Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 92 Mércores, 19 de maio de 2021 Páx. 24675

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2021 pola que se autoriza a transmisión mortis causa da concesión administrativa e da batea S.G.C.

Visto o expediente instruído para os efectos de transmisión da batea S.G.C. e da concesión administrativa que a ampara, resulta:

a) Antecedentes:

Primeiro. Mediante escrito do 29 de agosto de 2019, Carmen Teijeiro Ramos solicitou autorización para a transmisión mortis causa da concesión administrativa e da batea S.G.C.

Segundo. A tramitación do expediente paralizouse como consecuencia do inicio do procedemento para o outorgamento da prórroga de concesión de actividade na zona marítima, resolvéndose levantar a paralización a través da resolución mediante a cal foi outorgada dita prórroga, con efectos a computar a partir do 16 de decembro de 2019.

Terceiro. O 31 de xaneiro de 2020 faleceu Carmen Teijeiro Ramos.

Cuarto. Mediante escrito do 20 de abril de 2021, Juana Galbán Teijeiro, María del Carmen Galbán Teijeiro e María Jesús Galbán Teijeiro, en calidade de herdeiras de Serafín Galbán Caamaño e Carmen Teijeiro Ramos e adxudicatarias da concesión administrativa e da batea S.G.C., segundo escritura da aceptación e adxudicación parcial de herdanza previa liquidación da sociedade de gananciais, solicitan a continuación do procedemento para obter a preceptiva autorización de transmisión, para o cal achegaron a documentación requirida para a tramitación.

b) Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, e coa Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. O expediente seguiu todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia, e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

Vistas as disposicións citadas, o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais normas de xeral e pertinente aplicación, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión mortis causa, a favor de Juana Galbán Teijeiro (***0313**), María del Carmen Galbán Teijeiro (***2327**) e María Jesús Galbán Teijeiro (***7699**), da concesión que se indica a seguir:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: S.G.C.

Situación:

Cuadrícula nº: 106.

Polígono: A.

Distrito: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión.

Orde de outorgamento: 15.7.1972.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actuais titulares: Serafín Galbán Caamaño (***6744**) e Carmen Teijeiro Ramos (***7605**).

Novas titulares: Juana Galbán Teijeiro (***0313**), María del Carmen Galbán Teijeiro (***2327**) e María Jesús Galbán Teijeiro (***7699**).

As novas titulares da concesión subróganse nos dereitos e obrigas dos anteriores.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 21 de abril de 2021

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo