Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 112 Martes, 15 de xuño de 2021 Páx. 29556

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

ORDE do 27 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario no ano 2021 (código de procedemento SA803A).

A Consellería de Sanidade é o órgano da Administración autonómica responsable da superior dirección e desenvolvemento das funcións e competencias en materia de sanidade, de conformidade co establecido no Estatuto de autonomía para Galicia e na Constitución española, segundo o Decreto 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade.

Adscrito á Consellería de Sanidade, baixo a súa dirección, vixilancia e tutela, configúrase o Servizo Galego de Saúde, creado pola Lei 1/1989, do 2 de xaneiro, como organismo autónomo de carácter administrativo dotado de personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins. A súa estrutura orgánica regúlase actualmente no Decreto 137/2019, do 10 de outubro, e os seus fins e funcións, no capítulo I do título VI da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

De conformidade co disposto no artigo 53 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, a atención sociosanitaria configúrana o conxunto de coidados sanitarios e aqueloutros que lle correspondan dentro do sistema de servizos sociais establecido na súa normativa específica, destinados ás persoas enfermas xeralmente crónicas que, polas súas especiais características, se poden beneficiar da atención simultánea e sinérxica dos servizos sanitarios e sociais para aumentar a súa autonomía, paliar as súas limitacións ou sufrimentos e facilitar a súa reinserción social.

Así mesmo, a Lei 8/2008, do 10 de xullo, no seu artigo 136, establece que a atención sociosanitaria deberá cubrir as necesidades das persoas baixo criterios de igualdade, equidade, accesibilidade, universalidade e complementariedade na acción das diferentes administracións. Do mesmo xeito, o citado artigo encomenda á Consellería de Sanidade o fomento de actuacións integrais sociais e sanitarias ante aquelas circunstancias de dependencia, cronicidade, discapacidade ou outras en que a cooperación entre o sistema sanitario e o sistema de servizos sociais comporte vantaxes sociais e asistenciais.

A Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, a través da Subdirección Xeral de Atención Primaria, ocúpanse da programación, coordinación e xestión de accións e medidas dirixidas a sectores con especiais necesidades sociosanitarias.

Do mesmo xeito, a Subdirección Xeral de Atención Primaria é a unidade encargada de asesorar, coordinar e supervisar as directrices e accións de carácter sociosanitario que se desenvolvan no ámbito da comunidade autónoma. Entre outros, ten o obxectivo xeral de colaborar e cooperar con institucións públicas e privadas, entre elas, as entidades sen ánimo de lucro, na xestión de programas de carácter sociosanitario.

Tendo en conta estas premisas e a importancia actual do tecido asociativo galego no desenvolvemento de programas de carácter sociosanitario, considérase de interese prioritario o establecemento de axudas orientadas a apoiar o desenvolvemento de programas de carácter sociosanitario destinados a colectivos de persoas afectadas por dano cerebral adquirido, enfermidades raras, trastorno do espectro autista, trastornos da conduta alimentaria, parálise cerebral, linfedema, epilepsia e enfermidades neurodexenerativas e que precisen coidados e actividades de rehabilitación e apoio para o mantemento da súa autonomía dentro da comunidade.

Por todo o exposto, conforme o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, así como na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno; en uso das facultades que teño atribuídas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, polo Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia; polo Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica das vicepresidencias e consellerías da Xunta de Galicia, e polo Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, para a debida aplicación dos créditos orzamentarios para os fins para os que foron establecidos,

ACORDO:

Artigo 1. Obxecto e finalidade

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de carácter sociosanitario no ano 2021, ao longo do período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de outubro de 2021. Os ditos programas están destinados á realización de actividades no proceso de atención e rehabilitación de persoas con especiais necesidades de atención sociosanitaria asociadas ao dano cerebral adquirido, enfermidades raras, trastorno do espectro autista, trastornos da conduta alimentaria, parálise cerebral, linfedema, epilepsia e enfermidades neurodexenerativas.

A súa finalidade é aumentar a autonomía, paliar as posibles limitacións e favorecer a rehabilitación e integración das persoas que compoñen os ditos colectivos.

Habilítase na sede electrónica da Xunta de Galicia o código SA803A para este procedemento administrativo.

Artigo 2. Requisitos das entidades beneficiarias

1. Para seren beneficiarias das axudas publicadas nesta orde, as entidades deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser unha entidade privada sen ánimo de lucro que teña explicitamente entre os seus fins estatutarios a realización de actividades de apoio e axuda ao colectivo a que se dirixen os programas de atención sociosanitaria para os que se solicita subvención: dano cerebral adquirido, enfermidades raras, trastorno do espectro autista, trastornos da conduta alimentaria, parálise cerebral, linfedema, epilepsia e enfermidades neurodexenerativas.

Para estes efectos, considerarase enfermidade rara aquela que ten unha prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes na nosa comunidade autónoma, de acordo cos informes que elabora periodicamente Orphanet.

b) Estar legalmente constituídas, polo menos con dous anos de anterioridade con respecto á data de publicación desta convocatoria, coa excepción das federacións recentemente constituídas que estean integradas maioritariamente por asociacións cunha antigüidade que sexa superior aos dous anos. Así mesmo, deberán estar inscritas no rexistro administrativo correspondente.

c) Dispoñer dunha sede central ou delegación permanente na Comunidade Autónoma de Galicia; entendendo como tal a existencia de local/locais e o domicilio social nela, e comprometerse, así mesmo, a desenvolver as actividades subvencionadas dentro do seu territorio.

d) Ter un horario mínimo de atención ao público de vinte (20) horas semanais, destinadas a dar información e prestar axuda dun xeito prioritario aos colectivos afectados.

e) Dispoñer de estrutura técnica e capacidade suficiente para garantir o cumprimento dos obxectivos propostos no programa presentado, así como experiencia operativa na súa posta en funcionamento.

No desenvolvemento do programa participará o persoal técnico e o persoal cualificado necesario, entendéndose como tal aquel que dispón da cualificación profesional adecuada para a realización do programa. A dirección e a coordinación terá que levala a cabo persoal técnico coa titulación universitaria adecuada para o desenvolvemento das actividades previstas, o cal será o seu responsable.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarias as entidades en que concorra algunha das prohibicións recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Todos os requisitos deberán acreditarse na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes e manterse durante todo o período de execución do programa subvencionado.

Artigo 3. Financiamento

1. Para o financiamento destas axudas está previsto un crédito de cento setenta e oito mil douscentos sesenta e nove euros (178.269 €) con cargo á aplicación 5001.413A.481.21 e código de proxecto 201400027, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

2. O crédito previsto no punto anterior deste artigo poderá ser ampliado nos supostos e condicións previstos no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. En todo caso, o incremento de crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade de crédito como consecuencia da concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no citado artigo ou da dispoñibilidade de fondos procedentes do Estado. Cando proceda, será necesario aprobar a oportuna modificación orzamentaria. Nestes supostos, o órgano concedente das subvencións terá que publicar a ampliación de crédito nos mesmos medios que a convocatoria, sen que esta publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo de prazo para resolver.

No caso de que se producise este incremento de crédito repartiríase seguindo o mecanismo establecido no artigo 14.

A xustificación deste novo crédito dispoñible faríase do mesmo xeito que o crédito inicialmente outorgado a cada entidade.

Artigo 4. Programas subvencionables

1. Os programas subvencionables serán programas de carácter sociosanitario destinados á realización de actividades no proceso de atención e rehabilitación de persoas afectadas por dano cerebral adquirido, enfermidades raras, trastorno do espectro autista, trastornos da conduta alimentaria, parálise cerebral, linfedema, epilepsia e enfermidades neurodexenerativas, incluíndo:

Programas de rehabilitación fisioterapéutica.

Programas de rehabilitación logopédica.

Programas de rehabilitación cognitiva.

Programas de terapia ocupacional.

Programas de apoio psicolóxico.

2. Os programas obxecto de subvención deberán levarse a cabo entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de outubro de 2021.

3. As entidades só poderán solicitar axuda para un único programa.

4. A contía solicitada non poderá superar os 12.000 € nin ser inferior a 4.000 €.

Artigo 5. Gastos subvencionables

1. Consideraranse como gastos subvencionables os que conten coas seguintes características:

a) Que de maneira indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada ao abeiro do correspondente programa e resulten estritamente necesarios. O programa e actuacións que abrangue deberá coincidir co contido da resolución de concesión da subvención e, se é o caso, coas modificacións autorizadas e deberase acreditar o cumprimento das obrigas establecidas na normativa aplicable.

b) Consideraranse gastos pagados os realizados desde a data de inicio do programa no 2021 ata o 31 de outubro de 2021 e efectivamente pagados con anterioridade á finalización do prazo de xustificación (31 de outubro de 2021). Exceptuaranse aqueles gastos cuxos pagamentos deban efectuarse nun momento posterior, por axustárense aos calendarios de recadación, como os ingresos a conta do IRPF ou cotas por seguros sociais liquidables con posterioridade á data de xustificación. O importe destes ingresos ou cotas considerarase xustificado coa presentación do documento de gasto (factura ou documento equivalente) no cal se reflicta o importe de retención ou cotizacións devindicadas na data de xustificación, quedando obrigada a entidade subvencionada a presentar os documentos acreditativos da súa liquidación nos dez días seguintes ao remate dos prazos legalmente establecidos para o seu ingreso no período voluntario; en todo caso, esta presentación terá como data límite o derradeiro día do mes seguinte ao último trimestre do ano 2021.

c) Que teñan a seguinte natureza:

1º. Gastos do persoal laboral da entidade: custo total que abranguerá as retribucións e os custos de Seguridade Social correspondentes á empresa. Soamente será considerado gasto subvencionable o do persoal que figure no anexo III, e soamente será subvencionable na porcentaxe imputada que se corresponda co número de horas adicadas ao programa indicados na antedita memoria, excepto que por necesidades debidamente xustificadas sexa necesario modificar esta. Calquera modificación deberá ser comunicada nun prazo máximo de trinta (30) días desde o momento en que se produza. No caso contrario non se aceptará o gasto.

Para xornadas inferiores ás corenta horas realizarase o cálculo proporcional.

Soamente terán consideración de subvencionables os custos en que incorran as entidades beneficiarias respecto ao persoal en situación de incapacidade laboral temporal cando:

a. A baixa non supoña a paralización da actividade, mediante substitución da persoa de baixa, reasignación das súas tarefas ou subcontratación puntual. Este feito deberá ser informado á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria.

b. A baixa, aínda supoñendo a paralización da actividade, non supere os trinta (30) días para un mesmo contrato laboral durante o período de execución do programa.

2º. Gastos de persoal en réxime de arrendamento de servizos.

Este tipo de contrato soamente se admitirá no caso de que non resulte axeitado o desenvolvemento das actividades concretas de que se trate por persoal suxeito á normativa laboral vixente. Non poderá recorrerse a persoas traballadoras autónomas dependentes.

En consecuencia procederá en supostos de contratación de persoas que exerzan profesións liberais para as que se exixa colexiación e outras persoas expertas pertencentes ao terceiro sector social, cando concorran as seguintes circunstancias:

a. Que estea dado de alta segundo o modelo 036 de declaración censual.

b. Que non estea dentro do ámbito da organización da entidade subvencionada ou reciba instrucións concretas desta no referente ao modo de execución do traballo encomendado.

c. Que non estea suxeito a un horario fixo.

d. Que asuma os riscos derivados da prestación do servizo.

As retribucións brutas anuais imputables á subvención, tanto do persoal laboral como do que estea en réxime de arrendamento de servizos, incluídos os complementos ou pluses de contía fixa e carácter habitual, non poderán exceder en ningún caso os da seguinte táboa salarial para os diferentes grupos de cotización da Seguridade Social.

Grupo I

33.225,23 €

Grupo II

26.580,40 €

Grupo III

23.257,45 €

Grupo IV

19.934,50 €

Grupo V

16.621,61 €

Grupo VI e VII

13.289,67 €

Grupo VIII

11.074,72 €

3º. Axudas de custo e gastos de viaxe, en función das contías fixadas para o grupo 2 no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, de indemnizacións por razóns do servizo ao persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que non superen no seu conxunto o 3 % do importe total subvencionable do programa agás que, en atención á súa natureza, sexa autorizada outra porcentaxe. O importe subvencionable de cada axuda de custo ou gasto de viaxe será, como máximo:

Aloxamento

65,97 €

Manutención

37,40 €

Quilometraxe

0,19 €/km

4º. Gastos de xestión e administración directamente relacionados coa actividade desenvolvida ao abeiro do correspondente programa, incluíndo os custos xerais de estrutura necesarios e indispensables para a súa axeitada preparación ou execución.

5º. Outros gastos correntes directamente relacionados coa actividade desenvolvida ao abeiro do correspondente programa.

Os gastos de alugamento así como os correntes de subministracións (auga, luz...) non poderán ser imputados ao 100 % agás que se certifique que ese gasto corresponde de xeito exclusivo á realización da actividade do programa subvencionado. No caso contrario, soamente se poderá imputar unha porcentaxe proporcional ao custo do desenvolvemento do programa sobre o orzamento da entidade.

d) Tamén son subvencionables os gastos financeiros, de asesoría xurídica ou financeira, notariais e rexistrais, e os gastos periciais para a realización do proxecto subvencionado e os de administración específicos directamente relacionados coa actividade subvencionada, se son indispensables para a súa axeitada preparación ou execución, así como os gastos de garantía bancaria. Non obstante, en ningún caso serán subvencionables os xuros debedores das contas bancarias.

2. Non serán subvencionables os gastos orixinados polas actividades realizadas na condición de integrante das xuntas directivas ou consellos de dirección das entidades.

3. O custo da adquisición dos gastos subvencionables non poderá ser superior ao valor de mercado.

4. As dúbidas ou controversias en relación coa subvencionabilidade dos gastos serán resoltas pola Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde por propia iniciativa ou por petición de calquera das entidades solicitantes.

5. As federacións que reciban subvención non poderán xustificar os gastos do programa a través de calquera outra entidade que reciba axuda mediante esta orde.

Artigo 6. Subcontratación

Enténdese que unha entidade subcontrata cando concerta con terceiros/as a execución total ou parcial da actividade que constitúe o obxecto desta subvención. Queda fóra deste concepto a contratación daqueles gastos en que teña que incorrer a entidade para a realización por si mesma da actividade subvencionada.

Aplicarase o que dispoñen os artigos 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

A entidade beneficiaria poderán subcontratar ata o 50 % da contía total concedida e en ningún caso concertará a execución parcial ou total das actividades subvencionadas con persoas ou entidades que recibisen outras subvencións para a realización da actividade obxecto da contratación.

Artigo 7. Forma e lugar de presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das entidades interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. O prazo de presentación das solicitudes será dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

3. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación das bases reguladoras desta orde de subvencións.

Artigo 8. Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As entidades interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) A documentación que acredite a representación legal da entidade.

b) A copia auténtica da escritura de constitución, con referencia, de ser o caso, da inscrición no rexistro que corresponda.

c) Os estatutos da entidade.

d) O balance ou xustificación dos ingresos e gastos da entidade referido ao exercicio económico do ano 2020.

e) A memoria técnica do proxecto asinada electronicamente segundo o modelo do anexo II cos seguintes puntos:

1º. Denominación do programa.

2º. Cronograma detallado das datas e horario previstos.

3º. Número de horas do programa.

4º. Número de persoas beneficiarias do programa.

5º. Fundamentación teórica e pertinencia do programa.

6º. Descrición dos criterios de inclusión no programa. Deberase indicar cales son os criterios que deben cumprir as persoas potencialmente beneficiarias para poder formar parte do programa e cal é o procedemento que se debe seguir no caso de que o número de persoas solicitantes para formar parte deste sexa superior ao número de prazas dispoñibles.

7º. Obxectivos xerais e específicos definidos para o programa.

8º. Proposta metodolóxica para o desenvolvemento do programa.

9º. Indicadores de proceso e resultado de acordo cos obxectivos definidos. Enténdese por indicador de proceso aquel que permita avaliar a realización dunha actividade independentemente do resultado e por indicador de resultado o que avalía o grao en que a actividade acadou os obxectivos propostos. Estes indicadores deberán coincidir cos que se acheguen no informe de resultados final (artigo 19.4).

10º. Innovación. Indicarase a incorporación de novas tecnoloxías ou de novos sistemas de xestión ou organización que proporcionen valor ao programa, cobertura de necesidades emerxentes ou non cubertas polos recursos públicos.

f) O anexo de información para a valoración dos programas (anexo III), asinado electronicamente, cos seguintes puntos:

1º. Os recursos humanos que a entidade dedicará para o desenvolvemento do programa, indicando o nome e apelidos, a titulación académica, o posto de traballo e as funcións que vai desenvolver. Deberase indicar a persoa responsable da dirección e coordinación do programa, de acordo co previsto no artigo 2.1.e).

2º. Os medios materiais con que conta a entidade para a realización do programa.

3º. A valoración económica do programa e desagregación dos custos previstos para a súa realización.

4º. O concello ou concellos onde se desenvolverá o programa.

5º. A indicación de se o programa se desenvolve nunha área de dispersión xeográfica.

6º. A lingua en que se desenvolverán as actividades.

g) O anexo de comprobación de datos (anexo IV) asinado electronicamente.

h) O certificado de posuír certificados de calidade en vigor con base na norma ONG con calidade, ISO 9001:2015, EFQM ou outros sistemas de calidade que garantan o control de procesos e programas, de ser o caso.

i) O plan de igualdade actualizado, de ser o caso.

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola entidade interesada ante calquera Administración. Neste caso, a entidade interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puideran obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á entidade interesada a súa achega.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das entidades interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesa, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento (código DIR GE0011027), o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica supera os tamaños máximos establecidos ou ten un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

6. Calquera cambio que se produza nos datos contidos na documentación que se achegue coa solicitude deberá comunicarse á Subdirección Xeral de Atención Primaria, quen poderá demandar á entidade solicitante todos cantos documentos e aclaracións considere necesarios para completar o expediente.

Artigo 9. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) O NIF da entidade solicitante.

b) O DNI/NIE da persoa representante.

c) A titulación universitaria de licenciado ou grado e/ou título oficial non universitario das persoas participantes no desenvolvemento do programa.

d) O certificado de estar ao día nas obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

e) O certificado de débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

f) O certificado de débedas coa consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.

g) O certificado de estar inscrito no rexistro administrativo competente.

h) Consulta de concesións e subvencións de axudas.

2. No caso de que as entidades interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro habilitado no modelo de solicitude e achegar os documentos correspondentes (anexos I e IV).

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da entidade interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás entidades interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 10. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser realizados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 11. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, as entidades beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 12. Procedemento, instrución e Comisión de Valoración

1. O procedemento de concesión de subvencións será o de concorrencia competitiva.

2. O órgano instrutor do procedemento será a Subdirección Xeral de Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde.

3. O procedemento que se seguirá na tramitación e instrución dos expedientes será o establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, coas concrecións que se establecen nos parágrafos seguintes.

4. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, o órgano instrutor examinará a documentación presentada. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación obrigatoria que debe presentarse conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase a entidade para que, nun prazo de dez (10) días, corrixa a falta, realice as aclaracións ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa solicitude, logo de resolución que así o declare, de acordo co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

5. Durante a instrución do procedemento constituirase como órgano colexiado unha Comisión de Valoración que, de acordo cos criterios establecidos no artigo seguinte, avaliará os programas solicitados e emitirá o correspondente informe coa valoración acadada polos programas presentados. Esta comisión estará integrada polas seguintes persoas:

a) A persoa titular da Subdirección Xeral de Atención Primaria ou a persoa en que delegue, que exercerá a presidencia e terá voto de calidade en caso de haber empate na obtención de acordos.

b) A persoa que desempeñe a xefatura do Servizo de Coordinación Sociosanitaria ou persoa en que delegue.

c) A persoa que desempeñe a xefatura do Servizo de Saúde Mental ou persoa en que delegue.

d) Dúas persoas de entre o persoal técnico da dita subdirección, unha delas asumirá a secretaría, ou persoas en que deleguen.

Por proposta da presidencia do dito órgano, poderase solicitar o asesoramento de persoas expertas externas con competencia nas materias propias dos programas obxecto de subvención.

Para os efectos do disposto no parágrafo anterior, considerarase independente aquela persoa en que non concorra ningunha das circunstancias previstas no artigo 23.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.

Na composición da Comisión de Valoración procurarase acadar unha composición equilibrada de mulleres e homes.

Artigo 13. Criterios de valoración das solicitudes

1. Para a valoración dos diferentes puntos deste artigo só se terán en conta os que estean debidamente xustificados. A Comisión de Valoración, para avaliar as solicitudes, terá en conta os seguintes criterios:

a) Valoración da entidade solicitante (0-30 puntos):

1º. O grao de implantación da entidade. Valorarase o maior ámbito territorial de implantación da entidade (máximo 4 puntos):

Federación de ámbito autonómico: 4 puntos.

Asociación integrada nunha federación de ámbito autonómico: 2 puntos.

2º. A antigüidade da entidade. Outorgarase 1 punto por cada dous anos transcorridos desde a data de creación da entidade (máximo 5 puntos).

Para os efectos do cómputo tomarase como referencia a data que figure nos estatutos da entidade ou na documentación de constitución correspondente.

3º. A experiencia da entidade solicitante na realización de actividades ou en programas relacionados coa tipoloxía de axuda a que se presente (máximo 5 puntos).

Outorgarase 1 punto por cada ano en que a entidade obtivese algunha axuda de organismos públicos, sempre que esa axuda fose para actividades ou programas relacionados co tipo de axudas obxecto desta orde. Se no mesmo ano se reciben varias axudas, só se computará unha delas. Para a súa comprobación deberán presentar copia acreditativa da concesión da subvención ou referencia do diario oficial en que se publicou a dita concesión.

4º. A calidade na xestión da entidade. Valorarase con 3 puntos ás entidades que conten con certificados de calidade en vigor con base na norma ONG con calidade, ISO 9001:2015, EFQM ou outros sistemas de calidade que garantan o control de procesos e programas. Soamente se valorará no caso de acreditalo documentalmente.

5º. O grao de dedicación da entidade aos colectivos a que se dirixen os programas obxecto de subvención.

Dedicación exclusiva á atención en dano cerebral adquirido, enfermidades raras, trastorno do espectro autista, trastornos da conduta alimentaria, parálise cerebral, linfedema, epilepsia e enfermidades neurodexenerativas: 4 puntos.

6º. A participación social e voluntariado: (máximo de 3 puntos). Valorarase o número de persoas voluntarias inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia por parte da entidade solicitante, sempre e cando a dita entidade actúe nas mesmas áreas de actividade obxecto desta orde, de acordo co seguinte criterio:

De 1 a 20 persoas voluntarias: 1 punto.

De 21 a 50 persoas voluntarias: 1,5 puntos.

De 51 a 100 persoas voluntarias: 2 puntos.

De 101 a 200 persoas voluntarias: 2,5 puntos.

Máis de 200 persoas voluntarias: 3 puntos.

Para tal efecto, teranse en conta os datos de inscrición no dito rexistro na data de publicación desta orde.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a suma do número de persoas voluntarias coas que contan todas as entidades que as integran, sempre e cando as ditas entidades actúen nas mesmas áreas de actividade obxecto desta orde.

7º. A adecuación de recursos humanos (máximo de 6 puntos): valorarase o persoal contratado pola entidade solicitante no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, conforme os seguintes criterios:

a. A proporción do persoal asalariado con contrato indefinido da entidade:

Ata o 50 %: 0,5 puntos.

Máis do 50 % e ata o 70 %: 0,75 puntos.

Máis do 70 %: 1 punto.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a porcentaxe de contratos indefinidos de todas as entidades en relación co cadro de persoal de todas elas.

b. A proporción do emprego de persoas con discapacidade en relación co número total de persoas remuneradas.

Desde o 2 % ata o 10 %: 0,5 puntos.

Máis do 10 % e ata o 20 %: 0,75 puntos.

Máis do 20 %: 1 punto.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, terase en conta a porcentaxe de persoas con discapacidade contratadas por todas as entidades en relación co cadro de persoal de todas elas.

c. O emprego de persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) ou que se atopen en situación ou risco de exclusión social conforme o artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia: outorgarase 1 punto ás entidades que teñan contratada como mínimo unha persoa que se atope nas circunstancias indicadas.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, a puntuación máxima outórgase cando todas as entidades que as integran teñan contratado cando menos unha persoa en situación ou risco de exclusión social. Noutro caso, a puntuación outorgarase de acordo co seguinte criterio:

Máis do 30 % e ata o 50 % das entidades contan cunha persoa contratada en risco ou situación de exclusión: 0,50 puntos.

Máis do 50 % e ata o 70 % das entidades contan cunha persoa contratada en risco ou situación de exclusión: 0,75 puntos.

Máis do 70 % das entidades contan cunha persoa contratada en risco ou situación de exclusión: 1 punto.

d. O emprego de mulleres vítimas de violencia de xénero que non estean en situación ou risco de exclusión social conforme o artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de novembro: outorgarase 1 punto ás entidades que teñan contratada cando menos unha persoa que se atope nas circunstancias indicadas.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, a puntuación máxima outórgase cando todas as entidades que as integran teñan contratado cando menos unha muller vítima de violencia de xénero. Noutro caso, a puntuación outorgarase de acordo co seguinte criterio:

Máis do 30 % e ata o 50 % das entidades contan cunha muller vítima de violencia de xénero: 0,50 puntos.

Máis do 50 % e ata o 70 % das entidades contan cunha muller vítima de violencia de xénero: 0,75 puntos.

Máis do 70 % das entidades contan cunha muller vítima de violencia de xénero: 1 punto.

e. O emprego de maiores de 45 anos: valoraranse as contratacións destas persoas nos últimos dous anos sobre o total das contratacións realizadas, de acordo cos criterios seguintes:

Máis do 10 % e ata o 23 % de contratos realizados a persoas maiores de 45 anos nos últimos dous anos en relación co total de contratos da entidade: 0,5 puntos.

Máis do 23 % de contratos realizados a persoas maiores de 45 anos nos últimos dous anos en relación co número total de contratos da entidade: 1 punto.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, para a puntuación terase como referencia o número de contratacións de persoas empregadas maiores de 45 anos realizadas por todas as entidades que as integran en relación co total de contratacións dos últimos dous anos.

f. A existencia nas entidades de plans de igualdade nos termos previstos na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, que recollan entre outras medidas o fomento da conciliación da vida persoal, familiar e laboral valorarase con 1 punto. Este aspecto deberá ser acreditado documentalmente.

No caso de confederacións, federacións ou agrupacións, a máxima puntuación outorgarase cando todas as entidades que as integran contan con plans de igualdade. Noutro caso, a puntuación outorgarase de acordo co seguinte criterio:

Máis do 30 % e ata o 50 % das entidades contan con plan de igualdade: 0,50 puntos.

Máis do 50 % e ata o 70 % das entidades contan con plan de igualdade: 0,75 puntos.

Máis do 70 % das entidades contan con plan de igualdade: 1 punto.

b) Valoración dos programas (0-70 puntos):

1º. O concello ou concellos onde se desenvolverá o programa (entendendo como tal o lugar onde se desenvolven as actividades, non a procedencia das persoas beneficiarias) conforme a seguinte escala: (máximo 6 puntos):

Dous concellos: 1 punto.

Tres concellos: 2 puntos.

Catro concellos: 3 puntos.

Cinco concellos: 4 puntos.

Máis de cinco concellos: 5 puntos.

Dispersión xeográfica: no caso de que os programas se desenvolvan en áreas rurais e/ou áreas rurais de alta dispersión de acordo co Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, outorgarase 1 punto.

2º. O ámbito de actuación destinado exclusivamente a determinados colectivos: persoas mozas ou adolescentes, mulleres ou colectivos en risco de exclusión (4 puntos).

3º. O contido e a calidade do programa (máximo 60 puntos): para garantir un mínimo de calidade dos programas, todos eles deberán superar unha puntuación mínima de 30 puntos nesta epígrafe:

a. A descrición do programa (máximo 10 puntos):

O cronograma detallado das datas e horario previstos (máximo 1 punto).

A adecuación dos medios materiais e dos recursos humanos (máximo 2 puntos).

O número de horas do programa (máximo 2 puntos).

O número de persoas beneficiarias do programa (máximo 2 puntos).

A innovación. Valoraranse os programas innovadores, especialmente cando se dirixan a atender necesidades emerxentes non cubertas ou cando incorporen novas tecnoloxías ou sistemas de organización e xestión que aporten un maior valor ao programa (máximo 3 puntos).

b. A fundamentación teórica e pertinencia do programa (máximo 10 puntos).

c. A descrición dos criterios de inclusión no programa (máximo 10 puntos).

d. Os obxectivos xerais e específicos definidos para o programa (máximo 10 puntos).

e. A proposta metodolóxica para o desenvolvemento do programa. Avaliaranse os protocolos de traballo previstos para a consecución dos obxectivos e o nivel de detalle da metodoloxía (máximo 10 puntos).

f. A adecuación da proposta de indicadores de proceso e resultado definidos para a avaliación do programa (máximo 10 puntos).

2. A Subdirección Xeral de Atención Primaria poderá realizar os axustes que considere axeitados sobre calquera dos elementos integrantes do programa, sempre orientados a garantir a súa factibilidade, eficiencia e o respecto aos principios éticos aplicables.

3. Se de conformidade co artigo 16.7 unha entidade beneficiaria renuncia á axuda destinada ao programa e, como consecuencia do límite orzamentario que establece o artigo 3.1 ou do límite máximo de número de axudas recollido no artigo 14, quedasen programas sen recibir axuda, aquela adxudicarase ao seguinte programa que figure na orde de prelación establecida tal como se recolle no mesmo artigo, incluída a quenda de reservas.

Artigo 14. Cálculo das contías das subvencións

1. As solicitudes serán baremadas ata un máximo de 100 puntos, conforme o procedemento que se recolle no artigo 13, e non se poderá conceder subvención ás solicitudes que non obteñan unha puntuación mínima global de 50 puntos.

Avaliaranse inicialmente os criterios correspondentes á capacidade técnica da entidade.

Seguidamente, realizarase a valoración individual de cada programa, o cal deberá obter a puntuación mínima exixida. Esta última puntuación sumarase, por separado, á puntuación obtida pola entidade na fase de valoración da súa capacidade técnica.

2. Para a determinación do importe da axuda procederase do seguinte xeito:

a) Ordenaranse os programas segundo a puntuación total acadada, de maior a menor.

b) A Comisión de Valoración determinará cal é o orzamento subvencionable de cada programa, e este será igual á axuda solicitada coa exclusión daqueles gastos que non sexan elixibles ou que non sexan estritamente necesarios para acadar a finalidade da subvención.

c) Dividirase o crédito orzamentario dispoñible entre o total de puntos dos proxectos que superen o limiar de puntuación mínima e estean entre os 15 primeiros. Así obterase o valor en euros de cada punto. A contía que se asignará a cada proxecto obterase de multiplicar o valor en euros de cada punto polos puntos obtidos por cada proxecto, sempre co límite da cantidade solicitada pola entidade.

d) Os programas que, superando o liminar mínimo de puntuación, non se atopen entre os 15 primeiros constituirán a quenda de reservas.

e) No caso de que tras a realización da repartición quede crédito dispoñible repartirase entre os programas que quedasen na quenda de reserva en orde de prelación ata o esgotamento do crédito, sempre que a cantidade que lle corresponda ao programa permita unha mínima execución deste. Empregarase para esta repartición o valor euro/punto calculado na epígrafe anterior.

3. Se dúas ou máis entidades obtivesen unha puntuación igual, e por razóns de insuficiencia de crédito dispoñible ou superación do límite máximo do número de axudas recollido no número anterior non puidesen recibir axuda todas elas, a preferencia para a obtención da correspondente subvención seguirá os seguintes criterios e pola seguinte orde:

a) Maior puntuación na valoración do programa (artigo 13.1.b).

b) Maior puntuación acadada na epígrafe do contido e calidade do programa (artigo 13.1.b), parágrafo terceiro).

c) Valoración da entidade (artigo 13.1.a).

d) Uso da lingua galega para desenvolver as actividades do programa.

4. As subvencións que reciban as entidades en virtude desta orde son compatibles con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

5. O importe da axuda para o programa subvencionado será, como máximo, de 12.000 €. De acordo co disposto no artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, o importe das subvencións outorgadas non poderá en ningún caso ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos nacionais ou internacionais, supere o custo total das actividades subvencionadas que desenvolverá a entidade beneficiaria.

6. A obtención doutras axudas deberá ser comunicada pola entidade beneficiaria á Subdirección Xeral de Atención Primaria no momento da súa concesión.

Artigo 15. Resolución

1. Correspóndelle á persoa titular da Consellería de Sanidade e da Presidencia do Servizo Galego de Saúde resolver o procedemento.

2. As resolucións serán motivadas e seranlles notificadas ás entidades interesadas no prazo máximo de cinco (5) meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde. De non mediar resolución expresa no citado prazo, as entidades interesadas poderán entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo.

Artigo 16. Notificación

1 As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderá de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez (10) días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

6. No caso de que exista unha modificación da resolución de concesión de conformidade co recollido no artigo 17, esta será notificada á persoa beneficiaria nos termos previstos no número 2 deste artigo.

7. As entidades solicitantes propostas como beneficiarias disporán dun prazo de dez (10) días para a súa aceptación unha vez recibida a notificación. Transcorrido o dito prazo sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Artigo 17. Modificación da resolución de concesión

1. De acordo co disposto no artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de axudas ou subvencións outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Así mesmo, segundo o previsto no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, unha vez recaída a resolución de concesión, a entidade beneficiaria poderá solicitar a modificación do seu contido, tendo en conta as seguintes regras:

a) A modificación deberá respectar a actuación subvencionada e non dará lugar á execución deficiente e/ou incompleta.

b) A solicitude deberá presentarse antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade e a esta xuntarase:

1º. A memoria xustificativa.

2º. A relación e identificación concreta dos cambios introducidos.

3º. O orzamento modificado, se é o caso.

c) Poderase autorizar sempre que non dane dereitos de terceiras persoas.

d) Non poderán ser tidos en conta requisitos ou circunstancias que, debendo concorrer no momento en que se ditou a resolución, tiveran lugar con posterioridade a ela.

e) Cando implique modificación do importe total concedido, tramitarase conxuntamente coa do expediente de gasto.

3. O acto polo que se acorde ou denegue a modificación da resolución será ditado pola persoa titular da Consellería de Sanidade por proposta da persoa titular da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, logo da correspondente tramitación e, se é o caso, con audiencia da entidade interesada.

4. Cando a entidade beneficiaria da subvención poña de manifesto na xustificación que se produciron alteracións das condicións tidas en conta para a concesión desta que non afecten esencialmente a natureza ou os obxectivos da subvención, e que puidesen dar lugar á modificación da resolución, téndose omitido o trámite de autorización administrativa previa, o órgano concedente poderá aceptar a xustificación presentada, sempre que tal aceptación non supoña danar dereitos de terceiras persoas.

Esta aceptación polo órgano concedente non exime a entidade beneficiaria das sancións que poidan corresponderlle de conformidade coa citada Lei 9/2007, do 13 de xuño.

5. A Administración poderá rectificar de oficio a resolución cando dos elementos que figuren nela se deduza a existencia de erro material, de feito ou aritmético.

Artigo 18. Recursos

As resolucións que se diten ao abeiro desta orde porán fin á vía administrativa e contra elas poderá recorrerse potestativamente en reposición, ante a persoa titular da Presidencia do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da notificación, se o acto é expreso, e sen non o é, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou ben ser impugnadas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da data de notificación, se o acto é expreso, ou de seis (6) meses se non o é, contados desde o día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, de conformidade co previsto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que legalmente proceda.

Artigo 19. Pagamento e xustificación

1. Os pagamentos correspondentes realizaranse de acordo co procedemento de aprobación do gasto e pagamento recollido no artigo 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e faranse efectivos do seguinte xeito:

Realizarase un único pagamento unha vez cumprida a finalidade e demais condicións desta orde nos termos que recollen os artigos 28, 29 e 30 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como os artigos 41 e 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e xustificados os gastos e pagamentos realizados.

A xustificación terá carácter obrigatorio e incluirá a relación de gastos executados desde a data de inicio do programa no ano 2021 ata o 31 de outubro de 2021 ademais aqueloutros gastos realizados e que por imperativo legal non se puideron pagar nese prazo (ingresos á conta do IRPF ou cotas por seguros sociais liquidables con posterioridade á data de xustificación).

Esta xustificación terá como data límite de presentación o 10 de novembro de 2021.

Para obter o 100 % da subvención concedida deberá xustificarse o 100 % do importe orzamentado do proxecto (anexo III).

No caso de xustificar unha contía inferior a ese 100 %, o pagamento reducirase proporcionalmente ao custo efectivamente xustificado e perderase definitivamente o dereito a recibir o pagamento restante que correspondería.

2. A documentación que se debe presentar para a xustificación de gasto será a seguinte:

a) Os xustificantes dos gastos ocasionados e pagamentos realizados no desenvolvemento das actividades do programa, xunto cunha relación ordenada e detallada destes, onde se faga constar o/a acredor/a e documento, a data de expedición, a data de pagamento, o concepto e o importe (segundo o anexo V).

Cando o importe dalgún xustificante non se impute totalmente á finalidade do programa subvencionado con estas axudas, indicarase a contía exacta daquel que resulte afectado por el.

b) A documentación complementaria especificada no artigo 20.

c) A certificación expedida polo/pola secretario/a ou o/a representante da entidade onde se faga constar que os gastos que se xustifican se ocasionaron no desenvolvemento das actividades obxecto desta subvención e que foron debidamente aboados (segundo o anexo VI).

3. Considéranse gastos subvencionables os recollidos no artigo 5.

4. A documentación xustificativa dos gastos presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica https://sede.xunta.gal e dirixirase á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, con data límite do 10 de novembro de 2021. Esta subdirección xeral emitirá unha certificación favorable de ser conforme.

Con data límite do 10 de xaneiro de 2022, as entidades subvencionadas deberán presentar unha memoria das actividades realizadas no marco do programa obxecto de subvención durante o ano 2021 segundo o anexo VII.

Artigo 20. Documentación complementaria dos xustificantes de gasto

Na conta xustificativa que a entidade beneficiaria achegue, ademais das facturas ou documentos de valor probatorio equivalente que figuren na conta xustificativa, debe incluír a seguinte documentación segundo o tipo de gasto de que se trate:

a) Gastos de persoal: deberá achegarse, xunto coas nóminas correspondentes e os seus xustificantes bancarios de pagamento:

1º. TC1: recibo de liquidación de cotizacións de cada mes do que se imputen nóminas.

2º. TC2: relación nominal de traballadores de cada mes do que se imputen nóminas.

3º. Xustificante de pagamento mensual da Seguridade Social e modelo 111 trimestral xunto cos seus xustificantes de pagamento, sen prexuízo do indicado no artigo 5.1.b).

No caso das pagas extraordinarias, poderase imputar a parte proporcional dos meses e horas imputadas desas nóminas ás actividades do convenio.

b) Gastos de viaxe: deberán ir acompañadas de certificación do presidente en que se especifique quen realizou a viaxe e a necesidade do desprazamento dentro dos fins do proxecto, así como achegar todos os recibos e billetes do medio empregado.

c) Gastos de alugamento: ademais da factura e o xustificante bancario de pagamento, deberá achegarse:

1º. Copia do contrato de alugueiro.

2º. Modelos 115 e 180 xunto co seu correspondente xustificante bancario de pagamento.

d) Gastos de arrendamento de servizos:

1º. Copia do contrato en que deberá reflectirse a categoría profesional, o período de prestación de servizos e as horas de intervención no programa.

2º. Certificado do representante legal da entidade en que se aclaren as razóns excepcionais polas que o programa non se pode desenvolver mediante persoal propio.

3º. Factura que inclúa:

a. Nome, apelidos e NIF do traballador, data e período de liquidación.

b. Retención por IRPF.

c. IVE aplicado, se procede.

4º. Impresos 111 e 190 de ingresos por retencións de IRPF e xustificante bancario de pagamento que debe mostrar en que data se fixo o cargo na conta.

5º. Copia do modelo 036 de declaración censual de alta.

e) Gastos derivados da realización de auditoría de contas :

1º. Contrato en que figuren os honorarios e horas estimadas.

2º. Factura e documento acreditativo de pagamentos.

f) Nos gastos derivados da calidade dos programas:

1º. Se o proceso se efectúa por persoal da propia entidade, os mesmos documentos exixidos para o persoal con contrato laboral. Imputaranse entón á partida de persoal.

2º. Se o proceso o efectúa unha empresa:

a. Contrato en que figuren horas estimadas e honorarios.

b. Facturas e documentos acreditativos de pagamento.

g) Nos casos de subcontratación doutras empresas:

Declaración responsable da persoa representante legal da entidade subcontratada de non atoparse incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiaria de subvencións segundo o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 21. Obrigas das entidades beneficiarias

1. As entidades beneficiarias das axudas terán as seguintes obrigas:

a) Cumprir o obxectivo, executar o programa e realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención.

b) Xustificar ante a Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade determinante da concesión da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará o órgano concedente para comprobar o cumprimento do fin para o cal se destina esta subvención, incluíndo a visita aos centros de desenvolvemento do programa subvencionado, así como a calquera outra actuación de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios, para o cal se achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

d) Comunicar ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención.

Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dos fondos percibidos.

e) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria, así como cantos estados contables e rexistros sexan exixibles de conformidade co disposto nas presentes bases, coa finalidade de garantir o exercicio adecuado das facultades de comprobación e control.

f) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

g) Incluír en todos os documentos e accións de difusión e información do programa subvencionado o logotipo da Xunta de Galicia (Consellería de Sanidade) e do Servizo Galego de Saúde, en consonancia coa obriga de publicidade do carácter público do financiamento do programa. Segundo o establecido no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, a entidade beneficiaria deberá dar a axeitada publicidade do carácter público do financiamento do programa subvencionado, nos termos regulamentariamente establecidos. En concreto, deberán manter no espazo dedicado á realización das actividades, de xeito visible un cartel coa lenda «Proxecto cofinanciado» acompañado do logotipo da Xunta de Galicia e do Servizo Galego de Saúde.

h) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 19, así como nos artigos 32 e 33 da Lei 9/2007, do 13 xuño.

2. Así mesmo, sen prexuízo do cumprimento das demais obrigas dispostas neste artigo, as entidades beneficiarias estarán obrigadas a:

a) Cumprir as directrices e instrucións de coordinación e programación dispostas polo Servizo Galego de Saúde a través da Subdirección Xeral de Atención Primaria.

b) Comunicar á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria calquera modificación, suspensión ou vacante no cadro de persoal. Os gastos derivados destas variacións soamente serán subvencionables desde a data da comunicación efectiva e, en ningún caso, terán efecto retroactivo.

c) Comunicar, en todo momento, á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria calquera modificación nas datas, no horario e nos lugares previstos para a realización de cada programa. Os gastos derivados destas variacións soamente serán subvencionables desde a data da comunicación efectiva e, en ningún caso, terán efecto retroactivo.

Artigo 22. Revogación e reintegro

1. No caso de producirse algunha das causas establecidas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como o establecido no artigo 74 e seguintes do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, procederase á revogación da subvención así como ao reintegro, de ser o caso, da subvención percibida e dos xuros de mora correspondentes.

2. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, para a mesma finalidade, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e, de ser o caso, ao reintegro da subvención percibida e dos xuros de mora correspondentes.

Artigo 23. Infraccións e sancións

1. Ás entidades beneficiarias das subvencións recollidas na presente orde, seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no título VI do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

2. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de mora correspondentes. Para estes efectos, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na súa normativa de desenvolvemento e en función do seguinte:

a) O incumprimento das condicións establecidas para a concesión da subvención: reintegro do 100 % da axuda concedida.

b) O incumprimento da obriga de xustificar o pagamento nos termos establecidos no artigo 19 desta orde: reintegro do 2 % da axuda concedida no caso de que o atraso na presentación sexa de ata 10 días, do 10 % no caso de que o atraso sexa superior a 10 días e inferior a 20 días, e do 100 % da axuda concedida no caso de que o atraso na presentación sexa igual ou superior a 20 días.

c) A aplicación da subvención a conceptos de gasto e a ámbitos territoriais doutras comunidades autónomas ou a programas diferentes aos que figuran na solicitude: reintegro do 100 % da axuda concedida.

d) O incumprimento das obrigas establecidas nos artigos 11 e 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como nos supostos establecidos no artigo 33 desa mesma lei e/ou calquera outro que resulte da normativa aplicable, e non recollido nos puntos anteriores: reintegro de ata o 100 % da axuda concedida.

3. Igualmente procederá o reintegro do exceso percibido nos supostos en que o importe da subvención, illadamente ou en concorrencia con axudas ou subvencións doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade que vai desenvolver a entidade beneficiaria.

4. As cantidades que teñan que reintegrar as entidades beneficiarias terán a consideración de ingresos de dereito público e será de aplicación para a súa cobranza o previsto no artigo 14.4. do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e na normativa comunitaria de aplicación.

5. De conformidade co previsto no artigo 64 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, a entidade beneficiaria poderá realizar devolución voluntaria de cantidades indebidamente percibidas mediante ingreso na conta habilitada da Facenda pública galega. O importe da devolución incluirá os xuros de mora. No documento de ingreso deberá identificarse o número do expediente, o concepto da devolución, e o nome e NIF da entidade beneficiaria. Unha vez ingresado deberase informar á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria da devolución voluntaria realizada.

Disposición derradeira primeira. Remisión normativa

Nos aspectos non contidos nesta orde aplicarase o disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro; e, supletoriamente, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no seu regulamento, o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

Disposición derradeira segunda. Habilitación

A persoa titular da Consellería de Sanidade e da Presidencia do Servizo Galego de Saúde ditará as disposicións necesarias para a aplicación do disposto nesta orde.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2021

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO II

Memoria técnica do programa

Achegarase un arquivo en formato pdf e asinado electronicamente coas seguintes características:

◦ Máximo de 10 páxinas.

◦ Marxes de 2 cm.

◦ Letra Arial, tamaño 11.

◦ Interliñado sinxelo.

Epígrafes:

1. Denominación do programa.

2. Cronograma detallado das datas e horario previstos.

3. Número de horas do programa.

4. Número e descrición de beneficiarios do programa.

5. Fundamentación teórica e pertinencia do programa.

6. Descrición dos criterios de inclusión no programa. Deberase indicar cales son os criterios que debe cumprir un potencial beneficiario para poder formar parte do programa e cal é o procedemento que se debe seguir no caso de que o número de solicitantes para formar parte deste sexa superior ao número de prazas dispoñibles.

7. Obxectivos xerais e específicos definidos para o programa.

8. Proposta metodolóxica para o desenvolvemento do programa.

9. Indicadores de proceso e resultado de acordo cos obxectivos definidos. Enténdese por indicador de proceso aquel que permita avaliar a realización dunha actividade independentemente do resultado e por indicador de resultado o que avalía o grao en que a actividade acadou os obxectivos propostos. Estes indicadores deberán coincidir cos que se acheguen no informe de resultados da xustificación final.

10. Innovación. Indicarase a incorporación de novas tecnoloxías ou de novos sistemas de xestión ou organización que proporcionen valor ao programa. Cobertura de necesidades emerxentes ou non cubertas polos recursos públicos.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO VII

Informe de resultados

Achegarase un arquivo en formato pdf e asinado electronicamente coas seguintes características:

◦ Máximo de 15 páxinas.

◦ Marxes de 2 cm.

◦ Letra Arial, tamaño 11.

◦ Interliñado sinxelo.

1. Denominación do programa.

2. Resumo do contido do programa.

3. Período de execución do programa.

4. Número de persoas beneficiarias directas e indirectas do programa desagregando por sexos.

5. Actividades do programa, en que se especificarán as persoas beneficiarias e as datas de realización segundo o modelo:

Actividade

Persoas beneficiarias

desagregadas por sexo

Data inicio

Data fin

--/--/----

--/--/----

--/--/----

--/--/----

--/--/----

--/--/----

--/--/----

--/--/----

--/--/----

--/--/----

6. Número de horas executadas do programa.

7. Localización territorial do programa.

Provincia/s

Localidade/s

Persoas beneficiarias

8. Estado de liquidación do programa, segundo o modelo.

Concepto

Xunta de Galicia

Outras subvencións

Financiación propia

Total

A. Gastos de persoal

B. Gastos correntes: especificar

C. Axudas de custo e gastos de viaxe

D. Xestión e administración

Total gastos

9. Resultados obtidos cuantificados e valorados.

Obxectivo

Indicador

Resultado esperado

Resultado obtido

10. Número de abandonos e altas terapéuticas.

11. Desviacións respecto ao programa inicial presentado.