Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 30 de abril de 2021 Páx. 21867

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, e se inicia o prazo para a elección de destino.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 16 de febreiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm. 37, do 24 de febreiro), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso ás categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, convocado pola Resolución do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño) presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena da Resolución do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño), de convocatoria do proceso dispón que os/as aspirantes que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no presente proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base dispón que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles ofertan e o procedemento e prazo para que estes/as manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 16 de febreiro de 2021 pola que se fan públicos os acordos dos tribunais das categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 21 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 103, do 3 de xuño), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, excluír deste proceso selectivo a Alexandra Regueiro García, con DNI ***3809**, aspirante da categoría de pediatra de atención primaria pola quenda de acceso libre, por non presentar dentro do prazo fixado a documentación preceptiva exixida.

Segundo. Declarar como aspirante seleccionada, na categoría de pediatra de atención primaria, por esta mesma quenda, a Mª Teresa Rodas Gallego, con DNI ***1847**, e requirila para que no prazo indicado na base 9.1 da Resolución do 21 de maio de 2019, de convocatoria do proceso, presente en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, dirixida á Dirección Xeral de Recursos Humanos, a seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separada do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitada con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

No caso de nacionais doutro Estado membro, non atoparse inhabilitada, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separada, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria.

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenada por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na súa falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.

Se, dentro do prazo fixado pola base 9.1 da resolución de convocatoria, esta aspirante non presenta a documentación ou do exame dela se deduce que carece dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo, non poderá ser nomeada persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorrese por falsidade na solicitude inicial.

Terceiro. Publicar, como anexo I, a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino.

Cuarto. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

Quinto. Abrir un prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao desta publicación para que os/as aspirantes que constan nesta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas pola Resolución desta dirección do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polos que optasen non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Sexto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2021

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

Odontólogo/a de atención primaria

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Docencia, investigación e innovación sanitaria

Total

1

***6187**

NOGUEIRAS CABEZAS, BORJA

LI

53,375

8,000

9,600

1,633

72,608

2

***7555**

LAGO MENDEZ, LUCIA

LI

46,125

8,000

13,600

4,000

71,725

3

***5032**

GARCIA CORTES, ROSALIA

LI

35,375

6,432

28,000

0,200

70,007

4

***4193**

OBISPO MARTINEZ, MARINA

LI

35,750

3,675

23,800

0,000

63,225

5

***6923**

CASARES GANDARA, MARIA DEL MAR

LI

37,250

3,739

21,400

0,000

62,389

6

***6228**

RODRIGUEZ RENTORIA, ANA MARIA

LI

46,500

4,906

10,700

0,000

62,106

7

***6643**

FERREIROS FERNANDEZ, JUAN CARLOS

LI

39,250

8,000

13,400

0,000

60,650

Pediatra de atención primaria

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Docencia, investigación e innovación sanitaria

Total

1

***3578**

BOUZON ALEJANDRO, MARTA

PI

52,500

14,000

6,950

4,000

77,450

2

***6317**

GOMEZ LADO, MARIA DEL CARMEN

PI

42,500

13,495

9,050

4,000

69,045

3

***3172**

REY GARCIA, SUSANA MARIA

PI

40,125

14,000

8,640

2,489

65,254

4

***1599**

REPARAZ PEREIRA, ANA

LI

53,750

14,000

19,450

0,000

87,200

5

***8855**

LOPEZ PICO, EVA

LI

53,750

14,000

19,350

0,100

87,200

6

***9592**

LORENZO MARTINEZ, MARTA

LI

55,000

14,000

14,800

1,603

85,403

7

***3957**

SANCHEZ ARANGO, DAVID

LI

51,875

14,000

17,970

0,668

84,513

8

***3906**

MANEIRO FREIRE, MERCEDES

LI

48,875

14,000

19,800

0,400

83,075

9

***2379**

HERMIDA VERGARA, LUCIA

LI

50,000

14,000

17,550

0,795

82,345

10

***8306**

DIAZ GONZALEZ, RAQUEL MARIA

LI

52,000

10,467

19,400

0,000

81,867

11

***5152**

GONZALEZ CERRATO, SILVIA ALEJANDRA

LI

46,875

13,515

19,400

1,099

80,889

12

***1986**

LAMAS ALONSO, ANA

LI

54,375

14,000

11,760

0,100

80,235

13

***1414**

TAMAMES REDONDO, MARIA DEL CARMEN

LI

51,375

14,000

14,550

0,000

79,925

14

***3881**

GONZALEZ GONZALEZ, SILVIA

LI

53,375

14,000

11,500

0,858

79,733

15

***1810**

GARCIA CAMIÑAS, MARIA ISABEL

LI

45,250

14,000

20,000

0,200

79,450

16

***2334**

CORTES OSORIO, BEATRIZ

LI

49,125

14,000

15,400

0,644

79,169

17

***8056**

JUNCOS CLEMENTE, MARIA

LI

50,375

14,000

14,000

0,400

78,775

18

***0634**

PORTELA TABOAS, CARLA

LI

49,750

14,000

14,963

0,000

78,713

19

***4505**

LOPEZ MUINELO, CRISTINA

LI

52,875

14,000

11,600

0,000

78,475

20

***9507**

FERNANDEZ PEREZ, LORETO LIDIA

LI

49,375

14,000

14,630

0,019

78,024

21

***1050**

LOPEZ SOUSA, MARIA

LI

51,875

14,000

7,700

3,871

77,446

22

***7950**

NOVOA GARCIA, ESTHER

LI

50,000

14,000

12,650

0,669

77,319

23

***0788**

RODRIGUEZ VIDAL, ADRIANA

LI

55,000

14,000

7,510

0,728

77,238

24

***3629**

GONZALEZ FERNANDEZ, ANTIA MELBA

LI

53,750

14,000

9,200

0,038

76,988

25

***8291**

COBELAS COBELAS, MARIA CONSUELO

LI

55,000

14,000

5,652

2,201

76,853

26

***3427**

ROMARIS BARCA, ROSA MARIA

LI

53,125

14,000

5,650

3,856

76,631

27

***9935**

CACHARRON CARAMES, MARIA TERESA

LI

48,000

14,000

14,400

0,200

76,600

28

***0096**

SEOANE REINO, MIRIAM ANDREA

LI

47,125

14,000

14,800

0,376

76,301

29

***6068**

DIAZ PEDROUZO, ALDARA

LI

50,750

14,000

11,353

0,100

76,203

30

***4293**

FERNANDEZ REY, ALBA MARIA

LI

50,125

14,000

12,000

0,000

76,125

31

***8932**

DOSIL GALLARDO, SILVIA

LI

50,000

14,000

7,850

4,000

75,850

32

***5198**

MORENO ARES, DAVINIA

LI

46,625

14,000

14,860

0,000

75,485

33

***4624**

MOTA LIÑARES, CRISTINA PILAR

LI

53,125

14,000

7,200

0,801

75,126

34

***4156**

SABORIDO FIAÑO, REBECA

LI

53,125

14,000

4,800

3,079

75,004

35

***5322**

PEREZ FEAL, ALEJANDRA

LI

53,125

14,000

7,400

0,400

74,925

36

***6866**

MARTINON TORRES, NAZARETH

LI

51,875

14,000

5,050

4,000

74,925

37

***0554**

GONZALEZ GARCIA, ESTHER

LI

41,125

14,000

19,200

0,400

74,725

38

***7077**

BOCANEGRA LOPEZ, MARIA

LI

48,125

14,000

12,416

0,000

74,541

39

***7789**

BATTIKHI PRECEDO, NATALIA

LI

55,625

14,000

4,800

0,100

74,525

40

***0454**

AMADO GUTIERREZ, ADRIAN PABLO

LI

52,500

14,000

7,200

0,555

74,255

41

***6320**

ARES PAREDES, RAQUEL

LI

45,625

14,000

14,600

0,000

74,225

42

***6085**

BARRIGA BUJAN, REBECA

LI

53,125

14,000

6,500

0,500

74,125

43

***3700**

INGERTO DOCAMPO, SHEILA

LI

49,500

14,000

10,586

0,000

74,086

44

***3919**

VAZQUEZ TUÑAS, PILAR

LI

46,625

14,000

13,100

0,100

73,825

45

***9170**

FERNANDEZ PEREIRA, LAURA

LI

49,875

14,000

9,800

0,000

73,675

46

***3850**

FERNANDEZ CAAMAÑO, BEATRIZ

LI

51,250

14,000

3,700

4,000

72,950

47

***4583**

IGLESIAS DEUS, ALICIA

LI

50,000

14,000

5,750

2,487

72,237

48

***2636**

GARCIA ARUFE, DAYANA

LI

45,625

14,000

12,000

0,175

71,800

49

***7028**

PAZ VILAR, ARMANDO MANUEL

LI

48,125

14,000

8,855

0,801

71,781

50

***8508**

FERNANDEZ PEREZ, PAULA

LI

50,000

12,230

9,000

0,166

71,396

51

***7021**

TALLON GARCIA, MARIA

LI

48,750

14,000

6,050

2,401

71,201

52

***0917**

GARCIA MONJE, MARIA JOSE

LI

51,875

14,000

3,500

1,761

71,136

53

***8564**

RIVAS ARRIBAS, LUCIA

LI

51,250

14,000

3,900

1,903

71,053

54

***2503**

NOVOA CARBALLAL, REYES

LI

50,500

14,000

4,200

2,274

70,974

55

***0549**

MUINELO SEGADE, ALBA

LI

49,500

14,000

7,200

0,200

70,900

56

***8453**

RIAL HERMIDA, LUCIA

LI

51,875

14,000

4,800

0,000

70,675

57

***8050**

MORENO ALVAREZ, ANA

LI

47,000

14,000

5,400

4,000

70,400

58

***3584**

CRUJEIRAS MARTINEZ, VANESA

LI

47,750

14,000

4,450

4,000

70,200

59

***8100**

VERDE DE LA TORRE, MARIÑA

LI

51,375

14,000

4,800

0,000

70,175

60

***5529**

FLORES RODRIGUEZ, CRISTINA

LI

41,625

14,000

14,200

0,200

70,025

61

***1610**

VAZQUEZ MENDEZ, MARTA

LI

45,625

14,000

10,350

0,000

69,975

62

***6687**

RODRIGUEZ TORRES, PAULA

LI

48,250

10,025

11,600

0,000

69,875

63

***1621**

MUÑOZ GARCIA, GEMA MARIA

LI

48,250

14,000

6,400

1,175

69,825

64

***1597**

DACRUZ ALVAREZ, DAVID

LI

49,250

11,750

6,000

2,701

69,701

65

***8819**

CARIDE LOPEZ, LAURA

LI

49,000

14,000

6,700

0,000

69,700

66

***4198**

CANTERO REY, RAQUEL

LI

49,500

14,000

4,200

1,614

69,314

67

***7452**

CEREIJO CRESPO, EMMA

LI

50,625

14,000

3,451

1,027

69,103

68

***7816**

GUITIAN MEDIERO, LUCIA MERCEDES

LI

45,125

14,000

9,600

0,000

68,725

69

***1688**

MARCOS ALONSO, SONIA

LI

43,250

14,000

7,250

4,000

68,500

70

***4419**

SANTAMARINA GONZALEZ, ZAIDA

LI

47,000

14,000

7,050

0,300

68,350

71

***8151**

ANLLO LAGO, JUAN

LI

46,875

14,000

7,400

0,000

68,275

72

***8090**

BUSTO CUIÑAS, MARIA DE LAS MERCEDE

LI

45,625

14,000

5,900

2,501

68,026

73

***8087**

PARDO GARCIA, LORENA

LI

44,750

14,000

8,650

0,479

67,879

74

***1364**

NOVOA GOMEZ, GEMMA

LI

41,750

13,199

9,050

3,768

67,767

75

***7542**

SERANTES LOURIDO, MARTA

LI

53,250

14,000

0,000

0,400

67,650

76

***5047**

LOPEZ PEREZ, PAULA

LI

50,125

12,800

4,600

0,100

67,625

77

***8396**

MELCON CRESPO, CRISTINA

LI

44,250

14,000

6,450

2,901

67,601

78

***3294**

OCAMPO FONTANGORDO, LUIS

LI

47,625

7,575

11,734

0,626

67,560

79

***8094**

JUSTICIA GRANDE, ANTONIO JOSE

LI

47,125

14,000

2,350

3,750

67,225

80

***3109**

GRANJA MARTINEZ, MARIA CRISTINA

LI

44,375

14,000

8,100

0,385

66,860

81

***9501**

DEL CAMPO GARCIA, AIDA

LI

49,000

14,000

2,550

1,200

66,750

82

***9833**

ALVAREZ DEMANUEL, DIANA

LI

47,125

14,000

4,050

1,354

66,529

83

***5927**

GONZALEZ RODRIGUEZ, LORENA

LI

49,000

12,300

4,758

0,326

66,384

84

***1218**

SANCHEZ CASTRO, ANGELA

LI

41,500

12,890

11,800

0,004

66,194

85

***7284**

GONZALEZ DURAN, MARIA LUISA

LI

41,375

14,000

7,050

3,651

66,076

86

***5955**

DIAZ AGEITOS, MARIA JESUS

LI

47,750

6,045

12,012

0,000

65,807

87

***6979**

PRAT ROIBAS, MIRIAM

LI

43,000

11,511

10,400

0,705

65,616

88

***0101**

CARBALLEIRA GONZALEZ, IRIA

LI

43,875

14,000

4,250

3,025

65,150

89

***2282**

RODRIGUEZ PEREZ, EVA

LI

50,625

9,640

4,800

0,000

65,065

90

***1489**

VAZQUEZ CANCELA, MARIA

LI

46,375

14,000

3,908

0,553

64,836

91

***9557**

ALVAREZ GONZALEZ, PATRICIA

LI

47,500

14,000

3,100

0,000

64,600

92

***1847**

RODAS GALLEGO, MARIA TERESA

LI

45,125

12,013

7,400

0,000

64,538

93

***0076**

SOLE MESALLES, CRISTINA

DI

32,000

9,322

0,812

0,000

42,134

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre; PI: promoción interna

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Odontólogo/a de atención primaria

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. de Ferrol

Ortigueira

Mañá

Ortigueira

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros-Noia

Mañá

Muros, Noia

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Vigo

Beiramar

Tarde

Vigo

1

A.S. de Vigo

Porriño

Desprazable

Porriño, O

1

A.S. de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

1

Pediatra de atención primaria

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

A.S. da Coruña e Cee

A Cabana-Laxe

Mañá

Cabana de Bergantiños, Laxe

1

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo

Desprazable

Culleredo

1

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Desprazable

Arteixo

2

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo-Meicende

Mañá

Arteixo

1

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Desprazable

Betanzos

2

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

1

A.S. da Coruña e Cee

Curtis

Mañá

Curtis

1

A.S. da Coruña e Cee

Fisterra

Mañá

Fisterra

1

A.S. da Coruña e Cee

Laracha

Mañá

Laracha, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Matogrande

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Miño

Mañá

Miño

1

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Desprazable

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Perillo

Desprazable

Oleiros

2

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Desprazable

Oleiros

1

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz-Mera

Desprazable

Oleiros

1

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Tarde

Coruña, A

2

A.S. da Coruña e Cee

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

1

A.S. da Coruña e Cee

Camariñas

Mañá

Camariñas

1

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Mañá

Cee

1

A.S. de Ferrol

Caranza-Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

1

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Cariño-Mañón

Mañá

Ortigueira, Cariño, Mañón

1

A.S. de Ferrol

Pontedeume-Cabanas-Monfero

Tarde

Pontedeume, Cabanas, Monfero

1

A.S. de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

1

A.S. de Ferrol

Fene-A Capela-Mugardos-Ares

Mañá

Fene, Capela, A, Mugardos, Ares

1

A.S. de Ferrol

Mugardos-Ares-Fene-A Capela

Mañá

Mugardos, Ares, Fene, Capela, A

1

A.S. de Ferrol

Narón-Neda-Valdoviño

Mañá

Narón, Neda, Valdoviño

2

A.S. de Ferrol

Narón-Neda-Valdoviño

Desprazable

Narón, Neda, Valdoviño

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Desprazable

Ribeira

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Desprazable

Ames

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Mañá

Boiro

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Desprazable

Boiro

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Mañá

Lalín

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín-Rodeiro-Agolada

Mañá

Lalín, Rodeiro, Agolada

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide

Mañá

Melide

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros-Carnota

Mañá

Muros, Carnota

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Silleda

Mañá

Silleda

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Teo-Cacheiras

Tarde

Teo

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga

Mañá

Valga

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Milladoiro

Tarde

Ames

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Tarde

Ribeira

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Mañá

Caldas de Reis

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas-Portas

Mañá

Caldas de Reis, Portas

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín

Desprazable

Marín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa-Catoira

Mañá

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Illa-Ribadumia

Mañá

Illa de Arousa, A, Ribadumia

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

1

A.S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

1

A.S. de Vigo

Aldán-Hío

Mañá

Cangas

1

A.S. de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

1

A.S. de Vigo

Coia

Desprazable

Vigo

3

A.S. de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

2

A.S. de Vigo

Moaña

Desprazable

Moaña

1

A.S. de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

1

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

1

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

2

A.S. de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

1

A.S. de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

1

A.S. de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

1

A.S. de Vigo

Tui

Mañá

Tui

1

A.S. de Vigo

Tui

Tarde

Tui

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Tarde

Lugo

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guitiriz-Rábade-Begonte

Mañá

Guitiriz, Rábade, Begonte

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Meira-A Pastoriza

Mañá

Meira, Pastoriza, A

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba-Abadín

Mañá

Vilalba, Abadín

1

A.S. de Ourense,Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Desprazable

Ourense

2

A.S. de Ourense,Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño-Boborás

Mañá

Carballiño, O, Boborás

1

A.S. de Ourense,Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

1

A.S. de Ourense,Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

1

A.S. de Ourense,Verín e O Barco de Valdeorras

Viana-A Rúa

Mañá

Viana do Bolo, Rúa, A

1