Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 30 de abril de 2021 Páx. 21877

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria e se inicia o prazo para a elección de destino.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 16 de febreiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 37, do 24 de febreiro), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño) presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena da Resolución do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño), de convocatoria do proceso, dispón que os/as aspirantes que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no presente proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base dispón que comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles oferten e o procedemento e prazo para que estes/as manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 16 de febreiro de 2021 pola que se fan públicos os acordos do tribunal da categoría de médico/a de familia de atención primaria, relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, excluír deste proceso selectivo a Mª Teresa Jiménez Bertolo, con DNI ***3433**, aspirante da quenda de acceso libre, por non presentar dentro do prazo fixado a documentación preceptiva exixida.

Segundo. Declarar como aspirante seleccionada, na categoría de médico/a de familia de atención primaria, por esta mesma quenda, a Michelle Cristina Calviño Naveira, con DNI ***7214**, e requirila para que no prazo indicado na base 9.1 da Resolución do 21 de maio de 2019, de convocatoria do proceso, presente en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, dirixida á Dirección Xeral de Recursos Humanos, a seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separada do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitada con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso de nacionais doutro Estado membro, non atoparse inhabilitada, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separada, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenada por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.

Se, dentro do prazo fixado pola base 9.1 da resolución de convocatoria, esta aspirante non presenta a documentación ou do exame dela se deduce que carece dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderá ser nomeada persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorrese por falsidade na solicitude inicial.

Terceiro. Publicar, como anexo I, a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino.

Cuarto. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

Quinto. Abrir un prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao desta publicación para que os/as aspirantes que constan nesta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas pola Resolución desta dirección do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polos que optasen non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Sexto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2021

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Docencia, investigación e innovación sanitaria

Total

1

***3708**

SEGADE BUCETA, XOSE MANUEL

PI

35,875

12,350

22,000

4,000

74,225

2

***5982**

PEREZ HERBON, MONICA

PI

36,625

14,000

11,930

0,179

62,734

3

***0888**

SECO GONZALEZ, AMADEO XOSE

PI

36,000

14,000

9,766

1,000

60,766

4

***7926**

GESTIDO SANTOME, JOSE

LI

44,875

14,000

14,400

0,000

73,275

5

***3269**

DE PRADO SAN JOSE, EVA MARIA

DI

35,625

14,000

22,000

0,594

72,219

6

***6589**

RODRIGUEZ MEDEIROS, SILVIA

LI

34,625

14,000

22,000

0,874

71,499

7

***5302**

ARAGUNDE SANTOS, MARIA DEL CARMEN

LI

34,375

14,000

22,000

0,000

70,375

8

***7939**

MARTIN DOPICO, ROBERTO CARLOS

LI

38,250

14,000

17,930

0,000

70,180

9

***5339**

MON ALBA, NELIDA

LI

36,500

11,565

22,000

0,000

70,065

10

***0908**

VILLEGAS ALCAZAR, JOSE MANUEL

LI

34,000

13,130

22,000

0,000

69,130

11

***2379**

DIAZ-MALAGUILLA AGUSTIN, MARIA ELENA

LI

30,625

14,000

22,000

0,000

66,625

12

***4674**

MIRAS GARRIDO, IRIA

LI

43,625

14,000

8,980

0,000

66,605

13

***3217**

PARDAVILA GONZALEZ, JOSE ANGEL

LI

37,750

14,000

14,250

0,000

66,000

14

***2646**

CARRASCO CENDON, LAURA

LI

41,250

13,635

11,073

0,000

65,958

15

***4507**

IGLESIAS OTERO, MARIA

LI

44,625

14,000

7,051

0,100

65,776

16

***7822**

SOLE MARSA, MARIA LLUISA

LI

42,625

14,000

8,578

0,300

65,503

17

***5532**

HERNANDEZ GOMEZ, ANNIA

LI

29,500

14,000

22,000

0,000

65,500

18

***8457**

PITA PARDO, LIDIA

LI

40,250

14,000

11,046

0,150

65,446

19

***5234**

ABUNDANCIA DEL BARRIO, MARIA ISABEL

LI

37,125

8,604

19,356

0,000

65,085

20

***3829**

VARELA SANDA, TAMARA

LI

42,125

14,000

8,720

0,238

65,083

21

***8966**

TERCEIRO LOPEZ, DIEGO

LI

36,375

14,000

14,266

0,000

64,641

22

***0023**

PEÑA FERNANDEZ, MARIA ANGELES

LI

32,500

14,000

17,440

0,613

64,553

23

***8158**

RILO CASTELAO, ANA

LI

46,375

14,000

3,930

0,069

64,374

24

***2336**

TABOADA RODRIGUEZ, JOSE CARLOS

LI

41,500

14,000

8,850

0,000

64,350

25

***3501**

VILAR CAO, ZENAIDA

LI

40,375

14,000

8,900

0,550

63,825

26

***7930**

QUINTANS ARMENTAL, MIGUEL ANGEL

LI

42,625

14,000

7,050

0,000

63,675

27

***2834**

UBEIRA BAO, BEATRIZ

LI

40,250

14,000

8,814

0,400

63,464

28

***6608**

SANCHEZ BLANCO, BEATRIZ

LI

33,000

14,000

12,460

4,000

63,460

29

***8476**

NAVIA RUIZ, LOURDES

LI

36,375

14,000

12,600

0,000

62,975

30

***0284**

MAGARIÑOS ARES, DIANA

LI

41,250

14,000

7,636

0,000

62,886

31

***5920**

CARNICERO IGLESIAS, MARIA

LI

43,875

14,000

4,654

0,322

62,851

32

***0462**

GUEDE FERNANDEZ, CLARA

LI

39,500

14,000

8,316

0,800

62,616

33

***6561**

GOMEZ-ULLA ASTRAY, MARIA DOLORES

LI

37,375

14,000

10,852

0,200

62,427

34

***3492**

SANCHEZ ALLER, BEATRIZ

LI

39,375

14,000

8,755

0,100

62,230

35

***7233**

FLORES FUCIÑOS, LAURA MARIA

LI

44,250

13,419

4,541

0,000

62,210

36

***8684**

FERNANDEZ FERNANDEZ, ELENA

LI

42,625

14,000

4,682

0,800

62,107

37

***0243**

RODRIGUEZ PEREZ, TATIANA

LI

44,375

14,000

3,630

0,000

62,005

38

***8072**

SANCHEZ GRANDAL, EVA

LI

44,375

14,000

3,491

0,000

61,866

39

***0623**

TABOADA RIVAS, SANTIAGO

LI

45,250

14,000

1,919

0,600

61,769

40

***0336**

LORENZO PARAPAR, LUCIA

LI

38,000

14,000

9,731

0,000

61,731

41

***5225**

EXPOSITO CARBALLEIRA, MAITE

LI

45,625

14,000

1,800

0,300

61,725

42

***3230**

CHENLO BARROS, ROGELIO

LI

36,250

12,670

12,545

0,150

61,615

43

***0100**

LOPEZ CURBEIRA, YESICA

LI

43,250

14,000

3,630

0,633

61,513

44

***1323**

VILLAVERDE VAZQUEZ, VICTOR

LI

38,125

14,000

9,074

0,000

61,199

45

***7367**

LOPEZ LOPEZ, ALBA

LI

45,250

12,110

3,634

0,000

60,994

46

***0877**

BERROCAL DE PARTEARROYO, FLAVIA

LI

46,250

14,000

0,660

0,000

60,910

47

***4488**

TORRES VARELA, LORENA

LI

39,375

14,000

7,380

0,000

60,755

48

***6124**

GOMEZ GOMEZ, NATALIA

LI

43,500

14,000

2,480

0,733

60,713

49

***7682**

VARELA MANSO, MARIA

LI

34,625

14,000

11,942

0,100

60,667

50

***8818**

CONDE GUEDE, LEA

LI

42,750

14,000

3,212

0,600

60,562

51

***8208**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, VERONICA

LI

41,875

14,000

4,580

0,104

60,559

52

****2426*

DUARTE BERMUDEZ, BLANCA PAULINA

LI

40,000

14,000

6,530

0,000

60,530

53

***6942**

BERMO DOMINGUEZ, ALMUDENA

LI

37,250

14,000

8,750

0,400

60,400

54

***2392**

JAMARDO VARELA, SAUL

LI

33,500

4,820

22,000

0,000

60,320

55

***4147**

ALVAREZ IBAÑEZ, CARLOS

LI

36,375

14,000

9,400

0,500

60,275

56

***9777**

RODRIGUEZ MANGANA, NOELIA

LI

42,875

14,000

3,323

0,000

60,198

57

***8684**

DIEGUEZ DIEGUEZ, RAQUEL

LI

35,000

14,000

11,164

0,000

60,164

58

***2632**

GARCIA GONZALEZ, MARIA SOL

LI

36,125

14,000

10,001

0,000

60,126

59

***2948**

GONDELLE PAJARO, MARIA DEL MAR

LI

40,625

14,000

5,200

0,200

60,025

60

***6126**

REY MATEO, ANALIA

LI

34,375

14,000

11,506

0,000

59,881

61

***8222**

FERNANDEZ PAN, ALBA MARIA

LI

39,125

14,000

6,702

0,000

59,827

62

***8007**

RODRIGUEZ VAZ, BEATRIZ

LI

40,375

14,000

5,420

0,000

59,795

63

***8729**

RAMIRO BRAÑAS, IRIA

LI

39,375

11,570

8,850

0,000

59,795

64

***0227**

GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA

LI

39,375

14,000

6,376

0,000

59,751

65

***6817**

DEIRI FERNANDEZ, ISMAEL HAMUD

LI

37,125

14,000

8,620

0,000

59,745

66

***7682**

TEJADA FUENTES, JESSICA

LI

34,250

14,000

11,250

0,000

59,500

67

***6906**

CASTRILLON SANCHEZ, MARIA ASUNCION

LI

41,375

14,000

4,051

0,000

59,426

68

***6949**

MUÑOZ POSSE, MARIA

LI

37,875

14,000

7,091

0,060

59,026

69

***1702**

OLMEDO FEIJOO-MONTENEGRO, JULIA

LI

38,375

14,000

6,530

0,000

58,905

70

***7642**

PRADO GOMEZ, NELIDA ELSA

LI

39,875

14,000

4,738

0,117

58,730

71

***5196**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE

LI

33,250

7,070

18,231

0,000

58,551

72

***5165**

PEREZ OROZCO, ANTIA

LI

44,250

14,000

0,000

0,300

58,550

73

***9567**

QUINTAIROS VELOSO, OLALLA

LI

41,000

14,000

3,506

0,000

58,506

74

***7744**

COSTAS FERNANDEZ, TANIA

LI

39,625

14,000

4,800

0,000

58,425

75

***8617**

FERREIRO SERRANO, MARIA TERESA

LI

33,875

14,000

10,404

0,113

58,392

76

***8695**

CHAVES SERANTES, NOELIA

LI

44,375

14,000

0,000

0,000

58,375

77

***9309**

PRADO PENA, LAURA PILAR

LI

40,750

14,000

3,600

0,000

58,350

78

***3011**

BUSTO MIRAMONTES, ALICIA

LI

39,875

14,000

3,461

0,950

58,286

79

***1159**

BARREIRO ARAGUNDE, MARIA

LI

36,875

14,000

7,401

0,000

58,276

80

***4947**

ANTELO PAIS, PAULA

LI

42,500

14,000

1,251

0,500

58,251

81

***2079**

POSE VILARES, MARIA DE LOS ANGELES

LI

34,375

14,000

9,798

0,000

58,173

82

***7689**

COUCEIRO RODRIGUEZ, CATARINA

LI

42,125

14,000

1,710

0,300

58,135

83

***8336**

SANCHEZ GONZALEZ, ANTIA

LI

35,750

14,000

8,178

0,166

58,094

84

***6849**

FARIÑA REY, LAURA

LI

40,000

14,000

3,773

0,300

58,073

85

***4335**

EIRIS CASTRO, IVAN

LI

38,500

14,000

5,520

0,000

58,020

86

***4012**

QUINTAS VAZQUEZ, LAURA MARIA

LI

38,750

14,000

4,360

0,785

57,895

87

***3635**

SICRE ROMERO, INES

LI

38,375

4,090

15,289

0,000

57,754

88

***2182**

DIAZ SANCHEZ, ANTONIO

LI

35,625

14,000

8,000

0,100

57,725

89

***6872**

GESTOSO LAMAZARES, MARIA TERESA

LI

41,875

14,000

1,802

0,000

57,677

90

***7767**

CARRO FERREIRO, AGUEDA MARIA

LI

37,875

14,000

5,441

0,300

57,616

91

***0307**

MARTINEZ VARELA, ALEJANDRO

LI

41,875

12,200

3,450

0,000

57,525

92

***8012**

PEREZ PARDAL, MANUELA

LI

38,000

14,000

4,452

1,072

57,524

93

***2607**

MORAN GONZALEZ, DULCE CAROLINA

LI

35,750

14,000

7,652

0,100

57,502

94

***5577**

MAJANO PARADA, REYNA ISABEL

LI

35,000

13,494

8,710

0,200

57,404

95

***6873**

CAMINO TEJADA, JOSE RAMON

LI

41,250

11,000

5,116

0,000

57,366

96

***3945**

ROMERO CASTRO, SANDRA

LI

36,250

14,000

6,580

0,230

57,060

97

***6828**

DOPICO SANTAMARIÑA, LETICIA MARIA

LI

37,375

14,000

3,411

2,177

56,963

98

***9434**

FONTAO PARADELA, MIRIAN

LI

39,625

14,000

3,280

0,007

56,912

99

***3571**

CABANELA LOPEZ, JOSEFINA MARIA

LI

32,500

14,000

10,162

0,216

56,878

100

***4769**

SANCHEZ CORREDOIRA, ANA

LI

40,625

14,000

1,800

0,300

56,725

101

***5088**

RICO RODRIGUEZ, ELBA

LI

42,250

14,000

0,000

0,300

56,550

102

***4756**

TRILLO TABOADA DE ZUÑIGA, FELIPE

LI

38,750

12,440

5,318

0,000

56,508

103

***0928**

PIÑON GAMALLO, ANA BELEN

LI

35,125

14,000

7,080

0,300

56,505

104

***1095**

ESTRELLA MARTINEZ, VANESSA

LI

36,750

14,000

5,692

0,000

56,442

105

***3364**

PEREZ LOBATO, INES

LI

36,625

14,000

4,360

1,353

56,338

106

****1031*

FERRAZ FALCAO, JOEL RICARDO

LI

34,375

14,000

6,952

0,800

56,127

107

***2526**

GARCIA ALVAREZ, SHEILA MONICA

LI

36,375

14,000

4,782

0,936

56,093

108

***8352**

DOMINGUEZ SANCHEZ, JOAQUIN

LI

38,375

14,000

3,146

0,550

56,071

109

***1794**

LEON LEON, PABLO ENRIQUE

LI

31,875

14,000

10,147

0,000

56,022

110

***7235**

GONZALEZ ARZA, LORENA

LI

40,125

14,000

1,878

0,000

56,003

111

***5973**

TEIJO VAZQUEZ, TANIA

LI

35,000

14,000

6,859

0,100

55,959

112

***5912**

ALBO MUÑOZ, PALOMA

LI

41,875

14,000

0,000

0,000

55,875

113

***2050**

TABOADA SANTOMIL, PEDRO

LI

37,625

14,000

3,804

0,400

55,829

114

***8628**

BEA GARCIA, FATIMA

LI

36,375

14,000

5,300

0,000

55,675

115

***4252**

CABANA RANCAÑO, VIOLETA

LI

35,625

14,000

6,010

0,000

55,635

116

***2921**

GARRIDO GONZALEZ, LAURA

LI

33,625

14,000

7,910

0,000

55,535

117

***0135**

VILLANUEVA GARCIA, YOLANDA

LI

37,000

14,000

4,220

0,190

55,410

118

***1174**

FERNANDEZ GOMEZ, FATIMA

LI

36,375

14,000

4,852

0,000

55,227

119

***6053**

PORRAS RAMOS, ANTONIO

LI

31,750

14,000

9,426

0,000

55,176

120

***4331**

RIBADULLA NOGUEIRA, LUCIA

LI

41,000

12,820

1,350

0,000

55,170

121

***8283**

PEÑA RODRIGUEZ, MARTA

LI

35,750

14,000

5,405

0,000

55,155

122

***3058**

PUGA MOSTEIRO, LUCIA

LI

37,250

14,000

3,465

0,431

55,146

123

***2301**

ESCOBAR SEOANE, LISETT

LI

33,000

14,000

8,090

0,000

55,090

124

***3480**

RUA CASTRO, CRISTINA

LI

41,000

14,000

0,000

0,000

55,000

125

***8758**

PEREZ FERNANDEZ, ANA BELEN

LI

35,625

14,000

4,280

0,932

54,837

126

***6362**

PEREZ SANCHEZ, BEATRIZ

LI

40,750

14,000

0,000

0,000

54,750

127

***6138**

IGLESIAS OSORIO, PAULA IRIS

LI

40,250

12,510

1,926

0,000

54,686

128

***0748**

DE CASTRO SANTALLA, HELENA

LI

34,000

14,000

6,684

0,000

54,684

129

***6682**

CASTRO COUTO, FIDEL

LI

35,750

13,295

5,314

0,250

54,609

130

***1773**

LOPEZ FILLOY, MARTA

LI

35,125

14,000

5,272

0,200

54,597

131

***0186**

PEREZ ESPASANDIN, RAQUEL

LI

36,875

14,000

3,626

0,000

54,501

132

***8839**

DOCAMPO DAMEA, PAULA

LI

36,750

14,000

3,600

0,000

54,350

133

***5257**

RODRIGUEZ VILLALON, XIANA

LI

34,750

14,000

5,550

0,000

54,300

134

***6629**

LORENZO SAN MARTIN, ANA

LI

32,625

14,000

7,650

0,000

54,275

135

***8350**

LORENZO PEREIRA, ANA LUISA

LI

36,875

14,000

3,045

0,300

54,220

136

***9055**

RODRIGUEZ VALLADARES, IRIA

LI

34,125

14,000

6,084

0,000

54,209

137

***6937**

MIRELIS VILAR, SARA

LI

33,875

14,000

6,300

0,000

54,175

138

***3827**

RODRIGUEZ GAVINO, ALBA

LI

38,000

14,000

1,845

0,300

54,145

139

***6292**

GARZON GUITERIA, MARIA PILAR

LI

32,875

14,000

5,840

1,364

54,079

140

***4039**

FERNANDEZ GRANDAL, MONTSERRAT

LI

39,625

14,000

0,440

0,000

54,065

141

***0306**

FELPETE LOPEZ, PATRICIA

LI

37,875

14,000

1,976

0,200

54,051

142

***3439**

FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA

LI

33,125

14,000

6,710

0,200

54,035

143

***6226**

GARCIA LOPEZ, MARCOS GABRIEL

LI

38,375

14,000

1,650

0,000

54,025

144

***6900**

GONZALEZ FERMOSO, MARTA

LI

35,625

14,000

3,368

0,904

53,897

145

****7829*

LINCE CRUZ, ROSA ISABEL

LI

33,125

14,000

6,666

0,000

53,791

146

***1814**

MARTINEZ MULLOR, CRISTINA BELEN

LI

36,625

14,000

3,049

0,100

53,774

147

***1273**

BLANCO VAZQUEZ, CARLA

LI

39,750

14,000

0,000

0,000

53,750

148

***6931**

CAMARERO ARAGON, MARIA LORETO

LI

35,625

14,000

4,040

0,084

53,749

149

***5642**

BENITEZ PAREDES, RUBEN

LI

32,375

14,000

7,374

0,000

53,749

150

***7280**

BENET BENEDITO, ISABEL

LI

32,000

14,000

6,640

1,048

53,688

151

***4727**

GRANDIO GOMEZ, JONATHAN BENXAMIN

LI

38,125

14,000

1,560

0,000

53,685

152

***8010**

DOPICO GARCIA, ANGELA

LI

37,625

14,000

1,880

0,166

53,671

153

***7626**

PORTELA PEREZ, SILVIA

LI

39,625

14,000

0,000

0,000

53,625

154

***1806**

LEMA GONTAD, JOSE MANUEL

LI

35,750

14,000

3,673

0,150

53,573

155

***5348**

BARREIRO GONZALEZ, JOSE RAMON

LI

33,875

11,030

7,160

1,484

53,549

156

***8871**

RODRIGUEZ MEDEIROS, RUBEN

LI

33,750

14,000

5,132

0,645

53,527

157

***5280**

GARCIA VARELA, NOEMI

LI

37,625

14,000

1,800

0,046

53,471

158

***3998**

LOPEZ FERNANDEZ, TANIA

LI

35,500

14,000

3,020

0,850

53,370

159

***4215**

IGLESIAS PEIRO, PALOMA

LI

36,250

14,000

2,850

0,229

53,329

160

***6097**

LUEIRO GONZALEZ, NATALIA

LI

37,375

14,000

1,876

0,000

53,251

161

***8076**

REGO SIEIRA, MARIA ESTHER

LI

34,500

14,000

4,501

0,213

53,214

162

***1894**

BERROCOSO SANCHEZ, JUAN IGNACIO

LI

37,500

14,000

1,658

0,000

53,158

163

***1095**

TOSTON DOMINGUEZ, MARTHA MARIA

LI

35,750

11,240

6,074

0,000

53,064

164

***8165**

TEIJEIRO BLANCO, PILAR

LI

37,500

14,000

1,480

0,000

52,980

165

***1248**

ALONSO DEIBE, ELENA

LI

34,375

14,000

4,370

0,100

52,845

166

***2215**

VAZQUEZ RATON, MARIA DOLORES

LI

37,000

14,000

1,800

0,000

52,800

167

***9445**

RAMOS VAZQUEZ, MARTA

LI

38,500

14,000

0,292

0,000

52,792

168

***7327**

RIVAS VIDAL, MARIA DOLORES

LI

38,750

12,229

1,650

0,000

52,629

169

***8181**

FARIÑA VEREA, CARLOTA

LI

38,625

14,000

0,000

0,000

52,625

170

***8183**

ROBLES FERNANDEZ, JAVIER

LI

36,875

14,000

1,500

0,250

52,625

171

***4570**

CAPEANS GONZALEZ, BELEN

LI

35,000

14,000

3,602

0,000

52,602

172

****6308*

FOTHY , JULIO FRANCISCO

LI

33,750

14,000

3,800

1,000

52,550

173

***2632**

FIGUEIRA VAZQUEZ, MARIA ANDREA

LI

33,875

14,000

4,508

0,150

52,533

174

***5464**

CONDE-VALVIS FRAGA, SARA

LI

34,750

14,000

3,361

0,400

52,511

175

***9018**

GOMEZ ALONSO, ADRIAN

LI

36,875

11,520

4,100

0,000

52,495

176

***5721**

TRONCOSO RECIO, SARA

LI

32,500

14,000

4,560

1,385

52,445

177

***2818**

FUEGO LOMBARDERO, JUAN CARLOS

LI

31,250

14,000

7,180

0,000

52,430

178

***6672**

RIAL MOSTEIRO, CARMEN MARIA

LI

33,375

14,000

3,900

1,121

52,396

179

***4883**

COLMEIRO CORRAL, ALICIA

LI

37,750

11,845

2,750

0,000

52,345

180

***5560**

PEREIRA FERNANDEZ, LUCIA

LI

39,375

12,940

0,000

0,000

52,315

181

***1060**

LOPEZ CELA, TAMARA

LI

36,375

14,000

1,800

0,102

52,277

182

***4858**

CAMBA MATOS, SANDRA

LI

37,875

14,000

0,000

0,300

52,175

183

***7976**

GONZALEZ FERNANDEZ, IRIS

LI

40,000

12,165

0,000

0,000

52,165

184

***3436**

CARREIRA PEREIRO, JENNIFER

LI

34,125

14,000

3,958

0,046

52,129

185

***5238**

NEIRA ROJO, OFELIA

LI

34,250

14,000

3,616

0,100

51,966

186

***8142**

DOVAL OUBIÑA, LILIANA

LI

36,500

14,000

0,960

0,438

51,898

187

***3833**

RODRIGUEZ PEREIRO, MARIA MILAGROS

LI

38,500

13,395

0,002

0,000

51,897

188

***5540**

VAZQUEZ ALVAREZ, KATIA

LI

37,875

14,000

0,000

0,000

51,875

189

***1709**

MARTIN GONZALEZ, TINABUNA

LI

35,000

13,183

3,600

0,000

51,783

190

***4534**

FORMIGO COUCEIRO, FRANCISCO JAVIER

LI

36,875

14,000

0,000

0,900

51,775

191

***4110**

DIAZ GARCIA, BARBARA

LI

34,750

14,000

2,914

0,100

51,764

192

***4854**

HERMIDA GONZALEZ, LAURA

LI

36,250

13,900

1,527

0,000

51,677

193

***8116**

PROL NOGUEIRAS, CRISTINA

LI

35,750

13,375

2,452

0,000

51,577

194

***4734**

MATO RAPOSO, RAQUEL

LI

34,750

14,000

2,790

0,000

51,540

195

***1090**

SOUKI KADE, YOHAINA

LI

32,000

14,000

5,510

0,000

51,510

196

***3384**

CABANELAS POUSA, PAULA

LI

37,000

14,000

0,480

0,000

51,480

197

***8641**

MARTINEZ COUSELO, JUNIOR JESUS

LI

35,125

14,000

1,996

0,285

51,406

198

***9992**

GONZALEZ CRISTOBO, GLORIA

LI

36,875

13,775

0,000

0,700

51,350

199

***0191**

MARTINEZ LIÑARES, ROMINA

LI

37,500

13,640

0,200

0,000

51,340

200

***5177**

CAMPOS RIVAS, BEATRIZ

LI

33,250

14,000

3,452

0,600

51,302

201

***8305**

VILA NUÑEZ, REBECA

LI

35,875

12,045

3,352

0,000

51,272

202

***0654**

MENDEZ RIAL, SUSANA

LI

34,375

14,000

2,870

0,000

51,245

203

***6582**

CEREZO ALVAREZ, ANA

LI

38,750

12,327

0,000

0,000

51,077

204

***0934**

CARRIL CAAMAÑO, ISABEL

LI

36,875

14,000

0,000

0,000

50,875

205

***2331**

OTERO LEIRO, NOA

LI

33,375

14,000

3,500

0,000

50,875

206

***6307**

INSUA PEREZ, ALMUDENA

LI

36,250

12,928

1,650

0,000

50,828

207

***4892**

OTERO GONZALEZ, RUTH

LI

36,625

14,000

0,006

0,150

50,781

208

***8938**

AGUIAR RIOS, JOSE LUIS

LI

36,250

14,000

0,302

0,000

50,552

209

***8177**

LADO ARGIBAY, MANUEL

LI

32,500

14,000

3,003

0,939

50,442

210

****0676*

MARQUES BARBOSA, VANESSA

LI

34,625

14,000

1,650

0,100

50,375

211

***2658**

RECAREY MAYO, ALFONSO

LI

34,625

14,000

1,650

0,100

50,375

212

***3715**

PEREZ LORENZO, MARIA LUISA

LI

32,750

14,000

2,720

0,862

50,332

213

***5521**

DOMARCO FEIJOO, BEATRIZ

LI

34,875

12,500

2,858

0,000

50,233

214

***2066**

LOPEZ DEL PUEYO, MIGUEL

LI

33,125

14,000

2,955

0,000

50,080

215

***7270**

RODRIGUEZ RAMOS, RAQUEL

LI

35,750

14,000

0,000

0,300

50,050

216

***9155**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, IVAN

LI

36,000

14,000

0,000

0,000

50,000

217

***2516**

ROZAS PICHEL, JAVIER

LI

33,125

14,000

2,840

0,000

49,965

218

***5722**

VAZQUEZ FERNANDEZ, ANDRES

LI

35,250

13,125

1,274

0,300

49,949

219

***7113**

ALONSO GOMEZ, JUAN ENRIQUE

LI

35,375

13,920

0,480

0,000

49,775

220

***8014**

MENDEZ CASTRO, LAURA

LI

33,875

14,000

1,884

0,000

49,759

221

***6015**

LOSADA ZAPATERO, ALICIA

LI

34,875

13,221

1,400

0,000

49,496

222

***5753**

FERNANDEZ CERVERA FERNANDEZ HERRERIN, MARIA GABRIELA

LI

37,375

12,032

0,000

0,000

49,407

223

***6653**

ROCA BALSA, ANA MARIA

LI

35,125

14,000

0,270

0,000

49,395

224

****8189*

CETRARO , ANA MARIA

LI

31,125

12,650

5,560

0,000

49,335

225

***9231**

BIZARRO FERNANDEZ, MARIA

LI

34,750

12,750

1,828

0,000

49,328

226

***4414**

GONZALEZ GONZALEZ, LAURA

LI

34,250

14,000

0,660

0,341

49,251

227

***8066**

ARES VILA, SARA

LI

34,375

12,110

2,550

0,000

49,035

228

***8492**

NUÑEZ ESPERON, MARIA ELENA

LI

34,500

14,000

0,480

0,000

48,980

229

***8240**

ROMERO IGLESIAS, LIDIA

LI

34,750

14,000

0,000

0,200

48,950

230

***1580**

MAYO MARTINEZ, ANGELA

LI

34,375

13,225

1,300

0,000

48,900

231

***4531**

LOMBAO IGLESIAS, VANESA

LI

31,250

12,210

5,260

0,000

48,720

232

***0317**

TORRES ALONSO, TAMARA

LI

35,125

13,230

0,000

0,300

48,655

233

***7474**

FERNANDEZ ALVAREZ, IRIA

LI

33,250

14,000

0,602

0,708

48,560

234

***6199**

RUIDO TABOADA, ANA MARIA

LI

33,500

13,200

1,800

0,000

48,500

235

***9653**

GONZALEZ ALONSO, CARLA

LI

33,500

14,000

0,960

0,000

48,460

236

***0183**

LUNA PARDAL, CARLOS ALBERTO

LI

32,375

14,000

1,918

0,100

48,393

237

***8367**

LOUZAO ABELLAS, LARA

LI

34,750

13,240

0,000

0,300

48,290

238

***5009**

DIAZ FERNANDEZ, SILVIA

LI

34,375

13,235

0,000

0,300

47,910

239

***7091**

MARTINEZ SANTISO, LAURA

LI

36,875

11,000

0,000

0,000

47,875

240

***5398**

NOVO GARCIA, BRUNO

LI

33,750

12,304

1,750

0,000

47,804

241

***3156**

FRANCO OJEA, MARIA MONTSERRAT

LI

33,750

14,000

0,000

0,000

47,750

242

****6662*

CORONA , ANGEL DANIEL

LI

30,125

11,644

5,795

0,000

47,564

243

***1643**

CRESPO PARDO, ANTIA

LI

36,375

11,055

0,000

0,000

47,430

244

***6403**

CASTIELLA BAÑALES, JORGE

LI

32,375

14,000

0,924

0,000

47,299

245

***6119**

VALIÑO FERRACES, NOA

LI

32,500

13,900

0,440

0,300

47,140

246

***8232**

ALVAREZ SOBRADO, BEATRIZ

LI

32,375

14,000

0,000

0,300

46,675

247

***3479**

MARTIN GARCIA, SILVIA

LI

29,125

14,000

3,530

0,000

46,655

248

***5191**

FARIÑAS VAZQUEZ, JOSE ANGEL

LI

35,000

11,590

0,000

0,000

46,590

249

***1025**

DOPICO LORENZO, PAULA

LI

32,125

13,085

1,140

0,000

46,350

250

***6505**

LOPEZ AGREDA, FRANCISCO JAVIER

LI

30,250

12,928

3,074

0,000

46,252

251

***8896**

SOTELO PEREZ, MARIA

LI

32,250

14,000

0,000

0,000

46,250

252

***1069**

DOMENECH MIGUEL, VANESA

DI

28,625

14,000

3,250

0,000

45,875

253

****4532*

NAVARRO VELASQUEZ, HECTOR JULIO

LI

29,875

12,105

3,625

0,000

45,605

254

***7214**

CALVIÑO NAVEIRA, MICHELLE CRISTINA

LI

33,375

11,583

0,302

0,000

45,260

Acceso: DI: DISCAPACIDADE XERAL; LI: LIBRE; PI: PROMOCIÓN INTERNA.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

1

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo PAC

-

Arteixo

1

A.S. da Coruña e Cee

Camariñas

Mañá

Camariñas

1

A.S. da Coruña e Cee

Camariñas-Camelle

Mañá

Camariñas

1

A.S. da Coruña e Cee

Cambre PAC

-

Cambre

2

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

3

A.S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

3

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Curtis-Teixeiro

Mañá

Curtis

2

A.S. da Coruña e Cee

Fisterra

Mañá

Fisterra

1

A.S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Muxía

Mañá

Muxía

1

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

1

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso PAC

-

Ponteceso

1

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Tarde

Sada

1

A.S. da Coruña e Cee

Sada PAC

-

Sada

2

A.S. da Coruña e Cee

Sobrado dos Monxes

Mañá

Sobrado

1

A.S. de Ferrol

Narón PAC

-

Narón

1

A.S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

1

A.S. de Ferrol

As Pontes

Tarde

Pontes de García Rodríguez, As

1

A.S. de Ferrol

As Pontes PAC

-

Pontes de García Rodríguez, As

1

A.S. de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

1

A.S. de Ferrol

Cariño

Mañá

Cariño

1

A.S. de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

1

A.S. de Ferrol

Cedeira PAC

-

Cedeira

2

A.S. de Ferrol

Fene

Tarde

Fene

1

A.S. de Ferrol

Fene PAC

-

Fene

2

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

7

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

2

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

2

A.S. de Ferrol

Ortegal PAC

-

Cariño

1

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

1

A.S. de Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Tarde

Rianxo

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Mazaricos

Mañá

Mazaricos

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Tarde

Estrada, A

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga

Mañá

Valga

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada PAC

-

Estrada, A

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Bertamiráns PAC

-

Ames

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Mañá

Boiro

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Tarde

Boiro

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro PAC

-

Boiro

5

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Mañá

Lalín

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín PAC

-

Lalín

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide

Mañá

Melide

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide-Toques-Santiso PAC

-

Melide

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros PAC

-

Muros

4

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia PAC

-

Noia

5

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes PAC

-

Ordes

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira PAC

-

Ribeira

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba PAC

-

Santa Comba

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Touro

Mañá

Touro

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga-Pontecesures PAC

-

Valga

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Vila de Cruces

Mañá

Vila de Cruces

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Tarde

Ames

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Catoira

Mañá

Catoira

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cuntis

Mañá

Cuntis

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove PAC

-

Grove, O

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Portas

Mañá

Portas

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo-Vilalonga

Mañá

Sanxenxo

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo PAC

-

Sanxenxo

4

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

2

A.S. de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

3

A.S. de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

1

A.S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

1

A.S. de Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda, A

2

A.S. de Vigo

Arbo

Mañá

Arbo

1

A.S. de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

1

A.S. de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

1

A.S. de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

3

A.S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

3

A.S. de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

2

A.S. de Vigo

Moaña

Tarde

Moaña

2

A.S. de Vigo

Mondariz

Mañá

Mondariz

1

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

2

A.S. de Vigo

O Rosal

Mañá

Rosal, O

1

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

2

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

3

A.S. de Vigo

Porriño

Tarde

Porriño, O

1

A.S. de Vigo

Porriño PAC

-

Porriño, O

4

A.S. de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

1

A.S. de Vigo

Redondela

Tarde

Redondela

3

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

1

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

1

A.S. de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

1

A.S. de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

3

A.S. de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

3

A.S. de Vigo

Tui PAC

-

Tui

2

A.S. de Vigo

Val Miñor

Tarde

Nigrán

1

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

1

A.S. de Vigo

Tomiño-Goián

Mañá

Tomiño

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Alfoz

Mañá

Alfoz

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Fonsagrada PAC

-

Fonsagrada, A

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Fonsagrada-Negueira de Muñiz

Mañá

Fonsagrada, A, Negueira de Muñiz

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

-

Becerreá

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Burela PAC

-

Burela

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada PAC

-

Chantada

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Tarde

Lugo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Tarde

Foz

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo PAC

-

Lugo

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Vicedo

Mañá

Vicedo, O

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei PAC

-

Outeiro de Rei

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Quiroga PAC

-

Quiroga

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Ribadeo

Tarde

Ribadeo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Ribadeo PAC

-

Ribadeo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria PAC

-

Sarria

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Seoane-Folgoso do Courel

Mañá

Folgoso do Courel

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Tarde

Vilalba

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba PAC

-

Vilalba

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro PAC

-

Viveiro

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Tarde

Ourense

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Pobra de Trives PAC

-

Pobra de Trives, A

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Bande PAC

-

Bande

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles PAC

-

Coles

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Manzaneda

Mañá

Manzaneda

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Desprazable

Barco de Valdeorras, O

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco PAC

-

Barco de Valdeorras, O

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

-

Carballiño, O

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Oímbra

Mañá

Oímbra

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Xoán de Río

Mañá

San Xoán de Río

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Tarde

Verín

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

-

Verín

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Os Peares-A Peroxa

Mañá

Peroxa, A

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco-Rubiá

Mañá

Barco de Valdeorras, O, Rubiá

1