Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Venres, 30 de abril de 2021 Páx. 21825

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 21 de abril de 2021 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modifica os artigos 134 e 135 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, relativos á selección da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas nesta lei, os requisitos para ser persoas candidatas á dirección e o procedemento de selección. No artigo 134.1.c) establécese que as administracións educativas poderán considerar como requisito a formación á que se refire o punto 6 do artigo 135, opción que se recolle na presente orde.

No artigo 133 establécese que a selección e nomeamento das direccións nos centros públicos efectuarase mediante concurso de méritos entre persoal docente de carreira que imparta algunha das ensinanzas encomendadas ao centro e que se realizará de conformidade cos principios de igualdade, publicidade, mérito e capacidade.

Procede convocar concurso de méritos para seleccionar as direccións dos centros que rematan o seu mandato no actual curso académico 2020-2021 e non solicitaron a correspondente prórroga e aquelas direccións que rematan o seu mandato de carácter extraordinario ou accidental.

Na súa virtude, esta Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ACORDA:

Artigo 1. Convocatoria

Convócase concurso de méritos para seleccionar e nomear as direccións dos centros docentes públicos onde se imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que se relacionan no anexo I desta orde.

A selección realizarase de conformidade cos principios de igualdade, publicidade, mérito e capacidade.

Artigo 2. Requisitos para ser persoa candidata á dirección

2.1. Para participar neste concurso de méritos para ser nomeada directora ou director dun centro docente público dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade deberán reunirse os seguintes requisitos:

a) Ser persoal funcionario de carreira dun corpo docente a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, incluído o corpo para extinguir de profesores técnicos de formación profesional.

b) Ter unha antigüidade de polo menos cinco anos como persoal funcionario na función pública docente con nomeamento nun dos corpos aos que se fai referencia na subepígrafe anterior.

c) Ter exercido funcións docentes como persoal funcionario, durante un período de, polo menos, cinco anos, nalgunha das ensinanzas das que ofrece o centro ao que se opta. Para estes efectos, considéranse as mesmas ensinanzas a educación infantil e a educación primaria.

d) Estar prestando servizos nun centro educativo dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e depender organicamente desta. Tamén poderán presentarse aquelas persoas en situación de servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou en excedencia voluntaria, sempre que se estivese nunha destas situacións por resolución da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e no 1 de xullo de 2021 se reúnan os requisitos para reingresar no servizo activo.

e) Posuír unha certificación acreditativa de ter superado un curso de formación sobre competencias para o desenvolvemento da función directiva impartido pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade, o Ministerio de Educación e Formación Profesional ou polas Administracións educativas das restantes comunidades autónomas con validez en todo o territorio nacional.

Serán, así mesmo, válidas a superación dos cursos organizados por persoas físicas ou xurídicas determinadas por unha Administración educativa, sempre que conste expresamente que foron autorizados para os efectos establecidos no artigo 135.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Estarán exentas de acreditar a superación deste programa de formación sobre o desenvolvemento da función directiva as persoas que acrediten unha experiencia de, polo menos, catro anos no exercicio da dirección de centros docentes públicos con avaliación positiva do seu traballo.

f) Presentar un proxecto de dirección nos termos previstos no artigo seguinte.

2.2. Para participar no concurso de méritos para ser nomeada/o directora ou director dun centro público específico de educación infantil, dun centro incompleto de educación primaria, nos centros de educación secundaria con menos de oito unidades, nos centros nos que se imparten ensinanzas artísticas profesionais, deportivas, de idiomas ou nos centros específicos de adultos con menos de oito profesores, non se exixirán os requisitos establecidos nas letras b), c) e e) do punto 1 desta epígrafe.

2.3. Todos os requisitos enumerados anteriormente, deberán posuírse e ser acreditados na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.

2.4. O persoal funcionario de carreira do corpo de mestres que preste servizo nos centros que imparten ensinanza secundaria obrigatoria, poderá optar á dirección dos centros docentes nos que se imparte o dito nivel educativo, sempre que cumpra os requisitos sinalados nos puntos anteriores.

Así mesmo, de conformidade co establecido no punto 2 da disposición adicional cuarta do Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro, poderá presentarse o persoal docente do corpo de mestres das especialidades de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe que desempeñasen funcións de atención á diversidade na educación secundaria durante, polo menos, cinco anos, e reúnan os restantes requisitos sinalados nos puntos anteriores.

Artigo 3. Solicitudes e documentación

3.1. A solicitude de participación no concurso de méritos dirixirase á Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da provincia correspondente, e poderase imprimir e descargar unha vez formalizados os datos de participación no concurso a través do enderezo web www.edu.xunta.gal/cxt (anexo III).

Cómpre sinalar que para acceder a este servizo web é preciso dispor dun certificado electrónico, Chave365 ou conta de correo electrónico no dominio edu.xunta.gal. Aquelas persoas que decidan acceder ao enderezo web coa conta de correo electrónico e non dispoñan dela poderán solicitala a través da páxina web https://www.edu.xunta.gal/contausuario

Xunto coa solicitude achegarase ademais:

a) Documentación acreditativa dos méritos académicos e profesionais alegados en relación co baremo que se publica como anexo II a esta orde, agás aqueles que xa consten na base de datos de persoal.

b) Documentación acreditativa de ter superado o curso de formación ou o curso de actualización sobre o desenvolvemento da función directiva, agás que xa conste na base de datos de persoal.

c) O proxecto de dirección que inclúa, polo menos, os obxectivos, as liñas de actuación e a avaliación deste. O proxecto de dirección deberá estar orientado a lograr o éxito escolar de todo o alumnado e deberá incluír, entre outros, contidos en materia de igualdade entre mulleres e homes, non discriminación e prevención da violencia de xénero. De solicitarse máis dun centro, deberá presentarse un proxecto específico de dirección para cada centro.

O proxecto de dirección non excederá os 30 folios DIN A4, nun tipo de letra: Times New Roman, tamaño de letra: 12, espazo entre liñas: 1,5.

3.2. Efectuárase unha solicitude por cada centro que se demande ata un máximo de dúas.

3.3. Así mesmo, o persoal participante no concurso de méritos remitirá ao centro ou centros docentes que soliciten unha copia do seu proxecto de dirección. Este proxecto estará á disposición das persoas membros do claustro de profesores e do consello escolar na secretaría do centro durante un período mínimo de 10 días lectivos, no horario que estableza a dirección do centro.

No taboleiro de anuncios da sala de profesorado exporase unha relación das candidaturas presentadas, así como o prazo e o horario en que poderán verse os proxectos de dirección na secretaría.

3.4. A solicitude, xunto coa documentación á que se alude no punto anterior, poderase presentar no rexistro da Xunta de Galicia ou das súas delegacións territoriais, ou en calquera das dependencias ás que alude o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No caso de que se opte por presentar a súa solicitude ante unha oficina de Correos, farase en sobre aberto, para que a solicitude sexa datada e selada polo persoal de Correos antes de ser certificada.

3.5. As persoas aspirantes serán responsables da veracidade da documentación achegada e, conforme se indica no formulario da solicitude, declarando que esa documentación é copia fiel dos orixinais que constan no seu poder, sen prexuízo da posibilidade por parte da Administración de requirirlles en calquera momento a documentación orixinal. No caso de inexactitude, falsidade ou omisión en calquera dato ou documento achegado, isto comportará a perda do dereito á participación neste proceso, con independencia das responsabilidades que procedesen, conforme dispón o artigo 69.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3.6. Unicamente se terán en conta aqueles méritos debidamente xustificados dentro do prazo de presentación de solicitudes, sen prexuízo do establecido no artigo 4.2. desta orde.

Os méritos achegados para a súa valoración deberán posuírse na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

Artigo 4. Prazo de presentación de solicitudes e emenda

4.1. O prazo de presentación de solicitudes e documentación será de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

4.2. Agás a presentación do proxecto de dirección, se a restante documentación achegada non reunise os requisitos exixidos na presente orde, a comisión de selección requirirá a persoa interesada para que emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos no prazo de 10 días hábiles desde a súa notificación e coa indicación de que, se así non o fixese, non lle serán tidos en conta ou, de ser o caso, realizarase a declaración de desistencia.

Artigo 5. Comisión de selección

5.1. En cada centro educativo constituirase unha comisión de selección, nomeada pola persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que terá como sede a localidade e local que decida a súa presidencia e que terá a seguinte composición:

a) Unha persoa pertencente ao corpo de Inspección educativa, designada pola persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que exercerá a presidencia da comisión.

b) Unha persoa pertencente ao corpo de Inspección educativa, designada pola persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

c) Unha persoa que exerza a dirección nun centro que imparta as mesmas ensinanzas que aquel no que se desenvolve o procedemento de selección, cun ou máis períodos de exercicio con avaliación positiva do traballo desenvolvido, designada pola persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

d) Tres persoas integrantes do profesorado do centro elixidas polo claustro de profesores. No caso de producirse empate no número de votos, repetirase unha vez a votación e, de persistir o empate, dirimirase por sorteo.

e) Tres persoas representantes do consello escolar, elixidas por e entre o persoal do consello escolar que non sexa persoal docente. No caso de producirse empate no número de votos, repetirase unha vez a votación e, de persistir o empate, dirimirase por sorteo.

5.2. Exercerá a secretaría da comisión a persoa representante do claustro de profesores con menor antigüidade como persoal funcionario de carreira e, no caso de empate, a persoa máis nova.

5.3. A representación do consello escolar do centro non poderá recaer no alumnado que estea matriculado nun curso inferior a terceiro de educación secundaria obrigatoria.

5.4. En ningún caso, as persoas candidatas á dirección poderán formar parte da comisión de selección.

5.5. Designaranse persoas suplentes das persoas membros da comisión de selección en cada un dos ámbitos de representación, que actuarán en substitución das persoas titulares cando exista causa xustificada que impida a actuación destas.

5.6. Ás persoas membros da comisión de selección seranlles de aplicación as normas sobre abstención e recusación previstas nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

5.7. A dirección do centro comunicará para o seu nomeamento as persoas representantes do claustro e do consello escolar na comisión de selección á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dos cinco días hábiles seguintes ao de remate do prazo de solicitudes establecido no artigo catro desta orde, sen que se teñan en consideración posibles ampliacións deste.

5.8. A non elección das persoas representantes do claustro de profesores ou do consello escolar non impedirá a constitución e o normal funcionamento da comisión de selección.

5.9. A composición da comisión de selección publicarase no taboleiro de anuncios do centro.

Artigo 6. Composición da comisión de selección en determinados supostos

Cando o número de profesorado do centro sexa inferior a catro ou o número de candidaturas á dirección non lle permita ao claustro elixir tres membros de entre o profesorado, a composición da comisión de selección será a seguinte:

a) Unha persoa pertencente ao corpo de Inspección educativa designada pola persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que exercerá a presidencia.

b) Unha persoa que exerza a dirección nun centro que imparta as mesmas ensinanzas que aquel no que se desenvolve o procedemento de selección, cun ou máis períodos de exercicio con avaliación positiva do traballo desenvolvido, designada pola persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia de educación.

c) Dúas persoas integrantes do profesorado do centro elixidas polo claustro do profesorado.

d) Dúas persoas en representación do consello escolar, elixidas por e entre o persoal do consello escolar que non sexa persoal docente.

Artigo 7. Funcións da comisión de selección e procedemento de funcionamento

7.1. Recibidas as solicitudes dirixidas á xefatura territorial, a comisión de selección comprobará que o persoal aspirante reúne os requisitos establecidos nesta orde e notificaralle ao persoal aspirante a admisión ou rexeitamento da súa petición.

7.2. Contra o rexeitamento da solicitude, o persoal aspirante poderá presentar reclamación perante a propia comisión seleccionadora, no prazo de cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao da notificación do rexeitamento da solicitude.

7.3. A comisión de selección valorará os méritos académicos e profesionais de cada persoa aspirante, de acordo co baremo que se publica como anexo II desta orde.

7.4. A comisión de selección valorará, así mesmo, os proxectos de dirección, de acordo co establecido no baremo que se publica no anexo II desta orde, e poderá ter unha entrevista co profesorado que presentou candidatura, se considera necesario clarificar algúns aspectos do proxecto de dirección. Cando a comisión de selección decida a realización desta entrevista, deberá efectuala a todas e cada unha das persoas candidatas.

7.5. A cualificación do proxecto de dirección será a media aritmética das cualificacións de todas as persoas membros presentes da comisión, que deberán deixar constancia por escrito da cualificación outorgada. Cando entre as puntuacións outorgadas polas persoas membros da comisión exista unha diferenza de tres ou máis enteiros, serán automaticamente excluídas as cualificacións máxima e mínima, e calcularase a puntuación media entre as cualificacións restantes. No caso de empate entre cualificacións máximas ou mínimas, unicamente será excluída unha delas.

7.6. A comisión de selección publicará no taboleiro de anuncios do centro educativo a puntuación provisional das persoas candidatas á dirección. Contra esta puntuación poderá presentarse reclamación ante a propia comisión no prazo de cinco días hábiles computados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

7.7. Cada persoa membro da comisión elaborará un sucinto informe xustificativo da súa cualificación do proxecto de dirección.

Artigo 8. Selección das candidaturas

8.1. Transcorrido o prazo de reclamacións e, se é o caso, resoltas estas, a comisión de selección establecerá a puntuación final obtida polo persoal aspirante e seleccionará a persoa candidata que proporá como directora ou director do centro, para o seu nomeamento pola xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

8.2. Para poder ser seleccionada e nomeada para a dirección é necesario obter, polo menos, seis puntos no proxecto de dirección.

8.3. A selección realizarase considerando primeiro as candidaturas do profesorado do centro, que terán preferencia. En ausencia de candidaturas do centro ou cando estas non superasen a puntuación mínima no proxecto de dirección, a comisión valorará as candidaturas do profesorado doutros centros.

8.4. No caso de se produciren empates na puntuación total das persoas aspirantes, estas dirimiranse atendendo sucesivamente aos seguintes criterios:

a) Maior puntuación no proxecto de dirección.

b) Maior puntuación na epígrafe 2 do baremo.

c) Maior puntuación na epígrafe 1 do baremo.

8.5. Se unha persoa candidata resultase seleccionada para dous centros, nomearase no centro en que tivese destino definitivo. De non ter destino definitivo en ningún dos centros, será nomeada no centro polo que opte, e procederase a seleccionar e nomear no centro non elixido outra persoa aspirante que reúna os requisitos con maior puntuación.

Artigo 9. Recursos

Contra a decisión da comisión de selección, que resolve definitivamente o concurso de méritos de selección e nomeamento da dirección do centro, cabe recurso de alzada, no prazo dun mes, ante a xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Artigo 10. Nomeamento

10.1. A xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade procederá a nomear directora ou director a persoa proposta pola comisión avaliadora.

10.2. Os nomeamentos das direccións realizaranse con efectividade do 1 de xullo de 2021 e por unha duración de catro anos, prorrogables de acordo co previsto no artigo 136 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, segundo a redacción dada pola Lei 3/2020, do 29 de decembro.

10.3. Cando o nomeamento recaia nunha persoa funcionaria que non teña destino definitivo no centro, a dirección desempeñarase en réxime de comisión de servizos.

Artigo 11. Nomeamento con carácter extraordinario

Nos supostos de ausencia de persoas candidatas, ou cando a comisión correspondente non seleccione ningunha persoa candidata, ou nos centros de nova creación, a dirección será nomeada pola xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, oído o consello escolar, por un período de dous anos, entre o profesorado que reúna os requisitos establecidos no artigo 2 desta orde, agás as epígrafes e) e f).

Disposición adicional primeira. Impugnación da orde

Esta orde poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de acordo co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO I

Centros con praza vacante de Dirección para o curso 2020-2021

Código

Centro

Concello

Provincia

15020969

CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

A Capela

A Coruña

15004991

CEIP Cidade Vella

A Coruña

A Coruña

15021721

CEIP de Zalaeta

A Coruña

A Coruña

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

A Coruña

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

A Coruña

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

A Coruña

A Coruña

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

A Coruña

15020568

CEIP Plurilingüe Labaca

A Coruña

A Coruña

15023363

CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

A Coruña

A Coruña

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

A Coruña

15005361

CEIP Rosalía de Castro

A Coruña

A Coruña

15025037

CEIP Sagrada Familia

A Coruña

A Coruña

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

A Coruña

15032716

CEIP de Arteixo

Arteixo

A Coruña

15026194

CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

15001471

CEIP Praia Xardín

Boiro

A Coruña

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

A Coruña

15002025

CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

A Coruña

15002050

CEIP O Areal

Camariñas

A Coruña

15002086

CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

Camariñas

A Coruña

15023065

CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

A Coruña

15032426

CEIP Plurilingüe Graxal

Cambre

A Coruña

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

A Coruña

15021354

CEIP Bergantiños

Carballo

A Coruña

15021524

CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

A Coruña

15024896

CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

A Coruña

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

A Coruña

15002761

CEIP Plurilingüe de Carnota

Carnota

A Coruña

15032959

CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

A Coruña

15003054

CEIP Nicolás del Río

Cedeira

A Coruña

15003248

CEIP Plurilingüe Eugenio López

Cee

A Coruña

15003534

CEIP da Barqueira

Cerdido

A Coruña

15003789

CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

A Coruña

15002670

CEIP Canosa-Rus

Coristanco

A Coruña

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

A Coruña

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

A Coruña

15033149

CEIP Vila de Rutis

Culleredo

A Coruña

15005877

CEIP de Teixeiro

Curtis

A Coruña

15021810

CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

A Coruña

15022981

CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

A Coruña

15020982

CEIP Plurilingüe O Ramo

Fene

A Coruña

15024938

CEIP de Esteiro

Ferrol

A Coruña

15024227

CEIP de Pazos

Ferrol

A Coruña

15026960

CEIP de Ponzos

Ferrol

A Coruña

15006845

CEIP Isaac Peral

Ferrol

A Coruña

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

A Coruña

15006699

CEIP Recimil

Ferrol

A Coruña

15026765

CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

A Coruña

15008659

CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

A Coruña

15008490

CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

A Coruña

15008805

CEIP de Melide nº 1

Melide

A Coruña

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

Melide

A Coruña

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

A Coruña

15024951

CEIP Plurilingüe de Louro

Muros

A Coruña

15009810

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

A Coruña

15024239

CEIP dos Muíños

Muxía

A Coruña

15009676

CEIP Virxe da Barca

Muxía

A Coruña

15022310

CEIP A Gándara

Narón

A Coruña

15010162

CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

A Coruña

15010575

CEIP O Coto

Negreira

A Coruña

15032911

CEIP Juana de Vega

Oleiros

A Coruña

15023089

CEIP Luís Seoane

Oleiros

A Coruña

15011026

CEIP Plurilingüe da Rabadeira

Oleiros

A Coruña

15025050

CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

A Coruña

15025487

CEIP Campomaior

Ordes

A Coruña

15033101

CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

A Coruña

15012420

CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

A Coruña

15021780

CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

A Coruña

15013230

CEIP As Forcadas

Ponteceso

A Coruña

15013291

CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

A Coruña

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

A Coruña

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

A Coruña

15025062

CEIP de Portosín

Porto do Son

A Coruña

15013928

CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

Porto do Son

A Coruña

15025542

CEIP Xuño

Porto do Son

A Coruña

15014799

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

Rois

A Coruña

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

A Coruña

15014881

CEIP Sada y sus Contornos

Sada

A Coruña

15015238

CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

Santa Comba

A Coruña

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

A Coruña

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

A Coruña

15027332

CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

A Coruña

15022590

CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

A Coruña

15022589

CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

A Coruña

15015688

CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

A Coruña

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

A Coruña

15021883

CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

A Coruña

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Teo

A Coruña

15017107

CEIP da Ramallosa

Teo

A Coruña

15018471

CEIP Ortigueira

Vedra

A Coruña

15019372

CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

A Coruña

15019086

CEIP Labarta Pose

Zas

A Coruña

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

A Coruña

15024771

CEP Plurilingüe de Carreira

Ribeira

A Coruña

15001070

CPI de Cruz do Sar

Bergondo

A Coruña

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

A Coruña

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

A Coruña

15001926

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

A Coruña

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

A Coruña

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

A Coruña

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

A Coruña

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Touro

A Coruña

15032251

CRA Ponte da Pedra

Carballo

A Coruña

15033198

CRA de Coristanco-Santa Comba

Coristanco

A Coruña

15032480

CRA de Culleredo

Culleredo

A Coruña

15032492

CRA de Dodro

Dodro

A Coruña

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

A Coruña

15027551

CRA de Rianxo

Rianxo

A Coruña

15026509

CRA de Valdoviño

Valdoviño

A Coruña

15015834

EASD Mestre Mateo

Santiago de Compostela

A Coruña

15013163

EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

15032649

EEI do Milladoiro

Ames

A Coruña

15032376

EEI de Vilarrodís-Oseiro

Arteixo

A Coruña

15005245

IES Monelos

A Coruña

A Coruña

15025611

IES Monte das Moas

A Coruña

A Coruña

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

A Coruña

A Coruña

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

A Coruña

A Coruña

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

A Coruña

A Coruña

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

A Coruña

A Coruña

15005211

IES Salvador de Madariaga

A Coruña

A Coruña

15005269

IES Urbano Lugrís

A Coruña

A Coruña

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

15032807

IES do Milladoiro

Ames

A Coruña

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Ames

A Coruña

15023314

IES de Sabón

Arteixo

A Coruña

15027733

IES de Arzúa

Arzúa

A Coruña

15025694

IES Moncho Valcarce

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

15026698

IES Espiñeira

Boiro

A Coruña

15023338

IES Praia Barraña

Boiro

A Coruña

15026352

IES Brión

Brión

A Coruña

15027873

IES Afonso X O Sabio

Cambre

A Coruña

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Carballo

A Coruña

15002591

IES Monte Neme

Carballo

A Coruña

15032923

IES de Carral

Carral

A Coruña

15026376

IES Punta Candieira

Cedeira

A Coruña

15032935

IES Rego de Trabe

Culleredo

A Coruña

15022620

IES de Curtis

Curtis

A Coruña

15032081

IES de Fene

Fene

A Coruña

15006742

IES Concepción Arenal

Ferrol

A Coruña

15025566

IES Ferrol Vello

Ferrol

A Coruña

15006791

IES Saturnino Montojo

Ferrol

A Coruña

15027915

IES Fin do Camiño

Fisterra

A Coruña

15025657

IES de Mugardos

Mugardos

A Coruña

15027940

IES As Insuas

Muros

A Coruña

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Muros

A Coruña

15027927

IES Ramón Caamaño

Muxía

A Coruña

15025268

IES As Telleiras

Narón

A Coruña

15027216

IES Fernando Esquío

Neda

A Coruña

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

A Coruña

15010812

IES Virxe do Mar

Noia

A Coruña

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

A Coruña

15027964

IES de Oroso

Oroso

A Coruña

15027976

IES Poeta Añón

Outes

A Coruña

15023090

IES Macías o Namorado

Padrón

A Coruña

15027691

IES de Porto do Son

Porto do Son

A Coruña

15027711

IES Leliadoura

Ribeira

A Coruña

15014568

IES nº 1

Ribeira

A Coruña

15026030

IES Terra de Xallas

Santa Comba

A Coruña

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

A Coruña

15027319

IES de Sar

Santiago de Compostela

A Coruña

15023466

IES Lamas de Abade

Santiago de Compostela

A Coruña

15021482

IES San Clemente

Santiago de Compostela

A Coruña

15027411

IES de Cacheiras

Teo

A Coruña

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Zas

A Coruña

27020707

CDAN Conservatorio Profesional de Danza

Lugo

Lugo

27015360

CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

Lugo

27010155

CEIP da Pobra de Brollón

A Pobra do Brollón

Lugo

27013922

CEIP Plurilingüe do Castro de Ouro

Alfoz

Lugo

27000541

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

Barreiros

Lugo

27001087

CEIP Rosalía de Castro

Bóveda

Lugo

27002584

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Burela

Lugo

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

Lugo

27001440

CEIP Xosé Luís Taboada

Carballedo

Lugo

27001609

CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

Lugo

27015301

CEIP de Cervo

Cervo

Lugo

27020859

CEIP Península da Paz

Cervo

Lugo

27004519

CEIP Fondo Nois

Foz

Lugo

27004428

CEIP Plurilingüe de Foz nº 1

Foz

Lugo

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

Lugo

27006000

CEIP Juan Rey

Lourenzá

Lugo

27006395

CEIP Benigno Quiroga Ballesteros

Lugo

Lugo

27006048

CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

Lugo

27014793

CEIP Paradai

Lugo

Lugo

27014860

CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

Lugo

27020801

CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

Lugo

27012826

CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

O Valadouro

Lugo

27012887

CEIP do Vicedo

O Vicedo

Lugo

27009347

CEIP Plurilingüe San Miguel

Paradela

Lugo

27011639

CEIP Otero Pedrayo

Rábade

Lugo

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

Lugo

27011287

CEIP Plurilingüe de Riotorto

Riotorto

Lugo

27011743

CEIP Antonio Fernández López

Sarria

Lugo

27013296

CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

Lugo

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

Lugo

27014859

CEIP Plurilingüe de Xermade

Xermade

Lugo

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

Lugo

27016674

CEP Luís Tobío

Viveiro

Lugo

27016558

CMUS Profesional Xoán Montes

Lugo

Lugo

27002249

CPI Plurilingüe de Castroverde

Castroverde

Lugo

27002353

CPI de Cervantes

Cervantes

Lugo

27012450

CPI Dr. López Suárez

O Saviñao

Lugo

27015967

CPI Uxío Novoneira

Pedrafita do Cebreiro

Lugo

27006589

EASD Ramón Falcón

Lugo

Lugo

27014033

EEI Fingoi nº 2

Lugo

Lugo

27014094

EEI de Vilalba

Vilalba

Lugo

27016421

EOI de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

27020628

EOI de Viveiro Luz Pozo Garza

Viveiro

Lugo

27601509

EPAPU Albeiros

Lugo

Lugo

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

A Fonsagrada

Lugo

27016297

IES Enrique Muruais

A Pontenova

Lugo

27013958

IES Monte Castelo

Burela

Lugo

27013934

IES Perdouro

Burela

Lugo

27003175

IES Val do Asma

Chantada

Lugo

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

Lugo

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

Lugo

27016455

IES Sanxillao

Lugo

Lugo

27016303

IES Pedregal de Irimia

Meira

Lugo

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

Lugo

27016248

IES de Monterroso

Monterroso

Lugo

27015189

IES de Quiroga

Quiroga

Lugo

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Ribadeo

Lugo

27012036

IES Gregorio Fernández

Sarria

Lugo

27013326

IES Lois Peña Novo

Vilalba

Lugo

27013636

IES María Sarmiento

Viveiro

Lugo

27013648

IES Vilar Ponte

Viveiro

Lugo

32000708

CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

Ourense

32001312

CEIP de Baños de Molgas

Baños de Molgas

Ourense

32015116

CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

Barco de Valdeorras

Ourense

32001658

CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

Barco de Valdeorras

Ourense

32001671

CEIP Ramón Otero Pedrayo

Barco de Valdeorras

Ourense

32015906

CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

Ourense

32003059

CEIP San Marcos

Cartelle

Ourense

32003503

CEIP de Castrelo de Miño

Castrelo de Miño

Ourense

32005408

CEIP Virxe da Pena da Sela

Irixo, O

Ourense

32006358

CEIP do Xurés

Lobios

Ourense

32006553

CEIP de Maceda

Maceda

Ourense

32008173

CEIP de Oimbra

Oimbra

Ourense

32008835

CEIP Curros Enríquez

Ourense

Ourense

32009153

CEIP Mariñamansa

Ourense

Ourense

32008768

CEIP O Couto

Ourense

Ourense

32009301

CEIP Plurilingüe de Seixalbo

Ourense

Ourense

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

Ourense

32008811

CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

Ourense

32016029

CEIP Plurilingüe Ben Cho Shey

Pereiro de Aguiar

Ourense

32011032

CEIP Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

Ourense

32011135

CEIP Rogelio Yáñez

Ramirás

Ourense

32011755

CEIP Manuel Respino

Rúa, A

Ourense

32011901

CEIP Plurilingüe Virxen do Camiño

Rubiá

Ourense

32015921

CEIP Purilingüe E. Gómez Franqueira

San Amaro

Ourense

32015797

CEIP Amaro Refojo

Verín

Ourense

32014501

CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez

Vilardevós

Ourense

32004829

CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

Ourense

32012103

CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

Ourense

Ourense

32013582

IES García Barbón

Verín

Ourense

32001683

IES Martaguisela

Barco de Valdeorras, O

Ourense

32016431

IES San Mamede

Maceda

Ourense

32015207

IES O Couto

Ourense

Ourense

32015475

IES O Ribeiro

Ribadavia

Ourense

36017201

CEE Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

36016772

CEE de Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

36002220

CEIP Cabada Vázquez

A Estrada

Pontevedra

36013618

CEIP de Figueiroa

A Estrada

Pontevedra

36014866

CEIP Manuel Villar Paramá

A Estrada

Pontevedra

36000375

CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

Bueu

Pontevedra

36016103

CEIP de Corvillón

Cambados

Pontevedra

36000508

CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

Pontevedra

36000648

CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

Pontevedra

36015093

CEIP San Tomé

Cambados

Pontevedra

36018975

CEIP A Rúa

Cangas

Pontevedra

36001057

CEIP do Hío

Cangas

Pontevedra

36000879

CEIP Nazaret

Cangas

Pontevedra

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

Pontevedra

36001550

CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

36001690

CEIP Antonio Blanco Rodríguez

Covelo

Pontevedra

36001975

CEIP Pío Cabanillas Gallas

Dozón

Pontevedra

36003170

CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

Pontevedra

36017703

CEIP Plurilingüe Souto-Donas

Gondomar

Pontevedra

36014672

CEIP Serra-Vincios

Gondomar

Pontevedra

36004174

CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

Lalín

Pontevedra

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

Pontevedra

36004460

CEIP de Ardán

Marín

Pontevedra

36004681

CEIP de Seixo

Marín

Pontevedra

36004691

CEIP de Coirón-Dena

Meaño

Pontevedra

36018446

CEIP da Armenteira

Meis

Pontevedra

36013552

CEIP de Seara

Moaña

Pontevedra

36004733

CEIP Plurilingüe de Reibón

Moaña

Pontevedra

36015378

CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

Pontevedra

36019441

CEIP de Petelos

Mos

Pontevedra

36005245

CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

Pontevedra

36017648

CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

Pontevedra

36013564

CEIP Plurilingüe Pena de Francia

Mos

Pontevedra

36005956

CEIP Carlos Casares

Nigrán

Pontevedra

36018434

CEIP Mallón

Nigrán

Pontevedra

36018100

CEIP As Bizocas

O Grove

Pontevedra

36014878

CEIP Plurilingüe de Conmeniño

O Grove

Pontevedra

36003807

CEIP Rosalía de Castro

O Grove

Pontevedra

36016929

CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

Pontevedra

36018422

CEIP Plurilingüe de Atios

O Porriño

Pontevedra

36016735

CEIP de Refoxos

Oia

Pontevedra

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Oia

Pontevedra

36015895

CEIP de Espedregada

Poio

Pontevedra

36007242

CEIP de Viñas

Poio

Pontevedra

36015536

CEIP Plurilingüe A Reigosa

Ponte Caldelas

Pontevedra

36007370

CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

Pontevedra

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

Pontevedra

36006195

CEIP A Carballeira

Pontevedra

Pontevedra

36015172

CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

Pontevedra

36006316

CEIP Daría González García

Pontevedra

Pontevedra

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

Pontevedra

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

Pontevedra

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

Pontevedra

36017661

CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

Pontevedra

36006833

CEIP San Martiño

Pontevedra

Pontevedra

36015007

CEIP de Cedeira

Redondela

Pontevedra

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

Pontevedra

36007631

CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

Redondela

Pontevedra

36015846

CEIP de Noalla-Telleiro

Sanxenxo

Pontevedra

36008805

CEIP de Portonovo

Sanxenxo

Pontevedra

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

Pontevedra

36009135

CEIP Plurilingüe de Silleda

Silleda

Pontevedra

36009032

CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

Pontevedra

36025013

CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

Pontevedra

36015238

CEIP de Sobrada

Tomiño

Pontevedra

36009494

CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

Pontevedra

36018471

CEIP de Rebordáns

Tui

Pontevedra

36010162

CEIP A Canicouva

Vigo

Pontevedra

36010228

CEIP A Paz

Vigo

Pontevedra

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

Pontevedra

36015068

CEIP Balaídos

Vigo

Pontevedra

36009974

CEIP de Coutada-Beade

Vigo

Pontevedra

36010125

CEIP de Fonte Escura

Vigo

Pontevedra

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

Vigo

Pontevedra

36010587

CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

Pontevedra

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

Pontevedra

36017697

CEIP Escultor Acuña

Vigo

Pontevedra

36015627

CEIP García Barbón

Vigo

Pontevedra

36010150

CEIP Mestres Goldar

Vigo

Pontevedra

36010101

CEIP O Sello

Vigo

Pontevedra

36016061

CEIP Plurilingüe A Doblada

Vigo

Pontevedra

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

Pontevedra

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

Pontevedra

36015251

CEIP Plurilingüe Frián-Teis

Vigo

Pontevedra

36015366

CEIP Plurilingüe O Pombal

Vigo

Pontevedra

36010678

CEIP Plurilingüe Paraixal

Vigo

Pontevedra

36010472

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

Pontevedra

36010071

CEIP Plurilingüe Santa Mariña

Vigo

Pontevedra

36012183

CEIP Nosa Señora da Piedade

Vila de Cruces

Pontevedra

36012407

CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

36012742

CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

36015652

CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

36015263

CEIP Plurilingüe de Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

36012985

CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

Pontevedra

36013059

CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

Pontevedra

36006420

CEP Campolongo

Pontevedra

Pontevedra

36007710

CEP Santa Mariña

Redondela

Pontevedra

36016966

CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

Pontevedra

36016668

CEP de Caldelas

Tui

Pontevedra

36018161

CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

Valga

Pontevedra

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

Pontevedra

36010711

CEP Dr. Fléming

Vigo

Pontevedra

36014556

CEP Plurilingüe Santa Tegra-Teis

Vigo

Pontevedra

36001148

CPI da Cañiza

A Cañiza

Pontevedra

36001252

CPI do Progreso

Catoira

Pontevedra

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

Moraña

Pontevedra

36007035

CPI Domingo Fontán

Portas

Pontevedra

36013588

CPI do Toural

Vilaboa

Pontevedra

36024938

CRA de Caldas de Reis

Caldas de Reis

Pontevedra

36018987

CRA Antía Cal

Gondomar

Pontevedra

36024173

CRA María Zambrano

O Rosal

Pontevedra

36024616

CRA de Ribadumia

Ribadumia

Pontevedra

36024318

CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

Pontevedra

36024112

CRA Mestra Clara Torres

Tui

Pontevedra

36014374

EEI O Areal

Baiona

Pontevedra

36019773

EEI da Pastora

Cambados

Pontevedra

36015160

EEI As Dunas Panxón

Nigrán

Pontevedra

36014726

EEI A Marisma

Redondela

Pontevedra

36014787

EEI Monte da Guía

Vigo

Pontevedra

36018941

EOI de Vigo

Vigo

Pontevedra

36024720

EPAPU Nelson Mandela

A Lama

Pontevedra

36018884

EPAPU Berbés

Vigo

Pontevedra

36024586

ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Vigo

Pontevedra

36015101

IES da Cañiza

A Cañiza

Pontevedra

36020258

IES nº 1

A Estrada

Pontevedra

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

A Estrada

Pontevedra

36020283

IES da Illa de Arousa

A Illa de Arousa

Pontevedra

36019402

IES Pazo da Mercé

As Neves

Pontevedra

36019657

IES Primeiro de Marzo

Baiona

Pontevedra

36020246

IES Illa de Ons

Bueu

Pontevedra

36019463

IES Johan Carballeira

Bueu

Pontevedra

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Caldas de Reis

Pontevedra

36019396

IES Francisco Asorey

Cambados

Pontevedra

36000481

IES Ramón Cabanillas

Cambados

Pontevedra

36000922

IES María Soliño

Cangas

Pontevedra

36018501

IES Monte Carrasco

Cangas

Pontevedra

36024197

IES de Cotobade

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

36019323

IES Chano Piñeiro

Forcarei

Pontevedra

36019220

IES Auga da Laxe

Gondomar

Pontevedra

36020261

IES Plurilingüe Terra de Turonio

Gondomar

Pontevedra

36013758

IES Laxeiro

Lalín

Pontevedra

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

Pontevedra

36004551

IES Illa de Tambo

Marín

Pontevedra

36020295

IES Mestre Landín

Marín

Pontevedra

36020301

IES de Meaño

Meaño

Pontevedra

36018999

IES As Barxas

Moaña

Pontevedra

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

36014428

IES Val Miñor

Nigrán

Pontevedra

36019232

IES Monte da Vila

O Grove

Pontevedra

36020143

IES de Poio

Poio

Pontevedra

36020313

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

Pontevedra

36013761

IES A Xunqueira I

Pontevedra

Pontevedra

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

Pontevedra

36006717

IES Sánchez Cantón

Pontevedra

Pontevedra

36020325

IES Illa de San Simón

Redondela

Pontevedra

36016656

IES Pedro Floriani

Redondela

Pontevedra

36024628

IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

Pontevedra

36020349

IES de Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

36019256

IES de Vilalonga

Sanxenxo

Pontevedra

36024987

IES de Soutomaior

Soutomaior

Pontevedra

36019751

IES Antón Alonso Ríos

Tomiño

Pontevedra

36009901

IES San Paio

Tui

Pontevedra

36020362

IES de Valga

Valga

Pontevedra

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

Pontevedra

36024461

IES Audiovisual de Vigo

Vigo

Pontevedra

36016681

IES Carlos Casares

Vigo

Pontevedra

36019050

IES de Beade

Vigo

Pontevedra

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Vigo

Pontevedra

36017430

IES Ricardo Mella

Vigo

Pontevedra

36019062

IES Rosais 2

Vigo

Pontevedra

36011592

IES Santa Irene

Vigo

Pontevedra

36020386

IES Marco do Camballón

Vila de Cruces

Pontevedra

36019414

IES A Basella

Vilanova de Arousa

Pontevedra

36024203

IES Faro das Lúas

Vilanova de Arousa

Pontevedra

ANEXO II

Méritos

Puntos

Documentación xustificativa

1. Antigüidade (máximo 5 puntos). Baremación de oficio desta epígrafe, agás no caso de non ter actualizado o seu expediente persoal, caso en que deberá achegar a documentación xustificativa que se indica.

1.1. Por cada ano de servizos como persoal funcionario que superen os cinco exixidos como requisitos:

0,50

Certificación ou folla de servizos expedida pola xefatura territorial correspondente ou copia simple do título administrativo coas dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como persoal funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

1.2. Por cada ano de servizos como persoal funcionario noutros corpos ou escalas docentes que impartan algunha das ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

0,25

Certificación ou folla de servizos expedida pola xefatura territorial correspondente ou copia simple do título administrativo coas dilixencias das distintas tomas de posesións e cesamentos que tivese desde o seu nomeamento como persoal funcionario ou, se é o caso, dos correspondentes documentos de inscrición nos rexistros de persoal.

2. Desempeño da dirección de centros públicos e outros cargos directivos e de postos na Administración educativa (máximo 5 puntos). Baremación de oficio desta epígrafe, agás no caso de non ter actualizado o seu expediente persoal, caso en que deberá achegar a documentación xustificativa que se indica.

2.1. Por cada ano como persoa titular da dirección dun centro que impartise algunha das ensinanzas do centro a que se opta:

1

Copia simple do nomeamento, coas dilixencias da toma de posesión e cesamento.

2.2. Por cada ano como persoa titular da dirección dun centro que non impartise algunha das ensinanzas do centro o que se opta:

0,50

Copia simple do nomeamento, coas dilixencias da toma de posesión e cesamento.

2.3. Por cada ano como persoa titular da subdirección ou xefatura de servizo en postos da Administración educativa:

0,50

Copia simple a do nomeamento, coas dilixencias da toma de posesión e cesamento.

2.4. Por cada ano como persoa titular da vicedirección, subdirección, secretaría ou xefatura de estudos dun centro que impartise algunha das ensinanzas do centro a que se opta:

0,50

Copia simple do nomeamento, coas dilixencias da toma de posesión e cesamento

2.5. Por cada ano como persoa titular da vicedirección, subdirección, secretaría ou xefatura de estudos dun centro que non impartise algunha das ensinanzas do centro a que se opta:

0,25

Copia simple do nomeamento, coas dilixencias da toma de posesión e cesamento.

2.6. Por cada ano como persoa titular da xefatura de departamento, coordinación dos equipamentos de normalización lingüística, coordinación de ciclo, coordinación do proxecto Abalar, coordinación de centro plurilingüe, coordinación de sección bilingüe, coordinación de auxiliares de conversa, responsable/coordinación do equipamento de actividades complementarias e extraescolares, responsable/coordinación da dinamización das TIC, responsable/coordinación de biblioteca, responsable/coordinación da convivencia escolar, responsable da mellora da calidade educativa e de programas internacionais, coordinación do equipamento de dinamización da lingua galega, coordinación de formación en centros de traballo, coordinación do bacharelato internacional, coordinación de emprendemento, coordinación de programas internacionais, coordinación de innovación e formación do profesorado, coordinación de biblioteca de centro integrado, coordinación de residencia, xefatura de seminario, departamento ou división de centros públicos docentes, asesoría de formación permanente, asesoría Abalar, asesoría Siega, dun centro que impartise algunha das ensinanzas do centro a que se opta:

0,15

Copia simple do nomeamento, coas dilixencias da toma de posesión e de posesión e cesamento

3. Méritos académicos: máximo 1 punto. Baremación de oficio desta epígrafe, agás no caso de non ter actualizado o seu expediente persoal, caso en que deberá achegar a documentación xustificativa que se indica.

3.1. Por cada título de doutorado:

0,50

Copia simple do título ou certificación do pagamento dos dereitos de expedición, de acordo co previsto no Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto).

3.2. Por cada título de licenciatura, enxeñaría ou arquitectura distinto do alegado para ingreso no corpo, ou polo certificado-diploma de estudos avanzados:

0,30

Copia simple do título ou certificación do pagamento dos dereitos de expedición, de acordo co previsto no Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto).

3.3. Por cada título de grao distinto do alegado para ingreso no corpo.

0,25

Copia simple do título ou certificación do pagamento dos dereitos de expedición, de acordo co previsto no Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto).

3.4. Por cada título de diplomatura universitaria ou equivalente distinto do alegado para ingreso no corpo:

0,15

Copia simple do título ou certificación do pagamento dos dereitos de expedición, de acordo co previsto no Real decreto 1002/2010, do 5 de agosto (BOE do 6 de agosto).

4. Cursos de formación: máximo 3 puntos. Baremación de oficio desta epígrafe, agás no caso de non ter actualizado o seu expediente persoal, caso en que deberá achegar a documentación xustificativa que se indica.

Por cursos de formación relacionados coa función directiva organizados polas administracións educativas que se atopen en pleno exercicio das súas competencias en materia educativa, por institucións sen ánimo de lucro que fosen homologados ou recoñecidos polas administracións citadas con anterioridade, así como os organizados polas universidades: 0,05 puntos por cada 10 horas.

4.1. Por actividades e cursos recibidos:

Ata 2

Certificado deles en que conste de modo expreso o número de horas de duración do curso. No caso dos organizados polas institucións sen ánimo de lucro, deberá acreditarse de forma que faga fe o recoñecemento ou homologación.

4.2. Por cursos impartidos:

Ata 1

Certificado deles en que conste de modo expreso o número de horas de impartición no curso. No caso dos organizados polas institucións sen ánimo de lucro, deberá acreditarse de forma que faga fe o recoñecemento ou homologación.

5. Corpo de catedráticos. Baremación de oficio desta epígrafe.

Por pertencer a un dos corpos de catedráticos regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

0,50

Baremación de oficio deste mérito.

6. Proxecto de dirección.

Polo proxecto de dirección:

Ata 12

Orixinal deste.

Disposición complementaria única

Na epígrafe 1.1 do baremo a fracción de mes computarase por 0,041 puntos.

Na epígrafe 1.2 do baremo a fracción de mes computarase por 0,020 puntos.

Na epígrafe 2.1 do baremo a fracción de mes computarase por 0,083 puntos.

Nas epígrafes 2.2, 2.3 e 2.4 do baremo a fracción de mes computarase por 0,041 puntos.

Na epígrafe 2.5 do baremo a fracción de mes computarase por 0,020 puntos.

Na epígrafe 2.6 do baremo a fracción de mes computarase por 0,012 puntos.

missing image file