Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Luns, 7 de xuño de 2021 Páx. 28231

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 2 de Reforzo da Coruña

EDICTO (DSP 44/2021).

Eu, Fátima García Castro, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 2 da Coruña, fago saber que no procedemento de despedimento/cesamentos en xeral 44/2021 deste Xulgado do Social número 2 de reforzo bis, seguido contra a empresa Byus Diseño y Management, S.L., sobre despedimento, se ditou sentenza nº 297/2021, cuxa parte dispositiva se xunta:

«Sentenza.

A Coruña, 10 de maio de 2021.

Vistos por Ana María Souto González, maxistrada xuíza do Xulgado do Social número 2 da Coruña, os presentes autos número 44/2021 sobre despedimento, seguidos por instancia de Juan Martín Sánchez, asistido polo graduado social Sr. Pereiro Díaz, contra Byus Diseño y Management, S.L. e o Fogasa.

Parte dispositiva:

Estímase a demanda formulada por Juan Martín Sánchez, asistido polo graduado social Sr. Pereiro Díaz, contra Byus Diseño y Management, S.L. e o Fogasa e, en consecuencia, debo condenar e condeno a empresa demandada a que readmita o traballador demandante nas mesmas condicións que rexían antes de producirse o despedimento, con aboamento dos salarios de tramitación deixados de percibir desde a data efectiva do despedimento ata a notificación da sentenza a razón de 49,66 euros diarios ou ben, á elección do empresario, á extinción da relación laboral con aboamento ao demandante da indemnización de 273,12 euros por despedimento improcedente.

A opción do empresario entre a readmisión do traballador ou a indemnización por despedimento improcedente deberá exercerse no prazo de 5 días contados a partir da notificación da presente resolución, mediante un escrito ou comparecencia ante este xulgado. Transcorrido o devandito prazo sen que optase, entenderase que procede a readmisión.

Igualmente, condénase a empresa demandada a aboar á demandante en concepto de liquidación e liquidación o importe de 3.039,79 euros.

Todo isto sen prexuízo das responsabilidades legais do Fogasa.

Remítase testemuño da presente resolución á Inspección de Traballo e Social pola falta de afiliación, alta e baixa, como tamén á AEAT para a práctica, se é o caso, das liquidacións pertinentes.

Notifíquese a presente resolución ás partes.

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes ao da notificación desta resolución, para o cal abondará a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social colexiado ou representante dentro do indicado prazo.

Así o acorda, o manda e o asina».

E para que sirva de notificación en legal forma a Byus Diseño y Management, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 14 de maio de 2021

A letrada da Administración de xustiza