Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Luns, 10 de maio de 2021 Páx. 23356

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Planificación e Xestión Territorial.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 1.9.2020 (publicado no BOE do 17.9.2020, por Resolución do secretario xeral de Universidades de 3.9.2020).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Planificación e Xestión Territorial pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2021

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Planificación e Xestión Territorial
pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 4317431.

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Modalidade de impartición: presencial.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

27

Optativas

21

Prácticas externas OB

6

Traballo fin de máster

6

Créditos totais

60

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Módulo

Directrices e Modelos de Ordenación Territorial

3

OB

Materias obrigatorias

Planeamento Urbano

3

OB

Planificación Territorial

3

OB

Políticas de Desenvolvemento Rural

3

OB

Procesos de Desenvolvemento Endóxeno e Patrimonio Natural e Cultural

3

OB

Métodos e Técnicas de Análise Territorial I

3

OB

Métodos e Técnicas de Análise Territorial II

3

OB

Instrumentos de Xestión de Terras

3

OB

Planificación Estratéxica

3

OB

Metodoloxía de Investigación

3

OP

Planificación Urbana e Rexional

Planificación e Rehabilitación do Patrimonio Urbano

3

OP

Planificación e Organización de Áreas Metropolitanas

3

OP

Mobilidade e Transporte Sustentables

3

OP

Planificación e Xestión para a Cooperación no Desenvolvemento

3

OP

Planificación e Xestión Ambientais dos Espazos Urbanizados

3

OP

Planificación e Xestión de Espazos Costeiros e Litorais

3

OP

Planificación e Xestión de Espazos de Montaña

3

OP

Metodoloxía de Investigación

3

OP

Tecnoloxías da Información e Planificación Ambiental

Planificación e Xestión de Redes de Áreas Protexidas

3

OP

Xestión da Biodiversidade

3

OP

Economía Ambiental

3

OP

Avaliación de Plans e Programas

3

OP

Teledetección

3

OP

Sistemas de Información Xeográfica Aplicados á Planificación Territorial

3

OP

Infraestruturas de Datos Espaciais

3

OP

Metodoloxía de Investigación

3

OP

Xestión de Áreas Rurais e de Interese Natural

Planificación e Xestión para a Cooperación no Desenvolvemento

3

OP

Planificación e Xestión Ambientais dos Espazos Urbanizados

3

OP

Planificación e Xestión de Espazos Costeiros e Litorais

3

OP

Planificación e Xestión de Espazos de Montaña

3

OP

Planificación e Xestión de Redes de Áreas Protexidas

3

OP

Xestión da Biodiversidade

3

OP

Economía Ambiental

3

OP

Avaliación de Plans e Programas

3

OP

Prácticas externas

6

OB

Prácticas externas e traballo fin de máster

Traballo fin de máster

6

OB

Este mestrado consta de tres especialidades:

– Especialidade en Planificación Urbana e Rexional.

– Especialidade en Tecnoloxías da Información e Planificación Ambiental.

– Especialidade en Xestión de Áreas Rurais e de Interese Natural.

Para obter o título por unha especialidade, o alumno debe cursar un mínimo de 15 créditos de materias pertencentes ao módulo da dita especialidade. O resto de créditos optativos pode cursalos con materias do mesmo ou dos outros módulos de especialidade. Finalmente, se así o desexa, de non cumprir o requisito anterior, tamén poderá obter o título sen especialidade.