Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Luns, 7 de xuño de 2021 Páx. 28100

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñecen á nosa comunidade autónoma as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os niveis e graos, modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que lle sexan de aplicación, competencias que foron asumidas polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asignadas á Consellería de Cultura, Educación e Universidade no seu artigo 2.

No marco destas competencias, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, co propósito de actualizar a cualificación dos cidadáns e das cidadás, persegue como un dos obxectivos básicos para a formación profesional o de dar unha resposta puntual e axeitada ás necesidades de formación profesional provenientes do mundo produtivo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 5.1 que todas as persoas deben ter a posibilidade de se formaren ao longo da vida, dentro e fóra do sistema educativo, co fin de adquiriren, actualizaren, completaren e ampliaren os seus coñecementos, así como as súas capacidades, habilidades, aptitudes e competencias, para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Ademais, o artigo 5.2 establece que o sistema educativo ten como principio propiciar a educación permanente. Para tal efecto, debe preparar o alumnado para aprender por si mesmo e debe facilitar ás persoas adultas a súa incorporación ás ensinanzas, favorecendo a conciliación da aprendizaxe coas outras responsabilidades e actividades.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificación e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das diversas modalidades formativas. A lei establece como un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e da formación profesional o de promover unha oferta formativa de calidade, actualizada e adecuada aos seus destinatarios, consonte as necesidades de cualificación do mercado laboral e as expectativas persoais de promoción profesional.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, establece no capítulo V as vías para obtención dos títulos de formación profesional e os réximes e modalidades das ofertas de formación profesional.

O Decreto 88/1999, do 11 de marzo (DOG do 13 de abril), polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros, establece no artigo 5 que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade adecuará as ensinanzas de formación profesional ás peculiaridades e características das persoas adultas.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade presenta a oferta de ciclos formativos polo réxime para as persoas adultas, de xeito parcial por módulos, consciente de que esta modalidade facilita a cualificación profesional, xa que ofrece a posibilidade de abordar a realización dun ciclo formativo con máis flexibilidade, e permite dar resposta ás demandas que suscitan o mercado laboral e os colectivos específicos.

Para unha resposta máis axeitada aos cambios que se produzan, é aconsellable que a autorización dos ciclos formativos de xeito modular se realice para cada ano académico.

Os ciclos incorporados a esta oferta poderán ser obxecto de cofinanciamento polo Ministerio de Educación y Formación Profesional no marco do Plan de formación profesional para o crecemento económico e social e a empregabilidade, e pola Unión Europea-NextGenerationEU.

De acordo coas competencias que ten conferidas esta Consellería de Cultura, Educación e Universidade,

DISPOÑO:

Artigo 1. Actualización da oferta

Actualízase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2021/22, que se relaciona no anexo I.

Artigo 2. Número mínimo de solicitudes

Na modalidade presencial exíxese un mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos módulos profesionais de grao medio ou grao superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes. Na modalidade semipresencial e a distancia a autorización quedará condicionada a que exista un número mínimo de vinte solicitudes de matrícula no módulo correspondente. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Secretaria xeral de Educación e Formación Profesional para pór en funcionamento esta ensinanza, e mentres que non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar matrícula ningunha. A condición do número mínimo de solicitudes débese comunicar ás persoas interesadas no momento da súa solicitude de admisión.

Disposición adicional primeira. Ampliación da oferta do réxime de persoas adultas coas prazas vacantes no réxime ordinario

As prazas que resulten vacantes, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas. Para estes efectos, amplíase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, de ciclos formativos de formación profesional, en todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan autorizada a oferta polo réxime ordinario para o ano académico 2021/22.

Disposición adicional segunda. Módulo de formación en centros de traballo

No caso do alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de formación en centros de traballo e, se é o caso, o módulo de proxecto, entenderase a presentación da solicitude como formalización de matrícula, para os efectos de tramitación dos correspondentes convenios para o desenvolvemento do devandito módulo.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízanse a Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica para adoptaren todos os actos e medidas necesarias para a aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de maio de 2021

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO

Ciclos formativos autorizados para o curso 2021/22
polo réxime de persoas adultas

Modalidade presencial

A Coruña.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Boqueixón

15013254

CFEA de Sergude

ZMAGA01

Produción agroecolóxica

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSAN08

Documentación e administración sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

ZSSAN09

Hixiene bucodental

ZSSSC02

Integración social

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSSSC04

Mediación comunicativa

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSTCP01

Patronaxe e moda

15024513

CIFP Someso

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSIMP01

Estética integral e benestar

15027770

IES A Sardiñeira

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

Ferrol

15021469

IES Leixa

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSSSC01

Educación infantil

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15032391

CIFP Santiago

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

15027058

IES As Fontiñas

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

15023466

IES Lamas de Abade

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

15021482

IES San Clemente

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0527

Formación e orientación laboral

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

MP0941

Configuración de sistemas mecatrónicos

MP0947

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0943

Integración de sistemas

MP0942

Procesos e xestión de mantemento e calidade

MP0937

Sistemas eléctricos e electrónicos

MP0936

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZSSAN01

Audioloxía protésica

MP0201

Acústica e elementos de protección sonora

MP0204

Atención á persoa hipoacúsica

MP0205

Audición e comunicación verbal

MP0199

Características anatomosensoriais auditivas

MP0202

Elaboración de moldes e protectores auditivos

MP0203

Elección e adaptación de próteses auditivas

MP0208

Empresa e iniciativa emprendedora

15027800

CIFP Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0921

Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos

MP0924

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0918

Planificación de proxectos de espectáculos e eventos

MP0919

Xestión de proxectos de espectáculos e eventos

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0913

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MP0908

Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos

MP0909

Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos

ZSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

MP1086

Deseño, debuxo e modelaxe para animación

MP1095

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1085

Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D

MP0907

Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

MP1101

Axustes de sistemas de sonorización

MP1099

Control de son en directo

MP1107

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1097

Instalacións de son

ZSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

MP1162

Control da iluminación

MP1170

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1161

Luminotecnia

MP1160

Proxectos de iluminación

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

MP0178

Comercialización de eventos

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0173

Márketing turístico

MP0172

Protocolo e relacións públicas

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0175

Xestión do departamento de pisos

ZSTCP03

Vestiario á medida e de espectáculos

MP0591

Confección de vestiario á medida

MP0590

Deseño de vestiario á medida

MPI003

Lingua estranxeira profesional I

MP0585

Técnicas de modelaxe e padronaxe de vestiario á medida

15024513

CIFP Someso

ZMEOC01

Construción

MP1343

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0999

Encofrados

MP1002

Obras de urbanización

MP0998

Revestimentos

MP1003

Solados, azulexados e chapados

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

MP0783

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0778

Planificación da instalación

MP0539

Solucións construtivas

15005269

IES Urbano Lugrís

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0364

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

MP0367

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0360

Equipamentos microinformáticos

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0361

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

MP0363

Instalacións de megafonía e sonorización

MP0365

Instalacións de radiocomunicacións

MP0238

Instalacións domóticas

ZSELE04

Mantemento electrónico

MP1051

Circuitos electrónicos analóxicos

MP1061

Formación e orientación laboral

MP1058

Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

ZSAFD01

Ensinanza e animación sociodeportiva

MP1141

Actividades físicodeportivas de implementos

MP1139

Actividades físicodeportivas individuais

MP1145

Formación e orientación laboral

MP1143

Metodoloxía do ensino de actividades físicodeportivas

MP1136

Valoración da condición física e intervención en accidentes

MP1138

Xogos e actividades físicorecreativas e de animación turística

ZSENA02

Enerxías renovables

MP0681

Configuración de instalacións solares fotovoltaicas

MP0687

Formación e orientación laboral

MP0671

Prevención de riscos eléctricos

MP0680

Sistemas de enerxías renovables

MP0668

Sistemas eléctricos en centrais

MP0669

Subestacións eléctricas

MP0670

Telecontrol e automatismos

Fene

15032081

IES de Fene

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

MP0954

Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

MP0949

Técnicas de fabricación

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0232

Automatismos industriais

MP0233

Electrónica

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0241

Formación e orientación laboral

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0236

Instalacións de distribución

MP0238

Instalacións domóticas

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

MP0240

Máquinas eléctricas

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0007

Interpretación gráfica

MP0092

Mecanizado

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

MP0091

Trazado, corte e conformación

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0460

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0459

Formación e orientación laboral

MP0260

Mecanizado básico

MP0456

Sistemas de carga e arranque

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0357

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

MP0356

Formación e orientación laboral

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

MP0160

Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe

MP0164

Execución de procesos de fabricación

MP0007

Interpretación gráfica

MP0002

Mecanizado por control numérico

ZSFME02

Construcións metálicas

MP0247

Definición de procesos de construcións metálicas

MP0246

Deseño de construcións metálicas

MP0252

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0249

Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0441

Técnica contable

MP0443

Tratamento da documentación contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0228

Aplicacións web

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0224

Sistemas operativos en rede

MP0222

Sistemas operativos monoposto

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0656

Simulación empresarial

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0653

Xestión financeira

MP0655

Xestión loxística e comercial

15021469

IES Leixa

ZSSAN09

Hixiene bucodental

MP0731

Estudo da cavidade oral

MP0732

Exploración da cavidade oral

MP1370

Fisiopatoloxía xeral

MP0739

Formación e orientación laboral

MP0733

Intervención bucodental

MP0730

Recepción e loxística na clínica dental

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0232

Automatismos industriais

MP0233

Electrónica

MP0241

Formación e orientación laboral

MP0238

Instalacións domóticas

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

MP0044

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0042

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0457

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

MP0460

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0260

Mecanizado básico

MP0456

Sistemas de carga e arranque

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0156

Inglés

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

ZSARG01

Deseño e xestión da produción gráfica

MP1480

Comercialización de produtos gráficos e atención á clientela

MP1479

Deseño de produtos gráficos

MP1543

Formación e orientación laboral

MP1478

Organización dos procesos de preimpresión dixital

ZSHOT04

Dirección de cociña

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0179

Inglés

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0514

Formación e orientación laboral

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0179

Inglés

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0096

Formación e orientación laboral

MP0007

Interpretación gráfica

MP0092

Mecanizado

MP0091

Trazado, corte e conformación

ZSTMV01

Automoción

MP0300

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0299

Formación e orientación laboral

MP0291

Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade

MP0297

Xestión e loxística do mantemento de vehículos

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

ZMIMS01

Vídeo disc-jockey e son

MP1299

Captación e gravación de son

MP1305

Formación e orientación laboral

MP1298

Instalación e montaxe de equipamentos de son

MP1301

Preparación de sesións de vídeo disc-jockey

MP1304

Toma e edición dixital de imaxe

Lugo.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Burela

27013958

IES Monte Castelo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

27015773

IES Muralla Romana

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Foz

27020562

IES de Foz

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

MP0046

Preelaboración e conservación de alimentos

MP0047

Técnicas culinarias

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0454

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

MP0452

Motores

MP0456

Sistemas de carga e arranque

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0232

Automatismos industriais

MP0233

Electrónica

MP0234

Electrotecnia

MP0241

Formación e orientación laboral

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

MP0539

Solucións construtivas

27015773

IES Muralla Romana

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0226

Seguridade informática

MP0222

Sistemas operativos monoposto

27016455

IES Sanxillao

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

ZSADG02

Asistencia á dirección

MP0662

Organización de eventos empresariais

MP0661

Protocolo empresarial

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0663

Xestión avanzada da información

27007259

IES Río Cabe

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

MP0383

Destinos turísticos

MP0173

Márketing turístico

MP0384

Recursos turísticos

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0385

Servizos de información turística

Outeiro de Rei

27020811

EPAPU de Bonxe

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

MP0543

Documentación técnica

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMEOC02

Obras de interior, decoración e rehabilitación

MP1201

Formación e orientación laboral

MP1195

Particións prefabricadas

MP1199

Pintura decorativa en construción

MP1194

Revestimentos continuos

MP1198

Revestimentos lixeiros

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0523

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0528

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0560

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0555

Redes telemáticas

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

MP0530

Caracterización de materiais

MP0536

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0007

Interpretación gráfica

MP0532

Moldeamento aberto

MP0531

Moldeamento pechado

MP0163

Programación da produción

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

MP0533

Verificación de produtos conformados

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

Ourense.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0213

Atención e apoio psicosocial

MP0217

Atención hixiénica

MP0216

Atención sanitaria

MP0212

Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

MP0218

Formación e orientación laboral

MP0020

Primeiros auxilios

Carballeda de Valdeorras

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

ZMEOC01

Construción

MP0999

Encofrados

MP0997

Fábricas

MP1006

Formación e orientación laboral

MP1002

Obras de urbanización

MP0998

Revestimentos

MP1003

Solados, azulexados e chapados

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

MP1382

Citoloxía xeral

MP1381

Citoloxía xinecolóxica

MP1379

Necropsias

MP1380

Procesamento citolóxico e tisular

32020744

CIFP Santa María de Europa

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0542

Control de almacén

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0214

Apoio á comunicación

MP0213

Atención e apoio psicosocial

MP0211

Destrezas sociais

MP0219

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0831

Teleasistencia

Pontevedra.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Marín

36015159

IES Chan do Monte

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSAGA02

Paisaxismo e medio rural

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZSTMV01

Automoción

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZS19003

Dietética

ZSSSC01

Educación infantil

Valga

36020362

IES de Valga

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

Vigo

36024525

CIFP de Coia

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZMTCP01

Confección e moda

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSTMV01

Automoción

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

36011579

IES A Guía

ZSCOM01

Transporte e loxística

36018173

IES de Teis

ZMIMP01

Estética e beleza

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIMP03

Asesoría de imaxe persoal e corporativa

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

ZSIMP01

Estética integral e benestar

36011634

IES Politécnico de Vigo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZMFME01

Mecanizado

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

ZSEOC01

Proxectos de edificación

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36017430

IES Ricardo Mella

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0658

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0656

Simulación empresarial

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0551

Elementos de sistemas de telecomunicacións

MP0560

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0553

Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0443

Tratamento da documentación contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZSADG02

Asistencia á dirección

MP0662

Organización de eventos empresariais

MP0661

Protocolo empresarial

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0663

Xestión avanzada da información

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

MP0464

Análise de alimentos

MP0463

Biotecnoloxía alimentaria

MP0472

Formación e orientación laboral

MP0470

Innovación alimentaria

MP0191

Mantemento electromecánico en industrias de proceso

MP0468

Nutrición e seguridade alimentaria

MP0466

Organización da produción alimentaria

MP0465

Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0234

Electrotecnia

MP0241

Formación e orientación laboral

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0238

Instalacións domóticas

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0446

Empresa na aula

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

ZSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

MP1382

Citoloxía xeral

MP1381

Citoloxía xinecolóxica

MP1379

Necropsias

MP1380

Procesamento citolóxico e tisular

ZSSAN09

Hixiene bucodental

MP0731

Estudo da cavidade oral

MP0732

Exploración da cavidade oral

MP1370

Fisiopatoloxía xeral

MP0733

Intervención bucodental

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MP0918

Planificación de proxectos de espectáculos e eventos

MP0920

Recursos expresivos audiovisuais e escénicos

MP0919

Xestión de proxectos de espectáculos e eventos

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0912

Formación e orientación laboral

MP0908

Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos

MP0909

Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos

ZSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

MP1162

Control da iluminación

MP1170

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1161

Luminotecnia

MP1160

Proxectos de iluminación

36017430

IES Ricardo Mella

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0364

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

MP0360

Equipamentos microinformáticos

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0361

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

MP0365

Instalacións de radiocomunicacións

MP0238

Instalacións domóticas

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

MP0061

Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

MP0101

Dispensación de produtos farmacéuticos

MP0099

Disposición e venda de produtos

MP0106

Formación e orientación laboral

MP0104

Formulación maxistral

MP0103

Operacións básicas de laboratorio

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0559

Formación e orientación laboral

MP0555

Redes telemáticas

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

MP0553

Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0446

Empresa na aula

MP0441

Técnica contable

MP0443

Tratamento da documentación contable

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0377

Administración de sistemas xestores de bases de datos

MP0376

Implantación de aplicacións web

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0372

Xestión de bases de datos

Modalidade semipresencial e a distancia

A Coruña.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Bergondo

15001033

CFEA de Guísamo

ZMAGA03

Xardinaría e floraría

ZSAGA02

Paisaxismo e medio rural

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSSC01

Educación infantil

15027800

CIFP Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

15024513

CIFP Someso

ZSFME02

Construcións metálicas

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

15027058

IES As Fontiñas

ZSEOC01

Proxectos de edificación

15021482

IES San Clemente

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Coruña, A

15024513

CIFP Someso

ZSEOC03

Organización e control de obras de construción

MP1290

Control de estruturas de construción

MP1287

Documentación de proxectos e obras de construción

MP0562

Estruturas de construción

MP1295

Formación e orientación laboral

MP0565

Implantacións de construción

MP1288

Procesos construtivos en edificación

MP1289

Procesos construtivos en obra civil

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0352

Configuración de instalacións solares térmicas

MP0349

Eficiencia enerxética de instalacións

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

MP0356

Formación e orientación laboral

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

MP0123

Representación gráfica de instalacións

ZSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

MP0124

Enerxías renovables e eficiencia enerxética

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

MP0130

Formación e orientación laboral

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

MP0123

Representación gráfica de instalacións

MP0120

Sistemas eléctricos e automáticos

Ferrol

15021469

IES Leixa

ZMARG02

Preimpresión dixital

MP0875

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0872

Ensamblaxe de publicacións electrónicas

MP0868

Imposición e obtención dixital da forma impresora

MP0869

Impresión dixital

MP0867

Tratamento de imaxe en mapa de bits

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

MP0061

Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

MP0101

Dispensación de produtos farmacéuticos

MP0099

Disposición e venda de produtos

MP0106

Formación e orientación laboral

MP0104

Formulación maxistral

MP0103

Operacións básicas de laboratorio

ZSARG01

Deseño e xestión da produción gráfica

MP1540

Organización dos procesos de impresión gráfica

MP1541

Organización dos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos

MP1539

Xestión da cor

MP1538

Xestión da produción na industria gráfica

ZSSSC02

Integración social

MP0339

Atención ás unidades de convivencia

MP0337

Contexto da intervención social

MP0346

Formación e orientación laboral

MP0338

Inserción sociolaboral

MP0344

Metodoloxía da intervención social

MP0342

Promoción da autonomía persoal

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

MP0963

Documentación técnica

MP0970

Formación e orientación laboral

MP0964

Informática industrial

MP0961

Sistemas de medida e regulación

MP0962

Sistemas de potencia

MP0959

Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos

MP0960

Sistemas secuenciais programables

ZSMAM01

Deseño e amoblamento

MP0986

Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble

MP0989

Deseño de carpintaría e moble

MP0993

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0988

Instalacións de carpintaría e moblaxe

MP0985

Prototipos en carpintaría e moble

15026753

IES A Pontepedriña

ZSCOM04

Márketing e publicidade

MP1110

Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias

MP1007

Deseño e elaboración de material de comunicación

MP1109

Lanzamento de produtos e servizos

MP1008

Medios e soportes de comunicación

MP1009

Relacións públicas e organización de eventos de márketing

MP1011

Traballo de campo na investigación comercial

Lugo.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZSCOM01

Transporte e loxística

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

27015773

IES Muralla Romana

ZSADG01

Administración e finanzas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMADG01

Xestión administrativa

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZSCOM02

Comercio internacional

MP0827

Comercio dixital internacional

MP0825

Financiamento internacional

MP0823

Márketing internacional

MP0826

Medios de pagamento internacionais

MP0824

Negociación internacional

MP0822

Sistema de información de mercados

ZSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

MP0125

Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS

MP0127

Configuración de instalacións de fluídos

MP0126

Configuración de instalacións frigoríficas

MP0131

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0128

Planificación da montaxe de instalacións

Ourense.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

32016765

CIFP Portovello

ZMCOM01

Actividades comerciais

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSCOM02

Comercio internacional

ZSSSC01

Educación infantil

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0560

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0555

Redes telemáticas

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

Pontevedra.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSSEA01

Educación e control ambiental

ZSINA01

Vitivinicultura

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZSSSC01

Educación infantil

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZSSSC02

Integración social

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

36017430

IES Ricardo Mella

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSADG01

Administración e finanzas

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0484

Bases de datos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0617

Formación e orientación laboral

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0485

Programación

MP0483

Sistemas informáticos

Pontevedra

36018677

IES Luís Seoane

ZSCOM01

Transporte e loxística

MP0624

Comercialización do transporte e a loxística

MP0626

Loxística de aprovisionamento

MP0629

Organización do transporte de mercadorías

MP0628

Organización do transporte de viaxeros/as

MP0621

Xestión administrativa do transporte e a loxística

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

MP0399

Dirección de entidades de intermediación turística

MP0398

Venda de servizos turísticos

MP0397

Xestión de produtos turísticos

ZSHOT04

Dirección de cociña

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0506

Formación e orientación laboral

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

36018173

IES de Teis

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

MP0484

Bases de datos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0493

Formación e orientación laboral

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0485

Programación

MP0483

Sistemas informáticos

36017430

IES Ricardo Mella

ZSADG02

Asistencia á dirección

MP0662

Organización de eventos empresariais

MP0661

Protocolo empresarial

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0663

Xestión avanzada da información

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

ZSCOM04

Márketing e publicidade

MP1110

Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias

MP1007

Deseño e elaboración de material de comunicación

MP1109

Lanzamento de produtos e servizos

MP1008

Medios e soportes de comunicación

MP1009

Relacións públicas e organización de eventos de márketing

MP1011

Traballo de campo na investigación comercial

A distribución dos módulos por cursos estará dispoñible na páxina web:

www.edu.xunta.es/fp