Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Xoves, 27 de maio de 2021 Páx. 26306

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado ou graduada en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática.

O plan de estudos do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática pola Universidade da Coruña foi publicado por Resolución do 30 de marzo de 2011 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 18 de abril, unha vez establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 11 de febreiro de 2011, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 25 de febreiro de 2011 no BOE do 16 de marzo.

A Universidade da Coruña presentou unha solicitude de modificación do plan de estudos do grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática que obtivo o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, dispón no artigo 28 o procedemento para a modificación de plans de estudo conducentes á obtención de títulos xa verificados.

Polo exposto,

RESOLVO:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática pola Universidade da Coruña coas modificacións aprobadas, que se estrutura segundo consta no anexo e con efectos desde o curso académico 2019/20.

A Coruña, 4 de maio de 2021

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 2502203.

Este título habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro técnico industrial, de acordo coa Orde CIN/351/2009, do 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da dita profesión (BOE do 20 de febreiro).

Plan de estudos que se inicia no curso 2019/20 por modificación do plan anterior.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento á que se adscribe o título: Enxeñaría e Arquitectura.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de disciplina:

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica (FB)……………….…

Obrigatorias (OB)……..….…………..…

Optativas (OP)…..……….…………...…

Traballo fin de grao (TFG)…………......

Total……………...…………………….....

60

138

30

12

240

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Créditos de formación básica: distribución por materias e ramas de coñecemento.

Rama de coñecemento

Materia básica

Disciplina

Créditos

ECTS

Curso

Enxeñaría e arquitectura

Matemáticas

Cálculo

6

Álxebra

6

Ecuacións Diferenciais

6

Estatística

6

Física

Física I

6

Física II

6

Informática

Informática

6

Química

Química

6

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica

6

Empresa

Xestión Empresarial

6

3.2. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Formación básica

Cálculo

FB

6

Álxebra

FB

6

Ecuacións Diferenciais

FB

6

Estatística

FB

6

Física I

FB

6

Física II

FB

6

Informática

FB

6

Química

FB

6

Expresión Gráfica

FB

6

Xestión Empresarial

FB

6

Obrigatorias comúns á rama industrial

Termodinámica

OB

6

Mecánica de Fluídos

OB

6

Resistencia de Materiais

OB

6

Ciencia de Materiais

OB

6

Fundamentos de Electricidade

OB

6

Fundamentos de Electrónica

OB

6

Fundamentos de Automática

OB

6

Teoría de Máquinas

OB

6

Enxeñaría Medioambiental

OB

6

Organización de Empresas

OB

6

Tecnoloxías de Fabricación

OB

6

Oficina Técnica

OB

6

Obrigatorias de tecnoloxía específica (electrónica industrial)

Sistemas Eléctricos

OB

6

Electrónica Analóxica

OB

6

Electrónica Dixital

OB

6

Informática Industrial

OB

6

Sistemas Dixitais I

OB

6

Sistemas Dixitais II

OB

6

Electrónica de Potencia

OB

6

Instrumentación Electrónica I

OB

6

Enxeñaría de Control

OB

6

Automatización I

OB

6

Automatización II

OB

6

Optativas bloque I

Fabricación Aditiva

OP

6

Realidade Aumentada e Simulación de Procesos

OP

6

Internet das Cousas (IoT)

OP

4,5

Robótica

OP

4,5

Big Data e Análise de Datos

OP

4,5

Optativa Xeral*

OP

4,5

Optativas bloque II

BIM e Edificios Intelixentes

OP

6

Robótica Industrial

OP

6

Control Avanzado

OP

4,5

Control Intelixente e Sistemas de Supervisión

OP

4,5

Deseño de Equipos Electrónicos

OP

4,5

Optativa Xeral*

OP

4,5

*Optativa xeral-bloques I e II

(Elixir unha)

Prácticas en Empresa

OP

4,5

Prevención de Riscos Laborais

OP

4,5

Optativas bloque III

Prácticas en Empresa I

OP

12

Prácticas en Empresa II

OP

18

Traballo fin de grao

Traballo Fin de Grao

TFG

12

3.3. Contido do plan de estudos por curso académico.

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Cálculo

FB

6

Física I

FB

6

Química

FB

6

Expresión Gráfica

FB

6

Xestión Empresarial

FB

6

Informática

FB

6

Álxebra

FB

6

Física II

FB

6

Estatística

FB

6

Ciencia de Materiais

OB

6

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Ecuacións Diferenciais

FB

6

Termodinámica

OB

6

Fundamentos de Electricidade

OB

6

Enxeñaría Medioambiental

OB

6

Teoría de Máquinas

OB

6

Tecnoloxías de Fabricación

OB

6

Mecánica de Fluídos

OB

6

Fundamentos de Automática

OB

6

Fundamentos de Electrónica

OB

6

Resistencia de Materiais

OB

6

Terceiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Sistemas Eléctricos

OB

6

Electrónica Analóxica

OB

6

Electrónica Dixital

OB

6

Automatización I

OB

6

Informática Industrial

OB

6

Sistemas Dixitais I

OB

6

Instrumentación Electrónica I

OB

6

Enxeñaría de Control

OB

6

Optativas terceiro curso

OP

12

Optativas terceiro curso

Bloque

Disciplina

Créditos ECTS

Bloque I

Fabricación Aditiva

6

Realidade Aumentada e Simulación de Procesos

6

Bloque II

BIM e Edificios Intelixentes

6

Robótica Industrial

6

Bloque III

Prácticas en Empresa I

12

Cuarto curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Sistemas Dixitais II

OB

6

Oficina Técnica

OB

6

Electrónica de Potencia

OB

6

Automatización II

OB

6

Organización de Empresas

OB

6

Optativas cuarto curso

OP

18

Traballo Fin de Grao

TFG

12

Optativas cuarto curso

Bloque

Disciplina

Créditos ECTS

Bloque I

Internet das Cousas (IoT)

4,5

Robótica

4,5

Big Data e Análise de Datos

4,5

Optativa Xeral*

4,5

Bloque II

Control Avanzado

4,5

Control Intelixente e Sistemas de Supervisión

4,5

Deseño de Equipos Electrónicos

4,5

Optativa Xeral*

4,5

Bloque III

Prácticas en Empresa II

18

*Optativa Xeral, a elixir unha entre as seguintes disciplinas:

Prácticas en Empresa

4,5

Prevención de Riscos Laborais

4,5

En 3º curso débese optar por un dos tres bloques de optatividade para cursar as disciplinas correspondentes que afectan 3º e 4º curso. En 4º curso, se se elixiu o bloque I ou o bloque II, é necesario escoller e cursar unha das optativas xerais indicadas na táboa anterior.

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral e en cada curso existe un equilibrio de créditos entre o 1º e o 2º cuadrimestre.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá elixir e cursar un dos tres bloques de optatividade e superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de graduado ou graduada en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática pola Universidade da Coruña.

5. Condicións de terminación específicas para o alumnado que cursa os seus estudos polo plan que se iniciou no curso 2010/11.

Co fin de respectar os dereitos do alumnado que cursa os seus estudos por este plan, existen condicións de terminación específicas para obter o título de grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática pola Universidade da Coruña, sempre que estivera matriculado nalgunha das súas disciplinas optativas antes da implantación do plan que se inicia no curso 2019/20.

Este alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, e os seus créditos optativos poderán pertencer, sempre e cando non exista incompatibilidade, tanto a disciplinas optativas dos bloques I e II do mencionado plan 2019/20 como ás disciplinas optativas do plan 2010/11 que se indican a seguir:

Disciplina optativa do plan que se iniciou en 2010/11

Créditos ECTS

Incompatibilidade coa disciplina do plan que se inicia en 2019/20

Créditos ECTS

Debuxo Industrial e CAD

6

Mantemento Industrial

6

Enerxías Renovables

6

Instalacións Eléctricas e Industriais

6

Polímeros en Electrónica

6

Instrumentación Electrónica II

6

Deseño de Equipos Electrónicos

6

Deseño de Equipos Electrónicos

4,5

Robótica Industrial

6

Control Avanzado

6

Control Avanzado

4,5

Sistemas de Control Intelixente

6

Control Intelixente e Sistemas de Supervisión

4,5

Diagnóstico e Supervisión de Sistemas

6

Control Intelixente e Sistemas de Supervisión

4,5

Prácticas Externas

6

Prácticas en Empresa

4,5