Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Mércores, 28 de abril de 2021 Páx. 21217

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de diversos postos de coordinador/a de servizo de atención primaria, convocados mediante a Resolución do 11 de decembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 255, do 21 de decembro).

Convocada mediante a Resolución do 11 de decembro de 2020 (DOG núm. 255, do 21 de decembro), a provisión de varios postos de coordinador/a de servizo de atención primaria, polo sistema de libre designación, esta xerencia, á vista das solicitudes e méritos acreditados polos aspirantes, e de conformidade co previsto no Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 24 de maio de 2006 (DOG núm. 106, do 5 de xuño) pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, e en virtude das competencias atribuídas pola Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril) de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde,

ACORDA:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de varios postos de coordinador/a de servizo de atención primaria, convocados mediante a Resolución do 11 de decembro de 2020 (DOG núm. 255, do 21 de decembro).

Segundo. Nomear, para os postos indicados, as persoas relacionadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Os/as aspirantes nomeados/as deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberase efectuar dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada do/da interesado/a, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terá a consideración de servizo activo e os correspondentes haberes percibiranse de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular, e será declarado nesa situación polo órgano competente, quen no se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Quinto. Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada, perante a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos dos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Coruña, 15 de abril de 2021

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Denominación do posto: coordinador/a do Servizo de Atención Primaria Arteixo.

Deserta.

Denominación do posto: coordinador/a do Servizo de Atención Primaria Os Mallos.

Deserta.

Denominación do posto: coordinador/a do Servizo de Atención Primaria San Xosé B.

Nome e apelidos: María de los Reyes Orol Castro.

DNI (*): ***5963**.

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal.