Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Venres, 28 de maio de 2021 Páx. 26565

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2021 pola que se convoca concurso público de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (CU2001).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en diante LOU, e no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios (BOE do 8 de outubro), en diante RDCA, e en virtude do establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, conforme os acordos adoptados polo Consello de Goberno, tras obter a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e publicada no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego pública por promoción interna para o corpo de catedrático/a de universidade para o ano 2019 (Resolución do 4 de decembro de 2019, DOG do 17 de decembro), e para o ano 2020 (Resolución do 14 de decembro de 2020, DOG do 21 de decembro).

Esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolveu convocar a concurso a/as praza/s que figura/n no anexo I, da presente resolución, delas reservarase unha (1) praza para cubrirse pola cota de persoas con discapacidade determinada no campo observacións do dito anexo I, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

Primeira. Normas xerais

Este concurso rexerase pola LOU, o RDCA, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro), en diante Lei 39/2015, a Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público (BOE do 2 de outubro), en diante Lei 40/2015, no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (BOE do 31 de outubro), en diante EBEP, os estatutos da Universidade de Vigo, polo Regulamento de profesorado da Universidade de Vigo aprobado polo Claustro Universitario o 24 xullo de 2012, pola normativa reguladora dos concursos de acceso aos corpos docentes universitarios aprobada polo Consello de Goberno o 8 de outubro de 2008 modificada polo Acordo do Consello de Goberno do 1 de xullo de 2020, e polas bases desta convocatoria e demais normativa que resulte de aplicación.

Segunda. Requisitos das persoas candidatas

2.1. Para poder ser admitidas á realización das presentes probas selectivas as persoas que sexan aspirantes, deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata a toma de posesión:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles estados aos que, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras nos termos establecidos no EBEP.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descendentes e descendentes do cónxuxe, das persoas con nacionalidade española e de quen sexa nacional doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros estados cando así se prevea nos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España.

Igualmente poderán participar persoas con nacionalidade estranxeira non comunitaria, cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

b) Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non ter superado os setenta.

c) Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora. No caso de títulos obtidos no estranxeiro, deberá achegarse credencial que acredite a súa homologación ou o seu recoñecemento para o exercicio como docente de universidade.

d) Estar acreditado/a para o corpo docente de catedráticos/as de universidade conforme o establecido no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio.

Considérase que posúe a acreditación regulada no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, o profesorado habilitado conforme o establecido no Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación nacional para o aceso de corpos de funcionarios/as docentes universitarios e o réximen dos concursos de aceso respectivos.

e) Ter aboado as taxas por dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes.

f) Non ter sido separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de ningunha Administración pública, nin atoparse en inhabilitación para o exercicio das funcións públicas. Quen sexa aspirante de nacionalidade distinta da española deberán acreditar non estar baixo sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

g) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas correspondentes á praza.

h) As persoas aspirantes que teñan recoñecida legalmente una discapacidade igual ou superior ao 33 % e opten pola praza reservada para persoas con discapacidade, deberán achegar fotocopia do certificado en vigor que acredite o recoñecemento da discapacidade de que se trate. No caso de precisar alguna adaptación e, co obxecto de que se poida garantir a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e poder adoptar as medidas oportunas, acompañarase coa solicitude de participación no concurso un escrito mediante o que se solicitan as adaptacións de tempo e medios correspondentes. Os aspirantes, aos que se refire o presente parágrafo, que non soliciten as adatacións no momento de presentar a solicitude de participación ao concurso, entenderase que non as precisan ou que renuncian a elas, sen que se poida presentar solicitude destas en ningún outro momento posterior do procedemento.

Á vista das propostas de adaptación efectuadas, a comisión, determinará as medidas de adaptación ás necesidades das persoas con discapacidade que fosen admitidas no concurso e así o tivesen solicitado.

2.2. De conformidade co artigo 62.2 da LOU para poder participar nas prazas de promoción interna ao corpo de catedrático/ a de universidade que figura/n no anexo I deberán ter a condición de funcionario o funcionaria de carreira de profesoras e profesores titulares de universidade ou da escala de investigadoras e investigadores científicos dos organismos públicos de investigación, e ter prestado, como mínimo, dous anos de servizos efectivos baixo esta condición.

Tercera. Solicitude telemática

3.1. A solicitude de participación farase cumprimentando o formulario integrado na aplicación web da Universidade de Vigo. Para presentar a solicitude de participación, as persoas interesadas deberán cubrir o formulario web da solicitude que se atopa establecido especificamente para a praza e corpo correspondente, dispoñible no enlace https:// secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, no prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

3.2. Unha vez cuberta e validada a solicitude a través da aplicación web, deberá ser presentada xunto coa documentación correspondente, na Sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) mediante o procedemento de concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios, CU2001 (catedráticos de unviersidade).

De conformidade co disposto no artigo 16.8 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrative común das administracións públicas, carecerá de validez e eficacia a presentación de solicitudes e a realización de calquera acto feito a través de medios distinto ao indicado no punto anterior.

3.3. A publicación dos actos que integran este procedemento no taboleiro de anuncios da Sede electrónica servirá de notificación para todos os efectos, de acordo co previsto no artigo 45.1 da Lei 39/2015.

Con independencia dos lugares nos que regulamentariamente deban publicarse, tanto a convocatoria como os actos e acordos que integran este proceso selectivo se publicarán a título divulgativo na páxina electrónica da Universidade de Vigo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index.

3.4. Os dereitos de exame para cada praza (CU2001) serán de 43,30 euros. A liquidación de taxas realizarase a través da aplicación web da Universidade de Vigo habilitada para a participación no concurso de acceso. Poderá aboarse o importe correspondente no período indicado na folla de liquidación, ben en efectivo ou con tarxeta.

En efectivo farase nalgunha das entidades bancarias colaboradoras coa Universidade de Vigo: Abanca, Banco Santander ou CaixaBank. Con tarxeta realizarase a través da aplicación informática que permitirá seleccionar esta opción, sendo preciso seguir con atención o proceso ata a súa finalización, comprobando que o pagamento foi feito correctamente.

Segundo o disposto no artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e os membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Aplicarase unha bonificación do 50 % na taxa de inscrición aos membros de familias numerosas de categoría xeral. Nos tres supostos será necesario que coa solicitude presenten as respectivas certificacións que o acrediten.

Así mesmo, terán unha bonificación do 50 % da taxa as persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación da presente convocatoria e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego, aspectos que deberán ser certificados pola oficina dos servizos públicos de emprego.

De conformidade co disposto na Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos procederá a devolución das taxas de participación cando non se realice o feito impoñible por causas non imputables ao suxeito pasivo, debendo a persoa interesada solicitar a devolución e achegar os datos necesarios para a transferencia bancaria correspondente. Polo tanto, non procederá a devolución nos supostos de exclusión definitiva por causa imputable a persoa interesada.

A falta de pagamento dos dereitos de exame no prazo de presentación de instancias non é reparable e determinará a exclusión definitiva do concurso de quen sexa aspirante, agás que acredite o pagamento ou a exención do pagamento da citada taxa.

3.5. Durante o proceso de inscrición descrito na base 3.1 achegarase nun ficheiro pdf os seguintes documentos, sendo causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade. Quen sexa aspirante, non posúa a nacionalidade española e teña dereito a participar deberá presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, de ser o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de vivir a expensas ou estar a cargo de quen sexa nacional doutro Estado co que teñan o dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estar separados de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, do feito de que vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Fotocopia do título de doutor ou doutora. Cando corresponda, deberá acompañarse da credencial de homologación ou recoñecemento profesional.

c) Fotocopia dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra «d» da base 2.1.

d) Copia da folla de servizos que acredite ser funcionario ou funcionaria de carreira de profesoras e profesores titulares de universidade ou da escala de investigadores científicos dos organismos públicos de investigación, e ter prestado, como mínimo, dous anos de servizos efectivos baixo esta condición. Os aspirantes que pertenzan á Universidade de Vigo non terán que presentar copia da folla de servizos.

e) Xustificante, de ser o caso, da exención parcial ou total de taxas.

3.6. Os erros de feito que se puidesen advertir, poderán emendarse en calquera momento, de oficio ou por petición da persoa interesada. Quen sexa aspirante queda vinculado aos datos que fixese constar nas súas solicitudes, podendo unicamente demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 3.1. para a presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza, excepto causa excepcional sobrevida, xustificada e discrecionalmente apreciada pola universidade.

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. No prazo máximo de 15 días hábiles contados desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Vigo ditará unha resolución aprobando a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión.

4.2. Contra a dita resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o reitor, no prazo de dez días hábiles contado desde o día seguinte ao da súa publicación. Posteriormente ditarase unha resolución aprobando a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Quinta. Comisións de acceso

5.1. As comisións de acceso deberán procurar unha composición equilibrada entre mulleres e homes, agás, cando non sexa posible por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas. De acordo co que establece o artigo 75.4 dos estatutos da Universidade de Vigo, a composición das comisións é a que figura no anexo II desta convocatoria e terá a categoría primeira das recollidas no artigo 30 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

Agás petición expresa da presidencia e debidamente autorizada, cada comisión terá a súa sede e actuará no centro no que teña a súa sede o departamento ao que se adscriba a praza convocada.

A Universidade fará públicos coa publicación da convocatoria os curriculum vitae dos membros das comisións de acceso no enderezo de internet: http://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index.

O nomeamento como membro dunha comisión é irrenunciable, agás cando concorra causa xustificada, debidamente alegada pola persoa interesada e así apreciada por esta reitoría. Os membros da comisión deberán absterse de actuar e poderán ser recusados nos casos e polos motivos previstos no artigo 23 da Lei 40/2015. Resolta a renuncia, a abstención ou a recusación, as persoas afectadas serán substituídas polos respectivos suplentes e, no seu defecto, por orde correlativa e, en último caso, resolverá o reitor.

5.2. As comisións deberán constituírse no prazo dun mes desde a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. Transcorrido o prazo sen que se constituíse a comisión correspondente, o reitor procederá á substitución da persoa que exerza a presidencia titular.

5.3. A constitución de cada comisión exixirá a asistencia de cinco dos seus membros, titulares ou suplentes, se é o caso. A presidencia, unha vez realizadas as consultas pertinentes cos restantes membros, convocará a quen sexa membro titular e, de ser o caso, suplente, cunha antelación mínima de dez días hábiles, fixando lugar, data e hora para proceder ao acto de constitución da comisión, que poderá realizarse por calquera dos procedementos que permitan os medios tecnolóxicos dispoñibles, neste suposto quedará recollido na acta tal circunstancia. Os membros titulares serán substituídos polos seus respectivos suplentes, en primeiro lugar, ou por orde correlativa.

No acto de constitución a comisión establecerá os criterios de valoración do concurso adecuados ao perfil da praza e faraos públicos no taboleiro de anuncios da Sede electrónica da Universidade de Vigo e no do lugar onde se celebren as probas, antes do acto de presentación dos candidatos e candidatas.

5.4. Unha vez constituída a comisión, en caso de ausencia da persoa que exerza a presidencia, será substituída polo catedrático ou catedrática de universidade con maior antigüidade que teña recoñecidos, polo menos, dous tramos de investigación.

5.5. Para que a comisión poida actuar validamente requirirase a asistencia de, cando menos, tres dos seus membros entre os que figurarán obrigatoriamente as persoas que ocupen a presidencia e a secretaría. Os membros da comisión que estivesen ausentes da proba cesarán en tal condición, sen prexuízo das responsabilidades en que puidesen ter incorrido.

5.6. Á secretaria de cada comisión corresponderanlle as actuacións administrativas e a xestión económica propias da comisión, auxiliado polo persoal de Administración e servizos do departamento ao que estea adscrita a praza.

5.7. Durante o desenvolvemento do concurso, a comisión resolverá as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas, así como o que proceda nos casos non previstos nelas. En todo momento a súa actuación axustarase ao disposto na Lei 39/2015 e a Lei 40/2015.

Sexta. Acto de presentación e proba

6.1. A presidencia da comisión convocará a quen participe no concurso ao acto de presentación cunha antelación mínima de dez días hábiles, indicando lugar e hora para realizar o acto de presentación.

6.2. No acto de presentación, que será público, quen sexa concursante entregará por calquera soporte informática o punto a) e b):

a) O Curriculum vitae deberá axustarse ao modelo que se achega como anexo III, no que detallarán os seus méritos, historial académico docente e investigador.

b) O seu proxecto docente e investigador adecuado ao perfil do concurso.

c) Un exemplar das publicacións e dos documentos acreditativos do consignado no curriculum, con independencia de que a comisión poida solicitar documentación complementaria acreditativa orixinal ou compulsada.

6.3. No acto de presentación determinarase, mediante sorteo, a orde de actuación das persoas candidatas, e a comisión fixará e publicará no taboleiro de anuncios da Sede electrónica da Universidade de Vigo e no centro onde se celebre, o lugar, data e hora de comezo da proba, a cal deberá iniciarse no prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados desde o día do acto de presentación. Este prazo poderá ser renunciable por escrito polas persoas concursantes. Igualmente, a comisión fixará o prazo durante o que poderán examinar a documentación presentada polas restantes persoas que concursen.

6.4. As mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do parto coas datas de realización do exercicio polas circunstancias derivadas do seu avanzado estado de xestación ou, eventualmente, nos primeiros días do puerperio, poderán poñelo en coñecemento do tribunal, xuntando á comunicación o correspondente informe médico oficial. A comunicación deberá realizarse dentro dos cinco (5) días hábiles seguintes ao anuncio da data do exame e implicará o consentimento da interesada para permitir o acceso do tribunal ou do órgano que convoca aos datos médicos necesarios relacionados coa súa situación.

O tribunal acordará se procede ou non realizar a proba nun lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxuntamente, tomando en conta, ademais do alegado, os dereitos dos demais aspirantes a unha resolución do proceso axustada a tempos razoables e as necesidades e intereses da universidade. Contra tal acordo non caberá recurso sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan en calquera outro recurso admisible, de acordo coas regras xerais do proceso selectivo.

6.5. A comisión valorará exclusivamente os méritos que, sendo alegados no curriculum vitae por quen sexa aspirante, estean debidamente xustificados, sempre referidos á data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

6.6. Os concursos realizaranse en dependencias da Universidade de Vigo, físicas ou virtuais, de acordo co que dispoña a presidencia da correspondente comisión, e poderanse celebrar de forma totalmente presencial, totalmente virtual ou nunha modalidade mixta, con participantes presentes fisicamente e outros a través de medios telemáticos remotos. En todo caso, as persoas concursantes, así como os membros das comisións de acceso que pertenzan á Universidade de Vigo nos ditos concursos, deberán acudir e estar presentes na dependencia física da Universidade de Vigo que sinale a presidencia da comisión, durante todo o acto de presentación e de celebración da proba.

Os concursos constarán dunha única proba, que será pública e que consistirá na exposición oral, durante un tempo mínimo de trinta minutos e máximo de dúas horas, dos méritos e historial académico docente e investigador, así como do proxecto docente e investigador presentado. A continuación, a comisión debaterá co candidato ou candidata durante un tempo máximo de dúas horas sobre os seus méritos, o seu proxecto docente e investigador e a adecuación destes ao perfil da praza obxecto de concurso.

6.7. Finalizada a proba, cada membro da comisión entregaralle á presidencia un informe razoado axustado aos criterios previamente fixados, de cada unha das persoas que concursen, con expresión explícita de voto favorable ou desfavorable.

6.8. Para superar a proba, é necesario obter, polo menos, tres votos favorables dos membros da comisión. De non acadar ningunha candidatura polo menos tres votos favorables, o proceso poderá concluír coa proposta de non provisión, que deberá ser suficientemente motivada.

6.9. A proposta de provisión de prazas realizarase con base nos votos favorables recibidos dos membros da comisión. En caso de empate, recorrerase á votación, sen que sexa posible a abstención. De persistir o empate, dirimirá o voto da presidencia.

Sétima. Proposta, presentación de documentos e nomeamento

7.1. A comisión proporá ao reitor, motivadamente e con carácter vinculante, unha relación de todas as persoas que superasen a proba por orde de preferencia. A comisión poderá propor a non provisión da praza xustificando esta decisión. Esta proposta será publicada no taboleiro de anuncios da Sede electrónica da Universidade de Vigo, que servirá de notificación ás persoas interesadas para todos os efectoso, e no do centro onde se celebre a proba.

7.2. No prazo dos tres días hábiles seguintes ao de finalización da súa actuación, a secretaria da comisión entregará na Secretaría Xeral da Universidade de Vigo a documentación completa relativa ás súas actuacións e un exemplar da documentación presentada por cada persoa que concursase, en formato dixital.

7.3. As persoas propostas para a provisión das prazas deberán presentar no prazo dos vinte días hábiles seguintes ao de publicación da proposta da comisión e conforme o procedemento previsto na base 3.2., os seguintes documentos:

a) A documentación recollida na base 3.5: fotocopia do documento de identidade, fotocopia compulsada do título de doutor ou doutora, fotocopia compulsada da acreditación e folla orixinal da universidade ou organismo para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

b) Declaración xurada ou promesa de non incorrer en incompatibilidade, segundo o establecido na Lei 53/1984, do 26 de setembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas (BOE do 4 de xaneiro de 1985).

c) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos de conformidade co establecido no artigo 56.1.d) do EBEP.

No caso de ser nacional doutro Estado, acreditar non encontrarse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

d) Certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que o incapacite para o desempeño das funcións correspondentes a docente de universidade.

Quen teña a condición de funcionario de carreira estará exento de xustificar e presentar os documentos das letras c) e d), debendo presentar certificado (folla de servizos) da universidade ou organismo do que dependan acreditativo da súa condición e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos para os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo.

7.4. O reitor da Universidade de Vigo efectuará o nomeamento como funcionario ou funcionaria docente de carreira das persoas propostas pola comisión nun número delas que non exceda o número de prazas convocadas a concurso, unha vez que teñan acreditado no prazo a documentación requirida. De non facelo, o reitor procederá ao nomeamento da seguinte persoa na orde proposta.

7.5. O nomeamento especificará a denominación da praza: corpo e área de coñecemento. Comunicarase ao correspondente rexistro para efectos de outorgamento do número de rexistro de persoal e inscrición nos corpos respectivos, remitirase para a súa publicación ao Boletín Oficial del Estado e ao Diario Oficial de Galicia e comunicarase ao Consello de Universidades.

7.6. No prazo máximo de vinte días hábiles, contados desde o seguinte ao de publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento no que adquirirá a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de que se trate.

7.7. As referencias a necesidades e obrigacións docentes e ao centro de adscrición que poida conter a convocatoria non suporán dereito de vinculación exclusiva a tal actividade docente e destino para quen teña adxudicada a praza.

Oitava. Comisión de Reclamacións

8.1 Contra a proposta da comisión, as persoas admitidas no concurso poderán presentar reclamación ante o reitor da Universidade de Vigo, no prazo máximo de dez días hábiles, contados desde o seguinte ao da súa publicación no taboleirode de anuncios da Sede electronica da Universidade de Vigo. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

8.2 . As reclamacións que se presenten anunciaranse no taboleiro de anuncios da Sede electrónica da Universidade de Vigo, publicación que servirá de notificación para todos os efectos. As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles para formular alegacións en orde ao contido da reclamación.

8.3 . As reclamacións serán valoradas pola Comisión de Reclamacións da Universidade de Vigo que examinará o expediente relativo ao concurso, valorará os aspectos puramente procedementais, e verificará o efectivo respecto, por parte da Comisión de Selección, da igualdade de condicións dos candidatos e candidatas e dos principios de mérito e de capacidade destes no procedemento do concurso de acceso. Resolverá no prazo máximo de tres meses, ratificando ou non a proposta reclamada. Neste último caso, retrotraerase o expediente ata o momento en que se produciu o vicio, debendo a Comisión de Selección formular nova proposta, tras o que o reitor ditará a resolución de acordo coa proposta da Comisión de Reclamacións.

8.4 . As resolucións do reitor a que se refire o punto anterior deste artigo esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Novena. Devolución da documentación presentada polos/polas aspirantes

A documentación presentada no concurso deberá ser retirada da Secretaría Xeral, logo de petición da persoa interesada, dentro do prazo de tres meses contados desde a finalización do procedemento, ou, se é o caso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza. A documentación que non fose retirada no dito prazo será destruída.

Décima. Protección de datos

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo, coa finalidade de xestionar a tramitación deste concurso e amparados pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades e os estatutos da Universidade de Vigo.

Coa súa participación neste concurso as persoas interesadas autorizan a Universidade de Vigo para a publicación dos seus datos, de acordo cos principios de publicidade e transparencia, cando así se derive da natureza deste concurso. Non obstante, e co fin de previr riscos para a publicidade de datos persoais de vítimas de violencia de xénero, a persoa afectada comunicará esta circunstancia coa maior celeridade á Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo (986 81 34 19 e igualdade@uvigo.es).

Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada finalidade e conservaranse durante o prazo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da dita finalidade e do tratamento dos datos.

As persoas participantes están obrigadas a facilitar estes datos en virtude do especificado nos parágrafos anteriores e, en caso de non facelo, serán excluídosdo proceso selectivo.

As persoas participantes teñen dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento, así como a oporse ao devandito tratamento e a solicitar, agás casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Estes dereitos poderán exercerse mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo na Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP. Máis información: https://www.uvigo.gal/ proteccion-datos.

Igualmente, pode dirixir a dita solicitude á delegada de protección de datos: Ana Garriga Dominguez Facultade de Dereito, Campus Universitario As Lagoas, 32004 Ourense (España), 988 36 88 34, dpd@uvigo.gal.

Tamén pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Décimo primeira. Norma derradeira

11.1 . O tempo transcorrido entre a publicación da presente convocatoria e a resolución do concurso non poderá exceder os catro meses. Para estes efectos o mes de agosto considerarase inhábil.

11.2 . Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, perante o reitor. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso- administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015.

Vigo, 13 de maio de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

CU2001-C01-410-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0410 Fisioloxía

Departamento:

D00c01 Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Actividade docente e investigadora:

Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables Fisioloxía animal I

Fisioloxía animal II

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 2.

Referencia:

CU2001-C02-412-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0412 Fisioloxía Vexetal

Departamento:

D00c02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Actividade docente e investigadora:

Fisioloxía de Organismos Mariños

Fisioloxía vexetal I

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 3.

Referencia:

CU2001-C03-060-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0060 Bioquímica e Bioloxía Molecular

Departamento:

D00c03 Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Actividade docente e investigadora:

Bioquímica I

Bioquímica II

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 4.

Referencia:

CU2001-C09-760-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0760 Química Inorgánica

Departamento:

D00c09 Química Inorgánica

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 5.

Referencia:

CU2001-C11-755-CU-TC-01-02

Nº de prazas:

2

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0755 Química Física

Departamento:

D00c11 Química Física

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 6.

Referencia:

CU2001-C12-765-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0765 Química Orgánica

Departamento:

D00c12 Química Orgánica

Actividade docente e investigadora:

Química orgánica I

Química orgánica II

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 7.

Referencia:

CU2001-H04-345-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0345 Filoloxía Inglesa

Departamento:

D00h04 Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Actividade docente e investigadora:

Historia do primeiro idioma estranxeiro: Inglés

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 8.

Referencia:

CU2001-H05-450-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0450 Historia Contemporánea

Departamento:

D00h05 Historia, Arte e Xeografía

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 9.

Referencia:

CU2001-H11-583-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0583 Literatura Española

Departamento:

D00h11 Literatura Española e Teoría da Literatura

Actividade docente e investigadora:

Literatura española do século XVI

Literatura española do século XVII

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 10.

Referencia:

CU2001-T03-590-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0590 Máquinas e Motores Térmicos

Departamento:

D00t03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Actividade docente e investigadora:

Sistemas motopropulsores

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 11.

Referencia:

CU2001-T04-555-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría Química

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Tecnoloxía medioambiental

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 12.

Referencia:

CU2001-T08-398-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0398 Física da Terra

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Oceanografía Física

Cambio climático

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 13.

Referencia:

CU2001-T13-560-CU-TC-01-05

Nº de prazas:

2

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Informática: Arquitectura de ordenadores

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 14.

Referencia:

CU2001-T13-560-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Deseño de sistemas integrados

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 15.

Referencia:

CU2001-T13-560-CU-TC-03

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Sistemas operativos

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 16.

Referencia:

CU2001-T13-560-CU-TC-04

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Servizos de internet

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 17.

Referencia:

CU2001-T14-800-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0800 Teoría do Sinal e Comunicacións

Departamento:

D00t14 Teoría do Sinal e Comunicacións

Actividade docente e investigadora:

Sistemas de comunicacións por radio

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 18.

Referencia:

CU2001-T16-595-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0595 Matemática Aplicada

Departamento:

D00t16 Matemática Aplicada I

Actividade docente e investigadora:

Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 19.

Referencia:

CU2001-T16-595-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0595 Matemática Aplicada

Departamento:

D00t16 Matemática Aplicada I

Actividade docente e investigadora:

Matemáticas: Ampliación de matemáticas

Centro de traballo:

203 Escola de Enxeñaría Forestal

Observacións:

Praza reservada para a cota de persoas con discapacidade

Praza nº 20.

Referencia:

CU2001-X02-155-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0155 Dereito Internacional Privado

Departamento:

D00x02 Dereito privado

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito

Praza nº 21.

Referencia:

CU2001-X02-180-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0180 Dereito Romano

Departamento:

D00x02 Dereito Privado

Actividade docente e investigadora:

Sistemas xurídicos contemporáneos: dereito continental e dereito anglosaxón

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito

Praza nº 22.

Referencia:

CU2001-X03-125-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0125 Dereito Administrativo

Departamento:

D00x03 Dereito Público

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

ANEXO II

Comisións de acceso

Praza nº 1: CU2001-C01-410-CU-TC-01.

Área: Fisioloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Jesús Delgado Saavedra

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Secretario

José Luis Soengas Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Isabel Navarro Álvarez

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Vogal 2º

Julián Yáñez Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 3º

Francisco Javier Sánchez Vázquez

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Comisión suplente

Presidente

Joaquín Gutiérrez Fruitos

Catedrático de universidade

Universitat de Barcelona

Secretaria

Elvira Larqué Daza

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

Suplente 1º

Manuel Alejo Aldegunde Villar

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2º

María Paloma Morán Martínez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Juan Antonio Madrid Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Praza nº 2: CU2001-C02-412-CU-TC-01.

Área: Fisioloxía Vexetal.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Charlotte Poschenreider Weiss

Catedrática de universidade

Universitat Autónoma de Barcelona

Secretario

Manuel Pineda Priego

Catedrático de universidade

Universidade de Córdoba

Vogal 1º

Rosa Ana Malvar Pintos

Escala de Profesores de

Investigación

CSIC-Misión Biológica de

Pontevedra

Vogal 2º

Luis F. García del Moral Garrido

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Vogal 3º

Teresa Altabella Artigas

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Comisión suplente

Presidenta

Carmen González Murúa

Catedrática de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Secretario

María Carmen Fenoll Comes

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Suplente 1º

José María Becerril Soto

Catedrático de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Suplente 2º

Javier Palazón Barandela,

Catedrático de universidade

Universitat de Barcelona

Suplente 3º

Rosa María Cusidó Vidal

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Praza nº 3: CU2001-C03-060-CU-TC-01.

Área: Bioquímica e Bioloxía Molecular.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Mª Isabel González Siso

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretaria

María Paloma Morán Martínez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Jesús Pérez Gil

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Vogal 2º

Francisco Pérez Vizcaíno

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Vogal 3º

Ramón Soto Otero

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidenta

María Esperanza Cerdán Villanueva

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretario

Armando Caballero Rúa

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Estefanía María Salomé Méndez

Álvarez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2º

María Fernández Lobato

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Suplente 3º

Susanna Balcells Coma

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Praza nº 4: CU2001-C09-760-CU-TC-01.

Área: Química Inorgánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ezequiel Manuel Vázquez López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Rosa Carballo Rial

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Josefa María González Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 2º

Mª Teresa Rodríguez Blas

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 3º

Jorge Bravo Bernárdez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

José Manuel Vila Abad

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario

Jesús José Fernández Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 1º

María Soledad García Fontán

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Mª Teresa Pereira Lorenzo

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 3º

Andrés Manuel de Blas Varela

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 5: CU2001-C11-755-CU-TC-01-02.

Área: Química Física.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ricardo Antonio Mosquera Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Ana María Graña Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Soledad García Fontán

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Berta Fernández Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 3º

Carlos Daniel Bravo Díaz

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Manuel Mosquera González

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario

Juan Carlos Mejuto Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Rosa Carballo Rial

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Jesús Rodríguez Otero

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 3º

Flor Rodríguez Prieto

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Praza nº 6: CU2001-C12-765-CU-TC-01.

Área: Química Orgánica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Emilio Quiñoá Cabana

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretaria

María Generosa Gómez Pacios

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Luis Muñoz López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2º

Rosana Álvarez Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Xerardo García Mera

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidente

Carlos Peinador Veira

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Secretaria

María Dolores Pérez Meiras

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 1º

Yagamare Fall Diop

Catedrático/a de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Miguel Ángel Maestro Saavedra

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 3º

Lourdes Santana Penín

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Praza nº 7: CU2001-H04-345-CU-TC-01.

Área: Filoloxía Inglesa.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ignacio Miguel Palacios Martínez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario

Javier Pérez Guerra

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan Manuel Hernández Campoy

Catedrático de universidade

Universidade de Murcia

Vogal 2º

Montserrat Martínez Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade Pablo de Olavide

Vogal 3º

Javier Calle Martín

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Comisión suplente

Presidenta

María Juan Garau

Catedrática de universidade

Universitat de les Illes Balears

Secretaria

María Belén Martín Lucas

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Juan Carlos Acuña Fariña

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Suplente 2º

Alicia Rodríguez Álvarez

Catedrática de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Suplente 3º

Isabel Moskowich-Spiegel Fandiño

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 8: CU2001-H05-450-CU-TC-01.

Área: Historia Contemporánea.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ramón Villares Paz

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario

Xosé Manoel Núñez Seixas

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 1º

Antonio Moreno Juste

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Vogal 2º

Susana Sueiro Seoane

Catedrática de universidade

Universidade Nacional de Educación a Distancia

Vogal 3º

Elena Maza Zorrilla

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Comisión suplente

Presidenta

Ángeles González Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Secretaria

Encarnación Lemus López

Catedrática de universidade

Universidade de Huelva

Suplente 1º

Juan Carlos Pereira Castañares

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Suplente 2º

Guillermo Ángel Pérez Sánchez

Catedrático de universidade

Universidade de Valladolid

Suplente 3º

Ricardo Manuel Martín de la

Guardia

Catedrático de universidade

Universidade de Valladolid

Praza nº 9: CU2001-H11-583-CU-TC-01.

Área: Literatura Española.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Ana Vián Herrero

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Secretario

José Francisco Montero Reguera

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Jorge García López

Catedrático de universidade

Universitat de Girona

Vogal 2º

María Nieves Baranda Leturio

Catedrática de universidade

UNED

Vogal 3º

Luis Gómez Canseco

Catedrático de universidade

Universidade de Huelva

Comisión suplente

Presidenta

Purificación Fernández Rodríguez

Escala de Profesores de

Investigación

CSIC

Secretaria

Francisca Noguerol Jiménez

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

Suplente 1º

Juan Montero Delgado

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 2º

Francisco Javier Blasco Pascual

Catedrático de universidade

Universidade de Valladolid

Suplente 3º

Ana Luisa Baquero Escudero

Catedrática de universidade

Universidade de Murcia

Praza nº 10: CU2001-T03-590-CU-TC-01.

Área: Máquinas e Motores Térmicos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Luis Míguez Tabarés

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Enrique Granada Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Mercedes de Vega Blázquez

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Vogal 2º

Magín Lapuerta Amigo

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 3º

Domingo Santana Santana

Catedrático de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Juan José Hernández Adrover

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Secretaria

Cristina Alonso Tristán

Catedrática de universidade

Universidade de Burgos

Suplente 1º

Luis María López González

Catedrático de universidade

Universidade de La Rioja

Suplente 2º

María del Pilar Dorado Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Córdoba

Suplente 3º

María Jesús Sanchis Sánchez

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Praza nº 11: CU2001-T04-555-CU-TC-01.

Área: Enxeñaría Química.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Enrique Roca Bordello

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Secretario

José Manuel Domínguez González

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Llompart Vizoso

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 2º

Ana María Soto Campos

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de

Compostela

Vogal 3º

Ángel Manuel Sánchez Bermúdez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Francisco Javier Carballo García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Herminia Domínguez González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Christian Kennes

Catedrático/a de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 3º

María del Carmen Veiga Barbazán

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 12: CU2001-T08-398-CU-TC-01.

Área: Física da Terra.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Luís Gimeno Presa

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Belén Rubio Armesto

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Ricardo García Herrera

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Vogal 2º

José Manuel Vaquero Martínez

Catedrático de universidade

Universidade de Extremadura

Vogal 3º

José Agustín García García

Catedrático de universidade

Universidade de Extremadura

Comisión suplente

Presidenta

Yolanda Castro Díez

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Secretaria

María del Carmen Llasat Botijo

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Suplente 1º

Mª Jesús Esteban Parra

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Suplente 2º

Manuel Martínez Piñeiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Daniel Rey García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 13: CU2001-T13-560-CU-TC-01-05.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Luis Eulogio Anido Rifón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Juan Pazos Arias

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan Quemada Vives

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Vogal 2º

Cándido Antonio López García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Ioannis Dimitriadis Damoulis

Catedrático/a de universidade

Universidade de Valladolid

Comisión suplente

Presidenta

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Secretario

Juan Ramón Velasco Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Alcalá

Suplente 1º

Fidel Cacheda Seijo

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Suplente 2º

Miguel Soriano Ibáñez

Catedrático de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Suplente 3º

María Encarnación Pastor Martín

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Praza nº 14: CU2001-T13-560-CU-TC-02.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Manuel Esteve Domingo

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Secretario

Francisco Javier González Castaño

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Javier Vales Alonso

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de

Cartagena

Vogal 2º

Carmen García Mateo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Joan García Haro

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de

Cartagena

Comisión suplente

Presidente

Carlos Mosquera Nartallo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Encarnación Pastor Martín

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Suplente 1º

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Suplente 2º

José Luis Alba Castro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Carlos Enrique Palau Salvador

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Praza nº 15: CU2001-T13-560-CU-TC-03.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Juan Pazos Arias

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Cándido Antonio López García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Encarnación Pastor Martín

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Vogal 2º

Enrique Vázquez Gallo

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Vogal 3º

Juan Carlos Dueñas López

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Comisión suplente

Presidente

David Larrabeiti López

Catedrático de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Secretaria

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Suplente 1º

Luis Eulogio Anido Rifón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Juan Ramón Velasco Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Alcalá

Suplente 3º

Miguel Soriano Ibáñez

Catedrático de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Praza nº 16: CU2001-T13-560-CU-TC-04.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Juan Pazos Arias

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Cándido Antonio López García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Encarnación Pastor Martín

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Vogal 2º

Enrique Vázquez Gallo

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Vogal 3º

Juan Carlos Dueñas López

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Comisión suplente

Presidente

David Larrabeiti López

Catedrático de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Secretaria

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Suplente 1º

Luis Eulogio Anido Rifón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Juan Ramón Velasco Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Alcalá

Suplente 3º

Miguel Soriano Ibáñez

Catedrático de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Praza nº 17: CU2001-T14-800-CU-TC-01.

Área: Teoría do Sinal e Comunicacións.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Antonio Pino García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Óscar Rubiños López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Eva Rajo Iglesias

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Vogal 2º

José Antonio Encinar Garcinuño

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Vogal 3º

Ana García Armada

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Francisco Javier Fraile Peláez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Fernando Obelleiro Basteiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Almudena Suárez Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Cantabria

Suplente 2º

Patricia Fernández Reguero

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Suplente 3º

Jesús Grajal de la Fuente

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Praza nº 18: CU2001-T16-595-CU-TC-01.

Área: Matemática Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Alicia Cachafeiro López

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Manuel Casas Mirás

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

María Paz Calvo Cabrera

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Vogal 2º

Carlos Vázquez Cendon

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 3º

Jose Manuel Viaño Rey

Escala de Profesores de

Investigación

Universidade de Santiago de

Compostela

Comisión suplente

Presidente

Henar Herrero Sanz

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Secretaria

Rosa María Donat Beneito

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Suplente 1º

José Durany Castrillo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Carlos Parés Madroñal

Catedrático de universidade

Universidade de Málaga

Suplente 3º

Ramón Quintanilla de la Torre

Catedrático de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Praza nº 19: CU2001-T16-595-CU-TC-02.

Área: Matemática Aplicada.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Alicia Cachafeiro López

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Manuel Casas Mirás

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Juan Luis Varona Malumbres

Catedrático de universidade

Universidade de La Rioja

Vogal 2º

Alberto Márquez Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 3º

Rafael Bravo de la Parra

Catedrático de universidade

Universidade de Alcalá

Comisión suplente

Presidenta

Amparo Gil Gómez

Catedrática de universidade

Universidade de Cantabria

Secretaria

María Camino Teófila Balbuena

Martínez

Catedrática de universidade

Universitat Politécnica de Catalunya

Suplente 1º

Juan Rafael Sendra Pons

Catedrático de universidade

Universidade de Alcalá

Suplente 2º

Pedro Real Jurado

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 3º

Encarnación Algaba Durán

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Praza nº 20: CU2001-X02-155-CU-TC-01.

Área: Dereito Internacional Privado.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Carlos Aurelio Esplugues Mota

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Secretario

Miguel Ángel Michinel Álvarez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Carmen Otero García-Castrillón

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Vogal 2º

Mercedes Moya Escudero

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 3º

Federico Garau Sobrino

Catedrático de universidade

Universitat de les Illes Balears

Comisión suplente

Presidente

Guillermo Palao Moreno

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Secretaria

Gloria Esteban de la Rosa

Catedrática de universidade

Universidade de Jaén

Suplente 1º

Andrés Rodríguez Benot

Catedrático de universidade

Universidade Pablo de Olavide

Suplente 2º

Rosario Espinosa Calabuig

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi

General)

Suplente 3º

María del Pilar Diago Diago

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Praza nº 21: CU2001-X02-180-CU-TC-01.

Área: Dereito Romano.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Julio García Camiñas

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Secretaria

Margarita Fuenteseca Degeneffe

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Domingo Bello Janeiro

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 2º

José María Pérez Collados

Catedrático de universidade

Universitat de Girona

Vogal 3º

María Dolores del Mar Sanchéz

González

Catedrática de universidade

Universidade a distancia de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Federico Fernández de Buján

Fernández

Catedrático de universidade

Universidade a distancia de Madrid

Secretaria

María José Roca Fernández

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de

Madrid

Suplente 1º

Pablo Raúl Bonorino Ramírez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

María Salazar Revuelta

Catedrática de universidade

Universidade de Jaén

Suplente 3º

Alfonso Murillo Villar

Catedrático de universidade

Universidade de Burgos

Praza nº 22: CU2001-X03-125-CU-TC-01.

Área: Dereito Administrativo.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Pablo Menéndez García

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Eva María Nieto Garrido

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 1º

José Antonio Moreno Molina

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 2º

Mercedes Fuertes López

Catedrática de universidade

Universidade de León

Vogal 3º

Eduardo Cobreros Mendazona

Catedrático de universidade

Universidade del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea

Comisión suplente

Presidente

Tomás Alberto Quintana López

Catedrático de universidade

Universidade de León

Secretaria

Concepción Barrero Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 1º

José María Gimeno Feliú

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

Suplente 2º

Belén Noguera de la Muela

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Suplente 3º

Alejandro Huergo Lora

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

ANEXO III

Curriculum vitae

Datos persoais:

− Apelidos e nome.

− NIF.

− Data, localidade e provincia de nacemento.

− Enderezo, localidade e provincia de residencia.

− Teléfono e enderezo electrónico.

− Categoría actual como docente, centro, departamento e área de docencia actual.

− Data de resolución da habilitación e BOE de publicación.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: clase, organismo e centro expedidor, data, cualificación se a houbese.

2. Postos docentes desempeñados: categoría, organismo ou centro, réxime de dedicación, data de nomeamento ou contrato, data de cesamento.

3. Actividade docente desempeñada.

4. Actividade investigadora desempeñada.

5. Publicacións de libros e monografías: autoría ou coautoría/s, título, editor, editorial, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

6. Traballos científicos publicados en revistas españolas ou estranxeiras: autoría ou coautoría/s, título, revista, volume, páxina, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo consello editorial).

7. Outras publicacións.

8. Outros traballos de investigación.

9. Proxectos de investigación subvencionados.

10. Comunicacións e relatorios presentadas a congresos: título, organizador, carácter nacional ou internacional, lugar, data.

11. Patentes.

12. Cursos e seminarios impartidos: centro, organismo, materia, actividade desenvolta, data.

13. Cursos e seminarios recibidos: centro, organismo, materia, data.

14. Bolsas, axudas e premios recibidos (posteriores á licenciatura).

15. Actividade en empresas e profesión libre.

16. Outros méritos docentes ou de investigación.

17. Outros méritos.

18. Cargos de xestión desempeñados: cargo, centro, período.

19. Dilixencia de referendo do curriculum vitae.