Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Venres, 28 de maio de 2021 Páx. 26498

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021 pola que se modifica a Resolución do 25 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se realiza a convocatoria para o ano 2021 das axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital que permitan avanzar na súa especialización e consolidación dentro do marco da RIS3 Galicia (programa Conecta hubs), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN852B e IN852C).

O 15 de febreiro de 2021 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 25 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se realiza a convocatoria para o ano 2021 das axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital que permitan avanzar na súa especialización e consolidación dentro do marco da RIS3 Galicia (programa Conecta hubs), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN852B e IN852C).

A través destas axudas financiarase o desenvolvemento de proxectos de I+D+i aliñados cos retos dos hubs de innovación dixital galegos no marco da RIS3, en que os hubs participan como entidades colaboradoras na súa xestión. O programa Conecta hubs busca ser unha panca eficiente para acadar unha mellora da competitividade do tecido empresarial galego que se traduza en crecemento económico e social.

No contexto socioeconómico actual, coa finalidade de paliar os efectos da actual crise derivada da pandemia da COVID-19 e avanzar na recuperación económica de Galicia, a Axencia Galega de Innovación (Gain) vai poñer en marcha diferentes programas de axudas. Este feito require a redistribución da xestión das novas convocatorias entre as áreas de Gain co obxectivo de garantir unha tramitación máis áxil e eficiente das solicitudes. Deste xeito, tendo en conta a similitude do programa Conecta hubs, xa convocado, con outras liñas de axudas, considérase conveniente modificar a área competente para a instrución do procedemento de concesión das subvencións.

Consecuentemente con todo o anterior, a directora da Axencia Galega de Innovación, en exercicio das facultades que lle confire o artigo 17.3 do Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación,

DISPÓN:

Artigo 1

Modificación da Resolución do 25 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se realiza a convocatoria para o ano 2021 das axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital que permitan avanzar na súa especialización e consolidación dentro do marco da RIS3 Galicia (programa Conecta hubs), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN852B e IN852C).

Un. Modifícase o número 1 do artigo 22. Instrución do procedemento e tramitación, que queda redactado nos seguintes termos:

«1. A Área de Xestión de Axudas será a competente para a instrución do procedemento de concesión de subvencións, e será competencia da Dirección da Axencia Galega de Innovación ditar as resolucións de outorgamento das ditas axudas».

Disposición derradeira única

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2021

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación