Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 30 de abril de 2021 Páx. 21577

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2021 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2020.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e á situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2020, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2021

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

Anexo de situación dos créditos do orzamento corrente de 2020

Ata o 31.12.2020

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

 

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1

Parlamento

20.378.900,00

-109.380,00

20.269.520,00

0,00

0,00

20.269.520,00

0,00

2

Consello de Contas

7.673.000,00

-1.649.752,57

6.023.247,43

0,00

0,00

6.023.247,43

0,00

3

Consello da Cultura Galega

2.757.063,00

-452.693,51

2.304.369,49

0,00

0,00

2.304.369,49

0,00

4

Presidencia da Xunta de Galicia

270.011.692,00

16.143.737,79

286.155.429,79

3.296,27

0,00

286.152.133,52

29.957,06

5

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza

307.213.326,00

11.943.962,94

319.157.288,94

3.478.215,57

0,00

315.679.073,37

1.933.240,41

6

Consellería de Facenda

58.486.862,00

12.187.891,90

70.674.753,90

0,00

0,00

70.674.753,90

0,00

7

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

153.105.018,00

17.751.924,71

170.856.942,71

934.975,22

0,00

169.921.967,49

40.181.468,16

8

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

378.965.849,00

-37.130.879,90

341.834.969,10

172.766,68

0,00

341.662.202,42

6.635.896,13

9

Consellería de Economía, Emprego e Industria

560.887.292,00

141.269.974,23

702.157.266,23

2.529.152,53

0,00

699.628.113,70

65.629.309,10

10

Consellería de Educación, Universidades e FP

2.447.678.438,00

119.200.314,08

2.566.878.752,08

182.584,44

0,00

2.566.696.167,64

21.151.686,68

11

Consellería de Cultura e Turismo

143.798.092,00

3.020.011,89

146.818.103,89

356.309,93

0,00

146.461.793,96

1.902.002,82

12

Consellería de Sanidade

3.897.761.068,00

451.574.159,85

4.349.335.227,85

140.203,38

0,00

4.349.195.024,47

2.730.030,79

13

Consellería de Política Social

775.791.666,00

12.811.427,01

788.603.093,01

643.981,15

0,00

787.959.111,86

1.019.558,30

14

Consellería do Medio Rural

536.195.937,00

4.093.227,01

540.289.164,01

340.632,99

0,00

539.948.531,02

12.077.518,53

15

Consellería do Mar

166.820.831,00

-14.862.224,09

151.958.606,91

129.498,63

0,00

151.829.108,28

529.204,89

20

Consello Consultivo de Galicia

2.112.743,00

-712.032,23

1.400.710,77

0,00

0,00

1.400.710,77

0,00

21

Transferencias a Corporacións Locais

135.797.955,00

-8.995.249,17

126.802.705,83

0,00

0,00

126.802.705,83

0,00

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

1.642.102.187,00

1.894.574.824,15

3.536.677.011,15

0,00

0,00

3.536.677.011,15

0,00

23

Gastos de diversas consellerías

33.653.193,00

229.658.235,98

263.311.428,98

0,00

0,00

263.311.428,98

228.054.453,78

 

Total xeral

11.541.191.112,00

2.850.317.480,07

14.391.508.592,07

8.911.616,79

0,00

14.382.596.975,28

381.874.326,65

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixente

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal

2.127.678.306,00

104.609.135,36

2.232.287.441,36

228.021,02

0,00

2.232.059.420,34

16.948.187,56

2 Gastos en bens correntes e servizos

565.322.710,00

14.837.101,08

580.159.811,08

15.069,12

0,00

580.144.741,96

10.999.864,10

3 Gastos financeiros

143.083.859,00

-7.519.145,05

135.564.713,95

0,00

0,00

135.564.713,95

0,00

4 Transferencias correntes

5.392.920.003,00

588.800.485,27

5.981.720.488,27

999.777,77

0,00

5.980.720.710,50

69.158.935,59

5 Fondo de continxencia

1.400.000,00

220.010.632,30

221.410.632,30

0,00

0,00

221.410.632,30

221.410.632,30

6 Investimentos reais

361.466.314,00

16.585.825,52

378.052.139,52

2.333.805,75

0,00

375.718.333,77

24.731.903,39

7 Transferencias de capital

1.345.134.478,00

-7.436.220,93

1.337.698.257,07

5.334.943,13

0,00

1.332.363.313,94

37.991.103,32

8 Activos financeiros

102.945.983,00

18.687.283,18

121.633.266,18

0,00

0,00

121.633.266,18

633.700,39

9 Pasivos financeiros

1.501.239.459,00

1.901.742.383,34

3.402.981.842,34

0,00

0,00

3.402.981.842,34

0,00

Total xeral

11.541.191.112,00

2.850.317.480,07

14.391.508.592,07

8.911.616,79

0,00

14.382.596.975,28

381.874.326,65

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao cuarto trimestre de 2020 (ata o 31.12.2020)

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposións

Saldo obrigas

Pagamentos pendente de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

20.269.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.378.253,30

0,00

0,00

20.269.520,00

20.269.520,00

20.269.520,00

20.269.520,00

16.891.266,70

16.891.266,70

02

Consello de Contas

6.023.247,43

0,00

0,00

26.320,64

122.216,96

0,00

0,00

0,00

6.023.247,43

6.023.247,43

5.996.926,79

5.874.709,83

5.874.709,83

5.874.709,83

03

Consello da Cultura Galega

2.304.369,49

0,00

0,00

24.086,16

0,00

124.090,69

0,00

0,00

2.304.369,49

2.304.369,49

2.280.283,33

2.280.283,33

2.156.192,64

2.156.192,64

04

Presidencia da Xunta de Galicia

286.155.429,79

3.296,27

0,00

22.837.555,09

0,00

19.347.137,53

1.675,17

29.957,06

286.122.176,46

286.122.176,46

263.284.621,37

263.284.621,37

243.937.483,84

243.935.808,67

05

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza

319.157.288,94

3.478.215,57

0,00

2.407.407,11

0,00

9.320.528,42

0,00

1.933.240,41

313.745.832,96

313.745.832,96

311.338.425,85

311.338.425,85

302.017.897,43

302.017.897,43

06

Consellería de Facenda

70.674.753,90

0,00

0,00

11.206,09

0,00

1.963.683,85

0,00

0,00

70.674.753,90

70.674.753,90

70.663.547,81

70.663.547,81

68.699.863,96

68.699.863,96

07

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

170.856.942,71

934.975,22

0,00

9.699.413,22

0,00

25.911.505,80

0,00

40.181.468,16

129.740.499,33

129.740.499,33

120.041.086,11

120.041.086,11

94.129.580,31

94.129.580,31

08

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

341.834.969,10

172.766,68

0,00

5.696.127,36

0,00

70.953.705,26

0,00

6.635.896,13

335.026.306,29

335.026.306,29

329.330.178,93

329.330.178,93

258.376.473,67

258.376.473,67

09

Consellería de Economía, Emprego e Industria

702.157.266,23

2.529.152,53

0,00

148.996.945,46

0,00

115.232.895,24

0,00

65.629.309,10

633.998.804,60

633.998.804,60

485.001.859,14

485.001.859,14

369.768.963,90

369.768.963,90

10

Consellería de Educación, Universidades e FP

2.566.878.752,08

182.584,44

0,00

13.052.704,03

0,00

101.026.456,13

0,00

21.151.686,68

2.545.544.480,96

2.545.544.480,96

2.532.491.776,93

2.532.491.776,93

2.431.465.320,80

2.431.465.320,80

11

Consellería de Cultura e Turismo

146.818.103,89

356.309,93

0,00

931.763,18

0,00

42.707.695,65

0,00

1.902.002,82

144.559.791,14

144.559.791,14

143.628.027,96

143.628.027,96

100.920.332,31

100.920.332,31

12

Consellería de Sanidade

4.349.335.227,85

140.203,38

0,00

22.506.254,43

0,00

382.504.393,06

0,00

2.730.030,79

4.346.464.993,68

4.346.464.993,68

4.323.958.739,25

4.323.958.739,25

3.941.454.346,19

3.941.454.346,19

13

Consellería de Política Social

788.603.093,01

643.981,15

0,00

7.026.091,11

0,00

90.086.748,15

0,00

1.019.558,30

786.939.553,56

786.939.553,56

779.913.462,45

779.913.462,45

689.826.714,30

689.826.714,30

14

Consellería do Medio Rural

540.289.164,01

340.632,99

0,00

78.313.427,51

0,00

58.364.144,36

0,00

12.077.518,53

527.871.012,49

527.871.012,49

449.557.584,98

449.557.584,98

391.193.440,62

391.193.440,62

15

Consellería do Mar

151.958.606,91

129.498,63

0,00

18.996.956,32

0,00

15.402.786,41

0,00

529.204,89

151.299.903,39

151.299.903,39

132.302.947,07

132.302.947,07

116.900.160,66

116.900.160,66

20

Consello Consultivo de Galicia

1.400.710,77

0,00

0,00

32.755,49

0,00

19.785,61

0,00

0,00

1.400.710,77

1.400.710,77

1.367.955,28

1.367.955,28

1.348.169,67

1.348.169,67

21

Transferencias a Corporacións Locais

126.802.705,83

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.399,39

0,00

0,00

126.802.705,83

126.802.705,83

126.802.705,83

126.802.705,83

117.388.306,44

117.388.306,44

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

3.536.677.011,15

0,00

0,00

61.044,50

0,00

50.330,00

0,00

0,00

3.536.677.011,15

3.536.677.011,15

3.536.615.966,65

3.536.615.966,65

3.536.565.636,65

3.536.565.636,65

23

Gastos de diversas consellerías

263.311.428,98

0,00

539.521,02

89.906,20

0,00

4.621.829,44

0,00

228.054.453,78

35.256.975,20

34.717.454,18

34.627.547,98

34.627.547,98

30.005.718,54

30.005.718,54

 

Total xeral

14.391.508.592,07

8.911.616,79

539.521,02

330.709.963,90

122.216,96

950.430.368,29

1.675,17

381.874.326,65

14.000.722.648,63

14.000.183.127,61

13.669.473.163,71

13.669.350.946,75

12.718.920.578,46

12.718.918.903,29

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamentos pendente de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

2.232.287.441,36

228.021,02

0,00

367.713,16

55.953,75

1.838.007,44

0,00

16.948.187,56

2.215.111.232,78

2.215.111.232,78

2.214.743.519,62

2.214.687.565,87

2.212.849.558,43

2.212.849.558,43

2 Gastos en bens correntes e servizos

580.159.811,08

15.069,12

539.521,02

4.817.044,17

66.263,21

75.019.646,64

1.675,17

10.999.864,10

569.144.877,86

568.605.356,84

563.788.312,67

563.722.049,46

488.702.402,82

488.700.727,65

3 Gastos financeiros

135.564.713,95

0,00

0,00

61.044,50

0,00

141.492,70

0,00

0,00

135.564.713,95

135.564.713,95

135.503.669,45

135.503.669,45

135.362.176,75

135.362.176,75

4 Transferencias correntes

5.981.720.488,27

999.777,77

0,00

74.115.028,02

0,00

535.441.752,48

0,00

69.158.935,59

5.911.561.774,91

5.911.561.774,91

5.837.446.746,89

5.837.446.746,89

5.302.004.994,41

5.302.004.994,41

5 Fondo de continxencia

221.410.632,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.410.632,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

378.052.139,52

2.333.805,75

0,00

23.403.846,95

0,00

53.497.534,14

0,00

24.731.903,39

350.986.430,38

350.986.430,38

327.582.583,43

327.582.583,43

274.085.049,29

274.085.049,29

7 Transferencias de capital

1.337.698.257,07

5.334.943,13

0,00

224.945.287,10

0,00

283.225.931,46

0,00

37.991.103,32

1.294.372.210,62

1.294.372.210,62

1.069.426.923,52

1.069.426.923,52

786.200.992,06

786.200.992,06

8 Activos financeiros

121.633.266,18

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

1.266.003,43

0,00

633.700,39

120.999.565,79

120.999.565,79

117.999.565,79

117.999.565,79

116.733.562,36

116.733.562,36

9 Pasivos financeiros

3.402.981.842,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.402.981.842,34

3.402.981.842,34

3.402.981.842,34

3.402.981.842,34

3.402.981.842,34

3.402.981.842,34

Total xeral

14.391.508.592,07

8.911.616,79

539.521,02

330.709.963,90

122.216,96

950.430.368,29

1.675,17

381.874.326,65

14.000.722.648,63

14.000.183.127,61

13.669.473.163,71

13.669.350.946,75

12.718.920.578,46

12.718.918.903,29

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata decembro de 2020

Código e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

 

Capítulo 1 - Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

2.392.144.865,00

34.839.534,76

0,00

2.426.984.399,76

2.522.256.496,42

2.519.366.238,46

2.890.257,96

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

130.185.155,00

0,00

0,00

130.185.155,00

305.222.164,04

127.732.576,86

177.489.587,18

111

Imposto sobre o patrimonio

71.468.011,00

0,00

0,00

71.468.011,00

117.800.889,75

112.249.495,13

5.551.394,62

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

22.387.143,00

0,00

0,00

22.387.143,00

26.540.564,05

26.526.458,74

14.105,31

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

280.000,00

0,00

0,00

280.000,00

156.416,02

156.416,02

0,00

 

Total 1 - Impostos directos

2.616.465.174,00

34.839.534,76

0,00

2.651.304.708,76

2.971.976.530,28

2.786.031.185,21

185.945.345,07

 

Capítulo 2 - Impostos indirectos

200

Sobre transmisións inter vivos

218.370.733,00

0,00

0,00

218.370.733,00

216.087.380,64

174.615.652,53

41.471.728,11

201

Sobre actos xurídicos documentados

91.190.582,00

0,00

0,00

91.190.582,00

85.321.432,03

71.712.668,29

13.608.763,74

210

Imposto sobre o valor engadido

2.239.936.359,00

66.193.492,34

0,00

2.306.129.851,34

2.231.046.340,00

2.142.516.649,68

88.529.690,32

220

Impostos especiais

988.933.332,00

27.771.904,00

0,00

1.016.705.236,00

978.375.164,81

942.070.629,38

36.304.535,43

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

140.500,90

140.500,90

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

53.291.058,00

0,00

0,00

53.291.058,00

32.650.259,84

32.216.100,66

434.159,18

231

Imposto sobre actividades de xogo

8.708.176,00

0,00

0,00

8.708.176,00

6.743.195,64

6.743.195,64

0,00

280

Imposto sobre o luxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

72.861,50

13.208,07

59.653,43

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

1.972.567,00

0,00

0,00

1.972.567,00

1.160.650,86

1.154.489,11

6.161,75

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

12.817.215,00

0,00

0,00

12.817.215,00

15.589.746,83

13.411.255,32

2.178.491,51

293

Canon eólico

22.682.900,00

0,00

0,00

22.682.900,00

22.405.754,71

22.323.963,33

81.791,38

 

Total 2 - Impostos indirectos

3.637.902.922,00

93.965.396,34

0,00

3.731.868.318,34

3.589.593.287,76

3.406.918.312,91

182.674.974,85

 

Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

301

Taxas por servizos administrativos

7.679.471,00

0,00

0,00

7.679.471,00

8.050.045,95

8.016.811,26

33.234,69

302

Taxas por servizos profesionais

12.339.362,00

0,00

0,00

12.339.362,00

12.148.198,04

12.100.476,97

47.721,07

303

Taxas por venda de bens

42.841,00

0,00

0,00

42.841,00

26.954,77

26.954,77

0,00

304

Taxas por dominio público

78.126,00

0,00

0,00

78.126,00

74.226,06

74.226,06

0,00

311

Prezos públicos

25.856.127,00

0,00

0,00

25.856.127,00

22.152.201,32

22.060.988,31

91.213,01

312

Prezos privados

3.514.968,00

0,00

0,00

3.514.968,00

1.482.966,01

1.412.461,73

70.504,28

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

554.520,00

0,00

0,00

554.520,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

942.345,78

942.345,78

0,00

380

De exercicios pechados

14.014.264,00

0,00

0,00

14.014.264,00

12.395.182,89

10.286.450,62

2.108.732,27

381

De exercicio corrente

3.720.000,00

0,00

0,00

3.720.000,00

2.311.126,49

2.063.245,45

247.881,04

391

Recargas e multas

13.600.000,00

0,00

0,00

13.600.000,00

32.422.883,59

5.393.630,51

27.029.253,08

392

Sancións impostas polas consellerías

18.720.970,00

0,00

0,00

18.720.970,00

19.741.750,79

18.606.502,05

1.135.248,74

399

Ingresos diversos

5.104.000,00

0,00

0,00

5.104.000,00

3.143.346,13

2.924.781,49

218.564,64

 

Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

105.224.649,00

0,00

0,00

105.224.649,00

114.891.227,82

83.908.875,00

30.982.352,82

 

Capítulo 4 - Transferencias correntes

400

Participación no sistema de financiamento

2.384.724.344,00

728.549.318,79

0,00

3.113.273.662,79

3.113.273.662,79

3.075.155.486,16

38.118.176,63

401

Da Seguridade Social

101.100.000,00

0,00

0,00

101.100.000,00

111.453.665,38

97.748.047,58

13.705.617,80

402

De organismos autónomos do Estado

176.416.472,00

370.033,76

0,00

176.786.505,76

177.125.380,48

124.632.298,49

52.493.081,99

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

37.749,43

37.749,43

0,00

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

37.398.833,00

67.782.328,43

50.782,10

105.130.379,33

105.130.379,33

102.736.383,75

2.393.995,58

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

4.436.668,84

4.436.668,84

0,00

432

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

4.205.566,43

4.205.566,43

0,00

440

De entidades públicas empresariais

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0,00

441

De sociedades mercantís

0,00

4.311,00

0,00

4.311,00

4.311,00

4.311,00

0,00

444

De universidades públicas da comunidade autónoma

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

460

De concellos

0,00

1.974.135,40

0,00

1.974.135,40

1.974.135,40

1.974.135,40

0,00

461

De deputacións

0,00

4.311,00

0,00

4.311,00

4.311,00

0,00

4.311,00

470

De empresas privadas

84.349,00

15.423,00

0,00

99.772,00

99.772,00

15.423,00

84.349,00

490

Feder programa operativo

94.138.791,00

32.066.332,09

0,00

126.205.123,09

126.205.123,09

42.566.963,20

83.638.159,89

492

Feoga/Feader/Feaga

0,00

16.724,18

0,00

16.724,18

16.724,18

0,00

16.724,18

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

546.136,00

354.603,00

0,00

900.739,00

2.458.101,55

1.796.640,98

661.460,57

496

Iniciativa de emprego xuvenil. Yei

7.651.101,00

0,00

0,00

7.651.101,00

7.651.101,00

2.839.664,65

4.811.436,35

499

Outras transferencias da Unión Europea

143.843,00

542.149,62

0,00

685.992,62

1.003.764,83

324.582,21

679.182,62

 

Total 4 - Transferencias correntes

2.802.203.869,00

831.759.670,27

50.782,10

3.633.912.757,17

3.655.160.416,73

3.458.553.921,12

196.606.495,61

 

Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais

505

De comunidades autónomas

0,00

0,00

0,00

0,00

1.246.500,00

1.246.500,00

0,00

514

A empresas publicas e outros entes públicos

78.430,00

0,00

0,00

78.430,00

106.993,96

106.993,96

0,00

520

Xuros de contas bancarias

160.000,00

1,82

0,00

160.001,82

25.231,35

25.231,35

0,00

534

Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas

2.482.950,00

0,00

0,00

2.482.950,00

8.558.717,74

8.558.717,74

0,00

537

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

266.173,96

266.173,96

0,00

550

De concesións administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

3.317.743,97

3.317.743,97

0,00

598

Compensacións en transferencias recibidas

0,00

0,00

0,00

0,00

4.693.376,55

0,00

4.693.376,55

599

Outros ingresos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

82.759,12

82.759,12

0,00

 

Total 5 - Ingresos patrimoniais

2.721.380,00

1,82

0,00

2.721.381,82

18.297.496,65

13.604.120,10

4.693.376,55

 

Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais

600

Venda de soares

0,00

0,00

0,00

0,00

8.399,30

8.399,30

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

1.048.761,58

1.043.221,18

5.540,40

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

69.830,00

69.830,00

0,00

681

De exercicio corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

423.796,88

423.796,88

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

20.596,88

20.596,88

0,00

 

Total 6 - Alleamento de investimentos reais

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

1.571.384,64

1.565.844,24

5.540,40

 

Capítulo 7 - Transferencias de capital

700

Do fondo de compensación interterritorial

42.400.000,00

552.080,00

0,00

42.952.080,00

43.030.483,83

3.803.537,57

39.226.946,26

702

De organismos autónomos do Estado

23.989.616,00

2.872.707,92

0,00

26.862.323,92

28.364.750,43

16.060.935,61

12.303.814,82

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

2.700.953,00

1.748.218,85

0,00

4.449.171,85

4.518.202,18

4.518.201,79

0,39

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

16.242.815,00

9.791.343,85

450.000,00

25.584.158,85

25.641.301,71

25.432.555,71

208.746,00

732

De axencias públicas

0,00

4.451.537,84

0,00

4.451.537,84

4.938.939,27

487.401,43

4.451.537,84

741

De sociedades mercantís da CCAA

0,00

17.679,53

0,00

17.679,53

21.780,00

21.780,00

0,00

744

De universidades públicas da comunidade autónoma

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

0,00

760

De concellos

1.233.350,00

2.793.656,51

0,00

4.027.006,51

4.402.480,27

1.696.683,11

2.705.797,16

761

De deputacións

0,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

2.625.000,00

0,00

2.625.000,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

5.692.965,00

836.920,69

0,00

6.529.885,69

7.217.217,78

2.437.153,00

4.780.064,78

790

Feder programa operativo

302.071.989,00

117.490.681,20

0,00

419.562.670,20

419.562.670,20

100.353.728,71

319.208.941,49

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

1.517.162,00

5.461.366,11

0,00

6.978.528,11

7.497.869,77

2.714.507,08

4.783.362,69

792

Feoga/Feader/Feaga

213.072.330,00

36.242.345,35

0,00

249.314.675,35

249.314.675,35

138.082.213,01

111.232.462,34

794

Ifop/Fep/Femp

73.005.987,00

13.300.170,05

0,00

86.306.157,05

86.306.157,05

26.396.925,97

59.909.231,08

799

Outras transferencias da Unión Europea

269.300,00

425.023,22

0,00

694.323,22

1.051.218,95

401.682,75

649.536,20

 

Total 7 - Transferencias de capital

682.196.467,00

198.958.731,12

450.000,00

880.705.198,12

884.842.746,79

322.757.305,74

562.085.441,05

 

Capítulo 8 - Activos financeiros

821

Reintegros de préstamos concedidos o sector publico a L/P. Concellos

2.537.385,00

0,00

0,00

2.537.385,00

1.570.266,10

1.570.266,10

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P

142.961,00

0,00

0,00

142.961,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector publico a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

410.014,51

410.014,51

0,00

851

Redución de capital empresas sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

2.495,08

2.495,08

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 8 - Activos financeiros

2.680.346,00

0,00

0,00

2.680.346,00

1.982.775,69

1.982.775,69

0,00

 

Capítulo 9 - Pasivos financeiros

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.691.706.305,00

0,00

0,00

1.691.706.305,00

3.641.972.633,69

3.641.972.633,69

0,00

 

Total 9 - Pasivos financeiros

1.691.706.305,00

0,00

0,00

1.691.706.305,00

3.641.972.633,69

3.641.972.633,69

0,00

Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos

Data: 31.12.2020

Correspondente ao exercicio corrente

Centro: todas as delegacións

Capitulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

2.788.343.825,91

13.312.748,98

2.775.031.076,93

4.018.606,26

2.779.049.683,19

6.981.502,02

II. Impostos indirectos

3.524.480.887,84

127.792.617,46

3.396.688.270,38

591.346,21

3.397.279.616,59

9.638.696,32

III. Taxas, prezos e outros ingresos

73.916.818,78

1.459.069,72

72.457.749,06

451.871,97

72.909.621,03

10.999.253,97

IV. Transferencias correntes

3.449.975.316,29

14.551.016,52

3.435.424.299,77

0,00

3.435.424.299,77

23.129.621,35

V. Ingresos patrimoniais

13.604.120,10

4.693.376,55

8.910.743,55

0,00

8.910.743,55

4.693.376,55

VI. Alleamento de investimentos reais

1.571.384,64

5.540,40

1.565.844,24

0,00

1.565.844,24

0,00

VII. Transferencias de capital

262.576.138,60

3.901.264,92

258.674.873,68

0,00

258.674.873,68

64.082.432,06

VIII. Activos financeiros

1.982.775,69

0,00

1.982.775,69

0,00

1.982.775,69

0,00

IX. Pasivos financeiros

3.641.972.633,69

0,00

3.641.972.633,69

0,00

3.641.972.633,69

0,00

Total xeral

13.758.423.901,54

165.715.634,55

13.592.708.266,99

5.061.824,44

13.597.770.091,43

119.524.882,27

Administración xeral-Estado e evolución da Tesouraría

Existencias o 1 de xaneiro

76.940,6

miles

Ingresos do período

 

Orzamento corrente

13.592.708,3

 

Residuos

161.276,2

 

Extraorzamentarios

32.390,5

 

Recursos outros entes

9.179,2

 

Suma

13.795.554,2

Pagos do período

 

Orzamento corrente

12.718.918,9

 

Residuos

765.256,9

 

Extraorzamentarios

84.224,0

 

Recursos outros entes

8.926,0

 

Suma

13.577.325,7

Existencias finais

295.169,0

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.12.2020

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións
de crédito

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal

4.030.697.297,00

267.763.620,73

4.298.460.917,73

4.279.236.860,37

4.278.024.098,68

2 Gastos en bens correntes e servizos

1.839.634.166,00

240.334.396,44

2.079.968.562,44

2.066.968.293,21

2.057.384.066,71

3 Gastos financeiros

143.378.633,00

-2.758.606,82

140.620.026,18

140.620.026,18

140.540.269,97

4 Transferencias correntes

2.410.701.372,00

216.520.277,67

2.627.221.649,67

2.559.848.588,17

2.478.414.709,53

5 Fondo de continxencia

33.317.175,00

190.537.423,30

223.854.598,30

0,00

0,00

6 Investimentos reais

928.867.112,00

-8.466.645,39

920.400.466,61

879.859.576,80

809.830.981,67

7 Transferencias de capital

762.347.773,00

84.124.221,27

846.471.994,27

802.855.024,61

599.592.700,78

8 Activos financeiros

153.920.566,00

18.130.033,17

172.050.599,17

171.281.669,78

158.961.269,53

9 Pasivos financeiros

1.518.711.243,00

1.904.468.006,77

3.423.179.249,77

3.423.179.249,77

3.423.179.249,77

Total xeral

11.821.575.337,00

2.910.652.727,14

14.732.228.064,14

14.323.849.288,89

13.945.927.346,64

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.12.2020

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións positivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

2.616.465.174,00

0,00

34.839.534,76

2.786.031.185,21

2.775.031.076,93

II. Impostos indirectos

3.637.902.922,00

0,00

93.965.396,34

3.406.918.312,91

3.396.688.270,38

III. Taxas, prezos e outros ingresos

187.487.697,00

0,00

0,00

174.519.438,05

138.797.237,26

IV. Transferencias correntes

2.942.950.019,00

50.782,10

845.475.444,88

3.612.585.360,09

3.581.655.853,48

V. Ingresos patrimoniais

7.585.947,00

0,00

1,82

17.250.171,67

11.787.099,26

VI. Alleamento de investimentos reais

6.755.000,00

0,00

0,00

3.753.373,59

3.299.779,94

VII. Transferencias de capital

701.528.365,00

450.000,00

218.166.599,34

342.718.726,78

271.216.423,72

VIII. Activos financeiros

29.193.908,00

0,00

0,00

33.305.902,62

27.776.809,75

IX. Pasivos financeiros

1.691.706.305,00

0,00

0,00

3.645.446.515,11

3.645.446.515,11

Total xeral

11.821.575.337,00

500.782,10

1.192.446.977,14

14.022.528.986,03

13.851.699.065,83

(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.