Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 30 de abril de 2021 Páx. 21904

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría e se inicia o prazo para a elección de destino.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 16 de febreiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 37, do 24 de febreiro), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, convocado mediante a Resolución do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño), presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base segunda da Resolución do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño), de convocatoria do proceso, dispón que as persoas interesadas en participar neste proceso deberán posuír, na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes e no momento da toma de posesión como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde, entre outros requisitos, o de non ter superada a idade de xubilación forzosa legalmente vixente.

A base novena desta resolución dispón que os/as aspirantes que, dentro do prazo fixado, non presentasen a documentación ou do seu exame se deduza que carecen dalgún dos requisitos para participar neste proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base establece que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que lles oferten e o procedemento e prazo para que estes/as manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 16 de febreiro de 2021 pola que se fan públicos os acordos dos tribunais da categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, excluír deste proceso selectivo a Matilde Maquieira García, con DNI ***9373**, aspirante da quenda de discapacidade xeral, e a Patricia Soto Otero, con DNI ***2840**, Mª Carmen Acosta Couceiro, con DNI ***5365**, e Mª Teresa Martínez Fernández, con DNI ***4819**, aspirantes da quenda de acceso libre, por non presentaren dentro do prazo fixado a documentación preceptiva exixida.

Segundo. En cumprimento das bases 2, 6.3 e 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, excluír deste proceso selectivo a Evelyne Barreiro, con DNI ***8691**, aspirante da quenda de acceso libre, quedando anuladas as súas actuacións e decaendo en todos os seus dereitos derivados da participación neste proceso, por non reunir a totalidade dos requisitos exixidos na base segunda para o acceso á categoría á cal opta, en particular o de non ter superada a idade de xubilación forzosa legalmente vixente.

Terceiro. Declarar como aspirantes seleccionadas nesta categoría a Mª Esther García Correa, con DNI ***2637**, aspirante da quenda de discapacidade xeral, e a Ana Mª Pereiro Fariña, con DNI ***2645**, Aida Rilo Andrade, con DNI ***3296**, Cristina Rey García, con DNI***3457**, e Vicenta Suárez Vázquez, con DNI ***4517**, aspirantes da quenda de acceso libre, que son requiridas para que no prazo indicado na base 9.1 da Resolución do 21 de maio de 2019, de convocatoria do proceso, presenten en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, dirixida á Dirección Xeral de Recursos Humanos, a seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso de nacionais doutro Estado membro, non encontrarse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais, dependente do Ministerio de Xustiza, de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberase prestar no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.

Se, dentro do prazo fixado pola base 9.1 da resolución de convocatoria, estas aspirantes non presentan a documentación ou do seu exame se deduce que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderán ser nomeadas persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Cuarto. Publicar como anexo I a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, polas quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, se deberá seguir para os efectos da adxudicación de destino.

Quinto. Publicar como anexo II a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, pola quenda de discapacidade intelectual, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, se deberá seguir para os efectos da adxudicación de destino.

Sexto. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, polas quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral, e que figura como anexo III desta resolución.

Sétimo. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes das quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas mediante a Resolución desta dirección, do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polos que optasen non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Oitavo. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, pola quenda de discapacidade intelectual, e que figura como anexo IV desta resolución.

Noveno. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes da quenda de discapacidade intelectual que constan no anexo II desta resolución seleccionen os destinos ofertados, por orde de prelación, no modelo de formulario que consta en formato editable á disposición dos/das aspirantes na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

A selección de destinos no dito formulario polos/as aspirantes da quenda de discapacidade intelectual efectuarase consonte o seguinte procedemento:

a) O/a aspirante cubrirá os seus datos persoais e seleccionará os destinos ofertados, por orde de prelación, de maior a menor preferencia.

b) Para os efectos da súa indicación no formulario, o/a aspirante deberá identificar os destinos polo concello onde están situados.

c) Logo de efectuada a selección de prazas, deberá asinar o formulario e presentalo nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, dentro do prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.

d) O formulario irá dirixido á Dirección Xeral de Recursos Humanos. Edificio Administrativo San Lázaro, s/n. 15703 Santiago de Compostela.

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Décimo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente, na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2021

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

(Quendas de acceso libre, discapacidade xeral e promoción interna)

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***2142**

PACIO DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN

PI

43,125

8,000

12,680

0,000

63,805

2

***7180**

GONZALEZ QUINTELA, MARIA DEL CARMEN

PI

45,000

8,000

5,400

2,000

60,400

3

***1955**

LOPEZ GARCIA, ADELAIDA

PI

37,250

8,000

10,880

0,000

56,130

4

***3492**

BARREIRO MALVIDO, MARIA DEL CARMEN

PI

35,875

5,070

10,600

0,000

51,545

5

***2004**

BLANCO ALVAREZ, ELVA

PI

36,000

8,000

4,850

2,000

50,850

6

***9740**

BLANCO GARCIA, SUSANA

LI

48,750

8,000

28,000

2,000

86,750

7

***6513**

LEAL FRAGA, ANA MARIA

LI

48,375

8,000

28,000

2,000

86,375

8

***9511**

SANCHEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL PILAR

LI

48,375

8,000

27,250

2,000

85,625

9

***2446**

CANOSA BOULLOSA, MARIA CUSTODIA

LI

47,500

8,000

28,000

2,000

85,500

10

***5463**

GARCIA LOPEZ, MARIA ISABEL

LI

48,875

8,000

28,000

0,000

84,875

11

***9162**

PILLADO VILLARQUIDE, ELENA

LI

48,875

8,000

28,000

0,000

84,875

12

***0627**

PORTO VAZQUEZ, MARIA TERESA

LI

48,625

8,000

28,000

0,000

84,625

13

***6477**

CASTRO SALGADO, CRISTINA

LI

50,000

8,000

24,450

2,000

84,450

14

***2463**

FERREIRO PAZOS, ENEDINA MARIA

LI

46,000

8,000

28,000

2,000

84,000

15

***5615**

MIRA OTEIZA, ELENA

LI

47,875

8,000

28,000

0,000

83,875

16

***2380**

GARCIA FERNANDEZ, MARIA LUISA

LI

47,500

8,000

28,000

0,000

83,500

17

***2737**

FIGUEIRA RIVEIRO, LIDIA

LI

46,125

8,000

27,250

2,000

83,375

18

***4218**

LOPEZ PUERTAS, MARIA ANGELES

LI

45,375

8,000

28,000

2,000

83,375

19

***8526**

GONZALEZ MAYO, ANA PILAR

LI

48,375

8,000

26,840

0,000

83,215

20

***5940**

LOURO BOUZAS, LETICIA

LI

46,500

8,000

26,600

2,000

83,100

21

***3196**

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA DEL CARMEN

LI

45,500

8,000

27,600

2,000

83,100

22

***2354**

VILA VILLAVERDE, VERA CRUZ

DI

47,000

8,000

28,000

0,000

83,000

23

***2913**

GOMEZ RODRIGUEZ, IRENE

LI

46,125

8,000

26,860

2,000

82,985

24

***2735**

REY SOUTO, VANESSA

LI

45,375

8,000

27,600

2,000

82,975

25

***9578**

LOPEZ EIRAS, ROCIO

LI

46,875

8,000

28,000

0,000

82,875

26

***1641**

VIDAL MUIÑOS, MARIA MONTSERRAT

LI

50,250

8,000

24,500

0,000

82,750

27

***4709**

SIMON DOSANTOS, MARIA BELEN

LI

46,625

8,000

28,000

0,000

82,625

28

***2350**

SIABA BEIRO, YOLANDA

LI

49,125

8,000

23,400

2,000

82,525

29

***2821**

RODRIGUEZ ZAS, SONIA

LI

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

30

***6063**

IGLESIAS GUITIAN, MARIA GEMMA

LI

46,500

8,000

28,000

0,000

82,500

31

***6740**

GONZALEZ GONZALEZ, ENCARNACION

LI

44,500

8,000

28,000

2,000

82,500

32

***3739**

FERNANDEZ PEREZ, ANDREA

LI

51,000

8,000

23,400

0,000

82,400

33

***7308**

FOLGAR MENO, MATILDE

LI

48,250

8,000

24,110

2,000

82,360

34

***4337**

NAVEIRA SANCHEZ, BEGOÑA

LI

45,125

8,000

27,100

2,000

82,225

35

***9118**

LOURO LOPEZ, BEATRIZ

LI

44,125

8,000

28,000

2,000

82,125

36

***5746**

LOPEZ DOAMO, MARIA DEL CARMEN

LI

50,000

8,000

24,000

0,000

82,000

37

***7374**

SEIJAS RODRIGUEZ, MARIA MONTSERRAT

LI

44,000

8,000

28,000

2,000

82,000

38

***7968**

FERNANDEZ PEREZ, MARIA CRISTINA

LI

43,750

8,000

28,000

2,000

81,750

39

***2243**

MAZAIRA VARELA, MARIA ELENA

LI

46,875

8,000

26,800

0,000

81,675

40

***6875**

FOJO VILLAR, MARTA MARIA

LI

45,625

8,000

26,000

2,000

81,625

41

***1181**

SANIN FANDIÑO, SANDRA

LI

45,625

8,000

28,000

0,000

81,625

42

***3726**

LIMES CASTRO, MANUELA

LI

44,625

8,000

27,000

2,000

81,625

43

***1110**

PENA MARTINEZ, VERONICA PILAR

LI

51,125

8,000

20,400

2,000

81,525

44

***5664**

REQUEJO JOGA, ANA

LI

43,500

8,000

27,800

2,000

81,300

45

***1137**

ALDEGUNDE GONZALEZ, MARIA JOSE

LI

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

46

***4488**

COSTA LORENZO, ALMUDENA

LI

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

47

***6216**

DEL RIO FERNANDEZ, MERCEDES

LI

45,250

8,000

28,000

0,000

81,250

48

***9412**

REVESTIDO LOPEZ, MARIA LUCRECIA

DI

45,125

8,000

28,000

0,000

81,125

49

***1734**

COLLAZO MANSO, MARIA VANESSA

LI

45,125

8,000

28,000

0,000

81,125

50

***2452**

PARDO VIDAL, MARIA ISABEL

LI

43,000

8,000

28,000

2,000

81,000

51

***0598**

VILAN BLANCO, MARIA CRISTINA

LI

50,375

8,000

22,600

0,000

80,975

52

***6676**

FERREIRA GONZALEZ, MARIA BEATRIZ

LI

50,375

8,000

20,600

2,000

80,975

53

***2016**

QUINTANA VILARELLE, MONICA

LI

42,875

8,000

28,000

2,000

80,875

54

***6530**

LOPEZ ALONSO, LUCRECIA

LI

44,625

8,000

28,000

0,000

80,625

55

***1973**

GARCIA SANCHEZ, SOFIA

LI

44,625

8,000

28,000

0,000

80,625

56

***3521**

CORDEIRO PAREDES, ROSA ANA

LI

42,625

8,000

28,000

2,000

80,625

57

***2880**

ALEGRE VIGO, CARMEN

LI

44,750

8,000

25,800

2,000

80,550

58

***9669**

FERNANDEZ SANCHEZ, MONTSERRAT

LI

44,500

8,000

26,000

2,000

80,500

59

***9351**

PORTABALES PARADA, BEATRIZ

LI

42,500

8,000

28,000

2,000

80,500

60

***3782**

LAREO PEREZ, MARTA

LI

42,875

8,000

27,600

2,000

80,475

61

***7948**

GOMEZ IGLESIAS, MARIA PILAR

LI

51,250

8,000

19,200

2,000

80,450

62

***7709**

LORENZO PORTELA, PAULA

LI

42,375

8,000

28,000

2,000

80,375

63

***2322**

LOSADA CAMPO, MARIA SOL

LI

42,250

8,000

28,000

2,000

80,250

64

***9888**

REGUEIRO BOTANA, CONCEPCION

LI

43,375

8,000

26,800

2,000

80,175

65

***5101**

GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

45,625

8,000

24,500

2,000

80,125

66

***7921**

GONZALEZ GARCIA, LAURA

LI

42,125

8,000

28,000

2,000

80,125

67

***7080**

GIRALDEZ GONZALEZ, DIANA

LI

42,125

8,000

28,000

2,000

80,125

68

***7432**

DOMINGUEZ GONZALEZ, DIVINA

LI

42,125

8,000

28,000

2,000

80,125

69

***0973**

MENDEZ MONTOTO, ROCIO

LI

46,500

8,000

25,600

0,000

80,100

70

***4320**

ALVAREZ PRADA, AMALIA

LI

46,875

8,000

25,200

0,000

80,075

71

***1972**

PEREZ RUA, ROCIO

LI

45,875

8,000

26,200

0,000

80,075

72

***7646**

ARES REIGOSA, MARIA LUISA

LI

46,250

8,000

23,800

2,000

80,050

73

***9658**

REGUEIRA BLANCO, MARIA TERESA

LI

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

74

***1225**

TORREIRA BANZAS, INES

LI

44,000

8,000

28,000

0,000

80,000

75

***5023**

SUAREZ LEMA, RAQUEL

LI

43,750

8,000

26,200

2,000

79,950

76

***5811**

HERMO SANCHEZ, FLORA

LI

48,500

8,000

23,400

0,000

79,900

77

***4787**

MONTERO TORRENTE, ELIA

LI

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

78

***0323**

TORREIRO IGLESIAS, MARIA ROCIO

LI

41,875

8,000

28,000

2,000

79,875

79

***7159**

CORDAL PEREZ, MARGARITA

LI

41,875

8,000

28,000

2,000

79,875

80

***9460**

CELADA PUMARES, MARIA VICTORIA

LI

47,125

8,000

22,700

2,000

79,825

81

***1510**

DEL RIO POMBO, BABILA

LI

48,750

8,000

23,000

0,000

79,750

82

***0682**

BERCERO REDONDO, MARIA ISABEL

LI

47,750

8,000

24,000

0,000

79,750

83

***6481**

VEIGA OJEA, SEVERO

LI

43,750

8,000

28,000

0,000

79,750

84

***9489**

BOENTE PINO, ROCIO

LI

45,000

8,000

24,700

2,000

79,700

85

***8370**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BELEN

LI

46,625

8,000

25,000

0,000

79,625

86

***6684**

PINTOR PAZO, MARIA JESUS

LI

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

87

***9997**

GONZALEZ IGLESIAS, ROSA MARIA

LI

43,625

8,000

28,000

0,000

79,625

88

***4809**

LOPEZ PULIDO, YOLANDA

LI

41,625

8,000

28,000

2,000

79,625

89

***4016**

IGLESIAS MEDELA, MARIA IRENE

LI

41,625

8,000

28,000

2,000

79,625

90

***3277**

MARTINEZ MARTINEZ, RITA MARIA

LI

41,625

8,000

28,000

2,000

79,625

91

***0735**

COSTA NOVO, NOEMI

LI

46,000

8,000

25,610

0,000

79,610

92

***8235**

RIAL SUEIRO, RITA

LI

44,875

8,000

24,480

2,000

79,355

93

***7008**

BARGIELA VAZQUEZ, SILVIA

LI

48,125

8,000

22,600

0,550

79,275

94

***6637**

LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTINA

LI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

95

***5489**

DIAZ MARTINEZ, MARIA OBDULIA

DI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

96

***7922**

MOROLLON BAZAN, CELIA

LI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

97

***9927**

PAIS VILLAR, MARIA DOLORES

LI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

98

***8839**

REGUEIRO BOTANA, MARIA ISABEL

LI

41,250

8,000

28,000

2,000

79,250

99

***1069**

SALGUEIRO BUENO, MARTA

LI

41,250

8,000

28,000

2,000

79,250

100

***7169**

FONTAN RODRIGUEZ, MARIA JESUS

LI

41,250

8,000

28,000

2,000

79,250

101

***3189**

VILLA MUJICO, SILVIA

LI

43,125

8,000

28,000

0,000

79,125

102

***6494**

RODRIGUEZ IGLESIAS, MARIA DEL ROCIO

LI

43,125

8,000

28,000

0,000

79,125

103

***3153**

COMESAÑA DA VILA, ESTEFANIA

LI

45,000

8,000

23,600

2,400

79,000

104

***9801**

ALVES VERGARA, MARIA DOLORES

LI

41,000

8,000

28,000

2,000

79,000

105

***6937**

LISTE CES, ROCIO

LI

51,125

8,000

19,800

0,000

78,925

106

***5294**

MARTINEZ FRAGUELA, MARIA BELEN

LI

47,000

8,000

23,900

0,000

78,900

107

***6665**

ARIAS ALVAREZ, VERONICA

LI

42,875

8,000

28,000

0,000

78,875

108

***2770**

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MARIA TERESA

DI

42,875

8,000

28,000

0,000

78,875

109

***9973**

OTERO RODRIGUEZ, LAURA

LI

40,875

8,000

28,000

2,000

78,875

110

***2670**

PARDO BARRIO, ISABEL

LI

45,750

8,000

23,000

2,000

78,750

111

***7845**

RODRIGUEZ PINTOS, MARIA MAR

LI

40,750

8,000

28,000

2,000

78,750

112

***6680**

PADRON PEREZ, ROCIO

LI

48,875

8,000

19,800

2,000

78,675

113

***1450**

MARTINEZ PARIS, TERESA

LI

47,250

8,000

23,400

0,000

78,650

114

***4661**

PONCINI GOMEZ, RAQUEL

LI

42,625

8,000

28,000

0,000

78,625

115

***0957**

BARGE GRANDE, ANTONIO

LI

42,625

8,000

28,000

0,000

78,625

116

***9726**

COSTA ALVAREZ, RAQUEL

LI

42,625

8,000

28,000

0,000

78,625

117

***0577**

LOPEZ FRAGA, MARIA LUZ

LI

47,500

8,000

21,000

2,000

78,500

118

***9561**

MARTINEZ PUJALES, BELEN

LI

42,500

8,000

28,000

0,000

78,500

119

***4370**

CRESPO TABOADA, MARIA LUISA

LI

42,500

8,000

28,000

0,000

78,500

120

***3715**

DIAZ MOSQUERA, MONICA

LI

40,500

8,000

28,000

2,000

78,500

121

***6199**

GONZALEZ PEREZ, REMEDIOS

LI

44,375

8,000

26,000

0,000

78,375

122

***2866**

FERNANDEZ MAREY, CONSUELO

LI

42,375

8,000

28,000

0,000

78,375

123

***8942**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA ELISA

LI

40,375

8,000

28,000

2,000

78,375

124

***7963**

RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA JESUSA

LI

40,375

8,000

28,000

2,000

78,375

125

***0449**

LOPEZ LOPEZ, FELI

LI

42,125

8,000

26,200

2,000

78,325

126

***1589**

RODRIGUEZ MENDEZ, MARIA JOSE

LI

44,000

8,000

26,300

0,000

78,300

127

***6902**

RODRIGUEZ FANDIÑO, ELSA

LI

42,250

8,000

26,000

2,000

78,250

128

***9658**

MARTINEZ HERMIDA, MARIA

LI

40,250

8,000

28,000

2,000

78,250

129

***9719**

ESTEVEZ MONTEJANO, ANA

LI

40,250

8,000

28,000

2,000

78,250

130

***6017**

FRANCO POUSO, MARIA MERCEDES

LI

45,625

8,000

24,600

0,000

78,225

131

***7455**

DIAZ VAZQUEZ, MARIA ANGELA

LI

41,375

8,000

26,760

2,000

78,135

132

***2060**

TERRON RODRIGUEZ, CARMEN

LI

42,125

8,000

28,000

0,000

78,125

133

***9833**

GARCIA NOVAS, MARIA TERESA

LI

42,000

8,000

28,000

0,000

78,000

134

***2147**

GARABAL MAZA, M. LUISA

LI

42,000

8,000

28,000

0,000

78,000

135

***1899**

SUAREZ BLANCO, OLGA

LI

40,000

8,000

28,000

2,000

78,000

136

***2470**

LOPEZ PAIS, ANA CLARA

LI

40,000

8,000

28,000

2,000

78,000

137

***7323**

CHANTADA RODRIGUEZ, MARIA JOSE

LI

47,375

8,000

22,600

0,000

77,975

138

***8663**

NOGUEIRAS IGLESIAS, MARIA JOSE

LI

41,875

8,000

28,000

0,000

77,875

139

***2355**

GARCIA CAAMAÑO, SONIA

LI

39,875

8,000

28,000

2,000

77,875

140

***2932**

VARELA ALVARELLOS, MARIA JESUS

LI

50,250

8,000

19,600

0,000

77,850

141

***8283**

SENRA FROJAN, BEATRIZ

LI

41,750

8,000

28,000

0,000

77,750

142

***1319**

MARTINEZ PELETEIRO, MARIA JESUS

LI

39,750

8,000

28,000

2,000

77,750

143

***9204**

MORANDEIRA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR

LI

39,750

8,000

28,000

2,000

77,750

144

***5258**

HERMO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

44,125

8,000

25,600

0,000

77,725

145

***5674**

VARELA IGLESIAS, ANDREA

LI

43,625

8,000

26,030

0,000

77,655

146

***2259**

LOPEZ GONZALEZ, GEMMA

LI

41,625

8,000

28,000

0,000

77,625

147

***3730**

ABEIJON ABEIJON, NOELIA

LI

41,625

8,000

28,000

0,000

77,625

148

***5985**

INSUA HORTA, MARIA CARMEN

LI

41,625

8,000

28,000

0,000

77,625

149

***2510**

CAAMAÑO MOLEDO, BEATRIZ

LI

41,625

8,000

28,000

0,000

77,625

150

***1717**

MONTERO PARDIÑAS, ADELA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

151

***5984**

FOUZ VAZQUEZ, MARIA BEGOÑA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

152

***9339**

ALVAREZ PEREZ, MONICA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

153

***8860**

SALGADO VILA, ANA MARIA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

154

***6841**

DELGADO OUTEIRIÑO, ANA ROSA

LI

39,625

8,000

28,000

2,000

77,625

155

***6783**

IGLESIAS PEREZ, SALOME

LI

45,000

8,000

24,600

0,000

77,600

156

***2987**

PORTO FOLGAR, MARGARITA

LI

41,750

8,000

25,800

2,000

77,550

157

***2442**

ALVAREZ DAPIA, LIDIA

LI

47,500

8,000

22,000

0,000

77,500

158

***3744**

GONZALEZ LABRADA, MILAGROS

LI

41,500

8,000

28,000

0,000

77,500

159

***6728**

BERMUDEZ VARELA, REMEDIOS

LI

39,500

8,000

28,000

2,000

77,500

160

***3344**

CASTRO RIVERA, MARIA DEL PILAR

LI

39,500

8,000

28,000

2,000

77,500

161

***3220**

GONZALEZ VARELA, EVA ISABEL

LI

39,500

8,000

28,000

2,000

77,500

162

***2406**

SOBRAL PEREZ, ALICIA

LI

45,000

8,000

22,400

2,000

77,400

163

***5500**

LECHUGA TABOAS, ANA ISABEL

LI

42,375

8,000

25,000

2,000

77,375

164

***3679**

NOYA MOSCOSO, MERCEDES

LI

41,375

8,000

28,000

0,000

77,375

165

***0736**

FUENTES PULLEIRO, MARIA JESUS

LI

39,375

8,000

28,000

2,000

77,375

166

***1158**

SANMARTIN GARCIA, BANESA

LI

46,125

8,000

23,200

0,000

77,325

167

***8784**

SANCHEZ SANCHEZ, DOLORES

LI

42,125

8,000

27,200

0,000

77,325

168

***3233**

FRAGA MARTINEZ, MARIA TERESA

LI

42,125

8,000

25,200

2,000

77,325

169

***3807**

BANDIN GARCIA, LETICIA

LI

42,500

8,000

26,800

0,000

77,300

170

***0267**

MARTINEZ NANDIN, PATRICIA

LI

42,875

8,000

24,400

2,000

77,275

171

***9741**

DOMINGUEZ SALGADO, BEATRIZ

LI

39,875

8,000

27,400

2,000

77,275

172

***9637**

TARRIO SANTOS, SONIA

LI

41,250

8,000

28,000

0,000

77,250

173

***8900**

RODRIGUEZ NOGUEIRA, NELIDA

LI

41,250

8,000

28,000

0,000

77,250

174

***1931**

CATALAN SOLLA, MANUELA

LI

39,250

8,000

28,000

2,000

77,250

175

***6832**

GARCIA MOURE, MARIA DEL PILAR

DI

41,125

8,000

28,000

0,000

77,125

176

***5747**

CASTRO LAMAS, CONSUELO

LI

39,125

8,000

28,000

2,000

77,125

177

***9142**

BOUZON BOUZON, MARIA DEL PILAR

LI

39,125

8,000

28,000

2,000

77,125

178

***6703**

NEIRA LOPEZ, MARIA CELI

LI

39,125

8,000

28,000

2,000

77,125

179

***7239**

BOUZON RIOS, JOSEFA

LI

39,125

8,000

28,000

2,000

77,125

180

***3621**

RODRIGUEZ CAMPOS, ANA BELEN

LI

39,375

8,000

27,700

2,000

77,075

181

***2279**

MIGUEZ MIGUEZ, INES

LI

46,000

8,000

23,000

0,000

77,000

182

***8731**

CANCELAS CORTIZO, ANA ISABEL

LI

41,000

8,000

28,000

0,000

77,000

183

***4581**

VAZQUEZ LIZ, MARIA BEGOÑA

LI

41,000

8,000

28,000

0,000

77,000

184

***7249**

AMEIJEIRAS DURAN, RAQUEL

LI

39,000

8,000

28,000

2,000

77,000

185

***5082**

SOTO COSTAS, BARBARA

LI

43,375

8,000

23,600

2,000

76,975

186

***6050**

RIOS REGUEIRA, MARIA ANTONIA

LI

47,750

8,000

21,200

0,000

76,950

187

***5896**

SANCHEZ MARTINEZ, SONIA

LI

43,250

8,000

25,680

0,000

76,930

188

***7472**

GONZALEZ CHARLIN, MARIA LAURA

LI

45,125

8,000

23,800

0,000

76,925

189

***4162**

SOAGE COSTAS, AROA

LI

40,875

8,000

28,000

0,000

76,875

190

***3069**

ANTUNES ALVAREZ, MARIA

LI

40,875

8,000

28,000

0,000

76,875

191

***2950**

BUGLIOT ALFEIRAN, MARIA CRISTINA

LI

43,000

8,000

25,800

0,000

76,800

192

***2352**

REY PICON, BEATRIZ MARIA

LI

40,875

8,000

25,900

2,000

76,775

193

***2475**

SEXTO SUAREZ, MARIA DEL CARMEN

LI

44,500

8,000

22,250

2,000

76,750

194

***5781**

GONZALEZ ARMESTO, MERCEDES

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

195

***6999**

CAAMAÑO SANLES, MARIA JOSE

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

196

***6105**

SAMPEDRO SUAREZ, RAMONA

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

197

***5971**

FERREIRO GOMEZ, MARIA DOLORES

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

198

***7731**

BOUZON COIRA, ROCIO

LI

45,375

8,000

23,300

0,000

76,675

199

***8087**

NEIRA MIRON, MARIA CRISTINA

LI

42,250

8,000

26,400

0,000

76,650

200

***4606**

MARIÑO GOMEZ, MARIA CARMEN

LI

38,625

8,000

28,000

2,000

76,625

201

***5021**

GARCIA GONZALEZ, ANA ISABEL

LI

45,750

8,000

22,840

0,000

76,590

202

***2595**

REDONDO MARROQUIN, XENXO

LI

40,375

8,000

26,200

2,000

76,575

203

***7723**

GONZALEZ GONZALEZ, PAULA

LI

40,750

8,000

27,800

0,000

76,550

204

***2868**

LAMA FERRIN, BEATRIZ

LI

41,500

8,000

25,000

2,000

76,500

205

***6845**

DEL RIO SIEIRA, MARIA AGRIPINA

LI

40,500

8,000

28,000

0,000

76,500

206

***8729**

GARCIA SALAZAR, EVA MARIA

LI

43,875

8,000

24,600

0,000

76,475

207

***6027**

FERNANDEZ DEL HUERTO, MARIA DEL PILAR

LI

46,000

8,000

20,450

2,000

76,450

208

***1279**

FERNANDEZ ALVAREZ, ANA

LI

39,375

8,000

27,060

2,000

76,435

209

***7090**

SOTELO GONZALEZ, MARIA YOLANDA

LI

41,625

8,000

24,800

2,000

76,425

210

***3852**

LOPEZ VARELA, ISABEL

LI

43,625

8,000

22,790

2,000

76,415

211

***5840**

DIAZ BLANCO, MARIA INES

LI

40,375

8,000

28,000

0,000

76,375

212

***1881**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, MONICA MARIA

LI

40,375

8,000

28,000

0,000

76,375

213

***3365**

LOPEZ FERNANDEZ, MARGARITA

LI

42,750

8,000

23,600

2,000

76,350

214

***3233**

BARREIRO LOPEZ DE GAMARRA, JUANA MARIA

LI

41,000

8,000

27,300

0,000

76,300

215

***1862**

BLANCO GUTIERREZ, LAURA

LI

40,250

8,000

28,000

0,000

76,250

216

***7919**

MOURULLO VIDAL, MARTA

LI

40,250

8,000

28,000

0,000

76,250

217

***4034**

FERNANDEZ FIDALGO, MARIA BELEN

LI

40,250

8,000

28,000

0,000

76,250

218

***9397**

GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD

LI

40,250

8,000

28,000

0,000

76,250

219

***9850**

ROSALES GARCIA, SERGIA

LI

38,250

8,000

28,000

2,000

76,250

220

***3607**

VAZQUEZ MIRANDA, MARIA DEL CARMEN

LI

38,250

8,000

28,000

2,000

76,250

221

***0781**

DIAZ CASTRO, MARIA DOLORES

LI

38,250

8,000

28,000

2,000

76,250

222

***2154**

FELIPEZ GARCIA, EVA MARIA

LI

38,250

8,000

28,000

2,000

76,250

223

***2600**

BLANCO CAPEANS, MARIA INES

LI

45,625

8,000

20,600

2,000

76,225

224

***6400**

ALVAREZ RAJO, INMACULADA

LI

40,875

8,000

25,300

2,000

76,175

225

***3068**

ESPIN MENDEZ, MARIA ROSARIO

LI

40,375

8,000

25,800

2,000

76,175

226

***2360**

RIAL GOMEZ, PAULA

LI

46,125

8,000

22,000

0,000

76,125

227

***1851**

LOURO LAMELA, MANUEL

LI

40,125

8,000

28,000

0,000

76,125

228

***8926**

MARCOTE SILVA, MARIA MONTSERRAT

LI

40,125

8,000

28,000

0,000

76,125

229

***8215**

ALVAREZ PARDO, CARMEN MARIA

LI

40,125

8,000

28,000

0,000

76,125

230

***5348**

REY MOLLINEDO, MARIA JESUS

LI

38,125

8,000

28,000

2,000

76,125

231

***4395**

ARIAS FERNANDEZ, PILAR

LI

38,125

8,000

28,000

2,000

76,125

232

***8715**

DUARTE CASAS, ROSA MARIA

LI

38,125

8,000

28,000

2,000

76,125

233

***9406**

ALVAREZ ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN

DI

42,500

8,000

23,600

2,000

76,100

234

***7168**

CORDAL DIAZ, SALOME

LI

41,500

8,000

26,600

0,000

76,100

235

***6958**

BELLO ALBORES, ROSALIA

LI

44,250

8,000

23,820

0,000

76,070

236

***7455**

LOPEZ CABELLO, MARIA JOSE

LI

46,250

8,000

21,800

0,000

76,050

237

***8466**

DACOSTA ALONSO, MARIA ANGELES

LI

41,625

8,000

24,420

2,000

76,045

238

***5520**

PARDO QUIROGA, EVA

LI

40,625

8,000

25,400

2,000

76,025

239

***8416**

GAVILANES BLANCO, MARIA CRISTINA

LI

40,000

8,000

28,000

0,000

76,000

240

***0574**

MARCOS CARRERA, JOSEFA

LI

38,000

8,000

28,000

2,000

76,000

241

***9428**

REY PIÑEIRO, MARIA MANUELA

LI

38,000

8,000

28,000

2,000

76,000

242

***7143**

BASTOS FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES

LI

41,500

8,000

24,400

2,000

75,900

243

***9727**

OUTEIRIÑO LAMAS, HORTENSIA

LI

39,875

8,000

28,000

0,000

75,875

244

***1971**

ALDREY UZAL, SANDRA MARIA

LI

43,375

8,000

24,400

0,000

75,775

245

***9445**

POSADA EXPOSITO, MARIA

LI

39,750

8,000

28,000

0,000

75,750

246

***8142**

BOULLOSA CONDE, MARIA ISABEL

LI

39,750

8,000

28,000

0,000

75,750

247

***2159**

LOUZAO LOPEZ, JOSEFA

LI

37,750

8,000

28,000

2,000

75,750

248

***1098**

FERNANDEZ IGLESIAS, MARIA GLADYS

LI

37,750

8,000

28,000

2,000

75,750

249

***8850**

GARCIA GARCIA, MARIA JOSE

LI

37,750

8,000

28,000

2,000

75,750

250

***6927**

PEREIRO FARALDO, RAQUEL

LI

43,875

8,000

23,800

0,000

75,675

251

***3784**

FERREIRO FERNANDEZ, MARIA DOLORES

LI

39,625

8,000

28,000

0,000

75,625

252

***3415**

ADRIO CORBAL, MONTSERRAT

LI

39,625

8,000

28,000

0,000

75,625

253

***1298**

GARCIA LAGE, MARIA DOLORES

LI

39,625

8,000

28,000

0,000

75,625

254

***9806**

RIOBOO SANCHEZ, PAULA

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

255

***9715**

VAZQUEZ DOMINGUEZ, ARACELI

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

256

***8911**

SANTODOMINGO BLACH, SUSANA

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

257

***6384**

FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

258

***4124**

CAMBEIRO GOMEZ, PATRICIA

LI

37,625

8,000

28,000

2,000

75,625

259

***0712**

FERNANDEZ GARCIA, ANA MARIA

LI

45,750

8,000

21,800

0,000

75,550

260

***2070**

VAZQUEZ PARDIÑAS, MARIA INMACULADA

LI

43,750

8,000

21,800

2,000

75,550

261

***2360**

ALVAREZ PICO, IDOIA

LI

46,000

8,000

19,500

2,000

75,500

262

***9447**

PRESEDO GARAZO, NURIA

LI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

263

***8499**

SOLLA AROSA, MARIA DEL PILAR

LI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

264

***7049**

ALVAREZ GARCIA, MARIA ISABEL

DI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

265

***5229**

CASTIÑEIRA GRANDAL, SAGRARIO

LI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

266

***7165**

NIMO FERNANDEZ, MARIA TERESA

LI

39,500

8,000

28,000

0,000

75,500

267

***4606**

VARELA BARCIA, JOSE MANUEL

LI

37,500

8,000

28,000

2,000

75,500

268

***1913**

VAZQUEZ MARTINEZ, SILVIA

LI

43,875

8,000

23,600

0,000

75,475

269

***9990**

GARCIA BALEATO, MARIA DEL CARMEN

LI

37,875

8,000

27,600

2,000

75,475

270

***1334**

COUTO GONZALEZ, RAQUEL

LI

43,375

8,000

22,000

2,000

75,375

271

***5937**

PARDO LORENZO, BLANCA

LI

39,375

8,000

28,000

0,000

75,375

272

***3385**

FERNANDEZ GARCIA, EVA

LI

39,375

8,000

28,000

0,000

75,375

273

***4299**

PRIETO ALLO, FATIMA

LI

47,000

8,000

20,300

0,000

75,300

274

***6197**

OTERO OTERO, MARIA SOLEDAD

LI

41,000

8,000

26,300

0,000

75,300

275

***7201**

MACEIRA PEREZ, ROSA

LI

40,125

8,000

27,170

0,000

75,295

276

***4399**

GONZALEZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL

LI

39,250

8,000

28,000

0,000

75,250

277

***0281**

MATA TUÑAS, AMAYA

LI

39,250

8,000

28,000

0,000

75,250

278

***7450**

PEREZ ORGE, NIEVES

LI

37,250

8,000

28,000

2,000

75,250

279

***9073**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

LI

37,250

8,000

28,000

2,000

75,250

280

***1707**

ALONSO RODRIGUEZ, ANGELES

LI

37,250

8,000

28,000

2,000

75,250

281

***3636**

ARES LOSADA, RUTH

LI

37,250

8,000

28,000

2,000

75,250

282

***9196**

ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN

LI

44,375

8,000

20,800

2,000

75,175

283

***0078**

GONZALEZ CARDOSO, MIRIAM

LI

43,625

8,000

21,550

2,000

75,175

284

***3098**

MUÑIZ REMUIÑAN, MARIA DEL CARMEN

LI

43,375

8,000

21,800

2,000

75,175

285

***5658**

LOPEZ NUÑEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

40,375

8,000

26,800

0,000

75,175

286

***5296**

SARDELIS PAZOS, MARIA VICTORIA

LI

39,125

8,000

28,000

0,000

75,125

287

***8199**

MUÑIZ PASCUAL, ANA MARIA

LI

37,125

8,000

28,000

2,000

75,125

288

***8037**

IGLESIAS RUMBO, MARIA CRISTINA

LI

37,125

8,000

28,000

2,000

75,125

289

***1659**

BRAGE ADEGA, MARIA EUGENIA

LI

37,125

8,000

28,000

2,000

75,125

290

***1291**

PEREZ LOPEZ, CARLOS JACINTO

LI

37,125

8,000

28,000

2,000

75,125

291

***8310**

LOPEZ PORTO, FLORA

LI

42,500

8,000

24,600

0,000

75,100

292

***2422**

RODRIGUEZ VILA, RAQUEL

LI

50,250

8,000

14,800

2,000

75,050

293

***3525**

FERNANDEZ LOPEZ, LETICIA

LI

42,250

8,000

24,800

0,000

75,050

294

***8077**

ALVAREZ IGLESIAS, BEATRIZ

LI

40,250

8,000

26,800

0,000

75,050

295

***4557**

GOMEZ RICO, SOLEDAD

LI

39,500

8,000

27,530

0,000

75,030

296

***7908**

IGLESIAS ALVAREZ, OLGA

LI

39,000

8,000

28,000

0,000

75,000

297

***6247**

VILA BABARRO, MARIA DOLORES

LI

41,375

8,000

23,600

2,000

74,975

298

***1307**

ROMERO IGLESIAS, JOSEFINA

LI

41,750

8,000

25,200

0,000

74,950

299

***4980**

FERNANDEZ VIDAL, MARIA LUZ

LI

37,250

8,000

27,680

2,000

74,930

300

***6549**

VAZQUEZ GOMEZ, TANIA

LI

42,125

8,000

24,800

0,000

74,925

301

***9722**

CARDOSO MALDE, IRIA

LI

46,500

8,000

18,400

2,000

74,900

302

***2151**

CARRIL ALVAREZ, REBECA

LI

38,875

8,000

28,000

0,000

74,875

303

***7662**

DOMINGUEZ BREA, MARIA ROCIO

LI

41,250

8,000

25,600

0,000

74,850

304

***6421**

FEIJOO CERREDELO, ROSANNA

LI

36,750

8,000

28,000

2,100

74,850

305

***2347**

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA MANUELA

LI

45,625

8,000

19,200

2,000

74,825

306

***1111**

COMESAÑA PELETEIRO, RUTH MARIA

LI

39,125

8,000

25,670

2,000

74,795

307

***4710**

ROUCO GARCIA, MARIA LAURA

DI

41,375

8,000

23,400

2,000

74,775

308

***0740**

LIMIA MANUEL, FELISA

LI

38,750

8,000

28,000

0,000

74,750

309

***2988**

VARELA FERNANDEZ, MONICA

LI

38,750

8,000

28,000

0,000

74,750

310

***6838**

VARELA MOURE, ANA MARIA

LI

38,750

8,000

28,000

0,000

74,750

311

***6038**

FERNANDEZ CUDEIRO, MARIA JOSE

LI

38,750

8,000

28,000

0,000

74,750

312

***7437**

GARCIA PINO, M DE ROSARIO

LI

38,125

8,000

26,600

2,000

74,725

313

***1040**

BERNARDO ANDRES, MARIA PILAR

LI

38,625

8,000

28,000

0,000

74,625

314

***5379**

VAZQUEZ OUVIÑA, MARIA BENILDE

LI

38,625

8,000

28,000

0,000

74,625

315

***6606**

LOPEZ SANCHEZ, BEGOÑA

LI

38,625

8,000

28,000

0,000

74,625

316

***5253**

LORENZO VARELA, MARIA ANTONIA

LI

36,625

8,000

28,000

2,000

74,625

317

***3471**

ADRAN FONTAO, SONIA MARIA

LI

36,625

8,000

28,000

2,000

74,625

318

***7922**

SOALLEIRO VENANCIO, PAMELA

LI

42,000

8,000

22,600

2,000

74,600

319

***8188**

SOTO MORAGON, MARIA DEL PILAR

LI

38,500

8,000

28,000

0,000

74,500

320

***0806**

PEREZ VAZQUEZ, MARIA CRISTINA

LI

36,500

8,000

28,000

2,000

74,500

321

***4249**

ALVAREZ RANCAÑO, BEATRIZ

LI

46,875

8,000

17,600

2,000

74,475

322

***7437**

BREZMES DEL CAMPO, MARIA PILAR

LI

40,250

8,000

24,200

2,000

74,450

323

***4155**

LOPEZ CABADO, ANA BELEN

LI

37,000

8,000

27,400

2,000

74,400

324

***4856**

GONZALEZ DIAZ, TRINIDAD

LI

47,375

8,000

19,000

0,000

74,375

325

***2593**

VALCARCE FERNANDEZ, MARIA JOSE

LI

46,375

8,000

20,000

0,000

74,375

326

***6117**

REDONDO LOPEZ, MARIA ELENA

LI

38,375

8,000

28,000

0,000

74,375

327

***9631**

CASTRO GARCIA, ANA

LI

38,375

8,000

28,000

0,000

74,375

328

***1331**

LORENZO SUAREZ, CARMEN

LI

38,375

8,000

28,000

0,000

74,375

329

***2935**

GONZALEZ LOPEZ, ALICIA

LI

38,375

8,000

28,000

0,000

74,375

330

***9580**

COSTA GARCIA, JAVIER

LI

36,375

8,000

28,000

2,000

74,375

331

***5809**

CARRERA ALVAREZ, ROSA MARIA

LI

43,500

8,000

22,800

0,000

74,300

332

***0019**

RICO BLANCO, MARIA CRUZ

LI

39,500

8,000

26,800

0,000

74,300

333

***7476**

CID GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES

LI

44,875

8,000

21,400

0,000

74,275

334

***1266**

CAMBEIRO FERNANDEZ, MARIA CARMEN

LI

40,875

8,000

25,400

0,000

74,275

335

***2011**

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA CARMEN

LI

38,250

8,000

28,000

0,000

74,250

336

***5052**

VAZQUEZ DURO, MARIA DEL CARMEN

LI

38,250

8,000

28,000

0,000

74,250

337

***9279**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, CRUZ

LI

38,250

8,000

28,000

0,000

74,250

338

***5989**

COUTADO ARIAS, ROSA MARIA

LI

41,000

8,000

23,210

2,000

74,210

339

***2307**

VIDAL ALVITE, MARIA SARA

LI

39,500

8,000

24,700

2,000

74,200

340

***3131**

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

LI

38,375

8,000

25,800

2,000

74,175

341

***0790**

PEREIRO FIEIRA, MONICA

LI

46,250

8,000

17,900

2,000

74,150

342

***5873**

RUA RIVERO, MARIA LUISA

LI

42,125

8,000

24,000

0,000

74,125

343

***7454**

LOPEZ VILLAR, GUADALUPE

LI

38,125

8,000

28,000

0,000

74,125

344

***1105**

BUELA SISTO, NATALIA

LI

38,125

8,000

28,000

0,000

74,125

345

***8971**

COSTA PICOS, PAULA

LI

36,125

8,000

28,000

2,000

74,125

346

***7457**

RODRIGUEZ GONZALEZ, VERENA

LI

41,500

8,000

22,600

2,000

74,100

347

***6517**

GOLAN BECERRA, TANIA

LI

42,875

8,000

21,200

2,000

74,075

348

***9365**

FERNANDEZ CARBALLO, MARIA JOSE

DI

37,000

8,000

27,000

2,000

74,000

349

***8067**

MARTINEZ QUINTANS, ROSA MARIA

LI

36,000

8,000

28,000

2,000

74,000

350

***6039**

OLIVEIRA ANTON, ANTONIO LUIS

LI

36,000

8,000

28,000

2,000

74,000

351

***5080**

NOGUEIRA GRANDE, MARIA ANGELES

LI

44,375

8,000

21,600

0,000

73,975

352

***3798**

CASTRO GRANJA, MARIA ISABEL

LI

40,375

8,000

23,600

2,000

73,975

353

***2584**

MIRANDA VAZQUEZ, MARIA PAZ

LI

38,750

8,000

27,200

0,000

73,950

354

***6673**

ANSEDE GARCIA, MIRIAM

LI

42,875

8,000

21,000

2,000

73,875

355

***0662**

MARTINEZ SANMARTIN, MONICA

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

356

***7643**

CASTRO RODRIGUEZ, ROSARIO

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

357

***0011**

PEREIRA VAQUEIRO, MARIA JESUS

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

358

***3773**

IGLESIAS BRAVO, Mª JOSE

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

359

***8173**

PASCUAL GONZALEZ, BEGOÑA

LI

37,875

8,000

28,000

0,000

73,875

360

***4741**

CASAS RODIÑO, VALENTINA

LI

35,875

8,000

28,000

2,000

73,875

361

***8863**

MARTINEZ GOMEZ, SONIA

LI

35,875

8,000

28,000

2,000

73,875

362

***7513**

DIAZ PIÑEIRO, PAULA MARIA

LI

41,125

8,000

22,700

2,000

73,825

363

***1909**

MEIJIDE SANTOS, MARIA JESUS

LI

39,625

8,000

24,200

2,000

73,825

364

***6500**

BARROS FRAGUEIRO, MARIA DEL CARMEN

LI

38,375

8,000

27,400

0,000

73,775

365

***0620**

ABAL ABAL, SILVIA CRISTINA

LI

37,375

8,000

26,400

2,000

73,775

366

***8253**

BARREIRO OLVEIRA, CONCEPCION

LI

37,750

8,000

28,000

0,000

73,750

367

***8439**

CAGIAO BLANCO, MERCEDES

LI

37,750

8,000

28,000

0,000

73,750

368

***2286**

MARTINEZ VILARIÑO, EVA MARIA

LI

43,500

8,000

22,200

0,000

73,700

369

***2176**

LOPEZ PORTELA, ANA

LI

41,500

8,000

22,200

2,000

73,700

370

***1249**

LORENZO SANTOS, ANUNCIATA

LI

43,250

8,000

22,400

0,000

73,650

371

***7593**

VALLE GARCIA, MARIA JESUS

LI

40,250

8,000

23,400

2,000

73,650

372

***2155**

TEO SANCHEZ, ROCIO

LI

45,625

8,000

18,000

2,000

73,625

373

***5948**

MILLET ABELENDA, MARIA SOL

LI

37,625

8,000

28,000

0,000

73,625

374

***4944**

CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA

LI

37,625

8,000

28,000

0,000

73,625

375

***9720**

VAZQUEZ FERNANDEZ, SUSANA

LI

37,625

8,000

28,000

0,000

73,625

376

***5977**

RODRIGUEZ ALONSO, MARIA DEL PILAR

LI

37,625

8,000

28,000

0,000

73,625

377

***3501**

VIAÑO VILACOBA, ENCARNACION

LI

36,625

8,000

27,000

2,000

73,625

378

***3321**

DIEZ TABERNERO, RUTH

LI

35,625

8,000

28,000

2,000

73,625

379

***4630**

GOLDAR COUSO, MARIA EULALIA

LI

35,625

8,000

28,000

2,000

73,625

380

***6450**

GONZALEZ GOMEZ, MARIA DE LOS ANGELES

LI

51,000

8,000

12,600

2,000

73,600

381

***0483**

CORDAL SANCHEZ, MARIA CARMEN

LI

45,875

8,000

17,700

2,000

73,575

382

***8125**

PAZ MIGUENS, CARMEN

LI

37,375

8,000

26,200

2,000

73,575

383

***2072**

LOPEZ LOSADA, BELEN

LI

40,250

8,000

23,320

2,000

73,570

384

***6941**

SUAREZ ALLER, BEGOÑA

LI

43,750

8,000

19,800

2,000

73,550

385

***3848**

LOPEZ CASTRO, MONICA MARIA

DI

42,250

8,000

23,260

0,000

73,510

386

***5485**

CERNADAS FERNANDEZ, PILAR

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

387

***8794**

GOMEZ GOMEZ, PATRICIA

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

388

***3446**

RIVEIRO GONZALEZ, PATRICIA

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

389

***3134**

VILAR RODRIGUEZ, MARIA CARMEN

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

390

***1070**

SANTANA BLANCO, CELSA

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

391

***0490**

ABELEIRA DOBAO, MARIA JOSE

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

392

***6682**

CARBALLEIRA UZ, GENMA

LI

37,500

8,000

28,000

0,000

73,500

393

***8463**

ARGIBAY ABILLEIRA, BEGOÑA

LI

35,500

8,000

28,000

2,000

73,500

394

***7638**

REY TABOADA, MARTA

LI

40,375

8,000

23,100

2,000

73,475

395

***6623**

TORRES CALO, EVA MARIA

LI

43,250

8,000

22,200

0,000

73,450

396

***2297**

PENA IGLESIAS, MARIA LOURDES

LI

38,250

8,000

25,200

2,000

73,450

397

***7406**

LOPEZ DIAZ, ANA

LI

37,375

8,000

28,000

0,000

73,375

398

***1407**

RODRIGUEZ SUAREZ, MARIA ISABEL

LI

42,250

8,000

23,100

0,000

73,350

399

***9999**

SESAR VARELA, SONIA

LI

41,000

8,000

22,300

2,000

73,300

400

***6794**

MIRAZ CRESPO, BELEN

LI

47,875

8,000

15,420

2,000

73,295

401

***8982**

GOMEZ CRESPO, MANUELA

LI

40,375

8,000

22,900

2,000

73,275

402

***3863**

PARCERO GERMADE, MARIA JESUS

LI

37,250

8,000

28,000

0,000

73,250

403

***5143**

CALVO CAAVEIRO, MARIA MANUELA

LI

37,250

8,000

28,000

0,000

73,250

404

***5363**

SOUTO VENTURA, MARIA DE LOS ANGELES

LI

35,250

8,000

28,000

2,000

73,250

405

***2331**

TOURIÑO REY, CRISTINA

LI

39,875

8,000

23,350

2,000

73,225

406

***9200**

FABEIRO RIVEIRO, ELVIRA

LI

39,625

8,000

25,600

0,000

73,225

407

***1926**

PEREZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN

LI

40,750

8,000

24,400

0,000

73,150

408

***0080**

LORENZO CASAIS, CARLOTA

LI

41,000

8,000

22,140

2,000

73,140

409

***6595**

ALONSO PEREZ, RAQUEL

LI

37,125

8,000

28,000

0,000

73,125

410

***1118**

BLANCO LEMA, LUZ DIVINA

LI

35,125

8,000

28,000

2,000

73,125

411

***6664**

GARCIA LAGO, CELIA MARIA

LI

35,125

8,000

28,000

2,000

73,125

412

***5482**

MINGUILLON DIEZ, MARIA JOSE

LI

42,000

8,000

23,050

0,000

73,050

413

***9251**

DAVILA SANMARTIN, EDUARDO

LI

42,625

4,670

23,730

2,000

73,025

414

***3018**

RODRIGUEZ AYUSO, MARTA

LI

37,000

8,000

28,000

0,000

73,000

415

***9529**

VILLANUEVA GASPAR, RAQUEL

LI

35,000

8,000

28,000

2,000

73,000

416

***7903**

VAZQUEZ VELEZ, ANA ISABEL

LI

48,125

8,000

14,800

2,000

72,925

417

***0078**

TABOADA CANCELA, MARIA BELEN

LI

36,875

8,000

28,000

0,000

72,875

418

***9461**

FREIRE LOPEZ, MARIA ISOLINA

LI

36,875

8,000

28,000

0,000

72,875

419

***7607**

GONZALEZ ALONSO, MARISOL

LI

36,875

8,000

28,000

0,000

72,875

420

***8859**

FERNANDEZ DIAZ, TERESA

LI

35,875

8,000

27,000

2,000

72,875

421

***5978**

PEREZ GONZALEZ, MARIA MERCEDES

LI

34,875

8,000

28,000

2,000

72,875

422

***3453**

DOMINGUEZ SONEIRA, ESTEFANIA

LI

42,750

8,000

22,100

0,000

72,850

423

***9696**

SUAREZ GARCIA, MARIA CRISTINA

LI

41,250

8,000

23,600

0,000

72,850

424

***9836**

VARELA DIAZ, NURIA

LI

38,000

8,000

24,800

2,000

72,800

425

***8921**

JUSTO JUSTO, ESTHER

LI

39,000

7,560

24,200

2,000

72,760

426

***5963**

FERNANDEZ LOPEZ, ANA MARIA

LI

44,750

8,000

20,000

0,000

72,750

427

***6623**

BERMUDEZ SANTOS, MARIA CAROLINA

LI

36,750

8,000

28,000

0,000

72,750

428

***9379**

RAMIREZ GAMEZ, MARIA MERCEDES

LI

36,750

8,000

28,000

0,000

72,750

429

***9203**

SABUGUEIRO CASALDOEIRO, ROSA MARIA

LI

34,750

8,000

28,000

2,000

72,750

430

***9521**

BLANCO MONDELO, ANDREA

LI

45,000

8,000

17,700

2,000

72,700

431

***0527**

MIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

39,875

8,000

22,810

2,000

72,685

432

***2662**

VAZQUEZ GONZALEZ, FRANCISCA

LI

37,250

8,000

25,400

2,000

72,650

433

***3593**

CELA LOPEZ, MERCEDES

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

434

***5165**

VARELA LAMAS, MARIA DEL CARMEN

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

435

***1535**

UCHA GONZALEZ, MARIA INMACULADA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

436

***8376**

ANGUEIRA EDREIRA, MARIA ALCIRA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

437

***9591**

LOPEZ VAZQUEZ, FATIMA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

438

***1291**

TEIRA GARCIA, ROSA MARIA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

439

***8371**

CORBACHO GRAÑA, HELENA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

440

***1295**

BASCOY MIGUEZ, YOLANDA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

441

***7524**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

442

***8714**

GARCIA VILAS, MARIA REMEDIOS

LI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

443

***9509**

RABINA QUIJADA, MARTA

LI

34,625

8,000

28,000

2,000

72,625

444

***2040**

JULIO DAMIL, MERCEDES

LI

49,000

8,000

13,600

2,000

72,600

445

***3821**

PACHECO PENA, NATALIA

LI

42,750

8,000

19,800

2,000

72,550

446

***7028**

LOPEZ MARTINEZ, ROSARIO

LI

41,750

8,000

20,800

2,000

72,550

447

***9520**

ALONSO LIÑARES, CELIA

LI

36,500

8,000

28,000

0,000

72,500

448

***8602**

FIGUEROA ALONSO, MARIA BELEN

LI

34,500

8,000

28,000

2,000

72,500

449

***9120**

COSTA ALONSO, MARIA JESUS

LI

34,500

8,000

28,000

2,000

72,500

450

***6612**

CAINZOS FERNANDEZ, MARIA LORENA

LI

46,875

8,000

17,600

0,000

72,475

451

***1320**

CASAL BLANCO, SANDRA MARIA

LI

43,875

8,000

18,600

2,000

72,475

452

***4029**

FERNANDEZ BROULLON, CAROLINA

DI

38,625

8,000

23,800

2,000

72,425

453

***6798**

GONZALEZ OUTUMURO, MARIA DEL MAR

LI

36,125

8,000

28,000

0,300

72,425

454

***6198**

VAZQUEZ VAZQUEZ, ANGELA

LI

44,375

8,000

18,000

2,000

72,375

455

***1244**

GONZALEZ AMBROSIO, MARIA YOLANDA

LI

36,375

8,000

28,000

0,000

72,375

456

***5325**

FIGUEIRAS GONZALEZ, AURORA

LI

36,375

8,000

28,000

0,000

72,375

457

***1825**

CASAÑAS RUA, MARIA AUXILIADORA

LI

36,375

8,000

28,000

0,000

72,375

458

***9601**

RODRIGUEZ EIJO, ANA BELEN

LI

36,375

8,000

28,000

0,000

72,375

459

***8332**

DIAZ RODRIGUEZ, MARTA

LI

34,375

8,000

28,000

2,000

72,375

460

***3290**

NUEVO BLANCO, MARIA MONTSERRAT

LI

34,375

8,000

28,000

2,000

72,375

461

***3041**

DIOS VIDAL, RAMONA

LI

44,750

8,000

19,600

0,000

72,350

462

***4500**

MONTES ABALDE, MARIA DEL CARMEN

LI

49,125

8,000

15,210

0,000

72,335

463

***1525**

VAZQUEZ COUSILLAS, MARIA LUZ

LI

42,500

8,000

21,800

0,000

72,300

464

***5667**

FERNANDEZ MACHADO, ROSA MARIA

LI

37,500

8,000

26,800

0,000

72,300

465

***9504**

DOPICO FERREIRA, SUSANA

LI

37,500

8,000

24,800

2,000

72,300

466

***2380**

VAZQUEZ COLLAZO, CARLOS

LI

36,250

8,000

28,000

0,000

72,250

467

***1392**

BERMUDEZ VILLAR, SILVIA

LI

36,250

8,000

28,000

0,000

72,250

468

***8714**

MAQUIEIRA SILVA, MARIA JESUS

LI

36,250

8,000

28,000

0,000

72,250

469

***7136**

DOMINGUEZ PUENTE, ANGELES

LI

34,250

8,000

28,000

2,000

72,250

470

***7892**

HERNANDEZ MOURE, EVA

LI

34,250

8,000

28,000

2,000

72,250

471

***3737**

GAYOSO PEREZ, MARIA LUISA

LI

44,750

8,000

17,400

2,000

72,150

472

***0509**

CONDE GONZALEZ, MARIA YOLANDA

LI

38,125

8,000

26,000

0,000

72,125

473

***1152**

ARAGUNDE CORRAL, LAURA MARIA

LI

36,125

8,000

28,000

0,000

72,125

474

***9830**

NUÑEZ FERNANDEZ, MARIA EMMA

LI

36,125

8,000

28,000

0,000

72,125

475

***9733**

TORRES CASTRO, MARIA ESPERANZA

LI

36,125

8,000

28,000

0,000

72,125

476

***4705**

PERNAS LOSADA, BIBIANA

LI

43,250

8,000

18,750

2,000

72,000

477

***1643**

RODRIGUEZ VILA, ALEJANDRA

LI

40,000

8,000

22,000

2,000

72,000

478

***0049**

PEREIRA DOMINGUEZ, MARIA PILAR

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

479

***6587**

ROMERO CAAMAÑO, MARIA DEL CARMEN

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

480

***3082**

GARCIA CASCALLAR, MARIA DEL PILAR

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

481

***9646**

BRAÑAS VAZQUEZ, ANA MARIA

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

482

***7774**

SUAREZ TOURIÑO, MARIA DEL PILAR

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

483

***0397**

GONZALEZ ALVAREZ, MARGARITA

LI

36,000

8,000

28,000

0,000

72,000

484

***7321**

SANJUAN COSTA, NATHALIE

LI

34,000

8,000

28,000

2,000

72,000

485

***7893**

FERNANDEZ CERDEIRA, MARIA TERESA

LI

34,000

8,000

28,000

2,000

72,000

486

***6734**

OTERO FERNANDEZ, ADORACION

LI

34,000

8,000

28,000

2,000

72,000

487

***1051**

CARRO ALVITE, AMALIA MARIA

LI

34,000

8,000

28,000

2,000

72,000

488

***5179**

DOPAZO LARIO, MARIA AMELIA

LI

39,375

8,000

22,600

2,000

71,975

489

***0053**

COUCEIRO RICO, PATRICIA

LI

36,375

8,000

27,600

0,000

71,975

490

***5485**

FILGUEIRA FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA

LI

43,750

8,000

18,200

2,000

71,950

491

***6896**

AMBROSIO TORRADO, PATRICIA

LI

41,500

8,000

22,420

0,000

71,920

492

***6933**

TORRADO TREUS, FATIMA

LI

42,500

8,000

21,400

0,000

71,900

493

***6472**

SUAREZ MARTINEZ, MILAGROS

LI

38,500

8,000

23,400

2,000

71,900

494

***4368**

BARREIRO PARGA, CARMEN

LI

36,500

8,000

27,400

0,000

71,900

495

***3792**

PORTO AMOR, MARIA JOSEFA

LI

35,875

8,000

28,000

0,000

71,875

496

***3591**

DEL RIO OTERO, MARIA DE LOS ANGELES

DI

35,875

8,000

28,000

0,000

71,875

497

***7076**

VAQUEIRO GREGORES, MARIA REYES

LI

35,875

8,000

28,000

0,000

71,875

498

***0347**

FERNANDEZ CORREA, MARIA LUISA

LI

35,875

8,000

28,000

0,000

71,875

499

***6934**

TEIJEIRO GARCIA, MARIA REYES

DI

33,875

8,000

28,000

2,000

71,875

500

***1134**

GOMEZ SIMES, MARIA EULALIA

DI

33,875

8,000

28,000

2,000

71,875

501

***3181**

PEREIRA NOGUEIRA, SUSANA

LI

33,875

8,000

28,000

2,000

71,875

502

***3793**

AREOSA BARROS, MERCEDES

LI

33,875

8,000

28,000

2,000

71,875

503

***1719**

DE LA CRUZ PEREZ, MARIA ELENA

LI

34,250

8,000

27,600

2,000

71,850

504

***6011**

VIZCAINO GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN

LI

43,625

8,000

20,200

0,000

71,825

505

***6844**

VAZQUEZ SERRANO, ANA MARIA

LI

44,250

8,000

19,540

0,000

71,790

506

***5418**

AGRELO OLVEIRA, MARIA ENCARNACION

LI

48,375

8,000

15,400

0,000

71,775

507

***7677**

LOPEZ FERNANDEZ, BEATRIZ

LI

33,750

8,000

28,000

2,000

71,750

508

***1191**

BLANCO CARRERA, MONICA

LI

33,750

8,000

28,000

2,000

71,750

509

***4803**

FREIRIA HERMIDA, MARIA CARMEN

LI

33,750

8,000

28,000

2,000

71,750

510

***1812**

CALLES OURO, MARIA

DI

40,125

8,000

23,600

0,000

71,725

511

***6234**

RODRIGUEZ RIVAS, BEATRIZ

LI

34,125

8,000

27,600

2,000

71,725

512

***6079**

COSTAS COMESAÑA, ESTEFANIA

LI

49,125

8,000

14,580

0,000

71,705

513

***5994**

SUAREZ VAZQUEZ, MARIA YOLANDA

LI

44,500

8,000

19,200

0,000

71,700

514

***2057**

VILLANUEVA SANCHEZ, SUSANA

LI

40,500

8,000

23,200

0,000

71,700

515

***1922**

FERNANDEZ BLANCO, MARIA ROSA

LI

35,500

8,000

26,200

2,000

71,700

516

***6194**

LEIS TRILLO, MARIA DEL CARMEN

DI

37,250

8,000

26,400

0,000

71,650

517

***0914**

CALVO SENDIN, SONIA MARIA

LI

44,625

8,000

17,000

2,000

71,625

518

***8694**

FUENTES BOADO, MARIA PILAR

LI

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

519

***3304**

RIVAS GANDASEGUI, ROSA MARIA

LI

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

520

***9879**

PIEDRAS SOTO, ANA MARIA

LI

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

521

***4391**

CARRERA TELLADO, MARIA PILAR

LI

35,625

8,000

28,000

0,000

71,625

522

***3523**

REY LOIS, HILDA MARIA

LI

33,625

8,000

28,000

2,000

71,625

523

***3258**

ROMERO CASTRO, MARIA NIEVES

LI

38,375

8,000

25,200

0,000

71,575

524

***9682**

BARREIROS GALIÑA, MARIA TRINIDAD

LI

38,750

8,000

22,800

2,000

71,550

525

***7090**

PEREZ ALEN, MARIA

LI

39,625

8,000

23,900

0,000

71,525

526

***8391**

GOLDAR BUCETA, SUSANA

LI

36,500

8,000

25,020

2,000

71,520

527

***6176**

GONZALEZ PIÑEIRO, MARIA JOSE

LI

39,500

8,000

22,000

2,000

71,500

528

***5280**

IGLESIAS TESOURO, FLORINDA

LI

35,500

8,000

28,000

0,000

71,500

529

***6031**

RODRIGUEZ LOPEZ, BLANCA

DI

33,500

8,000

28,000

2,000

71,500

530

***3838**

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA

LI

46,875

8,000

14,600

2,000

71,475

531

***9173**

CEREIJO CANEDA, MARIA JESUS

DI

39,875

8,000

23,600

0,000

71,475

532

***1444**

GOMEZ MOAR, ANA MARIA

LI

38,250

8,000

23,200

2,000

71,450

533

***9743**

REY CONDE, MARIA SOLEDAD

LI

44,500

8,000

16,900

2,000

71,400

534

***5936**

GARCIA FERNANDEZ, ANA MARIA

LI

37,000

8,000

26,400

0,000

71,400

535

***9514**

SOLLA DIOS, MARIA DEL CARMEN

LI

44,375

8,000

17,000

2,000

71,375

536

***9328**

CASTRO GOMEZ, ANGELES

LI

35,375

8,000

28,000

0,000

71,375

537

***5089**

MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA JOSEFA

LI

35,375

8,000

28,000

0,000

71,375

538

***3783**

LORENZO PIRES, BEATRIZ

LI

35,375

8,000

28,000

0,000

71,375

539

***2164**

PEREZ JORGE, INMACULADA

LI

33,375

8,000

28,000

2,000

71,375

540

***2668**

MARIL CERQUIDES, MONTSERRAT

LI

46,750

8,000

14,600

2,000

71,350

541

***0219**

SOBRADO GONZALEZ, LAURA

LI

44,500

8,000

18,800

0,000

71,300

542

***1909**

FILGUEIRA PEREZ, LUZ MARIA

LI

34,500

8,000

26,800

2,000

71,300

543

***7007**

COLLAZO LORENZO, MARIA EUGENIA

LI

33,500

8,000

27,800

2,000

71,300

544

***8200**

VAZQUEZ VARELA, VANESA

LI

42,875

8,000

20,400

0,000

71,275

545

***4135**

MAHIA LOPEZ, MARIA PILAR

LI

42,375

8,000

18,900

2,000

71,275

546

***9833**

SUAREZ CAMESELLE, MARIA JESUS

LI

42,250

8,000

21,000

0,000

71,250

547

***1129**

CASTRO MERELAS, MARIA JOSE

LI

39,250

8,000

24,000

0,000

71,250

548

***7767**

CRESPO MEIS, MARIA ISABEL

LI

37,250

8,000

24,000

2,000

71,250

549

***4607**

SAAVEDRA FEAL, MARIA TERESA

LI

35,250

8,000

28,000

0,000

71,250

550

***5596**

ARMADA VAZQUEZ, ARACELI

LI

33,250

8,000

28,000

2,000

71,250

551

***1744**

VICENTE IGLESIAS, PILAR

LI

33,250

8,000

28,000

2,000

71,250

552

***7539**

VILOR BOLAÑO, ANA MARIA

LI

39,625

8,000

23,600

0,000

71,225

553

***6400**

MARIÑO GERPE, BEATRIZ

LI

38,375

8,000

22,800

2,000

71,175

554

***3405**

ACUÑA VENTOSINOS, MARIA MERCEDES

LI

36,375

8,000

24,800

2,000

71,175

555

***1910**

IGLESIAS MARTINEZ, NATALIA

LI

42,625

8,000

20,510

0,000

71,135

556

***4662**

LOPEZ ALVAREZ, RAQUEL

LI

35,125

8,000

28,000

0,000

71,125

557

***8998**

PEREIRA JUIZ, FLORA

LI

45,000

8,000

16,120

2,000

71,120

558

***1670**

MENDEZ FERNANDEZ, ELENA

LI

39,625

8,000

23,400

0,000

71,025

559

***8336**

ARGIBAY NIETO, IRENE

LI

45,000

8,000

16,000

2,000

71,000

560

***1596**

QUINTELA VAZQUEZ, ANA MARIA

LI

42,000

8,000

21,000

0,000

71,000

561

***0426**

RIVERA IGLESIAS, YOLANDA

LI

42,000

8,000

19,000

2,000

71,000

562

***3237**

SOTELO GONZALEZ, MARGARITA

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

563

***7372**

RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA JOSE

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

564

***1693**

PAZ PAZ, INMACULADA

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

565

***5203**

PARADELA FEIJOO, MARIA CARMEN

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

566

***6081**

FENTE GARCIA, PAZ

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

567

***8443**

SANGIAO CASTRO, AUREA CLAUDINA

LI

35,000

8,000

28,000

0,000

71,000

568

***9388**

LAMAS GARCIA, TERESA RAQUEL

LI

34,000

8,000

27,000

2,000

71,000

569

***7452**

MORANDEIRA GARCIA, MARIA CARMEN

LI

39,375

8,000

23,600

0,000

70,975

570

***6887**

BARREIRO LOPEZ, PATRICIA

LI

39,875

8,000

23,000

0,000

70,875

571

***7715**

PUIME VALTIERRA, MARIA DOLORES

LI

36,875

8,000

26,000

0,000

70,875

572

***6904**

TEIJIDO INFANTE, MONICA

LI

34,875

8,000

28,000

0,000

70,875

573

***3424**

MARTINEZ VILLAR, MARIA PILAR

LI

32,875

8,000

28,000

2,000

70,875

574

***1820**

GARCIA CAAVEIRO, MONICA

LI

32,875

8,000

28,000

2,000

70,875

575

***2956**

GARCIA NUÑEZ, SUSANA

LI

38,000

8,000

24,800

0,000

70,800

576

***2978**

VARELA ARANTON, VANESA

LI

41,875

8,000

20,900

0,000

70,775

577

***8045**

FERREIRO MOSQUERA, ANA ISABEL

LI

35,375

8,000

27,400

0,000

70,775

578

***6647**

LEIS ARCOS, MANUEL ALEJO

LI

37,250

8,000

25,510

0,000

70,760

579

***8750**

GROBAS FERNANDEZ, MARIA ANGELES

LI

34,750

8,000

28,000

0,000

70,750

580

***6903**

NUÑEZ SEOANE, MARIA CARMEN

LI

34,750

8,000

28,000

0,000

70,750

581

***0577**

CASTRO ALONSO, MARIA JOSE

LI

34,750

8,000

28,000

0,000

70,750

582

***6551**

FERNANDEZ DEVESA, FELISA

LI

34,750

8,000

28,000

0,000

70,750

583

***3702**

SALAZAR ARIZMENDI, MARIA

DI

32,750

8,000

28,000

2,000

70,750

584

***5811**

TEIRA RIVAS, ROSA ANA

LI

32,750

8,000

28,000

2,000

70,750

585

***3745**

ARAUJO CORRALES, JENNY REBECA

LI

32,750

8,000

28,000

2,000

70,750

586

***1476**

SOUTO PICALLO, MARIA DEL CARMEN

LI

47,625

8,000

15,100

0,000

70,725

587

***6422**

NAVEIRA FERNANDEZ, PATRICIA

LI

39,250

8,000

21,460

2,000

70,710

588

***8343**

SAAVEDRA RUMBO, NATALIA ISABEL

LI

36,500

8,000

26,200

0,000

70,700

589

***7013**

RODRIGUEZ PRIETO, MARIA BEGOÑA

LI

41,250

8,000

21,400

0,000

70,650

590

***6549**

REGUEIRO RODRIGUEZ, MARIA

LI

42,625

8,000

20,000

0,000

70,625

591

***6037**

LOPEZ MANEIRO, NATIVIDAD

LI

40,625

8,000

22,000

0,000

70,625

592

***6611**

AYUDE CANILLO, YOLANDA

LI

34,625

8,000

28,000

0,000

70,625

593

***3817**

FERNANDEZ QUIROS, MARIA ESTRELLA

LI

34,625

8,000

28,000

0,000

70,625

594

***7834**

RODRIGUEZ DOPAZO, BEATRIZ

LI

34,625

8,000

28,000

0,000

70,625

595

***8901**

RODRIGUEZ SALGADO, MARIA JOSE

LI

32,625

8,000

28,000

2,000

70,625

596

***6069**

GUERREIRO BAQUERO, MARIA ROSARIO

DI

32,625

8,000

28,000

2,000

70,625

597

***6061**

VARELA ROSENDE, FLORA MARIA

LI

32,625

8,000

28,000

2,000

70,625

598

***7180**

BOTANA PEREIRA, MARIA DEL CARMEN

LI

39,125

8,000

21,480

2,000

70,605

599

***8450**

MAQUIEIRA COUTO, IRIA

LI

49,000

8,000

11,600

2,000

70,600

600

***4097**

MARTINEZ GARCIA, MIRIAN ANA

LI

43,500

8,000

17,080

2,000

70,580

601

***9006**

GAYO PEREZ, RAQUEL

LI

42,375

8,000

20,200

0,000

70,575

602

***2074**

RODRIGUEZ PARDO, MARIA MERCEDES

LI

40,125

8,000

22,400

0,000

70,525

603

***2524**

GIL PEREZ, MARIA ISABEL

LI

35,125

8,000

27,400

0,000

70,525

604

***1188**

LORENZO ESTEVEZ, DOLORES

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

605

***1171**

PIÑEIRO PIÑEIRO, LUCIA

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

606

***5140**

LORENZO VAZQUEZ, MARIA DOLORES

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

607

***5492**

TIZON CABALEIRO, PILAR

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

608

***6847**

VARELA NAYA, VISITACION

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

609

***3908**

BLANCO PANETE, MARIA JOSE

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

610

***8416**

BERMUDEZ RODAL, ANA MARIA

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

611

***3185**

PARADA SAMPEDRO, NOELIA

LI

34,500

8,000

28,000

0,000

70,500

612

***2805**

GARCIA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

LI

49,375

8,000

13,100

0,000

70,475

613

***0057**

FERNANDEZ MIGUEZ, RAQUEL

LI

45,625

8,000

14,800

2,000

70,425

614

***4505**

VAZQUEZ GILDA, EVA

LI

45,500

8,000

16,900

0,000

70,400

615

***0637**

BASTOS GARCIA, RAQUEL

LI

35,375

8,000

27,000

0,000

70,375

616

***1035**

DURAN REY, MARIA DOLORES

LI

34,375

8,000

28,000

0,000

70,375

617

***4982**

PAREDES NUÑEZ, ANGELES

LI

44,750

8,000

17,600

0,000

70,350

618

***1899**

LESTA BLANCO, OLGA MARIA

LI

44,500

8,000

15,800

2,000

70,300

619

***3539**

SEIJAS ORTUÑO, ANA BELEN

LI

46,375

8,000

13,900

2,000

70,275

620

***7297**

NIEBLA MUIÑOS, MARIA REYES

LI

43,250

8,000

19,000

0,000

70,250

621

***9299**

CABANAS DIAZ, MARIA CONSOLACION

LI

40,250

8,000

22,000

0,000

70,250

622

***4631**

GRELA CASTRO, MARIA DEL CARMEN

LI

34,250

8,000

28,000

0,000

70,250

623

***8369**

MOURELLE BLANCO, MARIA ESTRELLA

LI

34,250

8,000

28,000

0,000

70,250

624

***6665**

FERNANDEZ CORBILLON, MARIA DOLORES

LI

34,250

8,000

28,000

0,000

70,250

625

***7580**

NOVOA GONZALEZ, LUCIA

LI

34,250

8,000

28,000

0,000

70,250

626

***6689**

OTERO ABELLA, MARIA NOEL

LI

32,250

8,000

28,000

2,000

70,250

627

***0671**

ANTA FERNANDEZ, MELISSA

LI

40,625

8,000

21,600

0,000

70,225

628

***8402**

LAMAS RAMIREZ, MARIA DOLORES

LI

40,625

8,000

19,600

2,000

70,225

629

***1070**

GANTES ARADAS, ANA MARIA

LI

34,125

8,000

26,100

2,000

70,225

630

***3460**

PIÑEIRO PORTELA, BALBINA

LI

41,625

8,000

18,570

2,000

70,195

631

***4755**

RIVERA FILGUEIRAS, ROSA MARIA

LI

41,875

8,000

20,300

0,000

70,175

632

***8316**

GALLEGO CORRAL, ELISA

LI

43,750

8,000

18,400

0,000

70,150

633

***7922**

NIETO TESOURO, MARIA DOLORES

LI

42,125

8,000

20,000

0,000

70,125

634

***7838**

BARROS RODRIGUEZ, LORENA

LI

39,625

8,000

20,500

2,000

70,125

635

***0297**

CASTRO GONZALEZ, ISABEL FRANCISCA

LI

35,125

8,000

27,000

0,000

70,125

636

***9024**

SALGADO SOTELO, SONIA

LI

34,125

8,000

28,000

0,000

70,125

637

***6836**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIRIAM

LI

40,000

8,000

22,110

0,000

70,110

638

***8374**

FERNANDEZ FRANCISCO, GENOVEVA

LI

39,500

8,000

22,600

0,000

70,100

639

***3964**

ENRIQUEZ ARIAS, SUSANA

LI

37,500

8,000

22,600

2,000

70,100

640

***9912**

BARBEITO CANEDO, MARIA CONSUELO

LI

36,875

8,000

23,200

2,000

70,075

641

***2923**

BLANCO PAZOS, TATIANA

LI

39,250

8,000

22,800

0,000

70,050

642

***8126**

GARCIA CORES, MARIA ESTHER

LI

42,625

8,000

17,400

2,000

70,025

643

***5926**

FAGIN GONZALEZ, MARIA LUZ

LI

40,500

8,000

19,500

2,000

70,000

644

***1912**

ABRALDES NIMO, MARIA ROSA

LI

34,000

8,000

28,000

0,000

70,000

645

***5153**

VIDAL FIGUEIRIDO, MARIA DEL CARMEN

LI

34,000

8,000

28,000

0,000

70,000

646

***8357**

FERRO CODESIDO, ANA MARIA

DI

34,000

8,000

28,000

0,000

70,000

647

***7594**

ROIBAS LOPEZ, MARIA DEL MAR

LI

34,000

8,000

28,000

0,000

70,000

648

***4316**

ALVAREZ FERNANDEZ, LAURA

LI

42,375

8,000

17,600

2,000

69,975

649

***1907**

AGRASAR MAROÑAS, PATRICIA

LI

44,750

8,000

15,200

2,000

69,950

650

***2245**

RODRIGUEZ BESADA, MARIA IVANA

LI

42,750

8,000

19,200

0,000

69,950

651

***6001**

FREIRE IGLESIAS, MARIA ANGELES

LI

39,750

8,000

20,200

2,000

69,950

652

***6174**

CARNEIRO MUÑIZ, NATALIA

LI

46,125

8,000

15,800

0,000

69,925

653

***2805**

FUENTES PRIETO, MARIA ISABEL

LI

32,500

8,000

27,400

2,000

69,900

654

***5480**

DURAN DIAZ, MARIA DEL CARMEN

DI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

655

***1633**

MAÑA BARREIRO, MARIA DEL PILAR

LI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

656

***7701**

MARTINEZ RODRIGUEZ, MONICA OTILIA

LI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

657

***9454**

FRANCO ANDRE, MARIA PLACERES

LI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

658

***8014**

PRESA GROBA, ANA ISABEL

LI

33,875

8,000

28,000

0,000

69,875

659

***6487**

LAGO DOMINGUEZ, MARIA ANGELES

LI

42,250

8,000

19,600

0,000

69,850

660

***0531**

DEIBE PORTO, TAMARA

LI

43,625

8,000

16,200

2,000

69,825

661

***6226**

REGO ROUCO, MARIA ANA

LI

34,375

8,000

25,420

2,000

69,795

662

***2074**

FERNANDEZ PAZ, MARIA DEL CARMEN

LI

37,375

8,000

24,400

0,000

69,775

663

***1550**

DIAZ CARUNCHO, MARIA TRINIDAD

LI

45,750

8,000

14,000

2,000

69,750

664

***4830**

VIEITO PEREZ, MARIA DEL CARMEN

DI

43,750

8,000

18,000

0,000

69,750

665

***8199**

AYUDE FILGUEIRA, MARIA LUISA

LI

42,750

8,000

17,000

2,000

69,750

666

***9285**

PEREZ OGANDO, MARIA DEL SOL

LI

41,250

8,000

18,500

2,000

69,750

667

***3136**

BORRAJO NUÑEZ, CONCEPCION

LI

33,750

8,000

28,000

0,000

69,750

668

***9102**

CAMPELO SOBRAL, CLAUDIA

LI

33,750

8,000

28,000

0,000

69,750

669

***5747**

TORRES MATA, DORINDA

LI

37,625

8,000

24,100

0,000

69,725

670

***1902**

NUÑEZ CARRERA, SUSANA

LI

46,875

8,000

12,800

2,000

69,675

671

***1463**

TROITIÑO BERTOLO, GUADALUPE

LI

44,875

8,000

14,800

2,000

69,675

672

***6414**

COSTA MARTINEZ, MARIA CARMEN

LI

35,875

8,000

23,800

2,000

69,675

673

***2170**

HEREDIA LOUZAO, SANDRA

LI

43,750

8,000

17,900

0,000

69,650

674

***1225**

ALVAREZ SIMON, MARIA JOSE

LI

39,750

8,000

19,900

2,000

69,650

675

***1060**

PERNAS PRIETO, ANA MARIA

LI

38,250

8,000

23,400

0,000

69,650

676

***7202**

ALVAREZ LOPEZ, MARIA ANGELES

LI

43,625

8,000

18,000

0,000

69,625

677

***4705**

VILA OLVEIRA, MARIA CARMEN

LI

33,625

8,000

28,000

0,000

69,625

678

***6291**

PEQUEÑO LOURIDO, MARIA JOSE

LI

33,625

8,000

28,000

0,000

69,625

679

***0574**

PIÑEIRO MILLAN, MARIA JOSE

LI

33,625

8,000

28,000

0,000

69,625

680

***5921**

IGLESIAS RODRIGUEZ, BEATRIZ

LI

39,250

8,000

20,260

2,100

69,610

681

***0118**

LAGO VIGO, NURIA

LI

37,000

8,000

24,600

0,000

69,600

682

***3448**

MENDEZ CASTRO, ROSA

LI

50,750

8,000

8,800

2,000

69,550

683

***2824**

RODRIGUEZ SANTOS, MARIA FE

LI

39,750

8,000

19,800

2,000

69,550

684

***3904**

VIDAL AGRA, VANESSA

LI

42,125

8,000

17,400

2,000

69,525

685

***6845**

PEREZ FIDALGO, MARIA DEL PILAR

LI

38,500

8,000

23,000

0,000

69,500

686

***3471**

MARTINEZ GASTELU, MARIA LUISA

LI

33,500

8,000

28,000

0,000

69,500

687

***3219**

GONZALEZ BALEIRON, ANA ISABEL

LI

37,875

8,000

21,600

2,000

69,475

688

***7862**

ROMERO DOMINGUEZ, CRISTINA

LI

43,250

8,000

16,200

2,000

69,450

689

***5178**

SAMPEDRO QUEIRUGA, MARIA MERCEDES

LI

36,625

8,000

24,800

0,000

69,425

690

***9667**

CHAMADOIRA RIOBO, MARIA DEL CARMEN

LI

35,375

8,000

26,000

0,000

69,375

691

***3599**

NAVEIRAS BARRO, MARIA FLORENCIA

LI

33,375

8,000

28,000

0,000

69,375

692

***2459**

PEREZ SOTO, MARIA ELISA

LI

33,375

8,000

28,000

0,000

69,375

693

***8444**

BERMUDEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN

LI

33,375

8,000

28,000

0,000

69,375

694

***4837**

CASADO GIL, NURIA MARIA

LI

41,875

8,000

19,430

0,000

69,305

695

***2311**

ZAPATA PEREZ, REBECA

LI

37,500

8,000

21,800

2,000

69,300

696

***9838**

VENTOSINOS PORTO, SONIA

LI

43,625

8,000

17,670

0,000

69,295

697

***6115**

LOPEZ PAMPIN, CONSUELO

LI

41,875

8,000

19,400

0,000

69,275

698

***5420**

PEREZ GONZALEZ, MARIA JESUS

LI

38,875

8,000

22,400

0,000

69,275

699

***4122**

NAVIA MENDEZ, ANUNCIACION

LI

37,875

8,000

23,400

0,000

69,275

700

***4577**

LOPEZ TORREIRO, DEBORAH

LI

35,875

8,000

23,400

2,000

69,275

701

***0995**

GARRIDO BORGES, MARIA JESUS

LI

35,875

8,000

23,400

2,000

69,275

702

***1314**

MOLANES FERNANDEZ, SUSANA

LI

36,250

8,000

25,000

0,000

69,250

703

***0493**

PEREZ NOVO, MARIA LUISA

LI

33,250

8,000

28,000

0,000

69,250

704

***5194**

PEREIRO FERNANDEZ, CARLOS JAVIER

LI

33,250

8,000

28,000

0,000

69,250

705

***0914**

ARIAS RODRIGUEZ, Mª LUZ

LI

48,875

8,000

12,300

0,000

69,175

706

***8137**

VIDAL MALVAR, MARIA ANGELES

LI

37,375

8,000

21,800

2,000

69,175

707

***9348**

LOPEZ VEIGA, ANA MARIA

LI

36,375

8,000

22,800

2,000

69,175

708

***0889**

ALFONSO ALVAREZ, SONIA

LI

35,375

8,000

23,800

2,000

69,175

709

***0266**

RINCON ALCAINE, VANESA

LI

42,625

8,000

18,540

0,000

69,165

710

***4361**

MARTINEZ GARCIA, MARIA CONSUELO

LI

44,500

8,000

16,660

0,000

69,160

711

***4360**

FERNANDEZ VILAR, VICTOR HUGO

LI

47,625

8,000

13,500

0,000

69,125

712

***6502**

TORRES BANDIN, EVA

LI

41,125

8,000

20,000

0,000

69,125

713

***7062**

RODRIGUEZ BLANCO, MARIA GIMENA

LI

33,125

8,000

28,000

0,000

69,125

714

***7932**

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA

DI

33,125

8,000

28,000

0,000

69,125

715

***4654**

LOPEZ GARCIA, MARIA CELIA

LI

31,125

8,000

28,000

2,000

69,125

716

***8235**

NOAL MARIÑO, SARA

LI

43,875

8,000

15,200

2,000

69,075

717

***1149**

FORMOSO LAUZARA, MONICA

LI

35,750

8,000

23,300

2,000

69,050

718

***6221**

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA JOSE

LI

38,750

8,000

20,200

2,000

68,950

719

***2645**

PEREIRO FARIÑA, ANA MARIA

LI

36,625

8,000

22,300

2,000

68,925

720

***3296**

RILO ANDRADE, AIDA

LI

38,000

8,000

22,900

0,000

68,900

721

***3457**

REY GARCIA, CRISTINA

LI

37,875

8,000

21,000

2,000

68,875

722

***9925**

VIÑA CAGIAO, VANESSA

DI

32,875

8,000

28,000

0,000

68,875

723

***4517**

SUAREZ VAZQUEZ, VICENTA

LI

32,875

8,000

28,000

0,000

68,875

724

***6177**

ABALDE COMESAÑA, MARIA BEGOÑA

DI

42,625

8,000

18,200

0,000

68,825

725

***1877**

MENDEZ ROMAY, SONIA

DI

38,000

8,000

21,400

0,000

67,400

726

***7771**

LOSADA FONTARIGO, DOLORES

DI

38,500

8,000

20,800

0,000

67,300

727

***1744**

PEREZ RODRIGUEZ, CRISTINA

DI

36,125

8,000

22,600

0,000

66,725

728

***1244**

SALGADO JAVIER, EVA MARIA

DI

34,625

8,000

23,600

0,000

66,225

729

***8880**

SANCHEZ VAZQUEZ, MARIA JESUS

DI

40,000

8,000

16,100

2,000

66,100

730

***3423**

PEREZ VILLAR, MARIA LUISA

DI

32,875

8,000

23,200

2,000

66,075

731

***6494**

GONZALEZ LOPEZ, CARLOS

DI

35,000

8,000

22,860

0,000

65,860

732

***0849**

COSTAS LOUREIRO, MARIA ROSARIO

DI

34,125

8,000

23,400

0,000

65,525

733

***3441**

REY SEIJO, SILVIA

DI

37,125

8,000

18,200

2,000

65,325

734

***5772**

CREO PREGO, MARISOL

DI

32,625

8,000

22,600

2,000

65,225

735

***4340**

DIAZ REY, RUTH

DI

38,375

8,000

15,240

2,000

63,615

736

***5338**

GALLEGO MUÑIZ, SUSANA

DI

33,250

8,000

22,200

0,000

63,450

737

***1787**

OPAZO OTERO, JOSEFA

DI

45,625

8,000

7,500

2,000

63,125

738

***3093**

MANEIRO GARCIA, ROSA MARIA

DI

43,125

8,000

11,600

0,000

62,725

739

***0996**

MANCHO MARTINEZ, M BEGOÑA

DI

34,875

8,000

15,900

2,000

60,775

740

***4487**

ABOY CASTRO, ISABEL

DI

38,625

8,000

14,000

0,000

60,625

741

***0358**

PEREZ DIZ, EDUARDO

DI

45,875

8,000

6,200

0,000

60,075

742

***4101**

SANCHEZ VAZQUEZ, MARIA ANGELES

DI

35,500

8,000

14,400

2,000

59,900

743

***1764**

VILACOBA PAZOS, MARIA DIGNA

DI

41,875

8,000

10,000

0,000

59,875

744

***3496**

BARCIA GESTIDO, PATRICIA

DI

34,750

8,000

14,800

2,000

59,550

745

***6248**

CORES BLANCO, ANA BELEN

DI

41,375

8,000

9,200

0,000

58,575

746

***4526**

LOSADA DIAZ, EVA MARIA

DI

40,625

8,000

7,000

2,000

57,625

747

***4115**

SANTOALLA RODRIGUEZ, RAQUEL

DI

33,500

8,000

12,800

2,000

56,300

748

***6764**

PEREIRO SEGADE, CARMEN

DI

39,375

6,690

8,000

2,000

56,065

749

***0125**

POSE CASTRO, SARA

DI

35,250

8,000

12,000

0,000

55,250

750

***2455**

CASTILLO NAVARRO, JOSE MANUEL

DI

35,000

8,000

10,000

2,000

55,000

751

***1876**

NOVAS PEREZ, INES

DI

41,125

8,000

2,800

2,000

53,925

752

***0075**

COSTOYA FERNANDEZ, MARGARITA

DI

35,875

8,000

10,000

0,000

53,875

753

***2678**

GARCIA OVIEDO, ANA BELEN

DI

29,625

8,000

16,200

0,000

53,825

754

***0974**

GONZALEZ RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER

DI

33,125

8,000

12,670

0,000

53,795

755

***0628**

SANCHEZ MENDEZ, CAROLINA

DI

34,125

8,000

11,400

0,000

53,525

756

***5711**

RODRIGUEZ AYUSO, ANA BELEN

DI

38,750

8,000

6,760

0,000

53,510

757

***0698**

CALVO GATO, CLARIBEL LOURDES

DI

39,875

8,000

3,600

2,000

53,475

758

***6327**

NUÑEZ BESADA, JOSE ENRIQUE

DI

37,750

6,610

8,900

0,000

53,260

759

***7683**

CARNEIRO DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES

DI

39,750

8,000

2,900

2,000

52,650

760

***6915**

GARCIA MARTINEZ, MONICA BEATRIZ

DI

42,125

8,000

1,800

0,000

51,925

761

***2637**

GARCIA CORREA, MARIA ESTHER

DI

34,875

8,000

7,000

2,000

51,875

Acceso: DI: DISCAPACIDADE XERAL; LI: LIBRE; PI: PROMOCIÓN INTERNA.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

(Quenda de discapacidade intelectual)

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***4847**

LOSADA VILA, MARIA DOLORES

DII

70,000

8,000

8,000

0,000

86,000

2

***0810**

RODRIGUEZ LOPEZ, FATIMA LOURDES

DII

74,000

8,000

0,000

0,000

82,000

3

***1105**

PUERTAS DORADO, MAR

DII

72,000

8,000

0,000

0,000

80,000

4

***8710**

RUIZ DE VILLA SETIEN, JUAN ANTONIO

DII

70,000

8,000

0,000

0,000

78,000

5

***0578**

PIÑEIRO MUJICO, SONIA

DII

57,000

8,000

12,000

0,000

77,000

6

***4597**

PEREZ RAMA, MARIA JOSE

DII

63,000

8,000

4,750

0,000

75,750

7

***5966**

DOURAL REQUEJO, YAMUNA

DII

62,000

8,000

2,600

0,000

72,600

8

***2406**

ARAUJO REY, ANA MARIA

DII

59,000

8,000

2,650

0,000

69,650

9

***9152**

ABALO CARBALLIDO, MARIA TERESA

DII

55,000

8,000

1,300

0,000

64,300

10

***7618**

PEREZ ESPIÑEIRA, MARTIN

DII

58,000

0,000

0,000

0,000

58,000

11

***9648**

PEREIRA OTTO, SILVIA

DII

53,000

0,000

0,000

0,000

53,000

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO III

Destinos que se ofertan

(Quendas de acceso libre, discapacidade xeral e promoción interna)

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

141

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

5

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

30

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

146

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

9

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

11

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

58

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

158

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

74

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

19

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

7

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

87

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

8

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

8

ANEXO IV

Destinos que se ofertan

(Quenda de discapacidade intelectual)

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

2