Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Mércores, 21 de abril de 2021 Páx. 20260

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021 pola que se publica a modificación do plan de estudos da titulación de grao en Linguas Estranxeiras.

O plan de estudos da titulación de grao en Linguas Estranxeiras pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 1 de novembro de 2010, unha vez establecido o carácter oficial do título polo Acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante a Resolución da Secretaría de Estado de Universidades do 13 de novembro de 2009 (BOE do 5 de xaneiro de 2010).

De conformidade co disposto no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Linguas Estranxeiras,

Esta reitoría

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Linguas Estranxeiras pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 12 de abril de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Denominación do título: graduado ou graduada en Linguas Estranxeiras pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (RD 1393/2007, do 29 de outubro): Artes e Humanidades.

Código da titulación: V01G181-Facultade de Filoloxía e Tradución, Campus de Vigo.

Código RUCT: 2500771.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

138

Materias optativas

36

Traballo de fin de grao

6

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama

(RD 1393/2007,
do 29 de outubro)

Materias vinculadas

do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Artes e Humanidades

Historia

Historia dos países do primeiro idioma

6

60

Lingua

Comunicación escrita e oral en galego/español*

6

Lingüística

Lingüística

6

Literatura

Pensar a Literatura

6

Idioma moderno

Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés

6

24

36

Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés

6

Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés

6

Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés

6

Segundo idioma estranxeiro I: Francés/Alemán/Portugués**

6

12

Segundo idioma estranxeiro II: Francés/Alemán/Portugués**

6

Total ECTS

60

* Nesta materia o alumnado soamente pode cursar a disciplina correspondente a un idioma. O cómputo de créditos é, por tanto, por idioma.

** Nesta materia o alumnado soamente pode cursar un dos tres idiomas ofertados. O cómputo de créditos é, por tanto, por idioma.

Resolución do 12 de abril de 2021 pola que se publica a modificación
do plan de estudos da titulación de grao en Linguas Estranxeiras
pola Universidade de Vigo

Organización temporal do plan de estudos de grao en Linguas Estranxeiras, Facultade de Filoloxía e Tradución, Campus de Vigo

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

1

1

Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés

MPIE

FB

6

1

2

Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés

MPIE

FB

6

1

1

Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés

MPIE

FB

6

1

2

Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés

MPIE

FB

6

1

1

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés (*)

MSIE

FB

6

1

2

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés (*)

MSIE

FB

6

1

1

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán (*)

MSIE

FB

6

1

2

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán (*)

MSIE

FB

6

1

1

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Portugués (*)

MSIE

FB

6

1

2

Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Portugués (*)

MSIE

FB

6

1

1

Historia: Historia dos países do primeiro idioma

MH

FB

6

1

2

Lingüística: Lingüística

MLG

FB

6

1

1

Lingua: Comunicación escrita e oral en galego (**)

MLG

FB

6

1

2

Literatura: Pensar a literatura

MLT

FB

6

1

1

Lingua: Comunicación escrita e oral en español (**)

MLG

FB

6

2

1

Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés

MPIE

OB

6

2

2

Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés

MPIE

OB

6

2

1

Segundo idioma estranxeiro III: Francés (*)

MSIE

OB

6

2

2

Segundo idioma estranxeiro IV: Francés (*)

MSIE

OB

6

2

1

Segundo idioma estranxeiro III: Alemán (*)

MSIE

OB

6

2

2

Segundo idioma estranxeiro IV: Alemán (*)

MSIE

OB

6

2

1

Segundo idioma estranxeiro III: Portugués (*)

MSIE

OB

6

2

2

Segundo idioma estranxeiro IV: Portugués (*)

MSIE

OB

6

2

1

Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLPIE

OB

9

2

2

Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés (*)

MSIE

OB

6

2

1

Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OB

9

2

2

Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Alemán (*)

MSIE

OB

6

2

2

Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Portugués (*)

MSIE

OB

6

2

2

Lingua para fins específicos

MLG

OB

6

2

2

Tecnoloxías da linguaxe

MLG

OB

6

3

1

Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés

MPIE

OB

9

3

2

Terceiro idioma estranxeiro I: Francés (*)

MTIE

OB

9

3

1

Segundo idioma estranxeiro V: Francés (*)

MSIE

OB

6

3

2

Terceiro idioma estranxeiro I: Alemán (*)

MTIE

OB

9

3

1

Segundo idioma estranxeiro V: Alemán (*)

MSIE

OB

6

3

2

Terceiro idioma estranxeiro I: Portugués (*)

MTIE

OB

9

3

1

Segundo idioma estranxeiro V: Portugués (*)

MSIE

OB

6

3

2

Historia do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLPIE

OB

6

3

1

Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLPIE

OB

9

3

2

Ámbitos literarios I: Primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OB

6

3

1

Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OB

9

3

2

Ámbitos literarios II: Primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OB

6

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mod.

Tipo

ECTS

4

1

Terceiro idioma estranxeiro II: Francés (*)

MTIE

OB

6

4

2

Discurso oral do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLPIE

OP

6

4

1

Terceiro idioma estranxeiro II: Alemán (*)

MTIE

OB

6

4

2

Variación e cambio no primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLPIE

OP

6

4

1

Terceiro idioma estranxeiro II: Portugués (*)

MTIE

OB

6

4

2

Lingua e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: inglés

MLPIE

OP

6

4

1

Significado e discurso do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLPIE

OB

6

4

2

Xéneros literarios do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OP

6

4

1

Ámbitos literarios III: Primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OB

6

4

2

Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma estranxeiro: inglés

MLCPIE

OP

6

4

1

Adquisición e aprendizaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLPIE

OP

6

4

2

Movementos culturais e literarios do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OP

6

4

1

Análise de textos escritos/orais do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLPIE

OP

6

4

2

Traballo de fin de grao

MTFG

OB

6

4

1

Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLPIE

OP

6

4

1

Literatura e identidade cultural do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OP

6

4

1

Literatura e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OP

6

4

1

Literatura e outras artes do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

MLCPIE

OP

6

(*) Segundo idioma estranxeiro: para elixir entre Francés, Alemán e Portugués desde o primeiro curso (o mesmo en ambos os semestres de cada curso).

Terceiro idioma estranxeiro: para elixir entre Francés, Alemán e Portugués en terceiro e cuarto cursos (o mesmo en ambos os cursos); distinto ao segundo idioma estranxeiro elixido.

(**) Para elixir: lingua galega ou lingua española.

Optativas: para escoller un total de seis (36 ECTS) dunha oferta de 12 materias (72 ECTS).

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a vicerreitoría con competencia en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

SEM.: semestre. MOD.: módulo (véxanse abreviaturas na táboa de organización da oferta de créditos).

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos
do grao en Linguas Estranxeiras pola Universidade de Vigo
Facultade de Filoloxía e Tradución, Campus de Vigo

Módulo

Abreviatura

ECTS

Oferta total

Distribución da oferta

Primeiro idioma estranxeiro

MPIE

45

24 formación básica

21 obrigatorios

Segundo idioma estranxeiro

MSIE

36

12 formación básica

24 obrigatorios

Terceiro idioma estranxeiro

MTIE

15

15 obrigatorios

Lingüística

MLG

24

12 formación básica

12 obrigatorios

Literatura

MLT

6

6 formación básica

Historia

MH

6

6 formación básica

Lingüística do primeiro idioma estranxeiro

MLPIE

66

30 obrigatorios

36 optativos

Literatura e cultura do primeiro idioma estranxeiro

MLCPIE

72

36 obrigatorios

36 optativos

Traballo de fin de grao

MTFG

6

6 obrigatorios

Oferta total ECTS

276