Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Martes, 8 de xuño de 2021 Páx. 28323

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 27 de maio de 2021 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2020/21.

Pola Orde do 22 de decembro de 2020, Diario Oficial de Galicia do 13 de xaneiro de 2021, convocáronse as axudas de mobilidade complementarias ás concedidas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2020/21.

De acordo co establecido no artigo 11 da convocatoria, desde o día 9 ao 22 de abril de 2021 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e as persoas interesadas puideron, durante ese mesmo prazo, emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal), accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria. Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e tendo en conta o informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 20/2021, ao alumnado que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variación nos datos do anexo I achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo I) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegar estas axudas complementarias ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte dos beneficiarios de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 22 de decembro de 2020, Diario Oficial de Galicia do 13 de xaneiro de 2021, e nesta orde, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro pola persoa beneficiaria, segundo o disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO I

Listaxe de concedidas

Nº expediente

Solicitante

NIF

Universidade

País

Meses

estadía

Importe total

ED417A-2021-00000617-00

Abad Girón, Miriam

***2265**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000229-00

Abeledo Ulla, Irene

***2887**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000058-00

Aido Vázquez, Ana María

***9460**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000010-00

Alcalá Fernández, Alejandro

***7056**

UDC

Hungría

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000089-00

Aldrey Urresti, Alessandro

***9056**

UDC

Eslovenia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000067-00

Almeida Álvarez, Daniel

***8221**

UVIGO

Eslovenia

4

1.000, 00 €

ED417A-2021-00000408-00

Alonso Blanco, Marta

***9649**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000626-00

Alonso Brao, Arantxa

***9424**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000090-00

Alonso Rial, Alejandro

***0031**

USC

República Checa

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000633-00

Alvar López, Jorge

***4699**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000641-00

Álvarez Cerqueira, Ángela

***9605**

UVIGO

Bélxica

8

1.320, 00 €

ED417A-2021-00000553-00

Álvarez Corujo, Beatriz

***0993**

USC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000155-00

Álvarez Gutiérrez, Andrea

***8494**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000342-00

Álvarez Molins, Carlota

***9612**

UDC

Italia

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000260-00

Álvarez Otero, Eugenio Martín

***4020**

UDC

República Checa

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000516-00

Álvarez Riveiro, Berta

***9338**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000331-00

Álvarez Sobral, Clara

***7867**

USC

Suecia

5

975, 00 €

ED417A-2021-00000529-00

Ameijeiras González, Clara

***9567**

USC

Lituania

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000523-00

Amoedo Abilleira, Noelia

***4426**

UDC

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000120-00

Andrés Rodríguez, Paula

***7370**

UVIGO

Francia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000242-00

Aparicio Ferrero, Adriana

***1612**

UVIGO

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000272-00

Areas Pérez, Estela

***3679**

USC

Noruega

5

1.475, 00 €

ED417A-2021-00000322-00

Argibay Nandín, Iria

***1940**

USC

Austria

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000574-00

Arnaiz Iglesias, Martín

***9654**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000443-00

Avendaño Mauriz, Miguel

***2830**

USC

Grecia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000081-00

Baati Elqaouaq, Yahia

***8516**

UVIGO

Eslovaquia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000634-00

Balado Combarro, Julia

***0103**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000098-00

Ballesta García, Belén

***9666**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000638-00

Ballester Belzunce, Isabel

***5596**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000498-00

Balseiro Rodríguez, Martín

***9095**

USC

República Checa

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000040-00

Barral Díaz, Sofía

***1658**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000127-00

Barredo Vázquez, Daniel

***6636**

UVIGO

Portugal

8

1.820, 00 €

ED417A-2021-00000430-00

Barreiro Domínguez, Helena María

***6474**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000601-00

Barreiro Salgado, Antonio

***6116**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000597-00

Barreiro Tenreiro, Sabela

***3163**

UDC

Romanía

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000393-00

Barros González, Alejandro

***8524**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000327-00

Beiro Moreda, Manuel

***0646**

UVIGO

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000254-00

Beiro Suso, Nahir

***9382**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000149-00

Bermúdez de la Puente Campos, María Teresa

***8488**

USC

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000470-00

Bernal Naylor, Rebecca

***3926**

UDC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000134-00

Besada Troncoso, Adrián

***8769**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000622-00

Besada Viñas, Álvaro

***1737**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000131-00

Bevilacqua Vázquez, Benedetto

***4026**

UVIGO

Bélxica

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000121-00

Blanco Fernández, Miguel

***6205**

UVIGO

Irlanda

9

1.755, 00 €

ED417A-2021-00000300-00

Blanco Fernández, Jessica

***7449**

UVIGO

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000219-00

Blanco Fraga, Pedro

***0179**

USC

Suecia

9

1.755, 00 €

ED417A-2021-00000309-00

Blas Piñeiro, Pablo

***5140**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000450-00

Blázquez Coido, Ana

***8860**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000527-00

Blázquez Cubillo, Clara

***9003**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000236-00

Boedo Méndez, Alba

***7215**

UDC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000387-00

Bohorquez Caro, Wendy Johana

***5241**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000210-00

Bosch Sande, Lorenzo

***5051**

UDC

Hungría

4

500, 00 €

ED417A-2021-00000096-00

Botana Fandiño, Lucía

***6174**

USC

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000177-00

Botello Rodríguez, Pablo

***6572**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000112-00

Botello Rodríguez, David

***6572**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000631-00

Brea Souto, Jacobo

***5573**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000508-00

Brouet Alonso, Helene

***1902**

USC

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000567-00

Bugarín Vázquez, Anxo

***8714**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000420-00

Buján Souto, Saúl Carlos

***0662**

USC

Alemaña

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000015-00

Caballero Zaera, Ana

***3814**

UDC

Eslovaquia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000333-00

Cabral López, Héctor Luis

***1892**

UDC

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000403-00

Cacucciolo Rodríguez, Gianfranco

***7995**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000195-00

Cadarso Rodríguez, Aurea

***4512**

USC

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000482-00

Caldera Álvarez, Sofía

***6197**

USC

Italia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000340-00

Calderón Iglesias, Aitor

***0686**

UDC

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000247-00

Caloto López, Alberto

***7865**

UDC

República Checa

4

500, 00 €

ED417A-2021-00000543-00

Calvelo Gesto, Pablo

***5467**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000114-00

Calviño Beiroa, Adriana

***0848**

USC

Alemaña

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000462-00

Calvo Lado, Isabel

***6093**

UDC

Eslovaquia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000286-00

Cameselle Gutiérrez, Paula

***2703**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000021-00

Cancela Pérez, María

***5577**

USC

Finlandia

9

2.255, 00 €

ED417A-2021-00000619-00

Cangas Buenaga, Aida

***0872**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000293-00

Cano Fariñas, Iria

***5276**

UDC

Reino Unido

5

975, 00 €

ED417A-2021-00000019-00

Canosa López, Sara

***0900**

USC

Italia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000268-00

Canosa Senra, Paula

***0773**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000169-00

Carballeira Hoekema, Andrea

***0231**

UDC

Romanía

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000642-00

Carballido Pose, Álvaro

***0931**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000606-00

Carballo Caamaño, María

***0769**

USC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000031-00

Caride Aparicio, Gabriel

***9451**

UVIGO

Francia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000191-00

Carnero Cameselle, José

***8976**

USC

Croacia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000473-00

Casal Ferreiro, Mariña

***6114**

UDC

Eslovaquia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000337-00

Casal González, María Elena

***8311**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000646-00

Casal Torrente, Antía

***3707**

UDC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000018-00

Castro Frecha, Bruno

***7098**

UVIGO

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000435-00

Castro Gómez, Beltrán

***8428**

UVIGO

Alemaña

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000070-00

Castro Liberatoscioli, Valentina

***1585**

UDC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000540-00

Castro Lorenzo, Laura

***9080**

USC

Austria

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000585-00

Castro Neyra, Ángela

***5766**

UVIGO

Alemaña

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000014-00

Castro Patiño, Andrea

***9494**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000147-00

Castro Taibo, Ignacio

***0560**

UDC

Irlanda

5

975, 00 €

ED417A-2021-00000594-00

Castromil Landeira, Enrique

***1993**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000141-00

Catoira Marta, Sara

***1755**

UDC

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000179-00

Cernadas Lema, Carmen Gloria

***1305**

USC

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000248-00

Cerradelo Alonso, Alba

***5809**

UVIGO

Alemaña

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000495-00

Cervera Torres, Borja

***9928**

UVIGO

Portugal

4

660, 00 €

ED417A-2021-00000078-00

Chamadoira Agudo, Álvaro

***3510**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000502-00

Chamorro Millos, Rubén

***2022**

USC

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000239-00

Chan Granado, Nicol Alexandra

***7480**

UVIGO

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000109-00

Chans Fanego, Pedro

***0508**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000047-00

Cidre González, Adrián

***7626**

USC

Finlandia

5

1.475, 00 €

ED417A-2021-00000100-00

Codesido Pérez, Xurxo

***5249**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000427-00

Coello González, Marta

***5601**

USC

Grecia

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000305-00

Cogdill López, Tomás

***7765**

UDC

Irlanda

3

585, 00 €

ED417A-2021-00000422-00

Coiradas Rivas, Celia

***2944**

USC

Turquía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000138-00

Colaiacovo Felizziani, Ada Fabiana

***2927**

UDC

Romanía

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000116-00

Comesaña García, Alejandra

***3356**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000259-00

Conde Lago, Lucía

***9432**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000466-00

Conles Armesto, Andrés

***8418**

USC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000354-00

Cordal Vidal, Estevo

***8974**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000124-00

Cortegoso Otero, Pablo

***9933**

UDC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000392-00

Cortizo Fontán, Paula

***7935**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000115-00

Costas Martínez, Andrea

***7308**

UVIGO

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000640-00

Covelo Álvarez, Patricia

***9054**

UVIGO

Lituania

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000359-00

Cuartero Cao, Eva

***7381**

UDC

Italia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000182-00

Cuesta Ruda, Isabela

***0250**

UVIGO

Bélxica

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000266-00

Curto Duarte, Miguel

***1222**

USC

Eslovaquia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000006-00

Da Conceição Mencía, Paula

***1496**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000213-00

Daponte Freire, David

***8094**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000417-00

De Francisco Rubinos, Iria

***8238**

USC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000490-00

De la Fuente Rodríguez, Aitor

***3803**

USC

Alemaña

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000059-00

De la Iglesia Bahamonde, Sara

***0205**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000429-00

De la Peña Herrero, Marina

***0964**

UDC

Alemaña

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000514-00

De la Torre Barral, Sofía

***9468**

USC

Alemaña

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000289-00

De Sá Simon, Carmen

***8731**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000562-00

Del Río Varela, Nerea

***1883**

UVIGO

Francia

6

990, 00 €

ED417A-2021-00000457-00

Díaz Fernández, Iria

***9275**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000636-00

Díaz Gaztelumendi, Odei

***9399**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000271-00

Díaz Sellán, Fernando

***7943**

UDC

República Checa

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000456-00

Dix Montoya, Carlota Ana

***0051**

USC

Alemaña

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000447-00

Diz Pérez, Marisol

***5968**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000035-00

Doforno Nóvoa, Ana

***2965**

UVIGO

República Checa

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000153-00

Domínguez Rama, Noa

***9295**

UDC

Alemaña

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000214-00

Domínguez Varela, Manuel Abelardo

***9946**

UDC

Reino Unido

9

2.255, 00 €

ED417A-2021-00000135-00

Dopeso Salgado, Elia

***3210**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000168-00

Dopico Ríos, Cristina

***0360**

UDC

Romanía

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000180-00

Dopozo Gómez, Rocío

***6385**

UVIGO

Portugal

6

990, 00 €

ED417A-2021-00000575-00

Durán Juste, Jorge

***5951**

UVIGO

Croacia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000162-00

Eirís del Río, Jacobo

***0435**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000054-00

Erbojo Cossio, Julián Emanuel

***4355**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000007-00

Esteban González, Pedro

***4023**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000607-00

Estévez Alonso, Diego

***8863**

UVIGO

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000545-00

Estévez Varela, Pablo

***4692**

USC

Eslovaquia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000368-00

Expósito Mahía, Adrián

***5000**

UDC

República Checa

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000369-00

Ézara Nogueira, Xabier

***1507**

UVIGO

Portugal

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000029-00

Fandiño Porca, Inés

***0396**

UDC

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000160-00

Fariña Agra, Christian

***5107**

UVIGO

Portugal

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000356-00

Fariña García, David

***6308**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000380-00

Fariña Roel, Inés

***1326**

UVIGO

Alemaña

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000277-00

Fazanes García, Alejandro

***6094**

UVIGO

Lituania

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000118-00

Fernández Abalde, Inés

***6467**

UVIGO

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000262-00

Fernández Alcañiz, Roque

***9642**

USC

Alemaña

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000249-00

Fernández Álvarez, Raquel

***3924**

USC

Alemaña

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000483-00

Fernández Ameijeiras, Olympia Cristina

***0118**

UVIGO

Alemaña

4

660, 00 €

ED417A-2021-00000261-00

Fernández Bastos, Vera

***5159**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000302-00

Fernández Carrera, Laura

***7461**

UVIGO

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000384-00

Fernández Estévez, Alejandra

***6772**

UVIGO

Alemaña

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000596-00

Fernández Federecci, Julián

***8616**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000336-00

Fernández Freire, Martín

***4003**

UVIGO

República Checa

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000211-00

Fernández García, Xabier

***0792**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000253-00

Fernández González, Laura

***9010**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000616-00

Fernández González, Laura

***9150**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000308-00

Fernández González, Víctor

***4298**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000107-00

Fernández Lois, Zeltia Olga

***9471**

UVIGO

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000440-00

Fernández López, Adrián

***5276**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000221-00

Fernández López, Paula

***4049**

USC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000517-00

Fernández López, Lucía

***7500**

UDC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000113-00

Fernández Luna, Fabio

***8351**

UDC

Eslovenia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000496-00

Fernández Marzoa, Damián

***8918**

USC

Dinamarca

9

2.255, 00 €

ED417A-2021-00000603-00

Fernández Nogueiras, Uxía

***9184**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000382-00

Fernández Palomanes, Ana

***3029**

USC

Francia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000101-00

Fernández Pita, Carla

***6073**

USC

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000280-00

Fernández Ramos, Eloi

***4549**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000587-00

Fernández Vázquez, Javier

***7848**

UDC

República Checa

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000132-00

Ferreira Carrera, Lois

***8951**

USC

Francia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000314-00

Ferreiro Crespo, Lucas

***5290**

UDC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000294-00

Ferreiro Jorge, Paloma

***8063**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000245-00

Ferreiro Vilariño, Mariña

***9530**

USC

Alemaña

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000043-00

Ferrín Alonso, Marcos

***9459**

USC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000284-00

Fierro Álvarez, Lucía

***7318**

UDC

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000397-00

Fiestras Martínez, Andrea

***5894**

USC

Turquía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000209-00

Figueroa Filgueira, Alba

***4857**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000624-00

Filloy Fernández, Silvia

***6041**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000037-00

Fontán Mármol, Francisco Javier

***8811**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000388-00

Fraga Díaz, Sara

***5945**

USC

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000074-00

Fraga Pérez, David

***5121**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000048-00

Franco Vázquez, Carla

***4374**

UDC

Eslovaquia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000216-00

Freiría Rial, Sergio

***6477**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000468-00

Fuentes Caamaño, Julián

***1068**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000525-00

García Alfaya, Paula

***7960**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000212-00

García Cabanas, Alberto

***3046**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000041-00

García Campos, Carlos

***4575**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000299-00

García Carabelos, Giselle

***8306**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000374-00

García Cascón, Sergio

***0812**

UDC

Eslovenia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000386-00

García Castro, Ana

***0401**

UDC

Reino Unido

5

975, 00 €

ED417A-2021-00000577-00

García Castro, Helena

***5442**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000267-00

García Clavería, Ana

***7760**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000171-00

García Cuadrado, Antía

***9128**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000444-00

García Domínguez, Aída

***5878**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000370-00

García Golmar, Sara

***0700**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000389-00

García López, Pablo

***5129**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000224-00

García Martínez, Francisco Adrián

***5220**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000269-00

García Morado, Juan Manuel

***9536**

UVIGO

República Checa

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000246-00

García Morais, Antón

***9962**

UVIGO

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000390-00

García Ortega, Victoria

***6193**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000066-00

García Rodríguez, María José

***1175**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000649-00

Garrido Darriba, Alejandro

***9847**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000367-00

Garrido Fernández, Carmen

***9827**

USC

Hungría

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000521-00

Gayoso Cova, Paula Cecilia

***7109**

UVIGO

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000311-00

Gil Méndez, Aurora

***8490**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000530-00

Gil Miguéns, Ánxela

***9158**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000237-00

Gómez Gayoso, María

***8660**

USC

Austria

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000533-00

Gómez Iglesias, Paula

***6271**

UDC

Bélxica

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000544-00

Gómez López, Xoel

***1406**

UVIGO

Bélxica

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000306-00

Gonçalves de Aguilar, Diana

***7422**

UVIGO

Portugal

4

660, 00 €

ED417A-2021-00000396-00

Gondar Padín, Eva

***8214**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000552-00

Gondell Muíño, Carlos

***0219**

USC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000235-00

González Álvarez, Sheyla

***1836**

UVIGO

República Checa

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000353-00

González Álvarez, Carlos

***8252**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000283-00

González Avendaño, Lucía

***4464**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000220-00

González Castro, Silvio Santos

***4072**

USC

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000602-00

González Costa, Adrián

***2760**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000653-00

González Díez, Ana

***4487**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000563-00

González Duarte, Alejandro

***1911**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000479-00

González Fernández, Cristina

***6123**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000499-00

González Fernández, Hugo

***8415**

USC

Alemaña

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000402-00

González Gil, Antía

***6173**

UVIGO

Lituania

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000612-00

González Gómez, Sara Patricia

***7392**

UVIGO

Grecia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000190-00

González Masid, Diego

***9727**

UVIGO

Eslovaquia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000307-00

González Mohamed, Alexia

***3000**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000086-00

González Pereira, Iria

***8936**

UVIGO

Eslovaquia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000461-00

González Santomé, Ana Belén

***9390**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000189-00

González Soage, Alejandro

***1071**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000366-00

González Teijeira, Gabriel

***7444**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000111-00

González Vázquez, Luis Daniel

***8430**

UVIGO

Portugal

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000258-00

González Vila, Andrea

***7343**

UVIGO

Lituania

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000025-00

González-Carreró Acosta, Helena

***1325**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000410-00

González-Portela Rodríguez, Alejandra

***1238**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000513-00

González-Redondo Rodríguez, Carlos

***6614**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000569-00

Grande Carral, Aitor

***9284**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000137-00

Grech Santi, Clara

***9096**

UVIGO

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000618-00

Grobas Pérez, Antía

***7574**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000391-00

Guerreiro Caamaño, Alba

***0531**

USC

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000256-00

Guijarro Frade, Ainhoa

***9205**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000053-00

Guitián Escariz, Sabela

***1666**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000349-00

Hernández García, María

***9275**

UDC

Eslovenia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000556-00

Hidalgo Quinn, Gabriela Águeda

***7066**

UDC

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000627-00

Ibrahimi, Khadija

***6024**

UVIGO

Alemaña

3

995, 00 €

ED417A-2021-00000243-00

Iglesias Álvarez, Andrés

***4298**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000421-00

Iglesias Basanta, Andrea

***8434**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000583-00

Iglesias Yáñez, Santiago

***5176**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000012-00

Insua Amigo, Noa

***0113**

USC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000084-00

Insua Moar, Xian

***2810**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000571-00

Ivaylova Tsanicheva, Silvina

***4756**

USC

Estonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000578-00

Jacob Sánchez, Jennifer

***7888**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000143-00

Jano Fernández, Álvaro

***6904**

UDC

República Checa

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000405-00

Jorge López, Ismael

***6812**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000126-00

Lage Castro, Alejandro

***9068**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000433-00

Lage Rodríguez, Marina

***8104**

UDC

Eslovaquia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000034-00

Lago Comesaña, Patricia

***7581**

UVIGO

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000057-00

Lago Zapata, Alberto

***1934**

UDC

Romanía

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000230-00

Laíño Pérez, Sara

***7122**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000584-00

Lamas Quintela, Alba

***5261**

UDC

República Checa

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000017-00

Larrondo Pérez-Izaguirre, Jorge

***9324**

UVIGO

Finlandia

5

975, 00 €

ED417A-2021-00000233-00

Ledo Romay, José Óscar

***8647**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000361-00

Leirós Martínez, María

***9151**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000024-00

León Álvarez, Alba

***2721**

UDC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000524-00

Lete Blanco, María

***9005**

USC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000234-00

Liñares Armada, María

***9795**

UVIGO

Italia

6

1.490, 00 €

ED417A-2021-00000550-00

Liñares Castelao, Marta

***6811**

USC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000263-00

Liste Prieto, Lucía

***9724**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000170-00

Llorente Rodríguez, Violeta

***8836**

UDC

Romanía

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000424-00

Loira Reboiras, Francisco

***6065**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000122-00

Lomba González, Rebeca

***0136**

UVIGO

Francia

4

660, 00 €

ED417A-2021-00000165-00

López Area, Iria

***1965**

USC

Bélxica

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000423-00

López Blanco, Isabel

***0498**

USC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000044-00

López Bolón, Nerea

***5723**

UDC

Portugal

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000150-00

López Calvo, Uxía

***9244**

USC

Bulgaria

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000064-00

López Domínguez, Claudia

***3104**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000347-00

López Fernández, Eva

***9206**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000549-00

López González, Carla

***0215**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000312-00

López Iglesias, Diego

***0969**

USC

Eslovaquia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000027-00

López López, Lucía

***8302**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000573-00

López López, Miguel

***1838**

USC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000026-00

López Montes, Luis Felipe

***4149**

UVIGO

Alemaña

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000264-00

López Rey, Anxela

***7167**

UVIGO

Austria

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000319-00

López-Lazcano Vázquez, Juan

***9366**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000625-00

López-Pardo González-Tejero, Teresa

***3100**

UDC

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000560-00

Lopo Carreón, Bianca

***5472**

UVIGO

Francia

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000475-00

Lorenzo Sáenz, Aldara Guadalupe

***5882**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000091-00

Loureiro Álvarez, Gonzalo

***1666**

UDC

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000320-00

Loureiro Cousiño, Sergio

***6598**

UVIGO

Eslovaquia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000321-00

Loureiro Salvadores, Uxía

***2870**

UDC

Eslovenia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000002-00

Lozano Araújo, Lidia

***9134**

USC

Alemaña

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000265-00

Luaces Larrán, Elías

***9519**

UVIGO

Noruega

6

1.170, 00 €

ED417A-2021-00000487-00

Lucas Mariño, Manuel

***9046**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000409-00

Maceiras Pérez, Rebeca

***9561**

USC

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000199-00

Macías Tarrío, Inés

***2989**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000255-00

Madriñán Sande, Alejandro

***0452**

UDC

Hungría

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000637-00

Magdalena Alonso, Ana

***9387**

USC

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000506-00

Maldonado Badillo, Estefanía

***3294**

UDC

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000178-00

Mallou Villegas, Ramón

***8936**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000270-00

Mangana Pedrouzo, María

***4176**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000400-00

Marcote Domínguez, Mar

***1016**

UDC

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000395-00

Mareque Liste, Carme

***5848**

USC

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000318-00

María Diz, Inés

***8797**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000172-00

Mariño Domínguez, Uxía

***9719**

USC

Austria

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000358-00

Mariño Mariño, Tatiana Isabel

***6403**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000108-00

Marra Castro, Claudia

***9391**

UVIGO

Eslovaquia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000061-00

Martín Outeda, Lidia

***7899**

UDC

Hungría

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000623-00

Martín Seijo, Ricardo

***7956**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000480-00

Martínez Delgado, Alicia

***3547**

UDC

Eslovenia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000486-00

Martínez García, María

***1477**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000119-00

Martínez Hermo, Marina

***9992**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000520-00

Martínez Otero, María

***8895**

UDC

República Checa

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000581-00

Martínez Suárez, Manuel

***0864**

UDC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000365-00

Martínez Taboada, Diego

***9546**

USC

Francia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000218-00

Martínez Tejedor, Javier

***1657**

UDC

Eslovaquia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000615-00

Martínez Torres, Nuria

***9976**

UVIGO

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000222-00

Matos Gómez, Marina

***5071**

USC

Noruega

5

1.475, 00 €

ED417A-2021-00000197-00

Mayo Estévez, Miriam

***0918**

USC

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000208-00

Mayo Piñeiro, Ismael

***0209**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000045-00

Mayo Suárez, Luis

***0634**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000614-00

Medeiros Gabrieli, Sandro

***9363**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000217-00

Meléndez Luces, Patricia

***0963**

UDC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000401-00

Méndez Alfonso, Irene

***4713**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000215-00

Méndez Barbeito, Marta

***4320**

UDC

República Checa

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000223-00

Méndez Barbeito, Diego

***4320**

UDC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000467-00

Merino Currás, Carmen Pilar

***2575**

UDC

Eslovaquia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000477-00

Mezquita Fernández, Jennifer

***1240**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000184-00

Migueles Vázquez, Marta

***9102**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000005-00

Míguez Carro, Álvaro

***1270**

UDC

Bulgaria

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000207-00

Míguez García, Natalia

***9517**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000050-00

Míguez González, Noelia

***4600**

UVIGO

Italia

6

1.490, 00 €

ED417A-2021-00000485-00

Miranda Catala, Daniel

***1875**

USC

Turquía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000476-00

Miranda Magallanes, Jéssica

***7646**

UDC

Italia

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000232-00

Moares Hermo, Sandra

***9523**

UVIGO

Francia

4

1.160, 00 €

ED417A-2021-00000296-00

Mohedano Vázquez, David

***1810**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000075-00

Molina Rodríguez, Diego

***7586**

UDC

Irlanda

5

1.475, 00 €

ED417A-2021-00000643-00

Mondragón Sampedro, Fernando

***0860**

UDC

Noruega

9

1.755, 00 €

ED417A-2021-00000093-00

Monserrat Cabrera, Diana

***1881**

UDC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000225-00

Monteagudo Bermúdez, Tania

***9196**

UDC

Romanía

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000489-00

Monteagudo Lago, Pablo

***9332**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000291-00

Montero Bouzas, Ana

***1348**

UDC

Italia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000528-00

Montero Veiga, Raúl

***2289**

UDC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000083-00

Mora Arcas, Iago

***7646**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000464-00

Mora Núñez, Aroa

***7711**

UDC

Eslovaquia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000154-00

Moral Fernández, Héctor

***3443**

UVIGO

Polonia

4

1.000, 00 €

ED417A-2021-00000055-00

Moreiras Pérez, Carla

***6691**

UVIGO

Grecia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000016-00

Mosquera Lago, Amanda

***1902**

USC

Hungría

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000003-00

Mosquera Santamariña, Claudia

***0487**

UDC

Polonia

3

875, 00 €

ED417A-2021-00000469-00

Mosteiro Cagide, Virginia

***0169**

USC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000125-00

Mouriño Somoza, Carla

***9643**

UDC

Romanía

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000166-00

Muíños Couso, Rosalba

***7731**

UVIGO

Polonia

4

500, 00 €

ED417A-2021-00000492-00

Muñiz Mcaleer, Carla

***8973**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000474-00

Muñoz Rodríguez, Jorge Manuel

***2642**

UDC

Romanía

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000295-00

Muñoz Sabater, Nayade

***0667**

UVIGO

Portugal

4

660, 00 €

ED417A-2021-00000244-00

Nartallo González, Carlos

***9181**

USC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000079-00

Naveira Guimarey, Samuel

***7555**

UDC

Bélxica

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000274-00

Neira González, Fátima

***8104**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000509-00

Neiro Vidal, Celia

***2601**

UDC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000186-00

Nieto Gonçalves, Paula

***9739**

USC

Hungría

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000604-00

Novoa Bar, Pablo

***6268**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000251-00

Noya Mosquera, Tamara

***9016**

USC

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000452-00

Núñez Fernández, Yago

***8042**

UDC

República Checa

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000065-00

Núñez Garrido, Iván

***8376**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000360-00

Núñez Merelas, Pedro

***3414**

UDC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000459-00

Núñez Vedo, Itziar

***3109**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000036-00

Orge Míguez, Sonia

***1753**

UVIGO

Polonia

4

1.000, 00 €

ED417A-2021-00000572-00

Orro Toral, Blanca

***0304**

UVIGO

Grecia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000287-00

Osorio Novas, Elisa

***8125**

UVIGO

Portugal

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000194-00

Otero Mayán, Rosalía

***9111**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000611-00

Otero Paz, Miguel

***9805**

UDC

Eslovenia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000092-00

Otero Silva, Antía

***2519**

UVIGO

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000334-00

Oubiña Mosteiro, Rubén

***2842**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000205-00

Outeda Alves, José

***2409**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000204-00

Outeda Bos, Iago

***4376**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000123-00

Pagés Salorio, Lucía

***5679**

USC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000139-00

Painceira Cabello, Rodrigo

***0806**

USC

Irlanda

9

2.255, 00 €

ED417A-2021-00000298-00

Pais Rodríguez, Paula

***0936**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000148-00

Palmeiro Pazos, Aldara

***8917**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000301-00

Paratcha Vázquez, Gabriel

***2552**

UVIGO

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000105-00

Pardo González, Paula

***0493**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000416-00

Pardo Guzmán, Pablo José

***5344**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000539-00

Paz López, Antía

***5921**

UVIGO

República Checa

4

1.000, 00 €

ED417A-2021-00000589-00

Pazó Cruz, Antía

***6491**

UVIGO

Bélxica

3

495, 00 €

ED417A-2021-00000257-00

Pazó Rodríguez, Claudia

***3223**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000628-00

Pazos Veiga, Samuel

***7872**

UDC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000346-00

Pego Martínez, Ignacio

***6916**

UVIGO

Bélxica

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000323-00

Pena Boado, Carlos

***9001**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000130-00

Pena Bodenlle, Noa

***5340**

USC

Bélxica

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000363-00

Pena Torres, Sara

***6178**

UVIGO

Francia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000599-00

Pereira Nogueira, Ana

***8444**

UVIGO

Grecia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000381-00

Pereiras Neira, Carlos

***1150**

UVIGO

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000146-00

Pereiro Barreiro, Antía

***4169**

UVIGO

Austria

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000068-00

Pereiro López, Laura María

***0643**

UDC

Eslovaquia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000072-00

Pérez Barcia, Alejandro

***7560**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000142-00

Pérez Castro, Ángela

***1018**

UDC

Eslovaquia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000201-00

Pérez Chan, Inés

***8309**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000332-00

Pérez Díaz, Álvaro Manuel

***9262**

USC

Bulgaria

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000554-00

Pérez García, Nuria

***2301**

UDC

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000591-00

Pérez García, Luis

***2425**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000595-00

Pérez López, Alicia Fátima

***0380**

USC

Bélxica

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000398-00

Pérez Mateos, María

***5787**

UVIGO

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000175-00

Pérez Pazos, Pablo

***4395**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000406-00

Pérez Pérez, Francisco José

***9377**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000009-00

Pérez Pérez, Samuel

***1999**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000535-00

Pérez Pérez, Mario

***1792**

UVIGO

Polonia

4

1.000, 00 €

ED417A-2021-00000537-00

Pérez Rodríguez, Silvia

***8478**

UDC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000008-00

Pérez Souto, Celia

***2884**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000183-00

Pérez-Batallón Carretero, María Belén

***8961**

UDC

Italia

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000095-00

Pérez-Roget Blanco, Jorge

***0877**

UVIGO

Italia

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000418-00

Peteiro Becerra, Yaiza

***5485**

UDC

Bélxica

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000087-00

Pichel Calvo, Andrea

***3847**

UDC

Italia

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000032-00

Pillado García-Gesto, Pedro

***6172**

UDC

Austria

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000504-00

Pillado Rico, Pablo

***2511**

USC

Bulgaria

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000650-00

Pin Calvín, Miguel Ángel

***7966**

UDC

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000202-00

Pintos Pensado, Brais

***1282**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000240-00

Piñeiro Acevedo, Cinthia

***6097**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000046-00

Piñeiro Crespo, Alba

***6257**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000592-00

Piñeiro González, Martiño

***1372**

UVIGO

Bélxica

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000088-00

Piñeiro Silveira, Estela

***9432**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000028-00

Piñón López, Adrián

***7760**

USC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000505-00

Plaza Reíllo, Andrea

***4834**

UDC

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000541-00

Pombo Parada, Sara

***4738**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000338-00

Porta Ovejero, Cristina

***4566**

UDC

Eslovenia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000463-00

Portabales Campelo, Xabier

***1481**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000385-00

Portela Leal, Antía

***8238**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000460-00

Porto López, Marcos

***3290**

USC

Lituania

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000376-00

Pousada Gallego, Ana

***8436**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000226-00

Prego Picado, Miguel

***2914**

UDC

Romanía

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000371-00

Prego Pita, Xian

***1583**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000493-00

Presedo Val, Lucas

***3521**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000077-00

Prieto Araújo, Alberto

***5592**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000373-00

Prieto Grande, Xabier

***8940**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000465-00

Prieto Rodríguez, Mauro

***1108**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000062-00

Puentes Carro, Rebeca

***9448**

USC

Italia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000484-00

Pumares Besada, Rosalía

***9480**

UVIGO

Bélxica

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000372-00

Queimaño Soage, Ana

***6253**

UVIGO

Croacia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000140-00

Quelle Gómez, Alberto

***9194**

UDC

Croacia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000110-00

Quintana Pita, Inés

***9035**

UDC

Eslovaquia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000472-00

Quintana Teixeira, María del Pilar

***9582**

USC

Noruega

5

1.475, 00 €

ED417A-2021-00000173-00

Quinteiro Pérez, Alba

***8279**

UVIGO

Portugal

4

1.160, 00 €

ED417A-2021-00000621-00

Quiroga Álvarez, Alejandro

***6847**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000281-00

Quirós Fernández, Francisco de Borja

***8055**

USC

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000316-00

Ramil Mejuto, Andrés

***2564**

UDC

República Checa

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000518-00

Ramos Díaz, Laura

***0471**

UDC

Eslovenia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000515-00

Ramos Rey, Arturo

***9418**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000152-00

Raposo Conde, David

***1720**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000536-00

Reboredo Rivas, Lorena

***1004**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000546-00

Regueira Casanova, Luisa

***1922**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000011-00

Reino Pazos, Giovanna

***9176**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000060-00

Rendo Villar, Alejandro

***6088**

USC

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000375-00

Reus Gómez, Marco Antón

***6615**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000193-00

Rey Rodríguez, Alberto

***3091**

UVIGO

Croacia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000167-00

Rey Varela, María

***2055**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000144-00

Rial Carballo, Anira

***1202**

USC

Hungría

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000198-00

Rial Martínez de Alegría, Marta

***6276**

USC

Francia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000648-00

Rico Díaz, Helena

***2845**

UDC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000494-00

Ríos Otero, Marcos

***5699**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000157-00

Risco Montero, Helena Aurora

***7901**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000129-00

Rivas Gómez, Abel

***6151**

USC

Alemaña

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000159-00

Roca Pereira, Sergio

***6668**

USC

Eslovaquia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000085-00

Rodal Martínez, Mónica

***1781**

UDC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000455-00

Rodríguez Alonso, Pablo

***5616**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000404-00

Rodríguez Blanco, Isabel

***4104**

USC

Italia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000561-00

Rodríguez Borrajo, Eva

***5523**

USC

Romanía

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000164-00

Rodríguez Cabaleiro, Nerea

***7324**

UVIGO

Portugal

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000145-00

Rodríguez Chas, Inés

***1936**

USC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000106-00

Rodríguez Cortiñas, Andrea

***0633**

UVIGO

Bélxica

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000481-00

Rodríguez Cuña, Félix

***9537**

UVIGO

Bélxica

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000326-00

Rodríguez Davila, Daniel

***9979**

UVIGO

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000434-00

Rodríguez del Castillo, Carlos Javier

***5676**

UDC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000378-00

Rodríguez Domínguez, Estela

***1718**

UVIGO

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000252-00

Rodríguez Fuertes, Alberto

***3623**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000438-00

Rodríguez Gallego, Pablo

***5926**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000419-00

Rodríguez Garay, Lucía

***9932**

UVIGO

Francia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000542-00

Rodríguez González, María

***6243**

UVIGO

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000442-00

Rodríguez Mauriz, María

***2853**

UDC

Grecia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000279-00

Rodríguez Pereiras, Sara

***6230**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000377-00

Rodríguez Pérez, Ana

***8662**

UVIGO

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000436-00

Rodríguez Pérez, Regina Laia

***7747**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000241-00

Rodríguez Pousa, Sandra

***9396**

UVIGO

Eslovaquia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000547-00

Rodríguez Rilo, Claudia

***2213**

UDC

Italia

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000185-00

Rodríguez Rodríguez, Alejandra

***6807**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000580-00

Rodríguez Rodríguez, Manuel

***6944**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000576-00

Rodríguez Santoke, Julián Javier

***8271**

USC

Polonia

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000082-00

Rodríguez Vega, Juan José

***8019**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000080-00

Rodríguez Vega, Guillermo

***8019**

USC

Suecia

9

1.755, 00 €

ED417A-2021-00000051-00

Romarís Campaña, Javier

***9306**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000453-00

Romasanta da Silva, Sara

***3374**

UVIGO

Grecia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000313-00

Romero Blanco, Felipe

***1118**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000315-00

Romero Cazorla, Ignacio

***4001**

USC

Suecia

9

1.755, 00 €

ED417A-2021-00000345-00

Rosales Rivas, Claudia

***6007**

USC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000161-00

Rueda Seoane, Alba

***1807**

UDC

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000557-00

Rumbo Bueno, Hileia

***5969**

UDC

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000503-00

Ruzo Salvador, Irene

***5469**

UDC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000188-00

Saborido Malvar, Carolina

***3496**

USC

Hungría

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000449-00

Saleta Cobos, Laura

***2942**

USC

Alemaña

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000412-00

Salgado Díaz, Jimena

***5885**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000163-00

Sampedro Sueiro, Antón

***0787**

USC

Bélxica

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000038-00

San Millán Miguélez, Clara Aurora

***8158**

UVIGO

Alemaña

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000564-00

San Ramón Tizón, Rubén

***1707**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000478-00

Sánchez Landeiro, Helga de Fátima

***1985**

UVIGO

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000076-00

Sánchez López, Paula

***4209**

UVIGO

Eslovaquia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000310-00

Sánchez Monterde, Iago

***8830**

UVIGO

Suecia

9

1.755, 00 €

ED417A-2021-00000635-00

Sánchez Rodríguez, Uxía

***8546**

USC

Bulgaria

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000355-00

Sánchez Sanjurjo, Ana

***5007**

UDC

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000039-00

Sánchez Vázquez, Claudia

***3407**

USC

Irlanda

9

2.255, 00 €

ED417A-2021-00000582-00

Sánchez Vázquez, Ana

***0799**

UDC

Romanía

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000203-00

Sánchez Vázquez, Carmen

***7821**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000228-00

Sanmamed Gómez, Fabián

***6184**

UVIGO

Bélxica

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000620-00

Sanmartín Fernández, Ángel

***9468**

USC

Eslovaquia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000441-00

Santamaría Boado, Lúa Irene

***1852**

USC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000532-00

Santiago Encabo, Almudena

***1989**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000196-00

Santiago García, Nerea

***7983**

UVIGO

Portugal

4

660, 00 €

ED417A-2021-00000414-00

Santiago Goti, Nayra María

***4187**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000288-00

Santiago Méndez, Ángela

***9104**

USC

Alemaña

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000579-00

Segura Santos, Luis

***8111**

USC

Noruega

5

975, 00 €

ED417A-2021-00000292-00

Seoane Botana, Catuxa

***1632**

UVIGO

Alemaña

6

990, 00 €

ED417A-2021-00000022-00

Seoane López, Sofía

***1688**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000094-00

Sequeiros Mosquera, Eva

***5979**

UVIGO

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000399-00

Sieira Ferreira, Marina Estrella

***9933**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000282-00

Sieira Hermida, Jorge

***1640**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000451-00

Silva Sanmartín, Ariadna

***4307**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000565-00

Silvarrey Antelo, Carla

***0313**

UDC

República Checa

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000200-00

Sixto Maceiras, Uxía Zihan

***8752**

USC

Romanía

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000158-00

Sola Sanmartín, Mar

***9186**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000471-00

Soláns Fernández, Mario

***4626**

USC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000651-00

Soldevilla Bruno, Sara

***6485**

UDC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000238-00

Somoza Salinas, Macarena

***5752**

UDC

Lituania

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000652-00

Soneira Blanco, Uxía

***3967**

USC

Eslovaquia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000049-00

Soto Esperón, Sabela

***8322**

UDC

Eslovaquia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000042-00

Souto Chapela, Rodrigo

***1455**

UVIGO

Finlandia

5

975, 00 €

ED417A-2021-00000512-00

Soutullo Aguín, Anxo

***6336**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000102-00

Suárez Allegue, Lorena

***4136**

UDC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000128-00

Suárez Brea, Elena

***4934**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000558-00

Sueiro Vázquez, Pablo

***0482**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000500-00

Szabat Fernández, Patricia

***3579**

UDC

Polonia

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000431-00

Tajuelo Ferrer, Anxo

***2639**

UDC

Hungría

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000488-00

Tasende Rodríguez, Lucía Camila

***8440**

USC

Bélxica

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000104-00

Tembrás Romero, Araceli

***5812**

UDC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000432-00

Torres Bernárdez, Marta

***9345**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000522-00

Torres González, Antía

***7863**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000004-00

Torres Suárez, Alejandro

***8195**

USC

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000364-00

Toucedo Vázquez, Lucas

***3526**

USC

Alemaña

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000192-00

Triñanes Pérez, Laura

***2772**

USC

República Checa

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000605-00

Ulla Camino, Claudia

***7625**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000231-00

Ulloa Meijide, Alberto

***2021**

USC

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000097-00

Vaduva, Iulia Izabela

***5165**

USC

Eslovenia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000362-00

Valle Trillo, Sergio

***5964**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000206-00

Valverde Cabaleiro, Lara

***8755**

UVIGO

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000379-00

Vaquero Pallarés, Marvin

***5409**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000437-00

Varela López, Tania

***8260**

USC

Portugal

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000501-00

Varela Vázquez, Ezequiel

***7756**

USC

Alemaña

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000328-00

Vargas Alarcón, Laura Alejandra

***0232**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000023-00

Vázquez Alonso, Roberto José

***6817**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000348-00

Vázquez Esclusa, Ana

***7449**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000415-00

Vázquez Hermida, Laura

***9709**

UVIGO

Croacia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000276-00

Vázquez López, Oliver

***8089**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000335-00

Vázquez Losada, Andrea

***0309**

UVIGO

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000187-00

Vázquez Mosteiriz, Andrea

***8891**

UDC

Bulgaria

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000136-00

Vázquez Pillado, Iria

***0305**

UDC

Romanía

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000033-00

Vázquez Rico, Carlos

***9289**

UVIGO

Portugal

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000639-00

Vázquez Rodríguez, Javier

***7763**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000099-00

Vázquez Suárez, Uxía

***0098**

USC

Portugal

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000324-00

Vega Colón, Marta

***5888**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000568-00

Veiga Iglesias, Xoel

***8993**

UDC

Romanía

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000330-00

Veiga López, Marco Antonio

***4689**

UDC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000020-00

Veloso Rúa, María

***9396**

UVIGO

Francia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000273-00

Vera López, Daniel

***2588**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000538-00

Verdote-Martín Blanco, Francisco Javier

***3219**

UDC

Italia

5

825, 00 €

ED417A-2021-00000151-00

Vía Lorenzo, Andrea

***5947**

UDC

República Checa

5

625, 00 €

ED417A-2021-00000317-00

Viadel Turjanicová, Patricie

***9354**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000073-00

Vicente Baz, Pablo

***7414**

USC

Portugal

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000534-00

Vicente Cid, Lois

***6310**

USC

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000013-00

Vidal Fariñas, Noa

***6166**

USC

Italia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000181-00

Vidal Gómez, Eduardo

***1214**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000511-00

Vidal González, Sofía

***1240**

UDC

Lituania/Italia

9

1.825, 00 €

ED417A-2021-00000250-00

Viéitez Maceira, Juan

***1269**

UVIGO

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000351-00

Vila Añón, Elvira

***9617**

UDC

Romanía

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000052-00

Vila Comesaña, Marta

***1281**

UVIGO

Portugal

8

1.820, 00 €

ED417A-2021-00000303-00

Vilar Maiura, Javier

***3876**

UDC

Romanía

3

375, 00 €

ED417A-2021-00000297-00

Vilariño Morgado, Carla

***8003**

UVIGO

Italia

9

1.985, 00 €

ED417A-2021-00000278-00

Vilas Currás, Xoán

***8917**

USC

Polonia

9

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000325-00

Villacastín Fernández, Carla

***3498**

UDC

Suecia

9

2.255, 00 €

ED417A-2021-00000117-00

Villar Abeijón, Pablo

***5969**

USC

Francia

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000507-00

Villar Ramos, Adrián

***7477**

USC

República Checa

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000285-00

Villasante Bendaña, María

***2787**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000446-00

Villaverde Roldán, Joaquín

***5088**

UDC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000428-00

Villaverde Roldán, Alma

***5089**

UDC

Eslovenia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000329-00

Vinseiro Ríos, Ángela

***9690**

USC

República Checa

5

1.125, 00 €

ED417A-2021-00000548-00

Virel de la Sota, Isabel

***1944**

UVIGO

Portugal

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000030-00

Vizoso Neira, Eva

***9009**

USC

Polonia

9

1.625, 00 €

ED417A-2021-00000551-00

Yáñez Santana, Carolina

***4541**

USC

Austria

5

1.325, 00 €

ED417A-2021-00000304-00

Zamora Mariño, Irina

***9380**

UVIGO

Italia

9

1.485, 00 €

ED417A-2021-00000608-00

Ziani, Ahmed Amine

***7496**

USC

Francia

9

1.485, 00 €

Listaxe de denegadas

Nº expediente

Solicitante

NIF

Universidade

Motivo de exclusión

ED417A-2021-00000227-00

Álvarez Fernández, Noemí

***6364**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000425-00

Ardións Liñares, Xián

***9061**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000133-00

Asatryan, Jésika

***2951**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000407-00

Benítez Fernández, Sara

***1811**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000526-00

Blanco López, Juan Sebastián

***5752**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000350-00

Caride Fandiño, Ángel

***7895**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000593-00

Carnota González, Javier

***0724**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000629-00

Cediel Null, Johann Sebastián

***1694**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000588-00

Ces Gutiérrez, Iria

***7140**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000570-00

Couto García, Pablo

***9086**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000445-00

Dix Montoya, María Antonia

***0051**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000344-00

Domínguez Flórez, Manuel

***5437**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000609-00

Farhani Luaces, Yasmina

***0000**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000610-00

Feijoo Alonso, Alba

***1349**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000586-00

García Ocampo, Juan José

***6195**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000357-00

Garcíasamaniego Revuelta, Jaime

***2593**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000290-00

Lampón Lampón, Ramona

***3524**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000613-00

Menéndez Sánchez, Laura María

***3920**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000630-00

Moya Sánchez, Patricia

***5176**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000426-00

Orangebromehead Perramón, Óscar Enric

***5457**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000491-00

Pereiro Bernárdez, Estefanía

***8169**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000531-00

Pérez Fernández, Blanca

***5229**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000645-00

Pérez Sánchez, Sergio

***6246**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000174-00

Piñeiro Suárez, Alba

***1780**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000352-00

Pumar Valencia, María

***6129**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000069-00

Quintás González, Laura

***5124**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000559-00

Rey Antelo, Alba

***9395**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000071-00

Robla Álvarez, Sandra

***5691**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000555-00

Rodo Vázquez, María

***0035**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000275-00

Rodríguez García, Raquel

***2342**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000590-00

Romera Gutiérrez, Martín

***1618**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000176-00

Romero Estonllo, Marc

***8442**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000600-00

Rumbo Hermida, Marta

***4686**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000448-00

Salas Camacho, María

***9101**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000103-00

Seijas Paredes, Marcos

***0342**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000343-00

Silva Silva, Ana Paula

***2502**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000156-00

Soler García, Miguel

***8708**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000644-00

Somoza Morales, Natalia María

***5452**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000439-00

Tahoces Rodríguez, Alicia

***5441**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000632-00

Tajes Silva, Recesvinto

***9286**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000647-00

Vence Nogueira, Xenevra Adriana

***0176**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000510-00

Vidal Soto, Raquel

***8634**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2021-00000519-00

Vidal Soto, Silvia

***8634**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria