Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Xoves, 27 de maio de 2021 Páx. 26320

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2021 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Nanociencia e Nanotecnoloxía.

O grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía obtivo a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa implantación. O carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT), estableceuse por Acordo do Consello de Ministros do 1 de setembro de 2020, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 3 de setembro de 2020 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 17 de setembro.

Polo exposto, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril,

RESOLVO:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Nanociencia e Nanotecnoloxía pola Universidade da Coruña, que se estrutura segundo consta no anexo.

A Coruña, 11 de maio de 2021

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Nanociencia e Nanotecnoloxía pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 2503895.

Plan de estudos que se inicia no curso 2020/21.

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento á que se adscribe o título: Ciencias.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de disciplina:

Tipo de disciplina

Créditos ECTS

Formación básica (FB)…….…………

Obrigatorias (OB)……..….…..….…...

Optativas (OP)…..…….……..…….…

Prácticas externas (PE)……..……….

Traballo fin de grao (TFG)..…………

Total…………...……………….………

60

150

18

6

6

240

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Créditos de formación básica: distribución por materias e ramas de coñecemento.

Rama de coñecemento

Materia básica

Disciplina

Créditos ECTS

Curso

Ciencias

Matemáticas

Fundamentos de Matemáticas

6

Ampliación de Cálculo

6

Bioloxía

Bioloxía Celular

6

Bioloxía

Laboratorio Básico Integrado

6

Física

Química

Química

Química: Enlace e Estrutura

6

Química: Equilibrio e Cambio

6

Física

Electricidade e Magnetismo

6

Mecánica e Ondas

6

Xeoloxía

Cristalografía e Simetría

6

Enxeñaría e arquitectura

Informática

Fundamentos de Informática

6

3.2. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Formación básica

Fundamentos de Matemáticas

FB

6

Mecánica e Ondas

FB

6

Bioloxía Celular

FB

6

Laboratorio Básico Integrado

FB

6

Química: Enlace e Estrutura

FB

6

Cristalografía e Simetría

FB

6

Electricidade e Magnetismo

FB

6

Química: Equilibrio e Cambio

FB

6

Ampliación de Cálculo

FB

6

Fundamentos de Informática

FB

6

Formación obrigatoria

Química dos Elementos

OB

6

Reactividade Orgánica

OB

6

Métodos Numéricos e Estatísticos

OB

6

Análise Instrumental

OB

6

Fundamentos de Cuántica

OB

6

Ecuacións Diferenciais

OB

6

Espectroscopía

OB

6

Termodinámica: Equilibrio e Fases

OB

6

Bioquímica Estrutural

OB

6

Síntese e Preparación de Nanomateriais

OB

6

Ciencia de Superficies

OB

6

Estado Sólido

OB

6

Bioquímica Molecular e Metabólica

OB

6

Microbioloxía e Inmunoloxía

OB

6

Técnicas de Caracterización de Nanomateriais 1

OB

6

Cinética e Catálise

OB

6

Química Supramolecular

OB

6

Polímeros

OB

6

Fundamentos de Biotecnoloxía

OB

6

Técnicas de Caracterización de Nanomateriais 2

OB

6

Sensorización

OB

6

4.º

Nanotoxicoloxía

OB

6

4.º

Fotónica e Optoelectrónica

OB

6

4.º

Nanociencia e Nanotecnoloxía Computacional

OB

6

4.º

Nanofabricación

OB

6

4.º

Prácticas Externas

PE

6

4.º

Formación complementaria

Computación Cuántica

OP

4,5

4.º

Máquinas Moleculares

OP

4,5

4.º

Nanotecnoloxía en Medicina

OP

4,5

4.º

Nanotecnoloxía en Medio Ambiente

OP

4,5

4.º

Nanotecnoloxía en Instrumentación e Robótica

OP

4,5

4.º

Física na Nanoescala

OP

4,5

4.º

Cristalografía Avanzada

OP

4,5

4.º

Nanotecnoloxía en Farmacia

OP

4,5

4.º

Nanotecnoloxía na Industria Alimentaria

OP

4,5

4.º

Nanomateriais en Enxeñaría Civil

OP

4,5

4.º

Traballo de fin de grao

Traballo de Fin de Grao

TFG

6

4.º

3.3. Contido do plan de estudos por curso académico.

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Fundamentos de Matemáticas

FB

6

Mecánica e Ondas

FB

6

Bioloxía Celular

FB

6

Laboratorio Básico Integrado

FB

6

Química: Enlace e Estrutura

FB

6

Cristalografía e Simetría

FB

6

Electricidade e Magnetismo

FB

6

Química: Equilibrio e Cambio

FB

6

Ampliación de Cálculo

FB

6

Fundamentos de Informática

FB

6

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Química dos Elementos

OB

6

Reactividade Orgánica

OB

6

Métodos Numéricos e Estatísticos

OB

6

Análise Instrumental

OB

6

Fundamentos de Cuántica

OB

6

Ecuacións Diferenciais

OB

6

Espectroscopía

OB

6

Termodinámica: Equilibrio e Fases

OB

6

Bioquímica Estrutural

OB

6

Síntese e Preparación de Nanomateriais

OB

6

Terceiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Ciencia de Superficies

OB

6

Estado Sólido

OB

6

Bioquímica Molecular e Metabólica

OB

6

Microbioloxía e Inmunoloxía

OB

6

Técnicas de Caracterización de Nanomateriais 1

OB

6

Cinética e Catálise

OB

6

Química Supramolecular

OB

6

Polímeros

OB

6

Fundamentos de Biotecnoloxía

OB

6

Técnicas de Caracterización de Nanomateriais 2

OB

6

Cuarto curso.

Disciplina

Carácter

Créditos ECTS

Sensorización

OB

6

Nanotoxicoloxía

OB

6

Fotónica e Optoelectrónica

OB

6

Nanociencia e Nanotecnoloxía Computacional

OB

6

Nanofabricación

OB

6

Computación Cuántica

OP

4,5

Máquinas Moleculares

OP

4,5

Nanotecnoloxía en Medicina

OP

4,5

Nanotecnoloxía en Medio Ambiente

OP

4,5

Nanotecnoloxía en Instrumentación e Robótica

OP

4,5

Física na Nanoescala

OP

4,5

Cristalografía Avanzada

OP

4,5

Nanotecnoloxía en Farmacia

OP

4,5

Nanotecnoloxía na Industria Alimentaria

OP

4,5

Nanomateriais en Enxeñaría Civil

OP

4,5

Prácticas Externas

PE

6

Traballo de Fin de Grao

TFG

6

En 4º curso débense elixir 18 créditos optativos de entre os 45 ofertados.

A unidade temporal de todas as disciplinas é cuadrimestral.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 240 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de graduado ou graduada en Nanociencia e Nanotecnoloxía pola Universidade da Coruña.