Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Venres, 28 de maio de 2021 Páx. 26598

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense

EDICTO (801/2020).

Eu, María Dolores Prieto Rascado, letrada da Administración de xustiza do Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense, anuncio que no xuízo verbal seguido neste Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense co número 801/2020, por instancia de Marta María Ogea Vázquez, fronte a Ana Belén Álvarez Fernández, se ditou sentenza, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

«Considerar a demanda presentada por Marta María Ogea Vázquez, que actúa na forma indicada no encabezamento da presente resolución, representada pola procuradora Sra. López Calvete, contra Ana Belén Álvarez Fernández, e en consecuencia:

1º. Debo declarar e declaro resolto o contrato de alugamento do 7 de setembro de 2013 por finalización do prazo contractual, polo que procede o desafiuzamento por este motivo da vivenda sita en Ourense, rúa Pena Onofre, nº 4, 3º andar, letra A.

2º. Debo condenar e condeno a Ana Belén Álvarez Fernández, consecuentemente co anterior, a deixar libre e expedita a mencionada vivenda e á disposición da demandante, nun prazo de vinte días contado desde o seguinte ao da notificación da presente resolución, baixo apercibimento de lanzamento se non o efectuase dentro do prazo legal.

3º. Debo condenar e condeno a Ana Belén Álvarez Fernández ao pagamento das seguintes contías:

– 6.400,00 euros en concepto de rendas debidas.

– 865,65 euros en concepto de subministración de luz.

– Comunidade de propietarios: 521,19 euros.

– Ás contías que se produzan con posterioridade ao ditado da presente resolución por todos os conceptos pactados ata a entrega efectiva da vivenda.

– As citadas contías son de aplicación ao disposto no artigo 576 da LAC.

Todo o anterior coa imposición das custas procesuais.

Notifíquese a presente resolución ás partes e fágaselles saber que na súa contra cabe recurso de apelación, no prazo de vinte días hábiles contado desde o seguinte ao da súa notificación, para a súa resolución pola Audiencia Provincial de Ourense.

Líbrese testemuño da presente resolución para a súa unión aos autos principais e lévese o orixinal ao libro de sentenzas deste xulgado.

Así o pronuncio, mando e asino».

E ao estar a dita demandada, Ana Belén Álvarez Fernández, en paradoiro descoñecido, expídese o presente edicto co fin de que lle sirva de notificación en forma.

Ourense, 16 de abril de 2021

A letrada da Administración de xustiza