Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Venres, 28 de maio de 2021 Páx. 26529

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2021 pola que se convoca concurso público de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (TU2001).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en diante LOU, e no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios (BOE do 8 de outubro), en diante RDCA, e en virtude do establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, conforme os acordos adoptados polo Consello de Goberno, tras obter a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e publicada no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego pública do persoal docente e investigador para o ano 2019 (Resolución do 4 de decembro de 2019, DOG do 17 de decembro), e para o ano 2020 (Resolución do 14 de decembro de 2020, DOG do 21 de decembro).

Esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolveu convocar a concurso a/as praza/s que figura/n no anexo I da presente resolución, delas reservarase unha (1) praza para cubrirse pola cota de persoas con discapacidade determinada no campo observacións do dito anexo I, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

Primeira. Normas xerais

Este concurso rexerase pola LOU, o RDCA, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro), en adiante Lei 39/2015, a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE do 2 de outubro), en diante Lei 40/2015, no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público (BOE do 31 de outubro), en adiante EBEP, os estatutos da Universidade de Vigo, polo Regulamento de profesorado da Universidade de Vigo aprobado polo Claustro Universitario o 24 de xullo de 2012, pola normativa reguladora dos concursos de acceso aos corpos docentes universitarios aprobada polo Consello de Goberno o 8 de outubro de 2008, modificada polo acordo do Consello de Goberno do 1 de xullo de 2020, e polas bases desta convocatoria e demais normativa que resulte de aplicación.

Segunda. Requisitos das persoas candidatas

2.1. Para poder ser admitidas á realización das presentes probas selectivas, as persoas que sexan aspirantes deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata a toma de posesión:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles estados aos que, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras nos termos establecidos no EBEP.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descendentes e descendentes do cónxuxe, das persoas con nacionalidade española e de quen sexa nacional doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros estados cando así se prevea nos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España.

Igualmente poderán participar persoas con nacionalidade estranxeira non comunitaria, cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

b) Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non ter superado os setenta.

c) Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora. No caso de títulos obtidos no estranxeiro, deberá achegarse credencial que acredite a súa homologación ou o seu recoñecemento para o exercicio como docente de universidade.

d) Estar acreditado/a para o corpo docente de profesores/as titulares de universidade conforme o establecido no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio. Considérase que posúe a acreditación regulada no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, o profesorado habilitado conforme o establecido no Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación nacional para o aceso de corpos de funcionarios/as docentes universitarios e o réximen dos concursos de acceso respectivos.

e) Ter aboadas as taxas por dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes.

f) Non ter sido separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de ningunha administración pública, nin atoparse en inhabilitación para o exercicio das funcións públicas. Quen sexa aspirante de nacionalidade distinta a española deberán acreditar non estar baixo sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

g) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas correspondentes á praza.

h) Ter finalizado o Programa Ramón y Cajal ou o programa de excelencia nacional ou internacional como investigador doutor e dispor do certificado I3, tal como se establece na Resolución do 4 de novembro de 2020 (BOE do 10 de novembro) da Secretaría Xeral de Universidades, nas prazas que se indique no anexo I.

i) As persoas aspirantes que teñan recoñecida legalmente unha discapacidade igual ou superior ao 33 % e opten pola praza reservada para persoas con discapacidade, deberán achegar fotocopia do certificado en vigor que acredite o recoñecemento da discapacidade de que se trate. No caso de precisar alguna adaptación e co obxecto de que se poida garantir a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e poder adoptar as medidas oportunas, acompañarase á solicitude de participación no concurso un escrito solicitando as adaptacións de tempo e medios correspondentes. Os aspirantes aos que se refire o presente parágrafo, que non soliciten as adaptacións no momento de presentar a solicitude de participación ao concurso, entenderase que non as precisan ou que renuncian a elas, sen que poida presentar solicitude destas en ningún outro momento posterior do procedemento.

A vista das propostas de adaptación efectuadas, a comisión, determinará as medidas de adaptación ás necesidades das persoas con discapacidade que foron admitidas ao concurso e así o solicitaran.

2.2. De conformidade co artigo 9.4 do RDCA e co artigo 65.2 da LOU non poderá participar neste concurso quen ocupe unha praza de corpos docentes universitarios nesta ou noutra universidade, obtida mediante concurso de acceso, salvo que se teña producido o desempeño efectivo da mesma durante alomenos dous anos.

Terceira. Solicitude telemática

3.1. A solicitude de participación farase cubrindo o formulario integrado na aplicación web da Universidade de Vigo. Para presentar a solicitude de participación, as persoas interesadas deberán cubrir o formulario web da solicitude que se atopa establecido especificamente para a praza e corpo correspondente, dispoñible na ligazón https:// secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, no prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado o primeiro día hábil seguinte.

3.2. Unha vez cuberta e validada a solicitude a través da aplicación web, deberá ser presentada xunto coa documentación correspondente, na Sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) mediante o procedemento de concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios, TU2001 (Profesora titular de universidade).

De conformidade co disposto no artigo 16.8 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrative común das administracións públicas, carecerá de validez e eficacia a presentación de solicitudes e a realización de calquera acto feito a través de medios distintos o indicado no punto anterior.

3.3. A publicación dos actos que integran este procedemento no taboleiro de anuncios da Sede electrónica servirá de notificación para todos os efectos, de acordo co previsto no artigo 45.1 da Lei 39/2015.

Con independencia dos lugares nos que regulamentariamente deban publicarse, tanto a convocatoria como os actos e acordos que integran este proceso selectivo se publicarán a título divulgativo na páxina electrónica da Universidade de Vigo, https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

3.4. Os dereitos de exame para cada praza (TU2001) serán de 43,30 euros. A liquidación de taxas realizarase a través da aplicación web da Universidade de Vigo habilitada para a participación no concurso de acceso. Poderá aboarse o importe correspondente no período indicada na folla de liquidación, ben en efectivo ou con tarxeta.

En efectivo farase nalgunha das entidades bancarias colaboradoras coa Universidade de Vigo: Abanca, Banco Santander ou CaixaBank. Con tarxeta realizarase a través da aplicación informática que permitirá seleccionar esta opción, sendo preciso seguir con atención o proceso ata súa finalización, comprobando co pagamento foi feito correctamente.

Segundo o disposto no artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e os membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Aplicarase unha bonificación do 50 % na taxa de inscrición aos membros de familias numerosas de categoría xeral. Nos tres supostos será necesario que coa solicitude presenten as respectivas certificacións que o acrediten.

Así mesmo, terán unha bonificación do 50 % da taxa as persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación da presente convocatoria e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego, aspectos que deberán ser certificados pola oficina dos servizos públicos de emprego.

De conformidade co disposto na Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos, procederá a devolución das taxas de participación cando non se realice o feito impoñible por causas non imputables ao suxeito pasivo, debendo a persoa interesada solicitar a devolución e achegar os datos necesarios para a transferencia bancaria correspondente. Polo tanto, non procederá a devolución nos supostos de exclusión definitiva por causa imputable a persoa interesada.

A falta de pagamento dos dereitos de exame no prazo de presentación de instancias non é reparable e determinará a exclusión definitiva do concurso de quen sexa aspirante, agás que acredite o pagamento ou a exención do pagamento da citada taxa.

3.5. Durante o proceso de inscrición descrito na base 3.1, achegarase nun ficheiro pdf os seguintes documentos, sendo causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade. Quen sexa aspirante, non posúa a nacionalidade española e teña dereito a participar deberá presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, de ser o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo de quen sexa nacional doutro Estado co que teñan dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estar separados de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Fotocopia do título de doutor ou doutora. Cando corresponda, deberá acompañarse da credencial de homologación ou recoñecemento profesional.

c) Fotocopia dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra «d» da base 2.1.

d) Se é o caso, documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra «h» da base 2.1.

e) No suposto de aspirantes que ocupen unha praza de corpos docentes universitarios (funcionarios), certificado orixinal (folla de servizos) da universidade ou organismo do que dependa, que acredite o seu desempeño. O Servizo de Persoal Docente Investigador emitirá de oficio a folla de servizos dos aspirantes que pertenzan á Universidade de Vigo.

f) Xustificante, se é o caso, da exención parcial ou total de taxas.

3.6. Os erros de feito que se puidesen advertir, poderán emendarse en calquera momento, de oficio ou por petición da persoa interesada. Quen sexa aspirante queda vinculado aos datos que fixese constar na súa solicitude, podendo unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 3.1 para a presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza, excepto causa excepcional sobrevida, xustificada e discrecionalmente apreciada pola universidade.

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. No prazo máximo de quince (15) días hábiles contado desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Vigo ditará unha resolución aprobando a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión.

4.2. Contra a dita resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez (10) días hábiles contado desde o día seguinte ao da súa publicación. Posteriormente ditarase unha resolución aprobando a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Quinta. Comisións de acceso

5.1. As comisións de acceso deberán procurar unha composición equilibrada entre mulleres e homes, agás, cando non sexa posible por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas. De acordo co que establece o artigo 75.4 dos estatutos da Universidade de Vigo, a composición das comisións é a que figura no anexo II desta convocatoria e terá a categoría primeira das recollidas no artigo 30 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

Agás petición expresa da presidencia e debidamente autorizada, cada comisión terá a súa sede e actuará no centro no que teña a súa sede o departamento ao que se adscriba a praza convocada.

A Universidade fará públicos coa publicación da convocatoria os curriculum vitae dos membros das comisións de acceso no enderezo da internet: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

O nomeamento como membro dunha comisión é irrenunciable, agás cando concorra causa xustificada, debidamente alegada pola persoa interesada e así apreciada por esta reitoría. Os membros da comisión deberán absterse de actuar e poderán ser recusados nos casos e polos motivos previstos no artigo 23 da Lei 40/2015. Resolta a renuncia, a abstención ou a recusación, as persoas afectadas serán substituídas polos respectivos suplentes e, no seu defecto, por orde correlativa e en último caso resolverá o reitor.

5.2. As comisións deberán constituírse no prazo dun mes desde a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. Transcorrido o prazo sen que se constituíse a comisión correspondente, o reitor procederá á substitución da persoa que exerza a presidencia titular.

5.3. A constitución de cada comisión exixirá a asistencia de cinco dos seus membros, titulares ou suplentes, se é o caso. A presidencia, unha vez realizadas as consultas pertinentes cos restantes membros, convocará a quen sexa membro titular e, de ser o caso, suplente, cunha antelación mínima de dez (10) días hábiles, fixando lugar, data e hora para proceder ao acto de constitución da comisión, que poderá realizarse por calquera dos procedementos que permitan os medios tecnolóxicos dispoñibles, neste suposto quedará recollido na acta tal circunstancia. Os membros titulares serán substituídos polos seus respectivos suplentes, en primeiro lugar, ou por orde correlativa.

No acto de constitución a comisión establecerá os criterios de valoración do concurso adecuados ao perfil da praza e os fará públicos no taboleiro de anuncios da Sede electrónica da Universidade de Vigo, e no do lugar onde se celebren as probas, antes do acto de presentación dos candidatos e candidatas.

5.4. Unha vez constituída a comisión, en caso de ausencia da persoa que exerza a presidencia, será substituída polo catedrático ou catedrática de universidade con maior antigüidade que teña recoñecidos, polo menos, dous tramos de investigación.

5.5. Para que a comisión poda actuar validamente requirirase a asistencia de, cando menos, tres dos seus membros entre os que figurarán obrigatoriamente as persoas que ocupen a presidencia e a secretaría. Os membros da comisión que estivesen ausentes da proba cesarán en tal condición, sen prexuízo das responsabilidades en que puidesen ter incorrido.

5.6. Á secretaria de cada comisión corresponderanlle as actuacións administrativas e a xestión económica propias da comisión, auxiliado polo persoal de administración e servizos do departamento ao que estea adscrita a praza.

5.7. Durante o desenvolvemento do concurso, a comisión resolverá as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas, así como o que proceda nos casos non previstos nelas. En todo momento a súa actuación axustarase ao disposto na Lei 39/2015 e a Lei 40/2015.

Sexta. Acto de presentación e proba

6.1. A presidencia da comisión convocará a quen participe no concurso ao acto de presentación cunha antelación mínima de dez (10) días hábiles, indicando lugar e hora para realizar o acto de presentación.

6.2. No acto de presentación, que será público, quen sexa concursante entregará por calquera soporte informático as letras a) e b):

a) Curriculum vitae deberá axustarse ao modelo que se achega como anexo III, no que detallarán os seus méritos, historial académico docente e investigador.

b) O seu proxecto docente e investigador adecuado ao perfil do concurso.

c) Un exemplar das publicacións e dos documentos acreditativos do consignado no curriculum, con independencia de que a comisión poida solicitar documentación complementaria acreditativa orixinal ou compulsada.

6.3. No acto de presentación determinarase, mediante sorteo, a orde de actuación das persoas candidatas, e a comisión fixará e publicará no taboleiro de anuncios da Sede electrónica da Universidade de Vigo e do centro onde se celebre, o lugar, a data e a hora de comezo da proba, a cal deberá iniciarse no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados desde o día do acto de presentación. Este prazo poderá ser renunciable por escrito polas persoas concursantes. Igualmente, a comisión fixará o prazo durante o cal poderán examinar a documentación presentada polas restantes persoas que concursen.

6.4. As mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do parto coas datas de realización do exercicio polas circunstancias derivadas do seu avanzado estado de xestación ou, eventualmente, nos primeiros días do puerperio, poderán poñelo en coñecemento do tribunal, xuntando á comunicación o correspondente informe médico oficial. A comunicación deberá realizarse dentro dos cinco (5) días hábiles seguintes ao anuncio da data do exame e implicará o consentimento da interesada, para permitir o acceso do tribunal ou do órgano que convoca os datos médicos necesarios relacionados coa súa situación.

O tribunal acordará se procede ou non realizar a proba nun lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxuntamente, tomando en conta, ademais do alegado, os dereitos dos demais aspirantes a unha resolución do proceso, axustada a tempos razoables e as necesidades e intereses da universidade. Contra tal acordo non caberá recurso sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan en calquera outro recurso admisible, de acordo coas regras xerais do proceso selectivo.

6.5. A comisión valorará exclusivamente os méritos que, sendo alegados no curriculum vitae por quen sexa aspirante, estean debidamente xustificados, sempre referidos á data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

6.6. Os concursos realizaranse en dependencias da Universidade de Vigo físicas ou virtuais, de acordo co que dispoña a presidencia da correspondente comisión, e poderanse celebrar de forma totalmente presencial, totalmente virtual ou nunha modalidade mixta, con participantes presentes fisicamente e outros a través de medios telemáticos remotos. En todo caso, as persoas concursantes, así como os membros das comisións de acceso que pertenzan á Universidade de Vigo nos ditos concursos, deberán acudir e estar presentes na dependencia física da Universidade de Vigo que sinale a presidencia da comisión, durante todo o acto de presentación e de celebración da proba.

Os concursos constarán dunha única proba, que será pública e que consistirá na exposición oral, durante un tempo mínimo de trinta minutos e máximo de dúas horas, dos méritos e historial académico docente e investigador, así como do proxecto docente e investigador presentado. A continuación, a comisión debaterá co candidato ou candidata durante un tempo máximo de dúas horas sobre os seus méritos, o seu proxecto docente e investigador e a adecuación destes ao perfil da praza obxecto de concurso.

6.7. Finalizada a proba, cada membro da comisión entregaralle á presidencia un informe razoado axustado aos criterios previamente fixados, de cada unha das persoas que concursen, con expresión explícita de voto favorable ou desfavorable.

6.8. Para superar a proba é necesario obter, polo menos, tres votos favorables dos membros da comisión. De non acadar ningunha candidatura polo menos tres votos favorables, o proceso poderá concluír coa proposta de non provisión, que deberá ser suficientemente motivada.

6.9. A proposta de provisión de prazas realizarase con base nos votos favorables recibidos dos membros da comisión. En caso de empate, recorrerase á votación, sen que sexa posible a abstención. De persistir o empate, dirimirá o voto da presidencia.

Sétima. Proposta, presentación de documentos e nomeamento

7.1. A comisión proporá ao reitor, motivadamente e con carácter vinculante, unha relación de todas as persoas candidatas que superasen a proba por orde de preferencia. A comisión poderá propor a non provisión da praza xustificando esta decisión. Esta proposta será publicada no taboleiro de anuncios da Sede electrónica da Universidade de Vigo, que servirá de notificación ás persoas interesadas para todos os efectos, e no centro onde se celebre a proba.

7.2. No prazo dos tres días hábiles seguintes ao de finalización da súa actuación, a secretaria da comisión entregará na Secretaría Xeral da Universidade de Vigo a documentación completa relativa ás súas actuacións e un exemplar da documentación presentada por cada persoa que concursase, en formato dixital.

7.3. As persoas propostas para a provisión das prazas deberán presentar no prazo dos vinte (20) días hábiles seguintes ao de publicación da proposta da comisión e conforme o procedemento previsto na base 3.2, os seguintes documentos:

a) A documentación recollida na base 3.5: fotocopia do documento de identidade, fotocopia compulsada do título de doutor/a, fotocopia compulsada da acreditación e folla orixinal da universidade ou organismo para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo e, se é o caso, fotocopia compulsada do certificado I3.

b) Declaración xurada ou promesa de non incorrer en incompatibilidade segundo o establecido na Lei 53/1984, do 26 de setembro, de incompatibilidades do persoal o servizo das administracións públicas (BOE do 4 de xaneiro de 1985).

c) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos de conformidade co establecido no artigo 56.1 do EBEP.

No caso de ser nacional doutro Estado, acreditar non encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

d) Certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que o incapacite para o desempeño das funcións correspondentes a docente de universidade.

Quen teña a condición de funcionario de carreira estará exento de xustificar e presentar os documentos das letras «c» e «d», debendo presentar certificado (folla de servizos) da universidade ou organismo do que dependan acreditativo da súa condición e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

7.4. O reitor da Universidade de Vigo efectuará o nomeamento como funcionario ou funcionaria docente de carreira das persoas propostas pola comisión nun número delas que non exceda o número de prazas convocadas a concurso, unha vez que teñan acreditado no prazo a documentación requirida. De non facelo, o reitor procederá ao nomeamento da seguinte persoa na orde proposta.

7.5. O nomeamento especificará a denominación da praza: corpo e área de coñecemento. Comunicarase ao correspondente rexistro para efectos de outorgamento do número de rexistro de persoal e inscrición nos corpos respectivos, remitirase para a súa publicación ao Boletín Oficial del Estado e ao Diario Oficial de Galicia e comunicarase ao Consello de Universidades.

7.6. No prazo máximo de vinte (20) días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento no que adquirirá a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de que se trate.

7.7. As referencias a necesidades e obrigas docentes e ao centro de adscrición que poida conter a convocatoria non suporán dereito de vinculación exclusiva a tal actividade docente e destino para quen teña adxudicada a praza.

Oitava. Comisión de reclamacións

8.1. Contra a proposta da comisión, as persoas admitidas no concurso poderán presentar reclamación ante o reitor da Universidade de Vigo, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contado desde o seguinte ao da súa publicación no taboleiro de anuncios da Sede electrónica da Universidade de Vigo. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

8.2. As reclamacións que se presenten anunciaranse no taboleiro de anuncios da Sede electrónica da Universidade de Vigo, publicación que servirá de notificación para todos os efectos. As persoas interesadas disporán dun prazo de dez (10) días hábiles para formular alegacións en orde ao contido da reclamación.

8.3. As reclamacións serán valoradas pola Comisión de reclamacións da Universidade de Vigo que examinará o expediente relativo ao concurso, valorará os aspectos puramente procedimentais, e verificará o efectivo respecto, por parte da Comisión de Selección, da igualdade de condicións dos candidatos e candidatas e dos principios de mérito e de capacidade dos mesmos no procedemento do concurso de acceso. Resolverá no prazo máximo de tres meses, ratificando ou non a proposta reclamada. Neste último caso, se retrotraerá o expediente ata o momento en que se produciu o vicio, debendo a Comisión de Selección formular nova proposta, tras o que o reitor ditará a resolución de acordo coa proposta da Comisión de reclamacións.

8.4. As resolucións do reitor a que se refire o punto anterior deste artigo esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Novena. Devolución da documentación presentada polos/as aspirantes

A documentación presentada no concurso deberá ser retirada da Secretaría Xeral, logo de petición da persoa interesada, dentro do prazo de tres meses contado desde a finalización do procedemento, ou, se é o caso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza. A documentación que non fose retirada no dito prazo será destruída.

Décima. Protección de datos

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección de persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo, coa finalidade de xestionar a tramitación deste concurso e amparados pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades e os estatutos da Universidade de Vigo.

Coa súa participación neste concurso as persoas interesadas autorizan á Universidade de Vigo para a publicación dos seus datos, de acordo cos principios de publicidade e transparencia, cando así se derive da natureza deste concurso. Non obstante e co fin de previr riscos para a publicidade de datos persoais de vítimas de violencia de xénero, a persoa afectada comunicará esta circunstancia coa maior celeridade á Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo (986 81 34 19 e igualdade@uvigo.es).

Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada finalidade e conservaranse durante o prazo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da dita finalidade e do tratamento dos datos.

As persoas participantes están obrigadas a facilitar estes datos en virtude do especificado nos parágrafos anteriores e, en caso de non facelo, excluiráselles do proceso selectivo.

As persoas participantes teñen dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, a rectificación ou a supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento, así como a oporse ao devandito tratamento e a solicitar, agás casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Estes dereitos poderán exercerse mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo na Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP e remitila á Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, Campus Universitario, 36310 Vigo, Pontevedra. Máis información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

Igualmente, pode dirixir a dita solicitude á Delegada de protección de datos: Ana Garriga Domínguez Facultade de Dereito, Campus Universitario As Lagoas, 32004 Ourense (España) 988 36 88 34, dpd@uvigo.gal

Tamén pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Undécima. Norma derradeira

11.1. O tempo transcorrido entre a publicación da presente convocatoria e a resolución do concurso non poderá exceder dos catro meses. Para estes efectos o mes de agosto considerarase inhábil.

11.2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, perante o reitor. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015.

Vigo, 13 de maio de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

TU2001-C01-410-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0410 Fisioloxía

Departamento:

D00c01 Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Actividade docente e investigadora:

Fisioloxía: Fisioloxía humana

Bioquímica-Física: Bioquímica e biofísica

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 2.

Referencia:

TU2001-C01-410-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0410 Fisioloxía

Departamento:

D00c01 Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Actividade docente e investigadora:

Fisioloxía animal I

Fisioloxía animal II

Fisioloxía de organismos mariños

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 3.

Referencia:

TU2001-C10-280-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0280 Estratigrafía

Departamento:

D00c10 Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio

Actividade docente e investigadora:

Análise de concas

Centro de traballo:

310 Facultade de Ciencias do Mar

Observacións:

Haber finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e ter certificado I3

Praza nº 4.

Referencia:

TU2001-C11-755-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0755 Química Física

Departamento:

D00c11 Química Física

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Observacións:

Haber finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e ter certificado I3

Praza nº 5.

Referencia:

TU2001-C12-765-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0765 Química Orgánica

Departamento:

D00c12 Química Orgánica

Actividade docente e investigadora:

Química orgánica I

Determinación estrutural

Química orgánica II

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Observacións:

Haber finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e ter certificado I3

Praza nº 6.

Referencia:

TU2001-C12-765-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0765 Química Orgánica

Departamento:

D00c12 Química Orgánica

Actividade docente e investigadora:

Química: Química I

Química orgánica I

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Observacións:

Haber finalizado o programa Ramón y Cajal, ou o programa de excelencia nacional ou internacional que corresponda, e ter certificado I3

Praza nº 7.

Referencia:

TU2001-H05-465-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0465 Historia da Arte

Departamento:

D00h05 Historia, Arte e Xeografía

Actividade docente e investigadora:

Arte: Arte e modernidade

Estética e Historia da Moda

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes

Praza nº 8.

Referencia:

TU2001-H08-690-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0690 Pintura

Departamento:

D00h08 Pintura

Actividade docente e investigadora:

Proxectos de debuxo e pintura

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes

Praza nº 9.

Referencia:

TU2001-H09-185-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0185 Debuxo

Departamento:

D00h09 Debuxo

Actividade docente e investigadora:

Produción artística: Imaxe II

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes

Praza nº 10.

Referencia:

TU2001-T04-555-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñería Química

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Enxeñaría química

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 11.

Referencia:

TU2001-T08-398-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0398 Física da Terra

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Física: Ampliación de física

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 12.

Referencia:

TU2001-T11-785-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0785 Tecnoloxía Electrónica

Departamento:

D00t11 Tecnoloxía Electrónica

Actividade docente e investigadora:

Convertidores Electrónicos de Potencia

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 13.

Referencia:

TU2001-T13-560-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñería Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Novos servizos telemáticos

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 14.

Referencia:

TU2001-T13-560-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñería Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Programación de sistemas intelixentes

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 15.

Referencia:

TU2001-T13-560-TU-TC-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñería Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Programación II

Servizos multimedia

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 16.

Referencia:

TU2001-T13-560-TU-TC-04

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñería Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Sistemas operativos

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 17.

Referencia:

TU2001-T14-800-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0800 Teoría do Sinal e Comunicacións

Departamento:

D00t14 Teoría do Sinal e Comunicacións

Actividade docente e investigadora:

Física: Análise de circuítos lineais

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 18.

Referencia:

TU2001-T14-800-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0800 Teoría do Sinal e Comunicacións

Departamento:

D00t14 Teoría do Sinal e Comunicacións

Actividade docente e investigadora:

Infraestruturas ópticas de telecomunicación

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 19.

Referencia:

TU2001-T15-570-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00t15 Informática

Actividade docente e investigadora:

Redes de computadoras I

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

Praza nº 20.

Referencia:

TU2001-T15-570-TU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00t15 Informática

Actividade docente e investigadora:

Desenvolvemento de aplicacións para internet

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

Praza nº 21.

Referencia:

TU2001-T15-570-TU-TC-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00t15 Informática

Actividade docente e investigadora:

Técnicas avanzadas de manexo de información

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

Observacións:

Praza reservada para a cota de persoas con discapacidade

Praza nº 22.

Referencia:

TU2001-X09-095-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0095 Comercialización e Investigación de Merc.

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Mercadotecnia turística Patrocinio e Marketing Deportivo

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Praza nº 23.

Referencia:

TU2001-X09-650-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Empresa: Fundamentos de administración

Empresa: Xestión de empresas

Empresa: Fundamentos de administración

Empresa: Xestión de empresas

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Praza nº 24.

Referencia:

TU2001-X13-140-TU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0140 Dereito do Traballo e da S. Social

Departamento:

D00x13 Dereito Público Especial

Actividade docente e investigadora:

Dereito do traballo e da seguridade social

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

ANEXO II

Comisións de acceso

Praza nº 1: TU2001-C01-410-TU-TC-01.

Área: Fisioloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Carmen Sieiro Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Encarnación de Miguel Villegas

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Cristina Taboada Montero

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 2ª

Ana Isabel Galán Hernández

Profesora titular de universidade

Universidad de Salamanca

Vogal 3ª

Gloria Vicenta Segarra Irles

Profesora titular de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Comisión suplente

Presidente

Manuel Aldegunde Villar

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Manuel Megías Pacheco

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Antonio Alberola Aguilar

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Suplente 2º

Emilio Gil Martín

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

José Enrique Bayon Darkistade

Catedrático de escola univer.

Universidad de León

Praza nº 2: TU2001-C01-410-TU-TC-02.

Área: Fisioloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Luis Soengas Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Jesús Manuel Míguez Miramontes

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Encarnación Capilla Campos

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Vogal 2º

Rafael Durán Barbosa

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Francisco Javier Sánchez Vázquez

Catedrático de universidade

Universidad de Murcia

Comisión suplente

Presidenta

María Jesús Delgado Saavedra

Catedrática de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Secretaria

Esther Isorna Alonso

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Suplente 1º

Manuel Alejo Aldegunde Villar

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Suplente 2ª

Ana Isabel Valenciano González

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Suplente 3º

Luis J. Herrero Rama

Profesor titular de universidade

Universidad de Sevilla

Praza nº 3: TU2001-C10-280-TU-TC-01.

Área: Estratigrafía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Soledad García Gil

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Abel Flores Villarejo

Catedrático de universidade

Universidad de Salamanca

Vogal 1º

Miguel Ángel Nombela Castaño

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Ignacio Alonso Bilbao

Profesor titular de universidade

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Vogal 3º

José Bienvenido Díez Ferrer

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Belén Alonso Martínez

Escala de Investigadores Científicos

CSIC

Secretaria

Laia Alegret Badiola

Profesora titular de universidade

Universidad de Zaragoza

Suplente 1ª

Gemma Ercilla Zarraga

Escala de Investigadores Científicos

CSIC-Instituto de Ciencias de Mar

Suplente 2º

Adolfo Maestro González

Escala de Investigadores Científicos

Instituto Geológico y Minero de España

Suplente 3ª

María Ángeles Barcena Pernía

Catedrática de universidade

Universidad de Salamanca

Praza nº 4: TU2001-C11-755-TU-TC-01.

Área: Química Física.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Carlos Daniel Bravo Díaz

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Concepción Tojo Suárez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María de los Ángeles Peña Gallego

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Inmaculada Prieto Jiménez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Marcos Mandado Alonso

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Ricardo Antonio Mosquera Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Manuel Hermida Ramón

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Ana María Graña Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Francisco Jesús Rey Losada

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Nuria Vila Romeu

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 5: TU2001-C12-765-TU-TC-01.

Área: Química Orgánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ángel Rodríguez de Lera

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Rosana Álvarez Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José Miguel Aurrecoechea Fernández

Profesor titular de universidade

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Vogal 2ª

Emilia Tojo Suárez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

María Beatriz Iglesias Antelo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Luis Muñoz López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Magdalena Cid Fernández

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Yagamare Fall Diop

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

José Antonio Palenzuela López

Catedrático de universidade

Universidad de La Laguna

Suplente 3ª

María Generosa Gómez Pacios

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 6: TU2001-C12-765-TU-TC-02.

Área: Química Orgánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ángel Rodríguez de Lera

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Rosana Álvarez Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José Miguel Aurrecoechea Fernández

Profesor titular de universidade

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Vogal 2ª

Emilia Tojo Suárez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

María Beatriz Iglesias Antelo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Luis Muñoz López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Magdalena Cid Fernández

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Yagamare Fall Diop

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

José Antonio Palenzuela López

Catedrático de universidade

Universidad de La Laguna

Suplente 3ª

María Generosa Gómez Pacios

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 7: TU2001-H05-465-TU-TC-01.

Área: Historia da Arte.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Antonio Castro Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Yolanda Barriocanal López

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Mónica Ortuzar González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Juan Loeck Hernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Ignacio Fernando Barcia Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María López Díaz

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Jesús A. Sánchez García

Profesor titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Suplente 1º

Antonio María Bandera Vera

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Marina Núñez Jiménez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Susana María Reboreda Morillo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 8: TU2001-H08-690-TU-TC-01.

Área: Pintura.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Pedro Osakar Olaiz

Catedrático de universidade

Universidad de Granada

Secretaria

María Consuelo Matesanz Pérez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Guillermo Aymerich Goyanes

Profesor titular de universidade

Universidad Politécnica de València

Vogal 2º

José Manuel Sendón Trillo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Asunción Lozano Salmerón

Profesora titular de universidade

Universidad de Granada

Comisión suplente

Presidente

José Antonio Castro Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Juan Carlos Meana Martínez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Marina Núñez Jiménez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María Isabel Mancilla Abril

Profesora titular de universidade

Universidad de Granada

Suplente 3º

Ramón Jesús Salas Lamamie de Clairac

Profesor titular de universidade

Universidad de La Laguna

Praza nº 9: TU2001-H09-185-TU-TC-01.

Área: Debuxo.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Antonio Castro Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Antonio María Bandera Vera

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Consuelo Matesanz Pérez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Lila Insua Lintridis

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Vogal 3ª

Marina Núñez Jiménez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

David Pérez Rodrigo

Catedrático de universidade

Universidad Politécnica de València

Secretario

Ignacio Fernando Barcia Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Xosé Manuel Buxán Bran

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María Elena Lapeña Martínez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Luis Eloy Puig Mestres

Profesor titular de universidade

Universitat de Barcelona

Praza nº 10: TU2001-T04-555-TU-TC-01.

Área: Enxeñería Química.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco Rodríguez Somolinos

Catedrático de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Secretaria

María Ángeles Sanromán Braga

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Manuel Rodríguez Hernández

Profesor titular de universidade

Universidad Politécnica de Madrid

Vogal 2º

José Manuel Canosa Saa

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Gil Garrote Velasco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Manuel Cruz Freire

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Estela Lladosa López

Profesora titular de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Suplente 2ª

Ángeles Domínguez Santiago

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Beatriz Prudencia Orge Álvarez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 11: TU2001-T08-398-TU-TC-01.

Área: Física da Terra.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Luís Gimeno Presa

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Ramón Gómez Gesteira

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Laura de la Torre Ramos

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Raquel Olalla Nieto Muñiz

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

María de las Nieves Lorenzo González

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

José Luis Legido Soto

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Manuel Martínez Piñeiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Teresa de Castro Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Javier Vijande López

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Ramiro Alberto Varela Benvenuto

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 12: TU2001-T11-785-TU-TC-01.

Área: Tecnoloxía Electrónica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Jesús Doval Gandoy

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Luis Jacobo Álvarez Ruiz de Ojeda

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

José Fariña Rodríguez

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María José Moure Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

María Loreto Rodríguez Pardo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Perfecto Mariño Espiñeira

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Alfonso Lago Ferreiro

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Jorge Marcos Acevedo

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Rebeca Pilar Díaz Redondo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Mª Emma Delgado Romero

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 13: TU2001-T13-560-TU-TC-01.

Área: Enxeñería Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Luis Eulogio Anido Rifón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Martín Llamas Nistal

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Calderón Pastor

Profesora titular de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Vogal 2º

José Juan Pazos Arias

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Cristina Cervelló Pastor

Profesora titular de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Comisión suplente

Presidenta

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidad de Málaga

Secretaria

María Encarnación Pastor Martín

Catedrática de universidade

Universidad Politécnica de Madrid

Suplente 1º

Manuel José Fernández Iglesias

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Raúl Fernando Rodríguez Rubio

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

José Carlos López Ardao

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 14: TU2001-T13-560-TU-TC-02.

Área: Enxeñería Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco Javier González Castaño

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Cristina López Bravo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan Carlos Burguillo Rial

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Javier Vales Alonso

Catedrático de universidade

Universidad Politécnica de Cartagena

Vogal 3º

Felipe José Gil Castiñeira

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Íñigo Cuiñas Gómez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Edita de Lorenzo Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Pedro Salvador Rodríguez Hernández

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Inés García-Tuñón Blanca

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Ana Vázquez Alejos

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 15: TU2001-T13-560-TU-TC-03.

Área: Enxeñería Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Juan Pazos Arias

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Alberto Gil Solla

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Manuel Ramos Cabrer

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Cristina López Bravo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Jorge García Duque

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María Encarnación Pastor Martín

Catedrática de universidade

Universidad Politécnica de Madrid

Secretaria

Cristina Cervelló Pastor

Profesora titular de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Suplente 1ª

María Calderón Pastor

Profesora titular de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Suplente 2º

Andrés Suárez González

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Cándido Antonio López García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 16: TU2001-T13-560-TU-TC-04.

Área: Enxeñería Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Juan Pazos Arias

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Manuel Ramos Cabrer

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Alberto Gil Solla

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Cristina López Bravo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Jorge García Duque

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

María Encarnación Pastor Martín

Catedrática de universidade

Universidad Politécnica de Madrid

Secretaria

Cristina Cervelló Pastor

Profesora titular de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Suplente 1ª

María Calderón Pastor

Profesora titular de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Suplente 2º

Andrés Suárez González

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Cándido Antonio López García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 17: TU2001-T14-800-TU-TC-01.

Área: Teoría do Sinal e Comunicacións.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Fernando Obelleiro Basteiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Inés García-Tuñón Blanca

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Luís Landesa Porras

Catedrático de universidade

Universidad de Extremadura

Vogal 2ª

Yolanda Campos Roca

Profesora titular de universidade

Universidad de Extremadura

Vogal 3º

José Manuel Taboada Varela

Catedrático de universidade

Universidad de Extremadura

Comisión suplente

Presidenta

Carmen García Mateo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Mónica Fernández Barciela

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

José Luis Rodríguez Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Alberto Marcos Arias Acuña

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

José Luis Alba Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 18: TU2001-T14-800-TU-TC-02.

Área: Teoría do Sinal e Comunicacións.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Óscar Rubiños López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Francisco Javier Fraile Peláez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Fernando Antonio Aguado Agelet

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Alberto Marcos Arias Acuña

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Carlos Mosquera Nartallo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Íñigo Cuiñas Gómez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Mónica Fernández Barciela

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

Inés García-Tuñón Blanca

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María Edita de Lorenzo Rodríguez

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Carmen García Mateo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 19: TU2001-T15-570-TU-TC-01.

Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan Pavón Mestras

Catedrático de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Secretaria

María Reyes Pavón Rial

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Leandro Rodríguez Liñares

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María José Lado Touriño

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Manuel Pérez Cota

Catedrático de escola univer.

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Nieves Rodríguez Brisaboa

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretaria

María Encarnación González Rufino

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Juan Francisco Gálvez Gálvez

Catedrático de escola univer.

Universidade de Vigo

Suplente 2º

José Baltasar García Pérez-Schofield

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Arturo José Méndez Penín

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 20: TU2001-T15-570-TU-TC-02.

Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan Pavón Mestras

Catedrático de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Secretaria

María Reyes Pavón Rial

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Leandro Rodríguez Liñares

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María José Lado Touriño

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Manuel Pérez Cota

Catedrático de escola univer.

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Nieves Rodríguez Brisaboa

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretaria

María Encarnación González Rufino

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Juan Francisco Gálvez Gálvez

Catedrático de escola univer.

Universidade de Vigo

Suplente 2º

José Baltasar García Pérez-Schofield

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Arturo José Méndez Penín

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 21: TU2001-T15-570-TU-TC-03.

Área : Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan Pavón Mestras

Catedrático de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Secretaria

María Reyes Pavón Rial

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Leandro Rodríguez Liñares

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María José Lado Touriño

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Manuel Pérez Cota

Catedrático de escola univer.

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Nieves Rodríguez Brisaboa

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretaria

María Encarnación González Rufino

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Juan Francisco Gálvez Gálvez

Catedrático de escola univer.

Universidade de Vigo

Suplente 2º

José Baltasar García Pérez-Schofield

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Arturo José Méndez Penín

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 22: TU2001-X09-095-TU-TC-01.

Área: Comercialización e Investigación de Merc.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Encarnación González Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Antonio Fraiz Brea

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

María Luisa Andreu Simó

Profesora titular de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Vogal 2º

José Antonio Varela González

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 3º

José Enrique Bigné Alcañiz

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Comisión suplente

Presidente

Carlos Flavián Blanco

Catedrático de universidade

Universidad de Zaragoza

Secretaria

Mª Luisa del Río Araujo

Profesora titular de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Suplente 1ª

Águeda Esteban Talaya

Catedrática de universidade

Universidad de Castilla-La Mancha

Suplente 2º

Julio Cerviño Fernández

Profesor titular de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Suplente 3ª

Alicia Cándida Blanco González

Profesora titular de universidade

Universidad Rey Juan Carlos

Praza nº 23: TU2001-X09-650-TU-TC-01.

Área: Organización de Empresas.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Xosé Henrique Vázquez Vicente

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Miguel González Loureiro

Profesor titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Isabel Díez Vial

Profesora titular de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Vogal 2º

Lucio Fuentelsaz Lamata

Catedrático de escola univer.

Universidad de Zaragoza

Vogal 3ª

Isabel Suárez González

Catedrática de universidade

Universidad de Salamanca

Comisión suplente

Presidenta

Zulima Magdalena Fernández Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidad Carlos III de Madrid

Secretaria

Ana María Mejías Sacaluga

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María de los Ángeles Quintas Corredoira

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

José Pla Barber

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Suplente 3º

Pablo Arocena Garro

Catedrático de escola univer.

Universidad Pública de Navarra

Praza nº 24: TU2001-X13-140-TU-TC-01.

Área: Dereito do Traballo e da S. Social.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Jaime Cabeza Pereiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Francisca Fernández Prol

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Javier Gárate Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 2º

Antonio Baylos Grau

Catedrático de universidade

Universidad de Castilla-La Mancha

Vogal 3ª

Carmen Sáez Lara

Catedrática de universidade

Universidad de Córdoba

Comisión suplente

Presidenta

María Belén Fernández Docampo

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Marta Fernández Prieto

Profesora titular de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

José Luis Tortuero Plaza

Catedrático de universidade

Universidad Complutense de Madrid

Suplente 2ª

Amparo Merino Segovia

Catedrática de universidade

Universidad de Castilla-La Mancha

Suplente 3ª

Edurne Terradillos Ormaechea

Profesora titular de universidade

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

ANEXO III

Curriculum vitae

Datos persoais.

– Apelidos e nome.

– NIF.

– Data, localidade e provincia de nacemento.

– Enderezo, localidade e provincia de residencia.

– Teléfono e enderezo electrónico.

– Categoría actual como docente, centro, departamento e área de docencia actual.

– Data de resolución da habilitación e BOE de publicación.

Datos académicos.

1. Títulos académicos: clase, organismo e centro expedidor, data, cualificación, se a houbese.

2. Postos docentes desempeñados: categoría, organismo ou centro, réxime de dedicación, data de nomeamento ou contrato, data de cesamento.

3. Actividade docente desempeñada.

4. Actividade investigadora desempeñada.

5. Publicacións de libros e monografías: autoría ou coautoría/s, título, editor, editorial, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

6. Traballos científicos publicados en revistas españolas ou estranxeiras: autoría ou coautoría/s, título, revista, volume, páxina, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

7. Outras publicacións.

8. Outros traballos de investigación.

9. Proxectos de investigación subvencionados.

10. Comunicacións e relatorios presentadas a congresos: título, organizador, carácter nacional ou internacional, lugar, data.

11. Patentes.

12. Cursos e seminarios impartidos: centro, organismo, materia, actividade desenvolta, data.

13. Cursos e seminarios recibidos: centro, organismo, materia, data.

14. Bolsas, axudas e premios recibidos (posteriores á licenciatura).

15. Actividade en empresas e profesión libre.

16. Outros méritos docentes ou de investigación.

17. Outros méritos.

18. Cargos de xestión desempeñados: cargo, centro, período.

19. Dilixencia de referendo do curriculum.