Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 30 de abril de 2021 Páx. 21893

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de enfermeiro/a especialista e se inicia o prazo para a elección de destino.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 16 de febreiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 37, do 24 de febreiro), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso a diversas especialidades da categoría de enfermeiro/a especialista, convocado mediante a Resolución do 3 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 92, do 15 de maio), presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena da Resolución do 3 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 92, do 15 de maio), de convocatoria do proceso, dispón que os/as aspirantes que, dentro do prazo fixado, non presentasen a documentación ou do seu exame se deduza que carecen dalgún dos requisitos para participar neste proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base dispón que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que lles oferten e o procedemento e prazo para que estes/as manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 16 de febreiro de 2021 pola que se fan públicos os acordos dos tribunais das categorías de enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental, enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo, enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria e enfermeiro/a especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento das bases 2.2.2 e 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 3 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 92, do 15 de maio), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de enfermeiro/a especialista, excluír deste proceso selectivo, na especialidade de enfermaría obstétrico-xinecolóxica, as seguintes aspirantes: Aranzazu Blanquer Moreno, con DNI ***7420**, Manuela Bouzas Antelo, con DNI ***5497**, e Mª José Rebollido Calo, con DNI ***6774**.

Segundo. Declarar como aspirantes seleccionadas, na especialidade de enfermaría obstétrico-xinecolóxica, a Esther Sánchez Villalba, con DNI ***2304**, Sonia Peña Salanova, con DNI ***9659**, e Victoria Pita Estévez, con DNI ***8993**, aspirantes da quenda de acceso libre, que son requiridas para que no prazo indicado na base 9.1 da Resolución do 3 de maio de 2019, de convocatoria do proceso, presenten en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, dirixida á Dirección Xeral de Recursos Humanos, a seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso de nacionais doutro Estado membro, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais, dependente do Ministerio de Xustiza, de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberase prestar no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría/especialidade a que opta.

Se, dentro do prazo fixado pola base 9.1 da resolución de convocatoria, estas aspirantes non presentan a documentación ou do seu exame se deduce que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderán ser nomeadas persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Terceiro. Publicar como anexo I, segundo a orde que en aplicación das bases da convocatoria se deberá seguir para os efectos da adxudicación de destino, a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas seguintes especialidades da categoría de enfermeiro/a especialista: enfermaría de saúde mental, enfermaría do traballo, enfermaría familiar e comunitaria e enfermaría obstétrico-xinecolóxica.

Cuarto. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso nas especialidades que se indican no punto anterior e que figura como anexo II desta resolución.

Quinto. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes que constan nesta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas mediante a Resolución desta dirección, do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polos que optasen non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente, na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2021

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***3704**

PEREZ SAAVEDRA, ALEJANDRO

PI

46, 125

14, 000

11, 650

0, 000

71, 775

2

***7937**

LAMEIRO VILARIÑO, MARIA CARMEN

LI

46, 875

14, 000

22, 000

2, 850

85, 725

Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***2776**

VARA COUCE, MARIA BELEN

PI

37, 500

10, 560

18, 650

0, 000

66, 710

2

***2645**

MANSO VIGO, VANESSA

PI

40, 750

13, 274

8, 750

0, 000

62, 774

3

***6974**

YAÑEZ FERNANDEZ, VANIA

LI

50, 625

14, 000

5, 200

0, 150

69, 975

4

***8722**

FERNANDEZ DIAZ, DAVID

LI

46, 875

14, 000

6, 800

1, 897

69, 572

5

***1615**

PEREZ OTERO, RAQUEL

LI

40, 000

14, 000

12, 390

1, 301

67, 691

6

***1107**

MEIJOME BLANCO, SORAYA

LI

43, 375

14, 000

7, 950

1, 800

67, 125

7

***7317**

CASTILLO IGLESIAS, SILVIA

LI

46, 875

14, 000

5, 850

0, 000

66, 725

8

***4983**

MIRAS CARBALLAL, SUSANA

LI

43, 750

14, 000

5, 450

1, 605

64, 805

9

***8191**

MOARES CASTIÑEIRAS, YOLANDA

LI

45, 625

14, 000

4, 150

0, 100

63, 875

10

***1060**

OTERO BUDIÑO, ANDREA

LI

42, 750

14, 000

6, 950

0, 001

63, 701

11

***8868**

VAZQUEZ GARCIA, BLANCA

LI

46, 000

14, 000

3, 700

0, 000

63, 700

12

***0062**

COUSELO FERNANDEZ, IGNACIO

LI

37, 875

14, 000

9, 550

2, 000

63, 425

13

***7620**

REPRESAS OYA, BEATRIZ

LI

37, 375

14, 000

9, 800

1, 856

63, 031

14

***0929**

REPRESAS CARRERA, FRANCISCO JESUS

LI

41, 375

14, 000

3, 950

3, 341

62, 666

15

***7897**

POZA MAURE, ESTEFANIA

LI

30, 750

14, 000

15, 750

1, 494

61, 994

16

***7233**

QUINTELA VARELA, MARIA ELENA

LI

41, 625

14, 000

5, 650

0, 170

61, 445

17

***0311**

DIAZ ESMORIS, BEATRIZ

LI

43, 125

14, 000

4, 050

0, 000

61, 175

18

***4504**

GONZALEZ GONZALEZ, CRISTEL

LI

42, 125

13, 430

4, 690

0, 846

61, 091

19

***0359**

ROJO AMIGO, VANESA

LI

42, 625

14, 000

3, 800

0, 000

60, 425

20

***0615**

TOUCEDA MARTINEZ, MARIA DEL MAR

LI

40, 375

14, 000

6, 000

0, 000

60, 375

21

***4352**

LIEBANA MORAN, ANA ISABEL

LI

37, 250

14, 000

8, 450

0, 492

60, 192

22

***4264**

SANCHEZ DE ENCISO EXPOSITO, ROCIO

LI

36, 125

14, 000

10, 000

0, 000

60, 125

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

23

***1484**

LAGO LOPEZ, PATRICIA

LI

38, 250

14, 000

7, 450

0, 400

60, 100

24

***6137**

GONZALEZ SAENZ DE LAFUENTE, CRISTINA

LI

42, 625

14, 000

2, 600

0, 650

59, 875

25

***7505**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, GLENDA

LI

44, 500

13, 950

0, 950

0, 150

59, 550

26

***0661**

FILGUEIRA BELLO, RAQUEL

LI

40, 125

14, 000

5, 100

0, 100

59, 325

27

****7339**

POPESCU, MONICA LAVINIA

LI

35, 125

14, 000

9, 400

0, 775

59, 300

28

***0892**

IGLESIAS VILANOVA, MARTIN

LI

43, 375

14, 000

1, 400

0, 400

59, 175

29

***2936**

CARRERA GARCIA, ALVARO

LI

39, 125

14, 000

4, 250

1, 626

59, 001

30

***1305**

VARELA BUCETA, ADRIANA

DI

38, 375

14, 000

3, 700

0, 000

56, 075

Enfermeiro/a especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica (matrón/a)

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***3384**

OURO NUÑEZ, CRISTINA

PI

46, 875

14, 000

22, 000

1, 148

84, 023

2

***3634**

FREIJO GONZALEZ, MARIA RITA

PI

46, 750

14, 000

22, 000

1, 088

83, 838

3

***1107**

SUAREZ LOPEZ, MARIA ISABEL

PI

47, 875

14, 000

21, 150

0, 000

83, 025

4

***1528**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SILVIA

PI

49, 500

14, 000

18, 700

0, 249

82, 449

5

***2056**

FRAGA GARCIA, ROSA MARIA

PI

45, 000

14, 000

22, 000

0, 000

81, 000

6

***2810**

UCEIRA REY, SONIA

PI

43, 125

14, 000

22, 000

1, 500

80, 625

7

***4337**

VAZQUEZ GORGOSO, NOELIA

PI

43, 125

14, 000

22, 000

0, 785

79, 910

8

***5942**

VAZQUEZ PEREZ, CRISTINA

PI

42, 750

14, 000

22, 000

1, 113

79, 863

9

***3796**

MANRESA LOPEZ, MARIA CARMEN

PI

52, 000

14, 000

13, 650

0, 150

79, 800

10

***2991**

ALEJANDRE FERNANDEZ, PATRICIA

PI

42, 875

14, 000

20, 550

1, 200

78, 625

11

***1235**

DEL RIO RIOBO, ALIA

PI

43, 625

14, 000

19, 550

0, 715

77, 890

12

***2034**

CABANA GIL, MARIA ELENA

PI

41, 000

14, 000

22, 000

0, 318

77, 318

13

***5927**

GONZALEZ MARTINEZ, SUSANA

PI

39, 125

14, 000

22, 000

1, 338

76, 463

14

***2280**

VALIÑO PAZOS, CRISTINA

PI

43, 125

14, 000

15, 770

2, 943

75, 838

15

***7544**

LAMAS PENA, MARIA JOSE

PI

44, 500

14, 000

17, 000

0, 149

75, 649

16

***3873**

SANTOME MOLANES, MARIA BELEN

PI

38, 625

14, 000

22, 000

0, 084

74, 709

17

***3586**

CALVAR SANTOS, EVA

PI

42, 000

14, 000

17, 900

0, 000

73, 900

18

***5978**

SANESTEBAN IGLESIAS, ANA MARIA

PI

43, 000

14, 000

15, 750

0, 822

73, 572

19

***2779**

LOPEZ LOPEZ, MARIA TERESA

PI

37, 500

14, 000

22, 000

0, 000

73, 500

20

***7223**

DE VICENTE DIAZ, EVARISTO IVAN

PI

44, 875

14, 000

12, 500

1, 666

73, 041

21

***9872**

CARTELLE LOUREIRO, SUSANA

PI

43, 875

14, 000

14, 000

0, 878

72, 753

22

***3704**

MARTINEZ RIAL, LUCIA

PI

45, 625

14, 000

9, 600

0, 000

69, 225

23

***3428**

CARRETE JATO, MARIA JOSE

PI

41, 750

14, 000

13, 450

0, 000

69, 200

24

***0667**

ARCEO TUÑEZ, CARMEN MARIA

PI

45, 125

9, 920

12, 100

0, 000

67, 145

25

***0534**

NUÑEZ DEL RIO, MARIA INES

PI

40, 625

14, 000

10, 950

1, 000

66, 575

26

***4432**

RODRIGUEZ DIAZ, LUCIA

PI

40, 250

14, 000

11, 250

0, 000

65, 500

27

***4370**

LOPEZ MORAN, RAQUEL

PI

38, 750

14, 000

12, 100

0, 147

64, 997

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

28

***1942**

POLANCO TEIJO, FLAVIA ISABEL

PI

36, 625

14, 000

13, 050

0, 700

64, 375

29

***9641**

CAGIAO VILLAR, LAURA MARIA

PI

43, 500

12, 030

7, 470

1, 000

64, 000

30

***7831**

LOPEZ GONZALEZ, NURIA

PI

42, 250

14, 000

2, 450

1, 000

59, 700

31

***4814**

MONTENEGRO GUERRERO, MARIA JESUS

PI

38, 500

14, 000

6, 750

0, 151

59, 401

32

***3233**

SEGADE FERNANDEZ, MARIA JOSE

PI

37, 500

14, 000

7, 000

0, 366

58, 866

33

***5888**

DOMINGUEZ LUNA, ARANZAZU

LI

50, 000

14, 000

22, 000

2, 214

88, 214

34

***7779**

RODRIGUEZ VIDAL, ELENA

LI

53, 125

14, 000

20, 100

0, 521

87, 746

35

***2163**

VARELA VARELA, LUCIA

LI

50, 750

14, 000

21, 450

1, 162

87, 362

36

***9991**

GONZALEZ MIRAMONTES, MARIA ANA

LI

50, 875

14, 000

22, 000

0, 249

87, 124

37

***6750**

PASTORIZA SUAREZ, TANIA

LI

53, 375

14, 000

19, 200

0, 510

87, 085

38

***1522**

VILARIÑO INSUA, MARIA

LI

49, 500

14, 000

22, 000

1, 419

86, 919

39

***9588**

FREIRE BARJA, NATALIA

LI

49, 000

14, 000

22, 000

1, 830

86, 830

40

***9916**

GARCIA QUIROGA, DIANA

LI

51, 375

14, 000

20, 280

0, 799

86, 454

41

***1121**

RODRIGUEZ ARCAY, MONSERRAT

LI

49, 000

14, 000

22, 000

1, 050

86, 050

42

***3578**

BARREIRO BERMUDEZ, NOELIA

LI

49, 500

14, 000

21, 750

0, 300

85, 550

43

***5642**

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA MAGDALENA

LI

52, 250

14, 000

19, 250

0, 000

85, 500

44

***8682**

SANTOS FOLGAR, MYRIAM

LI

46, 375

14, 000

22, 000

3, 038

85, 413

45

***7861**

MONTALBAN MOTOS, ANA BELEN

LI

47, 500

14, 000

22, 000

1, 887

85, 387

46

***1122**

FERNANDEZ VELOSO, ALMUDENA

LI

49, 375

14, 000

22, 000

0, 000

85, 375

47

***7632**

GONZALEZ CASTROAGUDIN, SONIA

LI

49, 625

14, 000

19, 800

1, 947

85, 372

48

***7047**

MENDEZ CHAPELA, AMADA

LI

48, 500

14, 000

22, 000

0, 824

85, 324

49

***3718**

CAJIDE FRANCISCO, MONICA

LI

48, 125

14, 000

22, 000

0, 996

85, 121

50

***0764**

FERNANDEZ MIGUEZ, MARIA DEL MAR

LI

47, 125

14, 000

22, 000

1, 683

84, 808

51

***6707**

LOPEZ FRAIZ, PAULA

LI

48, 500

14, 000

20, 650

1, 605

84, 755

52

***9828**

GONZALEZ VAZQUEZ, LAURA

LI

47, 125

14, 000

22, 000

1, 198

84, 323

53

***2335**

FERNANDEZ SANJURJO, LUCIA

LI

49, 250

14, 000

20, 200

0, 755

84, 205

54

***1951**

BLANCO LOPEZ, SUSANA

LI

47, 000

14, 000

22, 000

0, 878

83, 878

55

***2807**

FERNANDEZ LOPEZ, JULIA

LI

46, 125

14, 000

22, 000

1, 310

83, 435

56

***3123**

REIGADA CHAO, CATIA

LI

48, 125

14, 000

20, 400

0, 779

83, 304

57

***3802**

RODRIGUEZ GARCIA, BEATRIZ

LI

46, 000

14, 000

22, 000

1, 026

83, 026

58

***5770**

LICONA MENDEZ, BEATRIZ

LI

50, 000

14, 000

17, 800

1, 113

82, 913

59

***5311**

CASTRO VARELA, VANESSA

LI

46, 375

14, 000

22, 000

0, 477

82, 852

60

***5608**

VARELA BASALO, FATIMA

LI

47, 000

14, 000

21, 470

0, 239

82, 709

61

***7446**

LAGO PENA, MARIA

LI

45, 500

14, 000

22, 000

1, 197

82, 697

62

***7245**

DARWICH SOBRINO, DYMA

LI

48, 750

14, 000

18, 200

1, 691

82, 641

63

***8105**

CORRAL GARCIA, RAQUEL

LI

45, 500

14, 000

22, 000

1, 027

82, 527

64

***3737**

GARAY MARTINEZ, IRENE

LI

45, 125

14, 000

20, 850

1, 411

81, 386

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

65

***7295**

LOUREIRO MARTINEZ, ROSANA

LI

43, 750

14, 000

21, 750

1, 400

80, 900

66

***9070**

CONDE PAZ, CRISTINA

LI

46, 000

14, 000

19, 400

1, 000

80, 400

67

***1094**

CARREIRA GONZALEZ, BEATRIZ

LI

46, 625

14, 000

19, 050

0, 000

79, 675

68

***8444**

ALVAREZ GARCIA, RAQUEL

LI

50, 250

14, 000

14, 900

0, 438

79, 588

69

***5956**

GONÇALVES SURRIBAS, SILVIA

LI

43, 500

14, 000

22, 000

0, 000

79, 500

70

***0410**

VARELA QUINTELA, LAURA

LI

43, 375

14, 000

22, 000

0, 000

79, 375

71

***3319**

BASCUAS FERREIRO, SILVIA MARIA

LI

49, 375

14, 000

15, 600

0, 348

79, 323

72

***2853**

VALE CARRODEGUAS, MARIA

LI

48, 750

14, 000

15, 850

0, 500

79, 100

73

***1458**

LOPEZ CAMPELO, ELISA

LI

47, 500

14, 000

17, 450

0, 000

78, 950

74

***8039**

LOPEZ RODRIGUEZ, SILVIA

LI

44, 375

14, 000

20, 050

0, 512

78, 937

75

***8126**

LABANDEIRA LOPEZ, PATRICIA

LI

44, 875

14, 000

17, 750

1, 501

78, 126

76

***7121**

MOSQUERA PAN, LUCIA

LI

45, 875

14, 000

14, 000

4, 000

77, 875

77

***3905**

LOPEZ ABUIN, MARIA

LI

42, 250

14, 000

21, 550

0, 000

77, 800

78

***3080**

SILVA ESPIDO, MARTA

LI

41, 375

14, 000

22, 000

0, 400

77, 775

79

***7112**

PARADA CABALEIRO, MARIA ESTHER

LI

50, 125

14, 000

12, 050

1, 283

77, 458

80

***9480**

RODRIGUEZ MELLA, LORENA

LI

41, 375

14, 000

22, 000

0, 000

77, 375

81

***7485**

MONTES GONZALEZ, IRIA

LI

47, 750

14, 000

15, 550

0, 000

77, 300

82

***0072**

SEIJAS RODRIGUEZ, ROCIO

LI

50, 125

14, 000

12, 300

0, 581

77, 006

83

***5095**

ARIAS FREIRE, SARA

LI

43, 750

14, 000

18, 400

0, 766

76, 916

84

***4412**

PATIÑO DEL RIO, MARIA PILAR

LI

50, 750

14, 000

11, 500

0, 458

76, 708

85

***2304**

SANCHEZ VILLALBA, ESTHER

LI

38, 000

14, 000

22, 000

2, 499

76, 499

86

***9659**

PEÑA SALANOVA, SONIA

LI

44, 375

14, 000

16, 770

0, 636

75, 781

87

***8993**

PITA ESTEVEZ, VICTORIA

LI

49, 000

14, 000

12, 300

0, 224

75, 524

88

***1378**

ALVAREZ SAMPEDRO, ROMINA

DI

46, 250

14, 000

5, 750

1, 246

67, 246

89

***7123**

CAMPOS SUAREZ, CATALINA

DI

39, 125

14, 000

6, 050

0, 000

59, 175

Enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

1

***5190**

FEIJOO VILLANUEVA, SOFIA

PI

41, 000

14, 000

19, 900

1, 605

76, 505

2

***2614**

CANOSA GANDARA, VIRGINIA

PI

44, 125

14, 000

16, 700

0, 000

74, 825

3

***6307**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, VERONICA

PI

40, 500

13, 115

9, 050

1, 750

64, 415

4

***1873**

JARDON GOLMAR, LAURA

LI

51, 875

14, 000

21, 200

1, 367

88, 442

5

***5165**

RIAL MACIEL, ANALIA

LI

48, 375

14, 000

21, 300

0, 413

84, 088

6

***8138**

SOBACO ABAD, LORENA

LI

48, 250

14, 000

19, 630

0, 392

82, 272

7

***7409**

LORENZO TOJEIRO, MARIA CARMEN

LI

45, 500

14, 000

22, 000

0, 770

82, 270

8

***8367**

RODRIGUEZ PEREZ, ANTIA

LI

46, 250

14, 000

19, 000

0, 771

80, 021

9

***8275**

GONZALEZ CID, MARIA

LI

49, 000

14, 000

16, 200

0, 358

79, 558

10

***9258**

DELGADO RODRIGUEZ, JOSE

LI

48, 125

14, 000

16, 200

1, 150

79, 475

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

11

***8842**

MARCOS CASTRO, RAQUEL

LI

46, 750

14, 000

16, 800

0, 000

77, 550

12

***4695**

CARREIRA LOSADA, JOSE ANTONIO

LI

44, 125

14, 000

18, 300

0, 000

76, 425

13

***7544**

ALVAREZ FARIÑAS, LUCIA

LI

45, 250

14, 000

14, 640

1, 402

75, 292

14

***6095**

MOSQUERA MATA, ADRIANA

LI

53, 500

14, 000

7, 650

0, 000

75, 150

15

***0474**

LOPEZ BREY, CLARA

LI

52, 250

14, 000

7, 400

0, 937

74, 587

16

***2758**

VAZQUEZ FIUZA, MARIA DEL CARMEN

LI

45, 625

14, 000

14, 450

0, 000

74, 075

17

***4588**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARTA

LI

45, 250

14, 000

13, 700

0, 000

72, 950

18

***4475**

RODRIGUEZ DIEGUEZ, MARIA

LI

42, 750

14, 000

15, 950

0, 200

72, 900

19

***0120**

ANTORRENA FERNANDEZ, CRISTINA

LI

44, 125

14, 000

14, 450

0, 150

72, 725

20

***1323**

RAMOS GARCIA, SILVIA

LI

45, 250

14, 000

11, 850

1, 537

72, 637

21

***8104**

MEILAN FERNANDEZ, DAVID

LI

47, 750

14, 000

9, 800

0, 369

71, 919

22

***9790**

BARREIRO ROMANO, MARIA DEL ROCIO

LI

47, 625

14, 000

10, 000

0, 272

71, 897

23

***6852**

VAL PEON, LUCIA

LI

43, 375

14, 000

13, 250

0, 000

70, 625

24

***6878**

RODRIGUEZ ALVAREZ, MARIA

LI

49, 000

14, 000

7, 160

0, 272

70, 432

25

***3221**

POMBO BASDEDIOS, VERONICA

LI

41, 000

14, 000

14, 090

1, 000

70, 090

26

***5693**

VALERO SOTO, MARIA CARMEN

LI

36, 250

14, 000

19, 100

0, 600

69, 950

27

***9102**

GARCIA PAZOS, CRISTINA

LI

47, 500

14, 000

7, 750

0, 300

69, 550

28

***2992**

GONZALEZ CHAVES, PATRICIA

DI

42, 500

14, 000

10, 600

0, 000

67, 100

29

***9588**

MASIDE OLIETE, BELEN

DI

43, 125

14, 000

2, 350

0, 000

59, 475

30

***4897**

REY MOURELLE, BEATRIZ

DI

44, 375

9, 540

1, 350

1, 400

56, 665

Acceso: DI: DISCAPACIDADE XERAL; LI: LIBRE; PI: PROMOCIÓN INTERNA

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón/a)

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

15

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

1

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

1

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Mañá

Cee

1

A.S. da Coruña e Cee

A Coruña-COF

Mañá

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

1

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

4

A.S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

1

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mañón-Cariño

Mañá

Ortigueira, Mañón, Cariño

1

A.S. de Ferrol

San Sadurniño-Valdoviño-Cedeira

Mañá

San Sadurniño, Valdoviño, Cedeira

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa-Boimorto

Mañá

Arzúa, Boimorto

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros-Carnota

Mañá

Carnota, Muros

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Tarde

Ribeira

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Porto do Son-Lousame

Desprazable

Porto do Son, Lousame

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide-Toques-Santiso

Mañá

Melide, Toques, Santiso

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

7

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

7

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

16

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

8

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

5

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia-Celanova

Desprazable

Xinzo de Limia, Celanova

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

Enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

2

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

7

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

8

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

8

Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

1

Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

1

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Os Rosales

Desprazable

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Cambre-O Temple

Mañá

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

1

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

1

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

1

A.S. de Ferrol

Serantes-Fontenla Maristany-Caranza

Mañá

Ferrol

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga

Mañá

Valga

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Desprazable

Ames

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

1

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

1

A.S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

1

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

1

A.S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

1

A.S. de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

1

A.S. de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

1

A.S. de Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi

Mañá

Lugo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

1