Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Mércores, 28 de abril de 2021 Páx. 21349

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Tui

ANUNCIO de nomeamento de persoal administrativo, funcionarios/as de carreira do grupo C1.

Mediante a Resolución da Alcaldía do 17.11.2020 resolveuse nomear funcionarios de carreira, polo sistema de promoción interna, para prazas de administrativo/a da escala de administración xeral, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1, deste concello, os/as aspirantes aprobados, ao superar o proceso selectivo de promoción interna convocado mediante a Resolución da Concellaría de Persoal do 13.12.2019, vinculado á oferta de emprego de 2017, ordenados de acordo coa puntuación final obtida e con expresión dos destinos que se lles adxudican:

Apelidos e nome

Posto de traballo

Unidade

Departamento

Alejo Ordóñez Méndez

(DNI ***5711**)

Administrativo (C-1)

Contabilidade e Fiscalización

Intervención

María Jesús Blanco Martínez

(DNI ***3913**)

Administrativo (C-1)

Contratación

Secretaría

Eulogia Paramos Estévez

(DNI ***5824**)

Administrativo (C-1)

Contabilidade e Fiscalización

Intervención

Contra a presente resolución poden interporse os seguintes recursos:

Potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que ditou o acordo, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao desta publicación.

Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da presente notificación, se non se interpuxer o de reposición. De se interpor este último, o prazo de dous meses empezará a contar desde o día seguinte ao da publicación da resolución do recurso de reposición, se esta for expresa. Se a resolución non for expresa, o prazo para interpor o recurso contencioso- administrativo será de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza a desestimación por silencio administrativo.

Calquera outro que considere conveniente baixo a súa responsabilidade.

Tui, 29 de decembro de 2020

Enrique Cabaleiro González
Alcalde