Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Mércores, 28 de abril de 2021 Páx. 21348

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Tui

ANUNCIO de nomeamento de encargado-oficial de obras, funcionario de carreira do grupo C2.

Mediante a Resolución da Alcaldía do 31 de agosto de 2020 resolveuse nomear como encargado de obras funcionario de carreira (escala de administración especial, subescala de servizos especiais, clase: persoal de oficios grupo C, subgrupo C2) deste concello, a seguinte persoa, ao superar o proceso selectivo de promoción interna convocado mediante Resolución da Concellería de Persoal do 13.12.2019:

– Evaristo Rodríguez Castiñeira, con DNI núm. ***4550**.

Contra a presente resolución poden interporse os seguintes recursos:

– Potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que ditou o acordo, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao desta notificación.

– Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da presente notificación, se non se interpuxer o de reposición. De se interpor este último, o prazo de dous meses empezará a contar desde o día seguinte ao da notificación da resolución do recurso de reposición, se esta for expresa. Se a resolución non for expresa, o prazo para interpor o recurso contencioso-administrativo será de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza a desestimación por silencio administrativo.

Calquera outro que considere conveniente baixo a súa responsabilidade.

Tui, 18 de novembro de 2020

Enrique Cabaleiro González
Alcalde