducido da subvención concedida non poderá trasladarse a ningún outro investimento.

b) Será admisible a redución do importe total de cada un dos investimentos considerado como subvencionable na resolución de concesión se non supera o 40 % do seu valor.

c) Non se admitirán modificacións que supoñan un cambio de beneficiario.

d) As modificacións que afecten os gastos incluídos na solicitude de axuda deberán cumprir cos requisitos do artigo 10 destas bases.

e) Só se admitirán modificacións que sexan entre investimentos que teñan a mesma puntuación no baremo, de acordo co artigo 6.1 a).

f) No caso de modificacións que dean lugar a cambios nos investimentos, incluída a súa localización, deberá terse en conta o establecido no artigo 12 destas bases relativo ás inspeccións comprobatorias.

Artigo 19. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do sistema de notificacións electrónica de Galicia, Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada, e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia, Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpren a súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e entenderanse rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 20. Documentación xustificativa que se presentará para o pagamento da axuda

1. Para o pagamento parcial da axuda deberá presentarse a seguinte documentación:

a) Solicitude de pagamento da axuda (anexo VIII), na cal se incluirán as seguintes declaracións responsables:

– Declaración responsable de que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

– Declaración responsable de non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

– Declaración responsable de non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Declaración responsable de estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2 g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

– Declaración responsable de que a empresa non está en crise, de acordo coa definición do artigo 2.18 do Regulamento (UE) nº 651/2014 polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea.

– Declaración responsable de que a empresa non está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

– Declaración responsable de que a empresa non está inmersa nun proceso de concurso de acredores.

– Declaración responsable de que esta empresa cumpre coa normativa ambiental vixente.

– Declaración responsable de que a empresa mantén o cumprimento dos requisitos que condicionaron a obtención da axuda e das condicións para obter a puntuación aplicada na concorrencia competitiva para a aprobación dos expedientes.

– Declaración responsable de que ningún dos investimentos para os cales se concede a subvención ao amparo desta resolución vai dar lugar a un produto de consumo final.

– Declaración responsable de que ningún dos provedores están asociados nin vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores, e que non concorre neles ningunha das prohibicións recollidas no artigo 27.7 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

– Declaración responsable de que a empresa posúe maquinaria de saca en propiedade (só no caso de subvención concedida para maquinaria que a teña supeditada a que a empresa teña maquinaria de saca en propiedade).

b) Copia das facturas ou documentos de valor probatorio equivalente, xustificativos do investimento subvencionable, e documentación acreditativa do pagamento, que deberán cumprir o indicado no anexo XIII.

c) Relación ordenada dos investimentos e os pagamentos efectuados (anexo XI).

d) Declaración do beneficiario sobre axudas solicitadas, concedidas e/ou obtidas para os mesmos investimentos, segundo o anexo IX, cos datos actualizados.

e) Certificado de depósito de aval bancario na caixa xeral de depósitos da Xunta de Galicia, se procede.

2. Para o pagamento final da axuda deberá presentar:

a) A documentación recollida no número 1 deste artigo.

b) A actualización da ficha coa relación de maquinaria e instalacións, segundo o anexo V da resolución.

c) Memoria dos investimentos realizados (anexo X), coa explicación das diferenzas entre os traballos previstos e os realizados, declaración da distribución de empregados na empresa.

d) Memoria asinada pola persoa beneficiaria ou representante, segundo o punto 2 do anexo X desta resolución, indicando as actuacións executadas, os obxectivos alcanzados e a súa importancia na actividade futura do beneficiario.

e) Informe oficial da Seguridade Social de vida laboral do beneficiario desde a data de publicación da convocatoria ata a data de xustificación final dos investimentos, tanto para o réxime xeral como para o agrario, coa relación de traballadores e as datas de alta e baixa. No caso de que nalgún dos réximes non teña traballadores, debe presentar informe de encadramento do empresario no sistema da Seguridade Social.

f) Certificado de conformidade do provedor da factura presentada e do pagamento correspondente, onde figure o importe e a data da factura e do pagamento e o obxecto facturado claramente identificado, con marca, modelo e número de bastidor, e facendo constar que se trata dun equipamento novo.

g) No caso de instalacións fixas, informe fotográfico acreditativo do cumprimento das medidas de publicidade e difusión recollidas no artigo 27 da resolución.

3. Ademais, coa solicitude de pagamento final, os beneficiarios deberán presentar a seguinte documentación específica dos investimentos obxecto de axuda:

a) No caso de plans e ferramentas de xestión empresarial:

1º. Implantación e certificación, se procede, de ferramentas de xestión empresarial específicas da actividade forestal para o control de custos, calidade e mantemento: informe de implantación e certificado, se procede.

2º. Cadea de custodia: certificado emitido por entidade certificadora acreditada.

b) No caso de maquinaria móbil:

1º. No caso de maquinaria que se matricule: ficha técnica e permiso de circulación en que se recollan os implementos e adaptacións subvencionadas que foron instaladas sobre a máquina base. No caso de que os anteditos implementos non consten nas fichas técnicas ou permisos de circulación, achegarase certificado emitido pola empresa instaladora do conxunto máquina base –modificacións– apeiros instalados en que consten os correspondentes números de serie/bastidor.

2º. No caso de maquinaria que non se matricule: certificado de homologación do conxunto máquina base –modificacións– apeiros instalados en que conste o ano de fabricación da máquina e os correspondentes números de serie/bastidor.

3º. No caso de implementos ou adaptacións, documentación da maquina base onde foron instalados coa cal se acredite a propiedade da empresa solicitante (só no caso de non ter sido achegada xunto coa documentación na solicitude de axuda) e certificado emitido pola empresa instaladora en que se recolla a máquina base sobre a cal foi realizada a instalación e a relación dos implementos ou adaptacións realizadas, facendo constar os correspondentes números de serie.

4º. Seguro de circulación dos vehículos que se matriculen ou, no caso de vehículos que non se matriculen, seguro de responsabilidade civil da empresa con indicación expresa do vehículo.

5º. Documentación dos equipamentos do mesmo tipo subvencionados anteriormente ou dos que os substituíron.

6º. Copia do certificado do fabricante do equipamento subvencionado, con indicación do número de chasis ou de serie, se procede, e ano de fabricación.

7º. Copia do facsímile do fabricante do número de chasis do vehículo ou número de serie no caso de maquinaria sen número de chasis.

c) No caso de parques intermedios de rolla ou biomasa e primeira transformación de produtos forestais:

1º. No caso de realizarse instalacións, deberán presentar certificado de fabricación e homologación e certificado de conformidade coa normativa ambiental e de seguridade industrial vixente das instalacións realizadas.

2º. No caso de obra civil, certificado do director de obra de que cumpre coa normativa ambiental, de seguridade industrial e demais normativa vixente. No caso de investimentos que así o requiran, acreditación da presentación da comunicación previa da realización do investimento con toda a documentación requirida.

d) No caso de axudas a equipamentos ou instalacións que dean lugar a novos residuos na empresa, deberán presentar copia da solicitude rexistrada de inclusión do novo residuo no Rexistro de Produtores de Residuos.

e) No caso de substitucións de investimentos que na solicitude se declararon sen valor económico, así como que ían ser obxecto de desbote ou desmantelamento: certificado de desmantelamento.

Artigo 21. Xustificación e pagamento do investimento

1. A data límite de xustificación dos traballos establecerase na convocatoria anual, e só serán subvencionables os investimentos que se realicen e cuxo gasto (factura) e pagamento (xustificante de pagamento) se xustifiquen con posterioridade á data de solicitude de axuda ou, se for o caso, da data de inspección de non inicio, e como límite na data de solicitude de pagamento, sempre que se presentasen no prazo.

2. Os xustificantes de gasto e de pagamento deberán cumprir o indicado no anexo XIII.

3. Unha vez presentada a solicitude de pagamento final, realizarase a inspección comprobatoria de execución dos investimentos subvencionados, se esta non foi realizada con anterioridade á petición do solicitante, segundo o disposto no artigo 12. Os equipamentos subvencionados non poderán comezar a traballar ata que se realice a dita inspección na Comunidade Autónoma de Galicia. O feito de que se comprobe na inspección que o equipamento comezou a traballar ou que presente evidencias de que a máquina é usada, ocasionará a perda do dereito ao cobramento da axuda. Os investimentos aos que se lles fixo inspección de non inicio poderán comezar a traballar sen necesidade de esperar a que se lles faga a inspección comprobatoria de execución dos investimentos subvencionados, a cal se lles fará igualmente.

4. Poderase solicitar calquera documentación adicional relacionada co investimento subvencionado en caso de dúbida sobre o cumprimento das condicións establecidas na presente resolución.

5. Cando se poña de manifesto na xustificación que se produciron alteracións dos investimentos que non alteren esencialmente a natureza ou os obxectivos da subvención, e que poidan ter dado dar lugar á modificación da resolución conforme o artigo 18 destas bases, logo de omitirse o trámite de autorización administrativa previa para a súa aprobación, o órgano concedente da subvención poderá aceptar a xustificación presentada, sempre que tal aceptación non supoña danar dereitos de terceiros. A aceptación das alteracións por parte da Axencia no acto de comprobación non exime o beneficiario das sancións que poidan corresponderlle conforme a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. Unha vez comprobada a documentación presentada e realizada a inspección comprobatoria de execución dos investimentos subvencionados, a Dirección da Axencia emitirá a correspondente proposta de pagamento.

7. De acordo co artigo 63 do Regulamento de execución 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade, os pagamentos calcularanse sobre a base dos importes que se consideren admisibles durante os controis administrativos realizados por persoal da Axencia, os cales examinarán a solicitude de pagamento presentada polo beneficiario e determinarán os importes admisibles. Ademais, fixarán:

a) O importe que se pagará ao beneficiario en función da solicitude de pagamento e a decisión de concesión;

b) O importe que se pagará ao beneficiario tras o exame da admisibilidade do gasto que figure na solicitude de pagamento.

Se o importe fixado segundo a letra a) supera o importe fixado segundo a letra b) en máis dun 10 %, aplicarase unha sanción administrativa ao importe fixado segundo a letra b). O importe da sanción será igual á diferenza entre eses dous importes, pero non irá alén da retirada total da axuda.

Porén, non se aplicarán sancións cando o beneficiario poida demostrar. á satisfacción da autoridade competente, que non é responsable da inclusión do importe non admisible ou cando a autoridade competente adquira doutro modo a convicción de que o beneficiario non é responsable disto.

8. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen ter presentado a xustificación dos investimentos subvencionados, requirirase o beneficiario para que a presente no prazo improrrogable de dez días. A falta de presentación da solicitude no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da axuda e a exixencia do reintegro das cantidades percibidas, e poderá supor a apertura dun expediente sancionador segundo se establece na Lei de subvencións de Galicia. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste parágrafo non eximirá o beneficiario das sancións que, conforme a lei, correspondan. A non xustificación no prazo da primeira anualidade suporá a perda do dereito da segunda anualidade da subvención.

9. No caso de que se xustificasen investimentos por menor importe do aprobado, a axuda que se pague será proporcional aos investimentos xustificados, sempre que estes sexan susceptibles de avaliación independente e cumpran os fins previstos inicialmente. En todo caso, unha execución inferior ao 60 % do importe dalgún dos investimentos subvencionados terá a consideración de incumprimento parcial e ocasionará a perda de dereito ao cobramento da subvención correspondente ao investimento afectado e ao reintegro das cantidades percibidas. No caso de que a execución de todos os investimentos subvencionados sexa inferior ao 60 % terá a consideración de incumprimento total e ocasionará a perda de dereito ao cobramento da totalidade da subvención e o reintegro das cantidades percibidas, e seguirá o procedemento sinalado no 23 desta resolución.

10. No caso de apreciarse datos falseados, o expediente de que se trate quedará excluído da axuda e recuperaranse todos os importes que foran aboados polo dito expediente.

11. Os pagamentos a conta adaptaranse ao establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Estes pagamentos a conta, cando o importe da primeira anualidade supere os 18.000 euros, serán garantidos mediante seguro de caución prestado por unha entidade aseguradora ou mediante aval solidario da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca, e deberá alcanzar como mínimo ata os dous meses seguintes á finalización do prazo de xustificación previsto na convocatoria. O referido aval depositarase á disposición da Axencia Galega da Industria Forestal na Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia e deberá cubrir o 110 % do importe que se vaia percibir na primeira anualidade da subvención. O certificado de depósito do aval presentarase na solicitude de pagamento da primeira anualidade xunto co resto da documentación, nos prazos que se establezan para a xustificación da primeira anualidade da subvención. Este certificado de depósito devolverase ao interesado unha vez que se comprobe, mediante inspección in situ, a realización material do obxecto da subvención, así como as restantes condicións da subvención.

Artigo 22. Obrigas dos beneficiarios

1. Son obrigas dos beneficiarios:

a) Cumprir o obxectivo, executar os investimentos ou realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determine a concesión da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará o órgano concedente, así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación ou de control financeiro, que poidan realizar os órganos competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios, para comprobar a aplicación das axudas á finalidade que determinou a concesión, o cumprimento dos requisitos exixidos para a concesión e o pagamento da axuda e o mantemento das condicións establecidas nas bases reguladoras, na convocatoria e na resolución de concesión, para o cal achegará canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

d) Comunicar ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas para os efectos de poder comprobar o cumprimento do límite cuantitativo a que fai referencia o artigo 5.2 desta resolución.

e) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos determinados no artigo 33 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f) Levar un sistema de contabilidade separado ou ben un código contable adecuado para todas as transaccións relativas ás axudas solicitadas ao abeiro desta resolución, onde se constatará o investimento efectivamente pagado antes do remate do prazo de execución.

g) O beneficiario deberá manter os requisitos que condicionaron a obtención da axuda e as condicións para obter a puntuación aplicada na concorrencia competitiva para a aprobación dos expedientes ata a data de solicitude do pagamento final da axuda.

h) O beneficiario non poderá substituír os equipamentos subvencionados anteriormente polos equipamentos obxecto de axuda e deberá manter os investimentos subvencionados durante un período mínimo de 5 anos, contados desde a data do último pagamento da axuda.

i) En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para ao cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

j) Os beneficiarios de axudas comprométense a proporcionar á autoridade de xestión do Programa de desenvolvemento rural, aos avaliadores designados ou a outros organismos en que dita autoridade delegase a realización de tarefas, toda a información necesaria para poder realizar o seguimento e a avaliación do programa.

2. O incumprimento das condicións establecidas nesta resolución e as indicadas na resolución de concesión de axuda, así como encontrarse nas circunstancias previstas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ocasionará a perda de dereito á axuda.

Artigo 23. Perda ao dereito de cobramento e reintegro

1. A entidade beneficiaria deberá cumprir cos obxectivos, actividades e comportamentos que fundamenten a concesión da axuda, así como os compromisos asumidos nos termos expresados no artigo anterior. De non ser así, perderá o dereito ao seu cobramento e/ou, de ser o caso, procederá ao reintegro da subvención.

2. Son causas de perda do dereito ao cobramento ou, se for o caso, de reintegro as seguintes:

a) A obtención da axuda falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impedían.

b) O incumprimento das disposicións legais de aplicación, ocultar ou falsear datos ou destinar as axudas a fins distintos aos sinalados na solicitude.

c) O incumprimento da obriga de xustificación ou a xustificación insuficiente, segundo o establecido nesta resolución, na Lei 9/2007 e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d) A resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de control financeiro, así como o incumprimento das obrigas contables rexistrais ou de conservación de documentos, cando signifique a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o incumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade remitidas de calquera Administración ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

e) O incumprimento das obrigas impostas pola Administración aos beneficiarios, así como dos compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da axuda, sempre que afecten ou se refiran ao modo en que se conseguen os obxectivos, se realiza a actividade, se executan os investimentos ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da axuda.

f) A adopción, en virtude do establecido nos artigos 87 a 89 do Tratado da Unión Europea, dunha decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.

g) O incumprimento da finalidade para a cal foi concedida a axuda.

h) O incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou dos investimentos ou non adopción do comportamento que fundamenta a concesión da axuda.

i) O incumprimento dos prazos para realizar os traballos subvencionados fixados na notificación de aprobación do expediente ou, se é o caso, da prórroga concedida.

j) As modificacións graves das accións previstas, de forma que desvirtúen os obxectivos descritos nesta resolución.

k) O incumprimento do ditado en calquera dos artigos desta resolución que impliquen obrigas por parte do beneficiario.

3. Así mesmo, se no caso de que nos controis administrativos sobre a solicitude de pagamento e controis sobre o terreo se verifica que, na data de solicitude do pagamento final, non se manteñen os requisitos que condicionaron a obtención da axuda e que non se cumpren as condicións para obter a puntuación aplicada na concorrencia competitiva para a aprobación dos expedientes, suporá un incumprimento dos compromisos da aprobación e igualmente levará como consecuencia a perda do dereito ao cobramento ou o reintegro da axuda.

4. Igualmente, no caso de que nos controis a posteriori nos cinco anos seguintes ao pagamento da axuda se verifica que non se cumpren as condicións de mantemento dos investimentos, suporá un incumprimento dos compromisos da aprobación e levará como consecuencia o reintegro da axuda.

5. Nestes supostos, a Axencia reclamará directamente a devolución das cantidades aboadas en concepto de axudas e os xuros de demora, que se calcularán conforme a normativa vixente, en función do tempo transcorrido entre a finalización do prazo de pagamento para o beneficiario indicado na orde de recuperación, que non poderá fixarse en máis de 60 días, a data de reembolso ou dedución, sen prexuízo das responsabilidades a que houber lugar.

6. Se se descobre que un beneficiario efectuou deliberadamente unha declaración falsa, o expediente de axuda de que se trate quedará excluído da axuda do Feader e recupéranse todos os importes que fosen aboados polo devandito expediente. Ademais, o beneficiario quedará excluído da axuda para a medida en cuestión durante o exercicio do Feader de que se trate e durante o exercicio do Feader seguinte.

7. Naqueles supostos nos cales o importe das axudas recibidas polo beneficiario excedan os custos da actividade, procederase a solicitar a devolución da cantidade percibida que exceda o custo real da actividade.

8. No caso de pagamento indebido, o beneficiario quedará obrigado a reembolsar o importe en cuestión, ao cal se engadirán, se for o caso os xuros conforme o disposto no artigo 7 número 2 do Regulamento (UE) 809/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014. Os xuros calcularanse en función do tempo transcorrido entre a finalización do prazo de pagamento para o beneficiario, indicado na orde de recuperación que non poderá superar os 60 días e a data de reembolso ou dedución.

9. O procedemento para declarar a procedencia da perda do dereito de cobramento da subvención e para facer efectiva a devolución a que se refire este artigo será o establecido no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 24. Controis

1. A Axencia realizará os controis sobre o terreo, así como as comprobacións e inspeccións que considere oportunas co fin de comprobar a veracidade dos datos e da documentación presentada, así como o lóxico seguimento e control das axudas concedidas.

2. O beneficiario comprométese a someterse ás actuacións de control que deba efectuar a Axencia, ás de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coas subvenciones e axudas concedidas e ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e ás instancias comunitarias de control derivadas da aplicación dos regulamentos de execución (UE) nº 808/2014 e 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014.

3. Serán de aplicación ás axudas recollidas nesta resolución e non se poderá efectuar ningún pagamento sen que antes se realizasen os controis establecidos no punto 4 deste artigo, así como o réxime de controis, reducións e exclusión reguladas no Regulamento (UE) 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á aplicación dos procedementos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural.

4. A Axencia, ao abeiro do establecido no Regulamento (UE) 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, realizará controis administrativos de todas as solicitudes de axuda e de pagamento con respecto a todos os aspectos que sexa posible controlar en relación coa admisibilidade da solicitude, así como, controis sobre o terreo antes do pagamento final dunha mostra que represente ao menos o 5 % do gasto público de cada ano civil, así como a posibilidade, se for o caso, de sometemento a controis a posteriori dada a posibilidade de realizar actividades de investimento.

5. Respecto das facturas pro forma a que se fai referencia no artigo 10, e de acordo co artigo 45 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os provedores desas ofertas estarán obrigados a prestar colaboración e facilitar canta documentación lles sexa requirida, e especialmente a necesaria para verificar a posible vinculación entre eses provedores.

6. Así mesmo, os controis administrativos sobre os investimentos, facturas pro forma ou similares a que se fai referencia no artigo 10 incluirán a comprobación sobre a moderación de custos de acordo co indicado no artigo 48 do Regulamento (UE) 809/2014, da Comisión, do 17 de xullo de 2014 polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que respecta á aplicación dos procedementos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural.

Artigo 25. Infraccións e sancións

En materia de infraccións e sancións será de aplicación o disposto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Regulamento (UE) 640/2014 da Comisión, de 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao sistema integrado de xestión e control e ás condicións sobre a denegación ou retirada dos pagamentos e sobre as sancións administrativas aplicables aos pagamentos directos, á axuda ao desenvolvemento rural e á condicionalidade e no Regulamento (UE) 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, ás medidas de desenvolvemento rural e á condicionalidade.

Artigo 26. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 27. Medidas informativas e publicitarias

1. Conforme o establecido no anexo III do Regulamento de execución (UE) nº 808/2014, do 17 de xullo, modificado polo Regulamento de execución (UE) nº 669/2016, do 28 de abril, os beneficiarios das axudas deberán cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas do Feader. En particular, no caso de operacións que reciban unha axuda pública total superior a 50.000 euros, deberán colocar polo menos un panel (dun tamaño mínimo A3) ou unha placa con información sobre o investimento, co deseño que figura no anexo XIV desta resolución, onde se destaque a axuda financeira recibida da Unión e o lema «Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste no rural», nun lugar ben visible para o público. De acordo coa estratexia de información e publicidade que desenvolve o que establece o Regulamento (UE) 808/2014. Cando o obxecto da axuda sexa maquinaria, equipamento informático, de telecomunicacións ou calquera outro ben en que, pola súa estrutura ou tamaño, non sexa posible identificar unha situación adecuada, o cartel ou placa poderá ser substituído por un adhesivo ou impresión en que, polo menos, figure a bandeira da UE, o fondo e o lema.

2. Os investimentos subvencionados que fosen dados a coñecer a través de calquera tipo de medio audiovisual e/ou electrónico deberán facer mención expresa de que o investimento recibiu unha axuda financeira da Unión Europea, expresando o lema «Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste no rural».

3. No caso de que na realización dun control a posteriori, que se efectuará nos cinco anos posteriores ao pagamento final da axuda concedida, se verifique o incumprimento do establecido no punto 1 deste artigo, procederase á solicitude de reintegro da axuda concedida.

4. Para estes efectos, os logos poderán descargarse en formato jpg na web da Axencia Galega da Industria Forestal (http://www.xera.gal/).

5. A Axencia publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

6. As solicitudes de axuda suporán unha autorización expresa para que os datos de carácter persoal aportados nelas poidan ser utilizados pola Axencia Galega da Industria Forestal nas súas campañas de promoción e divulgación das súas actividades, salvo oposición expresa do solicitante, para o cal se habilitará na mesma solicitude a opción de non autorización.

CAPÍTULO II

Convocatoria de axudas para o ano 2021

Artigo 28. Convocatoria

Convócanse para o ano 2021 en réxime de concorrencia competitiva as axudas reguladas por esta resolución. As solicitudes, documentación, condicións e procedemento de xestión das axudas serán as establecidas con carácter xeral nos artigos anteriores.

Artigo 29. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes, contado a partir do día seguinte á publicación desta resolución.

Artigo 30. Prazo de xustificación

1. O prazo de xustificación será para a anualidade do 2021, ata o 15 de outubro de 2021 inclusive, e para a anualidade do 2022 ata o 15 de marzo de 2022. Así mesmo, logo de solicitude motivada do beneficiario e sempre que sexa autorizado polo órgano que ditou a resolución de concesión, terase en conta que as cantidades non xustificadas polos beneficiarios na anualidade 2021 se poderán computar e xustificar na anualidade 2022, sempre que non fosen susceptibles de perda de dereito ao seu cobramento de acordo co disposto no artigo 21.9.

2. Atendendo ao artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, poderase conceder unha ampliación dos prazos de xustificación e de execución establecidos, que non exceda a metade deles, se as circunstancias o aconsellan e con isto non se prexudican dereitos dun terceiro. Esta ampliación deberá solicitarse, como máximo, un (1) mes antes de que acabe o prazo. Tanto a petición dos interesados como a decisión sobre a ampliación deberán producirse, en todo caso, antes do vencemento do prazo de xustificación.

Artigo 31. Financiamento

1. As axudas financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 06.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00009, con 3.621.075,53 euros para o ano 2021 e 7.706.022,00 euros para o ano 2022.

2. Este orzamento poderá verse incrementado con remanentes adicionais de acordo coas dispoñibilidades de crédito. En todo caso, as concesións limitaranse ás dispoñibilidades orzamentarias.

3. A Axencia poderá aumentar o orzamento dispoñible para o financiamento desta resolución cando o incremento derive de:

a) Unha xeración, ampliación ou incorporación de crédito.

b) A existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

O incremento do crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade de crédito como consecuencia das circunstancias antes sinaladas e, se é o caso, unha vez aprobada a modificación orzamentaria que proceda.

4. Estas axudas financiaranse con cargo ao Programa de desenvolvemento rural de Galicia, cunha achega do Feader do 75 %, do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación do 7,5 % e da Xunta de Galicia do 17,5 %.

Disposición adicional primeira. Compatibilidade das axudas

As axudas serán compatibles con outras que non teñan fondos da Unión Europea ata o máximo de axuda global admisible de acordo co artigo 8 do Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión. En todo caso, o importe resultante da acumulación non poderá superar a intensidade máxima de axuda sinalada no anexo II do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

Disposición adicional segunda. Outras regulamentacións

No non previsto nesta resolución observarase o disposto no Regulamento (UE) nº 1305/2013, no Regulamento de execución (UE) nº 808/2014, no Regulamento de execución (UE) nº 809/2014, no Regulamento delegado (UE) nº 640/2014, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Así mesmo, teranse en conta as circulares de coordinación ditadas polo Fondo Español de Garantía Agraria 18/2019, relativa ao Plan nacional de controis das medidas de desenvolvemento rural non establecidas no sistema integrado de xestión e control (https://www.fega.es/es/node/50759) e 32/2017, que establece os criterios para a aplicación de penalizacións nas medidas de desenvolvemento rural non establecidas no ámbito do sistema integrado do período 2014/2020 (https://www.fega.es/es/node/46748).

Disposición adicional terceira. BDNS

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo será comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a Axencia para que dite, no ámbito das súas competencias, as instrucións necesarias para a aplicación ou o cumprimento do establecido nesta resolución.

Disposición derradeira segunda

Esta resolución terá efectos o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO II

Concellos comprendidos na zona demarcada

Provincia

Concello

Parroquia

Ourense

Melón

Melón (Santa María)

Pontevedra

Arbo

Todas

Baiona

Todas

A Cañiza

Todas

Covelo

Barcia de Mera (San Martiño), Campo (Santa María), Casteláns (Santo Estevo), O Covelo (Santa Mariña), Covelo (Santiago), Fofe (San Miguel), Godóns (Santa María), A Lamosa (San Bartolomeu), Maceira (San Salvador), Paraños (Santa María), Piñeiro (San Xoán), Prado da Canda (Santiago)

Crecente

Albeos (San Xoán), A Ameixeira (San Bernabé), Crecente (San Pedro), O Freixo (San Roque), Quintela (San Caetano), Rebordechán (Santa María), Ribeira (Santa Mariña), Vilar (San Xurxo)

Fornelos de Montes

Traspielas (Santa María), Ventín (San Miguel), As Estacas (Santa María)

Gondomar

Todas

A Guarda

Todas

Mondariz

Todas

Mondariz-Balneario

Todas

Mos

Todas

As Neves

Todas

Nigrán

Todas

Oia

Todas

Pazos de Borbén

Todas

Ponteareas

Todas

O Porriño

Todas

Redondela

Cabeiro (San Xoán), Negros (Santo Estevo), Quintela (San Mamede), Reboreda (Santa María), Saxamonde (San Román), Vilar de Infesta (San Martiño)

O Rosal

Todas

Salceda de Caselas

Todas

Salvaterra de Miño

Todas

Tomiño

Todas

Tui

Todas

Vigo

Beade (Santo Estevo), Bembrive (Santiago), Cabral (Santa Mariña), Candeán (San Cristovo), Castrelos (Santa María), Coruxo (San Salvador), Lavadores (Santa Cristina), Matamá (San Pedro), Navia (San Paio), Oia (San Miguel), Saiáns (San Xurxo), Santo André de Comesaña (Santo André), Sárdoma (San Pedro), Valadares (Santo André), Vigo, Zamáns (San Mamede)

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO XIII

Instrución para a presentación dos xustificantes de gasto e de pagamento
das actuacións elixibles

1. Xustificantes de gasto. Consistirán nas copias das facturas acreditativas dos investimentos que cumpran as exixencias que establece o Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación:

En particular as facturas deberán cumprir, como mínimo, os seguintes requisitos:

– Número e, se é o caso, serie.

– A data da súa expedición.

– Nome e apelidos, razón ou denominación social completa, tanto do obrigado a expedir factura como do destinatario das operacións.

– Número de identificación fiscal atribuído pola Administración española ou, se é o caso, pola doutro Estado membro da Comunidade Europea, co que realizase a operación o obrigado a expedir a factura.

– Domicilio, tanto do obrigado a expedir factura como do destinatario das operacións.

– Descrición das operacións. Consignaranse todos os datos necesarios para a determinación da base impoñible do imposto, correspondente a aquelas, e o seu importe, incluíndo o prezo unitario sen imposto das ditas operacións, así como calquera desconto ou rebaixa que non estea incluído no dito prezo unitario.

– O tipo impositivo ou tipos impositivos, se é o caso, aplicados ás operacións.

– A cota tributaria que, se é o caso, lle repercuta, deberá consignarse por separado.

– A data en que se efectuasen as operacións que se documentan, sempre que se trate dunha data distinta á de expedición da factura.

– No caso de que unha operación estea exenta ou non suxeita ao IVE, especificarase o artigo da normativa referida ao IVE que así o recoñece.

– Só se considerará elixible a base impoñible que figure na factura.

– Non se admitirán como xustificantes de gasto albarás, notas de entrega, facturas pro forma, tíckets, recibos, nin as facturas que non conteñan todos os requisitos citados para a súa consideración como tal ou cuxa data non se axuste aos prazos citados.

– Nas facturas deberá figurar claramente especificado o obxecto facturado e, no caso de maquinaria, deberán figurar os datos identificativos, marca, modelo e número de bastidor.

– Así mesmo, o provedor e os investimentos que figuren deberán coincidir exactamente cos que figuran no orzamento escollido das tres ofertas presentadas.

2. Xustificantes do pagamento. A xustificación do pagamento realizarase mediante a presentación dalgún dos documentos que se relacionan a seguir:

a) Presentarase o xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (transferencias bancarias, certificacións bancarias, extractos bancarios, ou documentos obtidos a través da banca electrónica), en que conste o número da factura obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.

b) Se o pagamento se instrumenta mediante efectos mercantís que permitan o pagamento aprazado (cheque, obriga de pagamento, letra de cambio, etc.), achegarase a factura xunto coa copia do efecto mercantil, acompañado da documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario acreditativo do pagamento do efecto, etc. que deberán ir selados co selo orixinal da entidade financeira) en que conste claramente que o dito efecto foi efectivamente pagado dentro do prazo de xustificación.

c) No caso de que un xustificante de pagamento inclúa varias facturas imputadas ao proxecto, deberán identificarse no documento do pagamento as facturas obxecto del.

d) No caso dunha factura cuxo pagamento se xustifique mediante varios documentos de pagamento, cada un destes deberá facer referencia á factura a que se imputa o pagamento, e irá xunto cunha relación de todos os documentos de pagamento e importes acreditativos do pagamento desa factura.

e) No caso de facturas pagadas conxuntamente con outras non referidas ao proxecto, deberá identificarse claramente no documento de pagamento a factura ou facturas cuxo pagamento se imputa ao proxecto.

f) No caso de facturas en moeda estranxeira, deben xuntarse os documentos bancarios de cargo en que conste o cambio utilizado.

g) Non se admitirán os pagamentos en efectivo.

missing image file

ANEXO XV

Ámbito territorial do PDR 2014-2020

Nos termos recollidos no número 8.1 do Programa de desenvolvemento rural e na instrución da autoridade de xestión do PDR AX01 2014_2020, a delimitación de zona rural establécese tendo en conta a clasificación proposta pola Comisión, denominada «grao de urbanización», que toma como unidade de referencia LAU2 (municipios) e na cal se definen tres categorías:

a) Zonas densamente poboadas (código 1): aquelas cunha densidade de poboación igual ou superior a 1.500 habitantes por km2 e unha poboación mínima de 50.000 persoas.

b) Zonas de densidade intermedia (código 2): aquelas en que menos do 50 % da poboación vive nas cuadrículas rurais (onde as cuadrículas nas zonas rurais son as que están fóra das agrupacións urbanas) e menos do 50 % vive en grupos de alta densidade.

c) Zonas de baixa densidade (código 3): aquelas en que máis do 50 % da poboación vive nas cuadrículas rurais. Os LAU2 cunha poboación inferior a 5.000 habitantes e co 90 % ou máis da súa área nas cuadrículas rurais foron reclasificados como rurais.

A definición das zonas rurais realízase por eliminación daquelas zonas consideradas densamente poboadas (urbanas) nun territorio. No caso de Galicia, só teñen esa consideración os sete concellos dos núcleos de poboación máis grandes da Comunidade Autónoma (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Santiago de Compostela).

A autoridade de xestión, xunto co Instituto Galego de Estatística, perfila as cuadrículas de estudo (1 km2) dentro de cada unha das zonas urbanas a nivel parroquia. Neste sentido, as parroquias definidas como rurais ou intermedias de todos os concellos de Galicia poden ser admisibles para os efectos do financiamento de proxectos a través do PDR 2014_2020 e cofinanciados co fondo Feader. Por conseguinte, considéranse non admisibles, aquelas parroquias que están en concellos non urbanos pero si teñen parroquias que teñen esta característica (ZDP).

Porén, a través do PDR de Galicia poderanse considerar elixibles actuacións en parroquias ZDP, logo de informe da autoridade de xestión a petición da Axencia Galega da Industria Forestal, que deberá motivar a excepción proposta, a súa contribución aos obxectivos do programa e ás prioridades de desenvolvemento rural.

Xúntanse accesos ás táboas publicadas polo IGE para cada unha das provincias, co detalle do grao de urbanización de cada concello e das súas parroquias.

A Coruña:

http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verPpalesResultados.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=80

50&R=0[all]&C=1[all]&F=&S=&SCF=

Lugo:

http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verPpalesResultados.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=80

51&R=0[all]&C=1[all]&F=&S=&SCF=

Ourense:

http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verPpalesResultados.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=80

52&R=0[all]&C=1[all]&F=&S=&SCF=

Pontevedra:

http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verPpalesResultados.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=80

53&R=0[all]&C=1[all]&F=&S=&SCF=