Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Mércores, 28 de abril de 2021 Páx. 21350

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Tui

ANUNCIO de nomeamento de inspector da Policía local como funcionario de carreira.

Mediante Resolución da Alcaldía do 17.11.2020 resolveuse nomear coma funcionario de carreira (escala de administración especial, subescala de servizos especiais, clase: policía local, categoría: inspector) deste concello a seguinte persoa, logo da superación do proceso selectivo convocado mediante a Resolución da Alcaldía do 14.5.2019, vinculado á oferta de emprego público do ano 2019:

– Manuel Arca Caeiro, con DNI núm. ****193**.

Contra a presente resolución poden interporse os seguintes recursos:

– Potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que ditou o acordo, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao desta publicación.

– Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da presente publicación, se non se interpuxer o de reposición. De se interpor este último, o prazo de dous meses empezará a contar desde o día seguinte ao da publicación da resolución do recurso de reposición, se esta for expresa. Se a resolución non for expresa, o prazo para interpor o recurso contencioso-administrativo será de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza a desestimación por silencio administrativo.

Calquera outro que considere conveniente, baixo a súa responsabilidade.

Tui, 13 de febreiro de 2021

Enrique Cabaleiro González
Alcalde