Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Venres, 7 de maio de 2021 Páx. 23124

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Ordes

EDICTO de notificación de sentenza (PO 17/2019).

No procedemento de referencia foi pronunciada sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva se transcriben a seguir, co seguinte teor literal:

«Sentenza

Ordes, 25 de febreiro de 2021

Vistos por min, Milagritos Evangelina Belso Sempere, xuíza substituta do Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Ordes, os autos de procedemento ordinario nº 17/2019, seguidos por instancia de Herdeiros de Manuel Peleteiro, S.C., representada pola procuradora Sra. Goimil Martínez e asistida do letrado Sr. Martínez-Olivares Gómez, contra a demandada María Dolores Pérez Mougán, declarada rebelde, sobre reclamación de cantidade, resulta o seguinte:

Decido:

Estimar integramente a demanda interposta pola procuradora Sra. Goimil Martínez, en nome e representación de Herdeiros de Manuel Peleteiro, S.C., contra a demandada María Dolores Pérez Mougán, e condeno esta a que aboe á demandante a cantidade de doce mil setecentos oitenta e oito euros con trinta céntimos (12.788,30 €), en concepto de principal, así como os xuros do artigo 1108 do Código civil desde o 11 de xaneiro de 2019, que serán substituídos polos do artigo 576 da LAC desde a data da presente resolución; con imposición de custas á referida demandada.

Notifíquese a presente resolución ás partes facéndolles saber que contra ela poderán interpoñer recurso de apelación ante este mesmo órgano xurisdicional, no prazo de vinte días contados desde o día seguinte ao da notificación, para ser resolto pola audiencia provincial.

Así o pronuncio, mando e asino. Dou fe».

E para que sirva de notificación a María Dores Pérez Mougán, expídese este edicto.

Ordes, 2 de marzo de 2021

O/a letrado/a da Administración de xustiza